Město Kaplice - Oficiální internetové stránky
www.mestokaplice.cz

Zprávy a články
Historie

31.3.2012

Rok 1848, první starostové a palice

Když začaly 13. března 1848 navečer hořet na vídeňských předměstích továrny a petiční aktivita přerůstala v revoluci, byl obětován Metternich a konstituce dostala kouzelnou moc. Od 17. března 1848 byly zřizovány „národní gardy“. Také v Kaplici byla vytvořena národní garda, která měla 26 členů...
 
31.7.2011

Zřízení lékárny v Kaplici

Ze záznamu v kaplické městské kronice ze srpna 1911 – autor Ignaz Oberparleiter...
 
1.7.2011

Česká škola v Kaplici do roku 1938

Jako první vyučování s českým vyučovacím jazykem v Kaplici uvádí Antonín Kalbáč období farní školy před rokem 1552. Důkazy však neuvádí. První písemné zprávy z období po Bílé hoře hovoří o německé jednotřídní škole „o jedné světnici v domě, který má dnes číslo popisné 119.“ Prokazatelně „české kurzy“ jsou doloženy z let 1771 až 1778, na kterých vyučoval Ignác Taton a Kašpar Winter....
 
31.1.2011

Zlomený luk

Německý vlastivědný badatel Wilibald Böhm zaznamenal a otiskl v září 1941 v měsíčníku Mein Böhmerwald pověst „Der zerbrochene Bogen.“ V české verzi ji vyprávěla Milanu Píšovi paní Marie Čutová z Pořešínce v té formě, jak si ji pamatovala ze školy z vyprávění učitele. Sám Böhm v roce 1986 uznal, že původní osídlení okolí dnešní Kaplice bylo v průběhu 12. století slovanské...
 
10.1.2011

Rodina Lausecker - pekaři v Kaplici

Tato rodina po několik generací žila a vykonávala pekařské řemeslo v Kaplici. Byla to rodina německá a do Kaplice přišla zřejmě s první vlnou vnější kolonizace ještě před třicetiletou válkou, kdy sem přicházelo německé obyvatelstvo z různých oblastí...
 
6.12.2010

Kaplické krčmy v 16. století

Již v roce 1555 nutil Vilém z Rožmberka krčmáře v Kaplici, aby odebírali pivo z panského pivovaru. Snad jedinou výjimkou byla krčma, která byla přímo v městském pivovaře, který stával přímo v radničním domě. V té době však bylo v Kaplici deset krčem...
 
3.10.2010

Vítkův Hrádek

Téměř z celé hladiny údolní nádrže Lipno, jakož i z levého břehu Vltavy je na pravém břehu, vysoko nad lesy Svatotomášského pohoří vidět kamenná stavba, která dominuje širokému okolí. Je to Vítkův Hrádek, či Vítkův Kámen zvaný – středověký hrad. Ve výši 1 053 m nad mořem je to nejvýše položený hrad v Čechách...
 
3.10.2010

Kaplice – Kaplicko – Sudety!?

29. září 2010 se naplnilo dvaašedesátileté jubileum, kdy začal hořký konec dvacetiletého trvání čs. samostatnosti. Československo, pak Česko – Slovensko, pak již jen Česko a Sokratova číše bolehlavu byla vypita do dna 15. března 1939 vznikem Protektorátu Čechy a Morava...
 
2.9.2010

Několik drobností z historie veřejné správy v Kaplici v období let 1945-46

Ve městě od května 1945 působil jako vůbec první místní správní orgán „Čsl. Místní národní výbor Kaplice“, v jehož čele stál předválečný občan Kaplice Josef Mareš. Národní výbor však po několika týdnech svou činnost ukončil a od 27. června 1945 ho nahradila Místní správní komise (MSK). Ta v různých personálních obměnách pracovala pro město až do 4. července 1946, kdy ji nahradil občany zvolený první místní národní výbor...
 
8.8.2010

Deset dnešních částí Kaplice v minulosti

Všech dnešních deset částí Kaplice má své prvé písemné zprávy až ve 13. století jako samostatná místa osídlení a byla postupně připojena ke Kaplici až v průběhu druhé poloviny 20. století. U několika z nich však lze archeologickými nálezy prokázat, že zde žili lidé již „dávno“ před první písemnou zprávou...
 
10.6.2010

Historická expozice Kaplicka obnovena!

Poštovnictví na Kaplicku a období vlády Rožmberků

Přijďte si prohlédnout telegrafní přístroj z přelomu 19. a 20. století, rakouskou příruční poštovní pokladnu, razítka či 150 let starou poštovní schránku, orazítkovat tématickými razítky pamětní dopisnici nebo prostudovat cechovní listiny z 16. a 17. století...
 
2.5.2010

Městský pivovar v Kaplici

Pivo se ve středověku považovalo nejen za nápoj, ale i za relativně levnou a sytou potravu. Na samém začátku se pivo vařilo doma a primitivní domácí pivovar tvořila pánev nebo kotel. Již v roce 1387 udělil Markvart z Pořešína Kaplici „práva královského města Budějovic“, ve kterých je skryto právo vařit pivo, a tak rok 1387 je považován za počátek kaplického pivovarnictví. O sto let později, v roce 1482, získala Kaplice na přímluvu Rožmberků, od krále Vladislava II. Jagellonského i mílové právo, které bránilo ve vzdálenosti zhruba dvou hodin chůze založit nový pivovar...
 
1.4.2010

Troje kaplické varhany

V Kaplici mají své varhany kostely sv. Petra a Pavla, sv. Floriána a kaple sv. Josefa a Barbory v Základní umělecké škole. Do děkanského kostela sv. Petra a Pavla postavil prvé varhany v roce 1726 Václav Pantoček z Dačic....
 
6.4.2010

Kaplická městská pečeť v roce 1945 a později

Když v létě 1945 kaplická Místní správní komise (pracovala od 27. června) v čele s učitelem Karlem Malým začala dávat dohromady agendu po bývalém německém městském úřadě, získala pouze pečeť (razítko) oválného tvaru se znakem města a česko-německým textem „Městský úřad Kaplice“ – Bürgermeisteramt Kaplitz“. ...
 
4.2.2010

Jak se dříve „kolovalo“

Když vyšel v roce 1912 osmnáctidílný „Kafkův ilustrovaný průvodce po království Českém“ byl sice bohatý na rozličné informace, ale k případným výletníkům na bicyklech byl poměrně skoupý. To o pár let starší „Průvodce Sumavou“ vydaný německým Šumavským turistickým spolkem v Č. Budějovicích ve všech svých kapitolách neopomněl zmínit vhodné cyklistické trasy a to včetně kvality cest....
 
19.11.2009

K počátkům českého školství na Kaplicku po roce 1918 (část IV.)

Pro zjednodušení řízení byly kaplické školy (obecná a měšťanská) v roce 1926 spojeny pod jednoho správce. Po smrti Jana Karpíška se tímto správcem stal ředitel měšťanky B. Karas, který ve funkci působil až do června 1930...
 
1.10.2009

K počátkům českého školství na Kaplicku po roce 1918 (část III.)

V úvodu se omlouvám všem čtenářům a redakci Zpravodaje za dvě chyby, jichž jsem se dopustil ve II. části. Jednak jsem ze školního inspektora Roberta Vondrušky, otce později známé jihočeské učitelky a spisovatelky Zdeňky Bezděkové, udělal Vavrušku a především jsem omylem umístil pod fotografii školního inspektora Emanuela Drobila z Č. Budějovic popisek, „Ředitel B. Karas“ . Dnes to napravuji a na snímku níže vidíte skutečného B. Karase., prvního ředitele české měšťanky v Kaplici...
 
26.8.2009

Cech kameníků, zedníků a tesařů

Třetího srpna 1497 vydal Petr IV. z Rožmberka list, ve kterém pověřil Hanse Gezingera vrchním kameníkem na celém rožmberském panství a zároveň mu uložil, aby založil cech kameníků...
 
11.8.2009

Dvě zaniklé osady na území dnešní Kaplice

Na území dnešní Kaplice ve 20. století zanikly dvě osady, které ležely mezi Kaplicí a Bujanovem. Blíže Kaplici byly Jermaly, které jsou poprvé připomínány v roce 1446, kdy odváděly desátek faře v Kaplici. Německé jméno Ermelei bylo příjmení prvního usedlíka...
 
11.8.2009

K počátkům českého školství na Kaplicku po roce 1918 (část II.)

Počátkem 20. let žilo v Kaplici přes 1700 německy a necelých 500 česky mluvících obyvatel. V celém politickém okrese bylo 58 obecných a 3 měšťanské školy s německým vyučovacím jazykem. Naproti tomu toliko 3 české obecné školy a to v Rozpoutí, Věžovaté Pláni a Kaplici...
Seznam rubrik
[ Úvodní stránka ]     [ Vytisknout ]
 
ePUSA - Elektronický portál územních samospráv  
Copyright © 2011 - 2019  ·  Město Kaplice  ·  Všechna práva vyhrazena
Robert Sedlák  -  Váš osobní Webmaster   ·   webmaster.robertsedlak.cz