Co je nového v Kaplici a okolí


 30. říjen 2020  |   Libor Lukš

Co je nového v Kaplici a okolí

I v ne zrovna úplně lehké době, kdy život a každodenní činnost každého z nás více či méně ovlivňuje pandemie koronaviru, bych vás rád informoval o tom, co je za poslední dobu v našem městě a jeho okolí nového.


Již v době letních prázdnin proběhla I. etapa opravy a obnovy komunikace spojující obec Blansko s osadou Mostky. Tato komunikace byla již několik let ve velmi špatném stavu a pro provoz osobních automobilů se postupně stala prakticky nepoužitelnou. Proto bylo rozhodnuto o její opravě, jejímž cílem bylo odvodnění komunikace a oprava povrchu. V I. etapě došlo k opravě úseku, který začínal u kostela v obci Blansko a končil za mostkem asi 400 m před osadou Mostky. Důvodem, proč nebyla komunikace najednou opravena v celém úseku, byla potřeba vypořádat majetkové vztahy s majiteli, do jejichž pozemků těleso nově opravené komunikace částečně zasahovalo. Po vyřešení majetkových úprav probíhá v těchto dnech II. etapa prací, a komunikace tak bude opravena v celém úseku z Blanska do Mostek.


V těchto dnech rovněž probíhá oprava povrchu komunikace vedoucí od motokrosového areálu v Blanské kotlině kolem zahrádkářské kolonie až k objektu čistírny odpadních vod ČEVAK. Po dokončení opravy povrchu této komunikace bude nejen obyvatelům našeho města, ale i turistům nabídnuta možnost zajímavé cyklistické vyjížďky po nejbližším okolí Kaplice po komunikacích s velmi pěkným povrchem a s minimálním provozem.


Opravy komunikací však neprobíhaly pouze v okolí Kaplice, ale i v samotném centru našeho města. Byla opravena část ulice Českobudějovická v úseku od Slovanského domu po křižovatku s ulicí Horská. Cílem provedených prací bylo nejen opravit povrch vozovky a úprava vodních vpustí, ale i rozšíření a změna povrchu chodníků tak, aby se v tomto úseku zlepšila bezpečnost chodců. Zejména obyvatelé bytového domu č.p. 33 jistě přivítali i úpravu a nový povrch parkovací plochy a nové kontejnerové stání.


Další již dokončenou investicí je obnova a úprava komunikace a přilehlých ploch na Farském náměstí v úseku od fary po napojení ulic Pobřežní a Bělidlo. Touto rekonstrukcí bylo docíleno zlepšení podmínek pro chodce vybudováním nových a rozšířením stávajících chodníků. Farské náměstí ožije i novou zelení a zejména byly významně vylepšeny dopravně bezpečnostní podmínky pro výjezd z Pobřežní ulice na komunikaci II. třídy č. 154 s poměrně hustým provozem.


Významné úpravy a opravy rovněž proběhly v areálu hřbitova a v jeho okolí. Novinkou je vybudování společného vsypového hrobu a instalace velkého kovového svícnu před vsypovou loučku. Z důvodu postupného chátrání byly provedeny potřebné stavební opravy v historickém objektu márnice. Nového vzhledu se dočkal prostor mezi smuteční síní a budovou ZUŠ, který je teď velmi důstojným prostředím pro smuteční hosty i návštěvníky hřbitova. V těsném sousedství hřbitova dochází i k obnově prostranství přilehlého k objektu Horská č.p. 5, kde bude opraven povrch komunikace a bude provedena výměna kanalizačního potrubí.


Zejména všichni sportovci, kteří navštěvují halu v ZŠ Školní, jistě přivítali kompletní výměnu osvětlení v této tělocvičně, kdy původní osvětlení bylo nahrazeno výkonnější i úspornější variantou.


Náklady na výše jmenované investiční akce jsou hrazeny z rozpočtu města na rok 2020 a spolu se zhotoviteli jednotlivých akcí jsou uvedeny v následující tabulce.


Komunikace Blansko – Mostky I. etapa

3 995 763 Kč

SWIETELSKY s.r.o.

Komunikace Blansko – Mostky II. etapa

2 078 123 Kč

SWIETELSKY s.r.o.

Komunikace Blanská kotlina – ČEVAK

802 850 Kč

Pokrývka s.r.o

Komunikace a parkoviště Českobudějovická ul.

2 630 706 Kč

SWIETELSKY s.r.o.

Farské náměstí, napojení ul. Pobřežní ul. Bělidlo

1 396 250 Kč

SWIETELSKY s.r.o.

Společný vsypový hrob

181 657 Kč

Markéta Nováková

Svícen vsypová loučka

60 016 Kč

Michal Kulík

Opravy márnice

298 373 Kč

Renova Sedlák

Obnova plochy u hřbitova a ZUŠ

806 221 Kč

Ertl Milan s.r.o.

Obnova prostranství Horská 5

399 730 Kč

Ertl Milan s.r.o.

Výměna světel Sportovní hala ZŠ Školní

210 926 Kč

OSAM TRADENa závěr mi dovolte popřát vám zejména pevné zdraví, dostatečnou míru trpělivosti a lidské ohleduplnosti tak, abychom se mohli všichni společně sejít například v době adventu.


Mgr. Libor Lukš, místostarosta města