Parkovací stání na území města Kaplice


 17. srpen 2022

Vážení spoluobčané,

 

na základě častých dotazů občanů města Kaplice, kteří žádají o řešení nedostatku parkovacích stání na území města Kaplice, sdělujeme, že se tímto problémem intenzivně zabýváme. Prakticky neustále hledáme a prověřujeme možnosti vybudování nových parkovacích míst; u některých lokalit již máme zpracovanou projektovou dokumentaci (PD). Zpracované PD jsou k nahlédnutí u tohoto článku na internetových stránkách města Kaplice.  

Níže uvádíme výčet plánovaných projektů:

Na sídlišti 9. května vedle budov č.p. 773, 775, 765. Nově vzniknou parkovací stání na některých vybraných plochách pro kontejnery na odpad, přičemž tyto kontejnery budou přemístěny na centralizované plochy pro kontejnery. Pod budovami č.p. 747 – 752 je možnost vyznačit podélná parkovací stání na stávající asf. komunikaci. Předpokládáme, že by v této lokalitě postupně mohlo vzniknout okolo 100 nových parkovacích stání.

Na sídlišti Na Vyhlídce před budovami č.p. 516 – 517. Předpokládáme, že by v této lokalitě postupně mohlo vzniknout okolo 60 nových parkovacích stání + 44 nových stání u polikliniky, které by měly být vybudované v rámci PD rekonstrukce ul. Fantova, kde se počítá s vybudováním parkovacích ploch u ZŠ Školní a ZŠ Fantova. Na tento projekt navazuje PD ul. Školní.

V lokalitě Nové domovy před budovami č.p. 491 – 493. V této lokalitě by mohlo postupně vzniknout okolo 18 nových parkovacích stání.

Šumavská u č.p. 731 dojde během srpna 2022 k výstavbě – rozšíření stávajících parkovacích stání

Lokalita Šumavská“, což zahrnuje ulice Zahradní, Jabloňová, Luční, Okružní.

Pohorská, Linecká, Omlenická, okolí centra města Kaplice – rekonstrukce stávajících parkovišť, přilehlé obce: Dobechov, Pořešín, Hubenov, Hradiště, Blansko.  

Na asf. ploše naproti poště se uvažuje o výstavbě parkovacího domu.

U koupaliště vznikne 152 stání pro vozidla a 9 stání pro obytné vozy.

U nové sportovní haly 32 parkovacích stání.

S ohledem na značné finanční prostředky budeme parkovací plochy budovat postupně během příštích let.

Součástí těchto plánovaných staveb jsou i opatření k zadržování vody v krajině, odtoku srážkové vody a osazení zeleně. 

 

Bližší informace na tel. 380 303 162, 606 731 351, email luksova@mestokaplice.cz, https://www.mestokaplice.cz/priprava-projektu/ostatni-163 nebo osobně v budově radnice, Náměstí 70, v kanceláři č. 315 u Bc. Miluše Lukšové.

 

 

Bc. Miluše Lukšová, referent odboru správy majetku a ekonomiky MěÚ Kaplice