Rekonstrukce mostu KA 017 u rybárny


 17. únor 2021  |   Libor Lukš

Rekonstrukce mostu KA 017 u rybárny

Vážení spoluobčané,

v letošním roce plánujeme zrekonstruovat most KA 017 u rybárny.

Na stávajícím mostním objektu u opěr a křídel jsou uvolněné kameny, v místě hladiny vody se zdivo zcela rozpadá, v levobřežní opěře pod uložením jednoho z nosníku je svislá trhlina. U nosné konstrukce je místy odhalená výztuž s patrným oslabením korozí. Chybí izolace, chybí římsy a záchytný systém proti pádu chodců nebo vozidel do koryta potoku. Most je celkově ve velmi špatném stavebně technickém stavu, proto bude odstraněn a nahrazen novým.

Nový mostní objekt bude tvořit železobetonový monolitický uzavřený rám, na krajích budou osazeny železobetonové monolitické římsy, na které bude umístěno zábradlí. Vozovka bude živičná. Současně bude provedena oprava živičného povrchu křižovatky. Koryto potoku pod mostem bude zpevněno kamennou dlažbou do betonu s navazujícím kamenným záhozem.

V minulých letech byla zpracována projektová dokumentace, nyní je již stavba připravena k realizaci v souladu se stavebním povolením.

O zahájení stavebních prací budete včas informováni.

 

Bc. Miluše Lukšková, referent odboru správy majetku a ekonomiky MěÚ Kaplice