1999 1 2 3 4 5 6 7 + 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

Listopad 1999 - Číslo 9 - Ročník III.

OBYTNÝ SOUBOR ŠUMAVSKÁ BUDE !
Město Kaplice zahájilo výstavbu 56 bytů.
V roce 1998 zahájila firma FC& C výstavbu "Bytového souboru Šumavská" v Kaplici. Jelikož se této firmě nepodařilo výstavbu dokončit, město po zdlouhavých a složitých jednáních odkoupilo zrealizovanou část zahájené výstavby. Dne 18.10.1999 bylo staveniště předáno firmě Českobudějovické pozemní stavby a byly započaty přípravné práce pro zahájení výstavby 56 bytů dle původního projektu. Pro zájemce o byty je připraveno 17 bytů 2+0, 34 bytů 3+0 a 5 bytů 4+0 s tím, že ke každému bytu patří garážové stání. Předpokládaná doba výstavby je 12 měsíců.
Informace pro případné zájemce:
Byty jsou určeny do vlastnictví, na uživatele budou převedeny po 20 letech. (Samozřejmě za předpokladu, že tito dodrží dohodnuté podmínky financování výstavby bytů). Systém financování je založen na první splátce, která je závislá na velikosti bytu (u velikosti bytu 2+0 činí splátka 210 000,-Kč, u velikosti 3+0 je 280 000,- Kč a u bytu 4+0 činí splátka 360 000,-Kč) a měsíční splátce hypotečního úvěru po dobu 20-ti let. Podrobnější informace můžete získat na tel. čísle +420 380 311 154 u Ing. Líbalové.
Upozornění: Žádáme zájemce o byty, kteří byli přihlášení u JUDr. Fialy a mají stále zájem o byt, aby se přihlásili u Ing. Líbalové.

Ing. Jaroslava Líbalová, vedoucí odboru majetku, místního hospodářství a životního prostředí


PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA KAPLICE K 30.9.1999

PŘÍJMY:
druh příjmu rozpočet v tis. Kč v Kč
schválený upravený skutečnos
daň z příjmů fyz.osob ZČ 9.000 9.000 8.106.967,--
daň z příjmů fyz.osob OSVČ 9.000 9.000 6.356.854,--
daň z příjmu fyz.osob j.n.     80.000,-
daň z příjmů práv.osob 8.000 8.000 6.854.961,--
daň z příjmů práv.osob obec   3.962 3.962.874,--
daň z nemovitostí 2.400 2.400 1.686.420,--
poplatky za odnětí půdy     50.195,--
správní poplatky 1.260 1.260 1.026.075,--
poplatek za znečišť. ovzduší 40 40 17.270,--
místní poplatky 1.635 1.645 1.140.684,--
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 31.335 35.307 29.282.300,--
příjmy z poskyt.služeb a výr 887 891 628.905,80
příjmy z pronájmu 140 9.333 8..223.028,--
odvod přeb.org. s přím. vzt. 5.000 5.000 2.500.000,--
přijatě úroky 200 500 634.488,56
přijaté pokuty 1.095 1.396 1.378.150,53
přijaté neinv. dary     10.500,--
příjmy z úhr. za dobýv.prost. 10 10  
doplňkové příjmy 1.200 1.271 1.914.909,84
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELK. 8.532 18.401 15.289.982,73
příjmy z prodeje akcií 1.400 30.658 36.367.788,60
příjmy z prodeje poz. a domů 2.325 2.325 773.550,--
KAPITÁL. PŘÍJMY CELK. 3.725 32.983 37.141.338,60
dotace ze SR 14.989 14.989 14.041.714,--
ostat. neinv. dotace   52.500 818.930,--
neinv. dotace od obcí 339 1.343 1.208.648,-
dotace ze stát. fondů   1.361 1.361.000,-
dotace z programu PHARE 123 123 191.830,-
dotace ze zahr. j.n.     1.222.380,09
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM 15.451 17.868 18.844.502,09
PŘÍJMY CELKEM 59.043 104.559 100.558.123,4

VÝDAJE
druh výdaje rozpočet v tis. Kč v Kč
schválený upravený skutečnos
plošná deratizace   100  
úklid komunikací služby 1.100 1.300 1.006.477,50
opravy komunikací   455 406.613,80
značení a oprava značení 90 90 72.216,-
oprava a revize mostů 300 300 34.944,-
oprava chodníku N. domovy 30 30  
příspěvek na doprav.obsluž. 15 15 11.120,25
DOPRAVA CELKEM 1.535 2.190 1.531.371,85
dotace města na vodu   2.985 1.568.186,-
voda a dovoz Blansko   10 9.989,10
stabilizační nádrže Hubenov   105 105.000,-
vodovodní řad od Ekostaveb   120 120.000,-
čištění kanalizace     4.085,-
kanalizace Růžové domky 200 200  
VODNÍ HOSP. CELKEM 200 3.420 1.807.260,10
MŠ N. Domovy otop a TUV 980 980 487.774,-
MŠ Nové Domovy údržba   20 25.355,-
MŠ N. Domovy přísp. na prov. 600 600 450.000,-
MŠ 4 Nové Domky 592 592 270.174,56
MŠ 5 sídliště 770 770 530.664,90
PŘEDŠKOL. ZAŘÍZ. CELK. 2.942 2.962 1.763.968,46
neinv. náklady na školství   15 14.656,10
ZŠ Omlenická otop a TÚV 580 580 381.800,-
ZŠ Omlenická přísp. provoz 493 493 369.750,-
ZŠ Fantova otop a TÚV 1.210 1.210 1.052.709,-
ZŠ Fantova údržba   300 260.582,70
ZŠ Fantova přísp. provoz 603 603 452.250,-
ZŠ Školní otop a TÚV 1.270 1.270 915.958,-
ZŠ Školní údržba   66 65.036,-
ZŠ Školní přísp. provoz 1.140 1.140 855.000,-
ZÁKL. ŠKOLY CELKEM 5.296 5.677 4.367.741,80
MŠ 4 jídelna 241 241 137.740,31
MŠ 5 jídelna 246 306 219.554,20
ŠJ Školní přísp. provoz 355 355 266.250,-
ŠJ Školní oprava střechy   465 458.082,50
ŠJ Fantova přísp. provoz 255 255 191.250,-
ŠKOL. STRAV. CELKEM 1.097 1.622 1.272.877,01
kino 1.022 1.022 589.404,90
městská knihovna 1.145 1.249 689.664,60
osvět. beseda Blansko 28 28 28.000,-
městské slavnosti 130 130 144.682,30
kulturní činnost města 249 254 153.385,60
kronika města 15 15  
revitalizace Pomalší 125 125 102.444,90
obnova kult. pam. kostel   255 254.992,-
městský rozhlas rozšíření 257 257 194.765,-
Kaplický zpravodaj 40 40 34.113,90
občanská komise 60 60 32.799,20
KULTURA CELKEM 3.071 3.435 2.224.252,40
provoz a údržba sportovišť 300 301 275.926,-
neinv.dotace nezisk. org.   20 20.000,-
neiv. příspěvek oddílům 150 168 158.000,-
údržba hřiště u E 55 80 80 68.820,-
TV hala 600 600 458.419,-
DT Desky údržba   59 75.925,-
dětské hřiště Na vyhlídce 100 100  
TĚLOVÝCH. A ZÁJM. ČIN. 1.230 1.328 1.057.090,-
rekonstrukce čp.99 Bělidlo 7.000 7.000 3.936.916,80
dokončení fasády čp.68   100 100.000,-
nástavba čp 526-528 inv.úroky   425 516.855,10
půdní vestavba čp.33 358 358 358.378,-
rekonstrukce čp.63 350 350  
právní služby a soudní výl. 100 100 57.432,-
poskytnuté neinv. náhrady   4 3.565,50
veřejné osvětlení 1.300 1.700 1.376.640,-
veřejné osvětlení Rozpoutí 150 186 186.183,-
smuteční síň varhany   53 52.800,-
hřbitov Kaplice 100 100 58.466,50
hřbitov Blansko 20 20 15.314,80
příspěvek na rozvod plynu 1.788 2.908 2.107.128,-
dvoutrub. systém dopl.98   565 549.866,-
rekonstrukce parovodu   4.200 3.376.641,-
ost. služby pro územ.rozvoj 400 400 233.601.50
veřejné WC náměstí 100 100 23.196,50
veřejné WC aut. nádraží     9.745,-
koupě domu Tržní čp.153   1.543 1.543.000,-
plynofikace TS   200 150.000,-
nespecifik. reservy   573 6.428
BYDLENÍ,KOM. SL. A ÚZ. 12.239 26.740 14.655.729,80
sběr a svoz odpadků 400 602 472.464,80
péče o veř. zeleň a úklid města 2.800 2.398 1.716.354,70
výsadba zeleně 65 65 50.533,24
kácení stromů 80 80 49.290,90
chemická ochrana chodníků 47 47 7.917,-
úprava parčíku před ZUŠ 71 71  
městský mobiliář 70 70 24.347,30
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 3.533 3.333 2.320.907,94
DÁVKY A POD. V SOC.ZABEZ. 9.400 9.400 9.377.985,20
dům s pečovatelskou službou 248 248 132.936,54
klub důchodců 107 107 59.545,80
soc. výp.osobám nepřizp. 30 30 1.832,-
SOCIÁLNÍ PÉČE 385 385 194.314,34
MĚSTSKÁ POLICIE 1.039 1.039 631.513,02
POŽÁRNÍ OCHRANA 261 322,5 189.445,30
místní zastupitelské org. 1.145 1.145 680.343,02
činnost místní správy 10.133 12.989 9.096.020,28
CELKEM 11.278 14.134 9.776.363,30
VÝDAJE Z FIN. OPER. 11.694 11.694 9.313.773,77
VÝDAJE CELKEM 65.200 87.781 60.484.594,29
Financování - třída 8      
uhrazené splátky krát. půjč.   -165 -1.622.380,09
změna stavu na bank. účtech     -25.379.150,14
dlouhodobé přij. půjčky 9.794 9.794 9.116.040,-
uhrazené spl. dlouhodob.p. -3.637 -16.407 -12.188.038,90
aktivní dlouhodob. operace   -10.000 -10.000.000,-
CELKEM 6.157 -16.778 -40.073.529,13

Jiřina Jiskrová, vedoucí finančního odboru


NEPŘEHLÉDNĚTE !
Pro snažší tel. spojení s MěÚ v Kaplici jsou zřízeny následující přímé linky :
Spojovatelka
311154
Starosta 311021 Městská policie 311117
(tísňové volání na č. 156)
Fax 311149 Tajemník 311114 Živnostenský úřad 311278
E-mail
mesto-kaplice@ka.ipex.cz
Stavební úřad 311141 Oddělení soc. zabezpečení 311277
Sociální dávky OkÚ (kontaktní místo)  311234


KAPLICE A INTERNET
Již v minulém čísle jsme Vás informovali, že město Kaplice je zapojeno do Oficiálního informačního systému okresu Český Krumlov (OIS). Další novinkou je, že Kaplici nenaleznete již jen pod adresou http://www.ckrumlov.cz/cz1250/i_index.htm, ale i pod přímou adresou http://www.kaplice.ois.cz/. V Oficiálním informačním systému naleznete i toto vydání Kaplického zpravodaje, program kaplického kina, informace o kulturních a sportovních akcích (pokud o nich víme - proto neváhejte se sdělením, pokud cokoli pořádáte), informace o radnici, stručnou historii i současnost města, složení zastupitelstva a celou řadu dalších informací. Provozováním OIS je pověřena profesionální firma IPEX s r.o. Do OIS mohou přispívat i podnikatelé a pořadatelé komerčních akcí. Máte-li o podobnou prezentaci zájem, obraťte se na adresu: ois@ckrumlov.cz nebo na tel. +420 380 712 216. Jelikož OIS poskytuje především řadu nekomerčních informací a jeho provozování není levná záležitost, jsou vítáni i sponzoři.

red.


PODĚKOVÁNÍ
Občanská komise při Městském úřadu v Kaplici pořádala dne 22.10.1999 slavnostní setkání jubilantů. U této příležitosti vystoupila Základní umělecká škola v Kaplici s velmi hezkým programem. Děkujeme proto všem, kteří tento kulturní program zabezpečili: paní ředitelce Němcové a paní Bukovské, panu Koubovi, Klabouchovi a Neckářovi. Zároveň patří poděkování hudební skupině pod vedením Mgr. Havelky.

Za komisi Marie Ešpandrová

Komise životního prostředí při Městském úřadu v Kaplici děkuje panu Františku Bauernöplovi za bezplatné poskytnutí sadebního materiálu, který byl využit ke zkrášlní veřejných prostranství města.

Za komisi Mgr. Ivan Valdauf

 

KULTURNÍ RUBRIKA

KINO KAPLICE
Program na měsíc listopad
Linecká ulice 434, Kaplice, tel. 216 89


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr1999-11.htm on line 250


DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Program na měsíc listopad
Kostelní ulice 128, Kaplice, tel. 220 09


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr1999-11.htm on line 298


MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Nové Domky 643, Kaplice, tel. 216 41

OTVÍRACÍ DOBA
Oddělení pro dospělé :
Po : 08:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Út : 12:00 - 17:00
Čt : 08:00 - 12:00 13:00 - 18:00

Oddělení pro děti :
Po : 12:00 - 17:00
St : 12:00 - 17:00
Čt : 12:00 - 16:00
Všechny srdečně zve kolektiv knihovny v čele s Jiřinou Kostkovou


Dovolujeme si Vás pozvat na vystoupení hudební skupiny
SWING TRIO AVALON
v neděli 21. listopadu od 17 hodin v kapli v Linecké ulici.
Zájemci o pohodovou hudbu 30-tých let jsou zváni.Těšíme se moc.
Pořádá město Kaplice ve spolupráci se Základní uměleckou školou v Kaplici. Vstupné bude činit 40,- Kč a vstupenky bude možno zakoupit na místě hodinu před představením.


Město Kaplice připravuje
VÁNOČNÍ KONCERT VÁŽNÉ HUDBY
na 3. prosince.
VÁNOČNÍ DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
na 14. prosince.
Zaškrtněte si v kalendáři !


VÝSTAVU FOTOGRAFIÍ
Jindřicha Petrlíka
"Stropnice známá i neznámá"
lze v kině navštívit do 14. listopadu. Otevřeno v pondělí až pátek od 8.00 do 12.30 hodin a ve dnech promítání od 19.0 do 20.00 hodin.
Vstup volný


PROJEKT ETIKA A UMĚNÍ
"Vyhrazeno středoškolákům"
Etika a umění je název nového projektu organizovaného Centrem pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. v Českém Krumlově ve spolupráci s významnými osobnostmi české kultury. Zejména pro studenty středních škol je během školního roku připraveno celkem 8 seminářů, které se uskuteční za účasti profesionálních odborníků na příslušnou oblast. Cílem projektu je "otevírání duchovního prostoru mladému člověku pro vnímání a kladení si otázek a hledání odpovědí na nejdůležitější principy lidské existence prostřednictvím etiky, umění a filozofie."

Mezi aktivní účastníky tohoto projektu se zařadila i naše škola Obchodní akademie a Gymnázium v Kaplici. Semináře z oblasti etiky a umění vzbudili u zdejších studentů neobvykle velký zájem. Více jak 40 z nich se sešlo poprvé v prostorách naší školy na prvním zahajovacím předsemináři. Ten se uskutečnil pod vedením jednoho z hlavních iniciátorů celé akce, herce a režiséra Jihočeského divadla pana Jiřího Šestáka. Během dvouhodinové přednášky jsme byli zasvěceni do připravovaného projektu a zároveň proběhlo předběžné seznámení k prvnímu připravovanému tématu nazvanému Divadlo a my. Dozvěděli jsme se něco z historie divadla, o jeho vzniku a o společenských poměrech v antických dobách. První předseminář byl zakončen originálním způsobem a to působivým přednesem básně Když od Rudyarda Kyplinga. Podle reakcí zúčastněných bylo zřejmé, že návštěva pana Šestáka splnila dokonale svůj účel zaujmout hned napoprvé.

Tentokrát už naostro a za účasti dalších vrstevníků z jihočeských škol se druhý říjnový týden konal v prostorách českokrumlovského divadla seminář pod názvem Divadlo a my. Hostem a přednášejícím byl herec a režisér Národního divadla Jan Kačer. Jeho projev byl rozdělen do dvou částí. V první měl prostor Jan Kačer a v druhé, trochu uvolněnější, jsme byly na řadě my, posluchači se svými otázkami týkajícími se divadla a všeho, co nás v této oblasti zajímá. Napoprvé jich asi nebylo takové množství, jak by si někteří představovali, ale na druhou stranu zase stačilo natolik, aby nedošlo k přetržení kontaktu mezi oběma stranami. Tempo a obsah úvodního semináře bylo záměrně voleno spíše vyprávěcí formou, která ovšem nepostrádala trochu skrytého moudra, jenž těm bystřejším neuniklo z režisérova vyprávění o životě na prknech, co znamenají svět. Jan Kačer udělal nejen na naší skupinu, ale i na všechny v sále svou přednáškou určitě velký dojem a vzbudil ve většině přítomných hlubší zájem o celý projekt.

Do konce roku nás čekají setkání s takovými osobnostmi, jako je Tomáš Sokol a prof. PhDr. ThDr. Tomáš Halík. V roce 2000 je bude následovat řada neméně zajímavých témat, ale o tom až zase někdy příště.

Hanka Kořínková - studentka KVINTY


OHLÉDNUTÍ ZA TÝDNEM KNIHOVEN
Během týdne 18.-23.10.1999 proběhla celostátní akce TÝDEN KNIHOVEN, do které byla zapojena i naše knihovna. Všechny plánované akce na tento týden se podařilo uskutečnit.

V týdnu knihoven se přihlásilo 58 nových čtenářů. Knihovnu navštívilo 442 čtenářů, kteří si půjčili 2 476 knih a časopisů. Internet využilo 40 zájemců.

Velmi pěkná byla beseda "Cykloturistická stezka Řemesla na řece", kterou připravil p. Nový z MěÚ v Kaplici. S velkým úspěchem se sešly fotografické soutěže "Střípky z Kaplice", kde soutěžící měli poznat některé znaky a části domů, kolem kterých denně chodíme.

V dětském oddělení byla pro menší čtenáře připravena soutěž "Doplň literární dvojice", která se sešla s velkým zájmem.

V tomto týdnu bylo oficiálně otevřeno dětské oddělení, které bylo přestěhováno začátkem září do nových prostor, ve IV. MŠ v Nových Domkách. Nyní jsou obě odddělení v jedné budově.

Tímto bychom chtěli poděkovat IV. MŠ a ZUŠ v Kaplici za výrobky na výzdobu nových prostor dětského oddělení.

Upozorňujeme též na naši pobočku knihovny na Sídlišti 9. května, která je umístěna v panelovém domě č.p.776 a půjčuje se zde každé úterý od 14.00 do 18.00 hodin. Mohou si zde vybrat malí i starší čtenáři.

Jiřina Kostková, vedoucí Městské knihovny

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Blahopřejeme občanům
kteří se v měsíci říjnu dožívají významného životního jubilea
(50, 60, 65, 70, 75, 80 a více let)

Jana Merunková, Kaplice
Jiří Krba, Kaplice
Miluška Podlešáková, Kaplice
Oldřich Žižka, Kaplice
František Tácha, Kaplice
Marie Benešová
Jiří Ševčík, Kaplice
Josef Cába, Kaplice
Květoslava Šrámková, Kaplice
Antonie Otavová, Kaplice
Blanka Fleischmannová, Kaplice
Jana Šubjáková, Kaplice
Anna Čutková, Blansko
Miluše Vomáčková, Hubenov
Bernardina Caháková, Kaplice
Vilém Kouřimský, Kaplice
Blažena Šlechtová, Kaplice
Růžena Neckářová, Kaplice
ing. Miloslav Čech, Kaplice
Eva Synková, Kaplice
Jan Plza, Kaplice
Pavel Troják, Kaplice
Jaroslav Dvořák, Kaplice
Hermína Čechová, Kaplice
František Tvaroh, Kaplice
Marie Malkusová, Kaplice
Rudolf Zeman, Kaplice
Otília Panochová, Kaplice
Václav Pouzar, Kaplice
Jiřina Kubáková, Kaplice
Vlastimil Zikeš, Kaplice
Marie Syrovátková, Kaplice
Emilie Růžičková, Kaplice
Karel Smolík, Kaplice
Kristina Fürstová, Kaplice
Božena Syslová, Pořešínec
Marie Benešová, Kaplice
František Zeman, Kaplice

Vítáme do života nové občánky našeho města
KOMENDOVÁ PETRA 1.10.1999
URAZIL MAREK 3.10.1999

Eva Gušlová, evidence obyvatel

SPORTOVNÍ RUBRIKA

NOVÁ DĚTSKÁ HŘIŠTĚ
Město Kaplice nechalo vybudovat na obou panelových sídlištích nákladem 100.000,- Kč dvě nová dětská hřiště pro předškolní děti (podnět vzešel od iniciativních maminek ze sídlíště Na vyhlídce). Hřiště jsou postavena z masivních dřevěných prvků a i přes svou "bytelnost" se podařilo nenechavcům během jediného týdne poničit houpačku na Sídlišti 9. května. Jako již tradičně nikdo nikoho neviděl. Bojím se, že ačkoli podobná zařízení v Kaplici velmi chybí, hrozí nebezpečí, že budou-li všichni lhostejní vůči podobným vandalským činům, žádná další hřiště v Kaplici nevzniknou. Prostě "kapličáci" budou mít jen to, o co se sami zaslouží. Snad se nemusíme obávat nejhoršího.

Jan Nový

FLORBAL
Sobota 20.11.1999
Kaplice se opět stane dějištěm ligového florbalu. Sedmým a osmým kolem tedy pokračuje 4. liga nově vzniklé Jihočeské florbalové unie, která má 12. týmů : Dukla Bechyně, Uragán Benešov, Senators Tábor, Čerti Kamenný Újezd, Unios Český Krumlov, Spartak Pelhřimov, FBK Příbram, SK Jihlava Shooters, Volyně, RH Tábor, FbK Radimovice, FBC IMPULS Kaplice.

Celá liga se hraje formou turnajů tj. základní část, po které následuje PLAY-OFF.

Po smolném účinkování v celorepublikové 3. lize, kdy mužstvo k sestupu donutily určité důvody, se tým Kaplice pokusí opět 3. ligu vybojovat. Mezi favority patří určitě tým Kaplice, Radimovic, Pelhřimova a překvapit může i tým Příbrami. Jelikož do PLAY-OFF postupuje 8 nejlepších týmů základní části, může překvapit kdokoliv.

V Kaplici se 20. listopadu představí týmy Senators Tábor, Kamenný Újezd, RH Tábor, Volyně a Dukla Bechyně.

Tým FBC IMPULS nastoupí proti RH Tábor v 9. 00 hodin a proti Senators Tábor ve 14. 00 hodin.

Michal Morong

FOTBAL
Výsledková listina

"A" mužstvo DIVIZE sk. A
8.kolo
Spartak Kaplice - 1.FC Plzeň 1 : 0 (0:0)
KAPLICE: 1.Bílý 2.J.Kučera 3.Bernát 4.Rezek (77.Vávra) 5.Románek 6.Havlíček 7.Novák 8.Haláček 9.Turek (93.Jirka) 10.Sedlák 11.Janura (68.Gažák)
B: 78.min.Gažák z pen.
9.kolo
FK Tachov - Spartak Kaplice 3 : 0 (1:0)
KAPLICE: 1.Bílý 2.J.Kučera 3.Bernát 4.Rezek 5.Románek 6.Havlíček 7.Ginzel 8.Haláček 9.Turek (81.Krůček) 10.Sedlák 11.Janura (64.Vávra)
B: 28.min. Krýsl, 60.min. Boček, 66.min. Bezdička
10.kolo
Spartak Kaplice - SK Strakonice 0 : 0
KAPLICE: 1.Bílý 2.Fiala 3.Bernát 4.Vávra 5.Románek 6.Havlíček 7.Ginzel 8.Haláček 9.Turek (79.P.Ševčík) 10.Sedlák 11.Janura (65.Rezek)
B: 78.min. nedal domácí Turek penaltu.
11.kolo
Sokol Čížová - Spartak Kaplice 2 : 0
KAPLICE: 1.Bílý 2.J.Kučera 3.Bernát 4.Fiala (46.Rezek) 5.Románek 6.Havlíček (78.Kubeš) 7.Ginzel 8.Haláček 9.Turek 10.Vávra (38.Sedlák) 11.Krůček
B: 18.min.Pšenička, 28.min.Ginzel vlastní

"B" mužstvo I.B třída sk. A
6.kolo
FK Dolní Dvořiště-Spartak Kaplice 2 : 2 (1:1)
KAPLICE: 1.John 2.Maček 3.Mikeš 4.Ballák 5.M.Kučera 6.Fiala 7.J.Pulec 8.Baláž 9.Krůček 10.J.Ševčík 11.Kolek (71.T.Beránek)
B: za hosty: 26.min. J.Ševčík 1:1, 75.min. Krůček 1:2.
7.kolo
Spartak Kaplice - Dříten 1 : 1 (1:1)
KAPLICE: 1.John 2.Maček 3.Fiala 4.Jirka 5. Ballák 6. Vávra 7. J.Pulec 8. Baláž 9. Kubeš 10.J.Ševčík 11.Kolek (81.P.Ševčík)
B: 15.min.Baláž - 37.min.M.Pomije z pen
8.kolo
Slavoj Hrdějovice-Spartak Kaplice 3 : 1 (0:0)
KAPLICE: 1. Kopřiva 2. Maček (82. P.Pulec) 3. Ballák 4. Jirka 5. M. Kučera 6.Krůček 7.J.Pulec 8.Baláž 9.Kubeš 10.J.Ševčík 11.T.Beránek (68.Kolek)
B: Dolina, Rehanzl, žlůva - Kubeš z pen.
9.kolo
Spartak Kaplice-Spartak Trhové Sviny 5 : 2 (1:1)
KAPLICE: 1.Kopřiva 2.Maček 3.Ballák 4.Jirka 5.M.Kučera 6.Vávra 7.J.Pulec 8.Baláž 9.Kubeš 10.J.Ševčík (81.P.Ševčík) 11.Janura (69.T.Beránek)
D: Janura 2x, Vávra, J.Pulec z pen., Kubeš
H: Pancíř, Beleš

Starší dorost - Krajský přebor
5.kolo
FK Slavoj Č.Krumlov - Spartak Kaplice 5 : 0 (3:0)
B: Soukup 2x, Čermák, Karlík, Gondek
6.kolo
Spartak Kaplice - SK Čt.Dvory 3:5 (1:4)
B:P.Ševčík 3x - Jiránek, Pavlov, Kolaček, Vršitý, Matoušek z pen.
7.kolo
FC Písek - Spartak Kaplice 7 : 1 (2:1)
za hosty Beutl
8.kolo
Spartak Kaplice - Spartak MAS Sezimovo Ustí 1 : 1 (1:1)
B: 11.min.P.Ševčík - 29.min.Michalovič

Mladší dorost - Krajský přebor
5.kolo
FK Slavoj Č.Krumlov - Spartak Kaplice 6 : 0 (2:0)
B: Gažák 2x, Kotlár 2x, Sojka, Lukeš
6.kolo
Spartak Kaplice - SK Čt. Dvory 3 : 10 (0:6)
za domácí: L.Pulec, T.Ševčík, Štancl
7.kolo
FC Písek - Spartak Kaplice 5 : 0 (4:0)
8.kolo
Spartak Kaplice - Spartak MAS Sezimovo Ustí 2 : 2 (1:1)
B: L.Pulec 2x - Chotovinský, Čech

Starší žáci - I.A třída sk.A
5.kolo
Spartak Kaplice - SK Slavia Č.Budějovice 2 : 1 (2:0)
B: M.Pulec, Schallenberger - Výborný
Navíc domácí M.Pulec neproměnil penaltu.
6.kolo
Vltava Č.Budějovice - Spartak Kaplice 2:1 (0:1)
B: Stanislav, Šulda - Urazil
7.kolo
Sokol Olešnice - Spartak Kaplice 2:1 (2:1)
B: O.Stodůlka 2x - Urazil
8.kolo
Spartak Kaplice - Slovan Břilice 1 : 0 (0:0)
B: 57.min.Schallenberger
Navíc v poslední minutě nedal domácí M.Zifčák penaltu.

Mladší žáci - I.A třída sk.A
4.kolo
Spartak Kaplice - SK Slavia České Budějovice 4 : 1 (2:1)
B: R.Svoboda 2x (obě z penalt), Beránek, Kuzma - Mareš
5.kolo
Vltava Č.Budějovice - Spartak Kaplice 1:4 (0:3)
za hosty: Lesnák 2x, Lexa, Kuzma
6.kolo
Spartak Kaplice - Slovan Břilice 4:2 (1:1)
B: Beránek 2x, Kuzma, R.Svoboda z pen. - Táborský, Zahradník

Přípravka - Okresní přebor
5.kolo
FK Dolní Dvořiště - Spartak Kaplice 0:1 (0:0)
B: Beránek
6.kolo
Spartak Kaplice-Vltavan JIP Loučovice 11:1 (6:0)
D: Kaločai 4x, Svoboda 2x, Mokoš 2x, Vaněk, Hejna, Doubrava
H: Kubát
7.kolo
FC Lipno - Spartak Kaplice 0:6 (0:2)
B: P.Svoboda 4x, Šiška, Hejna
8.kolo
Spartak Kaplice - FK Dynamo Vyšší Brod 0:6 (0:0)

Libor Granec

VYHLÁŠKY MĚSTA KAPLICE

Seznam ke dni 15. 10. 1999

Číslo Název Přijata dne: Platnost od:
Vyhláška, kterou se vydává osadní řád pro chatovou osadu "U Kovářů" v oblasti úz. obvodu MěNV v Kaplici a MNV v Bujanově   13.5.1988
Vyhláška, kterou se vydává řád pro pohřebiště   12.5.1989
Vyhláška Města Kaplice o použití nižšího koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí   1.1.1993
Městská vyhláška ze dne 25.3.1993 o městské policii 25.3.1993 1.4.1993
1/95 O regulaci prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků na veřejně přístupných místech 13.3.1995 20.3.1995
2/95 O provozu jeslí a úhradě poplatku stravného 13.3.1995 15.3.1995
3/95 O místních poplatcích platná v územ.obvodu Města Kaplice 5.6.1995 1.7.1995
Doplněk vyhl.č. 3/95 o místních poplatcích 19.10.1995 1.11.1995
Doplněk vyhl.č. 1/95 o regul.prodeje alkohol. nápojů a tabákových výrobků 14.12.1995 8.1.1996
1/96 O veřejných prostranstvích 18.1.1996 18.1.1996
2/96 K zabezpečení veřejného pořádku 15.2.1996 15.2.1996
Změna Vyhlášky č.2/96 k zabezp. veřejného pořádku 30.9.1996 3.10.1996
3/96 O dani z nemovitostí 4.a 22.4. 1996 1.1.1997
4/96 O vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" pro správní území Města Kaplice 6.6.1996 6.6.1996
5/96 O regulaci dopravy na místních komunikacích (dopravní řád) 30.9.1996 17.10.1996
Doplněk vyhlášky č.3/95 o místních poplatcích 18.1.1996 18.1.1996
Doplněk vyhlášky č.3/95 o místních poplatcích 15.2.1996 1.3.1996
Doplněk vyhlášky č.3/95 o místních poplatcích 4.12.1996 4.12.1996
Změna vyhlášky č.5/96 o regulaci dopravy na míst.komunikacích 14.4.1999 15.4.1997
1/98 Vyhláška, kterou se mění Vyhláška č.2/96 k zabezpečení veřejného pořádku 12.1.1998 12.1.1998
2/98 O místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 22.1.1998 26.1.1998
3/98 Vyhláška, kterou se stanovují závazné regulativy funkčního a prostorového uspořádání územního sídelního útvaru Kaplice 22.1.1998 7.2.1998
4/98 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje Vyhl. Města Kaplice č.5/96 o regulaci dopravy na místních komunikacích (dopravní řád) 4.5.1998 1.6.1998
5/98 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje Vyhláška č.3/95 o míst. poplatcích 11.5.1998 12.5.1998
6/98 Vyhláška, Kterou se mění a doplňuje Vyhl.č.2/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 4.5.1998 1.7.1998
7/98 Vyhláška, kterou se mění a doplňuje Vyhl. Města Kaplice č.2/98 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj 20.8.1998 1.9.1998
1/99 Obecně závazná vyhláška, kterou se doplňuje Vyhláška č.3/98 Města Kaplice, jíž se stanovují závazné regulativy využití území, jeho prostorového uspořádání pro Město Kaplice a jeho správ.území 8.2.1999 25.2.1999
1/99 O zajištění ochrany veřejného pořádku při chovu domácího, drobného a hospodářského zvířectva a při chovu nebezpečných a exotických druhů zvířat 29.3.1999 12.4.1999
2/99 O systému sběru, třídění, využívání a zneškodňování komunálních odpadů vznikajících v územním obvodu města Kaplice a systému nakládání se stavebním odpadem v územním obvodu města Kaplice 29.3.1999 12.4.1999
3/99 Vyhláška, kterou se vydává Požární řád pro město Kaplice 30.8.1999 18.9.1999
4/99 Obecně závazná vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.3/95 o místních poplatcích 30.8.1999 16.9.1999

Jarmila Trojáková, tajemnice úřadu

DROBNÉ ZPRÁVY

VETERINÁRNÍ AMBULANCE
V Kaplici v Linecké ulici (č.p.22) byla otevřena nová veterinární ambulance pro malá zvířata. Ordinační doba je pro chovatele zvířecí drobotiny velmi zajímavá - je totiž od 18 do 19.30 hodin každý pracovní den.

ČESKÁ POJIŠŤOVNA
Pobočka České pojišťovny v Kaplici ohlásila změnu pracovní doby, a to PO 12.00-16.00, ÚT 9.00-12.00, 14.00-18.00, ST 8.00-12.00, 13.00-18.00, ČT 14.00-18.00, PÁ 12.00-16.00.

 

Kaplický zpravodaj
Vydal Městský úřad v Kaplici, náměstí č.p.70, nákladem 1 500 výtisků.
Tisk FOP Černá v Pošumaví. Odpovědný redaktor Ing. Jan Nový. Členové redakční rady: Jiřina Kostková, Stanislava Jelenová
Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330 296.
Uzávěrka tohoto čísla 20.10.1999
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412