2000 1 2 3 4 5 6 7 + 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

Březen 2000 - Číslo 2 - Ročník IV.

USNESENÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA V KAPLICI

17. zasedání dne 24.1.2000
Městské zastupitelstvo po projednání :

I. trvá
na usnesení 26.zasedání Městského zastupitelstva ze dne 30.10.1997, které se týkalo odkoupení pozemku p.č. 519/3 k.ú. Kaplice (zastavěná plocha domem) o výměře 104 m2 od manželů Duchkových, bytem Praha 48/150 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

II. schvaluje
odkoupení pozemku p.č. 532/2 ost.plocha v k.ú. Kaplice, výměra dle zaměření, od manželů Vojtěcha a Hedviky Duchkových bytem Praha 6, Jugoslávských partyzánů 48/150, za cenu 200,- Kč/m2
prodej částí pozemků PK p.č. 1090/23 a 1090/33 v k.ú. Kaplice, výměra dle zaměření manželům Zbyňku a Jaroslavě Kořánovým bytem Kaplice, Linecká 828 za cenu odhadní + náklady spojené s prodejem
odkoupení pozemku části PK parcel č.1090/15 v k.ú. Kaplice, výměra dle zaměření od manželů Kořánových, bytem Kaplice, Linecká 828 za cenu odhadní + náklady spojené s prodejem
zřízení věcného břemene na kanalizační řád dle zaměření přes odkupovanou část pozemku manželi Kořánovými
prodej části pozemku p.č. 3352/13 v k.ú. Hradiště, výměra dle zaměření (cca 60m2) panu Petru Prišigemovi, bytem Hradiště čp. 21 za cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem
prodej částí pozemků PK p.č. 498/3 a 498/4 v k.ú. Kaplice manželům Janu a Miluši Zifčákovým, bytem Kaplice, Na vyhlídce 525 za cenu 200 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem
zveřejnění nabídky prodeje části pozemku p.č. 1337/4 v k.ú. Žďár o výměře cca 50 m2 za cenu 50 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem
revokaci usnesení 33. zasedání MěZ konaného dne 22.6.1998 ve věci prodeje části pozemku p.č. 1680/30 v k.ú. Kaplice, po zaměření parcela č. 1680/44 o výměře 449 m2, Jindřichu Škvorovi bytem Kaplice, Zahradní 733 a schvaluje snížení kupní ceny pozemku na 134,-Kč/m2
splátkový kalendář pro manžele Bombíkovi bytem Kaplice 95 na kupní cenu objektu truhlárny Bělidlo čp. 99 dle žádosti
prodloužení úvěrové smlouvy s Volksbank CZ a.s.Brno do 29.2. 2000
Smlouvu o finančním příspěvku Města Kaplice na výstavbu veřejné plynárenské sítě v Kaplici na rok 2000 - příspěvek města 1.500.000,- Kč, investice Jihočeské plynárenské činí 4.500.000,- Kč
revokaci usnesení 8.zasedání MěZ ze dne 31.5.1999 o prodeji pozemku p.č. 1233/1 o výměře 156 m2 a p.č. 1975/1 o výměře 136 m2 vše v k.ú. Kaplice firmě Jihočeská plynárenská a.s. Č.Budějovice a schvaluje cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem
vyhlášku Města Kaplice č. 1/2000 o regulaci dopravy na místních komunikacích
rozpočet v hospodářské činnosti Města Kaplice - bytové a nebytové hospodářství na rok 2000
odkoupení pozemků p.č. 1680/18 o výměře 506 m2, p.č. 1680/19 o výměře 508 m2, p.č. 1680/24 díl e) o výměře 18 m2, p.č. 1680/25 o výměře 563 m2, p.č. 1680/26 o výměře 598 m2, p.č. 1680/46 o výměře 268 m2, p.č. 1680/47 o výměře 239 m2, p.č. 1680/48 o výměře 165 m2, p.č. 1680/49 o výměře 463 m2, p.č. 1680/50 o výměře 112 m2 a p.č. 1680/51 o výměře 242 m2 vše v k.ú.Kaplice (ZTV Šumavská) za cenu 400,- Kč/m2 od spoluvlastníků pozemků - paní Vlasty Vávrové bytem Kaplice Na vyhlídce 505, paní Marie Širůčkové bytem Suchdol nad Lužnicí, Žižkova 621 a pana Františka Borovky bytem Děčín 1, Radniční 252/10 (celkem 3.682 m2 á 400,- Kč/m2, tj. 472.800,- Kč)
aby po odkoupení pozemků ZTV Šumavská byla zveřejněna nabídka prodeje parcel pro výstavbu rodinných domků za cenu min. 200,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem
kupní smlouvu uzavřenou s firmou Jozef Paluň - FEL CAD Č.Krumlov tak, jak byla předložena

III. souhlasí
s vydáním náhradní restituce - pozemku PK p.č. st.7 v k.ú. Žďár, výměra dle nákresu, který je přílohou žádosti - panu Josefu Diorkovi bytem Žďár čp. 8. Souhlas se vydává pro Pozemkový fond ČR v České Krumlově
aby výměna stropu nad kancelářemi v budově radnice byla provedena firmou Pozemní stavitelství Č.Krumlov za cenu 560.000,-Kč
souhlasí s odprodejem bytového fondu města prostřednictvím realitní kanceláře a pověřuje městský úřad k výběru realitní kanceláře
s pořízením praporu Města Kaplice
s pojištěním majetku města u České pojišťovny a.s.

IV. nesouhlasí
s vydáním p.č. 3339/1 v k.ú. Hradiště - cesta jako náhrady pohledávky panu Janu Šulkovi bytem Kaplice, Pohorská 139. Toto stanovisko se vydává pro Pozemkový fond ČR v Č. Krumlově.
s prodejem příjezdové cesty p.č. 3339/1 v k.ú. Hradiště panu Pavlu Šulkovi bytem Hradiště č.p. 8. Toto stanovisko se vydává pro Pozemkový fond ČR v Č. Krumlově.

V. bere na vědomí
dopis paní učitelky Blanky Michlové adresovaný panu starostovi ohledně problému školní družiny ZŠ Omlenická.

VI. zamítá
žádost Ing. Jana Veselého bytem Č. Budějovice, Budivojova 16 o prodej části pozemku č.p. 1427/12 k.ú. Ličov, osada Desky.

Ing. František Doležal, starosta města
Jan Kozojed, zástupce starosty


18. zasedání dne 21.2.2000
Městské zastupitelstvo po projednání:

I. bere na vědomí
informaci ředitelů základních škol o počtu zapsaných dětí do 1.tříd pro školní rok 2000-2001
informaci ředitele ZŠ Fantova o havarijním stavu požárních hydrantů na ZŠ Fantova a pověřuje Ing. Líbalovou, ved. odboru III MěÚ Kaplice jednáním s požárním radou o zajištění náhradního řešení požární bezpečnosti I. pavilonu ZŠ Fantova do doby vyřešení havarie požárního vodovodu

II. schvaluje
provedení rekonstrukce objektu radnice dle studie dispozičních úprav zpracované ateliérem ARSPRO Český Krumlov
převzetí účelové komunikace na parcele č. 2137/1 v k.ú. Pořešín, osada Pořešínec do majetku města
poskytnutí investičního příspěvku ve výši 2.500,- Kč na jednoho žáka, tj. celkem l0.000,- Kč Základní škole Besednice na rekonstrukci ústředního topení (4 dojíždějící žáci z Rozpoutí)
prominutí úhrady penále za dluh na nájemném Ivetě Maurencové, Markvartice 23 ve výši 5l.9O3,-Kč
variantu č. 4 předloženého návrhu na geometrické řešení praporu města
zřízení věcného břemene na parcelách č. 836/l, 6l8, 6l9, 632, 633/3 a 446/9 v k.ú. Kaplice na vybudování stavby "Kanalizace PVC DN 3OO dl. 23O m Růžová kolonie-Kaplice" dle předložených smluv o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřených s majiteli pozemků za jednorázovou cenu 5,- Kč/m2 manipulačního pruhu vyznačeného geometrickým plánem
návrh "Zadání pro zpracování změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Kaplice" tak, jak byl předložen odborem výstavby a územního plánování MěÚ Kaplice
založení "Stavebního bytového družstva Města Kaplice" za účelem výstavby a financování bytového souboru Šumavská
návrh rozpočtu Města Kaplice na rok 2000 tak, jak byl předložen, včetně navržených změn
zveřejnění nabídky prodeje pozemků na výstavbu rodinných domků v lokalitě Šumavská za minimální cenu 330,- Kč za l m2 + náklady spojené s prodejem

III. souhlasí
se zřízením odstavné plochy pro vozidla budoucích nájemníků domu čp. 230 Linecká ulice na části pozemku města p.č. 413/1 k.ú. Kaplice dle žádosti Jihostroje a.s. Velešín

IV. pověřuje
starostu města Ing. Doležala jednáním s ředitelem Policie ČR o řešení dopravní situace na E55 v okolí Kaplice z pohledu častých dopravních nehod

V. zamítá
žádost JUDr. Františka Fialy o finanční vypořádání závazků mezi Městem Kaplice a společností FC-C, s.r.o., které vznikly v souvislosti s realizovaným záměrem bytové výstavby

Ing. František Doležal, starosta města
Jan Kozojed, zástupce starosty

 

INFORMACE MĚSTSKÉHO ÚŘADU

KDO HRADÍ OPRAVY V BYTĚ

Právní úprava nájmu bytu je obsažena v osmé části - hlavě sedmé občanského zákoníku. Občanský zákoník č.40/1964 Sb. byl několikrát novelizován. Nejvýraznější změny právní úpravy nájmu bytu byly provedeny zákonem č. 509/1991 Sb.., zákonem č.264/1992Sb. a zákonem č. 267/1994Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. 1. 1995. Práva a povinnosti spojené s prováděním oprav v bytě a s běžnou údržbou bytu jsou upraveny v § 687 až 695 občanského zákoníku. Tato ustanovení určují jednak rozsah práva nájemce užívat byt, jehož výkon je povinen zabezpečit pronajímatel, jednak způsob výkonu tohoto práva nájemcem. Podle § 687 odst.2 občanského zákoníku nestanoví-li nájemní smlouva jinak, drobné opravy v bytě související s jeho užíváním a náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradí nájemce. Pojem drobných oprav a nákladů spojených s běžnou údržbou bytu však občanský zákoník nedefinuje, ale odkazuje na zvláštní předpis. Tím je v současném období nařízení vlády č.258/1995 Sb., kterým se provádí občanský zákoník.

Nařízení vlády č.258/1995 Sb.

§ 5
Drobné opravy bytu

Za drobné opravy se považují opravy bytu a jeho vnitřního vybavení, pokud je toto vybavení součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele, a to podle věcného vymezení nebo podle výše nákladu.
Podle věcného vymezení se za drobné opravy považují tyto opravy a výměny:
  a) opravy jednotlivých vrchních částí podlah, opravy podlahových krytin a výměny prahů a lišt,
  b) opravy jednotlivých částí oken a dveří a jejich součástí a výměny zámků, kování, klik, rolet a žaluzií,
  c) výměny vypínačů, zásuvek, jističů, zvonků, osvětlovacích těles a domácích telefonů, včetně elektrických zámků,
  d) výměny uzavíracích kohoutů u rozvodu plynu s výjimkou hlavního uzávěru pro byt,
  e) opravy uzavíracích armatur na rozvodech vody, výměny sifonů a lapačů tuku,
  f ) opravy měřičů tepla a teplé vody.
Za drobné opravy se dále považují opravy vodovodních výtoků, zápachových uzávěrek, odsavačů par, digestoří, mísicích baterií, sprch, ohřívačů vody, bidetů, umyvadel, van, výlevek, dřezů, splachovačů, kuchyňských sporáků, pečících trub, vařičů, infrazářičů, kuchyňských linek, vestavěných a přistavěných skříní. U zařízení pro vytápění se za drobné opravy považují opravy kamen na tuhá paliva, plyn a elektřinu, kotlů etážového topení na pevná, kapalná a plynná paliva, včetně uzavíracích a regulačních armatur a ovládacích termostatů etážového topení. Nepovažují se však za ně opravy radiátorů a rozvodů ústředního vytápění.
Za drobné opravy se považují rovněž výměny drobných součástí předmětů uvedených v odst. 3.
Podle výše nákladu se za drobné opravy považují další opravy bytu a jeho vybavení a výměny jednotlivých předmětů tohoto vybavení , které nejsou uvedeny v odstavcích 2 a 3, jestliže náklad na jednu opravu nepřesáhne částku 300,-Kč. Provádí-li se na téže věci několik oprav, které spolu souvisejí a časově na sebe navazují, je rozhodující součet nákladů na související opravy.

§ 6
Náklady spojené s běžnou údržbou bytu

Náklady spojené s běžnou údržbou bytu jsou náklady na udržování a čištění bytu, které se provádějí obvykle při delším užívání bytu. Jsou jimi zejména pravidelné prohlídky a čištění předmětů uvedených v §5 odst 3 (plynospotřebičů apod), malování včetně opravy omítek, tapetování a čištění podlah včetně podlahových krytin, obkladů stěn, čištění zanesených odpadů až ke stoupačce a vnitřní nátěry.

Jarmila Trojáková, tajemnice MěÚ

NOVELA ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA

Od 1.3.2000 platí novela zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Z jednotlivých problémových okruhů, které novelizace řeší upozorňujeme především na následující opatření, která tvoří základ nové úpravy.

Zpřísnění a zpřesnění požadavků na bezúhonnost podnikatele. Na závadu bezúhonnosti nyní může být nejen trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s podnikáním, ale každý úmyslný trestný čin, za který byl uložen nepodmíněný trest odnětí svobody v délce více než jeden rok.

Zcela novou všeobecnou podmínkou provozování živnosti je povinnost každé fyzické osoby doložit, že nemá vůči územním finančním orgánům státu daňové nedoplatky.

Zpřísnění podmínek podnikání zahraničních fyzických osob na území České republiky. U těchto osob se pro vydání živn. oprávnění vyžaduje povolení pobytu na území ČR za účelem podnikání a v souladu s dobou povoleného pobytu se omezuje i platnost živn. oprávnění.

Nová úprava nároků na odbornou způsobilost pro provozování regulovaných živností. Nyní se vedle příslušného odborného vzdělání požaduje i příslušná odborná praxe.

V rámci regulace vybraných rizikových činností, které byly dosud vesměs živnostmi volnými, vznikly nové řemeslné a vázané živnosti, u nichž je jako zvláštní podmínka provozování živnosti požadováno především odborné vzdělání, ale i odborná praxe (např. pekařství, cukrářství, fotografické služby, montáž sádrokartonu, vedení účetnictví, provozování cestovní agentury, provozování solárií, masérské, rekondiční a regenerační služby aj.).

Živností se nově stává pro náš region velmi aktuální sběr a prodej lesních plodů.

Nová je povinnost podnikatele vydávat doklad o prodeji zboží nebo poskytnutí služby, na němž musí být uvedeno obchodní jméno podnikatele, IČO, datum prodeje zboží nebo poskytnutí služby, druh zboží nebo služby a cena. Doklad není nutno vydávat, nepřesahuje-li účtovaná cena částku 20,- Kč a při prodeji cenin, jízdenek hromadné dopravy, telefonních karet, denního a periodického tisku, zboží prodávaného prostřednictvím prodejních automatů a zboží souvisejícího s poskytováním doplňkových služeb v prostředcích hromadné dopravy. Kopie dokladů je podnikatel povinen uschovávat po dobu 3 let ode dne jejich vydání.

Podnikatel je povinen zajistit potřebnou účast odpovědného zástupce při provozování živnosti, přičemž tento zástupce musí být v pracovněprávním vztahu k podnikateli, v každé provozovně určené pro prodej zboží nebo poskytování služeb musí být přítomna osoba znalá českého jazyka, podnikatel je dále povinen zajistit přijímání písemností ve svém sídle nebo místě podnikání a také předložit na výzvu živn. úřadu doklady prokazující skutečné provozování živnosti.

Nově byla upravena místní příslušnost živn. úřadů, která se řídí místem trvalého pobytu nebo sídlem podnikatele a speciálně se upravuje doručování úřední korespondence. V souvislosti s tím bude také nutno, v případech, kdy se sídlo, místo podnikání nebo umístění organizační složky liší od bydliště podnikatele, doložit i vlastnické nebo užívací právo k objektu.

Zákon nyní dává živnostenskému úřadu i možnost zrušit dlouhodobě (tj. více než čtyři roky) nevyužívaná živnostenská oprávnění.

Ke dni účinnosti zákona dochází ke značným změnám ustanovení, týkajících se provozoven. Nově platí především povinnost podnikatele oznámit zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně (také stánek) živn. úřadu příslušnému podle bydliště nebo sídla, a to nejméně 3 dny předem. Na žádost živn. úřadu je podnikatel povinen prokázat vlastnické nebo užívací právo k provozovně.

S novelou živnostenského zákona úzce souvisí i příprava seznamu oborů živností volných.

Úkolem do roku 2000 je vydání nařízení vlády, které bude specifikovat obory volných živností, upravovat obsahové náplně všech živností a určovat živnosti, jejichž provozování bude podnikatel povinen zabezpečit odborně způsobilými osobami.

Uvedený přehled by měl pouze upozornit na základní změny, k nimž dojde bezprostředně po nabytí účinnosti zákona .Nová úprava samozřejmě přináší mnoho dalších změn a také řadu změn ve výkonu státní správy v oblasti živnostenského podnikání. Další informace ohledně novely živn. zákona ochotně podají pracovnice Obecního živnostenského úřadu v Kaplici.

za Obecní živnostenský úřad v Kaplici Martina Šťastná

 

DOSTALI JSME V POŠTĚ

Škola trochu jinak aneb z Čech až do Hongkongu

Co byste řekli tomu, vrátit se zase na chvíli do školních lavic?! Jestli patříte mezi příznivce tohoto na první pohled šíleného návrhu, pokračujte ve čtení, jestli ovšem ne, zkuste to také. Slibuji, že se nebude zkoušet. Vaším průvodcem při cestě zpět do školních lavic bude exotická studentka univerzity v Minnesotě, Sara (17), která momentálně působí jako lektorka angličtiny na kaplické škole OA a gymnázium. A jelikož hovoří pouze anglicky a čínsky, budete se muset spokojit ještě s mojí překladatelskou maličkostí.

Připravte se, právě začínáme! Představte si, že se z vás zase staly děti školou povinné... Tentokrát je vám asi 14 let, oční štěrbiny se vám mírně protáhly a navštěvujete školu v Hongkongu, bývalé britské kolonii. Máte? Fajn. Dále si představte, že každé ráno vstanete, posnídáte "něco" s rýží a odjíždíte do centra Hongkongu plnit své školní povinnosti. Předtím, než se ale vůbec vydáte na cestu, si nezapomeňte obléci uniformu. Ta je pro vás nezbytnou podmínkou ke studiu. Podle počasí si můžete vybrat- teplou zimní nebo slušivou letní. A ještě malé, ale důležité upozornění, zvláště pro dívky-žádný make-up, žádné šperky, žádné bláznivé účesy a maximálně 1 pár náušnic! Nesmíte být přeci sexy.

Řádně oblečení můžete vstoupit do školy. Jedná se o moderní šestipatrovou budovu, kterou navštěvuje asi 1400 studentů - dívek. Pokud se tedy hodláte zamilovat, musíte se poohlédnout po objektu svého zájmu v ostatních školách pro chlapce. Ještě stále si to dokážete představit? No, dobrá.

Na řadě je další překvapení dnešního dne. Podle našeho školního systému byste pravděpodobně úderem osmé hodiny ranní seděli ve školních lavicích a očekávali příchod učitele. Tady jste ale v Hongkongu, takže můžete svá pozadí opět zvednou ze židlí a jít se seřadit, třída vedle třídy, do místního kostela. V duchu katolické víry se hromadně obracíte k bohu a nesmíte se hnout z místa.

"Oblíbené" ranní činnosti věnujete 20 minut a potom už hurá do lavic. Vyučování začíná. Sedíte v moderně vybavené třídě, kde nechybí počítač a další vymoženosti. Spolu s dalšími 30 spolužáky soustředěně posloucháte výklad učitelky. Neexistuje žádné odmlouvání. Disciplína je zde na prvním místě. Učitelka je striktní, chladná, musíte k ní mít náležitou úctu. Něco jako chodící mumie. Předměty tu jsou podobné těm našim. Vyjímku tvoří ekonomické nebo umělecky orientované předměty.

Každá takto strávená hodina trvá 40 min. Pokud si během prvních tří hodin ráno potřebujete odskočit, je mi vás líto. Přestávky se totiž nedočkáte. Teprve potom máte pauzu na oběd, který si koupíte v jednom z místních krámků s rychlým občerstvením. Škola končí obvykle v 1530. Máte volno! Odpoledne je vaše. Můžete se toulat nekonečným labyrintem ulic v Hongkongu, prohlížet výlohy, nakupovat, ale... Ale i tady je malý háček. Ve vaší škole existuje něco jako "školní policie", jenž několikrát do roka provádí náhodné kontroly žáků po vyučování. Běda vám, jste-li nachytán v jednom ze zakázaných obchodů (parfumerie apod.). Vaše hříchy jsou pečlivě zaznamenávány do Žluté knihy a jakmile zhřešíte potřetí, trest vás nemine. Jak by se vám líbilo sbírání odpadků na školním dvoře?

Dnešní večer dávají vedle v kině premiéru nového filmu a vy jí neuvidíte. Proč? Za 2 roky vás čekají zkoušky a jestli se považujete za zodpovědného studenta a vaším cílem je přinejmenším univerzita, nezbývá vám než zasednout nad knihy a učit se, učit se, učit se. Systém zdejšího vzdělávání je totiž poněkud zvláštní. Studium se dělí na 2 části - tu základní absolvují děti ve věku 6-12 let a sekundární žáci ve věku 12-17 let. První část můžete prakticky srovnat s prvním stupněm základní školy u nás, ta druhá už se tak snadno srovnat nedá. Završuje jí zkouška, o níž se českému maturantovi nezdálo ani v tom nejhorším snu. Skládáte jí ze všech 9 vyučovaných předmětů a je vaší vizitkou po celý život. Zvláště na univerzitě.

Po absolvování veškerého zmíněného blázince okolo zkoušek je vám cesta do života otevřená. Nyní můžete říci Hongkongu sladké sbohem a vydat se za studiem až do středu světa - do Ameriky. A buďte si jistí, že po absolvování takovéhoto typu studia budete mít nad Američany značně navrch.

A máte to za sebou! Doufám, že vás trochu netradiční návrat do školních lavic moc nepolekal a že se vám v Hongkongu líbilo. Každopádně slibuji, že až mě něco podobného zase příště napadne, dám vám vědět!

H.Kořínková/kvinta
Obchodní akademie a gymnázium Kaplice

 

KULTURNÍ RUBRIKA

KINO KAPLICE
Program na měsíc březen
Linecká ulice 434, Kaplice, tel. 216 89


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2000-03.htm on line 274

Pracovníci kina přejí všem divákům příjemnou podívanou.


DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Program na měsíc březen
Kostelní ulice 128, Kaplice, tel. 220 09


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2000-03.htm on line 326

Hodně prožitků přeje kolektiv DDM.


MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Nové Domky 643, Kaplice, tel. 216 41

OTVÍRACÍ DOBA
Oddělení pro dospělé :
Po : 08:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Út : 12:00 - 17:00
Čt : 08:00 - 12:00 13:00 - 18:00

Oddělení pro děti :
Po : 12:00 - 17:00
St : 12:00 - 17:00
Čt : 12:00 - 16:00

PROJEKT 1000 DNÍ PRO EVROPU

U příležitosti vstupu naší země do Evropské unie vznikl projekt nazvaný "1000 dnů pro Evropu". Cílem je zajímavou formou přiblížít široké veřejnosti (hlavně mladé generaci) jednotlivé státy Evropské unie, nejen jejich kulturní a politickou minulost, ale také současnost i možnosti vzájemné spolupráce. Jedná se o co nejkomplexnější představení budoucích partnerů. Výsledkem by mělo být poznání, že společná Evropa, kooperující a vzájemně se ovlivňující, není nic nového ani ojedinělého. Vždyť jednotlivé země se často setkávaly na významných křižovatkách evropských i celosvětových dějin.

Každý měsíc je zasvěcen jednomu členu EU, důraz je kladen na historické nebo současné jevy, které nás s příslušnou zemí spojují, na klíčové okamžiky vzájemného ovlivňování

Celý projekt je založen na dobrovolné bázi, jedinou odměnou za přípravu a organizování akcí je dobrý pocit ze spoluúčasti na kulturním dění v Kaplici.

V měsíci únoru se podařilo zejména:
uspořádát výstavy dětských a studentských výtvarných prací v dětském odddělení knihovny a v kině inspirované řeckou mytologií. Výstavy bylo možno shlédnout po celý měsíc únor
uspořádat výstavu knih na téma "Řecké osobnosti a historie" v městské knihovně, doplněnou propagačními materiály o Řecku. Výstavu bylo též možno shlédnout po celý měsíc únor,
uspořádat besedu s diapozitivy zaměřenou na řeckou přírodu a památky. Diapozitivy shlédlo v rámci školního vyučování 50 žáků, večerní besedu shlédlo 70 návštěvníků. Protože účast na večerní besedě překročila kapacitu sálu a veškeré prognózy (na obdobných besedách uspořádaných v minulých letech nepřekročila návštěvnost číslo 25), omlouvají se organizátoři všem, kteří již besedu nemohli shlédnout a slibují, že další besedy se pokusí zorganizovat tak, aby se dostalo na všechny zájemce,
zajistit podávání specialit řecké kuchyně po celý měsíc únor ve Sportcentru v ulici Nové Domky,
instalovat časovou přímku poukazující na vzájemnou historickou provázanost českých zemí s představovanou zemí EU v městském kině.
uspořádat besedu "Pravoslavné Řecko minulosti a současnosti" s biskupem Kryštofem z Olomouce v dětském oddělení městské knihovny

Program na měsíc březen
Itálie
8. a 9.3.
20.00
Kino Kaplice - Italský film "Čaj s Mussolinim" Vstup 40,- Kč.
13.3. 20.00 Sportklub U Froňků - "Italská procházka" beseda o italské architektuře, doplněná diapozitivy a četbou z děl italské renesance. Možnost ochutnávky italských specialit. Doporučujeme předem rezervovat místa.
14.3. 20.00 Kino Kaplice - zvláštní představení, Italská komedie "Tři muži a noha" Vstup 40,- Kč.
15.3. 18.00 Městská knihovna - "Vzpomínky na Itálii" - zamyšlení Msgre. Jiřího Reinsberga, hlavního faráře u Matky Boží před Týnem
23.3. 18.00 Restaurace Slovanský dům - " O toleranci " - posezení s evangelickým farářem Sváťou Karáskem
29.3. 18.00 Městská knihovna - " Malířské umění italské renesance" beseda s Mgr. Ilonou Novou

Po celý měsíc potrvá výstava knih italských autorů a o italském umění v Městské knihovně - oddělení pro dospělé, výstava propagačních materiálů a dětských prací o Itálii v Městské knihovně - oddělení pro děti, výstava dětských a studentských výtvarných prací inspirovaných Italským uměním a a architekturou v kině, časová přímka vztahů české země a zemí představovaných v městském kině.

PODĚKOVÁNÍ
Naše poděkování patří všem, kteří se doposud podíleli na akcích projektu, zejména:

ing. Jiřímu Lobkowiczovi za převzetí patronátu nad celým projektem, panu starostovi ing. Františku Doležalovi za oficiální zahájení projektu, městu Kaplice za vstřícnost při řešení problémů a za vyvěšení státních vlajek, mateřské školce ze sídliště 9. května za zapůjčení výtvarných prací dětí, základní škole Školní a paní učitelce Kvasničkové za zapůjčení výtvarných prací dětí, základní umělecké škole, panu učiteli Klabouchovi a paní ředitelce Němcové za zapůjčení výtvarných prací dětí a za vynikající koncertní vystoupení žáků při vernisáži výstavy, gymnáziu a paní učitelce Nové za uspořádání výstavy výtvarných prací v kině, paní Janě Pouzarové a paní Zikešové z TJ CÍL za zapůjčení množství materiálů o Řecku a za pomoc při instalaci výstavy, Základní škole Omlenická za zapůjčení diaprojektoru, cestovní kanceláři BOLERO za zapůjčení propagačních materiálů, vedoucí kina paní Chromé za shovívavost, Domu dětí a mládeže za přípravu besedy pro žáky ZŠ, panu Radku Janákovi za vynikající besedu a diapozitivy, paní farářce Rut Kaštánkové za zprostředkování besedy s panem biskupem, panu Froňkovi za určitou statečnost při neočekávané výši počtu návštěvníků besedy, panu kuchaři ze Sportcentra za vynikající řecké speciality, Okresnímu vlastivědnému muzeu za zhotovení časové přímky, paní Daně Wimmerové za koordinaci akcí v rámci okresu, všem pracovnicím knihovny za obětavý přístup, všem návštěvníkům akcí za projevený zájem

Za organizační tým Jiřina Kostková


Výstava
REGENBOGENBRÜCKE

Výstavu rakouských výtvarníků z Amstettenu v Dolním Rakousku sdružených ve spolku Duhový most můžete shlédnout v Kavárně LITERA


 

Oficiálni informační systém regionu Český Krumlov   Vážení, dovolujeme si Vás pozvat v rámci akce
TÝDEN INTERNETU
  Březen, mesíc Internetu

na veřejnou prezentaci Oficiálního informačního systému regionu Český Krumlov a na prezentaci sítě Internet. Prezentace je určena pro zájemce z podnikatelské sféry, pro seniory a pro širokou veřejnost (prezentace pro veřejnou správu a pro učitele se uskuteční v dopoledních hodinách) v úterý dne 7. března od 17 do 19 hodin v dětském oddělení Městské knihovny v Kaplici.

Oficiální informační systém včetně možnosti práce s Internetem představí a Vaše dotazy zodpoví odborní lektoři ze Sdružení Oficiálního informačního systému a firmy Ipex a. s..

Vstup zdarma.
Tuto prezentaci pro Vás připravila Městská knihovna v Kaplici zřizovaná městem Kaplice, které je členem OIS, ve spolupráci s Městským úřadem v Kaplici, Sdružením OIS a firmou Ipex a. s..

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme občanům
kteří se v měsíci březnu dožívají významného životního jubilea
(50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 a více let)

Jonášová Jitka, Kaplice
Čítková Zdeňka, Kaplice
Fiala Drahomír, Kaplice
Diorková Marie, Kaplice
Keprtová Jaroslava, Kaplice
Rada Jaroslav, Kaplice
Mareš František, Kaplice
Šefčík Josef, Kaplice
Jiskrová Jiřina, Kaplice
Jedličková Zdeňka, Kaplice
Požárek Zdeněk, Kaplice
Šímová Ludmila, Blansko
Rychetský Čestmír, Kaplice
Doušek Pavel, Kaplice
Sezemská Růžena, Kaplice
Lukšová Marie, Hubenov
Siudová Marie, Blansko
Koschantová Božena, Mostky
Grbačová Jana, Kaplice
Dvořáková Marcela, Kaplice
Pekárková Marie, Hubenov
Janota Jiří, Kaplice
Nováková Božena, Kaplice
Špánková Eliška, Kaplice
Dr. Dvořák Jan, Kaplice
Koryťák Petr, Kaplice
Bárta Jaroslav, Kaplice
Kolářová Bohumila, Kaplice
Bohata Josef, Kaplice
Valášek Jaroslav, Kaplice
Schallenbergerová Zdenka, Kaplice
Říha Jan, Kaplice
Machková Růžena, Blansko
Veselý Richard, Kaplice
Hromadová Bohumila, Kaplice
Farka František, Blansko
Krba Jaroslav, Kaplice
Böhmová Anna, Kaplice
Keclík Josef, Kaplice
Jaroš Josef, Kaplice
Hrdinková Františka, Kaplice
Marková Františka, Rozpoutí


Vítáme do života nové občánky našeho města
MATOUŠ KOVÁŘ 18.1.2000
SIMONA JURČÍKOVÁ 11.1.2000
KAROLÍNA POKORNÁ 20.1.2000
PETR KRNÍNSKÝ 24.1.2000
ELIŠKA GRZNÁRIKOVÁ 27.1.2000
VILÉM VRÁŽEK 30.1.2000
FILIP BÁRTA 5.2.2000
ALEŠ KRATOCHVÍL 12.2.2000
PETR PROCHÁZKA 14.2.2000

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA KAPLICE K 31.12.1999

PŘÍJMY:
druh příjmu rozpočet v tis. Kč v Kč
schválený upravený skutečnos
daň z příjmů fyz.osob ZČ 9.000 9.000 11 365 859,- -
daň z příjmů fyz.osob OSVČ 9.000 9.000 8 101 314,- -
daň z příjmu fyz.osob j.n.     110 000,- -
daň z příjmů práv.osob 8.000 8.000 9 452 779,- -
daň z příjmů práv.osob obec   3.962 3 962 874,- -
daň z nemovitostí 2.400 2.400 2 607 615,- -
poplatky za odnětí půdy     51 107,- -
správní poplatky 1.260 1.260 1 208 397,- -
poplatek za znečišť. ovzduší 40 40 17 270,- -
místní poplatky 1.635 1.645 1 595 832,- -
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 31.335 35.307 38 473 047,- -
příjmy z poskyt.služeb a výr 887 891 835012,3
příjmy z pronájmu 140 9.333 10 590 358,- -
odvod přeb.org. s přím. vzt. 5.000 5.000 4 500 000,- -
přijatě úroky 200 800 1070898,45
přijaté pokuty 1.095 1.396 1851164,68
přijaté neinv. dary   8 18 500,- -
příjmy z úhr. za dobýv.prost. 10 10 10 000,- -
doplňkové příjmy 1.200 1.466 2265800,57
příjmy Sporoinvest   1. 094 1093778,4
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELK. 8.532 19.998 22235512,4
příjmy z prodeje akcií 1.400 1. 600 1599788,6
příjmy z prodeje poz. a domů 2.325 6.935 1 118 320,- -
ostatní inv. příjmy Kvinta   30.319 34 768 000,- -
KAPITÁL. PŘÍJMY CELK. 3.725 38.854 37486108,6
dotace ze SR 14.989 15.032 15 031 868,- -
ostat. neinv. dotace   3.937,2 3 937 027,- -
neinv. dotace od obcí 339 1.209 1 208 648,- -
dotace ze stát. fondů   1.361 1 361 000,- -
dotace z programu PHARE 123 196 195 792,- -
dotace ze zahr. j.n.   1.222 1222380,09
ostatní inv. dotace ze SR-BSŠ   20.720 20719782,3
PŘIJATÉ DOTACE CELKEM 15.451 43.677,2 43676497,39
PŘÍJMY CELKEM 59.043 137.836,2 141.871.165,39

VÝDAJE:
druh výdaje rozpočet v tis. Kč v Kč
schválený upravený skutečnos
plošná deratizace   100  
CELKEM   100  
úklid komunikací služby 1.100 1.304 1 303 477,50
opravy komunikací   543 543 406,80
značení a oprava značení 90 94 93 170,10
oprava a revize mostů 300 35 34 944,- -
oprava chodníku 30 204 204 351,20
příspěvek na doprav.obsluž. 15 15 14 827,- -
DOPRAVA CELKEM 1.535 2.195 2 194 176,60
dotace města na vodu   3.315 3 314 485,40
voda a dovoz Blansko   11 10 881,60
stabilizační nádrže Hubenov   105 105 000,- -
vodovodní řad od Ekostaveb   120 120 000,- -
čištění kanalizace   11 11 085,- -
dechlorace Blansko   100 99 750,- -
vodoměrná šachta Blansko   104 103 950,- -
oprava kanalizace   200 198 237,90
kanalizace Růžové domky 200    
VODNÍ HOSP. CELKEM 200 3.966 3 963 389,90
MŠ N. Domovy otop a TUV 980 980 666 799,- -
MŠ Nové Domovy údržba   25 25 355,- -
MŠ N. Domovy přísp. na prov. 600 600 600 000,- -
MŠ 4 Nové Domky 592 592 435 805,86
MŠ 5 sídliště 770 770 735 263,30
PŘEDŠKOL. ZAŘÍZ. CELK. 2.942 2.967 2 463 223,16
neinv. náklady na školství   15 14 656,10
ZŠ Omlenická otop a TÚV 580 510 505 460,- -
ZŠ Omlenická přísp. provoz 493 493 493 000,- -
ZŠ Fantova otop a TÚV 1.210 1.337 1 337 514,- -
ZŠ Fantova údržba   273 273 560,70
ZŠ Fantova přísp. provoz 603 603 603 000,- -
ZŠ Školní otop a TÚV 1.270 1.225 1 225 183,- -
ZŠ Školní údržba   131 130 757,- -
ZŠ Školní přísp. provoz 1.140 1.140 1 140 000,- -
ZÁKL. ŠKOLY CELKEM 5.296 5.727 5 723 130,80
MŠ 4 jídelna 241 241 236 156,73
MŠ 5 jídelna 246 306 265 392,59
ŠJ Školní přísp. provoz 355 355 355 000,- -
ŠJ Školní oprava střechy   475 474 611,- -
ŠJ Fantova přísp. provoz 255 255 255 000,- -
školní družina - oprava   5 4 675,- -
ŠKOL. STRAV. CELKEM 1.097 1.637 1 590 235,32
kino 1.022 1.022 801 975,80
městská knihovna 1.145 1.249 1 158 408,91
osvět. beseda Blansko 28 28 28 000,- -
městské slavnosti 130 145 143 898,30
kulturní činnost města 249 254 252 182,60
kronika města 15 15 11 981,- -
revitalizace Pomalší 125 125 119 613,20
obnova kult. pam. kostel   255 254 992,- -
městský rozhlas rozšíření 257 240 213 019,10
Kaplický zpravodaj 40 50 47 343,90
občanská komise 60 67 65 042,80
KULTURA CELKEM 3.071 3.450 3 096 457,61
provoz a údržba sportovišť 300 311 307 106,- -
neinv.dotace nezisk. org.   20 20 000,- -
neiv. příspěvek oddílům 150 166 166 000,- -
údržba hřiště u E 55 80 80 80 755,- -
TV hala 600 658 657 809,- -
DT Desky údržba   76 75 925,- -
dětské hřiště Na vyhlídce 100 100 100 715,60
TĚLOVÝCH. A ZÁJM. ČIN. 1.230 1.411 1 408 310,60
rekonstrukce čp.99 Bělidlo 7.000 7.000 6 790 922,11
dokončení fasády čp.68   100 100 000,- -
nástavba čp 526-528 inv.úroky   727 727 061,80
půdní vestavba čp.33 358 358 358 378,- -
rekonstrukce čp.63 350 276 273 000,- -
bytový soubor Šumavská   26.670 26 669 782,30
právní služby a soudní výl. 100 167 145 970,- -
poskytnuté neinv. náhrady   4 3 565,50
veřejné osvětlení 1.300 1.707 1 668 640,- -
veřejné osvětlení Rozpoutí 150 186 186 183,- -
veřejné osvětlení Zahradní   35 34 955,- -
smuteční síň varhany   53 52 800,- -
hřbitov Kaplice 100 100 92 810,10
hřbitov Blansko 20 21 20 166,80
příspěvek na rozvod plynu 1.788 2.908 2 607 128,- -
dvoutrub. systém dopl.98   565 564 776,- -
rekonstrukce parovodu   4.200 4 131 720,40
ost. služby pro územ.rozvoj 400 399 310 050,60
koupě pozemku BSŠ   511 510 800,- -
koupě domu Tržní 153   1.543 1 543 000,- -
veřejné WC náměstí 100 90 57 299,40
veřejné WC aut. nádraží   10 9 745,- -
plynofikace a zateplení TS   266 266 150,- -
nespecifik. reservy 573 6.428  
BYDLENÍ,KOM. SL. A ÚZ. 12.239 54.324 47.124 824,01
sběr a svoz odpadků 400 603 604 464,80
péče o veř. zeleň a úklid města 2.800 2.451,5 2 397 176,70
výsadba zeleně 65 65 60 288,24
kácení stromů 80 80 74 070,90
chemická ochrana chodníků 47 47 7 917,- -
úprava parčíku před ZUŠ 71 71  
městský mobiliář 70 68 43 592,40
OCHRANA ŽP 3.533 3.385,5 3 187 510,04
DÁVKY SOC.ZAB. 9.400 13.200 12 686 739,80
dům s pečovatelskou službou 248 248 188 463,04
klub důchodců 107 107 86 203,80
soc. výp.osobám nepřizp. 30 30 4 982,- -
SOCIÁLNÍ PÉČE 385 385 279 648,84
MĚSTSKÁ POLICIE 1.039 1.039 915 797,42
POŽÁRNÍ OCHRANA 261 323,7 263 992,- -
místní zastupitelské org. 1.145 1.145 1 089 171,02
činnost místní správy 10.133 13.020 12 018 940,35
CELKEM 11.278 14.165 13 108 111,37
VÝDAJE Z FIN. OPER. 11.694 11.366 9 313 773,77
VÝDAJE CELKEM 65.200 119.836,2 107 319 321,24
Financování - třída 8      
uhrazené splátky krát. půjč.   -1.387 -1 622 380,09
změna stavu na bank. účtech     1 233 155,94
dlouhodobé přij. půjčky 9.794 9.794 9 116 040,- -
uhrazené spl. dlouhodob.p. -3.637 -16.407 -15 086 569,- -
aktivní dlouhodob. operace   -10.000 -28 192 091,- -
CELKEM 6.157 -18.000 -34 551 844,15

 

INFORMACE, KTERÉ MĚSTO KAPLICE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím

Můžete nalézt na Informační tabuli města Kaplice.

 

Kaplický zpravodaj
Vydal Městský úřad v Kaplici, náměstí č.p.70, nákladem 1 500 výtisků.
Tisk FOP Černá v Pošumaví. Odpovědný redaktor Ing. Jan Nový. Členové redakční rady: Jiřina Kostková, Stanislava Jelenová
Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330 296.
Uzávěrka tohoto čísla 20.2.2000
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412