2000 1 2 3 4 5 6 7 + 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

říjen 2000 - Číslo 8 - Ročník IV.


USNESENÍ 23. ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA V KAPLICI
KONANÉHO 25.9. 2000

Městské zastupitelstvo po projednání:

I. schvaluje

uzavření smíru s p. Jaroslavem Habichem ve věci sporu o nájemné z nebytových prostor v č. p. 101 Bělidlo, pokud se p. Habich zaváže uhradit na úplné vyrovnání částku 50.000,- Kč s tím, že každý z účastníků soudního sporu si hradí své náklady řízení. Pokud bude smír v těchto mezích uzavřen, s o u h l a s í městské zastupitelstvo se zpětvzetím žaloby na p. Habicha, pokud to bude pro vyřešení věci třeba

prodej části pozemku p.č. 1723 k.ú. Kaplice o výměře cca 88 m2 firmě STRABAG a.s. České Budějovice za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

prodej části pozemku p.č. 1427/12 k.ú. Ličov-Desky Obecnímu úřadu Malonty - rybníček za 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem a bezúplatně prostor návsi v osadě Desky.
V případě nesouhlasu OÚ Malonty s výší kupní ceny za rybníček schvaluje městské zastupitelstvo prodej části p.č. 1723 k.ú. Ličov-Desky o výměře cca 375 m2 manželům Veselým, bytem České Budějovice 16 za cenu 50,- Kč/m2 + náklady s prodejem.

prodej pozemku p.č. 248 k.ú. Kaplice o výměře 96 m2 manželům Dvořákovým, bytem Kaplice 108 za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

prodej částí pozemků p.č. 1296/5 1296/6 a 1296/2 k.ú. Žďár manželům Sumerauerovým, bytem Kaplice 752 za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem s tím, že při geometrickém zaměření pozemků bude oddělen přístup k náhonu malé vodní elektrárny a turistická cesta k Pořešínu

prodej části pozemku p.č. 1557/1 díl g) a 1520 díl h) k.ú. Kaplice firmě SIAS Bohemia s.r.o. Kaplice za odhadní cenu

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 681/l k.ú. Kaplice o výměře 105 m2 za cenu minimálně 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 9/2 k.ú. Žďár o výměře 125 m2 za cenu minimálně 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 612/4 k.ú. Žďár (vodní nádrž) o výměře 1001 m2, s věcným břemenem zachování funkce požární nádrže, za cenu min. 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

odkoupení pozemku p.č. 850/16 k.ú. Kaplice o výměře 682 m2 (část komunikace) od spoluvlastníků Papoušek Nikolaj, Papoušek Anatol, Štětková Věra a Bláhová Olga za cenu 100,- Kč/m2

odkoupení pozemku p.č. 267/12 o výměře 630 m2 a p.č. 237/2 o výměře 1219 m2 k.ú. Blansko od vlastníka Štefana Kmetě, bytem Blansko za cenu 70,- Kč/m2

bezúplatnou směnu pozemků p.č. 2042 o výměře cca 4.770 m2 - vlastník Správa a údržba silnic Český Krumlov (část komunikace okolo kotelny směr Pořešín) a p.č. 2041 o výměře cca 2.570 m2 -vlastník Město Kaplice (část komunikace okolo parkoviště Jihostroje směr Pořešín)

revokaci usnesení 8. zasedání MěZ ze dne 31.5.1999 týkající se zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k p.č. 115 k.ú. Kaplice a ruší toto věcné břemeno

privatizaci bytového fondu v majetku Města Kaplice dle zákona č. 72/94 Sb. ve znění zákona č. 103/2000 Sb. a metodiku navrženou realitní kanceláří HECI Český Krumlov ze dne 15.9.2000 tak, jak byla předložena

základní cenu prodeje bytů pro privatizaci bytů v lokalitě Pohorská ulice ve výši 2.000,- Kč/m2

zveřejnění nabídky prodeje bytů č.p. 471, 472, 95, 103, 100, 94, 93, 478, 474, 475, 476 a 477 na Pohorské ulici

revokaci usnesení 13. zasedání MěZ ze dne 4.10.1999 týkající se kupní ceny bytů v č.p. 105 na Pohorské ulici

provedení rozpočtových změn dle předl. návrhu odboru I MěÚ Kaplice

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3362/99 ze dne 2.7. 1999 uzavřený s firmou Českobudějovické pozemní stavby s.r.o. České Budějovice, kterým se upřesňuje předmět díla na základě provedení změny projektové dokumentace zpracované projektantem SP Studio s.r.o. Český Krumlov, kam byl též zahrnut požadavek Města Kaplice na záměnu materiálu klempířských konstrukcí a dále rozšíření předmětu díla o provedení terénních úprav, zpevněných ploch a sadových úprav - celková cena díla 81.519.186,- Kč

Obecně závaznou vyhlášku Města Kaplice č. 5/2000, kterou se stanovují závazné části změny č. 3 Územního plánu sídelního útvaru Kaplice tak, jak byla předložena

ručení za úvěr u České spořitelny a.s. na výstavbu "Obytného souboru Šumavská" budoucími rozpočtovými příjmy Města Kaplice a blanco směnkou

výplatu odměn za výkon funkce neuvolněným členům městské rady a předsedům komisí za III. čtvrtletí 2000 dle předloženého návrhu

zajištění vánoční výzdoby Náměstí z rozpočtu Města Kaplice do výše 50.000,- Kč

vypsání výběrového řízení na obsazení místa ředitele kulturního zařízení

II. vydává

předběžný souhlas k prodeji domu čp. 123 v Kostelní ulici.

III. zamítá

žádost manželů Kaněrových, bytem Kaplice 542 o prodej pozemku p.č. 1660/26 k.ú. Kaplice

žádost manželů Špánkových, bytem Kaplice 509 o prodej částí pozemků p.č. 1680/29 a 1680/51 k.ú. Kaplice

žádost manželů Šimkových, bytem Besednice 242 o prodej části pozemku p.č. 1680/51 k.ú. Kaplice

žádost Jindřicha Trávníčka, bytem Kaplice 687 o prodej části pozemku p.č. 652/1 k.ú. Kaplice

nabídku Mgr. Ivana Sobola v zastoupení p. Mileny Sobolové na smírné řešení pronájmu nebytového prostoru v č.p. 217 Linecká ulice

návrh na přihlášení Města Kaplice do konkurzu na majetek Vlastimila Ježka

IV. odkládá

rozhodnutí o prodeji pozemku p.č. 260/13 a části 260/14 k.ú. Mostky.

 

KINO KAPLICE
Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel.: 0336/216 89

Program na měsíc říjen 2000


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2000-10.htm on line 118


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE
Program na měsíc říjen 2000


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2000-10.htm on line 168

V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny


Vážení spoluobčané,
jako odpověď na neustálé volání sudetských Němců o zrušení tzv. Benešových dekretů chtěli bychom my, členové ZO Českého svazu bojovníků za svobodu v Kaplici, ukázat na několika příkladech chování místních Němců v období 1938 - 1945. Naši členové prožili období 2. světové války na bojištích celé Evropy, protrpěli si své v nacistických věznicích a koncentračních táborech, poznali muka holokaustu i strasti a smrt v partyzánských jednotkách a domácím odboji. Proto to, co budeme popisovat v následujících čtyřech úsecích ze života našeho města (první pojednání je uvedeno v tomto čísle), vychází ze svědectví našich členů a z publikace Herberta Sailera "KAPLITZ - Geschichte eines Städtchens im Böhmerwald".

To, co bude řečeno, není naše touha po pomstě za způsobené příkoří a utrpení, ale po spravedlnosti a pravdě. Prosíme proto, aby z tohoto hlediska byla Vámi, našimi spoluobčany, pochopena stať o vývoji v roce 1938, o tragedii Boeingů B-17G, o vlaku smrti i o posledních dnech "Třetí říše" v Kaplici.

Na základě našich životních zkušeností jsem všechna čtyři pojednání nazval "Odpustit je možné na základě pokání, ale zapomenout nelze".

To je totiž náš vzkaz a zároveň i odpověď na neustále se opakující požadavky sudetských Němců vůči naší republice.

za ZO ČSBS Záboj Čampula

"Odpustit je možné na základě pokání,
ale zapomenout nelze"

Závěr roku 1938 v Kaplici

V létě 1938 se tak - jako na celém území Sudet - i v Kaplici politická situace přiostřila. Svým způsobem vyvrcholením napětí mezi Čechy a Němci se stalo otevření nové české školy v Omlenické ulici dne 11. září 1938. Při této příležitosti se do města z dalekého i blízkého okolí sjelo na 6.000 českých účastníků. Průvod prošel ulicemi a slavnost byla ukončena provoláním "Naše česká Kaplice". Večer po skončení oslav procházeli místní Němci městem s lucernami v rukou a skandovali: "My hledáme českou Kaplici".

Den nato - 12. září - promluvil Hitler na stranickém dnu v Norimberku. Středem pozornosti jeho řeči se stala československá otázka a právo Sudetských Němců na sebeurčení. Výsledkem štvavého projevu, který byl prostřednictvím rozhlasu s napětím v Kaplici sledován, bylo to, že se podstatná část kaplických Němců shromáždila ještě večer na náměstí a za zpěvů prušáckých písní žádali naplnění Hitlerových požadavků.

Odezva československé vlády byla jednoznačná. Bylo vyhlášeno stanné právo. Henlein a naprostá většina kaplických Němců odpověděli výzvou "Wir wollen heim ins Reich" (Chceme domů do Říše). Zároveň byli němečtí občané vyzváni k vytváření ozbrojených jednotek Freikorps.

Této výzvy uposlechlo nemalé množství kapličáků. Přešli ilegálně do Freistadtu, který v této době již byl součástí Velkoněmecké říše, a vstoupili do jednotek Freikorpsu s cílem ozbrojeného vpádu do ČSR. Než však dokončili výcvik ve zbrani, napadl Hitler v projevu 26. 9. 1938 v Berlíně prezidenta Beneše a vyhrožoval vojenskou intervencí proti republice. V této atmosféře se sešli v Mnichově šéfové vlád Německa, Itálie, Francie a Anglie. Rozhodli tak, jak rozhodli. Okrajové části republiky byly podstoupeny Hitlerovi a mezi nimi i Kaplice.

A tak 10. října 1938 vstupuje do Kaplice německá armáda a v těsném sledu za ní kaplické jednotky Freikorpsu. Vstupují za nezměrného jásotu místních Němců. Předtím však bylo bezmála 562 Čechů vyhnáno z města. Odcházeli ve strachu o vlastní život a život svých blízkých. V pravém slova smyslu utíkali často jen s nejnutnějšími osobními potřebami a v některých případech se po nich i střílelo.

Po příchodu do města obsadil kasárna prapor 130. pěšího pluku Říšské branné moci. S jásotem přivítali němečtí kapličtí občané o několik dnů později Gauleitera Eigrubera, který od armády převzal správu města a oznámil začlenění celé oblasti do "Říšské Hornodunajské župy".

4. prosince proběhlo pak ve městě následně referendum týkající se připojení k Velkoněmecké říši. Jednohlasně s připojením souhlasilo všech 1.318 odevzdaných hlasů. Nadšení kaplických Němců neznalo mezí.

Deseti až osmnáctiletí vstupovali okamžitě do HJ (Hitlerjugend) a BDM (Bunddeutscher Mädchen). Značná část občanů se stala členy NSDAP, do jejíhož čela byl ve městě postaven Johann Guschlbauer. Mnoho mladých mužů se dobrovolně hlásilo do armády a nemálo i ke zbraním SS. Náměstí bylo 8. listopadu 1938 přejmenováno na Adolf - Hitler - Platz. Ve městě začal okamžitě platit vůdcovský systém, tzn. že se nekonaly žádné volby a jako starosta Kaplice byl jmenován Hans Anderl. SA-Sturmbannführerem se stal Hermann Nellböck. Místo zaniklých společenských organizací byly ustanoveny NSKK, DAF, NSV, atd.

Totálně byl změněn školský systém, dnešní budovu Obchodní akademie a Gymnázia převzala armáda, budova školní družiny sloužila vojenské správě. Došlo ke změně podoby náměstí, autobusové spojení bylo navázáno na Linec, Nové Hrady, Gmünd a Český Krumlov.

Tak končil rok 1938. Skončil důležitý předěl v historii města, který ovlivnil podstatným způsobem další jeho vývoj. Kapličtí Němci - právě tak jako celé Sudety - totiž nepochopili, že odtržením československého pohraničí skončilo pro Hitlera období příprav 2. světové války. Nepochopili, že i oni svým jednáním, tj. podporou německého šovinismu a nacismu, zavinili desítky milionů mrtvých na válčištích v Evropě i v Africe, desítky milionů mrtvých ve věznicích a koncentračních táborech. Ale o tom všem, vážení spoluobčané, až v dalším pokračování.

Záboj Čampula


NÁSTIN BUDOUCÍHO MUZEA V KAPLICI

V předchozím čísle Kaplického zpravodaje jste si mohli přečíst o nepříliš radostném osudu bývalého Okresního muzea v Kaplici. Nyní bych vás chtěl seznámit se současným stavem a možností prezentace těchto sbírek v budoucím městském muzeu v Kaplici. Sbírkový fond obsahuje celkem 2090 inventárních čísel. Jsou zde zastoupeny různé předměty, které můžeme zařadit do několika kategorií.

Obrazy a plastiky - 175 kusů
Národopis - 532 kusů
Umělecký průmysl - 727 kusů
Vojenství - 531 kusů
Školství - 24 kusů
Diapozitivy a fotografie - 22 kusů
Ostatní předměty - 79 kusů

Jak vidno, je z tohoto poměrně bohatého sortimentu co vybírat. Nejdříve si však položme otázku. Potřebuje Kaplice muzeum? Jednoznačně odpovím ANO! Rád zde ocituji slova starosty města ing. Františka Doležala pronesená na plenárním zasedání městského zastupitelstva dne 30. 1. 1995, na kterém bylo též schváleno založení muzea v Kaplici.

"Zřízení muzea by bylo velice dobré a záslužné. Do města totiž přijíždí řada návštěvníků - a těm, kteří se nezajímají jen o levné cigarety na stáncích a o nabídku zdejších obchodů a restaurací, toho nemůžeme příliš nabídnout…"

Město Kaplice je přirozeným administrativním, hospodářským, kulturním a společenským centrem dosti rozsáhlého regionu Pomalší a Novohradských hor. Sama poloha města nalézající se v koridoru mezi nejjižnějšími výběžky Šumavy a začínajícími Novohradkými horami jímž protéká řeka Malše a prochází mezinárodní silnice E 55 je branou z české kotliny do rakouského Mühlviertelu. Jedinečně zachovalá příroda, krajinný ráz a množství historických památek předurčují tento kout jižních Čech k návštěvě turistů jak z domova, tak ze zahraničí. Zvídavý turista chce získat co nejvíce údajů o místech jenž hodlá navštívit. Základní informace se dozví v infocentru (s povděkem vítám otevření tohoto zařízení v Kaplici). Ucelený obraz mu poskytne stálá muzeální expozice. Čím zajímavější a rozsáhlejší je tato expozice, tím přijde více zájemců ji zhlédnout. Větší příliv turistů má přímý vliv i na ekonomiku města , ti se zde pozdrží a tím také více utratí.

Posláním muzeí je člověka vzdělávat a zušlechťovat. V jejich prostorách se pořádají různé kulturní akce jako jsou výstavy, besedy, přednášky, koncerty aj. Město bez muzea nežije plnohodnotným životem. Podíváme-li se na mapu jihozápadních Čech zjistíme, že v širokém pruhu od státní hranice směrem do vnitrozemí- počínajíc Železnou Rudou a končíc Novými Hrady mají všechna města i menší než Kaplice svá muzea. V tomto souvislém pásmu je absence muzea jen v Kaplici, čímž je narušena kontinuita muzeální sítě Šumavy a Pošumaví. Tento nepříznivý stav se nechá napravit vybudováním stálé muzeální expozice v Kaplici.

Po určitých stavebních úpravách by muzeálním účelům nejlépe vyhovoval objekt bývalého městského pivovaru č. p. 206 na Náměstí, zapsaný ve státním seznamu nemovitých památek pod číslem 1302 III. kategorie. Jedná se o patrovou budovu s krásným renesančním portálem, průjezdem do dvora a klenutým prostorným sklepem. Nyní se budova využívá ke komerci. Místnosti v přízemí by mohly sloužit pro krátkodobé výstavy, pokladnu s prodejem suvenýrů, kancelář a sociálním zařízením. První patro by bylo vhodné pro stálou muzeální expozici. Mohly by zde být umístěny historické a přírodovědné sbírky.

Historie - Kaplice a okolí (hrady Louzek, Sokolčí, Pořešín, Velešín a Hradiště u Blanska)

Etnografie - odívání, bytová kultura, architektura, zemědělské nářadí, podmalby na skle

Významné osobnosti a rodáci - Ferdinand Kindermann, Josef Gangl, Hans Watzlik, Mathäus Klimesch

Obchod a doprava - Cáhlovská (Kaplická) obchodní stezka, koněspřežka

Poutní místa - Svatý Kámen, Rožmitál na Šumavě

Příroda - horní Pomalší, Novohradské hory (Žofínský prales, CHKO), Rojovký hřbet (přírodní park Poluška)

Klenutý sklep by byl zaměřen na archeologii, řemeslo na řece (hamernictví, mlynářství), sklářství (buqouyské sklárny, výrobky z hyalitového skla, model sklářské pece), plavení dřeva (Malše, Černá, Pohořský potok) případně ukázky středověké mučírny a zbrojnice.

Věřím, že tímto svým příspěvkem podpořím zdravý patriotismus obyvatel Kaplice a okolí a také větší zájem o brzké založení muzea v Kaplici.

Václav Hajer

Blahopřání

MěÚ Kaplice přeje mnoho štěstí a lásky do dalších let manželům Vondrovým z Kaplice, kteří oslavili 29. července 2000 zlatou svatbu a připomněli si slib, který si dali před 50 lety v obřadní síni MěÚ v Kaplici.

 

Blahopřání jubilantům

Městský úřad Kaplice blahopřeje všem občanům, kteří se v září dožili významného životního jubilea.

Skateboardové hřiště není, ale překážky už ano

Město Kaplice bohužel neobdrželo dotaci na výstavbu skateboardového hřiště. Při motocrossové show, která proběhla dne 20. května 2000 se vybralo přes 30.000,- Kč. Za tyto prostředky byla zakoupena variabilní sestava, z které lze udělat překážky "Beng", "Rádius", "Pyramida" nebo "U-rampa". Celé vybavení je provizorně umístěno v prostoru parku.

 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAPLICE
Kostelní 128, 382 41 Kaplice, tel.:313 009

Akce na měsíc říjen:
2. - 6. 10.   Naši politici - soutěž ZÚ
9. - 13. 10.   Stromy - plody, květy - soutěž ZÚ
10. -12. 10.   Život v lese - beseda a soutěž pro ŠD
16. - 20. 10.   Obrázkové písmo - soutěž ZÚ
17. - 19. 10.   Abecedové kolo štěstí - soutěž pro ŠD
23. - 27. 10.   Podívej se mi do očí - soutěž ZÚ

Podzimní prázdniny:
26. 10.   9.30 hod. tělocvična ZŠ Fantova - Opičí dráha
10.00 hod. v DDM Turnaj v kuželkách
27. 10.   9.00 hod. v DDM Obrázkové bingo
9.30 hod. v DDM Hádej, hádej, hadači
10.00 hod. v DDM Sběratelská burza

 

Hledáte jistotu a perspektivu?
Policie ČR, Omlenická 311, 382 41 Kaplice, tel.: 311 061

Policie České republiky Vám ji nabízí!

Základní informace:

1.   Jaké jsou podmínky pro přijetí?
Policie má zájem o muže, kteří splňují následující podmínky:
věk od 18 let
maturita
dobrý fyzický, zdravotní a psychický stav
občanská bezúhonnost

2.   Jakým způsobem se policista připravuje na své povolání?
Formou pomaturitního kvalifikačního studia v délce 12 měsíců - tzv. základní odborná příprava. Výuka probíhá na středních policejních školách MV ČR.

3.   Co se zde vyučuje?
Osnovy jsou zaměřeny univerzálně, aby byl absolvent schopen vykonávat funkci u pořádkové, dopravní nebo pohraniční policie. Proto se vyučuje zejména problematika práce u těchto služeb. Minimálně třetina výuky u odborných předmětů je věnována praktickým cvičením - jde o procvičení práce v praxi.

4.   Jaké jsou sociální podmínky studentů?
Studium je zdarma. Při nástupu studenti obdrží výstroj a výzbroj. Mají možnost bezplatného stravování a ubytování, ale i proplacení cestovních výloh do místa bydliště. Při nástupu do školy jsou přijati do služebního poměru policisty se zkušební dobou 12 měsíců. Během studia pobírají služební příjem.

5.   Jaká je možnost uplatnění absolventů?
Absolventi mohou pracovat u pořádkové, dopravní a pohraniční policie. Při zařazování k útvarům je přihlédnuto k místu bydliště, případně k osobní žádosti.

6.   Jaké mají policisté sociální výhody?
Policista má možnost využívat služeb rezortního zdravotnictví, zdravotního pojištění sebe i své rodiny u pojišťovny MV, některých rekreačních a lázeňských zařízení.

7.   Má možnost policista dalšího vzdělávání?
Policistům je umožněno: jazykové studium, studium na Policejní akademii v Praze, civilní studium na vysokých školách.

8.   V případě zájmu musí uchazeč předložit!
K žádosti o přijetí se přikládá maturitní vysvědčení, rodný list, příp. oddací list a rodné listy dětí a manželky, výpis z rejstříku trestů, potvrzení o zdravotním stavu a vlastní rukou psaný životopis.

9.   Zájemci se mohou hlásit osobně na Okresním ředitelství Policie
v Českém Krumlově na personálním pracovišti nebo telefonicky: +420 380 762 295 (personální pracoviště paní Vlčková).

Program regenerace Kaplice

18. září byly instalovány v prostorách infocentra studie čtrnácti vytypovaných lokalit v Kaplici, které řeší koncepci rozvoje a obnovy v oblasti parkování, zeleně, nové výstavby sportovišť, bytových domů, obchodního centra apod.
Řešené lokality:
Náměstí
Zádlažba ulice Novohradská a Farské náměstí
Křižovatka Linecká - Tržní
Gymnázium, kino, kulturní dům
Prostory základních škol a polikliniky
Bělidlo
Byli bychom velice rádi, pokud se na vystavené návrhy půjdete podívat a případné připomínky nebo své vlastní nápady napíšete na papír a odevzdáte pracovníkům infocentra.

 

Městská knihovna Kaplice
Nové Domky 643, 382 41 Kaplice, tel.: 312 641

Chtěli bychom informovat veřejnost o připravovaných akcích, které budou v Městské knihovně v měsíci říjnu.

1000 dnů pro Evropu: Každý jednotlivý stát je nyní představován dva měsíce, a tak Německo pokračuje ještě v říjnu.
V oddělení pro dospělé je instalován kvíz o Německu a výstavka německé literatury.
V dětském oddělení seznamujeme na nástěnkách a panelech se zajímavostmi o Německu.

18.9. 2000 začíná v oddělení pro děti soutěž:
"Znáte pohádky bratří Grimmů?"
Soutěž bude vyhodnocena a výherci budou odměněni 18. 10. 2000 ve 14.00 hod. tamtéž.

12.10. 2000 Mgr. Kubíková bude hovořit o "Německých kořenech Schwarzenberků". Beseda se uskuteční v prostorách dětského oddělení v 18.00 hod..

26.10. 2000 "Amatérská poezie mladých umělců" - dětské oddělení Městské knihovny Kaplice

Týden knihoven

Jako už tradičně bude i letos od 9. 10. 2000 - 13. 10. 2000 probíhat týden knihoven, kdy se všechny knihovny představují i jinak než běžným provozem.

Nabízíme:
1.   Týden otevřených dveří (návštěvníci si mohou prohlédnout celou knihovnu a seznámit se s ní)
2. Knihovnická amnestie (všichni, kdo dostali upomínku, mohou vrátit knihy bez poplatků)
3. Zápisné zdarma (celý týden se mohou čtenáři přihlásit do obou oddělení i na pobočku zdarma)
4. Internet zadarmo (pro každého zájemce půl hodina - pro čtenáře i nečtenáře v provozních hodinách v oddělení pro dospělé)
5. Na informativní návštěvy mohou chodit i školy a učňovská střediska
6. S kým jste se mohli v knihovně setkat v "Týdnu knihoven" - vzpomínkový přehled


KAPLICKÁ POSEZENÍ

Více než dvacet let se v Kaplici setkávali nadšenci fandící dětskému amatérskému divadlu. Kaplické divadelní léto bylo jakousi olympiádou dětských divadelních souborů. Původní Kaplické divadelní jaro se volně v roce 1974 přeměnilo v Kaplické divadelní léto. Tato celostátní přehlídka těch nejlepších dětských amatérských divadelních souborů byla doplněna zajímavými semináři, dílnami a diskusemi. Veřejná hodnocení představení i ukázky rozličných metodik práce byly nedílnou součástí každého ročníku. Rok 1989 byl posledním, kdy se tato přehlídka v Kaplici konala.

Městská knihovna se hlásí k odkazu této tradice a chce na ni navázat seminářem Kaplické posezení, jehož obsahem je inspirace literárním textem. Jeho účastníci budou různými formami seznamováni s rozličnými uměleckými žánry, u jejichž zrodu bylo literární dílo českých či světových autorů.

První ročník, který v září proběhl a byl realizován ve spolupráci s jihočeskou pobočkou Svazu knihovníků a informačních pracovníků, byl věnován uvědomování si své osobnosti, objevení důležitosti sounáležitosti kolektivu, komunikace a vzájemné spolupráce. Inspirací byla kniha G.Ruck -Pauqetové "V každém lese je myš, která hraje na housle".

Večerní program byl zahájen vernisáží výstavy věnované vzpomínce na Kaplické divadelní léto (do 5. 10. ji můžete navštívit v kině). Následovala beseda v prostorách knihovny. Bylo to první společné posezení pamětníků po 10 letech a bylo nač vzpomínat i o čem vyprávět. Škoda jen, že přes propagaci v tisku i místním rozhlase, proběhlo setkání téměř nepovšimnuto kaplickou veřejností.

Ještě jednou chceme všem těm, kteří po celá léta nezištně divadelní přehlídku pro děti připravovali, poděkovat a popřát jim hodně zdraví.

Daniela Wimmerová, kulturní komise

 

Taneční kurzy pro začátečníky

zahájení od 2. listopadu 2000 každý čtvrtek v sále Slovanského domu. Kurzem budou provázet taneční mistr pan Eduard Hais s partnerkou. Přihlášky se zápisným 720,- Kč odevzdají zájemci u paní Matějíčkové v kavárně Litera.

Státní sociální podpora

Přídavek na dítě

Na dotazy ze strany žadatelů o dávky SSP odpovídáme:
K prodloužení vyplácení přídavku na dítě se dokládají příjmy rozhodné za období roku 1999.

Upozornění
S novým školním rokem je zapotřebí předložit: potvrzení o studiu
k žádostem o dopravu - týká se všech dojíždějících dětí bez ohledu na věk
k přídavku na dítě, sociálnímu příplatku toto je potřeba dodat u všech žádostí dětí nad 15 let

Upozornění
Při vyřizování dávek od 1.7.2000 je třeba předkládat občanské průkazy, rodné listy dětí a nájemní smlouvy.

Kontaktní místo Kaplice, ref. SSP OKÚ Č. Krumlov

 

Sourozenci ULRICHOVI
a skupina JAVORY

Pořad sourozenecké dvojice, která je stálicí naší hudební scény.

17. října 2000 od 19.00 hod v kině Kaplice

Vstupné 150,- Kč dospělí, 100,- Kč děti. Předprodej od 2. října 2000
Infocentrum Kaplice, Linecká 434, tel: +420 380 311 388
od 8.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 - 12.00
Měst. knihovna Kaplice tel.: +420 380 312 641 ve výpůjční dny
Sportklub Kaplice, ul. Nové Domky, tel.: +420 380 314 885

 

Připravujeme:
Travesti show skupiny screamers Praha (listopad)
Koncert Marty Kubišové s panem Maláskem (prosinec)


 
VÝSLEDKY FOTBALOVÝCH UTKÁNÍ

"A" mužstvo

4. kolo
Spartak Kaplice - FK Viktoria Žižkov "B" 1:1 (1:1)
B: 9. Bernát - 44. Kozák
sestava: Bílý - J. Kučera, Bernát, T. Fiala, Krůček - Janura, Haláček, Hájek (89. Řimnáč), Bílek - Tobiáš, Landa (72. Baláž)
5. kolo
Keramika Chlumčany - Spartak Kaplice 1:3 (0:1)
B: 78. Šambergr - 7. Landa, 52. Hájek, 64. Tobiáš
sestava: Bílý - J. Kučera, Bernát, T. Fiala, Krůček - Janura, Baláž, Hájek (93. Šafránek), Bílek - Tobiáš (72. Řimnáč), Landa (91. L. Pulec)
6. kolo
Spartak Kaplice - Přeštice 2:2 (0:1)
B: 71. Bernát z pen., 85. Hájek z pen. - 16. Biedermann, 90. Mareš
sestava: Bílý - J. Kučera, Bernát, T. Fiala, Krůček - Janura, Haláček, Hájek, Bílek - Tobiáš (88. Baláž), Landa (65. Vávra)

"B" mužstvo

2. kolo
Bavorovice - Spartak Kaplice 0:1 (0:1)
B: 29. J. Pulec
3. kolo
Spartak Kaplice - Rožmitál 1:3 (1:0)
B: 41. J. Pulec - 57. a 65. Gloza, 62. Malý
4. kolo
SK Čtyři Dvory "B" - Spartak Kaplice 4:0 (3:0)
B: 1. a 10. Daněk, 26. Bayerl, 81. Váca

Starší dorost

2. kolo
Spartak Kaplice - Slovan Kamenice 2:2 (0:0)
B: 70. Kubata z pen., 87. Štancl - 65. a 72. Kvapil
3. kolo
Spartak S. Ústí - Spartak Kaplice 1:1 (1:1)
B: 41. Noháč - 42. T. Ševčík
4. kolo
Spartak Kaplice - Loko Č. Budějovice 2:1 (1:0)
B: 37. Štancl, 71. L. Pulec -89. J. Weinreb

Mladší dorost

2. kolo
Spartak Kaplice - Slovan Kamenice 2:3 (2:0)
B: 10. a 11. P. Klinger - 69. a 80. Špaček, 54. Dýnek
3. kolo
Spartak S. Ústí - Spartak Kaplice 3:0 (1:0)
B: 28. Paslavskuy, 55. Prokeš, 80. Šitler z pen.
4. kolo
Spartak Kaplice - Loko Č. Budějovice 0:1 (0:0)
B: 60 Lomský

Starší žáci

2. kolo
Spartak Kaplice - SK Strakonice 0:5 (0:3)
3. kolo
FC Písek - Spartak Kaplice 3:2 (3:0)
za hosty: R. Svoboda, Lexa
4. kolo
Spartak Kaplice - Spartak S. Ústí 0:1 (0:1)

Mladší žáci

2. kolo
Spartak Kaplice - SK Strakonice 0:1 (0:0)
3. kolo
FC Písek - Spartak Kaplice 7:0 (2:0)
4. kolo
Spartak Kaplice - Spartak S. Ústí 1:1 (1:0)
za domácí: Kuzma

Přípravka

1. kolo
Spartak Kaplice - FK Dynamo V. Brod 5:0 (3:0)
za domácí: Šíma 4x, Balint
2. kolo
Spartak Kaplice - FC Velešín 2:3 (1:1)
za domácí: Balint, Mokoš
3. kolo
FC Vltava "B" - Spartak Kaplice 0:3 kont.
domácí se nesešli...

Libor Granec


VEČERNÍ BĚH KAPLICÍ

33. ročník Večerního běhu Kaplicí se letos konal za deštivého počasí, přesto byl opět hojně navštíven jak z řad dětí, tak i z řad rodičů.

Na start se postavilo celkem 381 závodníků, kteří ve dvaadvaceti kategoriích zápolili o nejlepší umístění.

Vítězi v jednotlivých kategoriích se stali:

ročník 1994   Pavlína Burdová, ZŠ Malonty
Jakub Šiška, MŠ Nové Domky
ročník 1993   Veronika Kalivodová, L.L.Sport Club Kaplice
Martin Zimmermann, ZŠ Křemže
ročník 1992   Veronika Jedličková, ZŠ Malonty
Marek Líbal, ZŠ Fantova
ročník 1991   Klára Štěpánková, L.L. Sport Club Kaplice
Jaroslav Rojíček, ZŠ Loučovice
ročník 1990   Markéta Rajková, ZŠ Velešín
Nikola Bujnovský, Borovany
ročník 1989 - 1988   Ivana Vítková, Č. Budějovice
David Bujnovský, Borovany
ročník 1987 - 1986   Veronika Šoškolová, L.L. Sport Club Kaplice
Petr Franek, ZŠ Frymburk
ročník 1985 - 1984   Lenka Kožíšková, Č. Budějovice
Jiří Ševčík, SOU Vimperk
ročník 1983 - 1982   Lucie Mačková, Sport. gymnázium České Budějovice
Josef Cipín, Klub IMCA
ženy   Jarmila Vondrková, TJ Čéčova České Budějovice
muži   Radomír Soukup, Kablo Kladno
veteráni nad 40 let   František Tík, JD Vodňany
veteráni nad 50 let   Josef Kučera, Bečvář Strakonice

Závod tradičně moderoval Josef Hák, jednotlivé kategorie startoval Jan Steinbauer a ceny předával starosta města ing. František Doležal. Pořadatelé děkují i ostatním pomocníkům převážně z řad učitelů ZŠ a zvláště sponzorům díky nimž byly děti obdarovány pěknými cenami.

Jedná se o tyto sponzory:
Silniční a stavební práce - pan Milan Ertl, firma KOPP PRODUCTION, Klenotnictví-paní Mocková, Jednota - spotřební družstvo Kaplice, firma PROPAL - ing. Koura, Společné stravování s.r.o. - pan Mikule, firma JOUZA UNION, Směnárna IMPULS, TS města Kaplice, s. r. o. - pan Šedivý, Odborová rada JIHOSTROJ Kaplice, Domácí potřeby - paní Kořánová, SPAR - pan Svoboda, firma ELECTRO - pan Jaroslav Tomka, Topenářské, instalatérské a svářečské práce - pan Zlatinský, Kavárna "U Ševčíků", Sport klub - Jan Froněk, Domácí potřeby paní Bláhová, Cukrárna DUHA, S + S bytový textil, látky - Světlých, Sportovní prodejna Jaroslav Pulec, Czech International - pan Jiří Mocek, Prodejna paní Jílkové, Dům dětí a mládeže Kaplice ...


Florbalová liga

14. 10. 2000 proběhne v hale ZŠ Školní v Kaplici 3. a 4. kolo třetí nejvyšší florbalové soutěže, do které se probojoval i tým FBC Kaplice. Liga má 10 družstev, které hrají mezi sebou dvoukolově + pět nejlepších hraje play-off o postup do 2. ligy a 5 posledních o sestup do nižší soutěže.

FBC Kaplice nastoupí k utkáním proti SK Jihlava v 11.00 hod. a v 16.00 hod. proti Benátkám nad Jizerou. Dále se v Kaplici představí od 12.20 ED Havlíčkův Brod proti Benátkám nad Jizerou, od 13.40 Slavia TU Liberec proti SK Jihlava, od 17.20 Slavia TU Liberec proti ED Havlíčkův Brod. Přijďte povzbudit kaplické florbalisty v boji ve třetí lize a zároveň si odnést plno krásných florbalových zážitků.

Michal Morong

 

INFORMACE, KTERÉ MĚSTO KAPLICE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím

Můžete nalézt také na Informační tabuli města Kaplice.

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434, Kaplice, nákladem 1 500 výtisků.
http://www.kaplice.ois.cz/  ,  info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk FOP Černá v Pošumaví. Odpovědný redaktor Soňa Šindelářová. Členové redakční rady: Petra Zemanová, Stanislava Jelenová
Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330 296.
Uzávěrka tohoto čísla 29. 9. 2000
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412