2000 1 2 3 4 5 6 7 + 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

červenec-srpen 2000 - Číslo 6 - Ročník IV.

 

USNESENÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA V KAPLICI

22. ZASEDÁNÍ DNE 3.7. 2000
Městské zastupitelstvo po projednání:

I. schvaluje

prodej pozemku p. č. 1660/17 k. ú. Kaplice o výměře 326 m2 Věře Pulicarové, bytem České Budějovice 46 za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem s možností splátek kupní ceny v termínu do 3 let

zveřejnění nabídky prodeje části pozemku p. č. 1723 k. ú. Kaplice o výměře cca 88 m2 za cenu minimálně 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

zveřejnění nabídky prodeje části pozemku p. č. 1427/12 k. ú. Ličov o výměře cca 375 m2 za cenu minimálně 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p. č. 248 k. ú. Kaplice o výměře 96 m2 za cenu minimálně 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

přemístění školní družiny z objektu č. p. 391 v Linecké ulici do základních škol (3 oddělení ZŠ Omlenická, 2 oddělení ZŠ Fantova, 1 oddělení ZŠ Školní) s platností k 1. 9. 2000

splacení úvěru u Volksbank CZ, a. s. Kaplice (ve výši 236.496,03 ATS ke dni 3.7. 2000)

věcné břemeno (splašková kanalizace) pro manžele Drhovských, bytem Kaplice 635 na parcely č. 1680/46 a 1680/15 k. ú. Kaplice určené pro výstavbu rodinného domku v lokalitě Šumavská - cena věcného břemene 84.260,- Kč jednorázově

výplatu odměn předsedům a členům komisí a neuvolněným členům městské rady za II. čtvrtletí 2000 a výplatu mimořádných odměn neuvolněným členům městského zastupitelstva za I. pololetí 2000

II. zamítá

žádost manželů Rauchových, bytem Kaplice 306 o prodej pozemku p. č. 1577/3 k. ú. Kaplice

III. bere na vědomí

oznámení ředitele ZŠ Fantova Mgr. Bíci o otevření dvou prvních tříd na ZŠ Fantova a dvou na ZŠ Školní pro školní rok 2000/2001

informaci starosty města Ing. Doležala o převzetí práva užívání městského praporu

informaci vedoucí odboru III MěÚ Kaplice Ing. Líbalové o postupu prací na výstavbě bytového souboru Šumavská.

Ing. František Doležal, starosta města
Jan Kozojed, zástupce starosty


MĚSTO KAPLICE PŘIJME
zaměstnance na odbor majetku,
místního hospodářství a životního prostředí.
Kvalifikační požadavky:
vysokoškolské nebo úplné středoškolské vzdělání lesnického směru s odbornou praxí alespoň 10 let a znalost práce na PC
Písemné přihlášky se stručným životopisem možno zaslat do 6.8. 2000 na městský úřad k rukám pí. Trojákové

 

POZVÁNKA NA KAPLICKÉ SLAVNOSTI

Město Kaplice pořádá 5. Kaplické slavnosti 2. 9. 2000

I v letošním roce se budou konat Kaplické slavnosti. Počítáme s obdobným programem jako v letech předchozích.
Na celý den je připraven kulturní program, který organizuje Agentura Petra - Petra Sedláčková. V programu vystoupí rakouská kapela, místní Exfanta a Mladá Agrovanka, staropražská kapela Šlapeto, známí umělci p. Náhlovský a p. Mladý, pro děti budou upořádány zábavné soutěže se skupinou Kamarádi. Kulturní program bude zpestřen vystoupením šermířů.V městském parku bude od rána uspořádán trh řemeslných výrobků, v provozu bude i pivní stan. Dále zde bude soutěžní dopoledne pro děti, které připraví zaměstnanci Domu dětí a mládeže v Kaplici. Do programu Kaplických slavností přispěje Základní umělecká škola v Kaplici uspořádáním výstavy prací žáků ZUŠ. Svaz skautů, středisko Jantar Kaplice připraví ukázku skautského táborového života. Sbor dobrovolných hasičů v Kaplici připravuje 4. ročník soutěže hasičských sborů "O pohár starosty Města Kaplice", který se uskuteční ve sportovním areálu za koupalištěm.Jsou zajištěny pouťové atrakce a nafukovací skákací hrad a zajíc. Den bude ukončen lidovou veselicí v pivním stanu a ve Slovanském domě, kde bude hrát dechová a taneční hudba.
K prožití zábavného dne při Kaplických slavnostech zveme všechny občany.

Jarmila Trojáková, tajemnice MěÚ

 

MĚSTO KAPLICE BUDE MÍT SVŮJ PRAPOR

Znak a prapor jsou vedle názvu nejvýznamnějšími vnějšími atributy každé obce. Jako symboly obecní samosprávy mají svou mnohasetletou tradici na území téměř celého evropského kontinentu. Tvorba těchto symbolů se řídí po staletí vytvářenými a v zásadě mezinárodně uznávanými pravidly. Obecní symboly nejsou záležitostí pouze obecních představitelů, nýbrž reprezentují celou obec. K naprosto zásadní změně z hlediska právního zakotvení obecních symbolů v České republice došlo v roce 1990 přijetím zákona č. 367/1990 Sb., o obcích. Zákon zrovnoprávnil všechny obce, umožňuje užívat znaky i lokalitám, které nemají statut města, nově zákon postavil na roveň znaku též obecní prapor. V roce 1991 byla při České národní radě, resp. jejím výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ustavena heraldická komise (působící od roku 1995 pod názvem podvýbor pro heraldiku), která se obecními symboly zabývá. Od roku 1993 jsou obecní symboly udělovány rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
Proces schválení a udělení obecních symbolů je zakončen přijetím obecně závazné vyhlášky o znaku a praporu obce a jejich užívání. Obec si touto vyhláškou pojistí výhradní právo na obecní symboly a současně stanoví zásady pro jejich používání představiteli obce i občany.
Na základě rozhodnutí měst. zastupitelstva ze dne 24. 1. 2000 byla zaslána Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR v Praze žádost o udělení praporu našemu městu.Udělený symbol odpovídá následujícímu popisu:
Prapor: Modrý list s bílým zubatým žerďovým pruhem širokým jednu čtvrtinu délky listu s pěti čtvercovými zuby a čtyřmi stejnými mezerami. V modrém poli červená růže se žlutým semeníkem a zelenými kališními lístky. Poměr šířky k délce listu je 2:3.
Starosta města byl pozván do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k převzetí práva užívání praporu Města Kaplice.

Jarmila Trojáková, tajemnice MěÚ

 

INFORMACE O STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPOŘE

Přídavek na dítě
K "prodloužení" přídavku na dítě se dokládají příjmy rozhodné za období roku 1999.

Sociální příplatek, příspěvek na bydlení a sociální příspěvek k vyrovnání zvýšení nájemného
Od 1. 7. 2000 se podávají nové žádosti o "čtvrtletní" dávky, přílohu tvoří doklad o výši příjmů rozhodných za 2. čtvrtletí 2000 (tj. období od 1. dubna do 30. června roku 2000) U sociálního příspěvku na vyrovnání zvýšení cen nájemného je nutno doložit potvrzení o zvýšení nájmu od 1. 7. 2000 a potvrzení o zaplacení nájemného. Upozornění: při vyřizování dávek od 1. 7. 2000 je třeba předkládat občanské průkazy, rodné listy dětí a nájemní smlouvy. Kontaktní místo Kaplice, ref. SSP OKÚ Č. Krumlov


INFORMACE Z RADNICE

Kontejnery pro injekční jehly a stříkačky neznámého původu

Vzhledem k tomu, že v posledním období byla zaznamenána zvýšená frekvence poranění injekční jehlou neznámého původu pohozenou na ulici, v parku, na hřišti i ve veřejných budovách, byl v našem městě umístěn do prostoru lékárny U Štěstěny, Náměstí, Kaplice kontejner pro injekční jehly a stříkačky neznámého původu.
V souvislosti s tímto problémem bylo dokonce v několika případech vysloveno podezření, že poraněním došlo k přenosu virové hepatitidy. Při poranění o jehlu neznámého původu je riziko přenosu infekčních nemocí, především infekčních žloutenek a viru HIV (virus lidské imunodeficience, způsobující onemocnění AIDS). Jedná se především o skupinu narkomanů, kde je výskyt těchto infekcí vysoký, tím pádem vzrůstá i nebezpečí jejich přenosu.
V riziku jsou právě děti a mladiství, kteří nemusí s narkomany přijít do přímého kontaktu, ale mohou se nakazit při poranění o volně pohozenou použitou jehlu a stříkačku s event. zbytky krve. Infekční žloutenky i virus HIV se přenášejí nejen pohlavním stykem a z matky na dítě, ale také právě krví, ve které je virus přítomen. Z výše uvedených důvodů jsou použité jehly a stříkačky klasifikovány pole zákona č. 125/97 Sb., o odpadech, v platném znění, jako nebezpečný odpad a je nutno s ním zacházet jako s infekčním materiálem. Postup při sběru a likvidaci injekčních jehel a stříkaček neznámého původu

Nalezený odpad je nutno sbírat v rukavicích pinzetou, kleštěmi nebo podobným způsobem a opatrně jej uložit do určeného kontejneru umístěného v lékárně U Štěstěny, Náměstí, Kaplice.

Nevhazovat odpad do popelnic, odpadkových košů apod. V případě poranění je nutné neprodlené ošetření u praktického lékaře, který dále postupuje dle známého metodického opatření - odběr krve a event. očkování.

Upozornění :
O nálezu je nutno informovat okresního protidrogového koordinátora - Mgr. Marka Neruda z OkÚ v Českém Krumlově, tel.: +420 380 764 626 nebo K - centrum Č. Krumlov - Bc. Čermáka, tel.: +420 380 711 794, mobil: +420 606 871 644 nebo prostřednictvím MěÚ v Kaplici Stanislavu Jelenovou tel.: +420 380 311 278.


SCHRÁNKA POMOCI PRO ZVÍŘATA


Jsme žákyně 5.B ZŠ Školní a chtěly bychom Vám pomoci. Na krátkou dobu se postaráme o Vaše mazlíčky. Vhoďte své požadavky do schránky, umístěné na městské knihovně. Např.: "Mého jezevčíka bolí uši, je mi už 78 let a nemohu s ním jít k veterináři. Zašli byste mi tam?" Napište nám, prosím i svou adresu. POZOR! PLATÍ POUZE V KAPLICI!

Dagmar Kovaříková, Kateřina Kuthanová, Šárka Lisová

Pozn. redakce:
Schránka bude na Městské knihovně v Kaplici umístěna od 1. záři 2000


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE
Program na měsíc červenec a srpen 2000


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2000-07_08.htm on line 176

V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny
 Poděkování :

Mateřské školce v Netřebicích za lidské pochopení a přijmutí postiženého dítěte do normálního kolektivu mezi děti. Tímto článkem bych chtěla velice moc poděkovat celému kolektivu Mateřské školky v Netřebicích. Především paní ředitelce Staňkové i paní učitelce Ferenčíkové, které se ujaly v kolektivu mého syna. Chovaly se ke mně seriózně nejenom jako učitelky z mateřské školky, ale jako matky chápající druhou matku, která si přeje pro své dítě to nejlepší. V Kaplici v mateřských školkách jsme byli odmítnuti, ale tato školka v Netřebicích nám otevřela náruč.
Děkuji mnohokrát, že jste přijaly mého syna mezi sebe do kolektivu Mateřské školky v Netřebicích.

Děkuji Drljačová


MĚSTO KAPLICE VÁS ZVE :

5.9.2000
Od 18.00 hod skupina P+L, od 19.00 hod Recitál Karla Plíhala v městském parku Kaplice, v nepřízni počasí kino Kaplice
Vstupné :

70,- Kč v předprodeji, 80,-Kč v den koncertu, děti do 6ti let zdarma

Předprodej :  

Informační centrum Kaplice, Linecká 434,tel.: 311388
Městská knihovna Kaplice, tel: 21641 ve výpůjční dny
Agentura LH, nám. J. V. Kamarýta 131, Velešín od 8.00 - 14.00 hod. tel.: +420 606 403 971
Lékárna Velešín, Družstevní 613, Velešín tel.: 331792

10.9.2000
Akce ke Dni evropského dědictví (EHD)
Od 16.00 hod Kejklíř Vojta - žonglování, kejklování s nožem, jablky a jinými předměty na zřícenině hrádku Pořešín
Vstupné zdarma

17.10.2000
Od 19.00 hod vystoupení sourozenců Ulrychových a skupiny Javory v kině Kaplice.
Vstupné : 150,- Kč dospělí
100,- Kč děti
Předprodej :  

Informační centrum Kaplice, Linecká 434, tel: 311388
Městská knihovna Kaplice, tel: 21641 ve výpůjční dny
Sportklub Kaplice, Nové Domky, tel: 23885 od 9.00 do 19.00 hod

24.11.2000
Od 19.00 hod. Travesti show skupiny Screamers Praha v kině Kaplice
Vstupné : 150,- Kč dospělí
Předprodej :  

Informační centrum Kaplice, Linecká 434, tel: 311388
Městská knihovna Kaplice, tel: 21641 ve výpůjční dny
Sportklub Kaplice, Nové Domky, tel: 23885 od 9.00 do 19.00 hod

Prosinec 2000 - koncert Marty Kubišové s p. Maláskem

Stanislava Jelenová, úsek kultury


Poděkování :
Chtěli bychom všem, kteří sledovali a účastnili se kulturních akcí věnovaných 1000 dnům pro Evropu, připomenout, že první část byla 30. 6. 2000 ukončena besedou o koněspřežce. V první části byly představeny státy: Řecko, Itálie, Francie, Španělsko a Rakousko. Nyní následují prázdniny.
V září bude naše akce pokračovat státem Německo a dojde k malé změně. Každý stát bude představován 2 měsíce, aby bylo víc času na realizaci všech akcí.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám pomáhali a spolupracovali s námi. Hlavně bychom chtěli vyzdvihnout spolupráci s V. MŠ ze Sídliště 9. května, která se kresbami dětí podílela na představování všech států. Děkujeme MŠ Nové Domky, která nám ochotně půjčovala televizi a video na besedy. Děkujeme Gymnáziu a OA Kaplice a všem zúčastněným a těšíme se na další spolupráci po prázdninách.

UPOZORNĚNÍ :

Oddělení pro dospělé bude otevřené celé prázdniny :
Po   8.00 - 12.00    13.00 - 18.00
Út     12.00 - 17.00
Čt   8.00 - 12.00 13.00 - 18.00

Dětské oddělení je uzavřené v červenci celý měsíc, v srpnu bude otevřené :
Po   12.00 - 17.00
St   12.00 - 17.00
Čt   12.00 - 16.00

Pobočka na sídlišti 9. května je v provozu celý červenec (Út 14.00-18.00), v srpnu bude zavřená.

Městská knihovna KAPLICE, Nové Domky 643


KINO KAPLICE
Program na měsíc červen
Linecká ulice 434, Kaplice, tel. 216 89
V měsíci červenci dovolená
Program na měsíc srpen 2000 :


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2000-07_08.htm on line 324


POZVÁNKA NA VÝSTAVU :
Pouze do konce měsíce července je v městském infocentru v Kaplici v Linecké ulici (budova kina) instalována výstava zaměřená na prezentaci ochrany ohrožených druhů ptactva žijících v oblasti Freiwaldu a Novohradských hor. Na výstavě můžete zhlédnout špičkové fotografie ohrožených druhů ptáků, které ve volné přírodě již téměř nespatříte.
Výstava je součástí přeshraničního projektu GREVOLATO, jehož účelem je hledat nové cesty intenzivní ochrany ohrožených druhů. Projekt je podporován Evropskou unií prostřednictvím programu INTERREG a PHARE.
Výstavu bezplatně zapůjčili přátelé ze Světového fondu na ochranu přírody, z pobočky WWF Horní Rakousko.
S návštěvou výstavy rozhodně neváhejte.

Jan Nový, úsek ŽP


SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Blahopřejeme občanům,

kteří se v měsíci červenci dožívají významného životního jubilea (50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 a více let).

Jana Aichmajerová, Věra Hrabová, Petr Podroužek, Pavel Pilát, Stanislava Lhotková, Josef Studený, Marie Joklová, Josef Fleischmann, Štefan Papaj, Jana Vávrová, Vilém Kyral, Bohumír Podlešák, Václav Holemý, Milan Růžička, Marie Lojdoltová, Věra Rosová, Marta Lapešová, Růžena Kodýmová, Václav Princ, Marie Šuhajová, Anna Špičková, Bohumír Čížek, František Chlaň, František Vosátka, Ladislav Bittengl, Jaromír Chromý, Helena Štanglová, Terezie Komárková, Marie Podroužková, Marie Fafková, Jarmila Zelená, Miloslav Šenkýř, Rudolf Kováč, Alžběta Petrová, Anna Holemá, Karel Kovařík, Anna Dušková, Vincenc Marek, Marie Maierová,


Vítáme do života
Karolína Kocourková - 29. 5. 2000
Jakub Macháček - 3. 6. 2000
Robert Leierzopf- 14.6. 2000
Lucie Sytařová - 16. 6. 2000

Poděkování
Ředitel Praktické školy a Zvláštní školy Blansko děkuje firmě Ertl za pomoc při zajištění okresního přeboru v malé kopané žáků zvláštních škol.

Děkuji, Jan Ondřich, ředitel


CO MOŽNÁ NEVÍME

Dějepisec Šumavy

Za jeden z hlavních pilířů vlastivědného bádání o Šumavě, kromě prací Pangerla a Valentina Schmidta, můžeme směle označit dílo školního rady PhDr. Johanna Matthäuse Klimesche. Byl to právě on, jenž vnesl světlo historické pravdy do románů šumavských autorů jako byli Watzlik, Messner, Proschko, Richter, Maxmilian Schmidt a jiní.
V letošním roce si připomínáme dvě životní jubilea tohoto nestora šumavské historiografie. Nejdříve 60. výročí od úmrtí a po té 150 let od narození.
Matthäus Klimesch se narodil jako manželský syn Jakuba Klimeše, rolníka v Rozpoutí u Kaplice č.p. 3 , a Kateřiny rozené Seberové, 26. srpna 1850. Jeho rodný dům je připomínán již v roce 1670, kdy je zde uváděno jméno "Glimbsch" (což je odvozeno od křestního jména Klemens). Během staletí toto rodové jméno prošlo různými změnami ve způsobu psaní.

Několik stručných autobiografických dat :
Základního vzdělání se mu dostalo na Obecné škole v Kaplici. Studovat počal na Gymnáziu benediktinského opatství v Kremsmüsteru a pak dále pokračoval ve studiu na Vysoké škole v Grazu (Štýrský Hradec), kde v roce 1880 získal aprobaci pro výuku dějepisu, zeměpisu a němčiny. V Grazu také nastoupil na své prvé učitelské místo. V roce 1885 obhájil dizertační práci a byl mu udělen akademický titul "Doktor filozofie". V letech 1891 - 1895 vyučoval němčinu a dějepis na Učitelském vzdělávacím ústavu v Praze. Odtud odešel učit na první státní gymnázium do Laibachu (Lublaň - Slovinsko).
Zde vydával po tři roky "Laibacher Schulzeitung" (Lublaňské školní noviny), v nichž zaujímal různá stanoviska k otázce vyučování dějepisu. V roce 1914 odešel do penze a přestěhoval se k synovi do Vídně. Ani zde neupadá do nečinnosti. Zúčastňuje se vlasteneckého hnutí šumavských spolků a pečuje o vzdělání svých krajanů historickými přednáškami.
Dne 13. dubna 1940 téměř v 90 letech umírá a je převezen k poslednímu odpočinku na hřbitov v Kaplici.

Drobné střípky z jeho života :
Matthäus Klimesch ještě v pokročilém věku vynikal neobyčejnou duševní a fyzickou vitalitou.
eho současník A. Carolo nám ho přibližuje jako - tichého vědce s chytrýma očkama za brýlemi s drátěnými obroučkami, jenž sedával venku ve svém oblíbeném hostinci v Neulerchenfeldu nedaleko místa jeho pobytu.
Ve svých 82 letech byl odhodlán dokončit své "Velké dějiny okresu Kaplice". Za tímto účelem probádal několik archívů v Dolním Rakousku, rovněž navštívil archiv v zámku Weinberg u Kefermarktu a další archivy v Horním Rakousku. Povahově byl uzavřený a málo sdílný.
Když se ho někdo zeptal na jeho životní práci, energicky odpověděl: "Ach, co já vím, co jsem napsal. Koho to taky zajímá!" S typicky ženskou nechutí nezveřejňoval den svých narozenin.

Publicistická činnost :
Beletristické dílo Matthäuse Klimesche je poměrně rozsáhlé a tématicky pestré. Jeho historické příspěvky můžeme nalézt v různých německých odborných časopisech, periodikách a některé i v knižní podobě. Jeho velkou oblibou bylo shromažďování údajů o šumavských rytířských rodech.
V časopisech "Mitteilungen des Vereines für Geschichte der Deutschen in Böhmem" (Sdělení spolku pro dějiny Němců v Čechách) v ročnících 22 a 23 z let 1884 a 1885 jsou články "Die Herren von Michelsberg als Besitzer von Weleschin" (Páni z Michalovic jako majitelé Velešína). V následujícím ročníku "Ueber die älteste tschechische Urkunde des Stiftes Schlägl" (o nejstarší České listině kláštera Schlägl). Roku 1889 vychází článek "Uneinigkeiten zwischen den Gemeinden und deren Grundobrigkeiten in den Jahren 1715 und 1733" (Neshody mezi obcí Benešov a její pozemkovou vrchností v letech 1715 a 1733). O rok později "Zur Geschichte der deutschen Sprachinsel von Neuhaus und Neubistritz" )K dějinám německého jazykového ostrova Jindřichův Hradec a Nová Bystřice). Další dva ročníky provázejí jeho práce "Die ältesten Sitze der Harracher" (Nejstarší sídla Harrachů). V roce 1894 se objevilo z jeho pera "Geschitsschreiber des ehemaligen Zisterzienserstiftes Goldenkron" (Historik bývalého cisterciáckého kláštera Zlatá Koruna). Jeho příspěvky byly zveřejňovány i v dalších ročnících až do ročníku 58 z roku1920. Některé historické statě můžeme nalézt v regionálním tisku např. "Südböhmische Volkszeitung", "Budweiser Kreisblatt", "Der Böhmer Wald (Prachatitz)", "Jahresberichten der Schulen".
Z další tvorby je nutno uvést: "Die Burg Poreschin" (1878, 1889) (Hrad Pořešín), "Heinrich I. Von Rosenberg Verwandschaft mit dem Habsburger Albrecht I. (1913) (Příbuzenství Jindřicha z Rožmberka s Albrechtem I. Habsburským), "Norbert Herrmanus Rosenberg´sche Chronik (1897) (Rožmberská kronika Norberta Hermana), "Urkunden und Regesten zur Geschichte des Gutes Poreschin im 14. Und 15. Jhdt. (1889) (Listiny a regesty statku Pořešín ve 14. A 15. století), "Urkunden und Regesten des ehemalingen Klarissinenklosters in Krummau 1296-1651" (1904) (Listiny a seznam regestů bývalého kláštera klarisek v Krumlově 1296-1651), "Die Ortsnamen im südlichen und südwestlichen Böhmen I-II (1909-1912), (Místní jména v jižních a jihozápadních Čechách), I-II (1909-1912), "Umrisse einer Geschichte des Bezirk Kaplitz" (Nástin dějin okresu Kaplice), " Ein Urbar der Herrschaft Netolitz aus dem XV. Jhdt." (1916) (Urbář panství Netolice v XV. století).
Matthäus Klimesch svým dílem přispěl k lepšímu pochopení společných českoněmeckých dějin.

Literatura :
L. Eisenmeier, Böhmerwald - Bibl. - Sudatenpost 3. 12. 1971
Partisch 7 ÖBL (m.lit)
Böhmerwalder Heimatbrief (1955) 21 (1952) 107-109
Waldheimat 9 (1932) A. Carolo " Ein Jünger der Feder" 92-93
Kosel 2 (1906), Leistungen (1889).

Váckav Hajer

 

INFORMACE, KTERÉ MĚSTO KAPLICE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím

Můžete nalézt na Informační tabuli města Kaplice.

 

Kaplický zpravodaj
Vydal Městský úřad v Kaplici, náměstí č.p.70, nákladem 1 500 výtisků.
http://www.kaplice.ois.cz/  ,  meu@ka.ipex.cz
Tisk FOP Černá v Pošumaví. Odpovědný redaktor Soňa Šindelářová. Členové redakční rady: Petra Zemanová, Stanislava Jelenová
Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330 296.
Uzávěrka tohoto čísla 3.7.2000
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412