2000 1 2 3 4 5 6 7 + 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

Květen 2000 - Číslo 4 - Ročník IV.

 

USNESENÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA V KAPLICI

19. ZASEDÁNÍ DNE 3.4.2000
Městské zastupitelstvo po projednání:

I. schvaluje

prodej části pozemku p.č. 1337/4 k.ú. Žďár o výměře cca 55 m2 Otto Bergerovi, bytem Žďár 14 za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

prodej pozemků p.č. 558/39 manž. Juráskovým, Kaplice 617, p.č. 558/40 manž. Feslovým, Kaplice 599, p.č. 558/42 manž. Zemánkovým, Kaplice 615, p.č. 558/6 manž. Sladovým, Kaplice 605, p.č. 558/7 manž. Markovým, Kaplice 606, p.č. 558/8 manž. Reifovým, Kaplice 607, p.č. 558/10 manž. Střelečkovým, Kaplice 608, p.č. 558/11 manž. Blažkovým, Kaplice 609, p.č. 558/12 manž. Kozyrevovým, Kaplice 595, p.č. 558/13 manž. Studeným, Kaplice 685, p.č. 558/14 manž. Zemanovým, Kaplice 684, p.č. 558/15 manž. Caisovým, Kaplice 683, p.č. 558/16 manž. Tylkovým, Kaplice 682, p.č. 558/17 manž. Vrážkovým, Kaplice 681, p.č. 558/18 manž. Hubáčkovým, Kaplice 680, p.č. 558/19 manž. Táchovým, Kaplice 679, p.č. 558/21 manž. Žahourovým, Kaplice 677, p.č. 558/22 manž. Kartákovým, Kaplice 676, p.č. 558/23 manž. Čurdovým, Kaplice 675, p.č. 558/24 Zdeňku Kučerovi, Kaplice 510 a Žofii Kučerové, Kaplice 674, p.č. 558/27 Evě Koubové, Kaplice 673, p.č. 558/25 manž. Učňovým, Kaplice 672, p.č. 558/26 manž. Markovým, Kaplice 671, p.č. 558/50 manž. Šubjakovým, Kaplice 707, p.č. 558/51 Milanu Zaymlovi, Kaplice 708 a Táně Zaymlové, Kaplice 777, p.č. 558/45 Josefu Michaliskovi, Kaplice 776, p.č. 558/46 manž. Vojtovým, Kaplice 717, p.č. 558/38 manž. Bráchovým a Zdeňce Leišové, Kaplice 613, p.č. 558/32 Stanislavu Mockovi, České Budějovice 10, Štěpánovi Mockovi, Kaplice 612, Janě Mockové, Kaplice 612, Stanislavu Mockovi, Kaplice 612 a Martě Mockové, Kaplice 612 vše v k.ú. Kaplice za cenu 40,- Kč za 1 m2, náklady spojené s prodejem hradí Město Kaplice

koupi pozemků p.č. 615/41 od manž. Lattnerových, Kaplice 709, p.č. 615/42 od manž. Kolešových, Kaplice 710, p.č. 615/36 od manž. Milsimrových, Kaplice 712, p.č. 615/37 od Marcely Maršánové, Kaplice 713, p.č. 615/38 od manž. Rybákových, Kaplice 714 vše v k.ú. Kaplice za cenu 40,- Kč/m2, náklady hradí Město Kaplice

prodej pozemků p.č. 1680/49, 1680/27, 1680/50, 1680/28, 652/2, 590/1, 1680/26, 1680/25, 1680/24, 1680/22, 1680/21, 1680/48, 1680/47, 1680/20, 1680/19, 1680/18, 1680/15, 1680/46 v k.ú. Kaplice pro výstavbu rodinných domků, zájemcům přihlášeným v zákonném termínu zveřejnění nabídky, prodeje parcel, formou aukce, vyvolávací cena 330,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 1999 a nařizuje odvod hospodářského výsledku do rozpočtu Města Kaplice

rozpočet sociálního fondu Města Kaplice na rok 2000 tak, jak byl předložen

výši mzdových prostředků a výdajů na reprezentaci a dary v roce 2000 dle předloženého návrhu

opravu rozpočtu Města Kaplice na rok 2000 schváleného na 18. zasedání MěZ dne 21.2.2000 v příjmové části položka - dotace ze státního rozpočtu + 41.000,- Kč a ve výdajové části - činnost místní správy + 41.000,- Kč - takto opravený rozpočet bude považován za schválený rozpočet Města Kaplice na rok 2000

navýšení základního jmění Správy domů města Kaplice s.r.o. formou nepeněžitého vkladu o majetek tepelného hospodářství k zabezpečování výroby a dodávek tepla a teplé užitkové vody

výplatu odměn předsedům a členům komisí a neuvolněným členů městské rady za I.čtvrtletí 2000 dle předloženého návrhu

odpis pohledávky ve výši 13.000,- Kč za bývalou firmu Motorest S.W.H. s.r.o. Kaplice (původně zastoupenou Ing. Milanem Holým, později převod na firmu Motorest Karolína, zastoupenou Karlem Fialou)

podpis smlouvy s JČE a.s. Český Krumlov na zajištění požadovaného příkonu el. energie a přeložení kabelového vedení NN pro obytný soubor Šumavská v celkové výši do 350.000,- Kč

Stanovy bytového družstva Města Kaplice - bytový soubor Šumavská tak, jak byly předloženy

zástavní smlouvu ke kupní smlouvě pro manžele Bombíkovi, bytem Kaplice 95 k nemovitostem na parcele č. 1479/2 k.ú. Kaplice (Bělidlo č.p. 99 truhlárna) ve prospěch Města Kaplice

II. souhlasí

s nákupem nového vybavení a provedením oprav ve smuteční síni a u vsypové loučky na hřbitově v Kaplici do výše 160.000,- Kč - městský úřad na příští jednání městského zastupitelstva předloží návrh rozpočtové změny

III. nesouhlasí

aby Pozemkový fond v Českém Krumlově odprodal část pozemku PK p.č. 1101 v k.ú. Kaplice jako náhradu za finanční pohledávku u Pozemkového fondu za nevydaný restituční majetek v osadě Ježkov panu Velíškovi (pozemek p.č. 1101 je součástí žádosti Města Kaplice o převod pozemků z Pozemkového fondu ze dne 26.lO.l998 a dle územního plánu je určen pro výstavbu RD)

IV. zamítá

žádost Jaromíra Beneše, Kaplice 518 o prodej části pozemku p.č. 421 k.ú. Kaplice

žádost Ladislava Nováka, Kaplice 478 o náhradu za část prodané parcely č. 478 k.ú. Kaplice ve formě bezplatného převodu parcely č. 479 k.ú. Kaplice o výměře 95 m2, kterou má v pronájmu od Města Kaplice (u Katastrálního úřadu vedeno dvojí vlastnictví k parcele č. 478, rozhodnutím Okresního soudu v Českém Krumlově byli v roce l996 určeni jako vlastníci manželé Duchkovi) - městské zastupitelstvo souhlasí s vrácením kupní ceny ve výši 800,- Kč manželům Novákovým za neoprávněně prodanou část parcely č. 478 k.ú. Kaplice

návrh Ing. Šulkové, Kaplice 435 na vybudování chodníku od areálu KOPP v Linecké ulici k obchodnímu domu KREDO

revokaci usnesení 8. zasedání MěZ Kaplice ze dne 31.5.1999 týkající se zřízení věcného břemene práva chůze a jízdy k pozemku p.č. 115 k.ú. Kaplice dle návrhu odboru III MěÚ Kaplice

žádost Tomáše Ertla, Kaplice 749 o prodej půdního prostoru v bytovém domě na Pohorské ulici

nabídku realitní a inženýrské kanceláře KOLÁŘ, Český Krumlov na prodej panelového domu čp. 5l6 a 5l7 Na vyhlídce v Kaplici

V. odkládá

rozhodnutí o výši kupní ceny za prodej bytů v čp. 105 Pohorská ulice na příští zasedání městského zastupitelstva

rozhodnutí o prodeji pozemku p.č. 260/13 a části p.č. 260/14 k.ú. Mostky dle žádosti manželů Vokálových a Bečvářových.

Ing.František Doležal, starosta města
Jan Kozojed, zástupce starosty

 

INFORMACE Z RADNICE

NÁJEMNÉ Z UŽÍVÁNÍ BYTŮ A INFLACE
Znovu připomínáme, že Městské rada se usnesla na stanovení výše koeficientu Ki růstu inflace pro obecně závaznou vyhlášku růstu nájemného z užívání bytu pro období od 1.7.2000 do 30.6.2001 v hodnotě 1,049!

(red)

TV PRIMA VE MĚSTĚ
Z podnětu radnice byl dne 19.4. 2000 pracovníky B plus TV a.s. Klimkovice instalován převaděč pro vysílání programu TV PRIMA pro město Kaplice. Převaděč je umístěn na Sídlišti 9. května na domě č.p. 776. Výkon vysílače je 2 W. Dvě antény mají vyzařovací výkon 10 W na 47. kanále. Převaděč obsáhne město Kaplice a jeho jižní okolí. Z ostatních míst je nutno směrovat antény na vysílač Javořice - 59. kanál. Na provoz převaděče bude město přispívat částkou 2000 Kč měsíčně.

Správa domů města Kaplice s.r.o.

NOVINKY
Zřízení funkce architekta města a široce pojatý projekt (či spíše proces) nazvaný "Obnova města Kaplice" přináší své první plody. Ing. arch. Kročák připravil na podnět zastupitelů a z podkladů poskytnutých provozovateli obdobného hřiště v Českých Budějovicích projekt na zřízení skateboardového hřiště, jehož umístění se předpokládá v areálu stadionu u ZŠ Školní.

V budově městského kina pro změnu probíhají intenzivní práce na zřízení městského inofcentra, které by mělo sloužit ve prospěch návštěvníků města i našich spoluobčanů. Infocentrum by se mělo svou prací zasloužit o oživení turistického ruchu ve městě, ale i o zlepšení komunikace mezi radnicí a občany, o propagaci města, o posílení kulturního dění ve městě, aj… Interiér, který by měl být skromný, ale pro návštěvníky příjemný, navrhuje pan arch. Johanus, který mj. navrhoval nové Infocentrum v Českém Krulmově.

Stavba Pennymarketu si vyžádá zrušení hřiště na malou kopanou u sídliště Na Vyhlídce (hřiště bylo v minulosti postaveno na cizím pozemku), proto město připravuje hřiště nové.

(red)

REKOSTRUKCE PAROVODU
V měsíci květnu bude na sídlišti Na Vyhlídce zahájena další etapa rekostrukce parovodu. I přes veškerou snahu minimalizovat dopady stavby na životní prostředí sídliště a složité hledání optimální varianty trasy, si stavba vynutí přesazení nebo pokácení několika keřů a menších stromů, které rostou v trase parovodu (většinou byly v minulosti vysazeny nad stávajícím vedením parovodu).

Odbor III. MěÚ a Správa domů města Kaplice.

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA
Od 1.dubna 2000 nabylo účinnosti nařízení vlády č.56/2000 Sb., o zvýšení životního minima.

Osobní potřeby občana
dítě do 6 let 1600,-
dítě od 6 - 10 let 1780,-
dítě od 10 - 15 let 2110,-
nezaopatřené dítě od 15 - 26 let 2310,-
ostatní občané 2190,-
Společné potřeby domácnosti
domácnost jedince 1580,-
2 osoby v domácnosti 2060,-
3 nebo 4 osoby v domácnosti 2560,-
5 nebo více osob v domácnosti 2870,-

Přídavek na dítě
Na dotazy ze strany žadatelů o dávky SSP odpovídáme:
K "prodloužení" přídavku na dítě se dokládají příjmy rozhodné za období roku 1999.

Kontaktní místo Kaplice, ref. SSP OKÚ Č. Krumlov

NOVÝ ČLEN ZASTUPITELSTVA
Zastupitel za ODS Milan Ertl odstoupil z důvodu vysokého pracovního nasazení ze své funkce a nahradil jej Karel Mach, taktéž za ODS.


Správa domů města Kaplice s.r.o.
vyhlašuje konkurs
na obsazení funkce vedoucího centrální výtopny

Požadované vzdělání ÚSO i VŠ nejlépe směru strojního nebo elektrotechnického i s praxí v oboru teplárenství. Požadovaný nástup od 1.9. 2000.
Písemnou nabídku se stručným životopisem a praxí zašlete na adresu Správa domů města Kaplice s.r.o., Českobudějovická 79, 382 41 Kaplice, do 31.5.2000, kde uchazečům budou poskytnuty další informace p. Musilem.

 

Město Kaplice
přijme
zaměstnance do Informačního centra v Kaplici

Požadované vzdělání ÚSO i VŠ, znalost práce na PC, znalost německého nebo anglického jazyka.
Písemné nabídky lze zasílat na adresu MěÚ Kaplice, Náměstí 70, 382 41 Kaplice do 20.5. 2000 k rukám paní Trojákové.


PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme žákům základních škol v Kaplici za odvedenou práci při výsadbě stromků u školního hřiště v rámci oslav Dne Země 2000.

Děkujeme žákům ZŠ Omlenická a skautům a skautkám ze střediska SIRIUS a všem ostatním zúčastněným za výbornou spolupráci při výsadbě stromořadí na Suchém vrchu podél cykloturistické trasy v rámci oslav Dne Země 2000.

Děkujeme skautům a skautkám ze střediska JANTAR za odvedenou práci při výsadbě lip v ulici Pohorská a ulici Omlenická v rámci oslav Dne Země 2000. Skauti a skautky ze střediska JANTAR se zavázali pečovat o vysazené lípy po celý rok.

Komise životního prostředí

POZVÁNKA PRO DŮCHODCE
Občanská komise při MěÚ v Kaplici
srdečně zve všechny důchodce na setkání u příležitosti svátku matek v pátek 12.5. 2000 od 15 hodin
do sálu Slovanského domu. Vystoupí děti z MŠ,
k tanci a poslechu bude hrát Agrovanka.

 

KULTURNÍ RUBRIKA

KINO KAPLICE
Program na měsíc květen
Linecká ulice 434, Kaplice, tel. 216 89


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2000-05.htm on line 234

Pracovníci kina přejí všem divákům příjemnou podívanou.


DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Program na měsíc květen
Kostelní ulice 128, Kaplice, tel. 220 09


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2000-05.htm on line 286

Hodně prožitků přeje kolektiv DDM.


MĚSTSKÁ KNIHOVNA
Nové Domky 643, Kaplice, tel. 216 41

OTVÍRACÍ DOBA
Oddělení pro dospělé :
Po : 08:00 - 12:00 13:00 - 18:00
Út : 12:00 - 17:00
Čt : 08:00 - 12:00 13:00 - 18:00

Oddělení pro děti :
Po : 12:00 - 17:00
St : 12:00 - 17:00
Čt : 12:00 - 16:00


KARNEVAL
NA DIVOKÉM ZÁPADĚ
13. květen 2000 od 14.00 hodin ve Slovanském domě
Pro všechny kovboje, indiánky, zlatokopy, koníčky a šmoulinky - zábavný pořad pro děti plný písniček, tanečků, soutěží a her. Těší se na vás
MIŠ MAŠ & DROBEK

2.5. 2000
Šašek a královna

Od 19 hodin v KD Kaplice
Hrají Bolek Polívka a Chantal Poullain. Předprodej vstupenek Sportklub u Froňků, ul. Nové Domky, 0336/238 85 od 9 do 19 hod.

5.5. 2000
Písně ztraceného ráje

Od 10 hodin v kině Kaplice pro žáky ZŠ
Zpívají, hrají a povídají Alfréd Strejček a Štěpán Rak.

30.5.2000
koncert skupiny KVINTERNA

od 19.00 hod.,kostel sv. Floriána, Kaplice
Španělská hudba 13. a 14. století. Koncert v rámci projektu "1000 dnů pro Evropu" - věnovaný k prezentaci státu evropské unie - Španělska. Vstupné dobrovolné - věnované kostelu


DĚTSKÝ DEN
výlet do ZOO v Praze Tróji
dne 3.6.2000
Bližší informace na adrese ČK I-KONTAKT,
Náměstí 204, Kaplice, tel. 0336/31 11 77

22.6.2000
koncert skupiny YO - YO BAND

od 19.00 hod., KD Kaplice
Vstupné 160,-Kč k sezení, 110,-Kč k stání. Předprodej vstupenek od 1.6.2000: Sportklub u Froňků, Kaplice, tel. 0336/23885 od 9.00 hod do 19.00 hod., v Minigalerii v Kostelní ul. Kaplice, tel:0336/228 76 od 9.00 hod do 16.30 hod., Městská knihovna Kaplice tel: 0336/21641 ve výpůjční dny

 

Z REDAKČNÍ POŠTY

Středisko Sirius Kaplice
O tom, že skauting není jenom běhání po lese, se mohli přesvědčit účastníci a návštěvníci setkání 14. Georgiády - setkání skautů a skautek v Praze - Uhříněvsi k oslavě svátku Sv. Jiří - patrona skautů. Přes 300 účastníků z celé republiky soutěžilo ve skautských dovednostech a znalostech. Naše nové středisko Sirius se této akce zúčastnilo a v konkurenci 39 hlídek si nevedlo špatně. Čtvrté, šesté a deváté místo v jednotlivých kategoriích svědčí o velice dobré reprezentaci našeho města.

Závod sám o sobě byl prověrkou na akci, kterou naše středisko bude pořádat 19. - 21. května v Kaplici, kdy budeme po osmi letech pořádat v Kaplici okresní kolo závodu pro naše nejmenší - vlčata a světlušky. Společně s tím bychom Vám rádi v parku představili, jak vypadá náš skautský tábor.

Cy


Vážená redakce,
po události, která se mi stala, bych byla velmi ráda, kdybyste v dalším čísle Kaplického zpravodaje otiskli níže uvedené poděkování, za což Vám předem děkuji.

Poděkování
Dne 13.4.2000 mi byla odcizena v prodejně Jednoty (dříve u Pilátů) nákupní taška s nákupem z jiných prodejen, osobními doklady, vkladní knížkou, klíči od bytu a značným finančním obnosem, který jsem právě vyzvedla z knížky. Díky rychlému a pohotovému zásahu Městské policie, jejíž příslušník pachatele na záznamu z monitorovacího zařízení prodejny poznal, se krátce na to podařilo jej zadržet a předat Policii ČR. Pachatel (kaplický občan) však tašku již u sebe neměl a teprve během dalšího vyšetřování se přiznal kam ji ukryl, neboť při domovní prohlídce nalezena nebyla. Zásluhou dobré práce jak příslušníků Městské policie, tak Policie ČR mi mohla být nalezená nákupní taška s celým obsahem po několika hodinách od krádeže vrácena. Protože se ne vždy lichotivě píše a mluví v médiích o jednání a práci příslušníků Policie ČR a někdy i Městské policie, považuji za nutné naopak tímto vyslovit poděkování za profesionální práci, ale také i lidské pochopení a velmi slušné jednání příslušníků Městské policie a Policie ČR, kteří ten den odpoledne sloužili.

Pro ostatní občany by mohl být můj případ, který v této prodejně podle vyjádření Městské policie není ojedinělý a nejen tam, určitým varováním. Vždyť v celé řadě obchodů požadují víceméně odkládání nákupních tašek na určená místa, ale nikde je vlastně nechrání před zcizením. Monitorovací zařízení vude není a nebýt toho, že pachatele příslušník MP poznal, zbyly by mně jen oči pro pláč.

S pozravem A. M., důchodkyně, Kaplice

(Poznámka redakce, autorka dopisu uvedla své plné jméno i adresu,
ale z důvodu ochrany její osobnosti jej raději neuvádíme)

 

PROJEKT TISÍC DNŮ PRO EVROPU V KAPLICI

Španělsko

4.5. 2000
Španělsko exotické ?

Od 18 hodin v městské knihovně v Kaplici. Mgr. Helena Kopáčová a její hosté pohovoří o zkušenostech a zážitcích se Španěly, o jejich každodenním životě, zvyklostech při obchodních jednáních, o historii vstupu Španělska do EU aj. Shlédneme i videofilm.

11.5. 2000
Fioretto

Od 19 hodin ve Slovanském domě. Vystoupí taneční soubor z Českého Krumlova. Taneční ukázky v dobových krojích a výuka španělských tanců.

12.5.2000
Trilobiti ze Španělska

Beseda pro školy s Mgr. Helenou Kopáčovou o mimořádně zajímavých a málo známých vztazích Španělska a českých zemí. Součástí bude i soutěžní kvíz, poslech španělské hudby aj.

18.5. 2000
Jak se slaví po Španělsku

Od 19 hodin ve Sportcentru u Froňků. Posezení s Mgr. Kopáčovou nad španělskou kulturou. Španělská kuchyně nebude chybět.

26.5.2000
Don Quijoti ze Španělska

Beseda pro studenty Obchodní akademie a gymnázia o slavných a provokujících autorech španělské literatury s Mgr. Helenou Kopáčovou.

30.5. 2000
Španělská hudba 13. a 14. století

Od 19 hodin v kostele sv. Floriána zahraje a zazpívá skupina Kvinterna. Výtěžek na opravu kostela.

Po celý měsíc
Výstava knih v městské knihovně
Časová přímka o vztazích Čech a Španělska v historii v Obchodní akademii a gymnáziu

 

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Blahopřejeme občanům
kteří se v měsíci květnu dožívají významného životního jubilea
(50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 a více let)

Miroslava Marečková, Kaplice
Stanislav Fafl, Kaplice
Josef Gažák, Kaplice
Jan Vícha, Kaplice
Marie Kašparová, Kaplice
Jiřina Grznáriková, Kaplice
Anna Marhounová, Kaplice
Zdeněk Kubeš, Kaplice
Marie Műhlsteinová, Kaplice
Ondřej Brenkus, Pořešín
Vladimír Zhouf, Kaplice
Veronika Petrovková, Rozpoutí
Jaroslav Vocetka, Kaplice
Ján Pilka, Kaplice
Miroslav Beluský, Kaplice
Jan Plza, Kaplice
Naděžda Kýbusová, Kaplice
Věra Miesbauerová, Kaplice
Josef Koschant, Mostky
Václav Marhoun, Kaplice
Miroslav Křížek, Kaplice
Stanislav Frank, Kaplice
Růžena Velíšková, Kaplice
Otto Berger, Kaplice
Jiří Nový, Kaplice
František Vaniš, Kaplice
Anna Oplíštilová, Kaplice
Zdena Jurásková, Kaplice
Ludmila Vlčková, Kaplice
Milada Mrzenová, Kaplice
Marie Weiserová, Blansko
Jaromír Staněk, Kaplice
Václav John, Kaplice
Vladislav Blahna, Kaplice
Jaroslav Henžl, Kaplice
Veronika Učňová, Kaplice
Věra Novotná, Blansko
Jan Vondra, Kaplice
Františka Gajdošová, Hubenov
Helena Lysá, Kaplice
Věnceslava Schwarzová, Kaplice
Jan Šmída, Kaplice
Jan Krtek, Kaplice
František Šteffl, Kaplice
Jiřina Tomášková, Kaplice
Otto Mörtl, Kaplice
Božena Plzová, Kaplice
Jan Holba, Kaplice
František Mastný, Kaplice
Růžena Šindelářová, Kaplice
Stanislava Petržilková, Kaplice


Vítáme do života nové občánky našeho města
ANITA VÁVROVÁ 28.3.2000
MATOUŠ JANOTA 23.3.2000
KAROLINA DRGOŇOVÁ 30.3.2000
LUCIE RŮŽIČKOVÁ 2.4.2000
SABINA VANKÓ 4.4.2000
ONDŘEJ MUSIL 6.4.2000
KOTLÁR DAVID 11.4.2000
TAMARA KOSCHANTOVÁ 14.4.2000
TOMÁŠ ŠTASTNÝ 18.4.2000
FILIP ŠPÁNEK 19.4.2000

 

ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2000-05.htm on line 542

V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny

 

INFORMACE, KTERÉ MĚSTO KAPLICE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím

Můžete nalézt na Informační tabuli města Kaplice.

 

Kaplický zpravodaj
Vydal Městský úřad v Kaplici, náměstí č.p.70, nákladem 1 500 výtisků.
http://www.kaplice.ois.cz/  ,  meu@ka.ipex.cz
Tisk FOP Černá v Pošumaví. Odpovědný redaktor Ing. Jan Nový. Členové redakční rady: Jiřina Kostková, Stanislava Jelenová
Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330 296.
Uzávěrka tohoto čísla 25.4.2000
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412