2000 1 2 3 4 5 6 7 + 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

prosinec 2000 - Číslo 10 - Ročník IV.


Jak se volilo do zastupitelstva kraje Budějovického v Kaplici 12. listopadu 2000

Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů 5.458
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky 1.669
Počet platných hlasů 1.655
Účast voličů v Kaplici 30,6 %

polit. strany volební okrsky celkem
  1 2 3 4 5 6 7 8 9  
ODS 51 32 37 53 9 63 22 42 5 314
SNK 19 30 25 18 6 28 19 17 11 173
Strana venkova 8 4 6 2 3 9 7 5 19 63
Čtyřkoalice 48 35 42 32 13 50 45 59 19 343
Republikáni koalice 2 3 1 1 -- 6 -- 2 1 16
Strana zelených 4 6 2 4 1 3 1 2 -- 23
KSČM 36 47 42 47 9 84 43 60 11 379
ČSNS-NEZÁVISLÍ 5 7 3 6 3 8 1 5 -- 38
Vlastenecká rep.str. -- -- -- -- -- -- 1 -- -- 1
Pravý blok -- 1 1 -- -- -- 2 1 -- 5
ČSSD 17 24 21 49 13 43 32 32 2 233
SŽJ 8 19 4 6 4 4 12 9 1 67

Volební okrsky: 5. Požární zbrojnice Blansko
1. Mateřská škola 5, sídliště 9.května 6. Slovanský dům, Náměstí
2. Mateřská škola 5, sídliště 9.května 7. Slovanský dům, Náměstí
3. Klub důchodců, Českobudějovická ulice 8. Infocentrum, Linecká ulice
4. Jídelna základní školy, Fantova ulice 9. Bývalý hostinec, Pořešín

 

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA

Upozornění pro žadatele o dávky státní sociální podpory

Na počátek prosince roku 2000 je plánováno stěhování kontaktního místa státní sociální podpory v Kaplici z budovy MěÚ Kaplice do objektu bývalé školní družiny na adresu Linecká ulice č. 391 (proti Obchodní akademii Kaplice).

Proto, pokud budou dodrženy termíny rekonstrukčních prací na tomto objektu, bude z důvodu stěhování v pondělí dne 4. 12. 2000 kontaktní místo v Kaplici i sběrné místo ve Velešíně uzavřeno.

kontaktní místo ref. SSP Kaplice

 

OZNÁMENÍ
Město Kaplice na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích sděluje občanům nabídku na:

obsazení funkce ředitele Kulturního centra v Kaplici

Požadavky:
- vzdělání minimálně úplné středoškolské
- vhodná praxe v oboru kultury
- znalost německého, anglického jazyka vítána
- zájemci si připraví na přijímací řízení svou představu o způsobu chodu tohoto kulturního zařízení

Přihlášky se stručným životopisem doručte na MěÚ Kaplice do 15. prosince 2000

starosta města Ing. Fr. Doležal

 

KINO KAPLICE
Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel.: 0336/216 89

Program na měsíc prosinec 2000


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2000-12.htm on line 131

Od 15.12. 2000 do 1.1. 2001 DOVOLENÁ
Pracovníci kina přejí Všem svým divákům příjemné prožití svátků vánočních.

vedoucí kina V. Chromá


Dne 4. 12. 2000 předvánoční koncert
Marta Kubišová a Petr Malásek
19.00 hod. - kino Kaplice, vstupné 160,-- Kč

Předprodej: Informační centrum Kaplice +420 380 311 388
  Městská knihovna Kaplice +420 380 312 641


Mikulášská nadílka

Dne 6. 12. 2000 od 10.00 hod.se v kině Kaplice uskuteční Mikulášská nadílka, při které nebude chybět čert a Mikuláš, kterého ztvární Josef Bulík, člen Jihočeského divadla. Pak bude odehrána pohádka "O pyšném sněhulákovi" v podání Divadýlka KOS

Poděkování
Vedoucí kina paní Chromá děkuje panu Jiřímu Sladovi, který věnuje každým rokem dětem mikulášskou nadílku.

 

 

Ohlédnutí za Kaplickými divadelními léty

Vážená a vážení,
velmi nás potěšilo a dojalo, že jste na nás nezapomněli nejen na samotném Kaplickém posezení, ale i zasláním tiskových záznamů, fotografiemi a milým dopisem.

Po pročtení všeho jsme s manželkou velmi ocenili fakt, že jste dokázali v plné šíři vzkřísit vzpomínky na období, kdy Kaplice znamenala pro vývoj dětského divadla v Čechách i na Slovensku velký skok vpřed od starobylého dětského divadla. KDJ i KDL měla vliv na vytváření úrovně souborů v našem kraji, ať již to byl soubor Racek, soubor Vápeníkové z Velešína, soubor z Vimperka a Jindřichova Hradce. Soubor Racek vykonal velký kus práce i mimo republiku - v Rakousku, v NSR a v Bulharsku. Kaplice v dětském divadle či ve výchově dramatem byla v Československu pojmem, který předstihl předcházející národní přehlídky ve Žďáru nad Sázavou a celostátní v Trnavě.

Udělali jste hodně pro to, aby nebyli zapomenuti všichni ti dobrovolní pracovníci z řad kaplických občanů, kteří zajišťovali namáhavý chod přehlídek a zároveň i ten fakt, že souběžné semináře se staly trvalým zdrojem teorie i praxe a základem pro moderní postupy práce s dětmi na poli divadelní výchovy.

Patří vám všem poděkování a obdiv, že jste uchovali toto období i pro historii Kaplice.

Jaromír Sypal

 

V rámci projektu 1000 dnů pro Evropu

Dne 8. 12. 2000 od 18.00 hod.- dětské oddělení Městské knihovny v Kaplici SKOTSKÁ VYSOČINA - povídání s Mgr. Hoškovou o cestování, zvycích, tradicích a ukázka tanců v krojích. Vstup zdarma.

Dne 14. 12. 2000 od 20.00 hod. - dětské oddělení Městské knihovny v KapliciJOHN LENNON A BEATLES: REVIVAL PROGRAM - komponovaný program - živá hudba, poslechová i taneční diskotéka, čtení, film, šokující skutečnosti. Učinkují: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Ringo Star

S. Jelenová, kulturní komise MěÚ


Vánoční koncerty v kapli sv. Josefa a sv. Barbory

12.12. Žákovský vánoční koncert
18.12. Učitelský vánoční koncert
19.12. EXFANTA
20.12. KVARTETO - pod vedením Mgr. Havelky

Začátky koncertů v 18.00, žákovský koncert v 16.30.

Nezapomeňte!

Dne 23.12. 2000 bude přivezeno v 17.00 hod. na Náměstí v Kaplici Betlémské světlo míru z Betléma za doprovodu dětského sboru Fantovy školy. Plamínek tohoto světla si každý může odnést do svého domova.

 


 

Průzkum
názorů občanů města Kaplice

Hlavní poznatky ze sociologického průzkumu mezi občany města Kaplice

Zadání: Město Kaplice   PRAHA,
říjen 2000
Realizace: ing. Jan Přikryl, CSc.    
PROODOS Praha    

 

1. Zadání průzkumu

V rámci analytické části koncepčního dokumentu o ekonomickém a sociálním rozvoji města Kaplice a pro doplnění oficiálních statistických dat a informací, byl v září 2000 proveden průzkum názorů občanů ve městě Kaplici (včetně místních částí).

Názory široké veřejnosti, byť reprezentované jejím náhodně vybraným vzorkem, jsou neocenitelným informačním zdrojem pro posouzení skutečné situace ve městě, nápovědou pro politickou reprezentaci města o tom, v jakém prostředí obyvatelé chtějí žít. Průzkum tak nabízí určitou zpětnou vazbu pro korekci (případně potvrzení) dosavadních i předpokládaných budoucích rozhodnutí o dalším rozvoji města.

 

2. Charakteristika a metodologie průzkumu

Pro oslovení co nejširšího vzorku obyvatel, pro jednoduchost a minimalizaci nákladů byla zvolena dotazníková forma průzkumu, a to na principu dobrovolnosti a naprosté anonymity.

Počet oslovených respondentů byl stanoven na principu 1 : 30, t.j. 1 dotazník připadl na 30 obyvatel (starších než 18 let) a to náhodným výběrem z aktualizovaných voličských seznamů vedených na Městském úřadě Kaplice.

Takto vybraní občané byli osloveni dopisem jménem starosty města. Tyto dopisy byly zasílány poštou.

Z celkového počtu 184 takto rozeslaných dotazníků se zpracovateli vrátilo bohužel jen 26 vyplněných dotazníků (návratnost dotazníků je tedy méně než 15%). V procentním vyjádření bylo osloveno 3,3 % z úhrnného počtu dospělých obyvatel města, vyjádřilo se jich cca 0,5%. Z uvedeného počtu vyplněných a odevzdaných dotazníků byl vytvořen respondenční soubor, který je však nutno hodnotit bohužel jako nedostatečně reprezentativní a nezaručující, že v průzkumu získané poznatky jsou platné pro celou populaci města. Přesto byl daný respondenční soubor vyhodnocen - pro inspiraci a diskusi o možných problémech města.

 

3. Popis dotazníku

Dotazník obsahuje tři otázky s možností volných odpovědí:
otázka č. 1:
"Čeho si ve svém městě vážíte a ceníte?"
otázka č. 2:
"Za co se ve svém městě stydíte, co zde znepříjemňuje život?"
otázka č. 4
"Co myslíte, že by městský úřad měl řešit především?"

Nejrozsáhlejší je otázka č. 3, která dává respondentům možnost hodnotit úroveň pro ně poskytovaných služeb a to jak veřejným tak i soukromým sektorem. Soubor obsahuje celkem 29 podotázek, týkajících se jednotlivých oblastí života města (zásobování, možnosti podnikání, sociální infrastruktura a další) s nabídkou hodnocení číselným vyjádřením od 1 do 5, kde 1 = velmi dobrá úroveň, 2 = dobrá úroveň, 3 = průměrná úroveň, 4 = podprůměrná úroveň, 5 = naprosto nedostatečná úroveň (navíc byla nabídnuta možnost neodpovědět, v případě, že respondent danou službu nepoužívá - znak 0). Obdobná je klasifikace u speciální podotázky (3a) týkající se hodnocení práce místní správy.

Poslední otázka č. 7 je identifikační, t.j. strukturuje respondenty podle délky pobytu ve městě (t.j. na starousedlíky, na ty, jež ve městě žijí více než 20 let, 10 - 20 let nebo méně jak 10 let), podle jejich věku (18 - 35 let, 36 - 60 let, přes 61 let), podle pohlaví a konečně i podle dosaženého vzdělání (základní, středoškolské, vysokoškolské). Tato otázka měla sloužit k hlubší analýze odpovědí na otázky č. 1 - 6. Bohužel nízký počet sebraných dotazníků neumožňuje dělit celkový respondenční soubor do dílčích podsouborů. Proto tato otázka (resp. odpovědi na ni) zůstala nevyužita a dále se s ní pří vyhodnocování výsledků průzkumu nepracovalo.

 

4. Vyhodnocení výsledků průzkumu

Volné otázky (č. 1, 2 a 4)

Ne všechny vrácené dotazníky obsahovaly slovní odpovědi na tyto otázky. Na druhé straně v některých dotaznících byly obsaženy vícečetné odpovědi.

Pokud jde o otázku č.1 (klady města) činil nakonec celkový počet výroků 21.
V nich vysoce převažovaly výroky týkající se krásy krajiny a přírodního prostředí vůbec, vzhledu a veřejného pořádeku města a úrovně správy města. Ostatní výroky (dobré bydlení, dobré pracovní příležitosti, úroveň škol, obchodů a sportovišť) se vyskytly ojediněle.

Odpovědí na zápory města (otázka č. 2) bylo celkem 41.
Byly početnější, razantnější a rozmanitější, nicméně i zde je zřetelných několik hlavních témat: převládá kritika nepořádku ve městě. Na druhém místě (s nevelkým odstupem) jsou stížnosti na špatné fungování soukromých služeb, z toho ovšem v osmi případech směřovala kritika na prostituci. Další kritika se týká špatných lidských vztahů, stavu místních komunikací, dopravní situace a dopravní obslužnosti. Další výroky se vyskytly ojediněle (nespokojenost s prací městského úřadu, nedostatečné možnosti kulturního a sportovního vyžití).
Vcelku je třeba konstatovat, že respondenti se ukázali jako značně kritičtí (i v porovnání s podobnými oblastmi, kde byl také prováděn obdobný sociologický průzkum), přičemž - jak se ukazuje v konfrontaci s odpověďmi na další otázky - není tato kritičnost vždy korigována rozmyslem. Spíše se zde odráží jistý obecný stav nespokojenosti, který se ovšem může týkat jen respondenčního vzorku, nikoli obyvatelstva jako celku.

Ve většině případech odpovědi na otázku č. 2 korespondovaly s náměty uvedenými v poslední volné otázce č. 4 (náměty pro práci místní veřejné správy).
Pokud byly v předchozím dotazu uvedeny jako kritika, byly zároveň doporučujícím námětem pro obecní reprezentaci na jejich řešení (odstranění). Z tohoto důvodu nepřekvapí, že nejvíce z celkem 48 námětů směřovalo ke zlepšení stavu komunikací, dopravního řešení města a dopravní obslužnosti (celkem 12 námětů), což doplnily náměty týkající se zlepšení technické infrastruktury (6 námětů, z velké části orientovaných na zkvalitnění pitné vody a řešení místních částí). Jiná velká skupina námětů se týkala výstavby bytů a bytové politiky města (celkem 10 námětů), či řešení veřejného pořádku a vzhledu města (celkem 5 námětů) nebo rozvoje cestovního ruchu (3 náměty). Stejně významné se jeví řešení kulturní nabídky (3 náměty). Další náměty se vyskytovaly již jen ojediněle (zlepšení styku městského úřadu s občany, rozvoj participace na řízení města, sociální péče, sport pro mladé, ochrana životního prostředí).
Vcelku je zřetelná pestrost "přání" občanů : neexistuje jedno dominantní téma.

Otázka č.5 - Jak jste spokojeni s životní úrovní vaší domácnosti
Otázka č.6 - Jak jste spokojeni s životem ve městě

V respondenčním vzorku převažuje vcelku optimistické hodnocení životní úrovně respondentů: průměrný údaj se rovná 2,5 (při pětistupňové "školní" klasifikaci), což signalizuje převahu (byť mírnou) spokojenosti nad nespokojeností. Přes toto spíše kladné hodnocení svých vlastních hmotných poměrů ovšem nevyznívá celková spokojenost se životem ve městě zdaleka nekriticky (viz dále). V každém případě je zřejmé, že pro obyvatele Kaplice jsou významné při jejich hodnocení vlastní (ne)spokojenosti i jiné faktory, než jsou stav a tendence vývoje hmotné životní úrovně. Zřetelná je zde m.j. relativně silná "lokálně patriotická" sebeidentifikace s městem a daným krajem. To dokazuje lepší udělená známka, pokud jde o celkovou spokojenost s pobytem ve městě (2,27).

Z odpovědí je zřetelné, že respondenti jsou v zásadě se současnou ekonomickou strukturou města spokojeni a že stávající nosné funkce města by doporučovali dále rozvíjet. Především se to týká odvětví služeb - ovšem s vyloučením služeb sexuálních - a kultury. Naopak jediným odvětvím, nad nímž byl vysloven negativní verdikt, se stalo (vedle prostituce) jen odvětví správy, což poněkud koliduje s obecným přáním posílit místo Kaplice ve správní struktuře státu (okres).

Otázka č. 3 - Jak jste spokojen/a se současnou úrovní služeb

Soubor 29 podotázek je vzhledem k rozsahu a zaměření zhodnocen pomocí tabulky v příloze a jednoduchých hypotéz, vyslovených na základě číselného hodnocení respondentů v rámci Závěrů.

druh služeb počet odpovědí průměrná známka
Oprava a údržba veřejných budov 23 2,7
Oprava a údržba historických památek 23 3,04
Oprava silnic, chodníků, komunikací 26 4,31
Výstavba nových bytů a domů 24 3,87
Veřejné osvětlení 25 2,32
Ochrana životního prostředí 18 3,28
Odvoz a likvidace odpadků 26 2,27
Čistota ovzduší 23 2,78
Úprava zeleně a veřejných prostranství 24 1,92
Zásobování vodou 25 2,64
Kanalizace a čištění odpadních vod 20 2,75
Zásobování plynem a elektřinou 23 1,83
Telefonické spojení 22 1,64
Spojení veřejnou dopravou (vlak, autobus) 22 3,64
Veřejný pořádek a bezpečnost občanů 26 3,35
Zásobování a úroveň obchodů s potravinami 26 2,27
Zásobování obchodů s ostatním zbožím 25 2,36
Úroveň restaurací 14 2,43
Řemeslnické služby pro domácnost (opravy) 22 3,27
Osobní služby (holičství, kadeřnictví, apod.) 23 2,17
Možnosti a podmínky pro podnikání 14 3,07
Možnosti zaměstnání 23 3,7
Předškolní zařízení (jesle, školka) 16 1,87
Základní školství 20 2
Zdravotní péče 26 2,73
Sociální péče (péče o seniory) 22 2,45
Příležitosti pro sport a rekreaci ve městě 24 2,71
Nabídka kulturních akcí 24 3,33
Tradiční oslavy a svátky 22 2,68

Kurzívou jsou označeny ty služby, kde převažuje kladné hodnocení, šrafováním naopak vyznačeny ty služby, kde převažuje v rámci respondenčního souboru nespokojenost.

Pokud jde o spokojenost s prací "radnice" (otázka 3a), vyzněla poměrně kriticky: voleným zástupcům udělili respondenti průměrnou známku 3,04, práci úředníků pak známku 2,62.

 

5. Závěry

Výzkum podal pouze dílčí a diskutabilní obraz o současných socioekonomických jevech ve městě, což není v rozporu s jeho cílem doplnit oficiální statistická data a dokončit tak plastický obraz analyzovaného města. Výsledky (přes svou nereprezentativnost) naznačují, že některá ze sledovaných témat by si zasloužila další podrobnější zkoumání.

Pokud jde o hodnocení za celé město, je jednoznačným (negativním) favoritem podotázka oprava silnic, komunikací a chodníků, což zřetelně souvisí s aktuální investiční činností ve městě. Je proto otázkou, do jaké míry jde o hodnocení trvalé.

I další místo v "pořadí" je do jisté míry překvapivé : jde o nespokojenost s nízkou výstavbou domů a bytů (alespoň "objektivní" analýza stavu bytového trhu ve městě k tomu nedává pádný důvod).

Pokud jde o hodnocení trhu práce (známka 3,7) nevyznívá sice pozitivně, ve srovnání s jinými městy a regiony je však přesto zřetelně nižší. I tak jde o jasné varování brát vážně starost alespoň části obyvatel města o možnost adekvátního pracovního uplatnění ve městě.

V těsném závěsu, pokud jde o negativní hodnocení, je - tentokrát již nepřekvapivě (vzhledem k odpovědím na jiné otázky průzkumu) - úroveň dopravní obslužnosti a nespokojenost se stavem veřejného pořádku ve městě. Konečně nepřekvapuje (opět vzhledem k celkovému vyznění průzkumu) ani volání po lepší nabídce kulturního vyžití ve městě.

Ve srovnání s jasným "vítězstvím" výše uvedených podotázek není kritické hodnocení dalších faktorů života v Kaplici zřetelné, i ono je však třeba brát vážně v potaz. Pokud jde o zastoupení "známky" horší než 3, je třeba zmínit podotázku ochrana životního prostředí, opravy historických památek a konečně i možnosti podnikání.

U ostatních typů služeb lze usuzovat, že dané oblasti nepředstavují v rámci města jako celku problém, na nějž by se musel připravovaný PSER města Kaplice zvlášť orientovat. I to však platí pouze podmíněně, neboť - jak již bylo řečeno - obyvatelstvo města je obecně silně kritické k podmínkám, které mu město nabízí (alespoň s respondenčního vzorku tak lze usuzovat). Jako zcela bezproblémové tedy lze označit pouze telefonní spojení, péči o veřejnou zeleň, zásobování plynem a elektřinou a služby předškolních a školních zařízení.

Relativně velká kritičnost respondentů nachází konečně svůj logický výraz v hodnocení práce "radnice", v porovnání s jinými městy však nejde o výrazně podprůměrný výsledek.


 

Informace o práci a rozhodování bytové komise

Žádost o byt může podat osoba, která nevlastní byt, a pracuje nebo žije v Kaplici. Musí vyplnit žádost s uvedením údaje, s kolika osobami žije ve společné domácnosti, dále přiloží potvrzení zaměstnavatele a potvrzení organizace vlastnící byt, ve kterém dosud žije, že není vlastníkem bytu a dále uvede žadatel důvod, proč o byt žádá.

Evidence žádostí je vedena na Správě domů, s r.o.

Bytová komise má 7 členů
Předseda komise - p. Josef Sviták
Členové - Jan Musil, Bohumil Tikal, Luboš Slavík, Jiří Větrovský, František Michalko a Irena Szojková

Správa domů města Kaplice s.r.o. eviduje celkem 209 žádostí o přenechání bytu do nájmu v Kaplici, z nichž je 10 v oddílu "soudních výpovědí."

K 31. 10. 2000 se členové Bytové komise sešli na 14 schůzích, při kterých byly vypracovány návrhy na přidělení 31 bytů, z toho bylo 12 bytů nově postavených.

Konečně se také podařilo vyřešit otázku dvou rodin z Rožnova čp. 18, kde byly bezútěšné sociální a bytové podmínky. Bylo také připraveno 9 žádostí o výměnu bytu, z nichž 7 jich bylo posléze v Městské radě schváleno.

Mimo to, bytová komise také rozhoduje o přechodu nájmu bytu (tzn. v případě trvalého opuštění společné domácnosti z důvodu - úmrtí nájemce bytu, rozvodu a následného odstěhování se, atd.), o který bylo požádáno celkem 13x a 11 těchto přechodů nájmu bytu bylo schváleno.

Dále je pracovní náplní bytové komise řešit žádosti o prodloužení nájemních smluv, zpětvzetí soudních výpovědí a mimo to řeší také problémy s rodinami, které bydlí v domech určených k rekonstrukci.

Josef Sviták, předseda bytové komise

 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAPLICE
Kostelní ulice 128, 382 41 Kaplice, tel.: 0336/220 09

Program na měsíc prosinec 2000


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2000-12.htm on line 439

Těšíme se na vaší účast


Co tomu říkáte ?

Po zhlédnutí městského hřbitova Kaplice se naše 8. třída ZŠ Omlenická cítila, jako kdyby vůbec nenavštívila místo posledního odpočinku. Je toto místo vůbec pro mrtvé?

Nezaslouží si více naší úcty? Je možné, že by člověk byl schopen něco takového, co jsme viděli, udělat?

Zdá se, i když je to pro nás nepochopitelné, že ano. Ořezané větvě vzácných stromů! Nevhodně ořezané jehličnany! Vylepené reklamní letáky na náhrobcích! Zničené náhrobní kameny, pohozené uprostřed hřbitova! Neshrabané listí! Spalování větví na místě!

Ano, je to neuvěřitelné, ale takto vypadá místo posledního odpočinku v Kaplici.

Kdo za to zodpovídá? Kdo za to všechno může? Bude za ty stromy někdo potrestán?

Tyto a jiné mnohé otázky si klademe nejen my, ale většina občanů našeho města. Dostaneme někdy odpověď? Chcete-li k tomu něco dodat, napište prosím své názory na naší adresu:
8. třída, ZŠ Omlenická, 382 41 Kaplice

Redakce ráda otiskne další názory veřejnosti


 

ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE
Program na měsíc prosinec 2000


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2000-12.htm on line 505

V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny

 

MĚSTO KAPLICE
přijme do pracovního poměru zaměstnance na odbor výstavby a ÚP

požadavky:
- vzdělání vysokoškolské, případně úplné střední odborné obor stavebnictví
- praxe v oboru alespoň 5 let

Předpokládaný nástup do zaměstnání 1. 3. 2001. Zájemci předloží své žádosti o zaměstnání do 31.12. 2000 na MěÚ. Přílohou žádosti bude doklad o ukončeném vzdělání, stručný životopis a výpis z rejstříku trestů.

"Odpustit je možné na základě pokání,
ale zapomenout nelze"

Tragédie Boeingu B - 17 G

Byl začátek prosince 1944. O výsledku války bylo prakticky rozhodnuto. Rudá armáda stála na čáře Varšava - Prešov - Budapešť, západní spojenci byli v Ardenách, v těsné blízkosti Rýna. Všichni spojenci Hitlera mimo Maďarska kapitulovali a v naprosté většině se přidali k protinacistické koalici.

Za této situace byla v Kaplici z náměstí odstraněna obrovská tabule s mapou, na které byly od roku 1941 červenou šňůrou vyznačovány pohyby německých vojsk na jednotlivých frontách. Listina padlých kaplických mužů se více a více prodlužovala, i když stále byli označováni "Gefallen für Führer und Vaterland" (padl za vůdce a vlast). K protiletecké obraně do Plzně a Lince byli odváděni šestnáctiletí školáci a sedmnáctiletí pak odcházeli na frontu. Po prvních utečencích z Pruska přichází matky s dětmi z Vídně a Porůří. Celkový počet utečenců v Kaplici dosáhl koncem roku 1944 cca 2.500 osob. Škola v Omlenické ulici sloužila jako lazaret, většinou pro vojáky, jimž byly amputovány nohy nebo ruce. Celkový počet dosahoval v průměru 420 pacientů. Dávky na potravinové lístky se snížily na minimum. Zrušeny byly všechny autobusové spoje a jezdilo jen několik nákladních aut na dřevoplyn. Osobní auta měli k dispozici jen Landrát, NSDAP, branné a bezpečnostní složky. Nad Kaplicí přelétávali americké bombardovací svazy a hloubkoví stíhači. Touha po válečných úspěších byla však přes všechny tyto problémy dál zakořeněna v myslích kaplických Němců.

Za této situace startovali 9. prosince 1944 americké čtyřmotorové bombardéry Boeing B-17 G z 20 squadrony 15. US AAF v ranních hodinách v Jižní Itálii k náletu na Plzeň. Jeden z bombardovacích letounů byl nad Plzní zasažen protileteckou obranou do dvou motorových jednotek a začal klesat z osmitisícové výšky směrem na Jižní Čechy.

Nebylo nejmenší naděje, že by letoun na zpětné cestě na mateřské letiště překonal Alpy. Proto jeho velitel a první pilot npor. W. J. Warren vydal rozkaz ostatním devíti členům posádky k seskoku padákem před dosažením prostoru Novohradských hor. Radista rtm. B. Sheppard dopadl u vrcholu Kameniště nedaleko Rychnova nad Malší a poblíž Štědrkova byl spolu s dalšími třemi členy posádky zadržen německými četníky. Bombometčík por. W. Jolly se zachytil padákovými šňůrami ve stromech vedle poutního místa Svatý Kámen a byl na místě zastřelen starostou sudetské vesnice Tichá Witzanym, i když zvednutými pažemi nad hlavou dával najevo, že se vzdává.

Mezitím, co seskočivší část posádky byla intervenována v kaplických kasárnách, poškozený bombardér se zbývajícími pěti muži na palubě nouzově bez podvozku těžce dosedl na pozemky pod severním výběžkem Šibeničního vrchu u Certlova.

Štěstím bylo, že v předcházejících dnech hodně sněžilo, a tak krkolomné přistání na silné sněhové vrstvě skončilo šťastně. Celou tuto operaci pozoroval dopravce Josef Pusch, který v této době jel se svým na dřevoplyn poháněným nákladním vozem směrem od Horního Dvořiště k Dolnímu Dvořišti. Pětičlenná americká posádka si mezitím sedla na nosnou plochu letadla a čekala na to, co bude dál.

Z Dolního Dvořiště došla o celé události zpráva do Kaplice. Okamžitě po ohlášení nouzového přistání vyjely z K plice dva osobní vozy s obsazením Kreisleiter Strasser, SA - Sturmbannführer Nellböck, jeden člen gestapa, velitel četnické stanice Lindemayer a jeden člen četnického sboru. Po příjezdu k letadlu toto kaplické komando provedlo okamžitě osobní prohlídku letců a odebralo jim jeden revolver. Lindemayer dal příkaz Josefu Puschovi, aby pro zajatce udělal místo na ploše nákladního auta. Letci byli varováni, že při pokusu o útěk budou použity zbraně.

Potom se malá kolona aut dala do pohybu ve směru na Kaplici. Vpředu a vzadu po jednom osobním autě a uprostřed nákladní auto se zajatci.

Když vyjížděli krokem tehdejší serpentiny v Nažidelském kopci, chtěli letci pomoci tlačit supějící nákladní auto a seskočili dolů. V tu chvíli začali Lindemayer a Strasser chladnokrevně pálit z automatických zbraní a všech pět Američanů povraždili. Dle svědectví Jana Beně, který v této době pracoval jako nuceně nasazený ve funkci řidiče u firmy Riha, vydatně při vraždění Američanů pomohli i místní Němci.

Z mrtvých byly staženy boty a kombinézy a bezvládná těla byla pokryta sněhem. Následující den byly mrtvoly zahrabány do pole poblíž komunikace.

Po válce byly pozůstatky amerických letců exhumovány a převezeny na vojenský hřbitov spojeneckých letců ve Francii. Vrah Lindemayer spáchal 9. května 1945 ráno ve svém bytě sebevraždu. Vrah Strasser byl zajat Američany, odsouzen v říjnu 1945 v Dachau k smrti a v prosinci 1945 popraven. Jen starosta Witzány nebyl vypátrán a unikl spravedlivému trestu.

Toto pojednání jsem napsal proto, protože nebylo bezejmenných hrdinů. Nebylo však ani bezejmenných vrahů. Jména hrdinů jsou většinou vytesána na pomnících, pamětních deskách a náhrobních kamenech. Jména vrahů, mnohdy nepotrestaných, jsou uložena do paměti očitých svědků.

Svědků však čím dál, tím více ubývá ...

Záboj Čampula

Omluva autora
Ve stati minulého čísla pojednávající o "nacistické ideologii a kaplických Němcích" došlo k chybnému údaji o datu k projevu R. Heydricha v Černínském paláci. Cíle německé politiky vyjádřil Heydrich 2. 10. 1941 a ne jak je chybně uvedeno 1942. Za toto nedopatření se omlouvám.

Z. Čampula


Pozvánka
Občanská komise MěÚ Kaplice
pořádá dne 15. 12. 2000 setkání s důchodci u příležitosti vánočních svátků. Vystoupí pro vás děti z MŠ, k tanci a poslechu bude hrát Agrovanka.
Můžete přijít do Slovanského domu od 14.00 hod. a odnést si domů trochu dobré nálady.

Drogová prevence u dětí

Příspěvek jedné z matek, která se zúčastnila školní besedy, věnované tomuto ožehavému tématu. Naše redakce uvítá další příspěvky do diskuse na toto téma, která by měla podpořit zájem a kontakty ohledně dalších přednášek.

Byla jsem 8. 11. v odpoledních hodinách v ZŠ Školní na besedě o drogách s pacienty a terapeutem, pořádané školou. Chtěla jsem se zúčastnit proto, abych si mohla lépe představit jakou formou prevenci drog ve škole, do níž chodí i můj syn a bude chodit i má dcera, podávají.

Pevně věřím, že kromě jiného, je dostatek informací o drogách velmi důležitý, jak pro děti, tak pro rodiče. Moc mě těší, že nemusím říkat: "Proč se tak potřebné věci jako je prevence drog a mluvení o nich neřeší i ve škole." Vždyť mluvit o tom s dětmi a poslouchat tyto informace je jedno z nejdůležitějších.

Neobešla jsem sice restaurace, diskotéky a kluby, ale z okolí se dovídám, jak je snadné získat v Kaplici jakoukoliv drogu. Domnívám se, a nemůžu se zbavit myšlenky, že chceš-li si pořádně "šlehnout", jeď do Kaplice, platí v českobudějovickém kraji. Ze zkušenosti vím, že stačí, hlavně v letním období, večer projít parkem a můžete se nadýchat marihuanového kouře. Ze zážitků svého syna se dovídám, že není těžké vidět děti, co si pokuřují marihuanu ve svém volném čase. Marihuana je vstupní brána k drogové závislosti.

Velmi si vážím policie v Kaplici a tímto ji prosím o důslednější vyhledávání, stíhání a trestání prodavačů drog. Je mi znám zákon. Myslím, že je možné rozlišit klasického dealera od dětí, které to zkouší. A toho, jenž se přiživuje prodejem drog stíhat a potrestat.

Tolik jsem si odnesla z besedy. Pro sebe také to, že je jedno, zda jste přesvědčeni, že "mé dítě přece nemůže brát drogy". Důležité je o tom s dětmi mluvit.

Nechtěla jsem psát příběhy mladých léčících se ze závislosti. Už tak se dost obnažovali. Je mi smutno z příběhů pacientů z Červeného Dvora. Ale co mi nahání děs a hrůzu, je nezájem rodičů v Kaplici dozvědět se aspoň ten základ. Vyslechnout těch pár informací a obětovat tu chvilku času. Chtějte tedy prosím přijít do školy na pozvání k takové besedě, ale i do knihovny. Možná i Městský úřad by se mohl stát organizátorem akce pro rodiče či děti s námětem o drogách. Třeba jen pro ty informace.

M. N.


 
FOTBAL

"A" mužstvo

12. kolo
Spartak Kaplice - Spartak Pelhřimov 1 : 4
B: 56. Tobiáš - 32. a 53. Lepeška, 24. Švec, 58. Krčil
13. kolo
Spartak S.Ústí - Spartak Kaplice 5 : 0
B: 10. a 70. Elsner, 45. Vesecký, 73. Kubatý, 92. Moravec
14. kolo
Spartak Kaplice - FK Tábor 0 : 1
B: 23. Dmejchal
15. kolo
FC Rokycany - Spartak Kaplice 2 : 1
B: 21. Schveinert, 54. Vaigl - 79. Bernát

"B" mužstvo

10. kolo
Slavia Č.Budějovice - Spartak Kaplice 2 : 1
B: 29. Starczewski, 73. Bez - 57. J.Pulec
11. kolo
Spartak Kaplice - Slavoj Srubec 2 : 2 B: 59. Tobiáš, 86. J. Pulec - 26. Staněk, 72. Španinger z penalty
12. kolo
SK Včelná - Spartak Kaplice 1 : 1
B: 40. Čaloun - 94. Řimnáč

Starší dorost

10.kolo
Spartak Kaplice - Spartak Pelhřimov 2 : 3
B: 28. Štancl, 80. L. Pulec - 52. Vlček, 73. Smejkal, 77. Koželuh
11. kolo
SK Rudolfov - Spartak Kaplice 1 : 3
B: 81. Bajer z penalty - 62. L. Pulec, 73. Kubata, 77. T.Ševčík
12. kolo
Spartak Kaplice - Tatran Prachatice 3 : 1
B: 60. P.Pulec, 73. Kubata, 94. L.Pulec - 9. Pěsta
13. kolo
SKP Č.Budějovice - Spartak Kaplice 1 : 0
B: 83. Hromádka, navíc nedali domácí dvě penalty

Mladší dorost

10. kolo
Spartak Kaplice - Spartak Pelhřimov 1 : 3
B: 58. Bajkanič - 29. Adamec, 47. Čekal, 69. Smrčka
11. kolo
SK Rudolfov - Spartal Kaplice 0 : 1
B: 49. Janda, navíc nedal kaplický Preusler penaltu
12. kolo
Spartak Kaplice - Tatran Prachatice 0 : 5
B: 35. a 59. Kuchařík, 75. a 78. Smetka, 20. V.Rosa
13. kolo
SKP Č.Budějovice - Spartak Kaplice 1 : 2
B: 16. Hadač z penalty - 53. Janků, 63. Preusler

Starší žáci

10. kolo
SKP Č.Budějovice - Spartak Kaplice 3 : 0
B: Bárta, Grech, Koudelka
11. kolo
Spartak Kaplice - SK Vodňany DZ 1 : 0
B: Račák, navíc kaplický Zifčák nedal penaltu
12. kolo
Šumavan Vimperk - Spartak Kaplice 1 : 0
B: Žižka, navíc domácí nedali penaltu
13. kolo
Spartak Kaplice - SK Č.Budějovice"B" 1 : 0
B: Račák

Mladší žáci

10. kolo
SKP Č.Budějovice - Spartak Kaplice 3 : 1
B: Čada 2x, Bambule - Hejný
11. kolo
Spartak Kaplice - SK Vodňany DZ 5 : 1
B: Kuzma 2x, P.Svoboda, Čoka, Beránek z penalty -Machnyk
12. kolo
Šumavan Vimperk - Spartak Kaplice 6 : 0
B: Janda 2x, Tischler, Košík, Zušťák, Brom
13. kolo
Spartak Kaplice - SK Č.Budějovice"B" 1 : 3
B: Beránek z penalty - Novák, Nedvěd, Dvořák

Přípravka

10. kolo
Spartak Kaplice - Šumava Frymburk 6 : 1
B: Šíma 2x, Kaločai, Mokoš, Půlpán, Přívratský - Tvarožek
11. kolo
FK Sl. Č.Krumlov - Spartak Kaplice 4 : 1
B: za hosty Šíma


Úspěchy Kaplice na sportovním poli

Po čtyřech letech na dvou motokrosových kolech se v letošním ročníku 2000 poprvé výrazně prosadil František Dvořák. Desetiletý odchovanec AMK v AČR Kaplice, žák Základní školy Školní, obsadil v seriálu dvaceti závodů Mezinárodního mistrovství ČR v superkrosu první místo. Skvělých výsledků však nedosáhl jen na technické superkrosové trati, ale získal i titul vicemistra v Mezinárodním mistrovství ČR v motokrosu a titul 2. vicemistra v Mezinárodním profi motokrosu. Těchto vynikajících výkonů dosáhl za přispění rodičů, dědy Mareše, pana Froňka a v neposlední řadě i mechanika pana Fesla.


Významní rodáci Kaplicka

Další z autorů spjatý svou tvorbou se šumavským prostředím, jenž pocházel z Kaplicka, byl Josef Gangl.

Místem jeho narození dne 25. srpna 1868 byl Německý Benešov (Benešov nad Černou). Celé dětství, částečně i mládí, bylo poznamenáno nuznými poměry v otcovském domě. Již v devíti letech, kromě školních povinností, musel pilně obsluhovat v otcově hostinci hosty a vypomáhat v hospodářství. Tato zátěž měla negativní vliv na jeho psychiku a emotivně se stal chlapcem uzavřeným, zahořklým, nevlídným a smutným.

Po skončení pětileté obecné školy v Benešově mu svitla naděje na lepší a důstojnější život. Byl přijat na gymnázium v Českých Budějovicích. Avšak krásný sen studenta se mu velmi brzy rozplynul. Hned v prvním roce studia byl povolán domů, hlavně kvůli otcově prohlubující se nemoci. Musel zaujmout jeho místo a vést hostinskou živnost. Pro dětsky citlivou, téměř ženskou duši to byla tragická rána. Teprve po létech si přece jenom přivykl životu hostinského a naučil se být trochu otevřenější, mluvil něco málo s lidmi a neuzavíral se vší radosti. Hostinské prostředí, v němž se pohyboval, v něm zformovalo skvělého pozorovatele lidí a psychologa lidských duší. Své zážitky a postřehy se snažil literárně ztvárnit. Začal psát krátké povídky, které za dlouhých zimních večerů předčítal své matce.

V roce 1892 jako čtyřiadvacetiletý začal veřejně publikovat. Pro lidový kalendář na rok 1893 dodal povídku "Die Männer am End' der Welt" (Muži na konci světa). V roce 1894 se objevila jeho první knížka "Geschichten aus dem Böhmenwald" (Příběhy ze Šumavy), jejíž čistý příspěvek připadl Šumavskému spolku. Je to jediné Ganglovo dílo, kterému se dostalo na Šumavě většího rozšíření oproti jiným jeho pracem.

Bolestným životním traumatem bylo pro něho krátké manželství. Když zemřel jeho otec, spisovatel po něm převzal hospodářství a dobře prosperující hostinec, avšak neuměl hospodařit s penězi, vše začalo upadat. Zdálo se, že bohatá ženitba přinese záchranu. A tak se Gangl na nátlak dobrých přátel v roce 1899 oženil, ale brzy následoval rozvod. O tomto největším neštěstí svého života se zmiňuje na konci autobiografického románu "Die letzte Baum" (Poslední strom) a krátké skice "Die Hilfsbereiten" (Ochotni pomoci).

Nesnesitelné poměry, spojené částečně s rozvodem, sňatek jediné sestry a ještě hrozící hospodářský krach byly příčinou toho, že se Gangl rozhodl prodat v roce 1904 otcovský majetek a přestěhovat se s matkou do Vídně. Zde se chtěl svobodně věnovat svému spisovatelskému povolání a působit jako herec. Dostal angažmá v Raimundtheater, ale byl obsazován jen v nevýznamných vedlejších rolích. Měl sice herecký talent, ale jeho ostýchavá povaha mu zabraňovala se prosazovat.

V roce 1908 zanechal divadla a věnoval se jen spisovatelskému umění. Mezitím našel Gangl v pražském univerzitním profesorovi dr.Augustovi Sauerovi, vydavateli kritického souborného vydání děl Adalberta Stiftera, uznalého pomocníka a rádce. A. Sauer redigoval měsíčník "Deutsche Arbeit" (Německá práce), kde postupně začaly vycházet Ganglovy kratší povídky a romány. V 7.roč. 1907-8 "Der letzte Baum", v 9.roč. 1909-10 "Die deutsche Himmelmutter" (Německá nebeská matka) a v 11. roč. 1911-12 obsáhlá povídka "Mein Berg" (Moje hora). V roce 1909 vyšel u Josefa Habbela v Řezně svazek "Und sie liebten sich doch" (A oni se přece milovali). Bylo to dvacet povídek, mezi nimi jsou skutečná mistrovská díla. Nezřídka se v nich blíží Adalbertu Stifterovi. Jedenáct povídek pod názvem "Die Wunderflur und andere Erzählungen" ( chodba zázraků a jiné povídky). Stejnou směs také vykazuje sbírka "Mein Amsellied und andere Erzählungen" (Moje kosí píseň a jiné povídky). je v ní obsaženo sedm povídek.V roce 1915 vyychází jeho poslední román "Markus der Tor" (Markus blázen) a dvě sbírky povídek "Mutters Bett" (Matčino lože) a "Das Schwabenhaus im Buchenland" (Dům švábů v zemi buků). V prvních letech 1. světové války psal válečné novely, v nichž nabádal k míru. Zemřel v roce 1916.

Dílo Josefa Gangla ve své zvláštnosti stojí osamoceno a nemá v německé literatuře srovnání.

V jeho rodišti vznikl pod vedením učitele Heinze Wilberga spolek pro zřízení pamětní desky, která byla odhalena k 10. výročí spisovatelova úmrtí dne 22. 8. 1926

Václav Hajer

 

INFORMACE, KTERÉ MĚSTO KAPLICE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím

Můžete nalézt také na Informační tabuli města Kaplice.

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434, Kaplice, nákladem 1 500 výtisků.
http://www.kaplice.ois.cz/  ,  info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk FOP Černá v Pošumaví. Odpovědný redaktor Soňa Šindelářová. Členové redakční rady: Magdaléna Špičáková, Stanislava Jelenová
Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330 296.
Uzávěrka tohoto čísla 30. 11. 2000
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412