2000 1 2 3 4 5 6 7 + 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

září 2000 - Číslo 7 - Ročník IV.

PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA KAPLICE K 31.7. 2000

PŘÍJMY:
druh příjmu rozpočet v tis. Kč v Kč
schválený upravený skutečnos
daň z př. fyz. osob. ZČ 10 500 10 500 5 802 313,00
daň z př. fyz.osob OSVČ 8 000 8.000 6 768 164,00
daň z př. fyz. osob j. n.     21 100,00
daň z př. práv. osob 8 500 8 500 6 271 211,00
daň z př. práv. osob obec 2 000 15 917 18 279 625,00
poplatky za odnětí půdy     5 277,00
daň z nemovitostí 2 400 2 400 1 381 431,00
správní poplatky 1 345 1 345 986 296,00
poplatek za znečišť. ovzd. 12 12 4 470,00
místní poplatky 1 548 1 548 869 083,00
Daňové příj. celkem 34 305 48 222 40 388 970,00
př. z poskyt. sl.a výr 810 810 908 127,07
př. z pron. nemov. VAK 5 621 5 621 4 008 250,00
př.z pron. nemov. SD s.r.o. 5 000 5 000 4 796 838,00
odv. přeb. s př. vzt.SD HČ 2 000 2 000  
př. z pronájmu pozemků 450 450 381 891,00
přijaté pokuty 780 780 255 322,22
přijaté úroky a výnosy 1 000 1 000 1 197 250,17
ostat. nedaňové příjmy 1 217 1 217 1 510 328,41
Nedaňové př. celkem 16 878 16 878 13 058 006,87
př. z prodeje pozemků 3 000 3 000 3 490 579,00
př. z prodeje domů 2 000 2 000 343 500,00
př. z prodeje bytů BSŠ 8 380 8 380  
přijaté příspěv. SBD města     1 900 000, 00
Kapitálové příjmy 13 380 13 380 5 734 079,00
neinvestiční dotace ze SR 18 890 18 890 11 441 776,00
ostatní neinvestiční dotace   3 29 712,00
neinvestiční dotace od obcí 800 800 673 510,00
Přijaté dotace 19 690 19 693 12 144 998,00
Příjmy celkem 84 253 98 173 71 326 053,87

VÝDAJE
druh výdaje rozpočet v tis. Kč v Kč
schválený upravený skutečnos
plošná deratizace 160 160 46 912,00
přísp. na psí útulek, odchyt 115 115 301
Zem. a les. hospod. celkem 275 275 47 213,00
Městské infocentrum 650 650 384 381,00
komunikace úklid, posypy 2 340 2 340 1 369 022,00
opravy komunikací 576 576 81 696,90
dopravní značení 110 110 37 260,30
opr. chodníků a schodiště 107 107 64 252,00
údržba cyklotrasy 55 55  
chodník Novohr.a Fant. ul. 600 730  
příspěvek na doprav. obsl. 47 47 33 918,00
Doprava celkem 3 835 3 965 1 586 149,20
dotace města na vodu 3 327 3 327 1 663 550,00
dokon. vrtu Blansko, studie 150 85 81 575,00
kanalizace Růžová kolonie 1 200 1 200  
přel. vod. ř. Českobud. ul. 300 300  
přel. kan.. Zah., Pohorská   400  
pr. a opr. vod. sítí Novohr. 890 890  
Vodní hospod. celkem 5 867 6 202 1 745 125,00
Spoje celkem PRIMA 30 30 7 50
MŠ N.Domovy otop aTUV 430 430 250 600,00
MŠ ND, opr. střechy, kan. 417 417 140 256,80
MŠ ND příspěvek na čin. 628 628 471 000,00
MŠ 4 Nové Domky 680 680 278 186,90
MŠ 5 sídliště 776 776 514 609,10
Předškolní zařízení celkem 2 931 2 931 1 654 652,80
neinv. náklady na školství 7 7 6 094,00
inv. přísp. OÚ Besednice 10 10 10 000,00
ZŠ Omlenická otop a TUV 693 693 451 705,00
ZŠ Oml. přísp. na čin. 400 400 300 000,00
ZŠ Fantova otop a TUV 1 000 1 000 637 000,00
ZŠ Fantova přísp. na čin. 568 568 426 000,00
ZŠ Fantova rekonstrukce 900 900  
ZŠ Školní otop a TUV 1 000 1 000 578 900,00
ZŠ Školní opravy     37 567,00
ZŠ Školní přísp. na čin. 1 200 1 200 900 000,00
ZŠ Školní tělocvična světla 250 220 160 000,00
Základní školy celkem 6 028 5 998 3 507 266,00
MŠ Nové Domky jídelna 256 256 122 751,84
MŠ sídliště jídelna 268 268 152 551,17
ŠJ Školní přísp. na provoz 430 430 322 500,00
ŠJ Školní vyb. investice 85 85 85 000,00
ŠJ Fantova přísp. na prov. 292 292 219 000,00
ŠJ Fantova oprava střechy 50 50 3 650,00
Školní stravování celkem 1 381 1 381 905 453,01
kino 981 981 470 144,40
městská knihovna 1 241 1 241 562 127,90
informační tabule a mapa 70 70 32 657,60
městské slavnosti 195 195 97 000,00
kulturní činnost města 255 255 98 908,90
kronika města 15 15  
obnova kostela sv. P. a P. 200 153 152 999,70
městský rozhlas dokončení 155 155 4 815,00
kaplický zpravodaj 65 65 38 115,00
občanská komise 57 57 40 450,40
Kultura celkem 3 234 3 187 1 497 218,90
údržba a provoz sportovišť 250 250 140 722,85
přísp. sport. odd. na mládež 450 450 450 000,00
svaz skautů příspěvek 26 26 26 000,00
sečení hřišť a ost. ploch 1 260 1 260 735 000,00
výst. skateboard. hřiště   350  
hřiště na novém sídlišti 300 300  
sportovní hala Bělidlo 550 550 445 579,00
provoz koupaliště   260 345 876,90
vým. písku v pískovištích 24 24 15 122,70
Tělových a záj .čin. celkem 2 860 3 470 2 158 301,45
služby peněž. ústavů 10 10 1 601,70
právní služby a soud. výl. 120 120 9 325,00
základní jmění SBD     50 000,00
výstavba byt. soub. Šum. 51 330 51 330 10 224 398,50
rekonstr. Dlouhá čp. 158 1 400    
plynofikace domů 500 500 8 915,00
adaptace veř. WC na byt 100 100 110 760,00
rekonstrukce Bělidlo č.p.99 8 000 8 300 6 876 041,80
veřejné osvětlení - energie 450 450 318 227,00
veřejné osvětlení - údržba 1 840 1 840 1 094 656,00
VO osazení 2 ks Šumavská 150 75  
VO Nové Domky 200 200  
provoz hřbitova Kaplice 120 280 122 764,00
provoz hřbitova Blansko 25 25 13 572,10
plynofikace. Kap.-příp.99 1 000 1 000 586 218,00
plynofikace IV. etapa 1 500 1 500 1 000 000,00
točivá redukce-centr. kotel.     313 000,00
rekon. teplovodů Na Vyhl. 8 000 8 750 4 937 270,00
ost. sl. pro územ. rozvoj 370 370 305 018,70
platby daní a soud. popl. 150 150 86 445,00
rezerva na havarijní opravy 383 383  
obnova venkova 100 100  
obnova Kaplice 400 400 307 487,50
architekt města 60 60 19 740,00
zastav. studie Šum.-Břez. 400    
koupě pozemků ZTV Šum. 1 473 1 473 1 472 800,00
provoz WC Náměstí 150 150 80 367,01
Bydlení, kom. sl. celkem 78 231 77 566 27 938 607,31
sběr a svoz kom. odpadu 228 228 133 000,00
sběr a svoz ost. odpadů 444 444  
likvidace černých skládek 100 100 12 185,90
prop. separ. sběru neb.odp. 10 10  
skrytá kamera a záznam. z. 100 100  
úklid města včetně zeleně 1 800 1 800 1 051 273,00
údržba krajnic u obec. k. 80 80  
údržba měst. mobiliáře 150 150 38 932,40
chem. ochr., kácení, výsad 189 189 38 690,30
Ochr. živ. prostředí celkem 3 101 3 101 1 274 081,60
Dávky a podpory v soc.zabezpečení celkem 13 350 13 350 7 947 282,10
dům s pečov. službou 254 254 133 859,40
klub důchodců 117 117 48 444,20
soc. pomoc. os. nepřizp. 30 30 7 240,90
Sociální péče celkem 401 401 189 544,50
Městská policie 988 988 454 720,50
Požární ochrana 370 370 82 247,88
Místní zastupitel. orgány 1 189 1 189 588 431,00
Činnost místní správy 10 426 10 429 4 862 170,51
Platby daní a poplatků 2 100 15 684 15 591 555,00
Rekonstrukce radnice 3 000 3 000 672 255,32
Fin. operace a ost. čin.     1 016 481,74
Výdaje celkem 140 247 154 167 74 110 637,82
Financování - třída 8      
uhrazené splátky krát. půj.     -116 766,97
změna stavu na ban. účtech 16 178 16 178 -473 907,08
dlouhodobé přijaté půjčky 44 650 44 650  
uhraz. splátky dl. půjček -4 834 -4 834 -1 362 000,00
aktivní dlouhodob. operace     4 737 258,00
Financování celkem 55 994 55 994 2 784 583,95

Kaplice 17. 8. 2000
Sestavila: Jiřina Jiskrová


Příslušnost k vyřizování žádostí občanů o vydání občanských průkazů a cestovních pasů na Městském úřadě v Kaplici - evidenci obyvatel

Upozorňujeme občany, že dnem 1. 7. 2000 nabyl účinnosti zákon č. 328 a 329/1999 Sb., o občanských průkazech a cestovních pasech a zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, které umožňují občanům vyřizování občanských průkazů a cestovních pasů na městských úřadech.

Vyřízení žádosti o občanský průkaz patnáctiletých občanů
V tomto ojedinělém případě, pokud nezletilý nevlastní cestovní pas, dostaví se spolu se zákonným zástupcem na Okresní úřad, referát vnitřních věcí v Českém Krumlově, kde požádá o vystavení Osvědčení o státním občanství dítěte, dále zde předloží 2 fotografie dítěte, jeho rodný list. Zákonný zástupce předloží svůj občanský průkaz a oddací list. Na tomto referátu mu bude žádost vyřízena.

Vydání nového občanského průkazu (skončení platnosti OP, případně změny, které nastaly a nebyly uvedeny v dosud platném OP).
Občan se dostaví na Městský úřad v Kaplici a předloží 2 fotografie a příp. další doklady osvědčující skutečnosti zapisované do OP na žádost občana.

Evidence obyvatel vyřizuje i žádosti o vystavení cestovních pasů a to pouze ve lhůtě do 30 dnů za správní poplatek 200,- Kč. Občan předloží 2 fotografie, občanský průkaz a cestovní pas.
Při žádosti o vyřízení cestovního pasu v kratším termínu, do 3 dnů nebo do 24 hodin, dostaví se na Okresní úřad, referát vnitřních věcí v Českém Krumlově se sídlem v Domoradicích, Tovární 165 (budova POLICIE).
Správní poplatek zaplatí
- při vydání do 3 dnů 400,- Kč, do 24 hodin - 600,- Kč.
Stejné podmínky se týkají dětí do 15 let
- při vydání do 3 dnů 100,- Kč, do 24 hodin - 150,- Kč.


Zákonem 133/2000 Sb.
nastaly od 1. 7. 2000 některé změny při přestěhování občana

Z přihlášení občana k trvalému pobytu nevyplývají žádná práva k objektu trvalého bydliště, ani k vlastníkovi nemovitosti. Při změně bydliště občana je nutné doložit vlastnictví bytu nebo rodinného domku.

V případě pronájmu bytu se musí dostavit majitel bytu s občanským průkazem.

Bližší informace ohledně těchto skutečností budou občanům poskytnuty na Městském úřadu - evidenci obyvatel v Kaplici, kancelář č. 12.

Eva Gušlová


MĚSTO KAPLICE PŘIJME
zaměstnance na odbor majetku, MH a životního prostředí
kvalifikační požadavky: vysokoškolské nebo úplné středoškolské vzdělání lesnického směru s odbornou praxí alespoň 10 let, znalost práce na PC
Prodloužen termín pro doručení přihlášek do 25.9.2000.

zaměstnance na odbor finančních a vnitřních věcí
kvalifikační požadavky: nejméně úplné středoškolské vzdělání, znalost německého jazyka, znalost práce na PC
Písemné přihlášky se stručným životopisem zaslat
do 25.9. 2000 na MěÚ k rukám paní Trojákové.


Informace občanům o dodržování pravidel při povolování staveb, stavebních úprav, drobných staveb, udržovacích prací a kolaudacích dle stavebního zákona č. 50/1976 Sb., ve znění novel

Při stavebních řízeních je pracovníky stavebního úřadu zjišťováno stále více případů porušování stavebního zákona.

Z tohoto důvodu stavební úřad informuje občany o nejčastějších případech povolování staveb:

a)

Na pozemku se stavbou rodinného domu se mohou umístit pouze garáže a drobné stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní (RD), popřípadě jedna stavba pro podnikatelskou činnost o zastavěné ploše 16 m2 a 4,5 m2 výšky, není-li z prostorových důvodů možno zabezpečit uvedené funkce v RD.

b)

Stavby u RD nad 16 m2 lze povolit pouze ve výjimečných zdůvodnitelných případech (výjimku povoluje stavební úřad).

c)

Ohlášení stavebnímu úřadu podléhají drobné stavby u RD do 16m2, udržovací práce, drobné stavební úpravy.

d)

Stavby nad 16 m2 u RD, nástavby a přístavby, vestavby stávajících objektů, studny, napojení staveb na veřejné sítě (vodovod, kanalizace, elektřina, plyn) lze provést pouze na stavební povolení.

e)

Režimu stavebního povolení podléhají i plynofikace objektů včetně skříně hlavního uzávěru plynu na hranici pozemku či objektu.

f)

Veškeré stavby, které byly povoleny stavebním povolením, podléhají kolaudačnímu řízení a následnému povolení k užívání stavby, o které stavebník musí požádat.

g)

Stavebnímu řízení podléhá rovněž změna užívání stavby (např. zřízení provozovny v objektu RD, nebytový prostor).

Upozorňujeme zejména na novelizaci stavebního zákona v roce 1998, ve kterém byly výrazně zvýšeny pokuty za případné porušování stavebního zákona, kde například užíváním stavby bez kolaudačního rozhodnutí nebo započetím či provedením stavby bez stavebního povolení nebo v rozporu s ním se občan dopustí přestupku s pokutou od 25.000 do 50.000,- Kč. Proto by si občané ve vlastním zájmu měli ověřit, zda mají své stavby postaveny, povoleny a zkolaudovány v souladu s platnými předpisy stavebního zákona a neřešili je až například při vyřizování dědictví nebo prodeji. S tímto rovněž souvisí ověření si, zda jsou stavby zapsány na katastru nemovitostí.

Z tohoto důvodu doporučujeme občanům, aby se před zahájením jakýchkoliv stavebních úprav nebo staveb předem informovali na stavebním úřadu, kde jim pracovníci podají k jednotlivým případům podrobné informace.

Stavební úřad


Pozvánka na koncert
Agentura Petra připravuje koncert Jihočeské filharmonie s korejskými sólisty. Koncert se uskuteční 19. září 2000, výtěžek bude věnován domovu důchodců v Kaplici. Bližší informace poskytne agentura paní Sedláčkové tel.:313 876.


Pozvánka do kulturního zařízení v Blansu
"E.T. parket" zahajuje svou činnost od 1.9.2000.

pátky : pravidelné disco
soboty : první v měsíci - dechovka
druhá v měsíci - kostitřas 60.-80. léta
třetí v měsíci - country bál
čtvrtá v měsíci - jízda pozpátku 90.-40. léta

Těšíme se na Vaši návštěvu.

Eva Keblová, Tomáš Lexa, tel.:311387

 

BLAHOPŘÁNÍ JUBILANTŮM

Městský úřad Kaplice blahopřeje všem občanům,
kteří se v srpnu dožili významného životního jubilea.

 

INFORMACE O STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPOŘE

Přídavek na dítě
K "prodloužení" přídavku na dítě se dokládají příjmy rozhodné za období roku 1999.

S novým školním rokem je zapotřebí dodat potvrzení o studiu:
k žádostem o dopravu, týká se všech dojíždějících dětí bez ohledu na věk
k přídavku na dítě, sociálnímu příplatku
toto je potřeba dodat u všech dětí nad 15 let.

Upozornění: při vyřizování dávek od 1. 7. 2000 je třeba předkládat občanské průkazy, rodné listy dětí a nájemní smlouvy.

Kontaktní místo Kaplice, ref. SSP OKÚ Č. Krumlov


NEZAMĚSTNANOST V KAPLICI

Městský úřad Kaplice, odbor IV - odd. soc. zabezpečení
Dle sdělení Úřadu práce v Kaplici je k dnešnímu dni evidováno v Kaplici celkem 222 nezaměstnaných, z toho 88 mužů a 134 žen. Nabízeno je v současné době celkem 59 volných pracovních míst, z toho 25 míst pro ženy a 41 míst pro muže (převážně firmy JOUZA-UNION, Oknotherm).

V Kaplici 21.8.2000
MěÚ Kaplice vedoucí odboru IV Martina Šťastná


Recitál Karla PLÍHALA
Skupina P+L
5.9. 2000 od 18.00 hod.
v městském parku Kaplice, při nepřízni počasí v kině Kaplice

Vstupné: 70,- Kč v předprodeji
80,- Kč v den koncertu
děti do 6 let zdarma

Předprodej:
Informační centrum Kaplice, Linecká 434 tel.: +420 380 311 388 od 8.00 do 18.00 hod, v sobotu od 8.00 - 12.00 hod.
Městská knihovna Kaplice, tel.: 21641, ve výpůjční dny
Agentura LH, nám. J.V. Kamarýta 131, Velešín od 8.00 - 14.00 hod. tel.: +420 606 403 971
Lékárna Velešín, Družstevní 613, Velešín tel.: 331792

 

KINO KAPLICE
Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel.: 0336/216 89

Program na měsíc září 2000


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2000-09.htm on line 392

 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAPLICE
Kostelní ulice 128, 382 41 Kaplice, tel.: 0336/220 09

Program na měsíc září 2000


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2000-09.htm on line 444

Pozn.: Nabídky zájmových kroužků spolu s přihláškou budou rozdány ve všech třídách kaplických škol v prvním zářijovém týdnu a ostatní zájemci si je mohou vyzvednout v kanceláři DDM Kaplice. Vyplněné přihlášky odevzdávejte nejpozději do 20.9. 2000 u svých třídních učitelů a nebo do 30.9. 2000 v DDM.

Nabídka zájmových kroužků DDM Kaplice pro školní rok 2000 - 2001

Letečtí modeláři - stavba modelů letadel a házedel, soutěže,…od 3. třídy, zápisné na rok: 240,-

Lodní modeláři - stavba modelů lodí, soutěže,…od 3. třídy, zápisné na rok: 240,-

Šikulkové - rozvíjení dovednosti všeho druhu: kreslení, střihání, lepení jednoduchých modelů,..1. - 3. třída, zápisné na rok: 240,-

Výtvarné studio - malování, kreslení, práce s papírem a textilem, od 4. třídy, zápisné na rok: 240,-

Dívčí klub - pletení, vyšívání, háčkování, šití,…od 3. třídy, zápisné na rok: 240,-

Klub "Písnička" - zpívání písniček všeho druhu, hry s hudbou, 1. - 3. třída, zápisné na rok: 240,-

Vaření, studená kuchyně - základy stolování, od 2. třídy, zápisné na rok: 240,-

Anglický jazyk - výuka, zápisné na rok: 240,-

Německý jazyk - výuka, zápisné na rok: 240,-

Kytary - základy hudební nauky + výuka hry, začátečníci i pokročilí, zápisné na rok: 240,-

Zobcové flétny - kolektivní výuka hry, začátečníci i pokročilí, zápisné na rok: 240,-

Pohybová výchova - cvičení a tanec při hudbě, hry,…1. - 4. třída, zápisné na rok: 240,-

Aerobic - cvičení při hudbě, aerobic, strečink, hry,…od 5. třídy, zápisné na rok: 240,-

Taneční klub - výuka disko stylu, rap, techno,…věk neomezen, zápisné na rok: 240,-

Výpočetní technika - obsluha počítače, základy výuky, hry,…od 3. třídy, zápisné na rok: 350,-

Klavír, klávesy, harmonika - individuální výuka hry, od 2. třídy, zápisné na rok: 350,-

Vodáci - informace o vodáctví, splutí řek, závody, hry, zájezdy do plaveckého stadionu, výlety,…, pouze pro plavce 9 - 10 let zápisné na rok: 240,-

Posilování - od 3. třídy, zápisné na rok: 240,-

Tenis - výuka v tělocvičně i na kurtech, forma výběru, zápisné na rok: 350,-

Judo - výuka, tréninky, posilování, soutěže,… od 3. třídy, zápisné na rok: 240,-

Karate - výuka, tréninky, soutěže,…od 3. třídy, zápisné na rok: 240,-

Rybáři - základy rybaření, rybolovná technika,… od 4. třídy, zápisné na rok: 240,-

Muškaření - základy muškaření, vázání mušek,… od 4. třídy, zápisné na rok: 240,-

Sportovní kroužek - veškeré sportovní vyžití, gymnastika, míčové hry, nářadí, cvičení při hudbě,… 1. - 4. třída, 5. - 8. třída, zápisné na rok: 240,-

Šachy - výuka pravidel hry, od 3. třídy, zápisné na rok: 240,-

Badminton - výuka hry, tréninky, zápisné na rok: 240,-

Stolní tenis - výuka a pravidla hry, tréninky,… od 3. třídy, zápisné na rok: 240,-

Cvičení rodičů s dětmi - věk dětí po dohodě s vedoucí, zápisné na rok: 240,-

Pozn.: Zápisné je vybíráno na celý školní rok 2000 - 2001. U hudebních kroužků je nutné mít vlastní hudební nástroj. Informace a přihlášky: kancelář DDM, tel.: 0336/220 09.


Informační centrum Kaplice

Infocentrum vzniklo jako zálohová organizace MěÚ Kaplice. Svoji činnost zahájilo 3. července 2000 a postupně si do jeho prostor začali nacházet cestu turisté i obyvatelé města a okolí. Začali jsme se skromnou nabídkou propagačních materiálů a map a postupně se naše nabídka rozrostla na hezkou řádku materiálů pro zájemce o historii, kulturu, pohledy, ale i pro vyznavače turistiky a cyklistiky. Bohatá kulturní nabídka jihu Čech letošního léta opravdu uspokojila mnohé, cyklistické a turistické mapy nabízely možnosti k poznávání Kaplice a okolí. Dále se snažíme zodpovědět individuální dotazy místních i zahraničních návštěvníků, poskytujeme informace o ubytování, stravování, dopravních spojích, kulturních, sportovních a společenských akcích. Máme v předprodeji vstupenky na kulturní akce v Kaplici. Zabezpečujeme vydávání a distribuci Kaplického zpravodaje a přivítáme jak Vaše příspěvky, tak dotazy na různé problémy a témata. Snažíme se doplňovat a rozšiřovat webové stránky města Kaplice na Internetu. Rádi Vás v našich prostorách přivítáme ať už jako zájemce o informace nebo jako návštěvu, která přijde s dotazem nebo s dobrým nápadem.

Kolektiv infocentra


DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2000

EUROPEAN HERITAGE DAYS (EHD) OPĚT V KAPLICI U příležitosti společenské akce Dny evropského dědictví (EHD), která slouží k posílení historického povědomí, bychom Vám chtěli přiblížit historickou památku zříceninu hrádku Pořešín.

Hrádek Pořešín

Jde o zajímavou veřejně přístupnou raritu v jihočeské hradní architektuře 14. století, kterou jistě stojí zato navštívit. Zřícenina hrádku Pořešín se nachází na úzkém, hustě zalesněném ostrohu levého břehu řeky Malše, asi 7 km severně od města Kaplice, která je nejlépe přístupná ze stejnojmenné vesnice starou, zřejmě hradní cestou, mírně klesající až k řece Malši.

Hrad založil pravděpodobně Bavor III. ze Strakonic na přelomu 13. a 14. století. Kolem roku 1315 postoupil Bavor pořešínské panství bratrům Varnéřovi, Rackovi, a Přibíkovi z Vitějovic, kteří byli předky pánů z Pořešína. Smrtí Markvarta z Pořešína počátkem 15. století vymřela přímá linie pořešínských vladyků a v majetek se uvázal jejich příbuzný Hroch z Maršovic. Kolem roku 1434 prodali jeho potomkové hrad Oldřichovi II. z Rožmberka. Oldřich se obával, aby se hradu nezmocnili kališníci, a proto jej poručil rozbořit. Od těch dob zůstala na Pořešíně na místě původního hradu pouze zřícenina.

Jako doprovodná akce k představení této historické památky, která je nedílnou součástí české kulturní krajiny, ale i turisticky přitažlivým objektem, se uskuteční dne:

10. 9. 2000 od 16.00 hod. představení kejklíře Vojty Vrtka,
který žongluje, kejkluje s nožem, jablky a jinými předměty

Akce jsou zařazeny do celonárodního katalogu, který má vyjít v několika jazykových mutacích. Oslavy EHS jsou zaštiťovány Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska. Lokálním garantem celé akce je Město Kaplice.


Připravujeme:
17.10. 2000 od 19.00 hod.: Sourozenci Ulrychovi a skupina Javory - kino Kaplice
24.11. 2000 od 19.00 hod.: Travesti show skupiny Screamers Praha - kino Kaplice
prosinec - vánoční koncert Marty Kubišové s P. Maláskem


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE
Program na měsíc září 2000


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2000-09.htm on line 595

V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny


Německo - 1000 dnů pro Evropu

Po dvouměsíční prázdninové přestávce se vracíme k našemu projektu 1000 dnů pro Evropu, který vznikl v letošním roce v únoru. Každý měsíc je zasvěcen jednomu členu EU, jeho představení a seznámení s ním.

V září začínáme další zemí, a to Německem. Projekt se nyní mění v tom, že představování země bude probíhat 2 měsíce. To je září a říjen. V této době budeme pořádat akce, které nám osvětlí historii a kulturu té země.

1. září vyvěšení německé vlajky na budově radnice

14. září v 18.00 hod.
Drážďany - Florencie severu a Zwinger - galerie, muzea
Průvodcem bude Dana Wimmerová v Městské knihovně, dětské oddělení Kaplice.

28. září v 18.00 hod. německé manželky krumlovských vladařů
Vyprávění s Mgr. Kubíkovou v dětském oddělení Městské knihovny Kaplice

Městská knihovna Kaplice:
Výstava knih z německé literatury
Kvíz pro návštěvníky knihovny


5. KAPLICKÉ SLAVNOSTI

se konají dne 2. září 2000 a jejich podrobný program je k nahlédnutí zde


K historii muzea okresu Kaplice (1945 - 1965) - Petr Jelínek

S dosavadní historií českokrumlovského muzea je také úzce spojeno bývalé muzeum okresu Kaplice, které mělo nejprve sídlo v Kaplici (1945 - 1951), poté sídlilo v Rožmberku nad Vltavou (1952 - 1960) a nakonec bylo přestěhováno do Českého Krumlova (1961 - 1965).

Myšlenka na zřízení vlastivědného muzea v Kaplici vznikla krátce po skončení II. světové války v roce 1945. Iniciátorem byl tehdejší osvětový inspektor Vladimír Diviš, který kolem sebe shromáždil několik pomocníků a začal s přípravnými pracemi.

Je třeba říci, že muzeum dostalo do vínku řadu sbírkových předmětů. Jednalo se například o část sbírek bývalého školního muzea v Kaplici a zaniklého školního muzea v Horní Stropnici u Nových Hradů, dále o část sbírek bývalého obecního muzea ve Frymburku, o věci z konfiskátů a předměty získané vlastním sběrem. Zájem byl zaměřen na historické, umělecko-průmyslové a národopisné sbírky.

Vladimír Diviš se samozřejmě staral o získání vhodných místností pro uložení sbírek a jejich vystavení pro veřejnost. Umístění muzea bylo vyřízeno v prosinci roku 1946. Pro muzejní účely byly přiděleny místnosti ve druhém poschodí domu č.p. 123 v Kostelní ulici. Muzeum bylo zpřístupněno v roce 1947.

Pozice muzea se však převratně změnila (zřejmě v souvislosti s odchodem VI. Diviše) a v polovině roku 1951 se Rada ONV Kaplice usnesla na přenesení muzea do Českého Krumlova. K tomuto záměru se vyjádřilo českokrumlovské muzeum celkem pozitivně, upozornilo však ihned na to, že v Českém Krumlově není dostatek depozitárních prostor pro umístění kaplických sbírek. ONV Český Krumlov poté zpracoval návrh smlouvy o předání muzea. K převodu však nedošlo.

Kaplické muzeum bylo totiž v následujícím roce přestěhováno do Rožmberka nad Vltavou. Sídlem se stala budova bývalého hostince. Šlo o typickou "hurá akci". Budova nebyla žádným způsobem adaptována pro muzejní účely, sbírky byly převezeny kvapem, veškerá platná doporučení muzejních odborníků nebyla ze strany zřizovatele muzea, kterým byl ONV v Kaplici, respektována. Vystěhování muzea z Kaplice lze s odstupem času jednoznačně hodnotit jako čin více než poplatný době, pro chod muzea a stav jeho sbírek velmi nešťastný. Tehdejší přístup k muzeu se odrážel jak v personálním obsazení (jeden pracovník s nekonečnou pracovní náplní a bez plné kvalifikace), tak v péči o budovu a sbírky. Budova chátrala již v době stěhování a po deseti letech bez jakékoliv údržby se ocitla na prahu havárie. Do objektu zatékalo, ze stropů a stěn padala omítka, dveře a okenní rámy byly ztrouchnivělé. Stropy v mnoha místnostech byly podepřeny dřevěnými sloupy a podpěrami. Muzeum bylo několikrát napadeno zloději. Služby muzea pro veřejnost byly velmi omezené a později bylo úplně uzavřeno.

O stavu muzea z pohledu návštěvníka se dozvídáme z článku POKLAD V MUZEU, který vyšel ve Filumenistickém magazínu v roce 1964. Cituji: "…vzpomínka na jednu zmoklou dovolenou v roce 1955. Malé městečko na Šumavě, ještě pořádně neosídlené, kde jakýs takýs život a ruch zavládl jedině v sobotu a neděli, kdy se z blízkého lipenského staveniště rozjížděli pracovníci po okolí… jednou po večeři jsme se seznámili se správcem okresního muzea. Muzejní sbírky byly zatím z menší části instalovány, ostatek byl v bednách ve skladišti ještě z doby, kdy se muzeum narychlo stěhovalo z Kaplice. Správce nás pozval k prohlídce… Sbírky předmětů z černého neprůsvitného hyalitového skla, hodiny s varhanovými hracími strojky, lidové malby na skle, řezby,… Na dotaz, zda tu náhodou nejsou zápalkové krabičky, správce odpověděl: Ale ano, je jich tu někde celá bedna… Ve skladišti je beznadějný chaos starého nábytku, nářadí, božích muk, kamenných soch a beden, jedna bedna na druhé. A tam někde vespod je také ona bedna se zápalkovými krabičkami. Kdy se to vyklidí a najdou se vyhovující prostory pro instalování…?"

V roce 1960 došlo k územní reorganizaci a ke zrušení dosavadních okresů Český Krumlov a Kaplice. Vznikl nový okres se sídlem v Českém Krumlově. V roce 1961 Rada ONV v Č. Krumlově rozhodla o zrušení muzea v Rožmberku a jeho převedení do českokrumlovského muzea.

Sbírkový fond muzea v Rožmberku obnášel takřka 7 500 předmětů nejrůznější hodnoty. Muzeum v Českém Krumlově získalo bohatý sbírkový materiál zejména z oblasti uměleckého průmyslu, vzácné ukázky skla z buquoyských skláren, míšeňský porcelán, keramiku, podmalby na skle, měšťanský i lidový nábytek, velké množství výtvarných děl, mezi nimi i obrazovou galerii frymburské rodiny Greiplů a další sbírky.

S převzetím muzea vyvstal velký problém s uložením přebíraných sbírek. Českokrumlovské muzeum mělo tehdy svůj fond cca o 3 tisíce předmětů menší (!) a i tak se neustále potýkalo s nedostatkem depozitářů. Stěhování probíhalo velmi pomalu - za tři roky se podařilo přemístit pouze několik stovek předmětů, a nebylo úplně dokončeno ještě ani v roce 1965.

Problémy s umístěním sbírek se zřizovatel muzea ONV v Českém Krumlově pokusil řešit použitím řady razantních kroků, které měly vést k očištění sbírek od věcí bez muzejní hodnoty či silně poškozených a rozbitých.

Zájem projevila například organizace ARTIA Praha, která řadu předmětů vykoupila pro své obchodní účely. Ceny jednotlivých předmětů byly v některých případech i na tehdejší poměry velmi zvláštní. Příkladem může být prodej souboru 22 ks halaparten za cenu 10,- Kč/ks, nebo 14 ks brnění za celkovou cenu 100,- Kč atd.. Vybrané kusy nábytku byly předány Státnímu hradu Rožmberk.

Takřka 80 ks historických zbraní bylo muzeum nuceno předat Krajské správě Ministerstva vnitra v Českých Budějovicích "ku zničení". Soubor nádobí "nemuzejní hodnoty", celkem 165 ks, byl předán školní jídelně na Špičáku. Několik jednotlivostí převzala tehdejší Lidová škola umění v Českém Krumlově. Dalších 49 předmětů bylo přenecháno Farnímu úřadu v Rožmberku. Řada předmětů nebyla dohledána při předávací revizi v roce 1961, což byl zřejmě důsledek několika násilných vniknutí do objektu v Rožmberku. K dalším odpisům pak došlo při předávací revizi v roce 1963. Tehdy bylo naráz odepsáno 786 předmětů: sklo, porcelán, nábytek a 231 obrazů. Sbírky z bývalého muzea okresu Kaplice obohatily již v průběhu 60. let tehdejší expozici českokrumlovského muzea, existující do zahájení rekonstrukce budovy muzea v Horní ulici, tj. do roku 1970. Byly využity i v provizorní expozici v zámecké mincovně (1972 - 1974) a od roku 1980 jsou některé z nich ve stávající muzejní expozici. Kromě toho byly a jsou často využívány při výstavách. Připomeňme si například dlouhodobou výstavu ze sbírek uměleckoprůmyslových a uměleckořemeslných v letech 1990 až 1993 nebo další dlouhodobou výstavu Status Quo?

Bohužel je však třeba říci, že potíže s uložením zmíněných (ale i ostatních) sbírek trvaly až do roku 1995, kdy byly konečně opuštěny poslední absolutně nevyhovující prostory a sbírky byly nastěhovány do depozitáře v novostavbě Státního okresního archívu na Plešivci.

Velká selekce sbírek kaplického muzea v 60. letech byla mj. chápána jako krok "ve prospěch brzkého řádného uložení zbývajících sbírek". Další třicetiletí ukázalo, že to byla idea velmi naivní. Zkušenost je to ovšem k nezaplacení, a proto je nutné si ji připomínat. Vraťme se ještě na závěr k bývalému kaplickému muzeu

V poslední době je zaznamenán zájem o ustavení městského muzea v Kaplici. Myšlenkou zřídit obecní muzeum se velmi vážně zaobírá Frymburk. Sbírky z bývalého muzea okresu Kaplice mají tedy novou šanci...

Přejme si, aby vyšla.


Koncepce rozvoje našeho města

Zastupitelstvo města Kaplice schválilo v loňském roce vypracování Koncepce našeho města. Záměr byl ve zpracování koncepce na delší dobu než jen na jedno čtyřleté volební období. Protože roční rozpočty i "Programy" na jedno volební období se omezují jen na dílčí řešení problémů a příliš se podřizují momentálním, ekonomicko-finančním a kapacitním možnostem při řešení problémů města. A to žádnému městu nemůže zajisti dlouhodobou perspektivu.

Nejprve byly získávány zkušenosti z měst, které již koncepci rozvoje svého města zpracovávaly, ať již pod názvem PSER - tj. Projekt sociálně ekonomického rozvoje města - např. Třeboň nebo pod názvem SPR tj. Strategický plán rozvoje, příkladně město Český Krumlov, které jej nyní ještě dokončuje.

Starosta města ing. F. Doležal a ing. V. Kozyrev, člen zastupitelstva, absolvovali též příslušné odborné školení. Proběhlo také několik neformálních konzultací s představiteli měst, kde byly obdobné projekty již vypracovány či se dokončují.

Prakticky všechna města využila při zpracování též služby některé odborné dodavatelské firmy, která má určitý program a pomůže zvolit odpovídající standardní metodiku, pomůže při řízení, zpracování materiálu a projektu. Důležité je při zpracování takové koncepce též nezávislý pohled cizí firmy a jejich zkušenosti ze zpracování z jiných měst. Ale při zpracování rozhodujících cílů a úkolů v koncepci musí sehrát rozhodující roli lidé, kteří v městě pracují a žijí a znají problémy a možnosti města a jsou schopni je vidět i ve vzájemných souvislostech.

Posléze byla vybrána a v Radě města Kaplice schválena firma ing. Přikryla CSc. z Prahy, která zpracovala již několik plánů rozvoje měst v České republice př. Třeboň, Ostrov nad Ohří atd. a má program stručný, výstižný, otevřený dalšímu dopracování a jejich služba je i finančně přijatelná.

Po té nabralo zpracování koncepce rychlejší průběh, když se nejprve započalo s analýzou současného stavu vnitřních a vnějších faktorů a podmínek ve většině oblastí našeho města. Většinu obsáhlých podkladů nejen současného stavu, ale i trendu za delší období a mnohdy i historie připravili již odborní úředníci z aparátu města s pomocí některých dalších občanů a zaslouží za to poděkování. V současném období provede firma ing. Přikryla CSc. shrnutí analýzy stavu s vyhodnocením silných a slabých stránek města.

Dalšími postupovými kroky bude nyní vytvoření a jmenování pracovní skupiny z představitelů města, jejíž složení bude schváleno v orgánech města.

Dále v současném období a to již od 11. září proběhne anketa "Průzkum názorů občanů" našeho města, kde bylo nahodile vybráno 184 občanů, od nichž žádáme názor a hodnocení služeb v našem městě, a které funkce či oblasti by navrhovali vyloučit, omezit, zachovat či naopak rozvíjet a posilovat. Žádáme všechny o odpovědný přístup a nezaujaté anketní hodnocení.

Podobně bylo osloveno 44 větších firem a podnikatelů v našem městě s anketou "Průzkum podnikatelských aktivit", kde chceme zjistit celkovou situaci v podnikání a především úvahy o dalším rozvoji či útlumu stávajících firem v Kaplici. Samozřejmě i jejich názory na přínosy, překážky i úroveň spolupráce na území města.

Poté bude následovat řešení a vypracování dalších kroků koncepčního materiálu tj. Vize rozvoje města, Cíle rozvoje města, Projekty rozvoje města a konečné zpracování projektu Koncepce rozvoje města Kaplice tak, aby celý projekt byl dokončen cca v I. čtvrtletí 2001.

Kromě pomoci při zpracování anket budou požádáni o pomoc mnozí odborníci žijící v našem městě a i mnohé další otázky konzultovány při zapojení veřejnosti a bude provedeno i seznámení veřejnosti s konečným zpracováním a podána informace o možnosti detailního seznámení s projektem Koncepce rozvoje našeho města. Zpracování projektu Koncepce města je potřebné nejen proto, že město je daleko složitější komunitou mnoha oblastí, odvětví a zájmů v porovnání např. s podnikatelskou sférou, kde je někdy i nevyhnutelné např. pro potřeby bankovních úvěrů, poskytnutí dotací nutno podnikatelský projekt předložit. I město potřebuje či bude muset být pro tyto účely připravené. A v neposlední řadě nám všem tj. představitelům města, ale i řadovým občanům by mělo jít o zajištění dlouhodobého, kvalitního vývoje našeho města a jeho přirozeně souvisejícího okolí, které by mělo přinést stabilní, vyvážený a sociálně spravedlivý život nejen nám, ale i dalším generacím.

Děkuji předem všem, kteří při zpracování materiálu Koncepčního rozvoje našeho města pomohou.

Ing. V. Kozyrev
člen zastupitelstva

 

INFORMACE, KTERÉ MĚSTO KAPLICE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím

Můžete nalézt také na Informační tabuli města Kaplice.

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434, Kaplice, nákladem 1 500 výtisků.
http://www.kaplice.ois.cz/  ,  info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk FOP Černá v Pošumaví. Odpovědný redaktor Soňa Šindelářová. Členové redakční rady: Petra Zemanová, Stanislava Jelenová
Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330 296.
Uzávěrka tohoto čísla 25.8. 2000
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412