2001 1 2 3 4 5 6 7 + 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

leden 2001 - Číslo 1 - Ročník V.


USNESENÍ 24. Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 11. 12. 2000

Městské zastupitelstvo po projednání

I. schválilo

prodej pozemku p.č. 681/1 k.ú. Kaplice o výměře 105 m2 Josefu Valáškovi, bytem Kaplice 234, za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

prodej pozemku p.č. 9/2 k.ú. Žďár 8 za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

prodej pozemku p.č. 612/4 k.ú. Žďár o výměře 1001 m2 firmě ARMA BAU SERVICE s.r.o. Č. Budějovice za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem – s podmínkou zachování funkce požární nádrže

zveřejnění nabídky prodeje pozemků v chatové oblasti u Pořešína (pod hradem) za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

zveřejnění nabídky prodeje části pozemku p.č. 409 k.ú. Kaplice o výměře cca 100 m2 za cenu min. 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

zveřejnění nabídky prodeje částí pozemku p.č. 260/3 k.ú. Mostky o výměře cca 50 m2 za cenu min. 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

zveřejnění nabídky prodeje domu čp. 123 v Kostelní ulici se stavební parcelou č. 27 k.ú. Kaplice za cenu 3,5 milionu Kč + náklady spojené s prodejem

zveřejnění nabídky prodeje půdních prostor v bytových domech na Pohorské ulici, které jsou v majetku města Kaplice za stejnou cenu jako ostatní společné prostory, které jsou součástí bytů

zveřejnění nabídky prodeje dvougaráže na Pohorské ulici, která je v majetku Města Kaplice, s tím, že zájemce předloží svou nabídku výše kupní ceny

revokaci usnesení 23. zasedání měst. zastupitelstva ze dne 25. 9. 2000 o odkoupení pozemku p.č. 267/12 k.ú. Blansko o výměře 630 m2 a p.č. 237/2 k.ú. Blansko o výměře 1219 m2 od vlastníka pozemků p. Štefana Kmetě, bytem Blansko 63 s tím, že schvaluje odkoupení pozemků za cenu 100,- Kč/m2

předání vymáhání pohledávky za firmou A.J.J.P. s.r.o. ve výši 267.685,- Kč specializované firmě zabývající se vymáháním pohledávek a jednáním s touto firmou pověřuje radu města

poskytnutí finančního daru Obecnímu úřadu Netřebice na osobního asistenta pro postižené dítě z Kaplice navštěvující Mateřskou školu v Netřebicích ve výši 9.000,- Kč na období od 1.1. do 30. 6. 2001, pokud bude dítě mateřskou školu navštěvovat

poskytnutí finančního příspěvku zájmovému sdružení důchodců SVÉPOMOC v Kaplici ve výši 2.000,-Kč na úhradu nákladů spojených s dopravou na zájezd důchodců

kalkulaci cen vodného a stočného pro město Kaplici na rok 2001 dle předložené varianty č. III, tj. cena pro domácnost ve výši 33,33 Kč + 5% DPH a cena pro ostatní odběratele 51,32 Kč + 5% DPH

změny rozpočtu Města Kaplice na rok 2000 dle předloženého návrhu odboru I Městského úřadu Kaplice ze dne 30. 11. 2000

rozpočtové provizorium Města Kaplice na I. čtvrtletí roku 2001

přijetí daru ve výši 35.000,-Kč od Správy domů města Kaplice s.r.o. jako příspěvek na vánoční výzdobu města

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 3362/99 uzavřený s firmou Českobudějovické pozemní stavby s.r.o. Č. Budějovice na zajištění akce "Výstavba obytného souboru Šumavská v Kaplici", který zahrnuje vícepráce a méněpráce, a tím se celková cena díla upravuje na částku 82.058.804,- Kč, včetně DPH. Tato částka obsahuje rovněž terénní úpravy, včetně DPH

Zástavní smlouvu o vzniku zástavního práva státu uzavřenou mezi Městem Kaplice a Ministerstvem pro místní rozvoj ČR na čp. 886-895 na Šumavské ulici na st. parcelách č. 1680/54-1680/63 k.ú. Kaplice, která se zřizuje na dobu 20 let

Zástavní smlouvu o vzniku zástavního práva státu uzavřenou mezi Městem Kaplice a Ministerstvem pro MR ČR na čp. 99 Bělidlo na st. parcele 1479/1 k.ú. Kaplice, která se zřizuje na 20 let

návrh zásad pro provádění změn Územního plánu sídelního útvaru Kaplice předložené odborem výstavby a územního plánování MěÚ Kaplice s tím, že termín pro podání žádosti o změnu ÚP se stanoví k 30. 6. 2001 a dále vždy 1x za rok

výplatu odměn neuvolněným členům městské rady, předsedům komisí za měsíc říjen 2000, členům komisí za období červenec-říjen 2000 dle nař. vlády č. 262/94 Sb. ve znění pozdějších předpisů dle předloženého návrhu

způsob odměňování neuvolněných členů městského zastupitelstva – členů městské rady, předsedů a členů komisí a výborů dle nař. vlády č. 358/2000 Sb. a zákona č. 128/2000 Sb. dle předloženého návrhu finanční komise

výplatu další odměny neuvolněným členům městského zastupitelstva za II. pololetí roku 2000 ve výši ˝ odměny náležející za výkon funkce

Vyhlášku č.4/2000 o znaku a praporu města Kaplice a jejich užívání tak, jak byla předložena

zástavu objektu čp. 206 na Náměstí v Kaplici pro krytí hypotečního úvěru u ČS, a.s. na výstavbu Obytného souboru Šumavská

odkoupení PK parcely č. 660/3 k.ú. Blansko o výměře 5.494 m2 od p. Olgy Blažíčkové (roz. Scheichenostové), bytem Suchomelská 886 České Budějovice za dohodnutou cenu 400.000,-Kč

odkoupení KN parcely č. 660/2 o výměře 20.542 m2, č. 660/5 o výměře 11.666 m2 a č. 660/6 o výměře 220 m2 vše v k.ú. Blansko (po odečtení PK parcely č. 660/3 k.ú. Blansko) od Statku Nové Hrady s.p. za cenu dle znaleckého posudku .- maximálně do výše 600.000,-Kč

II. souhlasí

s formou notářského prohlášení, kdy Město Kaplice uznává výlučné vlastnictví PK parcely č. 660/3 k.ú. Blansko o výměře 5.494 m2 paní Olze Blažíčkové (roz. Scheichenostové) bytem České Budějovice 886

s tím, že Město Kaplice bude pověřenou obcí III. typu

se snížením úvěrových splátek u Volksbank CZ a.s, pobočka Kaplice dle žádosti pana Milana Štěpánka, Kaplice 751

III. odkládá

projednání žádosti pana Jiřího Bauera, bytem Kaplice 511, o prodej části pozemku p.č. 529/1 k.ú. Žďár

schválení výše kupní ceny za pozemek p.č. 850/16 k.ú. Kaplice do doby předložení návrhu nové kupní ceny, která bude předjednána na společném jednání všech vlastníků pozemku a zástupců Města Kaplice

rozhodnutí ve věci vybudování lávky přes řeku Černá – bude projednáno při přípravě rozpočtu města na rok 2001 – městský úřad, odbor III prověří podmínky pro stavbu lávky, včetně přibližné výše nákladů

rozhodnutí ve věci přeložení veřejného vodovodu v lokalitě Malšské údolí – bude projednáno při přípravě rozpočtu města na rok 2001

IV. zřizuje

finanční výbor a kontrolní výbor Zastupitelstva města Kaplice

V. volí

předsedou finančního výboru zastupitelstva města p. Josefa Trajera

předsedou kontrolního výboru zastupitelstva města p. Františka Havlíčka (návrh na složení 3členných výborů bude předložen ke schválení na příštím jednání MěZ)

VI. zamítá

žádost pana Jaroslava Hrona, bytem Blansko 49, o prodej části pozemku p.č. 852/19 k.ú. Kaplice

žádost manželů Kaněrových, bytem Kaplice 542, o prodej pozemku p.č. 1660/26 k.ú. Kaplice

žádost pana Petra Moronga, bytem Kaplice 472, o prodej částí pozemku p.č. 547/1 a p.č. 554 k.ú. Kaplice

nabídku převodu pozemků PK parcel č. 1208, 1206, 1207, 1210 a části PK parcely č. 1209 vše v k.ú. Kaplice za cenu 300,- Kč/m2 od spoluvlastníků, které zastupuje JUDr. Kára

návrh obyvatel Březové ulice na změnu Územního plánu sídelního útvaru města Kaplice – vynětí obslužné komunikace pro řadové domky v Březové ulici

žádost Karlovarského hudebního divadla v Karlových Varech o poskytnutí finančního příspěvku ve výši 12.000,- Kč pro dva případné studenty z Kaplice, kteří by se zúčastnili kurzu "O historii Evropské kultury".

Ing. František Doležal
starosta města
Jan Kozojed
zástupce starosty


Vyhláška č. 4/2000
O znaku a praporu Města Kaplice a jejich užívání

Zastupitelstvo města Kaplice se dne 11. 12. 2000 usneslo vydat podle ust. §35 odst. 1 a §84 odst. 1, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) tuto obecně závaznou vyhlášku.

Článek 1
Znak a prapor obce

(1) Znakem Města Kaplice je: Na modrém štítě je v dolní části stříbrná hradební zeď s cimbuřím o osmi stínkách, za níž vynikají dvě rovněž stříbrné čtyřhranné věže, každá s černými dveřmi, oknem a s cimbuřím o třech stínkách. Nad ním je červená valbová střecha se zlatými makovicemi. Mezi věžemi je červená pětilistá rožmberská růže se zlatým středem a zelenými lístky kališními.

Takto byl schválen plénem Městského národního výboru v Kaplici dne 28.11. 1968.

(2) Praporem Města Kaplice je: Modrý list s bílým zubatým žerďovým pruhem širokým jednu čtvrtinu délky listu s pěti čtvercovými zuby a čtyřmi stejnými mezerami. V modrém poli červená růže se žlutým semeníkem a zelenými kališními lístky. Poměr šířky k délce listu je 2 : 3.

Takto byl schválen rozhodnutím předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR čj. 988/PRED/2000 ze dne 20. 6. 2000

(3) Vyobrazení znaku a praporu města jsou přílohou této vyhlášky a jsou v originále uloženy na Městském úřadě v Kaplici.

Článek 2
Užívání znaku města

(1) Pokud není předepsáno užívání státního znaku, může Městský úřad v Kaplici podle §5 zákona č. 128/2000 Sb.o obcích, jakož i organizace městem založené, řízené nebo spravované, užívat znaku města.

(2) Jiné subjekty mohou užívat znak města jen s jeho souhlasem.

(3) Svolení k užívání městského znaku se vydává na základě odůvodněné žádosti obsahující barevný nákres, případně barevnou fotografii a místo umístění.

(4) Městského znaku lze užívat zpravidla:
a) v záhlaví městem vydaných dokumentů
b) k vnějšímu označení městských budov a místností, pokud není předepsáno užívání státního znaku
c) na některých předmětech a jiném majetku města nebo organizací jí založených, řízených nebo spravovaných
d) na orientačních a propagačních tabulích
e) na propagačních tiscích, publikacích a upomínkových předmětech

Článek 3
Užívání praporu města

(1) Praporu města lze užívat zejména při slavnostních příležitostech, významných jednáních a setkáních a dalších událostech mezinárodního, celostátního, regionálního i obecního charakteru.

Článek 4
Sankce

(1) Užívání městského znaku a praporu lze zakázat těm uživatelům, kteří nedodržují stanovené podmínky nebo je užívají nedůstojným způsobem.

(2) Porušení povinností stanovených touto vyhláškou a podmínek uvedených v příslušném souhlasu k užívání znaku a praporu se postihuje podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích, v úplném znění a zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, (obecní zřízení).

Článek 5
Závěrečná ustanovení

(1) Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.

Ing. František Doležal
starosta města
Jan Kozojed
zástupce starosty

 

KINO KAPLICE
Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689

Program na měsíc leden 2001


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2001-01.htm on line 207

 

Poděkování

Městský úřad Kaplice děkuje firmě Kubaláková OK WAY s.r.o. Kaplice, Sedlák Milan RENOVA Kaplice a ELEKTRO Tomka za rychle a kvalitně vykonávané stavební a jiné práce pro město v roce 2000. Do roku 2001 přeje hodně pracovních i ostatních úspěchů Silniční správní úřad MěÚ.

odbor III MěÚ, pan Codl


Pracovní doba městského úřadu od 1. 1. 2001

pondělí   7.30 – 17.00 hodin   Polední přestávka: 11.30 – 12.00 hodin
úterý   7.00 – 15.00 hodin      
středa   7.30 – 17.00 hodin   Úřední hodiny:  
čtvrtek   7.00 – 15.00 hodin   pondělí 8.00 – 17.00 hodin
pátek   7.00 – 14.30 hodin   středa 8.00 – 17.00 hodin


Upozornění občanům:

V době od 28.2. do 1.3. 2001 proběhne sčítání lidu, domů a bytů. Z tohoto důvodu upozorňujeme vlastníky nemovitostí (domů) na povinnost označit budovy číslem určeným obcí podle zákona 128/2000 Sb. § 32.

Městský úřad Kaplice, odbor vnitřních věcí J. Jiskrová


 

ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE
Program na měsíc leden 2001


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2001-01.htm on line 287

V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny

 

TJ Cíl Kaplice pořádá dne 14. 1. 2001 (neděle)
zájezd do plaveckého bazénu v Českých Budějovicích.
Odjezd v 9.15 hod od bývalých jeslí u Městského parku.
Cena 50,- Kč dospělí, 25,- Kč děti + peníze na vstupy.
Zúčastnit se mohou i nečlenové TJ.


Sdružení zdravotně postižených v České republice oznamuje:

Všem zdravotně postiženým občanům a ostatní veřejnosti změnu názvu k 1. lednu 2001: Centrum služeb pro zdravotně postižené, Kaplická 586, 381 01 Český Krumlov

Bank. spojení
Česká spořitelna, a.s.
Pobočka Český Krumlov
Č. účtu 0580325329/0800

Telefon, fax
+420 380 711 764

IČO
00676543

HODINY PRO VEŘEJNOST:
Pondělí   7.30 – 12.00   12.30 – 17.00 hod.
Úterý   7.30 – 12.00   12.30 – 17.00 hod.
Středa   7.30 – 12.00   12.30 – 17.00 hod.

Čtvrtek, pátek: po předchozí osobní či telefonické domluvě

Mgr. Růžena Marhounová, vedoucí střediska


Strom milénia

Na vědomí kaplickým občanům všem,
že na Farském náměstí vysazen jsem
a s prosbou obracím se k vám,
nechte mne žít
a já odměním se vám.

Dechem svých listů oživuji vás,
jejich šuměním uklidňuji vás,
zadržím Slunce, když příliš pálí vás,
načerpám vodu, která osvěžuje vás,
dávám vám teplo, když venku je mráz.
Nakonec tiše a nesměle táži se vás:
Jaký vděk mohu očekávat Já od Vás?...

Dovolujeme si informovat všechny občany města, že 1. 12. 2000 byla vysazena na Farském náměstí lípa (Tilia vulgaris Pallida), nazvaná Strom milénia. Jako symbol života by měla připomínat priority lidské civilizace v nadcházejícím novém tisíciletí. Jsou jimi úcta, pokora a ohleduplnost ke všem živým tvorům na této planetě, citlivý přístup ke krajině, snaha vyvarovat se všech neuvážených a zbytečných destrukčních zásahů do přírody.

Věříme, že naši lípu přijmou občané za vlastní a budou ji chránit. Tak, stromečku, hodně štěstí do nového milénia.

Komise životního prostředí

 

MĚSTO KAPLICE
Přijme do pracovního poměru zaměstnance na odbor výstavby a ÚP

požadavky:
- vzdělání vysokoškolské, případně úplné střední odborné, obor stavebnictví
- praxe v oboru alespoň 5 let

Předpokládaný nástup do zaměstnání 1. 3. 2001
Zájemci předloží své žádosti o zaměstnání do 15. 1. 2001 na MěÚ Kaplice. Přílohou žádosti bude doklad o ukončeném vzdělání, stručný životopis a výpis z rejstříku trestů.

 

Příspěvek školáků

Prvního října zahájila ZŠ Omlenická sběr PET lahví. Většina odpadů, mezi které patří i PET lahve, se likviduje jejich odvezením na skládku. Ty pak znečišťují ovzduší, vodu i půdu po mnoho let.

Řada studií se shodla na tom, že život v okolí skládky s sebou přináší zvýšená rizika nádorových onemocnění.

Proto, aby se snížila tato rizika, sbírá naše škola umělé lahve. V této činnosti nám pomáhají Služby města Český Krumlov. Velice nemile nás překvapilo, že Technické služby Kaplice o spolupráci s námi neměly zájem.

Plánované zrušení naší školy neznamená, že se zruší i to, co jsme doposud učinili pro životní prostředí, pro naše město i pro naší školu, kterou máme rádi.

Celá 8.třída ZŠ Omlenická Kaplice

Myslíte si něco jiného? Chcete k tomu něco napsat? Napište nám na adresu: 8. třída ZŠ Omlenická 436, 382 41 Kaplice


Vánoční svátky v 5. MŠ

Letošní Vánoce probíhaly v naší MŠ na sídlišti v příjemné atmosféře. Účelem nebylo jen školu vánočně naparádit, ale i sdílet smysl Vánoc a společného těšení. Mikulášská nadílka, zpívání koled a písní se zimní tématikou, vánoční besídky a veřejné vystoupení pro důchodce k Vánocům se již pomalu stávají tradicí.

Za letošní krásné Vánoce děkuji jménem celého kolektivu těmto finančním sponzorům:
MěÚ Kaplice, ŠÚ Český Krumlov, nemalé zásluhy mají firmy: Renova, Sabina, Lenja, Schwan – Stabilo ČR s r.o, z řad rodičů pak manželé Proboštovi a Nedelkovi.

Do nového milénia přeji všem hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v osobním i pracovním životě.

M. Moravcová, ředitelka 5. MŠ

"Odpustit je možné na základě pokání,
ale zapomenout nelze"

Zpráva o transportech

K obyvatelům Kaplice doléhala válka většinou jen svými ozvěnami. Prakticky nepoznali osobně krutost války tak, jako lidé z oblastí, kterými prošla fronta, nebo oblastí soustavně bombardovaných spojeneckým letectvem. Výjimku tvořili ti, kteří odcházeli jako vojáci na bojiště. Pro převážnou většinu obyvatel Kaplice byla však válka kdesi za obzorem osobního prožitku.

Jednáním obludného představení nacistické krutosti se pro zdejší obyvatelstvo staly znalosti o poměrech v KT, znalosti o zvěrstvech páchaných německými vojáky v Sovětském svazu a události, spojené s transporty politických vězňů, převážených v roce 1945 do centra Německa. Jevištěm měla být železniční trať z Českých Budějovic do Lince a její bezprostřední okolí.

První transport zajatých a raněných sovětských vojáků projížděl krajem 16. ledna 1945. Na kaplickém nádraží podlehli svým zraněním podporučík Viktor Voljov a jeho neznámý soudruh. Oba byli nedaleko stanice okamžitě pohřbeni. Po válce byl jejich hrob odkryt a rudoarmějci byli pietně uloženi do společného hrobu obětí transportu v Netřebicích.

Druhý transport projížděl mezi stanicemi České Budějovice a Horní Dvořiště dne 25. ledna 1945. Vezl vězně z koncentračního tábora v Osvětimi do Mauthausenu. Byl to první transport vězňů do vyhlazovacího tábora, který projížděl oblasti Kaplicka. Nelidskost podmínek, za kterých byli vězni převáženi, nám dovoluje hovořit o transportu jako o transportu smrti. Většina převážených během cesty skutečně zahynula: zimou, hladem, celkovým tělesným strádáním. Vězni v chatrných oblecích, spíš hadrech, byli namačkáni po mnoha desítkách v otevřených vagónech. Nesmírně trpěli zimou a mrazivým větrem. Náhodní svědci byli jejich osudem hluboce otřeseni. Očitý svědek transportu (pozoroval jej při zastávce na kaplickém nádraží) J. Karlík vypovídá o zuboženém stavu vězňů a nelidskosti příslušníků SS.

Železniční trať byla již od Českých Budějovic lemována těly zemřelých vězňů. Ti, kdož přežili, vyhazovali sami mrtvé z vagónu, snad aby získali více místa. Za této situace došlo na omlenickém nádraží k pokusu o útěk. Uprchnout chtěl polský státní příslušník židovského původu Katz Hirsch. Na útěku byl zastřelen a později pohřben s ostatními.

Obce, v jejichž katastru byly nalezeny oběti transportu, byly podle policejního nařízení povinny mrtvé ihned pohřbít, aby „nepohoršovali obyvatelstvo či cestující“. Hned v dopoledních hodinách byli zemřelí shromažďováni a spěšně pohřbíváni do několika společných hrobů podél trati. Některé oběti transportu byly údajně odvezeny do Českých Budějovic, kde byly pohřbeny, další mrtvé odvezla vlaková souprava na kaplické nádraží. V jeho blízkosti byla těla později uložena do společného hrobu. Někteří zemřelí byli pochování na místě, kde byli z vlaku vyhozeni. Mrtvé pohřbívali – kromě cizích dělníků a zajatců – také obyvatelé obcí, v jejichž katastru byla těla nalezena.

Vlak, který po železnici do Horního Dvořiště projel, však neskončil svou cestu v koncentračním táboře Mauthausenu. Správa přeplněného tábora transport odmítla a ten se následujícího dne vracel stejnou cestou. Obyvatelé kaplického nádraží byli znovu svědky nevýslovného utrpení vězňů. Znovu byli podél trati nalézani mrtví. Podle neúplných informací zahynulo jenom v úseku mezi Kaplicí a Horním Dvořištěm 117 vězňů a v úseku před Kaplicí ještě mnoho dalších transportovaných. Kde skončila cesta těch, kteří přežili, nevíme.

Okamžitě po skončení války byly sebrány všechny zprávy o hrobech obětí a během roku 1945 a v následujícím roce byli umučení vězňové exhumováni a dle možností identifikováni podle vězeňských čísel a důstojně pohřbeni do tří společných hrobů. Pozůstatky čtyřiašedesáti obětí transportu, převážně belgické, polské, holandské a francouzské národnosti spočívají ve společném hrobě nedaleko Omlenic. Jejich hrob je důstojným památníkem, stále živým mementem pro všechny, kdož krajinou procházejí. Druhým památníkem obětí nacistického zločinu je společný hrob v Netřebicích, který je zřízen pro 44 vězňů z popisovaného transportu a pro dva příslušníky Rudé armády, kteří zemřeli v lazaretním vlaku 1945. Nejmenší hrob je zřízen v Horním Dvořišti, kde pod prostým pomníkem spočívají tělesné pozůstatky čtrnácti umučených.

Lednová cesta vězňů nebyla poslední. Počátkem května, kdy byl již konec války zřejmý a chaos posledních dnů hroutícího se nacistického Německa zasáhl i Kaplicko, stali se obyvatelé svědky dalších přesunů vězňů koncentračních táborů. V těchto dnech prokázali svou lidskost především obyvatelé Velešína. Už 7. května 1945 začali velešínští občané z iniciativy revolučního národního výboru podnikat akce na záchranu vězňů prchajících z koncentračního tábora v Mauthausenu. Vyčerpané uprchlíky sváželi nákladním autem po silnici z Dolního Dvořiště a ve Velešíně jim poskytovali všemožnou pomoc ( ošetření, koupel, jídlo i ubytování). Akce se aktivně zúčastnili také místní lékaři.

Na druhý den byl železničářům ohlášen příjezd nového transportu vězňů z prostoru České Budějovice, provázeného eskortou SS. V sedmačtyřiceti vagónech přijíždělo asi 3 000 vězňů ze zrušených koncentračních táborů ve východních částech Německa.

Železničáři se spolu s členy revolučního národního výboru rozhodli vězně osvobodit. Pokusili se dohodnout s důstojníky vlasovců, kteří tou dobou byli na kaplickém nádraží. Jednu jednotku se jim podařilo skutečně získat pro svou věc.

Vlak přijel do Velešína dopoledne a po delším zdržení se vydal opět na cestu, tentokráte ovšem do předem připravené léčky. Nedaleko zastávky Výheň ho železničáři zastavili spuštěným stavidlem. Doprovodnou eskortu zlikvidovali v krátké přestřelce vlasovci, ale zmatení a postrašení vězni nepochopili, co se vlastně děje a začali utíkat z nehlídaného vlaku. Jen s velkým vynaložením sil se podařilo přesvědčit vězně o našich přátelských úmyslech.

Většina zachráněných byla opět odvezena do Velešína, kde jim místní občané a lékaři poskytli všemožnou pomoc – kromě MUDr. Sezemského a MUDr. Tuttera byli přivoláni ještě čtyři lékaři z Českých Budějovic. Přes všechnu péči však nebylo možno zabránit úmrtím. Někteří z bývalých vězňů, hladoví a na pokraji duševních sil, nerespektovali pokyny zachránců a nestřídmostí v jídle si sami přivodili škody na zdraví a v některých případech i smrt.

Díky statečnosti českých občanů bylo v posledních dnech války osvobozeno z transportu vězňů koncentračního tábora, který projížděl územím kaplického nádraží téměř 2 000 vězňů. Další pak ještě při přepadení vlaků uprchli a byli zachráněni občany okolních obcí.

Svobody se však nedočkali všichni vězňové: v opuštěné vlakové soupravě bylo nalezeno jedenáct mrtvých vězňů. Tito umučení byli pak pietně pochování na hřbitově ve Velešíně spolu se dvěma zavražděnými zajatci, zastřelenými již dříve Němci.

Záboj Čampula


Významní rodáci Kaplicka - pokračování
Velešín

Z ryze českého jazykového prostředí pocházel vlastenec, básník a sběratel českých duchovních písní Josef Kamarýt. Narodil se ve Velešíně 21. ledna 1797 jako první dítě manželů Alžběty a Jana. Postupem času mu přibylo ještě dvanáct dalších sourozenců. Jeho otec rolník a pekař se musel hodně ohánět, aby početnou rodinu uživil. Když chlapci táhlo na desátý rok, poslali jej rodiče na handl do rodiny německého učitele v Horním Dvořišti.

Po dvou letech pobytu mimo domov Josef ovládal němčinu tak dobře, že ho velešínský kaplan Václav Blažek mohl začít připravovat ke zkouškám na českobudějovické gymnasium. Talentovaný hoch byl přijat na školu a nejoblíbenějším předmětem se mu stala literatura. Primán Kamarýt četl německé i české básníky a prostřednictvím Puchmajerových almanachů a Jungmannových překladů vstřebával myšlenky národního obrození. Vlastenecké nadšení sdílel se svými studentskými přáteli a spolubydlícími Josefem Chmelenským a Františkem Čelakovským. Všichni tři začínali psát vlastní verše a společně se rozhodli projevit své vlastenectví přidáním druhého jména. Tak se stal Kamarýt Josefem Vlastimilem. V roce 1817 dokončil Kamarýt gymnasium v Českých Budějovicích. Hned poté se krátce vzdělával v Linci. Zde se pokoušel, ze stesku po domově, psát poprvé česky - verše, epigramy a vlastenecké básně do ča- sopisu “Rozličnosti“. Jedna z nich je příznačným, vpravdě celoživotním vyznáním začínajícího básníka: „ Dnem i nocí se vší mocí Tobě vlasti pracuji.“ Ještě téhož roku se přihlásil ke stu- diu filosofie do Prahy. Již v prvém semestru se však vrátil do Budějovic a pokračoval na tamním lyceu. Po návratu do Čech se zařadil do vlasteneckých kruhů své doby, i když jeho vlastní básnická činnost nedosahuje vrcholů tvorby Františka Ladislava Čelakovského, s nímž ho poutalo celoživotní přátelství a spolupráce.

Studia dokončil v roce 1824 a byl vysvěcen na kněze. Již v době, kdy se rozhodl pro povolání duchovního, zcela opustil světskou tématiku svých veršů a začal se zabývat sbíráním duchovních písní. Dva díly „Českých národních duchovních písní“ vydané v letech 1831 a 1832 se staly Kamarýtovým celoživotním dílem. Sám František Palacký označil již první díl sbírky za "nejznamenitější" ze všech souběžně vydávaných knih.

Kamarýt měl ještě v úmyslu vydat třetí a čtvrtý díl, avšak nebylo mu dopřáno záměr uskutečnit. Stačil ještě uspořádat "Pomněnky anebo rýmované propovědi nábožnosti, mravnosti a moudrosti".

Bylo to osm stovek přísloví a pořekadel určených především mládeži.

Posledních patnáct let jeho života doprovázela truchlivá znamení. V roce 1818 se při plavení koní v Malši utopila jeho třináctiletá sestřička a tato událost silně poznamenala matčino zdraví. V roce 1831 zemřela jeho sestra, která mu na faře v Klokotech vedla domácnost. Tuto ztrátu již matka nepřežila. Posléze se začalo podlamovat i Kamarýtovo zdraví. Záchvaty chrlení krve doprovázela i beznaděj z marné touhy po přeložení do Prahy, kde bylo mnohem víc literárních možností než na jihu Čech.

Na jaře 1833 se jeho zdraví zhoršilo natolik, že musel vyhledat lékařskou pomoc v Táboře. Na táborském děkanství 19. března 1833, v den svého svátku, v 36 letech zemřel.

Byl pochován na táborském hřbitově u kostelíka sv. Jakuba nad řekou Lužnicí. (Místo jeho odpočinku připomíná empírový náhrobek v parčíku , na který byl hřbitov přeměněn.)

Ve své kněžské činnosti v Táboře a pak v Klokotech vykonal mnoho v oblasti duchovního zpěvu, osvěty a celkového povznesení vzdělanosti ve své farnosti.

Kamarýtův hlavní význam tkví ve sběratelském zaujetí o zachování české lidové poezie a písní, zejména jihočeských. Lidové zpěváky a vypravěče nazýval „jihočeskými bardy“. Z jeho zdrojů čerpali především kromě Františka Ladislava Čelakovského také Karel Jaromír Erben, Antonín Dvořák, dokonce i Leoš Janáček a mnozí jiní, kteří již neznají původní pramen své inspirace. Jako velmi vzdělaný muž a vynikající lingvista (posluchač Bolzánův) byl i výborným překladatelem.

Obyvatelé Velešína na svého rodáka nezapomněli, na jeho rodném domě umístili pamětní desku a velešínské náměstí nese jeho jméno.

Václav Hajer


Malý dárek pro děti z dětského domova

Divadélko KOS, které před Vánoci hostovalo na Mikulášské nadílce v kaplickém kině, uvedlo své představení také v Dětském domově v Boršově nad Vltavou. Část nadílky, kterou obdaroval děti z Kaplice a okolí pan Slad, byla věnována i dětem z tohoto dětského domova.

Za Divadélko KOS děkuje principálka Milena Kolářová


Projekt "1000 dní pro Evropu"

V rámci projektu "1000 dní pro Evropu" navštíví Kaplici Jeho Excelence pan Antonio Cascais – mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Portugalské republiky.

12. 1. 2001 ve 14.00 hod. se zúčastní slavnostního otevření internetové studovny v Městské knihovně v Kaplici. Všichni jsou srdečně zváni.

V Městské knihovně budou nyní přístupna 3 místa na Internet pro veřejnost. V dospělém oddělení 1 místo s bezbarierovým přístupem, v 1. patře budou 2 místa pro veřejnost. V měsíci lednu a únoru bude představována další země EU Portugalsko.

J. Kostková

 

INFORMACE, KTERÉ MĚSTO KAPLICE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím

Můžete nalézt také na Informační tabuli města Kaplice.

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434, Kaplice, nákladem 1 500 výtisků.
http://www.kaplice.ois.cz/  ,  info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk FOP Černá v Pošumaví. Odpovědný redaktor Soňa Šindelářová. Členové redakční rady: Magdaléna Špičáková, Stanislava Jelenová
Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330 296.
Uzávěrka tohoto čísla 2. 1. 2001
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412