2001 1 2 3 4 5 6 7 + 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

květen 2001 - Číslo 5 - Ročník V.


USNESENÍ
27. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 11. dubna 2001

Zastupitelstvo města po projednání :

I. bere na vědomí

informaci o výši kupní ceny bytů prodávaných v II. etapě privatizace bytového fondu města Kaplice

II. schvaluje

zpracování projektové dokumentace přeložky vodovodního řadu v Malšském údolí v ceně do 100.000,- Kč s tím, že v případě havárie nebo nutnosti bude akce dle této dokumentace provedena

prodej dvougaráže v čp. 474 Pohorská ulice o výměře 28 m2 Aleši Dvořákovi, bytem Pohorská 93 za cenu 91.100,- Kč + náklady spojené s prodejem

prodej menší garáže v čp. 474 Pohorská ulice o výměře 14 m2 Aleši Dvořákovi, bytem Pohorská 93 za cenu 21.100,-Kč + náklady spojené s prodejem

prodej pozemku p.č. 204, p.č. 1458/12 a části 1483/1 k.ú. Pořešín Ing. Pavlu Kabourkovi, bytem Písek 448 za cenu 200,- Kč/m2 zastavěná plocha, 100,- Kč/m2 ostatní plocha + náklady spojené s prodejem a s vynětím z lesního fondu

prodej ideální poloviny pozemku p.č. 591/4 a p.č. 591/26 k.ú. Kaplice manželům Kocourkovým, bytem Kaplice 727 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

prodej ideální poloviny pozemku p.č. 591/4 a p.č. 591/27 k.ú. Kaplice manželům Lebedovým, bytem Kaplice 727 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

prodej pozemku PK č. 549 k.ú. Pořešín Obci Střítež za odhadní cenu + náklady spojené s prodejem

prodej půdních prostor v čp. 95 Pohorská ulice manželům Zlatínským, bytem Pohorská 95 za cenu stejnou jako ostatní společné prostory, které jsou součástí bytů + náklady spojené s prodejem

prodej pozemků p.č. 1680/49, 590/1 a 1680/24 k.ú. Kaplice určené k výstavbě RD (ZTV Šumavská) za průměrnou cenu vypočtenou z kupní ceny ostatních pozemků prodaných v aukci (v případě většího počtu zájemců bude rozhodovat nabídnutá cena) a současně schvaluje revokaci usnesení 21. zasedání městského zastupitelstva ze dne 7.6.2000 o způsobu prodeje těchto zbývajících parcel v lokalitě ZTV Šumavská formou aukce

odkoupení pozemku p.č. 519/3 k.ú. Kaplice o výměře 104 m2 (pozemek zastavěný domem čp. 478 Pohorská ulice) za cenu 500,- Kč/m2 od manželů Duchkových, bytem Praha 48/150 a schvaluje revokaci usnesení 26. zasedání měst. zastupitelstva ze dne 30. 10. 1997 a 17. zasedání městského zastupitelstva z 24. 1. 2000 odkoupení tohoto pozemku od manž. Duchkových za cenu 200,- Kč/m2

zveřejnění nabídky prodeje části pozemku p.č. 260/3 k.ú. Mostky za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

zveřejnění nabídky prodeje části pozemku p.č. 1470 díl 2) k.ú. Kaplice za cenu 200,- Kč za m2 + náklady spojené s prodejem

změnu Územního plánu sídelního útvaru města Kaplice, kterou se ruší obslužná komunikace pro řadové RD v Březové ulici

finanční podíl Města Kaplice na akci "Čistírna odpadních vod Pořešín" pro rok 2001 ve výši 2.500.000,- Kč

rozpočtové změny rozpočtu města na rok 2001 tak, jak byly předloženy odborem I MÚ Kaplice

vybavení barů MKC Kaplice sklem a porcelánem v částce do 40.000,- Kč

Smlouvu o půjčce na částku 45.500.000,- Kč uzavřenou mezi Městem Kaplice a Stavebním bytovým družstvem města Kaplice na výstavbu "Obytného souboru Šumavská" tak, jak byla předložena

Smlouvu o budoucí smlouvě kupní na prodej domů v "Obytném souboru Šumavská" uzavřenou mezi Městem Kaplice a Stavebním bytovým družstvem města Kaplice tak, jak byla předložena

provedení opravy komunikace u domu čp. 472 Pohorská ulice v rozsahu do 30.000,- Kč

III. souhlasí

s bezúplatným převodem pozemků p.č. 1682/3, p.č. 1680/34 a p.č. 212 díl c) k.ú. Kaplice od Pozemkového fondu na město Kaplice

IV. zamítá

žádost Elišky Švédové, bytem Náměstí čp. 202 Kaplice o prodej bytu (v této lokalitě nebylo rozhodnuto o privatizaci bytového fondu)

žádost manželů Lučanikových, bytem České Budějovice o prodej pozemku p.č. 1480 k.ú. Kaplice

žádost manželů Učňových, bytem Kaplice 777 o prodej části pozemku p.č. 1680/24 k.ú. Kaplice

žádost manželů Špánkových, bytem Kaplice 509 o prodej části pozemku p.č. 1680/24 a části p.č. 1680/29 k.ú. Kaplice.

Ing. František Doležal
starosta města
Jan Kozojed
zástupce starosty

 

KINO KAPLICE
Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689

Program na měsíc květen 2001


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2001-05.htm on line 116

 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
uvádí v květnu:

Besedu s tvůrci filmu
Kytice
jako součást filmového představení v kině ve čtvrtek 17. května 2001

Několik balad z jedné z nejoblíbenějších básnických sbírek 19. století od K. J. Erbena z pohledu současného režiséra a kameramana F. A. Brabce: "V každé básni jsme vymýšleli, čím bychom diváka zaujali ..."
Pořad se skládá z promítání filmu, po němž následuje beseda s tvůrci filmu a herci.

Kino Kaplice            Začátek ve 20.00 hodin            Vstupné 70,-Kč

 

Divadelní představení

úterý 22. května

Běloch 185 cm
hledá kohokoliv
zn: za účelem styku

Divadelní soubor D111 Č. Budějovice

Je těžké najít někoho na inzerát a vést s ním úplně "normální" život? Bláznivá sexykomedie (nejen) o (ne-)normálních lidech a jejich vzájemných vztazích. Dětem do 15-ti let a hlavně puritánům vstup přísně zakázán!

Kulturní dům          Začátek v 19.00 hodin          Vstupné 50,-Kč

Připravujeme na červen:

na úterý 12. června 2001

NOVOTY Petra Novotného

Pořad známého televizního baviče a moderátora
s hostem Janem Vančurou.

Kulturní dům      Začátek 19.00 hodin      Vstupné 160,-/110,-Kč

upoutávka na kulturní pořady, vedoucí MKC Jiří Anderle


Zpráva o lesích Města Kaplice

Město Kaplice v současné době obhospodařuje zhruba 115 ha lesa, který se nachází v katastrech obcí Kaplice, Blansko, Mostky, Hradiště, Ždár a Pořešín. Převážná část lesů byla jako historický majetek obcí vydána Lesy České republiky již v roce 1992. V té době až do poloviny roku 2000 pracoval na MěÚ Kaplice jako odborný lesní hospodář pan Antonín Zelený, který vyřizoval veškeré záležitosti týkající se městských lesů. Od listopadu 2000, kdy jsem tuto funkci převzal, byla již převážná část projektovaných úkolů na rok 2000 hotová, dokončovaly se pouze rozpracované porosty.

Pro zajímavost uvádím výsledky hospodaření v městských lesích za rok 2000:

Těžební činnost:
Celkem bylo vytěženo v předmýtní a mýtní úmyslné těžbě 419,39 m3, v těžbě nahodilé 49,14 m3 (souše, vývraty zlomy). Tržby za dřevo činily celkem 272768,- Kč.

Pěstební činnost:
Zalesněno bylo 0,65 ha holin, dále byly provedeny další práce v pěstební činnosti (nátěry proti okusu zvěří 3,69 ha, ožínání kultur 3,18 ha, postřik proti klikorohu 2,49 ha a vyklízení klestu po těžbě 162 m3). V rámci výchovných zásahů do 40-ti let věku bylo vykázáno 0,38 ha probírek a 3,79 ha prořezávek. Celkem bylo na pěstební činnost vynaloženo 115 028,- Kč.

Na veškeré výše uvedené práce byla uzavřena smlouva s firmou Lesy Kaplice, a.s.

Zmíním se v krátkosti o přídělech konfiskovaných lesů obcím dle dekretu prezidenta republiky č. 12/ 1945 Sb. v bývalém politickém okrese Kaplice. V roce 1995 bylo na základě podkladů pro navrácení konfiskovaných lesů v k.ú. Blansko, Hradiště a Mostky o přibližné výměře 300 ha zažádáno o jejich vydání dle zákona 172/1991 Sb. Lesy České republiky a Katastrální úřad však tento nárok zpochybnily a k vydání lesů nedošlo.

Až zákonem č. 114/2000 Sb. s platností od 1. 7. 2000 se situace změnila a otevřela se nám možnost k získání dalších přídělů bez ohledu na datum jejich zapsání do katastru nemovitostí (dříve byla stanovena nejzazší hranice pro zapsání do katastru nemovitostí konfiskovaných lesů 31. 12. 1949). Začal jsem tedy jednat s archivem Ministerstva zemědělství, kde jsou uloženy veškeré podklady. Na základě těchto jednání se podařilo získat podklady pro vydání lesů v k. ú. Ždár, Všeměřice, Zdíky, Jaroměř a Velký Strádov o celkové výměře zhruba 130 ha. V případě, že se podaří získat veškeré podklady o přídělech, stane se Město Kaplice vlastníkem přibližně 550 - 600 ha lesa. Tímto získá značný majetek, který bude při rozumném hospodaření trvalým přínosem.

V rámci služeb pro obyvatelstvo III. odbor majetku MěÚ navrhl a Městská rada schválila ceník samovýrob paliva a užitkového dřeva (tyčovina, pilařská kulovina). Je pochopitelné, že možnosti samovýroby jsou omezené, takže bohužel může být uspokojena jenom část žadatelů. podrobné informace o případném zadání samovýroby můžete získat na MěÚ Kaplice u pana Nebáznivého.

V Kaplici dne 19.4. 2001 Petr Nebáznivý, odborný lesní hospodář


Projekt LIKVIDACE PET - LAHVÍ

Město Kaplice ve spolupráci s TS Kaplice s.r.o. a firmou Eko-kom, a.s. Praha zahájilo projekt LIKVIDACE PET - LAHVÍ. Cílem projektu je maximálně využít druhotné suroviny a prodloužit životnost skládky pevného odpadu Bukovsko. V nejbližších dnech bude na zkušební provoz po dobu tří měsíců v Kaplici rozmístěno 10 - 15 kontejnerů na PET láhve.

Jedná se o lokality: obě sídliště, Pohorská ulice, Šumavská ulice, Omlenická ulice a Nové Domovy. Vývoz kontejnerů bude uskutečňován jednou za 14 dní a to každou sobotu. Odpad bude po naplnění vytříděn, slisován a předán dalšímu zpracovateli. Pro efektivnější využití kontejneru je nejlepší PET láhev předem slisovat a zavíčkovat.

Upozornění:
Kontejnery slouží pouze na PET lahve. Pro plasty, např. umělé kelímky, igelity, mikrotenové sáčky atd., není kontejner určen.

Luboš Jelínek


 

ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE
Program na měsíc květen 2001


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2001-05.htm on line 260


Z HISTORIE KAPLICE A OKOLÍ

Obchod, průmysl, živnosti, státní a správní úřady pět let po vzniku republiky - 1923

Město Kaplice
mělo 2 400 obyvatel (dnes 7 874 obyvatel, ovšem včetně osad) a bylo sídlem okresní správy politické, okresní správní komise, okresního soudu, berní správy, berního úřadu, důchodkového kontrolního úřadu, poštovního úřadu a četnické stanice.

Kaplice byla střediskem obchodu, průmyslu a živností. Jejich přehled je následující:

advokát, barvíř, 2 bednáři, prodej časopisů, 2x výroba cementového zboží, 2 cihelny, 3 cukráři, 3x obch. s dobytkem, 2x dřevěné zboží, obchod dřívím, drogerie, 5 družstev (stavební a bytové, obchodní, konzumní a spořitelní pro okres Kaplice, německé hospodářské a elektrárna, mlýn a obilní skladiště), městská elektrárna, fotograf, 2x galanterní a krátké zboží, geometr, 3x hadry a kosti, hamr, 2 hodináři, 7 hokynářství, 5 holičů a vlásenkářů, 15 hostinců, obch. hřebeny a dýmkovými špičkami, 2 hrnčíři, 3x jednatelství a komisionářství, 2 kartáčníci, 2 klempíři, kloboučník, knihař, 2 knihkupectví, knihtiskárna, 2x kola a šicí stroje, 3 koláři, kominík, 3 kováři a podkováři, výroba košatin, kožišník, kramář, 13x krejčí pro pány, 8x dámské krejčovství, krupař, továrna na zpracování kůží (zal. 1866), 3 lékaři, lékárna, 2x obch. lnem, 5x výčep lihovin, 2x výroba lihovin a likérů, 2 malíři písma, 2 malíři pokojů, 2 mechanické pletárny, 2 mlýny, 2x módní zboží, kuchyňské nádobí, 2 natěrači, notář, 5 obch. obilím, 11 obuvníků, obch. octem, hotové oděvy, 5 obch. palivem, 4x papírnické zboží, 5 pekařů, 2 pilníkáři, 2 pivo-vary, pivo v lahvích, pohřební ústav, 3 pokrývači, 2 porodní praxe, 9x povoznictví, prádlo, přezkař, provazník, 12 řezníků, rukavičkář, 3 sedláři a řemenáři, obchod senem a slámou, 2 sklenáři, 10x smíšené zboží, výroba sodovky, soustružník, stavební hmoty, obchod střelivem, 2x střižní zboží, obchod surovinami, tesař, 5 trafik, 4 truhláři, 5 úvěrních ústavů, uzenář, obchod vápnem, vlněné a pletené zboží, umělé a obch. zahradnictví, 3x zámečnictví, 2 zedníci, zubní technik, 3 železářské obchody a 2 zvěrolékaři.

TOVÁRNA NA KUŽE LEDERFABRIK
Karel Gabrieluv syn
BEDRICH GABRIEL
KAPLICE, Jižní Čechy
Šekové konto 4890
Karl Gabriel's Sohn
Friedrich Gabriel
KAPLITZ, Südböhmen
Scheckkonto 4890

------ Výroba: ------

Hlazenice, podrážková a remenová kuže. Telecí box (černý a barevný). Kraviny (hnedé a černé), štípenka (hnedá).
- SPECIALITA:
- H L A Z E N I C E. -

--- Erzeugung von ---

Blank-, Sohlen-u . Riemen-leder, Boxcali (schwarz und färbig), Kuhleder (braun und schwarz), Spaltleder (braun).
S P E C I A L I T Ä T :
B L A N K L E D E R.

 

Přehled o obsazení státních a správních úřadů v Kaplici.

Okresní správa politická - v čele místodržitelský rada, 2 okresní komisaři a 2 okresní tajemníci. Dále okresní lékař, státní zvěrolékař, evidenční důstojník, odborný poradce státního pozemkového úřadu, okresní školní inspektor německých škol, 2 kancelářští oficianti, 4 kancelářští pomocníci, úřední zřízenec.

Okresní soud - v čele rada zemského soudu, 2 vrchní oficiálové, 2 oficiálové, podúředník, soudní vykonavatel.

Berní správa - v čele vrchní finanční rada, správce, adjunkt, 2 asistenti, praktikant, 2 výpomocné kanc. síly, 4 ženské kanc. síly, 2 zřízenci.

Berní úřad - 2 vrchní berní správci, vrchní oficiál, 2 asistenti, 2 ženské výpomocné kanc. síly, výpomocná kanc. síla, berní vykonavatel, zřízenec.

Důchodkový kontrolní úřad - vrchní správce, asistent, vrchní strážmistr, strážmistr, úřední čekatel.

Pošta - administrátor, 2 asistenti, akcesistka, volná úřední síla, 2 podúřed-níci, 2 poštovní zřízenci, 4 výpomocní pošt. zřízenci.

Četnická stanice - četnický nadporučík, vrchní strážmistr, 5 strážmistrů.

Okresní správní komise - okresní tajemník, vrchní geometr, adjunkt.

Okresní nemocenská pokladna - starosta, ředitel kanceláře, 2 přednostové oddělení, pokladník, kontrolor nemocných, 2 výpomocné kanc. síly.

Purkmistrovský úřad -
obecní zastupitelstvo: starosta, 2 náměstci starosty, 7 měst. radních , 20 členů měst. zastupitelstva.
úřednictvo: městský tajemník, sládek měst. pivovaru, ředitel měst. elektrárny, měst. úředník, vrchní strážník, strážník.

Václav Hajer

 

"Odpustit je možné na základě pokání,
ale zapomenout nelze"

Poslední dny Třetí říše a konec války v Kaplici

Na jaře 1945 již málokdo mezi kaplickými Němci pochyboval o rychlém konci války. Ze západní strany postupovala americká vojska a z východní strany se nezadržitelně blížila Rudá armáda.

Byla to doba, kdy nadšení roku 1939 i euforie po prvních vítězstvích německých vojsk v Polsku, Francii, Belgii, Holandsku, Dánsku, Africe a v dalších zemích, byla vystřídána strachem.

Strachem hlavně ze sovětských vojáků. (Vůči Američanům neměli totiž nacisté tak nečisté svědomí, jako vůči sovětských lidem.) Naši bývalí němečtí spoluobčané totiž dobře věděli ze zpráv svých mužů a synů, jakých zvěrstev se němečtí vojáci dopouštěli na lidech i na majetku, když postupovali do nitra sovětské země, právě tak, jako v době, kdy z této země ustupovali. Kapličtí Němci také věděli, že to byla Rudá armáda, která osvobodila nejhroznější koncentrační tábory jako Osvětim, Majdanek, Belžec, Chelmo, Sobibor a Treblinku a řadu dalších. A protože tohle všechno věděli, báli se. Proto připravovali obranu města hlavně proti východní frontě.

V lednu a únoru 1945 zformovali jednotku Volksturmu. Příslušníky této jednotky byli invalidé a starci. Do jejich čela byl jako velitel stanoven Hans Sailer a dalšími funkcionáři se stali Wencel Fiedler a Josef Strauss. Tato jednotka byla v dubnu nasazena do obranných linií mezi Stropnicí a Pohořím.

Zároveň chlapci a děvčata z HJ stavěli protipancéřové zátarasy v Českobudějovické a Pohorské ulici právě tak, jako ve směru na Blansko. V posledních dubnových dnech byli k odvodu povoláni chlapci ročníku 1929 - tedy šestnáctiletí.

Když 30. dubna oznámil rozhlas, že "Vůdce padl na hrotu svých vojsk v boji o Berlín", zbývala většině kaplických Němců (přes všechna obranná opatření, která přijali) již jen jedna naděje. Že Američané přijdou dřív než Rusové a obsadí město bez boje.

Vedení NSDAP však bylo jiného názoru. Okresní náčelník Strasser vydává rozhodnutí: Prostřednictvím Volksturmu a armády bránit město do poslední kapky krve a do poslední cihly. V této chvíli - psal se den 4. května 1945 - objevuje se však jiná skupina funkcionářů, např. Landrat Leitsmann, zástupce starosty Karel Gabriel a velitel vojenské nemocnice doktor Wanek. Tato skupina chtěla vyhlásit město jako lazaretní a tím zabránit krveprolití.

Mezitím tzv. radikálové, tj. starosta Anderl, Kreisleiter Strasser, vedoucí NSV Klugewitz, SA Standartenfürer Nelböck pro jistotu odvážejí z města své rodiny a majetek na nákladních autech. Tito pánové se nakrátko vrátí již sami, bez rodin dne 7. května ráno, ale večer téhož dne znovu odjíždějí. V rozmezí mezi 4. a 9. květnem sehrává důležitou roli velitel vojenského útvaru záložních důstojníků a zároveň i vojenský velitel města major Gossing. Podle vývoje situace přiklání se jednou na tu, podruhé na druhou stranu rozpolceného okruhu funkcionářů. Jeho jednoznačné rozhodnutí ovlivňoval strach.

Z Nových Hradů došla totiž zpráva, že jednotka SS oběsila na radnici před zraky občanů starostu, ředitele školy a lesníka proto, že sejmuli z budovy radnice říšskoněmecký znak s hákovým křížem.

Pro kaplické "vzbouřence" nastalo ulehčení, když se 8. května v 11 hodin směrem od kaplického nádraží objevili v automobilu čtyři američtí vojáci. Po rozhovoru s panem Marešem, který se prohlásil za zástupce Českého národního výboru, pověřili Američané formálně majora Gossinga a jeho vojáky ochranou města a nemocnice.

Útvar záložních důstojníků však tento úkol nesplnil. 9. května ráno v 5 hodin před blížící se Rudou armádou vojáci z kasáren zmizeli. Jejich velitel porušil dané slovo o ochraně města a nemocnice.

V ranních hodinách se proto schází Leitsmann, Gabriel a dva lékaři z polní nemocnice. Rozhodli, že pod ochranou vlajky Červeného kříže pojedou spolu s panem Simonem a Marešem ( jako zástupcem Českého národního výboru) k americké jednotce ve Vyšším Brodě požádat o ochranu města před jednotkami SS, Vlasovci a uprchlými vězni z koncentračních táborů.

Silnice směrem k Vyššímu Brodu byla však beznadějně ucpána prchajícími německými vojsky. Proto se kapličtí vyjednavači obrátili opačným směrem a snažili se dostat do Českého Krumlova. To se jim po mnoha obtížích podařilo a navázali styk s americkým majorem (jeho jméno neznám), který byl velitelem Č. Krumlov. Vzhledem k počtu zraněných v polní nemocnici a vzhledem k přelidnění města ženami a dětmi (5.000 osob), přislíbil americký major pomoc příští den, tj. 10. května. Zároveň předal vyjednavačům prohlášení, že se město dočasně dostává pod ochranu amerických jednotek.

To se ale psal již čtvrtek 10. května a v odpoledních hodinách (v 16.30 hod.) přijíždí směrem od Benešova nad Černou první jednotky Rudé armády 4. ukrajinského frontu maršála Malinovského a okamžitě obsazují celé město. Pan Gabriel je spolu s ostatními členy městské rady zbaven funkce a na jeho místo dosazen majitel mlýna pan Blábolil. Ale již v pátek (tedy následující den) se prozatímním starostou stává pan Doucha z Velešína. Velitelem policie byl jmenován pan Šmat.

V následujících dnech se ve městě sice znovu objevují Američané, ale v souladu s americko-sovětskou dohodou se stahují za demarkační čáru, kterou tvořila železniční trať Kaplice - Horní Dvořiště. Tímto okamžikem skončila pro kaplické občany válka. Skončila však nejen válka, ale začali i nová etapa v historii města. Etapa, jejíž začátek stanovilo rozhodnutí vítězných velmocí v Postupimi. Realizace tohoto rozhodnutí znamená odsun německých obyvatel z města a příchod nových dosídlenců, kteří postupně vytvářeli Kaplici v té podobě tak, jak ji dnes známe.

Naskýtá se zde otázka (stále obnovovaná sudetským Landsmanschaftem), zda odsun byl oprávněný a spravedlivý. Přesto, že jsem se ve svém životě dvakrát dostal do role utečence (jednou nás s rodiči z Užhorodu vyhnali v roce 1938 Maďaři a podruhé z Michalovců v roce 1939 Slováci) a vím tedy z vlastní zkušenosti, co je to pod hrozbou násilí opustit jen s osobními svršky domov, říkám, že odsun Němců byl nutný a byl spravedlivý.

Proč? Protože:
1) 

Němečtí kolonisté přišli do města v průběhu 12. století jako přizvaní hosté české šlechty. Jenže v průběhu staletí se naturalizovali a přestali se jako hosté chovat. Začali vystupovat jako panovační mocipáni.

2) 

Nikdy neuznávali příhraniční historické území Čech jako zemi Čechů. Celá staletí se úspěšně snažili o germanizaci celé naší oblasti a byli hlavně od počátku minulého století původci národnostních rozepří.

3) 

V roce 1918 - 1919 nechtěli přijmout závěry mírové konference (tedy vznik ČSR) a snažili se vytvořit tzv. župu Deutschböhmen.

4) 

Vytvořením vlastních vojenských jednotek Volkswehr se snažili mocensky zabránit tomu, aby se Kaplice stala součástí ČSR.

5) 

Když byli kapličtí Němci vojenskými jednotkami ČSR počátkem prosince 1918 donuceni kapitulovat, nesmířili se s republikou a v následujících 20 letech vyvolávali ve městě soustavně národnostní rozmíšky a neklid.

6) 

Po nástupu Hitlera v Německu po roce 1933 jednoznačně dávali najevo svůj souhlas s nacistickou válečnickou ideologií a s myšlenkou rozbití republiky.

7) 

Po mobilizaci v roce 1938 nemalá část kaplických mužů prchá z republiky a vstupuje do jednotek Freikorpsu. Cíl byl jednoznačný - přepadnout vojensky republiku.

8) 

Po vstupu německých vojsk do města v roce 1938 značný počet mužů dobrovolně vstupuje do jednotek Wehrmachtu a jednotek SS.

9) 

Kapličtí občané věděli o zvěrstvech v Polsku, Jugoslávii a SSSR i v koncentračních táborech a plně s jednáním jednotek SS a Wehrmachtu souhlasili.

10) 

Věděli o nelidském zacházení se zajatci v Cetvinách a jinde, věděli o vlacích s vězni z koncentračních táborů, věděli o vraždách letců atd. Mlčeli a souhlasili.

A protože tohle všechno dělali a věděli, opakuji znovu: Přestali být ve městě hosty a snažili se být nadlidmi - vyvolení - a proto museli odejít. I v jejich případech tedy mlely boží mlýny pomalu, ale jistě.

Vážení spoluobčané, závěrem bych chtěl každému z Vás, kdo jste od října minulého roku četl mou sérii článků o našich bývalých spoluobčanech, připomenout, že pod tíhou faktů: Odsun nebyla pomsta - odsun byla spravedlnost.

Záboj Čampula

 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAPLICE
Kostelní ulice 128, 382 41 Kaplice, tel.: 0336/220 09

Program na měsíc květen 2001


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2001-05.htm on line 433


DĚTSKÝ DEN
Výlet do ZOO
Praha - Trója, 2. 6. 2001
Sraz: 6.30 hod. Kaplice - náměstí
Odjezd: 7.00 hod.
Návrat: cca 19.00 hod.
Program: návštěva zoologické zahrady
Cena: dospělí 280,- Kč
děti do 12 let 240,- Kč
Vstupné do ZOO (není zahrnuto v ceně):
Dospělí 50,- Kč
Studenti 25,- Kč (doklad nutný)
Rodina 100,- Kč (max. 2 dospělí a 2 děti)
Děti 3 - 15 let 25,- Kč
Děti do 3 let zdarma
Informace: v CESTOVNÍ KANCELÁŘI I - KONTAKT
Náměstí 204, tel.: 311177


Junák - svaz skautů a skautek ČR

Středisko 202 05 SIRIUS Kaplice
IČO: 70525102
Bank. spojení: Komerční banka Kaplice
Číslo účtu: 4356740497/0100
Telefon: +420 380 314 374
Kontaktní adresa: Jiří Angyal, Míru 754, 382 41 Kaplice

Každoročně se na svátek sv. Jiří - patrona skautů pořádají akce k oslavám tohoto dne. Každý oddíl slaví tento svátek po svém, v Č Budějovicích se koná každoročně skautská pouť, letos spojená s výstavou 85 let hnutí v Jižních Čechách. Schází se zde skauti z celého regionu.

Větší celostátní akcí je třídenní setkání v Praze - Uhříněvsi - Georgiáda, svým významem druhá největší skautská akce v roce, spojená se závody Skautského srdce. Je to jedinečná příležitost si vyzkoušet znalosti a vědomosti jednotlivých šestičlenných hlídek skautů, skautek, světlušek a vlčat, protože těsně po této akci následují celorepubliková okresní kola Svojsíkova závodu - prověrky skautských znalostí a dovedností.

Každoročně se na Georgiádu vypravují skauti a skautky střediska SIRIUS z Kaplice a Vyššího Brodu. Po účasti na několika ročnících - letos již po šesté, naše děti reprezentují město Kaplici velice dobře. Letos se na těchto závodech sešlo celkem 32 startovních hlídek z celé ČR. V chladném deštivém počasí po ranním průvodu všech zúčastněných Prahou odstartovali první hlídky na 5 kilometrovou trať. Již na startu a při bodování krojů, výstroje a kronik bylo jasné, že Kaplice bude favoritem. Vždyť celkem 7 postavených šestičlenných hlídek členů střediska dávalo najevo připravenost a odhodlání zvítězit.

Po skončení závodu a slavnostním vyhodnocení bylo opravdu mnoho důvodů k radosti.

3. místo skautek z Kaplice - družiny Vážky, 2. místo skautů z Kaplice družiny Svišťů a vítězství světlušek z Kaplice bylo úspěchem, který dokazuje, že poctivá celoroční příprava se dokáže zúročit. Obzvláště je třeba ocenit hlídku světlušek, které po loňském nevydařeném závodě v Uhříněvsi a smolném krajském kole Závodu vlčat a světlušek daly svým vůdcům ten nejkrásnější dárek. Středisko Sirius děkuje všem, kteří se na tomto mimořádném úspěchu podíleli.

Jiří Angyal, předseda střed. rady


Já vím

Jak krásný je ten pocit,
že smíš někomu věřit
a jak se cítíš svobodná
když víš,
že ti naslouchá.

Jak se cítíš zklamaně,
když tvé tajemství vyzradí
a jak opuštěně,
když ví,
že ti tím ublíží.

Splín na duši se ti usadí
nevíš co si myslet
raději nikomu nevěříš
a myslíš,
že navždy sama budeš.

Neboj se však
až to budeš nejmíň čekat
přijde někdo blízký
a ty budeš štěstím plesat.

Důvěru tvou si získá
a ty mu budeš věřit
budeš mu nakloněná
a budeš mít potřebu
znovu se svěřit.

Radka Botošová, 8. tř. ZŠ. Omlenická


Závod o pohár starosty města Kaplice

Dne 31. 3. 2001 se na cvičišti ZKO Kaplice uskutečnil závod o pohár starosty města Kaplice ve výcviku psů služebních plemen podle mezinárodního zkušebního řádu IPO-3. Počasí sice závodům příliš nepřálo, ale díky pořadatelům a především rozhodčímu závodu panu Ferdinandovi Rittrovi měl průběh závodu výbornou úroveň. Soutěžící i jejich psi podávali výkony na velmi dobré úrovni. I přes nepříliš příznivé počasí si našli cestu na cvičiště ZKO i diváci a příznivci kynologie, což potěšilo nejenom organizátory, ale byla vytvořena i příjemná kulisa pro samotné závody. Bylo se opravdu na co dívat a jak už to v každém sportovním odvětví bývá, někdo musel být první a ten, komu to tentokrát nevyšlo výsledkovou listinu uzavíral.

Závěrečný ceremoniál s vyhlášením výsledků byl vyvrcholením celodenního sportovního klání. Ceny vítězům a všem zúčastněným předal starosta města Kaplice pan Ing. František Doležal, který si našel čas a udělal organizátorům soutěže radost svou přítomností. V krátkém projevu ocenil práci jak pořadatelů, tak i samotných závodníků. Popřál všem mnoho úspěchů v jejich kynologické práci a vyzvedl i práci samotné ZKO Kaplice. Nejednomu členu ZKO Kaplice asi zaplesalo srdíčko, když pan starosta poděkoval všem, kteří se podíleli na výstavbě a udržování areálu ZKO Kaplice. Byla tak oceněna práce všech, kteří se na vybudování jednoho z nejhezčích areálů v okrese Český Krumlov podíleli.

Nesmíme ale zapomenout ani na sponzory závodu, díky kterým se mohl samotný závod vůbec uskutečnit. Poděkování zaslouží firmy Jouza Union, zámečnictví Slad, obchodní dům Sabina, uzenářství Antoni, dárkové zboží Kaplice, DM drogerie Č. Budějovice, děkujeme i starostovi města Kaplice za zakoupení pohárů pro vítěze. Závěrem chci poděkovat i všem organizátorům soutěže, od těch, kteří se starali o administrativní záležitosti, až po ty, kteří se starali o žaludky závodníků a technickou část závodů.

Děkujeme i figurantům soutěže, kteří odvedli práci na velmi dobré úrovni a především rozhodčímu soutěže panu Ferdinandovi Rittrovi, který zvládl velice náročné posuzování soutěže ke spokojenosti všech zúčastněných.

Celkově se závodů zúčastnilo devět psovodů spolu se svými čtyřnohými kamarády a pořadí bylo následující:

Závod podle MZŘ IPO-3 o Pohár starosty města Kaplice

1.  Machát Josef   Ford   ZKO Nové Hrady
2.  Klícha Vlastimil   Gero   ZKO Velešín
3.  Rubenwolf Josef   Axa   ZKO Netolice
4.  Přibyl Miloslav   Jola   ZKO Větřní
5.  Veselka Petr   Bety   ZKO Kaplice
6.  Tůma Petr   Juno   ZKO Hluboká
7.  Komeda Petr   Irr   ZKO Velešín
8.  Petrovičová Marta   Frenk   ZKO Kaplice
9.  Petrovičová Marta   Aaron   ZKO Kaplice

Václav Klimeš


 
FOTBAL

A mužstvo

16. K
FK Spartak Kaplice - TJ Klatovy     0 : 2
18. K
FK Spartak Kaplice - SK Motorlet Praha     0 : 0
20. K
FK Spartak Kaplice - Keramika Chlumčany     2 : 0

B mužstvo
26. K
Hraničář H. Stropnice - FK Spartak Kaplice     2 : 0
14. K
SK Zlatá Koruna - FK Spartak Kaplice     1 : 2
15. K
FK Spartak Kaplice - Mariner Bavorovice     1 : 0
16. K
Rožmitál n. Šumavě - FK Spartak Kaplice     1 : 0

starší dorost
26. K
FK Spartak Kaplice - SKP Č. Budějovice     1 : 2
14. K
FK Spartak Kaplice - FK Slavoj Č. Krumlov     0 : 1
15. K
Slovan Kamenice n. Lipou - Spartak Kaplice     2 : 2
16. K
FK Spartak Kaplice - SK Spartak S. Ústí     1 : 2

mladší dorost
26. K
FK Spartak Kaplice - SKP Č. Budějovice     0 : 6
14. K
FK Spartak Kaplice - FK Slavoj Č. Krumlov     1 : 6
15. K
Slovan Kamenice n. Lipou - Spartak Kaplice     2 : 3
16. K
FK Spartak Kaplice - SK Spartak S. Ústí     0 : 1

starší žáci
26. K
SK Č. Buděj. "B" - FK Spartak Kaplice     4 : 1
14. K
FK Spartak Kaplice - FC ZVVZ Milevsko     1 : 2
15. K
SK Strakonice - FK Spartak Kaplice     2 : 0

mladší žáci
26. K
SK Č. Buděj. "B" - FK Spartak Kaplice     4 : 0
14. K
FK Spartak Kaplice - FC ZVVZ Milevsko     1 : 2
15. K
SK Strakonice - FK Spartak Kaplice     2 : 0

přípravka 12. K
FK Spartak Kaplice - FC Vltava "B"     11 : 0

 

INFORMACE, KTERÉ MĚSTO KAPLICE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím

Můžete nalézt také na Informační tabuli města Kaplice.

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434, Kaplice, nákladem 1 500 výtisků.
http://www.kaplice.ois.cz/  ,  info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk FOP Černá v Pošumaví. Odpovědný redaktor Soňa Šindelářová. Členové redakční rady: Bc. Magdaléna Špičáková
Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330 296.
Uzávěrka tohoto čísla 27. 4. 2001
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412