2001 1 2 3 4 5 6 7 + 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

prosinec 2001 - Číslo 11 - Ročník V.


ŽIVÝ BETLÉM V KAPLICI

Na předvečer Štědrého dne připravuje Městské kulturní centrum ve spolupráci s nově zakládaným kaplickým divadelním souborem živý betlém. Někteří občané mohou znát podobné akce, které se pořádají například v Českém Krumlově, Borovanech, Horní Plané, či na jiných místech. Přestože v těchto městech jsou živé betlémy již tradicí, pro Kaplici se bude jednat o novou a proto i neznámou akci. Zkusme si tedy o ní něco říci. Na otázky nám odpoví vedoucí zdejšího Městského kulturního centra pan Jiří Anderle.

Řekněte nám, co si máme pod pojmem živý betlém představit.
Jak už sám název napovídá, bude se jednat o znázornění narození Ježíše, tak jak bývá zvykem si ho připomínat v době vánoční. V tomto případě půjde o ztvárnění betléma živými osobami – herci.

Kde budeme moci živý betlém vidět?
Především na náměstí. Ale nepředstavujte si však prosím, že se bude odehrávat všechno na jednom místě. Základní myšlenkou této akce bude znázornit nejen zrození Ježíše, ale i putování Marie a Josefa do Betléma, jejich hledání noclehu a dále zvěstování narození Páně pasáčkům a nakonec i klanění Tří králů. Proto se bude vlastně jednat o jakési putování po jednotlivých zastaveních a soubor jednotlivých obrazů, přesněji samostatných výstupů.

Jaký je připraven doprovodný program?
Protože se jedná o první akci, kde se vše připravuje za „pochodu“, nelze nyní přesně říci, kdo všechno program obohatí. Jistě to bude vystoupení dětí, v rámci betléma by se mělo předávat i tradiční betlémské světlo. A víc vám již nepovím. Přesnější informaci vám přinesou plakáty, které budou včas vyvěšeny. Jen chci ještě jednou připomenout, že se jedná o začátky, a tak možná vše nebude až tak vynikající, jak by si člověk představoval.

Děkujeme za rozhovor a přejeme hodně zdaru. A vás, kteří čtete tyto řádky zveme v neděli 23. prosince v 17.00 hodin na náměstí.

 
Pěkné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí a pohody v novém roce
přeje všem spoluobčanům
vedení města Kaplice,
zastupitelstvo města
a pracovníci městského úřadu.
 

UPOZORNĚNÍ
Městský úřad v Kaplici oznamuje,
že bude ve dnech 27. prosince 2001 – 1. ledna 2002 uzavřen.


Infocentrum oznamuje
uzavření ve dnech od 24. prosince 2001 do 1. ledna 2002.

U S N E S E N Í
33. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 19. 11. 2001

Zastupitelstvo města po projednání:

I. s c h v a l u j e

*

prodej pozemku p.č. 1680/24 k.ú. Kaplice o výměře 585 m2 manželům Kozlíkovým, bytem Kaplice 542 za cenu 401,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej části pozemku p.č. 1680/29 k.ú. Kaplice o výměře cca 30 m2 manželům Špánkovým, bytem Kaplice 509 za cenu 401,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej části pozemku p.č. 1072 k.ú. Kaplice o výměře cca 70 m2 manželům Theierovým, bytem Kaplice 473 za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej pozemků p.č. 1234/32, 12/2, 1227, 182/1 díl a) k.ú. Kaplice (zastavěná plocha pod trafostanicemi) Jihočeské energetice, a.s. Č. Budějovice za cenu 400,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej částí pozemku p.č. 652/1 k.ú. Kaplice (za zahradami řadových RD - výměry po zaměření) Jindřichu Trávníčkovi, bytem Šumavská 687, Miroslavě Šedivé, bytem Šumavská 688, manželům Matrasovým, bytem Šumavská 689, Josefu Sejkovi, bytem Šumavská 690 a Jitce Sejkové, bytem Českobudějovická 26, manželům Žemličkovým, bytem Šumavská 691, manželům Beluským, bytem Šumavská 692, manželům Kolínovým, bytem Šumavská 693, manželům Marešovým, bytem Šumavská 694, manželům Nožičkovým, bytem Šumavská 695, manželům Broukalovým, bytem Šumavská 696, manželům Čutkovým, bytem Šumavská 697, manželům Farkovým, bytem Šumavská 698, manželům Siklenkovým, bytem Šumavská 699, Zdeňku Drhovskému, bytem Šumavská 700, manželům Komedovým, bytem Šumavská 701, Haně Papajové, bytem Šumavská 703 za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej bytů v čp. 478 Pohorská ulice v rámci privatizace bytového fondu I. etapa Ladislavu Novákovi ml., bytem Pohorská 478, manželům Brejžkovým, bytem 1. máje 761, manželům Valdaufovým, bytem Pohorská 478, Petře Žákové, bytem Pohorská 478 za cenu sníženou o 63,80 Kč/m2 zastavěné plochy domu – současným nájemníkům je na vlastní žádost převáděna pouze část zastavěné plochy domu, která je ve vlastnictví Města Kaplice, další část je v soukromém vlastnictví

*

zveřejnění nabídky prodeje části pozemku p.č. 1788/1 k.ú. Kaplice o výměře 1212 m2 za cenu min. 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 591/5 k.ú. Kaplice o výměře 78 m2 za cenu min. 200,- Kč/m 2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 591/25 k.ú. Kaplice o výměře 21 m2 za cenu min. 200,- Kč/m 2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 591/24 k.ú. Kaplice o výměře 19 m2 za cenu min. 200,- Kč/m 2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 591/3 k.ú. Kaplice o výměře 78 m2 za cenu min. 200,- Kč/m 2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 591/28 k.ú. Kaplice o výměře 19 m2 za cenu min. 200,- Kč/m 2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 591/29 k.ú. Kaplice o výměře 21 m2 za cenu min. 200,- Kč/m 2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje části pozemku p.č. 2004 k.ú. Kaplice o výměře cca 4 m2 za cenu min. 200,- Kč/m 2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje pozemků p.č. 761/5, 1189/17, 1537/8, 1537/9, 1679/4, 1679/22, 1679/25 k.ú. Kaplice (pozemky pod garážemi) za cenu min. 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje části nemovitosti čp. 127 Kostelní ulice, včetně pozemků p.č. 23/2 a části p.č. 23/1 k.ú. Kaplice (po rampu) za minimálně odhadní cenu + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje části pozemku p.č. 32 k.ú. Pořešín o výměře cca 20 m2 za cenu min. 70,- Kč/m 2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 590/1 k.ú. Kaplice o výměře 567 m2 (stavební parcela ZTV Šumavská) za cenu 401,- Kč/m2 + nákl. spojené s prodejem

*

revokaci usnesení Zastupitelstva města Kaplice ze dne 5. 3. 2001 týkající se prodeje části pozemku p.č. 409 díl e) k.ú. Kaplice o výměře cca 100 m2 a schvaluje na základě nového geometrického zaměření prodej části pozemku p.č. 409 díl f) k.ú. Kaplice o výměře 156 m2 Janě Lučanikové, bytem Kaplice 775 za cenu 200,- Kč/m2 + nákl. spojené s prodejem

*

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 89 k.ú. Kaplice s Českým Telecomem, a.s., České Budějovice (vedení telekomunikační sítě Široká ulice) - cena věcného břemene 100,- Kč/bm jednorázově

*

doplnění Zřizovací listiny Základní školy Fantova 446 Kaplice Čl. III Doplňková činnost ZŠ: pořádá odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce, včetně lektorské činnosti

*

doplnění obcí, na jejichž území bude prováděna veřejná sbírka na nákup sanitního vozu 4x4 Volkswagen, a změnu způsobu jeho pořízení, které zajistí prostřednictvím výběrového řízení Město Kaplice

*

finanční příspěvek ve výši 20.000,- Kč na uspořádání retrospektivní výstavy díla malíře PhDr. Milana Kyzoura, kterou uspořádá ve dnech 24. 10.- 8. 12. 2002 Alšova Jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou

*

kalkulaci ceny vodného a stočného pro město Kaplice na rok 2002 dle předložené varianty č. III, tj. cena za m3 pro domácnosti - vodné 22,43 Kč + stočné 12,36,- Kč + 5 % DPH tj. celkem 36,53 Kč, cena za m3 pro ostatní odběratele - vodné 30,78 Kč + stočné 22,- Kč + 5 % DPH, tj. celkem 55,42 Kč

*

rozpočet v hospodářské činnosti Města Kaplice na rok 2002 předložený Správou domů města Kaplice s.r.o.

*

změny rozpočtu Města Kaplice pro rok 2001 tak, jak byly předloženy odborem I Městského úřadu Kaplice

*

zachování současného systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komun. odpadů

*

přijetí sponzorského daru ve výši 7.000,- Kč od Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a.s. České Budějovice

II. z a m í t á

*

žádost manželů Ertlových, bytem Kaplice 397 o prodej pozemku p.č. 450 k.ú. Kaplice (doporučeno požádat radu města o pronájem pozemku)

*

odkoupení pozemků PK parcely č. 586 o výměře 599 m2 a PK parcely č. 587 o výměře 5539 m 2 k.ú. Blansko od vlastníka p. Štefana Kmetě za cenu 200,- Kč/m 2

*

opětovnou žádost OÚ Střítež o delimitaci lesního majetku Města Kaplice č. přídělu 34 na Obec Střítež - odboru III Městského úřadu Kaplice zastupitelstvo města doporučuje po dobu 6 měsíců neprovádět úmyslnou těžbu těchto lesních porostů, vyjma těžby nahodilé (polomy)

*

žádost Bohumila Sirového, bytem Kaplice 297 o finanční náhradu za rušení nočního klidu

*

úhradu finan. podílu Města Kaplice ve výši 35 000,-Kč na odstranění závad v provedených terénních úpravách „Obytný soubor Šumavská“

III. o d k l á d á

*

schválení rozpočtu Města Kaplice na rok 2002 na příští zasedání zastupitelstva města

*

žádost Jana Víchy, bytem Kaplice 406 o prodej části pozemku p.č. 796 k.ú. Kaplice.

Ing. František Doležal
starosta města
Jan Kozojed
místostarosta


KULTURA NA PROSINEC

4. úterý 16.00 hod.

MĚSTSKÁ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Promítání pásma krátkých filmů / Mikulášská nadílka
Dárky budou vybírány od rodičů v předsálí kina. Po filmovém představení budou rozdávány Mikulášem s anděly na jevišti. Účinkují členové nově zaklá-daného divadelního ochotnického souboru v Kaplici.

Kino Vstupné 15,- Kč

7. pátek 15.00 hod

VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ZUŠ PRO DŮCHODCE
Odpolední program pro důchodce je doplněn o předání dárků zhotovených žáky výtvarného oboru.

Slovanský dům  

11. úterý 16.30 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
Výzdoba kaple je prací žáků výtvarného oboru.

Kaple sv. Josefa a sv. Barbory  

17. pondělí 18.00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT UČITELŮ ZUŠ

Kaple sv. Josefa a sv. Barbory  

20. čtvrtek 15.00 hod.

VÁNOČNÍ DĚTSKÁ DISKOTÉKA
Moderovaná diskotéka pro děti spojená se soutěžemi o ceny.

Kulturní dům Vstupné 15,- Kč

21. pátek 16.00 hod.

V BETLÉMĚ NENÍ MÍSTO
Vánoční divadelní představení žáků ZŠ Školní doplněné o koledy.

Kino Vstupné dobrovolné

21. pátek 20.00 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT SKUPINY EXFANTA
Spolu se známou kaplickou skupinou Exfanta vystoupí smyčcové kvarteto.

Kostel sv. Floriána Vstupné dobrovolné

23. neděle 17.00 hod.

ŽIVÝ BETLÉM
Cesta Panny Marie a Josefa do Betléma
/ Narození Ježíše / Klanění tří králů

Sled základních obrazů představení a jejich umístění: Král Herodes vyhlašuje povinnost soupisu obyvatel (věž radnice) / Cesta Panny Marie s Josefem do Betléma (od kaple sv. Josefa a sv. Barbory Lineckou ulicí na Náměstí) / Hledání noclehu v Betlémě (Náměstí) / Narození Ježíše ( v jesličkách na Náměstí u radnice) / Klanění tří králů (u jesliček). Účinkují členové nově zaklá-daného divadelního ochotnického souboru v Kaplici. Součástí bude rozdávání betlémského světla.

Linecká ulice a Náměstí  

26. středa 14.30 hod.

VÁNOČNÍ KONCERT
Varhanní vánoční koncert ve spolupráci s učiteli ZUŠ.

Kaple sv. Petra a sv. Pavla  

prosinec  

MEJDAN 2001
Výstava obrazů Ladislava Špičáka
Kaplický malíř zde vystavuje kolekci svých obrazů pocházejících převáž-ně z posledních let

Kaple sv. Josefa a sv. Barbory  


POMOZTE OCHOTNÍKŮM MATERIÁLNÍ SBÍRKOU

 
Od října se pod záštitou Městského kulturního centra v Kaplici formuje nový kaplický divadelní soubor. Prozatím se jedná o více jak desetičlennou skupinku ochotníků, kteří se scházejí pravidelně jednou týdně v kulturním domě. Jedná se o zkoušky prozatím volné, kde se spíše krok po kroku tvoří činnost nového souboru. Protože se jedná o naprosté začátky, nelze prozatím očekávat velké dílo a například na vlastní divadelní hru si kapličtí budou muset ještě několik měsíců počkat. Ochotníci však připravují již na prosinec svá první vystoupení na veřejnosti. V první řadě se bude jednat o Mikulášskou nadílku v kině, kde budou ztvárňovat všechny bytosti nadpřirozeného světa, a to od čertů přes anděly až po Mikuláše. Další připravovanou akcí je živý betlém na náměstí. Členové souboru již mají připraveny kostýmy základních postav a zároveň se připravují rekvizity. Tvoří se i celková koncepce živého betlému, kam jsou doplňovány nebo jsou z ní vypouštěny jednotlivé výstupy.

Pro práci ochotnických herců je základním předpokladem podpora jejich spoluobčanů. Na začátku práce se nedostává snad kromě vůle něco dokázat především materiál. Aby bylo možné vytvořit fundus kostýmů a rekvizit, obracíme se s prosbou na všechny kaplické občany. Jistě máte doma řadu věcí, které nepotřebujete a které bychom mohli v naší divadelní tvorbě využít, věnujte nám je.

Nejedná se nám o jakékoliv oblečení, spíše o méně běžné věci, které lze v budoucnu divadelně použít: saka, fraky, kroje, kazajky. jednobarevné sukně, haleny, staré svatební šaty, večerní šaty, kožešinové kabáty, klobouky, kožešinové čepice, paruky, hole, opasky, bižuterii, korále, jakoukoliv metráž, chemlon jakékoliv barvy a další.

Tento materiál můžete nosit přímo do kulturního domu nebo do infocentra (zadní část kina). Po dohodě si můžeme věci vyzvednout přímo u vás. Zároveň nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 311 470, 311 388.

Tato sbírka platí trvale. Děkujeme.

Jiří Anderle – vedoucí MKCLinecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2001-12.htm on line 370

Od 14. 12 do 1. 1. 2002 - dovolená.
Vstupenky je možno zakoupit týden dopředu.
Pokladna je otevřena 1 hodinu před promítáním.SQUASH KLUB KAPLICE

Ještě před několika málo lety neměl nikdo z nás ani tušení co vlastně SQUASH znamená. Po vzniku sportovního centra Sport klubu Kaplice se obliba hry zvané Squash mocně rozmohla. Zasáhla nejen mládež, ale i občané středního věku našli cestu mezi čtyři stěny squashového kurtu.

Squash určitě není jen mlácení míčkem do stěn kurtu, ale jedná se o promyšlenou a fyzicky náročnou hru. Tato definice by rozhodně neměla odradit případné zájemce, spíše by měla ukázat pravé jádro hry. Zatím trochu v pozadí zůstává čtyřhra, která i v tomto sportu našla své uplatnění.

Několik mladých lidí uchvátila hra natolik, že se rozhodli posunout své místní squashové souboje výš a založili Squash Klub Kaplice. Registrací Klubu u Ministerstva vnitra odstartovali první úspěšnou sezónu účasti v národní lize. Po rychlém seznámení se systémem soutěže, začalo družstvo Coloutrip ve složení Kamila Faltinová, Honza Froněk, David Kořán, Petr Kovařík, Míra Ondřich a Rosťa Kozlov dobývat první úspěchy nejen v Jižních Čechách. Za velký úspěch se dá jistě považovat 4. místo v soutěži družstev III. ligy. I v jednotlivcích se bojovný duch projevil do výsledků a po porážce týmů hrajících již několikátou sezónu se všichni členové družstva dostali na republikovém žebříčku do první třístovky. David Kořán dokonce dosáhl během sezóny až na 127. místo v republice.

I tyto výsledky jistě budou hnacím motorem pro další zájemce o zkušenost ve squashových zápoleních. Začátkem může pro každého být účast na místní Kaplické lize, která funguje již 3. rok. Zde má možnost zapsat se každý, kdo projeví zájem setkat se při hře s dalšími hráči a poznat i mnohé zajímavé lidi. K zahájení letošní soutěže je v Kaplické lize registrováno zhruba 30 hráčů, kteří mezi sebou zápolí nejen v pravidelných kolech, ale účastní se také squashových turnajů pořádaných několikrát do roka.

Letošní sezóna bude neméně zajímavá, chystá se celá řada akcí na podporu squashového sportu. Opět se zúčastníme národní ligy a tentokrát již se dvěma družstvy.

Věřím, že mnohé z Vás tyto informace přitáhnou nejen ke sledování hry, ale také k aktivní účasti. Veškeré potřebné informace obdržíte ve Sport klubu Kaplice, Nové Domky 638, nebo na telefonním čísle +420 602 592 881.

Za Squash Klub Kaplice, David Kořán, předseda klubu.


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc prosinec 2001


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2001-12.htm on line 462

V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny.


NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KAPLICE NA ROK 2002

PŘÍJMY:
druh příjmu tis. Kč
daň z příjmů fyzických osob ZČ 6.400
daň z příjmů fyzických osob OSVČ 8.000
daň z příjmů právnických osob 7.000
daň z příjmů práv. osob obce 1.000
daň z přidané hodnoty 11.000
daň z nemovitostí 2.300
správní poplatky:
rybářské lístky 12
stavební povolení 300
výherní hrací automaty 400
živnostenské listy 230
správní popl. matrika 100
tombola 2
ostatní správní poplatky 40
místní poplatky:
ze vstupného 8
za užívání veřejného prostranství 300
pobytové poplatky 15
z ubytovacích kapacit 15
za provozovaný výherní hrací přístroj 450
ze psů 170
DAŇOVÉ PŘÍJMY 37.742
příjmy knihovna 68
poplatky za hrobové místo 20
příjmy pečovatelského domu 20
náklady přestupkového řízení 5
odvod z fondů PO - odpisy z budov 2.062
příjmy z pronájmu pozemků 300
příjmy z pronájmu ost. nemov. VAK 7.534
příjmy z pron. ost. nemov. SD spol. s r.o. 4.200
přijaté úroky 450
přijaté úroky TS 400
ostatní nedaňové příjmy Sporoinvest 300
pokuty městské policie 200
pokuty přestupkové komise 10
příjmy z úhrad vydobývaného prostoru 10
ostatní nedaňové příjmy 50
přísp. na splátky úvěru a úroků SD HČ 2.313
přísp. na splátky úvěru a úroků SB 617
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 18.559
příjmy z prodeje pozemků 500
příjmy z prodeje domů 300
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 800
neinvestiční dotace ze SR 9.786,63
neinvestiční přijaté dotace od obcí 220
ostatní neinv. přijaté dotace na úroky BBŠ 973,37
PŘIJATÉ DOTACE 20.980
PŘÍJMY CELKEM 78.081

VÝDAJE:
druh výdaje tis. Kč
zemědělství a lesní hospodářství
ostatní zvířata /odchyt a umístění do útulku/ 15
doprava
komunikace úklid, posypy 2.600
rekonstrukce Dlouhé ul. 9.000
část Fantovy ulice u polikliniky 800
oprava komunikace Malšské údolí 200
projektová dokumentace náměstí dokončení 261
čištění kanálových vpustí 80
oprava komunikací 750
opravy chodníků 100
příspěvek na dopravu 20
opravy dopravního značení 110
vodní hospodářství
dotace na vodu pro občany 4.808
ČOV Pořešín dokončení inv. 3.000
dokončení proj. dok. přel. vodov. řadu Blansko 50
přeložení vodovod. řadu Blansko 750
rekonstrukce přívodního řadu Pořešín 800
rekonstrukce vodovodního řadu Hubenov 740
spoje
příspěvek na zřízení TV Prima 30
předškolní zařízení
příspěvek OÚ Netřebice - asistent MŠ 11
MŠ Nové domovy likvidace mazutových nádrží 40
MŠ Nové domovy otop a TÚV 475
MŠ Nové domovy příspěvek na činnost 992
MŠ 4 Nové domky příspěvek 824
MŠ 5 sídliště příspěvek 684
MŠ 5 sídliště otop a TÚV 465
základní školy
ZŠ Omlenická otop a TÚV 765
ZŠ Omlenická příspěvek na činnost 340
ZŠ Fantova příspěvek na pořízení mantinelů 100
ZŠ Fantova nátěr podlahy tělocvičny 220
ZŠ Fantova studie na umístění bazénu nákl. 50
ZŠ Fantova otop a TÚV 1.100
ZŠ Fantova příspěvek na činnost 996
ZŠ Školní otop a TÚV 1.100
ZŠ Školní příspěvek na činnost 1.900
školní stravování
ŠJ Školní příspěvek na provoz 828
ŠJ Školní příspěvek na investice - digestoře 100
ŠJ Fantova oprava oken 70
ŠJ Fantova příspěvek na provoz 392
kultura
městská knihovna 1.540
kronika města 15
Kulturní a informační centrum příspěvek 3.061
KIC otop a TUV 390
KIC kino prom. přístr. a Dolby stereo systém 1.100
údržba památek podíl města - střecha čp. 101 1.000
městský rozhlas údržba a poplatky OSA 30
občanská komise 70
tělovýchova a zájmová činnost
neiv. příspěvek sport. oddílům na mládež 470
provoz sportovišť 50
údržba sportovišť 250
sečení hřišť a ostatních ploch u hřišť 1.244
sportovní hala Bělidlo 600
sportovní areál objekt správce 1.500
sportovní hřiště na novém sídlišti 700
příspěvek na provoz skautským a j. organ. 107
výměna písku v pískovištích 30
PT Desky opravy 30
koupaliště 300
bydlení, komunální služby a územní rozvoj
úroky z úvěru BSŠ 3.006
rekonstrukce Dlouhá čp. 158 2.500
rekonstrukce Náměstí čp.47 3.500
realit. kancelář Heci - služby 50
veřejné osvětlení energie 560
veřejné osvětl. údržba, revize, výměna kabelů 1.816
VO Pořešín položení kabelů s JČE 40
VO Blansko položení kabelů s JČE 50
provoz hřbitova Kaplice 160
zřízení stojánku na hřbitově v Kaplici 70
provoz hřbitova Blansko 25
vodoměrná šachta hřbitov Blansko 25
rekonstrukce družiny na kanceláře 600
oprava kapličky v Pořešínci 150
právní služby a soudní výlohy v nebyt. hosp. 100
ostatní služby pro uzemní rozvoj 600
platby daní a soudních poplatků 200
rezerva na opravy 200
architekt města 60
studie na kasárna 100
hasičská zbrojnice a voleb. místnost Pořešín 800
ochrana životního prostředí
sběr a svoz komunálního odpadu- uložení 270
kontejnery na PET 60
likvidace černých skládek 100
úklid města včetně zeleně 1.776
kácení dřevin 90
výsadba dřevin 50
chemická ochrana 5
údržba krajnic u obecních komunikací 90
opravy městského mobiliáře 100
dávky a podpory v sociálním zabezpečení
sociální dávky 12.950
dávky zdravotně postiženým občanům 1.800
ostatní dávky 50
sociální péče a pomoc
pěčov. služba - CS 43
dům pečovatelské služby 265
klub důchodců 109
sociální pomoc osobám nepřizpůsobivým 30
bezpečnost a veřejný pořádek
městská policie 982
Městská policie investice - auto 300
požární ochrana
z hlediska města 80
jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 230
zastupitelstva obcí 1.535
činnost místní správy 13.072
finanční operace a ostatní činnosti 1.000
VÝDAJE CELKEM 97.652
financování - třída 8
změna stavu na bankovních účtech 23.438
uhrazené splátky dlouhodob. půjček SFŽP -2.707
uhrazené splátky dlouhodob. půjček ČS a.s. -1.160
FINANCOVÁNÍ CELKEM 19.571

Kaplice 19.11.2001
Sestavila vedoucí FO J. Jiskrová


PŘEHLED INVESTIČNÍCH AKCÍ REALIZOVANÝCH
MĚSTSKÝM ÚŘADEM V ROCE 2001

V letošním roce Město Kaplice investovalo finanční prostředky do několika významných akcí.

Jednou z nejvýznamnějších byla rekonstrukce objektu radnice. Na začátku roku 2000 došlo v jedné z kanceláří v prvním patře k havárii původní stropní konstrukce. Po provedení kompletní sondáže dřevěných stropů a posouzení statikem byla zahájena výměna všech stropních konstrukcí nad prvním patrem. Při této příležitosti byl v objektu instalován výtah a přestěhována obřadní a zasedací místnost do přízemní části radnice. Při zahájení rekonstrukce byly objeveny nejen původní kamenné schody do sklepních prostor, ale také to, že radnice nebyla řádně odkanalizována a část splašků zůstávala přímo v radničním dvoře. Po provedení rekonstrukce všech sítí v objektu byl zrekonstruován i dvůr radnice, kde se v letních měsících plánují nejenom kulturní akce, ale i svatební obřady. Rekonstrukce probíhala necelé dva roky nákladem 10 mil. Kč.

V roce 2001 byla dokončena postupná rekonstrukce teplovodů a parovodu Na Vyhlídce ve výši 6.7 mil. Kč. V tepelném hospodářství byla investována částka 3.4 mil. Kč na točivou redukci, která zabezpečuje výrobu elektrické energie ze zbytkového tepla a používá se na provoz kotelny.

V srpnu byly dokončeny plynofikace dvou velkých znečišťovatelů ovzduší a to Slovanského domu ve výši 700. tis. Kč a objektu bývalých jeslí v ulici Českobudějovická v nákladu 600 tis. Kč. V květnu byla dokončena rekonstrukce komunikace a chodníků v ulici Novohradská nákladem 2 mil. Kč a v listopadu rekonstrukce mostu a komunikace v Nových Domcích, která byla realizována nákladem 3 mil. Kč. V květnu byla zahájena výstavba „Čistírny odpadních vod“ v Pořešíně, která bude dokončena v roce 2002 v celkovém objemu 6.5 mil. Kč.

Nová kanalizace byla provedena také v „Růžové kolonii“ nákladem 1.7 mil.Kč

Nemalé prostředky byly určeny i na opravu objektů v majetku města např. nové zastřešení mateřských školek v Nových Domcích (1 mil. Kč) a Nových Domovech (1 mil. Kč), oprava fasády a výměna střechy Náměstí čp. 206 (1 mil. Kč), nový nátěr podlahy v tělocvičně ZŠ Školní (200 tis. Kč).

Ing. J. Líbalová
MěÚ Kaplice


MĚSTSKÁ KNIHOVNA KAPLICE, NOVÉ DOMKY 643

Chtěli bychom všechny čtenáře upozornit na změnu
ve výpůjčních dnech v době vánočních svátků:

Oddělení pro děti
bude o vánočních prázdninách
od 24. – 31. prosince zavřené.

Oddělení pro dospělé
Ve čtvrtek 27. 12. 2001 bude půjčovna zavřená.
Poslední půjčovní den v tomto roce můžete využít 31. 12. 2001.

Internetová studovna 27. a 28. 12. 2001 bude studovna uzavřena.
Provozní den bude 31. 12. 2001.
Všem čtenářům přejeme krásné prožití vánočních svátků,
hodně zdraví, lásky a spokojenosti do roku 2001.

Městská knihovna Kaplice


KAPLICE, MĚSTO KULTURY

Byly doby, kdy každá větší obec našeho okresu chtěla vybudovat stánek kultury, kde by bylo místo na kulturní a zájmové dění. Navazovaly tak na tradice Národní jednoty pošumavské, která budovala svépomocí české školy, a česká řeč zněla jasněji a vytříbeněji než v některých dnešních pořadech České televize. Kdo pomáhal udržovat český živel v našem pohraničí , byli obětaví učitelé a řídící malotřídních škol. Ti, kdo museli narychlo utíkat v roce 1938 pryč do vnitrozemí, vraceli se znovu do míst, kde přetrvaly naše školy a naši lidé. V roce 1945 bylo třeba otevřít dveře vzdělání a kultuře. Každý, kdo mohl, pomáhal opravit, znovu postavit a rozšířit možnosti konsolidace. Vždyť některé školy v našem okolí jako Dolní Dvořiště a Věžovatá Pláně zůstaly jako svědci nedávné minulosti. V paměti zůstala jména, jejichž někteří nositelé jako divadelníci Václav Matras, Josef Mrzena, Josef Tomášek, Jan Mach, Zdeněk Zíbrt, autor her a režisér i organizátor Sypal a jeho Kaplické divadelní léto a jaro, žijí ještě tu a tam mezi námi a jejich odchovanci pokračují v jejich činnosti. Jen málo pamětníků zůstalo po smíšeném pěveckém souboru Tomáškovu, jenž nevydržel organizované slučování.Vznikla první hudební škola s nevidomým panem Zemanem jako vedoucím, jako hudebník vychoval řadu následovníků František Diviš. PhDr. Milan Kyzour jako ředitel lidové školy umění přibral i výtvarný obor. Budeme se stále vracet k jeho odkazu.

Řadu let trvalo, než byl svépomocí postaven kulturní dům. Byly obavy, že v něm bude málo místa pro rozsáhlou kulturní činnost v Kaplici a okolí i pro dováženou kulturu. Zdálo se, ale prostory Domu kultury zůstaly jaksi v pozadí za diskotékami a výnosným „kulturním“ děním při konzumaci alkoholu při „tvrdém rocku“. Materiál uvnitř „kulturáku“ se také hodil zájemcům o vhodný stavební materiál. Už dávno je tomu, co Kaplice měla Klub přátel vážné hudby. Už není. Jezdíme proto do Trhových Svinů, kde je vynikající Kruh přátel hudby při Základní umělecké škole. Ale zde se také objevila vážná překážka: dopravu zajišťoval autobus Jihostroje a Velešína, ale oba závody byly koncem října zrušeny, proto vyvěsila paní ředitelka oznámení na chodbě ZUŠ Kaplice a pak byly najednou dvě starosti: radost z toho, že odpadne péče o dovoz autobusem do Trhových Svinů a objednat autobus ČSAD v Kaplici, který byl k dispozici za stejných finančních nákladů. Podařilo se nám, to je členům Kruhu přátel hudby, na jubilejní dvoustý program 31. října 2001 dojet bez jediného zádrhele tam i zpět. Profesor a docent pražské akademie múzických umění Lubomír Malý hraje na violu A. Gragnaniho o délce korpusu 390 mm - viola v jeho rukou je kouzelným hudebním nástrojem, což můžeme dosvědčit stejně my, jako návštěvníci koncertů prakticky po celém světě. Klavírista Jan Niederle je jedním z největších talentů současné pianistické generace, oba dva ve violovém recitálu se nádherně doplňují a my jsme rádi, že nám podzimní prázdniny umožnily tento violový recitál prožít. Do Svinů se dostala i děvčata z besednické školy se dvěma průvodkyněmi. Museli jsme se však přesvědčit o tom, že při malém promile dobré vůle a ochoty jdou vyřešit i tak náročné úkoly jako objednávka autobusu. Na koncerty Kruhu přátel hudby do Trhových Svinů jezdí rádi i interpreti světových jmen, nechtěli bychom jim kazit dobrý dojem.

Bývá zvykem, že práce s talenty – ať hudebními, nebo výtvarnými – je nepsaná součást činnosti pedagogických pracovníků a setkávání s talenty a světoznámými českými interprety je vždy mimořádnou událostí v kulturním životě i našeho města. Nechybělo mnoho a byli bychom my, pravidelní návštěvníci trhovosvinenských hudebních koncertů a s námi část mladých nadšenců, přišli o tento hluboký zážitek. Kdo má prospěch z toho, že v souboji s quasiprosperujícím zprivatizovaným a postupně tunelovaným kulturním domem Kaplice má přednost u nositelů kultury na počátku 21. století – majitel bačkor připravených doma na relaxaci po náročné činnosti během roku, nebo profesní podvědomí a svědomí těch, kdo by měli řídit kulturní výchovu od diskoték do budoucnosti? Jinak řečeno: Kam kráčíte, mistři a mistrové kultury?

Je tu ještě jeden aktuální požadavek: našli by se dobrovolní sponzoři na kulturní činnost (a sem patří i zdánlivě administrativní starosti), kteří by pomohli řešit nazrálé problémy? Četli jste Havlíčka? –„V nouzi dá ti radu každý přítel, ale málokterý dá ti mouky pytel“? Já znám opačné příklady z restitucí.

5. XI. 2001 Josef Lávička


POZNÁVEJME SVOU VLAST

V listopadovém čísle Kaplického zpravodaje (č. 10/ 2001) se snad každý z našich čtenářů pozastavil nad závěrem básně Ignaze Oberparleitera, básníka otčiny:

„Zdravím Tě, mladý či starý,
Tebe, má německá Šumavo.“

Sám jsem poznal Kaplici, Český Krumlov při některé sokolské slavnosti, neměl jsem to štěstí potkat v Kaplici pana Oberparleitera, četl jsem ve školní kronice o snaze některých našich jižních sousedů po první světové válce zachovat celou naši oblast jako součást císařského státu, kdy nás rakouští úředníci dokonce nutili odvádět daně do Rakouska, četl vzpomínky našich vojáků na dobývání Kaplice, abychom si ubránili část svého území po uznání Československé republiky, chodil s českými spolužáky na výlety po krásné Šumavě. Z naší strany nevznikaly žádné boje a šarvátky s rakouskými občany.

V září 1938 se otevírala česká škola v Omlenické ulici. V roce 1967 jsem jel přes Rakousko na rekreaci do Itálie, obdivoval jsem čistotu a pořádek všude, kudy jsme projížděli. Po roce 1968 jsme byli s žáky z Fantovy ulice v Rakousku jako hosté na zájezdu, oni pak přijeli v roce 1969 do Kaplice. Všechno v pohodě, až ta nešťastná touha po kapitálu a Elektrárna Temelín.

Kam noha vkročí tvá
v malebném tichém kraji –
v tvé rodné Kaplici
vždy host se dobře nají;
kdo zdolá Wullowitz
i antrax z Temelína –
morálka hostí zde projeví se nám jiná
a všude tam, kam vkročí noha hostí,
pohodí odpadky, smetí a třeba kosti,
zpustoší, znečistí náš český Böhmerwald …
Promiň, máš něco také proti tomu?
Od závor až ke kaplickému lomu
hlavním vchodem až do našeho domu:
DEUTSCHER BÖHMERWALD
Technické služby Kaplice dodají tabulky: ZIMMER FREI
TO JE LES A PŘÍRODA, NE SMETIŠTĚ!

22. 11. 2001, J. Lávička

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434
382 41 Kaplice, tel.: +420 380 311 388 nákladem 2500 výtisků, uzávěrka
22. 11. 2001. Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330296
http://www.kaplice.ois.cz/, e-mail: info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Odpovědný redaktor S. Šindelářová
Redakční rada: Bc. M. Špičáková
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412