2001 1 2 3 4 5 6 7 + 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

říjen 2001 - Číslo 9 - Ročník V.


MĚSTO KAPLICE
IČO: 245941

Projekt: Sanitní vůz – veřejná sbírka

Účelem konání veřejné sbírky je nákup sanitního vozu 4x4.

Veřejná sbírka bude prováděna na území obcí Malonty, Pohorská Ves, Besednice, Dolní Dvořiště, Horní Dvořiště, Bujanov, Benešov nad Černou, Soběnov, Omlenice, Rožmitál na Šumavě, Střítež, Kaplice.

Datum zahájení a ukončení sbírky: 12. 7. 2001 - 31. 3. 2002

Způsob provádění sbírky: shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu zřízeném pro tento účel u banky.
Název a adresa banky a číslo účtu: Česká spořitelna, a. s., České Budějovice, pobočka Kaplice.

číslo účtu: 020036-0580009369/0800

Realizace nákupu:
Po ukončení veřejné sbírky bude získaný finanční dar předán Nemocnici v Českém Krumlově, která zajistí prostřednictvím výběrového řízení nákup sanitního vozu 4x4 značky Volkswagen a nákup příslušného speciálního vybavení. Sanitní vůz bude pořízen nejdéle do 30. 6. 2002. Bude sloužit pro potřeby regionu Kaplicka, tj. území, na kterém se sbírka provádí.

Finanční náklady: 1.000.000,- Kč.

Zodpovědné osoby:
Město Kaplice: Ing. František Doležal, starosta
Nemocnice Český Krumlov: Ing. Josef Kučera, ředitel

Projekt byl schválen Zastupitelstvem města Kaplice dne 28. 5. 2001.


USNESENÍ
32. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 17. září 2001

Městské zastupitelstvo po projednání:

I. schvaluje

prodej pozemku p.č. 202 k.ú. Pořešín, zastavěná plocha o výměře 43 m2 manželům Komárkovým, bytem Soběslav 440/18 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

prodej pozemku p.č. 201 k.ú. Pořešín, zastavěná plocha o výměře 39 m2 Janu Pezlarovi, bytem České Budějovice 3 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

prodej pozemku p.č. 1660/26 k.ú. Kaplice o výměře 26 m2 manželům Kaněrovým, bytem Kaplice 542 za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem – s věcným břemenem přístupu k el. rozvaděči – cena věcného břemene ve výši 100,- Kč/bm bude odečtena od kupní ceny

prodej pozemku p.č. 821 k.ú. Kaplice o výměře 559 m2 firmě ISOTHERM s.r.o. Kaplice za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

prodej pozemku p.č. 1680/24 k.ú. Kaplice o výměře 585 m2 formou obálkové metody

prodej garáže v čp. 450 Omlenická ulice o výměře 50,60 m2 Vladimíru Jánovi, bytem Kaplice 450 za cenu 65.000,- Kč + náklady spojené s prodejem

prodej garáže v čp. 451 Omlenická ulice o výměře 13,50 m2 manželům Kovaříkovým, bytem Kaplice 451 za cenu 35.000,- Kč + náklady spojené s prodejem

prodej půdních prostor v čp. 456 Bezručova ul. manželům Voglovým, bytem Kaplice 456 a J. Kadlecovi, bytem Kaplice 456 za cenu stejnou jako ostatní prostory v domě

prodej půdních prostor v čp. 459 Omlenická ulice manželům Radovým, bytem Kaplice 459 za cenu stejnou jako ostatní prostory v domě – s podmínkou zahájení stavebního řízení do 60 dnů

prodej půdních prostor v čp. 195 Bezručova ulice Janu Bulkovi ml., bytem Kaplice 450 za cenu stejnou jako ostatní prostory v domě – s pod. zahájení stav. řízení do 60 dnů

zveřejnění nabídky prodeje části pozemku p.č. 1680/29 k.ú. Kaplice o výměře cca 30 m2 za cenu min. 401,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

zveřejnění nabídky prodeje částí pozemku p.č. 1072 k.ú. Kaplice za cenu min. 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prod.

zveřejnění nabídky prodeje částí pozemku p.č. 652/1 k.ú. Kaplice za cenu min. 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prod.

zveřejnění nabídky prodeje pozemků p.č. 1234/32 zastavěná plocha o výměře 37 m2, p.č. 12/2 zast. plocha o výměře 107 m2, p.č. 1227 zast. plocha o výměře 22 m2, p.č. 182/1 zast. plocha, díl a) o výměře 7 m2 vše v k.ú. Kaplice za cenu min. 400,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

snížení kupní ceny části pozemku p.č. 2059 k.ú. Kaplice manželům Vávrovým, bytem Kaplice 835 o 300,- Kč (jako kompenzaci za přeložení rozvodné skříně a veřejného osvětlení)

uzavření dohody o zřízení věcného břemene na pozemky p.č. 1234/1 a 2058 k.ú. Kaplice s firmou INVEST TEL s.r.o. Klatovy (vedení telekomunikační sítě společnosti Český Telecom, a.s.) – cena věcného břemene 100,- Kč/bm jednorázově

finanční půjčku Technickým službám města Kaplice s.r.o. na výstavbu III. etapy skládky Bukovsko ve výši 3.000.000,- Kč za stejných podmínek jako u první půjčky

podání soudní žaloby o určení vlastnictví lesního majetku v k.ú. Nové Hodonice

zřízení příspěvkové organizace „Kulturní a informační centrum Kaplice“, včetně předložené Zřizovací listiny ke dni 1. 1. 2002

provedení změn rozpočtu města Kaplice na rok 2001 tak, jak byly předloženy odborem I Městského úřadu Kaplice

II. souhlasí

s převodem části parcely PK č. 592 k.ú. Žďár o výměře 63 m2 sloučené do parcely č. 599/1 na Pozemkový fond ČR

s umístěním plechové haly o rozměrech 12x25 m2 v prostoru městské tržnice (u lomu) dle žádosti p. Reina, nájemce tržnice – s podmínkou zajištění estetického vzhledu

s navázáním spolupráce s francouzským městem Herimoncourt

III. vydává

záporné stanovisko ke změně užívání skladové haly firmy BRAWE s.r.o. Kaplice na lakovnu

IV. odkládá

přijetí Vyhlášky č. 1/2001 o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného po- řádku s tím, že situace v dodržování nočního klidu a veřejného pořádku bude sledována a pokud nedojde ke zlepšení bude se Zastupitelstvo města návrhem vyhlášky znovu zabývat – do příštího jednání Zastupitelstva města mohou členové zastupitelstva předložit své připomínky k textu navrhované „Vyhlášky“

V. zamítá

žádost Jany Svobodové, bytem Chomutov 4530 a manželů Hájkových, bytem Český Krumlov 364 o prodej částí pozemku p.č. 1427/1 k.ú. Ličov – Desky

žádost J. Marka, bytem D. Pláň 12 o prodej části pozemku p.č. 2120/2 k.ú. Pořešín

žádost JČE, a.s. České Budějovice o prodej pozemku p.č. 1405 díl a) o výměře 33 m2 z důvodu nevyřešených restitučních nároků

nabídku Geodézie České Budějovice, s.r.o. na odprodej pozemků PK 1271, 1273, 1276 v k.ú. Kaplice o celkové výměře 32.442 m2 za cenu 120,- Kč/m2

revokaci usnesení Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 28. 5. 2001 týkající se výše kupní ceny za 1 m2 plochy bytů prodávaných v II. etapě privatizace bytového fondu vypočtené dle metodiky schválené na 23. zasedání Zastupitelstva města dne 25. 9. 2000

žádost Obce Střítež o delimitaci lesního majetku Města Kaplice č. přídělu 34 na Obec Střítež

VI. ruší

organizační složku Města Kaplice „Městské kulturní centrum Kaplice“ ke dni 31. 12. 2001

nabídku odprodeje půdních prostor zahrnutých v I. a II. etapě privatizace bytového fondu Města Kaplice

VII. pověřuje

zástupce starosty p. Kozojeda kontaktovat další obce k zapojení do plakátové akce zaměřené k omezení prostituce při E55 a zjistit finanční podmínky zajištění plakátů a jejich zveřejnění na bilboardech.

Ing. František Doležal
starosta města
Jan Kozojed
zástupce starosty


O Z N Á M E N Í - vojenské cvičení „FALCON HRADIŠTĚ“

Na základě technické dohody mezi zástupci holandské královské armády, GŠ AČR a služebního jednání u pana přednosty okresu Český Krumlov JUDr. Františka Mikeše, ke cvičení „FALCON HRADIŠTĚ“ (probíhajícím ve dnech 2. 10. – 19. 10. 2001), velitel základny pplk. Ľ. Cirok informuje o konání uvedeného cvičení, které nebude probíhat jen na teritoriu VVP Boletice, ale také v katastrech naší obce a přilehlých usedlostí.
Prosíme, aby nedocházelo ze strany obyvatel k nepředvídatelným zásahům do cvičení, v zájmu zachování bezpečnosti osob, jak cvičících, tak místních obyvatel.

Výcvik v civilním prostoru nebude probíhat v kolonách, ale po jednotlivých vozidlech, a to po asfaltových a polních cestách bez použití jakékoliv cvičné nebo ostré munice, bez ničení stromů a různých porostů. Teoreticky si žádného holandského vojáka laik nevšimne. Pouze přelety vrtulníků při vyzvedávání mystifikovaných raněných budou viditelné a možná trochu hlučné. Holandská strana se zavázala neprovádět přelety nad obydlenými oblastmi. Vrtulníky budou použity jak vlastní, čili holandské, tak i půjčené od AČR a slovenské armády. Vrtulníky budou přistávat pouze na komunikacích polních, asfaltových a betonových.

INFORMACE – referát SSP OÚ Český Krumlov – kontaktní místo Kaplice, Linecká ul.

Vláda ČR na svém zasedání dne 5. 9. 2001 rozhodla o zvýšení částek životního minima s účinností od 1. října 2001.

K zajištění výživy
a ostatních osobních potřeb
  K zajištění nezbytných nákladů
na domácnost
 
dítě do 6 let 1690,- pro jednotlivce 1780,-
dítě od 6 do 10 let 1890,- dvoučlenná rodina 2320,-
dítě od 10 do 15 let 2230,- tří nebo čtyřčlenná rodina 2880,-
dítě od 15 do 26 let 2450,- pěti a vícečlenná rodina 3230,-
Ostatní občané 2320,-    


Městské kulturní centrum Kaplice
pořádá ve spolupráci se Základní uměleckou školou Kaplice a Městskou knihovnou Kaplice

ŘÍJEN

úterý 2. října 1 000 dnů pro Evropu
16.30 Kaple sv. Barbory při ZUŠ Kaplice
SEVERSKÝ KONCERT
Koncert žáků základní umělecké školy sestavený ze skladeb severských autorů.
  Vstupné 20,- Kč


úterý 9. října  
19.00 Kulturní dům
VEČER (NEJEN) PRO DÁMY
Módní přehlídka ručně malovaných modelových šatů výtvarníka Jana Vaňka spojená s prezentací firmy Avon.
  Vstupné 50,- Kč


úterý 16. října  
19.00 Městská knihovna
TAJEMNÝ SVĚT ASTROLOGIE
Astroložka Mirelle seznámí účastníky s poselstvím hvězd a jejich vlivem na každodenní život člověka. Dozvíte se, jak nám hvězdy ukazují období zdarů i nezdarů, rozchodů i šťastných setkání, jak pomáhají nalézt šťastné zahájení podnikání i uskutečnění dobrých obchodních cest. Součástí večera je vypra-cování osobního horoskopu.
  Vstupné 25,- Kč


úterý 23. října  
19.00 Kulturní dům
TA SPOUŠŤ
Komedie Petara Petroviče v podání Šumavského ochotnického spolku Prachatice se odehrává na vsi koncem minulého století. Dešťová spoušť donutí přespat mladou vdanou ženu v domě ženatého muže. Od toho se začne odvíjet kolotoč nedorozumění, vysvětlování a nečekaných zvratů a zjištění. Poznáme, že pravda je často to, čemu věříme až v poslední chvíli, kdy nám již nic jiného nezbývá. A jak už to bývá, na cizích příkladech se nejen zasmějeme, ale vidíme i lépe chyby vlastní.
  Vstupné 40,- Kč


st. 24. – čt. 25. října 1 000 dnů pro Evropu
20.00 Kino Kaplice
DNY NORSKÝCH FILMŮ:
24. října
PROLOMIT VLNY  
Mladá Bess se zamiluje do světáka Jana. Navzdory odporu okolí se vezmou a prožijí spolu šťastné dny intenzívní lásky. Po úrazu a zjištění, že nebude schopen fyzické lásky přesvědčuje Jan Bess, aby si našla milence. Bess je ochotna podstoupit jakoukoliv oběť a tak se vrhá do světa, kterému nerozumí.
  Vstupné 50,- Kč

25. října
ĎÁBLŮV OSTROV  
Život v táboře nouzových obydlí po amerických vojácích v poválečném Reykjavíku není vůbec snadný. Unavené ženy a jejich těžce pracující manželé se snaží vyjít s výplatou. Mladší generace však sní o dolarech, rock’n rollu a americkém způsobu života.
  Vstupné 50,- Kč


úterý 30. října 1 000 dnů pro Evropu
18.30 Kino Kaplice
JAN KAČER O NORSKU
VERNISÁŽ VÝSTAVY
SEVERSKÁ MYTOLOGIE A PŘÍRODA  
Hlavní částí večera bude beseda se známým pražským režisérem a hercem Janem Kačerem o jeho působení v Norsku. Příjemné vyprávění plné zajímavých postřehů ze všednodenního života této severské země vyúsťuje v zamyšlení, v čem jsme si blízcí a v čem jiní. Před besedou se uskuteční slavnostní vernisáž výstavy prací žáků ZUŠ v prostorách kina. Při vernisáži vystoupí žáci ZUŠ.
  Vstupné 50,- Kč


Předprodej vstupenek na vybrané akce:
INFOCENTRUM MĚSTA (zadní část kina)
311 388MĚSTSKÁ KNIHOVNA V KAPLICI

Je po prázdninách a po návratu do školních lavic se i my vracíme k našim akcím v rámci projektu „Tisíc dnů pro Evropu“. Měsíc září patřil Švédsku. Dne 27. září 2001 se uskutečnila v Městské knihovně v Kaplici beseda s Mgr. Kubíkovou s názvem „Archivářova cesta za poklady do Švédska“. V oddělení pro dospělé i v dětském oddělení knihovny byly instalovány výstavky knih o Švédsku.

Jako už několik let, i letos navazujeme na tradici „Týden knihoven“, který probíhá v celé republice od 8. – 12. října 2001. První den tohoto týdne zahájíme akcí „Navazování provázků“. Každý čtenář, který v toto pondělí přijde do knihovny, si může přinést nebo v knihovně dostane provázek, který naváže k předešlému. Provázky se budou navazovat v obou odděleních knihovny po celý výpůjční den. Za celý den se v mnoha knihovnách navážou provazy různých délek, podle toho, kolik čtenářů knihovnu ten den navštívilo. Později bude zveřejněna délka navazovaných provázků v naší knihovně i v dalších knihovnách zapojených do této akce.

Tak jako v minulých letech, i v tomto týdnu bude v internetové studovně pro každého návštěvníka zajištěno 30 minut Internetu zdarma. Po dohodě je možné si určitý termín zamluvit předem. V oddělení pro dospělé bude tento týden instalována výstavka „Z historie knihovny v Kaplici“ a v dětském oddělení výstavka „Městská knihovna – dětské oddělení očima jejích čtenářů“. Po celý týden budou veškeré poplatky zdarma (zápisné i upomínky).

J. Kostková, ved. MK
Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2001-10.htm on line 301

Vstupenky je možno zakoupit týden dopředu.
Pokladna je otevřena 1 hodinu před promítáním.DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAPLICE
Říjen 2001

1. 10. ZÁPIS DO ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ
  - od 16.00 hod. v sále Slovanského domu

1. - 5. 10. Z HISTORIE DDM KAPLICE
  – soutěž pro děti ze ZÚ

1. - 30. 10. NAŠE MĚSTO
  – korespondenční soutěž pro děti ze ZŠ

8. - 12. 10. STROMY – PLODY, KVĚTY
  – pro děti ze ZÚ o ceny

15 - 19. 10. CO ODNES ČAS
  – soutěž pro děti ze ZÚ

17 - 19. 10. ŽIVOT NA VENKOVSKÉM DVORKU
  – beseda + soutěže pro děti ze školních družin

22. -26. 10. KTERÁ RUKA CO NESE?
  – pro děti ze ZÚ o drobné ceny

22. - 26. 10. KLÍČEK KE ŠTĚSTÍ
  – soutěže pro děti z MŠ a ŠD

PODZIMNÍ PRÁZDNINY

29. 10. „O KŘIŠŤÁLOVOU KOPAČKU“
- turnaj v malé kopané pro děti ze ZŠ
od 9.00 hod. v hale TS
OBRÁZKOVÉ BINGO – od 9.30 hod. v DDM
ŠVIHADLOVÁ PRINCEZNA – od 10.00 hod. v DDM

30. 10. OPIČÍ DRÁHA – soutěž v rychlosti a obratnosti
- od 9.00 hod. v tělocvičně ZŠ Fantova
TURNAJ V ŠIPKÁCH – od 10.00 hod. v DDMŽivotopisný kaleidoskop Ferdinanda Kindermanna

Významná jubilea

V loňském roce jsme si mohli připomenout 260. výročí od narození. Na letošní rok připadají dvě výročí životní dráhy této výjimečné osobnosti – 230 let od příchodu do Kaplice a 200 let od úmrtí.

Historka z dětství, studia a příchod do Kaplice
Ferdinand Kindermann se narodil 27. 9. 1740 v Königswalde (dnes Království – součást města Šluknova) jako chudý syn domkáře. Jeho rodiče museli o nejnutnější obživu tvrdě bojovat a proto nutili svého syna, aby jim pomáhal přivydělávat předením. Tak se stalo, že nedostatečně navštěvoval školu. Proto se snažil chlapec žádostivý učení stále si číst ve svých knihách. Tak se často stávalo, že brával knihy k přeslici a práci při čtení zanedbával. Jeho otec ho často napomínal, „Co z tebe bude, když budeš dále ukazovat víc chuti ke čtení než k předení“? Na to mu odpovídal vědychtivý chlapec „Otče já se chci stát biskupem“. S pomocí šluknovského duchovenstva, které hocha také mimo období školy vyučovalo ve všech učebních předmětech byl Ferdinand přijat do cisterciáckého kláštera Neuzell jako zpěváček a absolvoval zde bezplatně gymnazijní studia. Své teologické vzdělání dokončil v Praze, kde byl také vysvěcen na kněze. Avšak než učinil první krok v duchovní péči, studoval v Sagau (Zaháni) v pruském Slezsku Felbigerovu pokrokovou metodu výuky a seznámil se zde také s Hähnovou vyučovací metodou. Ve svých jednatřiceti letech v roce 1771 nastoupil Kindermann na farní úřad v Kaplici a to na doporučení hraběte Jana Nepomuka Buquoye, v jehož pražském paláci působil jako domácí učitel. Když se hrabě Jan Nepomuk stal v roce 1767 majorátním pánem a odešel z Prahy do Nových Hradů aby obhospodařoval svoje statky, záleželo mu velmi na zvelebení národního hospodářství a proto navrhl po smrti kaplického faráře Franze Kunze (zemřel 27. 9. 1771) Kindermanna na uvolněné místo. I přestože byl mlád, tak jej také dostal. O rok později byl na naň ustanoven pražskou konzistoří s titulem „děkana“.
Kaplické působení Ferdinanda Kindermanna je všem dostatečně známo. Traduje se jedna památná věta, kterou pronesl po svém příjezdu na kaplickou faru: „První den, který jsem věnoval duchovní péči, byl také první, který jsem vynaložil na školu.“

Vzestup a kariéra
Po odchodu z Kaplice otevřel Kindermann v Praze v roce 1775 normální školu „Normalschule“ jako vzorovou a školu pro vzdělávání učitelů pro celou zemi. Za zásluhy o školství mu bylo uděleno místo vrchního dohlížitele německého školství v zemích Koruny české. Stal se také referujícím radou při právě se tvořící školské komisi. Jeho školní metoda se uplatnila ve více než 500 místech v Čechách. V témže roce byl jmenován učitelem pedagogiky na malostranském gymnáziu. V roce 1777 dostal Kindermann místo děkana u Všech svatých na Pražském hradě a byl císařovnou Marií Terezií povýšen do šlechtického stavu s titulem „rytíř von Schulstein“. Brzy na to se stal opatem ve sv. Petru v Uhrách a v roce 1781 proboštem na Vyšehradě. Roku 1786 byl ustanoven vrchním ředitelem nově organizovaného institutu pro chudé v Praze. Dne 27. dubna 1788 vstoupil jako scholastikus do pražské metropolitní kapituly.
Císař Josef II. ho jmenoval dne 29. ledna 1790 sedmým litoměřickým biskupem a přitom mu byla ponechána hodnost c. k. školního inspektora a vyšehradského probošta. Také jako biskup vykonal mnoho pro pozvednutí školství. V roce 1791 zřídil novou farní školu při katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích a na vlastní náklady výchovný institut pro dívky. Vysvětil nový hřbitov za městem, kde také nalezl poslední místo odpočinku. Svůj plodný život ukončil tento skvělý a neúnavný muž středoevropského významu dne 25. 5. 1801. Podle závěti z 5. července 1799 odkázal biskup Kindermann königswaldské škole 500 zl., z jejichž výnosu měla být 10 chudým dětem poskytována bezplatná výuka.

Václav Hajer

Oprava z minulého čísla: ... Soubor staveb byl zřejmě opevněn hliněnými valy a jeho obranyschopnost ještě zesílena dřevěným palisádovým plotem. Za chybu vzniklou vinou redakce se omlouváme.Žáci Fantovky mohou „do světa“

Ve středu 19. 9. 2001 se sešli ve sborovně ZŠ Fantova představitelé MěÚ, vedení školy, zástupkyně tisku a někteří učitelé a žáci.

Po krátkých projevech ředitele školy a starosty města se všichni přítomní zúčastnili slavnostního otevření počítačové učebny s Internetem. Bude sloužit nejen k výuce, ale děti budou mít do této učebny neomezený přístup a budou moci mimo výuku i v odpoledních hodinách navštívit internetové stránky.

Starší počítače budou instalovány na chodbě a jsou určeny pro počítačové hry. Nechceme z dětí vychovat gamblery (proto budou tyto hry přiměřené jejich věku a obsahově nezávadné), ale chceme, aby se naučily s počítačem pracovat. V učebně i na chodbě bude stálý dozor z řad pedagogů a starších žáků. Pro děti, které počítač zatím neovládají, zajišťuje škola hodiny výuky.

A nyní k samotné učebně. Třída je vybavena deseti žákovskými počítači a jedním učitelským (centrálním) počítačem. Ten je také připojen mikrovlnami k Internetu. Odebraná data budou placena paušálně, což je finančně výhodné. Možná, že někdo namítne, že tři děti u jednoho počítače (při výuce) není žádná sláva, ale my všichni jsme rádi, že se projekt uskutečnil. Rozhodně se na tom nepodílelo ani ministerstvo školství, které tvrdilo, že do konce roku 2001 vláda vybaví všechny ZŠ a SŠ Internetem, ani vláda, která prohlašovala, že pro rok 2001 je prioritou školství. A nepodíleli se na tom ani sponzoři – ti prostě nejsou.

Symbolickou „Cenu Fantovky“ by si zasloužili:
- učitel Petr Malena, který jako autor projektu pracoval na jeho realizaci s takovým osobním přístupem, že mu obětoval i letní prázdniny
- ředitel Mgr. Pavel Bíca, který se rozhodl, že za peníze z tzv. rezervního fondu nebude budovat hřiště, ale počítačovou učebnu s Internetem
- starosta Ing. František Doležal, který se za projekt postavil a získal na jeho realizaci i souhlas dalších členů městského zastupitelstva.

Všichni si jistě uvědomujeme, jak rychlý je vývoj v oblasti informatiky. Je proto nutné, aby se děti seznámily s počítačem co nejdříve. Pan učitel Malena řadí schopnost pracovat s počítačem do roviny s ovládnutím čtení, psaní a počítání. A my, dospělí, víme, že naše děti se učí těmto dovednostem rychleji než my.

Mgr. D. Rendlová


 
CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI
- vede rehabilitační pracovnice Daniela Andršová
1. pro děti 2 – 4 roky
(Vinický dvůr – 5 km od Kaplice)
Informace: D. Andršová, tel. +420 380 312 203
Zdravotní cvičení za pomoci pohádek, říkanek, písniček,
tanečků a hlavně maminek a tatínků.
2. pro děti 4 – 6 let
(tělocvična ZŠ Omlenická – v rámci DDM)
Informace: DDM nebo D. Andršová (312 203)
Zdravotní cvičení také za pomoci maminek či tatínků, avšak
již dynamičtější zařazení kolektivních pohybových her.
 


 

ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc říjen 2001


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2001-10.htm on line 504

V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny.


Vážení klienti
Začátkem září jste byli informováni letáčkovou formou o možnosti uzavřít smlouvu o stavebním spoření s výnosem 5%, což je možné již jen u jediné stavební spořitelny. Pochopitelně se státním příspěvkem ve výši max. 4.500,- Kč ročně.
Původně ohlášený termín je prodloužen až do konce měsíce října 2001. Rozdíl ve výsledných částkách porovnáním tabulek činí více jak 7.000,- Kč na jednu smlouvu.
Využijte proto této bezkonkurenční nabídky v průběhu října a to každé pondělí a středu v kanceláři v Kostelní ulici 123 od 9.00 do 11.00 a od 14.00 do 17.00 hodin, číslo tel. +420 606 119 701

V úctě Váš Vladimír Kotva


Inzerce:

Prodám sjezdový snowboard 154 cm, nový – 2 jízdy, cena 1 700,- Kč, původní cena 3 200,- Kč, dále nové volné vázání zn. SCOTT, cena 1800,- Kč (původně 2500,- Kč). Dotazy na telefonu +420 737 808 006.


 
AUTOBAZAR BOROVANY - výkup a prodej automobilů
 
 - parkovné neúčtujeme   - převod zařídíme 
 - povinné ručení   - prodej na spotřebitelský úvěr 
   
 - aktuální nabídka na internetu  
 - http://www.autoborovany.cz/   - e-mail.:autoborovany@volny.cz 
   
 - prodejna: 038/7980114   - mobil: +420 602 186 766 
 - otevřeno: Po až Pá   14.30 – 17.00 hod. 
 - otevřeno: So 1  9.00 – 12.00 hod. 

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434
382 41 Kaplice, tel.: +420 380 311 388 nákladem 1500 výtisků, uzávěrka
28. 9. 2001. Registrováno u OkÚ pod reg. zn. 330396
http://www.kaplice.ois.cz/, e-mail: info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk FOP Černá v Pošumaví. Odpovědný redaktor S. Šindelářová
Členové redakční rady: Bc. M. Špičáková
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412