2001 1 2 3 4 5 6 7 + 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

červenec-srpen 2001 - Číslo 7 - Ročník V.


USNESENÍ
28. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 28. května 2001

Zastupitelstvo města po projednání :

I. schvaluje

výši ceny za 1 m2 plochy bytů prodávaných v II. etapě privatizace bytového fondu vypočtené dle metodiky schválené na 23. zasedání MZ dne 25. 9. 2000

revokaci usnesení 25. zasedání Zastupitelstva města ze dne 15. 1. 2001 týkající se prodeje půdních prostor v čp. 474 Pohorská ul. manželům Blahnovým, bytem Pohorská 474 a schvaluje prodej části těchto půdních prostor o výměře 34 m2 Ivaně Hanušové, bytem Pohorská čp. 474 za cenu stejnou jako manželům Blahnovým

revokaci usnesení 25. zasedání Zastupitelstva města ze dne 15. 1. 2001 týkající se prodeje půdních prostor v čp. 100 Pohorská ulice Karlu Ginzelovi, bytem Pohorská čp. 100 a schvaluje doplnění usnesení o Miladu Müllerovou, družku Karla Ginzela

vstup do Sdružení měst a obcí akcionářů České spořitelny, a.s. a společný postup měst a obcí ČR při prodeji prioritních akcií České spořitelny, a.s.

výměnu jističů veřejného osvětlení podle revizní zprávy zpracované revizním technikem ze dne 12. 11. 2000 - navýšení finančních prostředků v rozpočtu města ve výši maximálně do 50.000,- Kč bude řešeno rozpočtovou změnou ve II. pololetí 2001

zřízení zvláštního účtu pro příspěvky a dary od organizací a občanů - získaný finanční dar bude předán Nemocnici Český Krumlov jako příspěvek města Kaplice na nákup sanitního vozu, který bude využit pro potřeby regionu Kaplicka

II. pověřuje

vedoucí odboru I Městského úřadu Kaplice p. Jiskrovou prováděním finančních operací prostřednictvím podílového fondu Sporoinvest u České spořitelny, a.s. pobočka Kaplice do výše 30 milionů Kč

III. zamítá

nabídku redakce Českokrumlovských listů na prezentaci Města Kaplice ve speciální příloze, která bude vložena 25. 6. 2001 do Večerníku Praha a v severočeských Denících Bohemia - cena za 1 stránku v černobílém provedení činí 10.000,- Kč.

Ing. František Doležal
starosta města
Jan Kozojed
zástupce starosty


9. července 2001 - 65. výročí povýšení Kaplice na město

Začínajícím rokem 1936 bylo stále ještě otevřenou otázkou, zda je Kaplice městem nebo pouze městysem.

Kapličtí vnímali své bydliště jako město a opírali se při tom o listinu, v níž Markvart z Pořešína jim propůjčil za 36,5 kopy větších pražských grošů městské právo, "takové, jako platilo v Budějovicích" (větší a menší městské právo - Kaplice měla obojí, včetně volného odkazu majetku odúmrtím obci nebo kostelu).

Ve vyžádaném dobrozdání archivu Ministerstva vnitra v Praze z 21. dubna 1931 je však uvedeno:

"Je nemožné z této listiny odvozovati, že městečko Kaplice jí získalo charakter města - to bylo možno pouze královským privilegiem, a proto se nemůže obec na toto privilegium markraběte z Pořešína odvolávat jako na podporu svého nároku na název "město". Potom je uváděno, že během staletí byla Kaplice pokládána svým rázem vždy jen za místo trhů, městys, městečko. Je-li v Úředním soupisu míst z roku 1872 Kaplice zanesena jako "město", je to nesprávně. Název "město" by musel být udělen ministerským výnosem, což se však nestalo. Pány z Pořešína roku 1382 propůjčené městské právo bylo sice potvrzeno rožmberskou i buquoyskou vrchností, rovněž bývalá rakouská správa nečinila námitek, ale nenalézá se žádné královské privilegium a rovněž žádný ministerský výnos, který by zdůvodňoval charakter města".

Teprve na novou žádost obce došel 27. 7. 1936 starostovi dopis Ministerstva vnitra v Praze ze 17. 7. 1936 č.j. 50749/1936/7, v české řeči s německým překladem ( to proto, že v té době v Kaplici žila a rovněž na radnici měla své zastoupení většina Němců), ve kterém bylo obecní radě sdělováno: "Vláda Československé republiky rozhodnutím z 9. 7. 1936 povyšuje městys Kaplici na město".

Tím byla tedy stará sporná otázka vyjasněna. Zvláštní slavnosti se při této příležitosti nekonaly. Oznámení přinesly jen Budějovické noviny (Budweiser Zeitung) číslo 61 a byl učiněn záznam v kronice města.

Otto Mörtl

Slavnostní galakoncert v předvečer 65. výročí povýšení Kaplice na město - viz. kulturní nabídka


USNESENÍ
29. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 25. 6. 2001

Zastupitelstvo města po projednání :

I. schvaluje

prodej pozemku p.č. 1680/49 a p.č. 1680/27 k.ú. Kaplice o celkové výměře 640 m2 manželům Mikešovým, bytem Kaplice 777 za cenu 401,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem (parcela je omezena pásmem vzduš. vedení VN)

prodej pozemku p.č. 590/1 k.ú. Kaplice o výměře cca 550 m2 manželům Holubovým, bytem Kaplice 521 za cenu 422,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

prodej pozemku p.č. 1680/24 k.ú. Kaplice o výměře 585 m2 manželům Dreilingovým, bytem Kaplice 889 za cenu 453,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

prodej části pozemku p.č. 260/3 k.ú. Mostky o výměře cca 200 m2 Zdeně Menšíkové, bytem Kaplice 759 za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

prodej části pozemku PK č. 1470 díl 2) k.ú. Kaplice o výměře cca 21 m2 manželům Macháčkovým, bytem Kaplice 777 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

prodej pozemku p.č. 1478/8 k.ú. Pořešín o výměře 826 m2 manželům Petrákovým, bytem Č. Budějovice 35 za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

prodej pozemku p.č. 1487/6 k.ú. Pořešín o výměře 498 m2 manželům Komárkovým bytem Soběslav 441/18 za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 202 k.ú. Pořešín o výměře 43 m2 (pod chatou) za cenu min. 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 201 k.ú. Pořešín o výměře 39 m2 (pod chatou) za cenu min. 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 1660/26 k.ú. Kaplice o výměře 26 m2 za cenu min. 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem s věcným břemenem přístupu k el. rozvaděči

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 821 k.ú. Kaplice o výměře 559 m2 za cenu min. 400,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

zveřejnění nabídky prodeje části pozemku p.č. 1427/1 k.ú. Ličov - Desky o výměře cca 30 m2 za cenu min. 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

zveřejnění nabídky prodeje pozemků p.č. 1374, 1376, 1377, a části p.č. 1373 k.ú. Kaplice o celkové výměře cca 705 m2 za cenu min. 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem (po nabytí právní moci Rozhodnutí o nevydání pozemků od Pozemkového úřadu)

zveřejnění nabídky prodeje půdních prostor v domech čp. 195, 456 v Bezručově ulici, čp. 457, 458 v Linecké ulici, čp. 459, 460 v Omlenické ulici a čp. 461, 462 v ulici SNP za cenu stejnou jako ostatní prostory v domech

zveřejnění nabídky prodeje garáží v čp. 450 a 451 Omlenická ul. za cenu 55.000,- Kč menší garáž, 65.000,- Kč větší garáž

odkoupení pozemku p.č. 239/1 k.ú. Blansko o výměře cca 1.200 m2 od BEMAGRO, a.s. Malonty za cenu 100,- Kč/m2 (místní komunikace v areálu RD Blansko)

účelovou dotaci ZŠ Fantova ulice ve výši 150.000,- Kč na vybavení internetové učebny s tím, že další finanční prostředky na vybavení budou použity z rezerv. fondu školy

provedení protiradonového opatření v Mateřské škole 5 na sídlišti 9. května

využití finančních prostředků získaných z provozu výherních automatů na rozvoj Domu s pečovatelskou službou (vestavba podkroví, vybudování výtahu) - prostředky budou převáděny do fondu rezerv a rozvoje

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč JUNÁKu, střediska SIRIUS Kaplice na úhradu energií spojených s užíváním klubovny

podle § 19 stavebního zákona úhradu celkových nákladů za pořízení změn Územního plánu sídelního útvaru města od právnických nebo fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů, jejichž výhradní potřebou bylo pořízení změn Územního plánu vyvoláno

odpis neuhrazené pohledávky za hrací automaty za firmou A.J.J.P. s.r.o. České Budějovice

revokaci usnesení 27. zasedání Zastupitelstva města Kaplice ze dne 11. 4. 2001 týkající se prodeje půdních prostor v čp. 95 Pohorská ulice manželům Zlatínským a schvaluje prodej těchto půdních prostor dceři manželů Zlatínských Věře Zlatínské, bytem tamtéž

zprávu o hospodaření Města Kaplice za rok 2000 s hospodářským výsledkem - schodek ve výši 29.832.291,88 Kč a čerpání závazných limitů, hospodaření s fondy - fond rezerv a rozvoje, sociální fond a fond rozvoje bydlení

výsledek hospodaření za hospodářskou činnost Města Kaplice - zisk po zdanění ve výši 1.459.939,51 s tím, že středisko bytového hospodářství spravované Správou domů města Kaplice s.r.o. odvede výsledek hospodaření za rok 2000 ve výši 1.702.247,08 na účet hospodářské činnosti města

výsledky hospodaření příspěvkových organizací Města Kaplice za rok 2000 a nařizuje odvod hospodář. výsledků ZŠ Omlenická, ZŠ Školní, ŠJ Fantova, MŠ Nové Domovy - vzniklý schodek pokrýt z vlastního rezervního fondu

podíl Města Kaplice ve výši 4.000.000,- Kč na úpravy prostor budov v souvislosti se zřízením pověřeného úřadu III. stupně

provedení změn rozpočtu Města Kaplice na rok 2001 tak, jak byly předloženy odborem I MěÚ Kaplice

použití investičního fondu ZŠ Školní ulice na vybudování školního hřiště

úplné znění Zřizovací listiny pro příspěvkové organizace, Základní škola Kaplice, Omlenická 436, Základní škola Kaplice, Fantova 446, Základní škola Kaplice, Školní 226, Školní jídelna Kaplice, Fantova 446, Školní jídelna Kaplice, Školní 226 a Mateřská škola Kaplice, Nové domovy 221 (sportoviště v areálu škol bude převedeno pod správu Města Kaplice)

Zřizovací listiny organizačních složek města Městská knihovna Kaplice, Nové Domky 643, 4. Mateřská škola Kaplice, Nové Domky 643, 5. Mateřská škola Kaplice, 1. máje 771

právní subjektivitu pro 4. Mateřskou školu Kaplice, Nové Domky 643 s platností od 1. 1. 2002 s názvem Mateřská škola Kaplice, Nové Domky 643 - právní forma příspěvková organizace

právní subjektivitu pro 5. Mateřskou školu Kaplice, 1. máje 771 s platností od 1. 1. 2002 s názvem Mateřská škola Kaplice, 1. máje 771 - právní forma přísp. organizace

II. souhlasí

s bezúplatným převodem pozemků od Pozemkového fondu do majetku Města Kaplice dle § 5, odst. 1, písm. a), b), c) zákona č. 95/99 Sb. - jedná se o pozemky, dle zpracovaného seznamu, které se nacházejí v současně zastavěném území obce, v prostoru schváleném územním plánem obcí k zástavbě a určené územním rozhodnutím o umístění staveb

s odstraněním kašny na hřbitově v Kaplici a obnovením hrobu č. 1 prof. Klimeše (na hřbitově bude vybudován náhradní zdroj vody) - finanční prostředky budou zahrnuty do rozpočtu města roku 2002

III. bere na vědomí

Zprávu o přezkoumání hospodaření Města Kaplice za rok 2000 zpracovanou Okresním úřadem v Českém Krumlově s výrokem "bez výhrad"

pracovní návrh rekonstrukce Náměstí zpracovaný Ateliérem ing. arch. Kročáka, na kterém se bude na základě vznesených připomínek dále pracovat a bude předložen zastupitelstvu města v měsíci září 2001

návrh rekonstrukce objektu správce v areálu TJ Spartak Kaplice

IV. volí

paní Annu Frankovou, bytem Kaplice 508 jako přísedící Krajského soudu v Českých Budějovicích pro další čtyřleté volební období

V. odkládá

žádost manželů Mikešových, bytem Pořešín 64 o prodej pozemku p.č. 81/3 k.ú. Pořešín do doby provedení rekonstrukce vodovodního řadu na tomto pozemku

VI. zamítá

návrh právního zástupce manželů Duchkových na výši kupní ceny - 500,- Kč za m/2 za prodej pozemků manželů Duchkových Městu Kaplice užívaných jako veřejné prostranství a veřejná komunikace na Pohorské ulici.

Ing. František Doležal
starosta města
Jan Kozojed
zástupce starosty

 

MĚSTSKÉ KULTURNÍ CENTRUM KAPLICE
uvádí v červenci a srpnu:

8. července 2001 - neděle
SLAVNOSTNÍ GALAKONCERT

V předvečer 65. výročí povýšení Kaplice na město. Symfonický orchestr KPH Trhové Sviny uvede slavné operní a operetní melodie: G. Bizeta - Carmen, G. Verdi - Rigolleto, La Traviata, F. Lehár - Veselá vdova, Země úsměvů, J. Strauss ml. - Růže z jihu, Císařský valčík, J. Strauss st. - Pochod maršála Radeckého, J. Offenbach - Orfeus v podsvětí a další.

Kulturní dům Kaplice                                       začátek v 18.00 hodin
90,- Kč, důchodci a studenti 50,- Kč
18. července 2001 - středa
Z PEKLA ŠTĚSTÍ 2

Promítání filmu spojené s besedou s režisérem filmu Zdeňkem Troškou a dalšími
18.00     Autogramiáda, soutěž pro děti
18.30     Beseda s tvůrci a herci filmu
20.00     Promítání filmu

Kino Kaplice                                       začátek v 18.00 hodin
25,- Kč beseda / 50,-Kč filmové představení
23. července 2001 - pondělí
LÁSKA KE TŘEM POMERANČŮM

Pohádka o zakletých princeznách, zlé a dobré čarodějnici a princi, který se nezalekne daleké cesty.

Radniční nádvoří                                       začátek v 15.00 hodin

BROKÁT - PRINC Z POHÁDKY

Pohádkový příběh o romantickém princi, který chce při osvobozování princezny zažít opravdová pohádková dobrodružství a ukázat své hrdinství.

Radniční nádvoří                                       začátek ve 21.00 hodin
Účinkuje Divadlo Esence Praha, vstupné vlastní
28. července 2001 - sobota
KAPLICKÉ NOTOVÁNÍ

Slavnost dechové hudby spojená s česko-rakouským festivalem dechových hudeb
14.30   slavnostní nástup před kulturním domem, pochod dechových hudeb městem
15.00   přivítání starostou města na náměstí, společné koncertování
19.00   společenský večer v kulturním domě, koncertování dechových hudeb

stolová úprava s obsluhou
Kulturní dům Kaplice                                       začátek v 19.00 hodin
Vstupné: 70,- Kč
17. srpna 2001 - pátek
MIROSLAV PALEČEK & MICHAEL JANÍK

Večer písniček a povídek známých folkových zpěváků.

Radniční nádvoří                                       začátek ve 20.00 hodin
160,- Kč / děti do 10 let 80,-Kč
19. srpna 2001 - neděle
VYHNÁNÍ Z RÁJE

Promítání filmu spojené s besedou s režisérkou filmu Věrou Chytilovou a dalšími

Premiérové promítání nového českého filmu, v němž se řeší problém, zda jsme schopni být svobodní, aniž bychom přestali být mravní. Beseda proběhne po filmovém představení.

Kino Kaplice                                       začátek filmu ve 20.00 hodin
20,- Kč beseda / 50,-Kč filmové představení


Schránky o drogách

V měsíci květnu byly na podnět protidrogové komise Okresního úřadu Český Krumlov rozmístěny ve vybraných místech okresu schránky, určené k připomínkám, námětům a podnětům obyvatel ohledně drogové problematiky. Okresní protidrogová komise od tohoto kroku očekává získání podnětů od občanů, které by mohly ovlivnit další směřování protidrogové politiky na území okresu Český Krumlov.

Je zřejmé, že téma drog se dotýká už i obyvatel nejmenších obcí a že nelze tvrdit o žádné oblasti naší země, že by se jí tento jev vyhnul. Stejně tak si to nemůžeme myslet o jakékoli škole, jakékoli rodině. Vývoj v celé společnosti za poslední léta podle našeho názoru jasně prokázal, že plošné kampaně organizované z jakéhosi "centra" nás těchto problémů zbavit nedokáží. I proto považujeme za důležité pokusit se oslovit co nejširší veřejnost a snažit se od ní získávat nejen informace, ale i podněty k řešení situace přímo v konkrétní obci. Jsme přesvědčeni, že tyto věci lze se značným úspěchem řešit právě v místech, kde vznikají a kde se projevují.

Právě k tomuto účelu byly schránky také instalovány. Měl by to být první krok k otevření diskuse na místní úrovni, která by měla končit nalezením schůdného řešení pojmenovaného problému.

Schránka je v Kaplici umístěna v prostorách Domu dětí a mládeže. Je označena výrazným žlutočerveným logem a nápisem "Drogy - co mě pálí, co mě zajímá". Klíče od nich má pouze ředitel příslušné instituce, který není oprávněn příspěvky číst nebo na ně jakkoli reagovat. Toto oprávnění má pouze okresní protidrogový koordinátor, který také dále rozhoduje, jak s jednotlivými příspěvky naloží. Pokud bude v příspěvku vysloveně uvedeno přání autora, jak si bude přát, aby se s jeho podnětem naložilo, okresní koordinátor bude jeho přání respektovat. Zároveň si ale koordinátor vymiňuje právo nereagovat a ani jinak brát na vědomí podání, které bude v rozporu s lidskou slušností obecně a právním řádem ČR zvláště (např. nactiutrhání).

Na schránkách jsou dále uvedeny kontakty na K-centrum Český Krumlov (+420 606 871 644, +420 380 711 794) a okresního protidrogového koordinátora (+420 380 764 626).

Mgr. Marek Nerud


Centrum služeb pro zdravotně postižené informuje

Připomínáme, že v průběhu roku 2001 dochází ke dvěma důležitým změnám v dokladech občanů, kterým byly při-znány mimořádné výhody pro těžce zdravotně postižené občany.

1.

Dnem 30. 6. 2001 končí platnost zvláštních označení vozidel zdravotně postižených občanů i průkazů vydaných SPSR ZdP, od 1. 1. 2001 Centrem služeb pro zdravotně postižené v Českém Krumlově. Jde o znaky č. 01 /trojúhelník/, č. 02 /vozík/ a č. 03 /ucho/.

2.

Dnem 31. 12. 2001 končí platnost průkazů TP, ZTP a ZTP/P vydaných před 1. 7. 2000 /dvojlist s poučením/ i když jsou bez časového omezení.

Potřebné doklady: občanský průkaz, 1x fotografie, stávající průkaz, potvrzení o zaplacení správního poplatku 30,- Kč /lze zaplatit na místě/.

Výměnu znaků i průkazů ZTP, ZTP/P provádí Okresní úřad v Českém Krumlově, referát soc. věcí a zdravotnictví, který je nově umístěn v budově bývalé pošty /přístavba k hl. budově ve směru na Větřní/.

Úřední dny jsou pondělí a středa od 8.00 do 17.00 hodin

Případné dotazy zodpoví osobně i telefonicky centrum služeb - autobusové nádraží, tel. +420 380 711 764, lze využít i záznamník.

Úřední dny jsou: pondělí, úterý, středa: 7.30 - 12.00 a 12.30 - 17.00 hod.

Mgr. R. Marhounová, vedoucí centra


Slavnostní setkání jubilantů

20. 6. 2001 uspořádala Občanská komise při MěÚ v Kaplici slavnostní setkání jubilantů narozených v měsících od února do června. Na setkání, konaném v sále Slovanského domu jubilantům popřáli zástupci města Ing. František Doležal a pan Jan Kozojed. K tanci a poslechu zahrála hudební skupina pana Komendy. Děti z 5. MŠ svým hezkým vystoupením zpestřily průběh setkání a jistě se jim podařilo rozehřát srdíčka všem přítomným. Občanská komise všem, kteří se podíleli na přípravě setkání srdečně děkuje. Děkuje také personálu Slovanského domu za vzornou obsluhu.

M. Ešpandrová

 

KINO KAPLICE
Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689

Program na měsíc červenec 2001


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2001-07_08.htm on line 330

Kino Kaplice připravuje na měsíc srpen:
Tenkrát na východě, Paralelní světy, Osudové setkání, Tygr a drak, Na pokraji slávy, Vvhnání z ráje, Trosečník, Po čem ženy touží, Tmavomodrý svět, Hele vole, kde mám káru, Pornografický vztah


Město Kaplice pořádá
6. Kaplické slavnosti
sobota 1. září 2001

Letos opět za finančního přispění z Fondu malých projektů EU PHARE CBC.

Na celý den Kaplických slavností je připraven bohatý kulturní a společenský program. Dopolední program se bude již tradičně odehrávat na Náměstí, kde vystoupí rakouská dechová hudba z Waldburgu. Agentura A.R.G.O. připravila ukázku staročeského trhu s typickými stánky dobových řemeslníků a s vystoupením pouličních umělců.

V městském parku bude od rána uspořádán prodejní trh řemeslných výrobků, v provozu bude i pivní stan. Jsou zajištěny pouťové atrakce a nafukovací skákací hrad a zajíc.

Sbor dobrovolných hasičů v Kaplici připravuje 5. ročník soutěže hasičských sborů "O pohár starosty Města Kaplice", který se uskuteční ve sportovním areálu za koupalištěm. Je počítáno s účastí asi 20 soutěžních družstev, z toho dvě ze zahraničí.

Odpolední program pokračuje v městském parku, kde střídavě vystoupí dechová hudba Mladá Agrovanka, Dudácký soubor z Domažlic, skupina Exfanta, Romská kapela z Č. Krumlova. Agentura A.R.G.O. předvede ukázku tanců z období rokoka a zajímavou bavičskou osobností letošního ročníku bude Vám jistě známý humorista a herec Pavel Nový. Celý den bude slovem provázet již tradičně Vojtěch Polanský. Program bude ukončen vystoupením country skupiny Šosáci v pivním stanu a ve Slovanském domě bude hrát k tanci a poslechu M-Kvintet.

Teď si jen budeme přát hezké počasí a těšit se s Vámi všemi na příjemné prožití 6. Kaplických slavností.

Jarmila Trojáková, tajemnice MěÚ


S Řadou mladého diváka na generálce Tří mušketýrů

Již druhým rokem spolupracuje OA a gymnázium Kaplice s Jihočeským divadlem. V rámci dvou paralelně běžících programů, Arché a Řada mladého diváka, se studenti pravidelně zúčastňují přednášek s významnými osobnostmi českého kulturního života. Během školního roku jsme měli možnost setkat se např. s režisérem Janem Kačerem, filozofem Tomášem Halíkem, či velmi svérázným spisovatelem Arnoštem Lustigem.

Kromě těchto seminářů jsme měli možnost nahlédnout do "divadelní kuchyně" prostřednictvím diskusí s členy souboru Jihočeského divadla, které následovaly po každém představení. Tato neopakovatelná příležitost se nenaskytne každý den, a proto pro nás bylo nesmírně zajímavé seznámit se s prací režiséra nebo pocity herců a zjistit, že divadelníci jsou také jenom lidi. Třešničkou na dortu se bez pochyby stala (no, přiznejme si to) trochu protekční návštěva generální zkoušky připravované hry Tři mušketýři na Otáčivém hledišti v zámecké zahradě Českého Krumlova. Díky hlavnímu organizátorovi projektů pro studenty, panu Šestákovi, jsme byli nenápadně a ve vší tichosti propašováni přímo do centra dění. Od běžného představení se naše návštěva lišila snad jen občasnými "glosami" režiséra a jeho asistentů nebo neplánovaným útěkem splašeného koně. Neméně zajímavé bylo i naše strategické rozsazení mezi odpočívajícími herci. No uznejte, kdy se nám zase poštěstí sedět vedle zákeřného kardinála Richelieu?!

Téměř tříhodinové představení jsme jako správní diváci chtěli ocenit zaslouženým potleskem, ale reakce pověrčivých herců byla naprosto neočekávaná. Potlesk při generálce prý totiž věští smůlu při premiéře. Tak doufáme, že se jejich obavy tentokrát nesplní.

H. Kořínková, Z. Janová (sexta) OA a G Kaplice


 

ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE
Program na červenec a srpen 2001


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2001-07_08.htm on line 416

V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny.


Tři Moserovy hamry v Mostkách
Pokračování povídání o hamrech z červnového čísla ...

Pro Pošumaví, bohaté na dřevo, byly hamry charakteristické. Jejich značný počet v minulosti dokazují nejen dosud existující či již zaniklé a přestavěné nebo i pobořené hamry, ale i hojně se vyskytující jméno Hamr, vztahující se nejen na samotnou, třeba zaniklou dílnu, nýbrž na jméno celé obce nebo její části.

Zánik hamrů podpořil nový druh paliva, kamenné uhlí, ale i rozvoj železářství ve vysokých pecích.

Hamry v Mostkách vznikly na řece Malši téměř současně. Stejně jako tak zvaný Janův hamr /Johanneshammer/ také pod ním ležící Tereziin hamr, též nazývaný "Pfannenhammer" /vyráběl pánve a pekáče/ byly vystavěny 1789, k čemuž tehdejší majitel panství hrabě Jan Buquoy přenechal za levné ceny pozemky a stavební materiál.

K Janovu hamru: 1 jitro 200 čtverečných sáhů pozemku za 120 rýnských zlatých a roční poplatek 18 zlatých, 300 kmenů stavebního dřeva, sáh po 30 krejcarech, 40.000 šindelů po 2 zlatých 30 krejcarech za tisíc kusů, 100 kusů dvoucoulových prken s drážkou /falcem/ po 12 krejcarech, 400 kusů jednocoulových prken po 8 krejcarech, 300 kusů jeden a půl coulových prken po 10 krejcarech, 200 kusů 4 coulových fošen po 32 krejcarech, 8 kop latí po 1 krejcaru, 36 000 stavebních cihel po 5 zlatých.

K Tereziinu hamru: 4 strychy, 7,5 metrů čtverečních pozemku za 150 zlatých a 18 zlatých roč. poplatku, 300 kmenů stavebního dřeva, 60.000 šindelů, 150 kusů 2 coulových drážkovaných prken, 600 kusů 1 coulových prken, 400 kusů 1 a půl coulových prken, 200 fošen, 8 kop latí, 20.000 stavebních cihel po 5 zlatých.

Vodu přiváděl k jedinému kolu na svrchní vodu dosud zachovaný náhon od jezu, který byl vybudován na řece pod Janovým hamrem.

Jako poslední byl vystavěn proti proudu nad Janovým ještě další hamr. Na starých mapách je nazýván "třetí hamr" nebo "Hackerhammer" /vyráběl sekery, motyky, kosy a srpy/. Leží blízko ústí Kvíteckého potoka do Malše a přiváděl z něj dlouhým náhonem o spádu 3 m vody v množství 0,17 m3 za vteřinu na svá dvě kola na svrchní vodu. Normální výkon tohoto vodního díla býval 4,5 ks /koňských sil/.

19. března 1822 Janův hamr vyhořel a byl nově postaven. /Teichl/

1839: V tomto roce shořel hamr na kosy p. Sebastiana Mosera, tak zvaný "druhý" nebo též "Janův hamr". Protože majitel podporoval trvale kaplické chudé, bylo mu z obecního lesa "Kaltenbrunn" věnováno 6 kmenů dřeva na opravu střechy. /Kronika města Kaplice/

Roku 1870 přerušil Janův a Tereziin hamr výrobu. Čas od času však noví majitelé nebo nájemci hamrů činnost obnovovali.

Roku 1889 zřídila zde firma F. Schrötter továrnu na nitě a šicí potřeby a k tomuto účelu přestavěla zrušený Janův hamr. Na tehdejší dobu to byl významný průmyslový podnik. Továrna měla 1 kolo na spodní vodu a 1 Girardovu turbinu. Množství vody 0,13 m3 za vteřinu, spád 5,0 m. Normální výkon vodního díla 6,5 ks a 4,77 kW.

Průvodce z r. 1903 na str. 252 ještě uvádí:
"Vycházka z Kaplice do lesa "Kaltenbrunn" /dnes na levém břehu Malše v místech, nad bývalou továrnou na nitě a pod zbořeným Schafferovým dvorem/ ke třem Moserovým hamrům / 3 hodiny jv./. Tento les má v mnohých částech ještě krásné staré lesní porosty, jimiž vedou stinné cesty. Jižní konec tohoto lesa se táhne po levém břehu Malše, který zde přechází v příkré stráně poseté drolící se sutí a jejich grotesknost dala podnět k lidovému názvu této části "Peklo". Na břehu řeky dále vzhůru proti proudu se prostírá nádherná louka. Kdo netrpí závratí, nastoupí od této lučiny zpáteční cestu po úzké lávce přes Malši, aby se po druhém břehu kolem třech Moserových hamrů /horního, dolního a "Sensenhamru" - vyráběl kosy a srpy/ po okresní cestě vedoucí z Pohoří vrátil domů."

Jez na Malši a část původního náhonu se spádem 1,5 m je v současnosti využíván pro pohon malé vodní elektrárny. Ta je osazena Francisovou vertikální kašnovou turbinou a dosahuje výkonu téměř 25 kW.

Na Kaplicku pracovala celá řada hamrů a ještě po skončení I. světové války za první republiky je i jejich provozovatele evidoval důchodkový kontrolní úřad v Kaplici podle jednotlivých vodních toků:
Na Malši to byl hamr v Cetvinách 92 /Jakub Kovár/, Cetvinách 64 /Jos. Prukner/, ve Všeměřicích 16 / Tomáš Krabatsch/, v Kaplici 83 /Jan Pinecker/.
Na Tichém potoce: v Tiché 95 /Matěj Leitner/.
Na Kvíteckém potoce v Mostkách 29 /Jan Kovář/.
Na Černé: v Něm. Benešově /dnes Benešov nad Černou čp. 348 /Ant. Křepelka/, Něm. Benešov čp. 150 /Jos. Grössing/, v Kuří čp. 63 /Jos. Pinecker/.
Na Dolinkovském potoce v Besednici /Jan Sýkora/.

Část jich v období mezi dvěma válkami zanikla, ale některé z nich krátce pracovaly i po skončení II. světové války. Celosvětový vývoj a rozvoj průmyslu způsobily jejich přetváření v jiné živnosti, případně jejich zánik vůbec. Na hamrech se většinou vystřídalo několik držitelů, z nichž každý přispěl určitou měrou k postupné devastaci objektu nebo k jeho přestavbě k jiné činnosti.

Podobnou proměnou prošly i hamry v Mostkách.

Nejdéle zde pracoval tzv. "Třetí hamr" přezvaný podle posledního hamernického rodu na "Kovářův hamr" /dnes čp. 29/. Sloužil svému účelu ještě v padesátých letech a teprve r. 1951-1952 jeho činnost končila, neboť poslední majitel odešel z existenčních důvodů pracovat do kaplického strojírenského závodu Motor-Union. Hamr však zůstal mobilní asi tak do osmdesátých let, kdy byl jedním z kolektivu nových majitelů rozebrán a odvezen do Českého Krumlova. Vybavení hamru je uloženo v Národním technickém muzeu v Praze.

Dnes slouží obytná část "chalupářům" a minulost nám připomene jen procházka neschůdnou stezkou podél náhonu až k jeho vtipnému napojení na Kvítecký potok /dnes potok Kamenice/.

Tereziin hamr /dnes Mostky čp. 27/ ukončil definitivně svou činnost koncem I. světové války a v provozu zůstala jen zemědělská usedlost a dva trkače, které dodávaly vodu do nádrže, umístěné na půdě bývalé tvrze v nedalekých Mostkách.

Před druhou světovou válkou na usedlosti hospodařily sestra Anna a Marie Wöglerovy s čeledínem Josefem Štěpkou, který se koncem II. světové války na hospodářství přiženil. Po skončení války převzal pozemky statek v Mostkách. Hospodářských budov a sklepů využíval Velkoobchod zeleninou, který zde zřídil sklady, v obytných objektech pak rekreační středisko a tábor pro děti svých zaměstnanců.

Sádky pstruhařství dnešní společnosti s.r.o. "Petrův zdar" byly vytvořeny v místech bažinaté louky mezi Malší a náhonem navezením vysoké vrstvy štěrku a zeminy, zpevněním povrchu a postupným zřizováním nádrží pro chov a prodej lososovitých ryb.

Na Schrötterovu továrničku /dnes Mostky čp. 28/ byl po II. světové válce ustanoven národní správce, který vlastně zde dal podnět výstavbě a rozšíření strojírenského podniku Motor-Union na Omlenické ulici v Kaplici, kam byla převezena odtud i vhodná část strojního zařízení.

Do uvolněné továrny byl umístěn útvar pohraniční stráže, který provedl úpravy budov pro své účely a vystavěl garáže. Když byla PS dislokována, zůstal objekt prázdný a postupně chátral.

Položen stranou města se stal zdrojem stavebního materiálu pro některé podnikavce i cílem výprav různých "hledačů pokladů".

Budovy převzal na jaře 1967 Velkoobchod zeleninou, od nějž je, zcela zdevastované téhož roku zakoupily Válcovny trub, a. s. Chomutov. Tento závod ve snaze rozšířit možnosti podnikové rekreace v odlišném přírodním prostředí rekonstruoval objekt, následnými úpravami kapacitu ještě podstatně zvětšil a v roce 1969 uvedl do provozu jako své další rekreační středisko Kaplice.

Téhož roku 1969 u tohoto podnikového rekreačního střediska vznikl nový pionýrský tábor, který měl při zahájení 160 míst. Byl dále zvětšován a lépe vybavován.

Od roku 1997 je majitelem komplexu hotelu Zámeček a dětského tábora v Mostkách č.p. 28 veřejná obchodní společnost "T. EFEKT Chomutov". Objekt řídí nájemce.

V souvislosti s Moserovými hamry v Mostkách nelze opomenout ani tzv. PINECKERŮV HAMR.

Původní hamr se nacházel na levém břehu Malše, nedaleko od centra města Kaplice. Vlastní budova hamru se dochovala dodnes a je zařazena do památkové zóny města. V současné době je rekonstruována jako sídlo soukromé firmy, když předtím sloužila Domovní správě města Kaplice.

Majitelem hamru na počátku dvacátého století byl Jan Pinecker. Na historických mapách je hamr uváděn pod číslem popisným 86, později 83.

Hamr používal dvě kola na spodní vodu, protékalo jimi 0,7 m3 vody za vteřinu a výkon dosahoval čtyř koňských sil. Podle dochovaných map hamr zřejmě využíval pouze výškového rozdílu hladin řeky před a pod jezem /spád 1,5 m/, bez zvláštního náhonu. Výroba elektrické energie 2,9 kW. Původní jez se nezachoval.

Otto Mörtl


Infocentrum Kaplice nabízí nový materiál k pohraniční turistické stezce
"Řemesla na řece".
Brožura slouží nejen jako mapka, ale i jako kulturní průvodce pamětihodností z blízkého okolí.


Městské kulturní centrum pořádá ve čtvrtek 23. 8. 2001 zájezd na otáčivé hlediště v Č. Krumlově na hru A. Dumase
Tři mušketýři
Odjezd autobusu ve 20.00 hod. od radnice na Náměstí.
Cena včetně dopravy 320,- Kč.
Hlášení zájemců do 15. 7. 2001 v infocentru /budova kina/, tel.: +420 380 311 388 .


Inzerce:

Prodám družstevní byt 0+1 (3. patro, výtah) na sídlišti Mír v Č. Krumlově. Cena 300 000,- Kč Tel. +420 723 080 190

 

INFORMACE, KTERÉ MĚSTO KAPLICE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím

Můžete nalézt také na Informační tabuli města Kaplice.

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434, Kaplice, nákladem 1 500 výtisků.
http://www.kaplice.ois.cz/  ,  info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk FOP Černá v Pošumaví. Odpovědný redaktor Soňa Šindelářová. Členové redakční rady: Bc. Magdaléna Špičáková
Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330 296.
Uzávěrka tohoto čísla 27. 6. 2001
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412