2001 1 2 3 4 5 6 7 + 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

září 2001 - Číslo 8 - Ročník V.


 K a p l i c k é    s l a v n o s t i 
1. září 2001


Plnění rozpočtu Města Kaplice k 30.6.2001  
PŘÍJMY:      
druh příjmu rozpočet v tis. Kč v Kč
  schválený upravený skutečnost
daň z příjmů fyz. osob ZČ 10 400 10 400 2 920 261,00
daň z příjmů fyz. osob OSVČ 9 000 9 000 803 746,00
daň z příjmů právnic. osob 8 500 8 500 1 977 340,00
daň z příjmů právnic. osob obec 1 000 5 765 5 765 483,00
daň z přidané hodnoty   5 000 4 991 794,00
poplatky za odnětí půdy   20 23 257,00
daň z nemovitostí 2 500 2 500 952 095,00
správní poplatky 1 332 1 332 790 895,00
poplatek za znečištění ovzduší 10 10 2 425,00
místní poplatky 1 393 1 393 559 371,00
DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 34 135 43 920 18 786 667,00
příjmy z poskytnutí služeb a výr. 893 1 118 819 450,30
příjmy z pronájmu nemov. VAK 7 556 7 556 3 667 663,00
příjmy z pronájmu nemov. SD s.r.o. 2 070 4 140 2 180 000,00
odvody přebyt. s přímým vzt. SD HČ 2 300 2 300  
příjmy z pronájmu pozemků 520 520 149 305,00
přijaté pokuty 268 296 175 190,00
přijaté úroky a výnosy 800 1 110 1 011 403,99
přijaté vratky - finanční vyp. PO     34 538,00
ostatní nedaňové příjmy 1 305 1 331 215 348,20
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 15 712 18 371 8 252 898,49
příjmy z prodeje pozemků 500 500 423 540,00
příjmy z prodeje domů 13 000 13 000 4 316 028,77
přijaté příspěvky SBD Města 3 198 4 040 6 528 792,00
příspěvek od JVS 790 800 800 000,00
příjmy z prodeje majetku     1 500,00
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 17 488 18 340 12 069 860,77
neinvestiční dotace ze SR 20 119,24 20 119,24 10 059 624,00
ostatní neinv. dotace 812 813,40 40 420,00
dotace na školství ze SR   24 963 16 201 200,00
neinv. dotace od obcí 499,76 985,76 1 615 066,00
převody z vlast. fondů HČ   349 348 944,00
dotace PHARE   622 584 021,00
investiční dotace ze SR 1 920 1 920  
PŘIJATÉ DOTACE 23 351 49772,4 28 849 275,00
P Ř Í J M Y   C E L K E M 90 686 130 403,40 67 958 701,26

VÝDAJE:      
ostatní - zvířata odchyt a umíst. v útulku 15 15 300,00
ZEMĚDĚLSTVÍ A LES. HOSP. CELKEM 15 15 300,00
MĚSTSKÉ INFOCENTRUM 672 672 186 803,63
komunikace úklid, posypy 2 500 2 591 1 295 400,00
opravy komunikací 490 467 367 237,60
komunikace Růžová kolonie   460  
komunikace a most Nové Domky 1 300 1 300 354 561,00
rekonstrukce Novohradská ulice 950 1 150 1 140 413,00
projekt. dokumentace rekonstr. 510 510 49 350,00
rekonstrukce Dlouhá ulice 2 000 1 340  
opravy chodníků materiál   183 34 463,00
příspěvek na dopravní obslužnost   23 11 679,00
DOPRAVA CELKEM 7 750 8 024 3 253 103,60
dotace města na vodu 4 842 4 842 1 207 536,60
přeložení vodov. řadu Českobud 300 384  
projekt. rekonstrukce přiv. vody Pořešín   23 23 100,00
čistička odpadních vod Pořešín   2 500  
kanalizace Růžová kolonie 1 200 1 200 1 468 630,70
projekt. dokum. přel. vod. řadu Malšské údolí   100  
oprava kompenz. rozv. COV Kaplice   83  
horská vpusť u jeslí   55  
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ CELKEM 6 342 9 187 2 699 267,30
SPOJE - zřízení TV Prima 30 30 14 407,00
příspěvek OÚ Netřebice asistent MŠ   9 9 000,00
MŠ Nové Domovy otop a TUV 450 450 176 895,00
MŠ ND příspěvek na čin. 660 660 330 000,00
MŠ ND dotace RŠ OkÚ   3 289 1 597 000,00
MŠ 4 Nové Domky 700 752 360 769,11
MŠ 5 sídliště 810 863,60 360 559,40
PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ CELKEM 2 620 6 023,60 2 834 223,51
neinv. náklady na školství 8 12 19 357,70
ZŠ Omlenická otop a TUV 730 730 210 750,00
ZŠ Omlenická příspěvek na čin. 370 370 185 000,00
ZŠ Omlenická dotace RŠ OkÚ   4 973 2 416 000,00
ZŠ Fantova otop a TUV 1 050 1 050 509 265,00
ZŠ Fantova příspěvek na čin. 628 778 464 000,00
ZŠ Fantova dotace RŠ OkÚ   6 809 3 307 000,00
ZŠ Školní otop a TUV 1 050 1 050 479 985,00
ZŠ Školní opravy   307  
ZŠ Školní příspěvek na čin. 1 120 1 120 560 000,00
ZŠ Školní dotace RŠ OkÚ   7 535 3 661 000,00
ZÁKLADNÍ ŠKOLY CELKEM 4 956 24 734 11 812 357,70
MŠ Nové Domky jídelna 250 253 165 730,67
MŠ sídliště jídelna 225 226,40 119 405,54
ŠJ Školní příspěvek na provoz 450 450 225 000,00
ŠJ Školní dotace RŠ OkÚ   1 345 654 000,00
ŠJ Fantova příspěvek na provoz 300 300 150 000,00
ŠJ Fantova dotace RŠ OkÚ   1 002 487 000,00
ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ CELKEM 1 225 3 576,40 1 801 136,21
kino 977 977 383 462,75
městská knihovna 1 268 1 268 546 279,00
městské kulturní centrum 1 500 2 249 1 364 782,35
městské slavnosti 250 250 82 893,00
Kaplické notování   106 6 000,00
kulturní činnost města 270 2 1 674,80
kronika města 15 15  
obnova kostela sv. Petra a Pavla 50 50 26 900,00
městský rozhlas poplatky OSA 5 5 2 880,00
občanská komise 66 70 26 081,70
KULTURA CELKEM 4 471 5 062 2 484 943,40
údržba a provoz sportovišť 300 300 25 710,60
příspěvek sport. odd. na mládež 470 470 470 000,00
svaz skautů příspěvek 10 20 20 000,00
dětský tábor Desky údržba   65 20 815,40
sečení hřišť a ost. ploch 1 260 1 309 654 600,00
sportovní hřiště 600 500  
městský sportovní areál / Spartak/ 700 773  
sportovní hala Bělidlo 650 650 266 437,00
provoz koupaliště 300 300 73 567,60
výměna písku v pískovištích 30 30  
TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM. ČIN. CELKEM 4 320 4 417 1 531 130,60
úroky z úvěru nezah. do stavby   2 238 516 078,67
výstavba byt. soub. Šumavská 19 655 19 147 15 581 617,47
rekonstrukce Dlouhá čp. 158 1 000 200  
rekonstrukce čp. 47 Náměstí 920 200  
realitní kancelář HECI služby 223 223 51 975,00
veřejné osvětlení - energie 500 500 230 245,00
veřejné osvětlení služby 1 840 1 912 955 800,00
veřejné osvětlení údržba   35 34 944,00
VO světelné body u parku   100  
provoz hřbitova Kaplice 150 150 64 837,70
provoz hřbitova Blansko 25 25 7 000,00
plynofikace Kaplice - přípojky 2000 500 500 415 564,00
rekonstrukce parovodu Na Vyhlídce   6 976 4 125 030,00
točivá redukce - centr. kotelna 3 382 3 382 3 381 500,00
otop a TUV čp. 391 Omlenická   53 27 600,00
ostatní služby pro územní rozvoj 600 600 430 320,30
platby daní a soudních popl. NBH 140 140 176 512,00
práv. služby a soudní výl. v NBH 80 80 58 790,00
poskytnuté neinv. náhrady 20 20 2 506,00
plynofikace Slovanského domu 900 900  
plynofikace býv. jesle čp. 448 800 800 23 000,00
architekt města 60 60 29 610,00
oprava střechy a fasády čp. 206 600 600  
koupě pozemků 790 790 976 063,00
rezerva na opravy plochých střech 2 000 2 000  
provoz WC Náměstí 160 174 85 751,80
BYDLENÍ, KOMUN. SLUŽBY CELKEM 34 345 41 805 27 174 744,94
sběr a svoz komunálního odpadu 250 258 127 110,60
sběr a svoz ost. odpadů 450 450  
likvidace černých skládek 150 150  
propag. separ. sběru nebezp. odpadu 10 10  
úklid města včetně zeleně 1 800 1 870 939 628,70
údržba krajnic u obecních komunikací 60 60  
údržba městského mobiliáře 100 100 82 535,50
chem. ochrana, kácení a výsadba dřevin 135 135 2 827,40
OCHRANA ŽIVOT. PROSTŘEDÍ CELKEM 2 955 3 033 1 152 102,20
DÁVKY A PODPORY v SOC.      
ZABEZPEČENÍ CELKEM 15 000 15 000 6 164 258,00
civilní voj. služba 44 44 22 917,80
dům s pečov. službou 261 281 119 351,80
SOCIÁLNÍ PÉČE CELKEM 452 472 184 970,60
MĚSTSKÁ POLICIE 938 938 390 410,77
POŽÁRNÍ OCHRANA 320 320 87 468,10
MÍSTNÍ ZASTUPITEL. ORGÁNY 1 500 1 500 542 384,20
ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY 11 920 12 144 5 114 003,60
PLATBY DANÍ A POPLATKŮ 1 000 5 163 5 118 271,00
REKONSTRUKCE RADNICE 6 000 6 730 4 467 857,60
OSTATNÍ VEŘEJNÉ SLUŽBY   1,4 1 400,00
FINANČNÍ OPERACE A OSTATNÍ ČIN.     665 903,90
V Ý D A J E C E L K E M 106 831 148847,4 77 681 447,86

FINANCOVÁNÍ - třída 8      
změna stavu na bankovních účtech 6 824 9 123 -1 376 254,47
dlouhodobé přijaté půjčky 12 965 12 965 12 964 933,40
uhrazené splátky dlouhodob. půjček -3 644 -3 644 -1 540 265,33
aktivní dlouhodob. operace     -325 667,00
F I N A N C O V Á N Í   C E L K E M 16 145 18 444 9 722 746,60


PROGRAM 6. KAPLICKÝCH SLAVNOSTÍ

Náměstí

 • Koncert rakouské dechové hudby z Waldburgu
 • staročes. trh, pouliční umělci

  Městský park

 • Trhy řemeslných výrobků
 • Ukázky skautského života
 • Atrakce pro děti
 • Pivní stan

  Prostranství u parku

 • Výstava vozů Škoda
 • Přehlídka zahrad. a lesní techniky

  Stadion za koupalištěm

 • V. ročník soutěže hasičských sborů

  Městský park

 • Malá Agrovanka
 • Exfanta
 • Skupina Orient - romská hudba z Č. Krumlova
 • Chodský soubor Mrákov
 • Pavel Nový - herec a bavič

  Celý program slovem provází Vojtěch Polanský

  Večer
  Na lidové veselici v pivním stanu v parku hrají Šosáci
  Na taneční veselici ve Slovanském domě hraje M-kvintet

  Všichni jste srdečně zváni


  Informace - ref. SSP - kontaktní místo
  K žádostem o dávky SSP je třeba od září 2001 doložit:
  POTVRZENÍ O STUDIU
  Je potřeba nechat potvrdit:
  - všem dětem nad 15 let
  - dětem, které dojíždějí


  Navažme na slavnou divadelní tradici města Kaplice

  Ještě do konce roku 2001 bychom chtěli v Kaplici založit soubor divadelních ochotníků. Zájemci o práci v tomto souboru hlaste se, prosím, na telefonním čísle 311470 - Městské kulturní centrum nebo osobně v Info-centru města (zadní část kina). Zde získáte i další informace.

  Jiří Anderle


  MĚSTO KAPLICE oznamuje konání veřejné sbírky

  Účelem konání veřejné sbírky je nákup sanitního vozu 4x4, který bude využit pro potřeby regionu Kaplicka.

  Veřejná sbírka bude prováděna na území obcí Malonty, Pohorská Ves, Dolní Dvořiště, Horní Dvořiště, Benešov n. Černou, Besednice, Omlenice, Rožmitál na Šumavě, Bujanov, Střítež, Kaplice, Soběnov.

  Datum zahájení sbírky je 12. 7. 2001 - 31. 3. 2002

  Veřejná sbírka bude uskutečněna shromažďováním finančních příspěvků na bankovním účtu číslo 020036-0580009369/0800 zřízeném u České spořitelny, a.s., pobočka Kaplice

  Jarmila Trojáková - tajemnice MěÚ


  USNESENÍ 31. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 6. 8. 2001

  Zastupitelstvo města po projednání:

  I. schvaluje
  * Zřizovací listiny příspěv- kových organizací Mateřská škola Kaplice, Nové Domky 643 a Mateřská škola Kaplice, 1. Máje 771
  * provedení změn rozpočtu Města Kaplice na rok 2001 tak, jak byly předloženy odborem I MěÚ Kaplice

  II. souhlasí
  * se změnou koupaliště na sportovní zařízení s plochou ke slunění s možností koupání na vlastní nebezpečí

  III. nesouhlasí
  * s převzetím zřizovatelských kompetencí k Domovu důchodců v Kaplici z důvodu nedostatečných podkladů k tak zodpovědnému rozhodnutí. Blíže specifikovaný postoj zastupitelstva města bude napsán v průvodním dopise zaslaném místopředsedovi vlády PhDr. Špidlovi

  IV. zamítá
  * nabídku regionálního tisku Ozvěny z měst a obcí Česko-krumlovska na prezentaci Kaplických slavností - cena za půl stránky činí 4.000,- Kč

  Jan Kozojed, zástupce starosty


  Tvrz nebo hrádek v Kaplici?

  Na raně středověké komunikaci tzv. Cáhlovské stezce spojující jižní Čechy s Podunajím, v místech, kde od hlavní větve odbočovala cesta do Dolních Rakous, nedaleko řeky Malše - na nevýrazné terénní vlně, byla někdy ve 12. století postavena románská kaple zasvěcená Panně Marii.

  Má se za to, že současně s kaplí zde vznikl hájitelný dvorec s celní stanicí - sídlo královského výběrčího cla. Soubor staveb byl zřejmě opevněn hliněnými valy a jeho obranyschopnost ještě zesílena dřevěným palisádovým plotem. V těsné blízkosti tohoto opěrného bodu - pod jeho záštitou začal postupně vznikat sídlištní útvar - soumarská a tržní osada Kaplice.

  Soumarům putujícím z Čech se zbožím po Cáhlovské stezce se zde naskytla poslední příležitost před vstupem do mohutného pohraničního hvozdu, kde si mohli doplnit zásoby, napojit koně, ukrýt se před nepřízní počasí a noclehovat. Místo mělo obdobný význam a poslání jako na rakouské straně Freistadt. Příznivý vývoj této lokality negativně ovlivnily dva závažné zásahy do nitra jejího organizmu. Jednak zdejší pozemky patřící královské komoře dostal v léno králův oblíbenec Bavor II. ze Strako- nic. Ten si v nevelké vzdálenosti po proudu řeky Malše na strategicky důležitém ostrohu postavil ve 2. polovině 13. století pevný hrad Pořešín, kam přenesl správu panství. Druhým záporným faktorem, jenž ovlivnil prosperitu růstu opevněného areálu a osady, bylo přemístění celní stanice blíže k zemské hranici, což vedlo ke vzniku Dolního Dvořiště, o němž je první zmínka v roce 1279.

  Je pravděpodobné, že podoba hájitelného dvorce se postupem času mohla vyvinout do stádia románsko gotické tvrze nebo hrádku. Tento objekt z výše uvedených příčin zanikl. K osvětlení domněnky o existenci tvrze nebo hrádku v Kaplici je několik nepřímých indicií. Určitá paralela se nabízí při studiu historických pramenů raně středověké komunikace tzv. Zlaté stezky. Podobně jako Kaplice, tak i Staré Prachatice na dolní a Vimperk na prostřední Zlaté stezce, byly posledními obydlenými místy před vstupem soumarů do neproniknutelného šumavského pralesa. Staré Prachatice, jimiž Zlatá stezka procházela měly už v 11., ale spíše až ve 12. století románský kostel zasvěcený apoštolům sv. Petrovi a Pavlovi. I zde v blízkosti této církevní stavby vznikl hájitelný dvorec s celní stanicí jako stálé sídlo feudálního dozoru a ochrany. Ve Vimperku, pomezní stanici Zlaté stezky, vznikl kolem poloviny 13. století při menší tržní osadě a křižovatce dálkových cest dnešní hřbitovní kostelík sv. Bartoloměje - starší strážní bod na hradním kopci nahradila románskogotická hranolová věž tzv. Vlčkova. Zajímavá je i situace v Trhových Svinech. Zde v blízkosti farního kostela Nanebevzetí Panny Marie stála až do roku 1828 kaple sv. Jana Křtitele, jenž byla v předhradí pomezního hradu, s ním a celnicí tvořila uzavřený celek. Někdy v 1. čtvrtině 14. století západním směrem od původní Kaplické osady bylo započato na "zeleném drnu" s plánovitou výstavbou nového města. Kolem vyměřeného obdélníkového náměstí jihoněmeckého typu orientovaného východ - západ byly stavěny podle šachovnicové osnovy domovní bloky. Zdárné budování města z neznámých důvodů stagnovalo, čímž nedošlo ani k výstavbě fortifikačního systému. Obrannou a útočištní funkci místo městských hradeb v případě napadení nepřítelem měl plnit opevněný areál s dvěma kostely.

  Na místě Mariánské kaple vznikl ve 13. století kostel sv. Floriana. Je pravděpodobné, že tento kostel je starší než sousední kostel sv. Petra a Pavla. Přivádí nás k tomu ta skutečnost, podle níž je kobka pod věží kostela sv. Petra a Pavla, do které se sestupuje z podkruchtí po 5 schodech zaklenuta křížem bez žeber. Zahloubení podlahy věže pod terénem je ve stejné úrovni jako podlaha kostela sv. Floriana.

  Tyto okolnosti svědčí o poměrně velkém stáří věže, což dokládá to, že stála dříve než kostelní loď. Podle mohutnosti základových zdí lze usoudit, že se jedná o torzo věže tvrze nebo hrádku. Dle další varianty by mohlo jít o samostatně stojící zvonici kostela sv. Floriana. O obranném charakteru věže nás přesvědčuje 8 malých střílnovitých okének s okoseným ostěním do výše 3. patra. Úzká štěrbinová okénka viditelná ve štítech obou církevních staveb byla též začleněna k plnění defenzivních úkolů. Pozůstatek obranného systému lze spatřit ve hmotě bývalé hřbitovní zdi, jenž tvořila součást vnitřního opevnění. Pro absenci listinného materiálu k dané lokalitě může vnésti jasno ve věci existence tvrze či hrádku v Kaplici jen důkladný archeologický výzkum a průzkum stavebně - historický.

  Václav Hajer
  Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


  Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2001-09.htm on line 421

  Vstupenky je možno zakoupit týden dopředu.
  Pokladna je otevřena 1 hodinu před promítáním.  Městské kulturní centrum Kaplice

  uvádí v září :

  2. září 2001 - neděle  
  15.00 hodin Kulturní dům Kaplice
  ČÁGO BELO PRÁZDNINY DISCO
  Moderovaná dětská diskotéka na rozloučenou s prázdninami. Tanec - občerstvení - soutěže o ceny. Diskotéku moderuje a hudbu pouští DJ Liška.
    Vstupné: 20,- Kč


  25. září 2001 - úterý  
  20.00 hodin Radniční nádvoří
  (při nepřízni počasí v kulturním domě)
  PAVEL DOBEŠ - SEZÓNA 2001
   
  Nové koncertní turné nenapodobitelného a nezařa-ditelného písničkáře sestavené z jeho nejznámějších a nejoblíbenějších písniček. Spoluúčinkuje kytarista Tomáš Kotrba. Podpisové kartičky pro každého diváka zdarma, možnost podpisu po koncertu.
   
    Vstupné: 90,- Kč,děti do 10 let 40,- Kč   

  ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

  Program na měsíc září 2001

  4. 9. 2001 Přírodní rezervace Vyšenské kopce
  Odjezd z Kaplice link. A v 8.20 hod. do Č. Krumlova Trasa: Č. Krumlov - Vyšný - Přírodní rezervace - Dobrkov - Č. Krumlov
  Návrat z Č. Krumlova link. A v 16.30 hod.
   
    10 km


  11. 9. 2001 Novohradskými horami
  Odjezd z Kaplice link. A v 9.10 hod. do Benešova nad Černou Trasa: Ben. nad Černou - Zaječí vrch - Cikánský vrch - Kuní hora - Kraví hora - Hojná Voda - Dobrá Voda - Horní Stropnice
  Návrat z Horní Stropnice link. A v 16.30 hod.
   
    14 km


  18. 9. 2001 Svatý Tomáš a okolí
  Odjezd z parku os. automobily v 8.00 hod. do Svatého Tomáše Trasa: Svatý Tomáš - Růžový vrch - Koranda - Sankt Oswald (Rakousko) - Svatý Tomáš
  Návrat do 18.00 hod.
   
    Cestovní pas sebou 14 km


  25. 9. 2001 Hradišťský vrch
  Odchod z parku v 9.00 hod. Trasa: Kaplice - Suchý vrch - Blansko - Hradišťský vrch - Hradiště - Mostky - Kaplice
  Návrat do Kaplice do 15.00 hod.
   
    10 km   
  AUTOBAZAR BOROVANY - výkup a prodej automobilů
   
   - parkovné neúčtujeme   - převod zařídíme 
   - povinné ručení   - prodej na spotřebitelský úvěr 
     
   - aktuální nabídka na internetu  
   - http://www.autoborovany.cz/   - e-mail.:autoborovany@volny.cz 
     
   - prodejna: 038/7980114   - mobil: +420 602 186 766 
   - otevřeno: Po až Pá   14.30 – 17.00 hod. 
   - otevřeno: So 1  9.00 – 12.00 hod. 

   

  Kaplický zpravodaj
  Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434
  382 41 Kaplice, tel.: +420 380 311 388 nákladem 1500 výtisků, uzávěrka
  28. 9. 2001. Registrováno u OkÚ pod reg. zn. 330396
  http://www.kaplice.ois.cz/, e-mail: info.kaplice@ka.ipex.cz
  Tisk FOP Černá v Pošumaví. Odpovědný redaktor S. Šindelářová
  Členové redakční rady: Bc. M. Špičáková
  Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


  © Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 2001
  Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 2001 : TOPlist 71412