2001 1 2 3 4 5 6 7 + 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

duben 2001 - Číslo 4 - Ročník V.


26. zasedání Zastupitelstva Města Kaplice konaného dne 5.3.2001

Zastupitelstvo města po projednání :

I. schvaluje

prodej části pozemku p.č. 409 díl e) k.ú. Kaplice Janě Lučanikové, bytem Kaplice 775 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

odkoupení částí pozemků p.č. 408/3 díl c), 407 díl a), 408/2 díl b) k.ú. Kaplice Městem Kaplice od Jany Lučanikové, bytem Kaplice 775 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

prodej pozemku p.č. 1487/14 k.ú. Pořešín o výměře 587 m2 manželům Ondřichovým, bytem České Budějovice 24 za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem a možností úhrady kupní ceny formou splátkového kalendáře max. do konce r. 2001

prodej pozemku p.č. 1487/13 k.ú. Pořešín o výměře 545 m2 Pavlu Bártovi, bytem Plav 71 za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

prodej pozemku p.č. 1487/11 k.ú. Pořešín o výměře 248 m2 manželům Balejovým, bytem České Budějovice 29 za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

prodej pozemku p.č. 1487/10 k.ú. Pořešín o výměře 201 m2 Evě Pinkavové, bytem České Budějovice 53 za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

prodej pozemku p.č. 1487/5 k.ú. Pořešín o výměře 458 m2 Janu Pezlarovi, bytem České Budějovice 3 za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

prodej pozemku p.č. 1487/7 k.ú. Pořešín o výměře 794 m2 manželům Karvanovým, bytem Třeboň 898 za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

prodej pozemku p.č. 1487/9 k.ú. Pořešín o výměře 1052 m2 manželům Markovým, bytem České Budějovice 993/12 za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

prodej poemku p.č. 1478/5 k.ú. Pořešín o výměře 206 m2 Zdeňku Dvořákovi, bytem České Budějovice 42 za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

prodej pozemku p.č. 1478/4 k.ú. Pořešín o výměře 185 m2 manželům Kramanovým, bytem České Budějovice 60 za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

prodej půdních prostor v čp. 477 Pohorská ulice manželům Nejezchlebovým, bytem Kaplice 529 za cenu stejnou jako ostatní společné prostory, které jsou součástí bytů

prodej půdních prostor v čp. 103 Pohorská ulice manželům Tašárovým, bytem Kaplice 256 pro výstavbu bytové jednotky za cenu stejnou jako ostatní společné prostory, které jsou součástí bytů + prodejní náklady

revokaci usnesení Zastupitelstva města Kaplice ze dne 15.1.2001 a ruší stanovení minimální kupní ceny dvougaráže v čp. 474 Pohorská ulice

zveřejnění nabídky prodeje dvougaráže a nebytových prostor-menší garáž nebo sklad v čp. 474 Pohorská ulice s tím, že zájemci předloží své nabídky kupních cen v zalepené obálce

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 204, p.č. 1458/12 a části p.č. 1483/1 k.ú. Pořešín za min. cenu 200,- Kč/m2 zastavěná plocha, 100,- Kč/m2 ostatní plocha + náklady spojené s prodejem a náklady spojené s vynětím z lesního fondu

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 591/4, p.č. 591/26, p.č. 591/27 k.ú. Kaplice za cenu min. 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

zveřejnění nabídky prodeje pozemku PK 549 k.ú. Pořešín o výměře 64 m2 za odhadní cenu + náklady spojené s prodejem

příspěvek ve výši 12.691,- Kč Obecnímu úřadu Střítež na projektovou dokumentaci akce "Střítež - rekonstrukce kanalizace a ČOV" dle varianty č. 1) tj. připojení osady Rozpoutí

provedení rekonstrukce parovodu na sídlišti Na vyhlídce z prostředků Města Kaplice do částky 6,000.000,- Kč s tím, že změna rozpočtu bude schválena v průběhu roku

odstoupení od soudního sporu s Jaroslavem Habichem ve věci pronájmu nebytových prostor v čp. 101 Bělidlo

snížení výše poplatků z prodlení vymáhaných na Ladislavu Janouškovcovi z dlužné částky na nájemném z 24.500,- Kč na 2.450,- Kč

změnu Územního plánu sídelního útvaru města Kaplice spočívající v rozdělení parcely č. 431 v k.ú. Kaplice jednou částí k parcele č. 430 a druhou částí k parcele č. 441/5 v k.ú. Kaplice - rozdělená parcela bude využita ke stavbě dvougaráže

provedení rekonstrukce kompenzačního rozvaděče na ČOV Kaplice z prostředků Města Kaplice v částce 82.850,- Kč + DPH s tím, že změna rozpočtu bude schválena v průběhu roku

finanční podíl Města Kaplice na obnově kulturní památky v rámci městského programu regenerace v roce 2001 - objekt čp. 206 Náměstí v částce 467.900,- Kč

finanční podíl Města Kaplice na obnově kulturní památky v rámci městského programu regenerace v roce 2001 - kostel sv. Petra a Pavla v částce 26.900,- Kč

Jednací řád Zastupitelstva města Kaplice

výsledky provedené inventarizace pohledávek, závazků a majetku Města Kaplice k 15.11. a 31.12.2000

II. souhlasí

s uložením elektro-napájecího kabelu pro budoucí základnu stanice GSM Český Mobil do části pozemku Města Kaplice p.č. 3317/1 k.ú. Kaplice a schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene za cenu 100,- Kč/bm (celkem cca 300 m)

s bezúplatným převodem pozemků p.č. 622/11 o výměře 23.129 m2, p.č. 579/8 o výměře 3.345 m2 a p.č. 579/7 o výměře 796 m2 vše v k.ú. Ždár od Pozemkového fondu na Město Kaplice

III. zamítá

žádost Jihostroje Velešín, .s. o prodej PK parcely č. 183/8 a PK parcely č. 192 k.ú. Kaplice

žádost odboru I Městského úřadu v Kaplici o pověření prováděním rozpočtových změn mezi položkami v paragrafech rozpočtu Města Kaplice

IV. ukládá

Městskému úřadu v Kaplici, odboru III zpracovat a zveřejnit v Kaplickém zpravodaji informaci s upozorněním majitelům a správcům zeleně jak postupovat při zásahu do zeleně

Městskému úřadu v Kaplici a Správě domů města Kaplice s.r.o. zajistit vymáhání pohledávek u firmy BROOKLYN Dance s.r.o. Kaplice

V. žádá

Policii ČR, Dopravní inspektorát v Českém Krumlově o omezení rychlosti na mezinárodní silnici E55 v prostoru aut. zastávky u Jihostroje Kaplice až k odbočce do závodu

VI. bere na vědomí

informaci Ing. Kozyreva o postupu prací na Programu sociálně ekonomického rozvoje města Kaplice

vyúčtování finančních prostředků poskytnutých České maltézské pomoci České Budějovice na dopravu dětí

zprávu školské komise Rady města Kaplice o zápisu dětí do 1. tříd ZŠ v Kaplici pro školní rok 2001-2002

VII. volí dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích

Ferdinanda Jiskru a Karla Světlého členy kontrolního výboru Zastupitelstva města Kaplice

Josefa Bedlivého a Karla Světlého členy finančního výboru Zastupitelstva města Kaplice.

Ing. František Doležal
starosta města
Jan Kozojed
zástupce starosty


SPIRITUÁL KVINTET
Vystoupení, které se 22. března pro nemoc nekonalo, se uskuteční
od 19.00 hod v náhradním termínu:
17. dubna 2001
Všechny vstupenky zůstávají v platnosti.
Vracení a prodej vstupenek v infocentru Kaplice (tel. 311388).


Plnění rozpočtu Města Kaplice k 31.12. 2000

Příjmy :
Druh příjmu Rozpočet v tis. Kč Skutečnost v Kč
schválený upravený
daň z př. FO ZČ 10 500 10 500 11 441 294,00
daň z př. FO OSVČ 8 000 8 000 11 855 605,00
daň z př. FO j.n.   50 88 506,00
daň z příjmů PO 8 500 8 900 9 065 729,00
daň z př. PO obec 2 000 18 280 18 279 625,00
popl.za odnětí půdy     5 602,00
daň z nemovitosti 2 400 2 400 2 849 085,00
správní poplatky 1 345 1 345 1 697 976,00
popl. za znečišť. ov. 12 12 13 595,00
místní poplatky 1 548 1 548 1 573 299,00
Daň. příjmy celkem 34 305 51 035 56 870 316,00
př. z pos. sl. a výr. 810 895 997 737,10
př. z pron. nem.VAK 5 621 5 621 5 413 500,00
př. z pron.nem. SD 5 000 6 800 6 404 938,00
odv přebyt. SD HČ 2 000 2 000 2 880 175,31
př. z pron. pozemků 450 450 541 615,00
přijaté pokuty 780 380 476 211,83
přij. úroky a výnosy 1 000 1 486 1 936 178,31
přijaté vratky   329 328 995,67
ostatní nedaň. příjmy 1 217 1 746 2 641 888,39
Nedaň. příj. celkem 16 878 19 707 21 621 239,61
př. z prodeje poz. 3 000 3 510 3 570 789,00
př. z prodeje domů 2 000 2 000 384 420,00
př. z prod. bytů BSŠ 8 380    
přij. př. SBD Města   8 380 6 190 000,00
příj. z prod. ost. HIM     13 145,00
Kapitálové příjmy 13 380 13 890 10 158 354,00
neinv. dotace ze SR 18 890 20 029,15 20 029 997,15
ostatní neinv. dotace   141 141 012,00
neinv. dotace od obcí 800 775,35 777 010,00
Přijaté dotace 19 690 20 945,5 20 948 019,15
PŘÍJMY CELKEM 84 253 105 577,5 109 597 928,76

 

Výdaje :
Druh výdaje Rozpočet v tis. Kč Skutečnost v Kč
schválený upravený
plošná deratizace 160 160 93 824,00
přísp. na psí útulek, odchyt 115 115 301
Zem a les. hosp. 275 275 94 125,00
Měst. infocentrum 650 650 589 633,00
komunikace úklid, 2 340 2 344 2 344 022,00
opravy komunikací 576 717 716 306,20
most Nové Domky   45 45 253,95
dopravní značení 110 110 106 866,90
rekonstr. Novohr.ul.   1 295 792 921,20
opravy chodníků a schodiště 107 165 156 822,55
údržba cyklotrasy 55 42 35 696,90
chodník Novohr. a Fantova ul. 600    
odst. plochy os. aut   138 135 736,65
přísp. na dopr. obsl. 47 47 45 224,00
Doprava celkem 3 835 4 903 4 378 850,35
dot. města na vodu 3 327 3 337 3 337 017,40
oprava vod. řadu Na Vyhlídce   147 146 944,00
dok. vrtu Blansko, studie 150 87 86 902,00
kanalizace Růž.kol. 1 200 1 200  
přel. vod. řadu Českobuděj. ul. 300 300  
přelož. kanaliz. Zahr. - Pohorská   400 372 230,40
Projekt a opr. vod. sítí Novohr. 890 30 30 001,00
Vodní hosp. celkem 5 867 5 501 3 973 094,80
sp. - zř. TV PRIMA 30 30 19 500,00
MŠ N.Dom. otop 430 430 429 600,00
MŠ N.Dom. opr. 417 250 249 528,80
MŠ N. Dom. přísp. 628 628 628 000,00
MŠ 4 Nové Domky 680 680 630 261,00
MŠ 5 sídliště 776 847 808 727,60
Předšk. zař. celkem 2 931 2 835 2 746 117,40
družina Oml. - voda   23 22 754,20
neinv. nákl. na škol. 7 7 6 094,00
inv. přísp. OÚ Besednice 10 10 10 000,00
ZŠ Oml. otop, TUV 693 660 659 955,00
ZŠ Oml. př. na čin. 400 426 426 000,00
ZŠ Fant. otop,TUV 1 000 1 092 1 092 000,00
ZŠ Fant. př. na čin. 568 568 568 000,00
ZŠ Fant. rek. rozv. 900 613 612 844,00
ZŠ Školní otop,TUV 1 000 1 000 992 400,00
ZŠ Školní opravy   39 39 207,00
ZŠ Školní př.na čin. 1 200 1 200 1 200 000,00
těl. Školní světla 250 220 219 963,60
Zákl. školy celkem 6 028 5 858 5 849 217,80
MŠ Nové Domky jídelna 256 260 261 906,93
MŠ sídliště jídelna 268 264 260 196,43
ŠJ Školní přísp. na provoz 430 430 430 000,00
ŠJ Školní vyb. inv. 85 85 85 000,00
ŠJ. Fant. přísp. na provoz 292 292 292 000,00
ŠJ Fant. opr.střechy 50 50 8 870,00
Školní strav. celkem 1 381 1 381 1 337 973,36
kino 981 981 882 292,00
městská knihovna 1 241 1 351 1 253 556,75
inform.tabule města 70 57 32 657,60
městské slavnosti 195 215 196 425,70
kult. činnost města 255 249 220 083,70
kronika města 15 15 11 968,50
obnova kostela sv.Petra a Pavla 200 173 172 999,70
měst. rozhlas dok. 155 5 4 815,00
Kaplický zpravodaj 65 65 60 826,50
občanská komise 57 77 76 146,70
Kultura celkem 3 234 3 188 2 911 872,15
údržba sportovišť 250 250 249 470,14
přísp. sp.odd.na ml. 450 450 450 000,00
svaz skautů přísp. 26 26 26 000,00
sečení hřišť a ost. ploch 1 260 1 260 1 260 000,00
hřiště na m. kop.   201 201 087,80
hřiště na n. sídlišti 300    
sportovní hala Běl. 550 616 615 809,00
provoz koupaliště   552 547 410,40
výměna písku v pís. 24 15 15 122,70
Tělových a záj.činnost celkem 2 860 3 370 3 364 900,04
služby pen ústavů 10 10 1 601,70
práv. sl. a soud.výl. 120 10 9 325,00
zákl. jm. SBD MK   50 50 000,00
výs. byt.soub. Šum. 51 330 52 289 38 206 683,53
rekon. Dlouhá 158 1 400 154 154 245,00
plynofikace domů 500 493 8 915,00
adapt. WC na byt 100 113 113 385,10
rek. Bělidlo 99 8 000 8 629 8 628 631,40
veř. osv. - energie 450 450 441 931,00
veř. osv. - údržba 1 840 1 861 1 861 156,00
VO osaz. 2 ks Šum. 150 95 91 803,30
VO Nové Domky 200 395 388 339,40
VO Mostky   55 55 372,00
provoz hřbitova Ka. 120 348 342 049,60
provoz hřbitova Bl. 25 54 51 407,70
plynof. Kap. - příp. 1 000 586 586 218,00
plynofikace IV. et. 1 500 1 500 1 500 000,00
toč.red. -centr.kot.   3 695 313 000,00
rek. teplovod. Vyh. 8 000 9 028 8 991 033,00
os. sl pro úz. rozvoj 370 555 411 924,30
pl. daní a soud. popl. 150 150 123 860,00
rezerva na hav. opr. 383    
obnova venkova 100    
obnova Kaplice 400 400 397 036,50
architekt města 60 60 44 415,00
zast. st. Šum.-Břez. 400    
koupě poz. Šum. 1 473 1 473 1 472 800,00
provoz WC Nám. 150 168 144 154,41
Bydlení,komunál.služby celkem 78 231 82 621 64 389 286,94
sběr a svoz kom.od. 228 228 228 000,00
sběr a svoz ost.od. 444 444  
likv.čer. skl. 100 100 99 985,90
propag. separ. sběru nebo odp. 10 10  
skrytá kam a z.zař. 100    
úklid města, zeleně 1 800 1´813 1 813 511,90
údržba kraj. u kom. 80 31 19 005,00
ván. výzdoba obce   91 91 049,00
údržba měst. mob. 150 193 185 401,50
chem ochr., kácenívýsadba dřevin 189 201 191 884,05
Ochr. ŽP celkem 3 101 3 111 2 628 837,35
Dávky a podpory v soc. zab. celkem 13 350 14 350 13 727 277,10
dům s peč. sl. 254 275 256 936,60
klub důchodců 117 107 73 647,20
soc. pomoc os.nepř. 30 22 15 434,20
Soc. pomoc celkem 401 404 346 018,00
Měst. policie 988 988 887 427,95
Požární ochrana 370 393 283 796,33
Místní zast. org. 1 189 1 206 1 208 953,00
Volby do kraje   116 116 365,95
Čin. míst. správy 10 426 10 399 9 019 491,77
Pl. daní a popl. 2 100 15 666 15 591 555,00
Rekonstr. radnice 3 000 3 275 3 273 948,32
Ostatní veř. služby   0,5 500
Fin. op. a ost. čin.   1 016 1 016 481,74
VYDAJE CELKEM 140 247 161571,5 137 787 370,35
Financování tř. 8      
uhr. spl. kr. půjček   -117 -116 766,97
změna st. na b.účt. 16 178 15 335 -958 442,24
dlouhod. př. půjč. 44 650 45 500 32 535 064,80
uhr. spl. dl. půjček -4 834 -4 724 -2 724 000,00
akt. dlouhod. op.     - 546 414,00
Financování celkem 55 994 55 994 28 189 441,59

Sestavila Jiřina Jiskrová

PODĚKOVÁNÍ
Mateřská škola Nové Domovy děkuje firmě pana Tetoura za sponzorský dar.

 

KINO KAPLICE
Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689

Program na měsíc duben 2001


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2001-04.htm on line 351

 

KULTURNÍ NABÍDKA MĚSTA

10.dubna - 19.00 hodin, 11.dubna - 9.15 hodin
Kulturní dům Kaplice

Rytíři krále Artuše

Úspěšné Studio dell' arte z Českých Budějovic se představí s legendami o králi Artušovi, rytířích kruhového stolu, královně Guinever, Merlinovi, Morganě, Lancelotovi, o mocném meči Kaliburn i o hledání svatého grálu. Tyto prastaré pověsti patří k nejkrásnějším legendám keltského světa a jsou velmi blízké i nám. Nesou s sebou věčná témata o lásce, věrnosti a hledání smyslu života. Známe je však většinou vyprávěné z koňského sedla, avšak v tomto představení je budou vyprávět ženy od kuchyňského stolu. Pokud se necháte zlákat, budete moci ochutnat pokrm rytířů kruhového stolu.

Představení vzniklo za podpory Ministerstva kultury ČR. Není vhodné pro vegetariány.

Vstupné 70,- Kč


Představujeme Irsko v rámci projektu
1000 dnů pro Evropu

21. dubna v 19.00 hod. - Kulturní dům Kaplice

IRSKÝ VEČER
Podávat se bude irská whisky.
Zveme Vás na večer s irskou hudbou a s ukázkami irských tanců.
Pro tancechtivé je připravena výuka některých tanců.
Účinkuje klub irských tanců RINCEOIRÍ.

Vstup 50,- Kč


24. dubna, 19.00 hodin - Kulturní dům Kaplice

Ljuba Skořepová
Tajemné síly přírody

Klubový pořad. Mystické povídání se známou českou herečkou.

Vstupné 50,- Kč


7. 4. 2001 ve 21.00 hod.

E.T. - BLANSKÉ SOBOTY

Začínají pravidelně každou sobotu. Hraje DJ FANY
"WELCOME DRINK"
dne 7. 4. - 1 x J. Walker
od 18 let, E. T. Taxi z Kaplice zdarma - +420 602 436 063


 

VODOVODY A KANALIZACE JIŽNÍ ČECHY, a.s.

... V minulých týdnech proběhla v denním tisku informace o zprovoznění vodovodního systému na okrese Č. Krumlov, který umožní dodávku vody z úpravny vody Plav pro město Velešín, obec Římov i menší obce v okolí zásobního řadu. Investice byla zprovozněna v prvých dnech roku 2001 a po zveřejnění bylo z některých míst poukazováno na opome-nutí města Kaplice v řešení této citlivé problematiky. I když i nadále probíhá zkušební provoz nového systému, za leden a únor letošního roku máme prvé výsledky, a to zjištění, že realizovaným opatřením jsme schopni dodat významnou část pitné vody ze zdroje úpravny Plav i pro město Kaplici. Za leden a únor 2001 byla dodávka pitné vody pro Kaplici v úhrnu z 25% z Plava, 75% vody bylo ze stávající úpravny Pořešín.

... Tímto zjištěním chce jak investor JVS Č. Budějovice, tak provozovatel VaK JČ, a.s. dokumentovat, že ke zlepšení situace v dodávce vody dochází nejen pro Velešínsko, ale i pro vlastní město Kaplici. Stavy vyhlašování vody v síti města za vodu užitkovou by měly být již minulostí.

Po ukončení zkušebního provozu, zřejmě v polovině roku 2001, budeme širokou veřejnost a naše zákazníky podrobněji informovat.

Josef Unger, ředitel divize

 

Setkání všech MLYNÁŘŮ z Kaplice a okolí.

           Pan F. Vrážek vyhlašuje:
           Nechť se přihlásí všichni
           1. kdo byli členy oddílu Mlynáři
           2. kdo zná a ví cokoliv o Mlynářích
           3. kdo se chce zúčastnit setkání v Kině Kaplice

Můžete se ozvat na adresu redakce Kaplického zpravodaje


 

ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE
Program na měsíc duben 2001


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2001-04.htm on line 490

V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny


 

Inzerát
Prodám rodinný dům Okal, patrový,v Kaplici, 2x 1+ 3. Byty jsou volné. Tech. podlaží, garáž, sklepy + dvě zděné garáže. Přípojka plynu, vlastní pozemek. Cena dohodou. Tel. +420 380 746 664, večer.


 

ZÁPIS DO 5. MŠ
proběhne v měsíci dubnu 2001
Všechny srdečně zveme.

 

Obchodní akademie a Gymnázium
Linecká 368, 382 41 Kaplice

Výsledky naší školy v okresních soutěžích a olympiádách v roce 2001:
Olympiáda v čes. jaz.: Kořínková Hana, sexta, 1. místo
Mikešová Jana, G3, 2. místo
Kořínková Martina, tercie, 3. místo
Konverzace v angl. j.: Divoká Dagmar, kvarta, 1. místo
Kořínková Hana, sexta, 1. místo
Soutěž ml. historiků: Kleinová Jitka, kvarta, 1. místo
Soutěž recitátorů: Talířová Blanka, kvarta, 2. místo
Chemická olympiáda: Divoká Dagmar, kvarta, 2. místo
Matematická olymp.: Štěpánek Vít, kvarta, 5. místo

Všichni výše zmínění postupují do oblastního kola.

Ředitel děkuje všem soutěžícím za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. J. Havelka

 

VŠEOBECNÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA
KOMERČNÍ BANKY a.s.
Přijme omezený počet
PORADCŮ A PRODEJCŮ
pro oblast Kaplice
Nabízíme: Požadavky:
  zázemí silné akciové společnosti   minimálně SŠ vzdělání
  možnost seberealizace   umění komunikovat s lidmi
  velmi dobré motivující odměny   telefon, automobil
  proškolení a zapracování zdarma   výhodou nikoli podmínkou je živnostenský list
Písemné nabídky zasílejte na adresu:
Oblastní zastoupení VSS KB, a.s., Latrán 43, 381 01 Č. Krumlov,
nebo volejte na tel. +420 380 712 850, +420 602 174 881

 


Kácení dřevin rostoucích mimo les
( podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny,
v platném znění a s náležitostmi vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění)

Ochrana dřevin
Dřeviny jsou chráněny podle tohoto ustanovení před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (tj. památné stromy a jejich ochranná pásma) nebo ochrana podle zvláštních předpisů.

Péče o dřeviny
Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků pozemků na němž předmětná dřevina roste. Při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení.

Při ošetřování dřevin, zejména jde-li o větší počet, je nejlepší se poradit s odborným dendrologem nebo firmou, která se údržbou a ošetřováním dřevin zabývá. Tomu, kdo poškodí dřevinu nebo skupinu dřevin (špatně provedenou údržbou), hrozí vysoká pokuta.

Povolení ke kácení dřevin
Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les musí obsahovat následující náležitosti dle ust. § 8 odst. 3 vyhlášky č. 395/1992 Sb.:
Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost musí obsahovat
a)  

jméno a adresu žadatele,

b)  

doložení vlastnického či nájemního vztahu žadatele k pozemkům a dřevinám rostoucím mimo les, (platný výpis z katastru nemovitostí a kopii katastrální mapy)

c)  

specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zákresu,

d)  

udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,

e)  

zdůvodnění žádosti.

Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu.

K tomu přihlíží orgán ochrany přírody při vydávání povolení ke kácení dřevin.

Upozornění
Ovocné dřeviny požívají téže ochrany podle tohoto ustanovení jako ostatní dřeviny rostoucí mimo les

Náhradní výsadba
Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let. Náhradní výsadbu lze uložit i na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele o kácení, jen s předchozím souhlasem jejich vlastníka.

Povolení ke kácení dřevin rostoucí mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem není třeba.

A)
Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostu nebo při provádění výchovné probírky, a z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění zvláštních předpisů. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin nebo rozsahu zvláštního oprávnění.

B)
Povolení není třeba ke kácení dřevin na pozemcích, které jsou ve vlastnictví fyzických osob, jestliže pozemky užívají a jde-li o dřeviny se stanovenou velikostí.

U stromů se jedná o velikost obvodu kmene do 80 cm měřeno ve výšce 130 cm nad zemí.

U souvislých keřových porostů jde o velikost do celkové plochy 40 m2

C)
Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

Oznámení o kácení dřevin rostoucích mimo les musí obsahovat stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení.

Přestupky

1)

Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 5 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím že,
a)  

nedovoleně mění či ruší stav přírody ve zvláště chráněném území nebo nedovoleně mění dochovaný stav památného stromu

b)  

nesplní ohlašovací povinnost určenou tímto zákonem

c)  

neprovede uložení náhradní výsadby dřevin

2)

Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 10 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím že,
a)  

poškodí nebo bez povolení pokácí dřevinu rostoucí mimo les

3)

Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 50 000 Kč fyzické osobě, která se dopustí přestupku tím že,
a)  

poškodí nebo zničí památný strom nebo zvláště chráněné území či jeho část

b)  

pokácí bez povolení nebo závažně poškodí skupinu dřevin rostoucí mimo les pokračování článku Kácení dřevin ...

Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikatelské činnosti

Orgán ochrany přírody uloží pokutu až do výše 500 000 Kč právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti, která se dopustí protiprávním jednáním tím že,
a)  

poškodí nebo zničí památný strom

b)  

poškodí nebo zničí bez povolení dřevinu nebo skupinu dřevin rostoucích mimo les

c)  

nesplní ohlašovací povinnost nebo nesplní povinnost náhradní výsadby

L. Jelínek, odbor ŽP, MěÚ Kaplice

 

HYPO stavební spořitelna, a. s.
dceřinná společnost největší zahraniční bankovní skupiny
HYPO VEREINSBANK CZ a.s.
za účelem poskytování kvalitního klientského servisu
hledá
vhodné kandidáty na pozici

samostatný poradce klientů

Nabízíme:
  zaškolení či rekvalifikaci zdarma
  atraktivní systém odměňování bez horní hranice
  produkt, který nemá na trhu stále konkurenci
  jistotu, zázemí a podporu společnosti, která patří k jednomu z největších fin. koncernů na světě
Očekáváme:
  zkušenost s prodejem finančních produktů
  vaše plné nasazení
  ochotu dále se odborně vzdělávat

Pracujete-li rádi samostatně a máte-li již první zkušenost v přímém prodeji, kontaktujte nás a zašlete nám svůj stručný profesní životopis na adresu:
HYPO stavební spořitelna, a. s.
oblastní ředitelství
Čechova 52, 370 01 České Budějovice

 

SKAUTSKÝ SVÁTEK

K letošnímu svátku všech skautek a světlušek, který se slaví na celém světě 22. 2., jsme dostaly od našich skautů a vlčat opravdu originální dárek. Adoptovali pro nás v pražské ZOO labuť koskorobu. A co nás tak překvapilo? Hoši, kteří se na dárek částečně složili a část peněz si vydělali na různých akcích. Největší radost z tohoto dárku měla samozřejmě družina labutí, ale i my všechny ostatní skautky. Myslím, že naše pocity nejlépe vystihla Telka, která při přebírání dárku řekla, že je to dárek, který udělá radost všem. Děvčata potěší dárek a chlapce těší dobrý skutek, kterým finanční příspěvek na krmení labutě je. A tak, pojedete-li do Prahy, zastavte se v ZOO a v pavilonu ptáků naleznete u cedule Labuť Koskoroba, že tuto labuť adoptovalo středisko SIRIUS Kaplice pro své skautské sestřičky.

Myška

 

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
Program na měsíc duben
Kostelní ulice 128, Kaplice, tel. 220 09


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2001-04.htm on line 717

OLGA ZÖRKLEROVÁ
Dámská krejčová
Zakázkové šití:
Kalhoty, saka, sukně, šaty atd.
Kontakt : +420 380 313 546
Možnost volat celý den, v případě nepřítomnosti zanechte vzkaz na záznamníku.


Oznámení

Město Kaplice na základě zákona č. 128/2000 Sb. o obcích sděluje občanům nabídku na:
pronájem kiosku s občerstvením na městském koupališti
pronájem smíšené prodejny v Blansku čp. 39

pivní stan na Kaplické slavnosti na 1. 9. 2001 za účelem komplet. zajištění občerstvení. Cenu za užívání stanu nabídněte do 30. 4. 2001

Tajemnice MěÚ


Kaplicko v osmdesátých letech minulého století

Nevýrazné jindy městečko ochranné nabylo jisté váhy v naší době, stavše se sídlem c. k. okresního hejtmanství

Charakteristiku Kaplicka a města Kaplice z let osmdesátých 19. století nám zcela výstižně popisuje J. Dunovský v Ottových Čechách, díl VI.Novohradsko.

Z tohoto svazku vyjímám část všímající si zemědělství a obyvatelstva.

Rolnictví nalézá se na stupni právě počátečním. Hlavní příčinu hledati dlužno v poloze půdy k jihu stoupající a tudíž chladným větrům severním v zkázu vydané, jakož i ve značné vyvýšenosti průměrně vůbec. Pšeničné půdy nevalně se spatřuje - taková náleží obyčejně usedlostem panským - kdežto nejvýše položená jižní poskytuje pouze pastviny a les. Lid je vcelku chudý, avšak v chudobě své spokojený a opíraje se o pevnou víru namnoze i šťastný.Netouže po svůdném ovoci novodobé vzdělanosti, zakládá bezpočetné kaple a kříže a putuje houfně k proslulým místům, obrazům a sochám zázračným.

O městě Kaplici se takto zmiňuje: Od těch dob (míní tím dobu posledního Rožmberka Petra Voka) mnoho se zde změnilo. Zvuky cizí zaznívají nyní, kde dříve hlaholila milá česká řeč, cizí tváře jeví se zraku. Obyvatelstvo domácí bylo, ustoupilo lidu německému, jenž, nabyv záhy převahy, vtiskl svůj ráz všemu okolí. Při posledním sčítání shledalo se v Kaplici ve 345 domech 2 314 obyvatel, z nichž jen asi desetina připadá na jazyk český.

Nevýrazné jindy městečko ochranné nabylo jisté váhy v naší době, stavše se sídlem c. k. okresního hejtmanství. Avšak i přesto si zachovalo idylický klid zapomenutého ústraní. Kromě několika hamrů vůkolních, v nichž vyrábějí se kosy, srpy, a dvou pivovárů ve městě (obecního a hraběcího Buquoyského) není zde podniků průmyslových žádných - a tudíž ani obchodu. Jinak vyniká Kaplice prospěšnou čistotou a úpravou svých domků, jichž průčelí jsou nově natřena, přízemní okna plná květin, hořejší pak opatřena po způsobu německému dřevěnými záclonami, barvy obyčejně bílé, menší měrou zelené.Turisticky málo navštěvovanou, ale houbaři v pozdním létě často vyhledávanou je oblast tzv. Rojovského hřbetu, jemuž vévodí na severu při západní hranici Kaplické brázdy svorová Poluška (919 m n. m.). Také nedaleká Kraví hora přesahuje devítisetmetrovou vrstevnici o devět metrů.

Vysočina mezi Vltavou a řekou Malší má ráz naprosto horský. Většina kraje porostlá jest lesem jehličnatým, z něhož vystupují nahé skály nejvyšších vrcholků a v němž pramení několik přítoků Vltavy a Malše, praménky hrčíce po všech stranách sbíhají se v potoky ve hlubokých úvalech ve stínu zádumčivých olšin. Krom toho však neschází ani výslunných políček, mimo nadání úrodných i šťavnatých lučin na blízku idylických vesniček a samot. Na polích daří se zejména dobře žito, oves, brambory a zelí, ovšem také len a obzvláště jetel. Ovocného stromoví není zde nedostatek i úroda bývá hojná, leč druhů ušlechtilých zřídka se zde spatřuje.

Největší výše dosahuje již zmíněná hora Poluška, nazvaná také horou Roidenskou od vesničky Roiden (Rojov), ležící asi 100 m pod samým vrcholem jejím na vysokém sedle horském. Vesničku tvoří vedle několika vzdálených samot 15 domků na způsob skrovničkého stáda rozptýlených mezi skalinami, loužemi pramenité vody a zakrslým stromovím, domky jsou hlínou slepené z kamene lámaného, neovršené, šeré smutné - pravé zjevení bídy a nepořádku. Jak prospěšně odlišují se od nich dřevěné domky horalů šumavských! A promluvte si s lidem. Porozumíte-li vůbec jejich řeči, kteráž má býti německou, podivíte se mělkosti jejich duše- Ticho a smutno spočívá v těchto místech, toliko bory šumějí vůkol a zvonce skotu vyzvánějí v lesích a po stráních sporou travou porostlých. Chov dobytka jest hlavní a téměř jedinou výživou zdejších osadníků.

Pohodlná cesta vede nás vzhůru vysokým lesem až k bodu nejvyššímu označenému znamením triangulačním. Tušíme bezpečně, že z místa tohoto byl to rozhled znamenitý, zvláště také ve stranu západní, avšak vysoký porost obstupuje nás dokola a úniku není. Zde zajisté jest místo nad jiné příhodné ku zřízení věže výhledné, ježto s polohou právě výtečnou spojuje se i přístup poměrně lehký a snadný. Lázně Omlenické vzdáleny jsou ne více než půl hodiny cesty a z nejbližší stanice železniční - zastávky Kaplické - dostoupiti lze vrcholu za hodinu.

Úsudek, jak se za sto let doba změnila, si zajisté laskavý čtenář udělá sám.

Václav Hajer

 

INFORMACE, KTERÉ MĚSTO KAPLICE ZVEŘEJŇUJE
na základě §5 odst.1 zákona č. 106/ 1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím

Můžete nalézt také na Informační tabuli města Kaplice.


VESELÉ VELIKONOCE

přeje redakce Zpravodaje

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434, Kaplice, nákladem 1 500 výtisků.
http://www.kaplice.ois.cz/  ,  info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk FOP Černá v Pošumaví. Odpovědný redaktor Soňa Šindelářová. Členové redakční rady: Bc. Magdaléna Špičáková
Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330 296.
Uzávěrka tohoto čísla 27. 3. 2001
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412