2001 1 2 3 4 5 6 7 + 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

listopad 2001 - Číslo 10 - Ročník V.


O KRONIKÁCH MĚST A OBCÍ

Obecní a městské kroniky začaly na našem území vznikat někdy na přelomu 18. a 19. století. Zaznamenávaly především neobvyklé události, které citelně zasahovaly do života lidí, jako byly nejrůznější pohromy, tj. neúrody, požáry, povodně, epidemie, válečná tažení apod. Takovéto pamětní knihy vznikaly zpravidla tam, kde žil sečtělý písmák – lidový kronikář, který pociťoval vnitřní potřebu sdělit budoucím generacím něco podstatného o životě v dané vesnici nebo městě.

Úřední výnosy o zavádění kronik přišly až později. První z nich byl vydán 31. srpna 1835. Ukládal všem městům, městysům a obcím, aby za ložily kroniky (pamětní knihy) počínaje 1. lednem 1836 a vedly je v řeči německé nebo latinské. Přestože byl výnos doprovázen návodnými prováděcími nařízeními, příliš respektován nebyl a kroniky byly založeny jen na některých místech. Zejména v českém prostředí psaní kronik v požadovaných jazycích nebylo příliš přitažlivé a mnohdy pro jejich neznalost ani realizovatelné.

Krátce po vzniku Československé republiky byl vydán Zákon č. 80 z 30. ledna 1920 o pamětních knihách, který již ukládal každé obci jako povinnost pořídit a vést na vlastní náklad „pamětní knihu obecní“. Nadějný rozvoj byl narušen v období okupace. Podle směrnice z 21. října 1940 byly kroniky obcím odebrány, protože „duch, ve kterém byly psány“, prý neodpovídal nové situaci. Kronikářství se mělo v protektorátě ubírat směrem, který diktovala nacistická ideologie, ale ke cti mnoha českých kronikářů je třeba uvést, že odmítali zakládat a psát kroniky jiné a raději kronikářské činnosti zanechali. Provoláním Zemského národního výboru v Praze v květnových dnech roku 1945, adresovaným obecním kronikářům, začalo nové, poválečné období v historii obecního kronikářství.

Při pohledu do minulosti vidíme, že kaplická městská kronika (Gedenkbuch der Stadt Kaplitz) začala být vedena poměrně pozdě. Její dochované díly, které jsou nyní uloženy ve Státním okresním archivu v Českém Krumlově, zachycují zhruba období let 1907 až 1939. Protože v tomto období byla Kaplice převážně německým městem s nepatrnou českou menšinou, je celkem přirozené, že kronika je psána německy. Velice zajímavé by pro nás byly zápisy z válečných let 1939 až 1945, kdy se Kaplice po předchozím mnichovském záboru českého pohraničí stala součástí Velkoněmecké říše. Bohužel osud tohoto dílu kroniky je nejasný. Pravděpodobně ho kapličtí Němci při poválečném odsunu odvezli s sebou.

Po osvobození stál před novými osídlenci Kaplice mimo jiné i úkol pořídit novou městskou kroniku. Velkou zásluhu o to měl místní učitel Josef Tomášek, který ji pak vedl v letech 1945 až 1960. Po něm vládl kronikářským perem v poměrně dlouhém časovém rozpětí let 1961 až 1979 Jaromír Sypal. Když odešel z Kaplice, převzal vedení kroniky Karel Kovařík a zanechal v ní zápisy z let 1980 až 1986. V letech 1987 a 1988 společně pečovali o kroniku Jitka a Záboj Čampulovi a v letech 1989 a 1990 samostatně Záboj Čampula. Zatím posledním kaplickým kronikářem je pisatel těchto řádků.

PhDr. Zdeněk Rohlíček, kronikář města

Občanům města Kaplice je nabídnuta jedinečná možnost prohlédnout si kroniku města Kaplice ve dnech 14. – 16. listopadu 2001 v prostorách Infocentra Kaplice.


Město Kaplice přijme do pracovního poměru
zaměstnance
na odbor majetku, MH a životního prostředí
*vzdělání vysokoškolské, případně úplné střední odborné obor pozemní a inženýrské stavby, příp. životní prostředí
*práce na PC, znalost map
*praxe v oboru vítána
Nástup do zaměstnání 1. 1. 2002.
Zájemci předloží své žádosti o zaměstnání do 15. 11. 2001 na MěÚ.
Přílohou žádosti bude doklad o ukončení vzdělání a stručný životopis.
Informace na telefonu +420 380 311 114.
  Základní TANEČNÍ KURZ v Kaplici

Zahájení tanečního kurzu se blíží.
Dne 8. prosince 2001 od 19 hodin začíná první lekce v Kulturním domě v Kaplici.
Upozorňujeme všechny přihlášené, kteří dosud neobdrželi v kaplickém Infocentru legitimaci účastníka kurzu, aby nejpozději do konce listopadu přinesli tamtéž doklad o zaplacení kurzovného.


KULTURA NA LISTOPAD

EXFANTA
Koncert spirituálů převážně vokálního provedení v podání šestičlenné skupiny, některé spirituály s doprovodem kytary.
Sobota 24. 11. 2001 v 19.00 hodin v Kulturním domě Kaplice.


NAVAŽME NA SLAVNOU DIVADELNÍ TRADICI

Ještě do konce roku 2001 bychom chtěli v Kaplici založit soubor divadelních ochotníků. Zájemci o práci v tomto souboru hlaste se, prosím, na telefonním čísle 311470 – Městské kulturní centrum nebo osobně v Infocentru města (zadní část kina). Zde získáte i další informace.

Jiří AnderleLinecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2001-11.htm on line 103

Vstupenky je možno zakoupit týden dopředu.
Pokladna je otevřena 1 hodinu před promítáním.DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAPLICE
Listopad 2001

29. 10. - 2. 11. NAŠE MĚSTO
  - soutěž pro ZÚ

5. – 9. 11. PODÍVEJ SE MI DO OČÍ + BRÝLE
  – soutěž o drobné ceny pro děti ze ZÚ

7. 11. VIDEOSTOP
  – soutěž zaměřená na znalosti a postřeh z oblasti televizní obrazovky, od 14.30 v DDM

9. – 10. 11. PODZIMNÍ BAZAR
  – příjem a prodej oblečení, sportovních věcí, knih, hraček,…

12. – 16. 11. OBRÁZKOVÉ PÍSMO
  – soutěž pro ZÚ o ceny

14. – 16. 11. NOČNÍ ŽIVOT A DOROZUMÍVÁNÍ ZVÍŘAT
  – připraveno pro děti ze školních družin, od 13.30 hod. v DDM

19. – 23. 11. MLÁĎATA
  – soutěž pro děti z kroužků

21. 11. ŠVANDYBOJ
  – zábavné sportovní klání - turnaj mezi kaplickými ZŠ, od 14.00 hod. v tělocvičně ZŠ Fantova

26. – 30. 11. MYSLIVECKÁ LATINA
  – soutěž pro ZÚ


BÁSNÍK OTČINY

Ignaz Oberparleiter se narodil 3. dubna 1846 v Kaplici. Jeho otec provozoval obuvnickou živnost. Od roku 1860 navštěvoval hlavní školu a nižší reálku. Během studia si velmi oblíbil přírodní vědy, avšak slabší tělesná dispozice mu nedovolila, aby se mohl věnovat lesnickému povolání. V roce 1864 začal studovat na učitelském ústavu v Českých Budějovicích a po jeho absolvování se stal v rodném městě učitelem. Jako spisovatel poprvé vystoupil veřejně počátkem sedmdesátých let 19. století. Trpěl blíže neznámou chorobou, která mu několikrát bránila ve výkonu povolání. Napsal divadelní hry „Der ungewöhnliche Weg“ (Neobyčejná cesta), „Das Medaillon“ (Medailon), „Nachbars Gretchen“ (Sousedova Markétka). (Tyto první tři rukopisné práce se nedochovaly). „Der Zankapfel“ (Jablko sváru - lidová hra se zpěvy), „Die Scheinheiligen“ (Svatoušci), „Das Vermächtnis“ (Závěť) a „Der Irrlichthof“ (Bludiččin dvůr - lidové hry), „Die Bombe“ (Bomba - veselohra), povídky „Oberförster Reinhard“ (Nadlesní Reinhard), „Fritz Ernold“ (Bedřich Ernold), „Die Waldlehne“ (Lesní úbočí), humoresky „Hoher Besuch“ (Vysoká návštěva), „Dilettant“ (Diletant). U některých svých literárních děl užíval i pseudonym J. Oberleiter. Zemřel 3. ledna 1922 v Kaplici.

V literárních šlépějích svého otce pokračovala i jeho dcera Marie Oberparleiterová narozená 28. ledna 1876 v Kaplici. Od roku 1892 studovala na soukromém učitelském ústavu v Českých Budějovicích a od roku 1896 byla podučitelkou na smíšené obecné škole v Blansku u Kaplice, kde působila čtyři roky. V roce 1900 byla přeložena na obecnou školu do Kaplice. V roce 1911 po patnáctileté učitelské činnosti své povolání opustila a věnovala se spisovatelské dráze.

Na veřejnosti vystoupila Oberparleiterová poprvé v roce 1900 s povídkou „Heiderose“ (Šípková růže), potom s novelami „Schneeflocken“ (Sněhové vločky), „Treue“ (Věrnost) a „Licht und Schatten“ (Světlo a stín). Po opuštění povolání učitelky napsala řadu kratších próz a románů. Roku 1918 se stala stálou spolupracovnicí rodinného časopisu „Freya“ v Heidenau u Drážďan a během let v něm publikovala četné romány a povídky. Ve své době byla velmi oblíbenou spisovatelkou, jejíž práce četly většinou ženy z různých společenských vrstev. Zemřela 6. prosince 1954 ve Steyru v Rakousku.

Jiří Hajer

Pozdrav mé vlasti
/ Od Ignáce Oberparleitera /

Zdravím Tě, má Šumavo!
Nech šumět své koruny!
Chci naslouchat ve Tvém stínu
písni své vlasti.
Zní tak sladce jako matčina píseň,
která kdysi zněla mým mládím.

Jako poutník jsem kráčel rychle světem,
hajdy! s pevnou holí,
viděl města a vesnice lesknoucí se,
aby vzbudily radost v oku.
Když jsem však pil víno cizích zemí,
myslel jsem při zpěvu a žertování na Tebe.

Ó vlasti, zelená Šumavo,
zajala jsi mi srdce a mysl

v záři svých lesů svým půvabem.
Jak pyšně a přece důvěrně kveteš,
jak sladce zní hlas vlasti!

Budu-li jednou unaven a u cíle,
nebude-li mne moci vzbudit už žádná píseň,
nechť mé tělo přikryje k věčnému
odpočinku země mé vlasti.
Pak budu dobře spát; nechť stíní můj
poslední sen její strom.

Proto platí, Šumavo, můj pozdrav Tobě,
pokud ještě proudí moje krev,
pokud ještě moje ústa velebí vřele
krásu vlasti.
Zdravím Tě, mladý, či starý,
Tebe, má německá Šumavo.


 

ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc listopad 2001


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2001-11.htm on line 271

V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny.


Zveme vás na listopadová utkání oblastního přeboru v basketbalu 2001 - 2002.

3. 11. v 17.00 hod. muži Kaplice – Pelhřimov
4. 11. v 10.00 hod. muži Kaplice – Humpolec

Přijďte fandit do Sportovní haly v ZŠ Školní !


 
KONTAKTY PRO ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S DROGAMI
 
  Okresní protidrogový koordinátor:
Mgr. Marek Nerud, OkÚ Český Krumlov
Tel.: +420 380 764 626, Plešivec 268, Český Krumlov
K-centrum Český Krumlov:
Bc. Bedřich Čermák
Tel.: +420 380 711 794, mobil: +420 606 871 644
Středisko výchovné péče „Spirála“:
Mgr. Jan Tůma
Tel.: +420 380 712 426, Špičák 114, Český Krumlov
Poradna alkoholismus-toxikomanie:
MUDr. Pavel Kalný
Tel.: +420 380 761 911, Okresní nemocnice Č. Krumlov
 


GE Capital Bank nabízí mobil k účtu zdarma

GE Capital Bank, která je jednou z největších a nejziskovějších českých bank a jednička na trhu GSM bankovnictví, připravila speciální nabídku, jejíž součástí je mobil k účtu zdarma. Stalo se tak při příležitosti zahájení provozu služby GSM bankovnictví s názvem Mobil Banka se společností Eurotel. GE Capital Bank se stala první bankou, která takovou službu v síti Eurotel nabízí.

Mobil Banka umožňuje pohodlné zadávání platebních příkazů, zjišťování zůstatku na účtu, kurzů měn, aktuálních úrokových sazeb termínovaných vkladů nebo transakcí, které na účtu v minulosti proběhly a to prostřednictvím mobilního telefonu. Mobil Banka funguje 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, z domova, práce, chalupy a dokonce i z cizích zemí, ve kterých má Eurotel či Paegas roaming.

Klient potřebuje pouze telefon, který si poradí s technologií SIM Toolkit (to dnes zvládá většina telefonů) a speciální bankovní SIM kartu. Na té jen nahraný program, který zajišťuje komunikaci s bankou. Uživatel listuje v přehledném menu na displeji telefonu a pomocí klávesnice zadává čísla účtů, částky a další parametry. Poté odešle zašifrovanou zprávu do banky, odkud mu za okamžik dorazí odpověď.

Pokud se klient bance upíše na 24 měsíců a bude využívat platební kartu a možnost čerpat účet do mínusu, může získat mobilní telefon Siemens C35i v exkluzivní stříbrné barvě s Go kartou. V případě výběru některého z paušálních tarifů Eurotelu si může zvolit i Nokii 3330. Banka ale nezapomněla ani na ty, kteří mají vlastní telefon. Výměnu SIM karty za bankovní jim totiž nahradí.

GE Capital Bank disponuje v České republice sítí 193 poboček. V pololetí dosáhl její zisk 389 milionů korun, když loni vydělala 720 a předloni 920 milionů korun. Jediným akcionářem je jedna z největších světových firem, americká General Electric. Kořeny firmy sahají až do minulého století, když u jejího zrodu stál slavný a geniální vynálezce žárovky a stovek dalších užitečných věcí – Thomas Alva Edison.

GE Capital Bank, a.s.
Linecká 349, 382 41 Kaplice


* pro velký zájem o stavební spoření koncem roku rozšiřujeme stávající prostory a prodlužujeme pracovní dobu v listopadu a prosinci do 18.00 hod.
* v případě Vašeho zájmu Vás navštívíme osobně
* při uzavření smlouvy dostane každý hodnotný dárek
* pro mladé do 30 let úrazové pojištění zdarma
* navíc možnost získat rodinnou prémii 800,- Kč
* navštivte nás v Informačním a poradenském centru na níže uvedené adrese nebo kontaktujte naše další obchodní zástupce:
 
Padrtová Marie +420 607 636 966
Větrovský Libor +420 602 178 711
Mgr. Pulz Zdeněk +420 602 579 010
Michalko František +420 380 314 013
Zoun Stanislav +420 606 482 722
Jaromír Padrta - obchodní ředitel
Adresa: Linecká 413, Kaplice
Tel.: +420 380 314 120, +420 606 633 773
Po - Pá 8.00 - 18.00 hod.


VŠEOBECNÁ STAVEBNÍ SPOŘITELNA
KOMERČNÍ BANKY a.s.

Rozšiřuje tým spolupracovníků
v oblasti Kaplice
na pozicích

Prodejce a poradce
pro zajištění klientského servisu

Vedoucí obchodní skupiny
v této pozici budete zodpovídat za svěřené
teritorium a za tým lidí, který v něm působí

Oslovili jsme právě Vás?

Zašlete tedy, prosím, písemnou nabídku na adresu:

Oblastní centrum VSS KB, Latrán 43,

381 01, Český Krumlov - k rukám ing. Zemana

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434
382 41 Kaplice, tel.: +420 380 311 388 nákladem 2500 výtisků, uzávěrka
26. 10. 2001. Registrováno u OkÚ pod reg. zn. 330396
http://www.kaplice.ois.cz/, e-mail: info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Odpovědný redaktor S. Šindelářová
Redakční rada: Bc. M. Špičáková
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412