2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

leden 2002 - Číslo 1 - Ročník VI.


U S N E S E N Í
34. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 17. 12. 2001

Zastupitelstvo města po projednání:

I. s c h v a l u j e

*

prodej pozemku p.č. 1788/1 k.ú. Kaplice Ing. Lence Šulkové, bytem Kaplice 435 za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem (se zachováním přístupu k rybníku)

*

prodej ideální poloviny pozemku p.č. 591/5 a pozemku p.č. 591/25 k.ú. Kaplice manž. Zhoufovým, bytem Kaplice 726 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej ideální poloviny pozemku p.č. 591/5 a pozemku p.č. 591/24 k.ú. Kaplice BEMAGRU, a.s. Malonty za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej ideální poloviny pozemku p.č. 591/3 a pozemku p.č. 591/28 k.ú. Kaplice Ludmile Markové, bytem Kaplice 728 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej ideální poloviny pozemku p.č. 591/3 a pozemku p.č. 591/29 k.ú. Kaplice manž. Výletovým, bytem Kaplice 728 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej části pozemku p.č. 2004 k.ú. Kaplice o výměře cca 4 m2 Františku Kvapilovi, bytem Kaplice 748 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej pozemku p.č. 761/5 k.ú. Kaplice manželům Habalovým, bytem Kaplice 777 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej pozemku p.č. 1189/17 k.ú. Kaplice manželům Svatošovým, bytem Kaplice 523 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej pozemku p.č. 1537/8 k.ú. Kaplice Miroslavě Píckové, bytem Kaplice 256 za cenu 200,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej pozemku p.č. 1537/9 k.ú. Kaplice manželům Vítům, bytem Kaplice 887 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej pozemku p.č. 1679/4 k.ú. Kaplice Miroslavu Kuncovi, bytem Velešín 484 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej pozemku p.č. 1679/22 k.ú. Kaplice manželům Hubáčkovým, bytem Kaplice 665 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej pozemku p.č. 1679/25 k.ú. Kaplice manželům Foglarovým, bytem Kaplice 665 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej části pozemku p.č. 32 k.ú. Pořešín o výměře cca 20 m2 Františku Weberovi, bytem České Budějovice 1625 a Josefu Weberovi, bytem Benešov nad Černou 114 za cenu 70,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 547/2 k.ú. Kaplice (pod garáží) za cenu min. 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prominutí prodlevy při platbě doplatku kupní ceny za prodej bytu dle žádosti Marcela Neckáře, bytem Kaplice 318

*

vstup Města Kaplice do Nadace jihočeské cyklostezky zřizované Krajským úřadem Jihočeského kraje s příspěvkem ve výši 1,- Kč na každého obyvatele města

*

provedení změn rozpočtu roku 2001 dle předloženého návrhu odboru I Městského úřadu Kaplice, včetně nákupu harmoniky pro potřeby Klubu důchodců

*

předložený rozpočet Města Kaplice na rok 2002, včetně úprav vzešlých z diskuse

II. s o u h l a s í

*

s bezúplatným převodem pozemků od Pozemkového fondu dle § 5 odst. 1 písm. c) zákona č. 95/99 Sb. a jeho novely č. 253/2001 Sb. (pozemky v I. ochranném pásmu kolem vodních zdrojů Chuchlíky v k.ú. Střítež - dle vyhotoveného geom. plánu)

*

se zaměřením II. ochranného pásma vodních zdrojů Chuchlíky a vyhotovením GP

*

s připojením Města Kaplice k předběžnému opatření k zákazu odpojení vodovodního řadu od obchodního domu KREDO v Kaplici dle požadavku právní zástupkyně majitele tohoto obchodního domu - písemným zpracováním stanoviska města pověřuje zastupitelstvo JUDr. Aulického

III. n e s o u h l a s í

*

s vydáním sochy Panny Marie uložené na Městském úřadě v Kaplici p. Anně Gotsmich, Kreutzland 11, Linz vzhledem k neprůkaznosti vlastnictví této sochy a pověřuje JUDr. Aulického zpracováním písemné odpovědi žadatelce o vydání

IV. p o v ě ř u j e

*

místostarostu města p. Kozojeda jednáním s vlastníkem pozemků p. Růženou Holubovou o podmínkách prodeje - příp. směně pozemků v I. ochranném pásmu vodního zdroje Chuchlíky

V. p o t v r z u j e

*

soulad předloženého návrhu výstavby závodu pro vývoj a výrobu vstřikovacích lisů firmy ENGEL v lokalitě u Jihostroje Kaplice s územním plánem města Kaplice.

Ing. František Doležal
starosta města
Jan Kozojed
místostarosta


Skauti přispěli na sanitku

Dne 16. a 18. prosince 2001 uspořádali skauti ze střediska Sirius pro žáky ze školní družiny, rodiče a ostatní zájemce vánoční besídku, při níž nejmenší světlušky zatancovaly country, vlčata a mladší skautky zahráli pohádku „Jak Vilibald ke štěstí přišel“ a na závěr starší skautky zatancovaly v rytmu disca. Součástí besídky byla i soutěž o hrané pohádce a výherci si odnesli sladké ceny.

Výtěžek z besídky činí 1450,- Kč a skauti se rozhodli věnovat tuto částku do veřejné sbírky města na zakoupení sanitky pro region města Kaplice.

Skauti tímto děkují všem, kteří si udělali v předvánočním shonu čas a přišli se na besídku podívat.

Jiří Angyal, vedoucí střediska Sirius Kaplice


PLESOVÁ SEZÓNA V KAPLICI 2002

Kulturní dům
2. 2. 2002   Maturitní ples gymnázia od 20.00 hod.
9. 2. 2002   Ples SOU od 20.00 hod.
16. 2. 2002   Maturitní ples OA od 20.00 hod.
22. 2. 2002   Ples sportovců od 20.00 hod.

Slovanský dům
12. 1. 2002   Ples Lesy Kaplice od 20.00 hod.
19. 1. 2002   Ples chovatelů od 20.00 hod.
9. 2. 2002   Hasičský ples ke 103. výročí trvání sboru Pořešína
Hudba: Skalačka, vstup. 70,- Kč, předprodej v Minigalerii v Kostelní ul.
od 20.00 hod.
15. 2. 2002   Ples hasičů Kaplice


NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KAPLICE NA ROK 2002

PŘÍJMY :
druh příjmu tis. Kč
daň z příjmů fyzických osob ZČ 6.400
daň z příjmů fyzických osob OSVČ 8.000
daň z příjmů právnických osob 7.000
daň z příjmů práv. osob obce 1.000
daň z přidané hodnoty 1.000
daň z nemovitostí 2.300
správní poplatky:
rybářské lístky 12
stavební povolení 300
výherní hrací automaty 400
živnostenské listy 230
správní popl. matrika 100
tombola 2
ostatní správní poplatky 40
místní poplatky:
ze vstupného 8
za užívání veřejného prostranství 300
pobytové poplatky 15
z ubytovacích kapacit 15
za provozovaný výherní hrací přístroj 450
ze psů 170
DAŇOVÉ PŘÍJMY 37.742
příjmy knihovna 68
poplatky za hrobové místo 20
příjmy pečovatelského domu 20
náklady přestupkového řízení 5
odvod z fondů PO - odpisy z budov 2.069
příjmy z pronájmu pozemků 300
příjmy z pronájmu ost. nemov. VAK 7.534
příjmy z pron. ost. nemov. SD spol. s r.o. 4.200
přijaté úroky 450
přijaté úroky TS 400
ostatní nedaňové příjmy Sporoinvest 300
pokuty městské policie 200
pokuty přestupkové komise 10
příjmy z úhrad vydobývaného prostoru 10
ostatní nedaňové příjmy 50
přísp. na splátky úvěru a úroků SD HČ 2.313
přísp. na splátky úvěru a úroků SBD 617
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 18.566
vpříjmy z prodeje pozemků 500
příjmy z prodeje domů 3.800
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4.300
neinvestiční dotace ze SR 19.891,76
neinvestiční přijaté dotace od obcí 220
ostatní neinv. přijaté dotace na úroky BBŠ 1.105,24
PŘIJATÉ DOTACE 21.217
PŘÍJMY CELKEM 81.825

VÝDAJE :
druh výdaje tis. Kč
zemědělství a lesní hospodářství:
ostatní zvířata /odchyt a umístění do útulku/ 15
doprava:
komunikace úklid, posypy 2.600
rekonstrukce Českobud. ulice včetně sítí 5.000
část Fantovy ulice u polikliniky 800
oprava komunikace Malšské údolí 200
projektová dokumentace Náměstí dokončení 261
čištění kanálových vpustí 80
oprava komunikací 750
opravy chodníků 100
parkovací plochy nové sídliště 1.200
chodníky Náměstí 2.000
příspěvek na dopravu 20
opravy dopravního značení 110
vodní hospodářství:
dotace na vodu pro občany 4.808
ČOV Pořešín dokončení inv. 3.000
dokončení proj. dok. přel. vodov. řadu Blansko 50
přeložení vodovod. řadu Blansko 750
rekonstrukce přívodního řadu Pořešín 800
rekonstrukce vodovodního řadu Hubenov 740
spoje:
příspěvek na zřízení TV Prima 30
předškolní zařízení:
příspěvek OÚ Netřebice - asistent MŠ 11
MŠ Nové Domovy likvidace mazutových nádrží 40
MŠ Nové Domovy otop a TÚV 475
MŠ Nové Domovy příspěvek na činnost 992
MŠ 4 Nové Domky příspěvek 824
MŠ 5 sídliště příspěvek 684
MŠ 5 sídliště otop a TÚV 465
základní školy:
ZŠ Omlenická otop a TÚV 765
ZŠ Omlenická příspěvek na činnost 340
ZŠ Školní příspěvek na pořízení mantinelů 100
ZŠ Fantova nátěr podlahy tělocvičny 220
ZŠ Fantova studie na umístění bazénu nákl. 50
ZŠ Fantova otop a TÚV 1.100
ZŠ Fantova příspěvek na činnost 996
ZŠ Školní otop a TÚV 1.100
ZŠ Školní příspěvek na činnost 1.907
školní stravování:
ŠJ Školní příspěvek na provoz 828
ŠJ Školní příspěvek na investice - digestoře 100
ŠJ Fantova oprava oken 70
ŠJ Fantova příspěvek na provoz 392
kultura:
městská knihovna 1.540
kronika města 15
Kulturní a informační centrum příspěvek 3.061
KIC otop a TÚV 390
KIC kino prom. přístr. a Dolby stereo systém 1.100
údržba památek podíl města - střecha čp. 101 1.000
městský rozhlas údržba a poplatky OSA 30
občanská komise 70
tělovýchova a zájmová činnost:
neiv. příspěvek sport. oddílům na mládež 470
provoz sportovišť 50
údržba sportovišť 250
sečení hřišť a ostatních ploch u hřišť 1.244
sportovní hala Bělidlo 600
sportovní areál objekt šaten 1.500
sportovní hřiště na novém sídlišti 700
příspěvek na provoz skautským a j. organ. 107
výměna písku v pískovištích 30
PT Desky opravy 30
koupaliště 300
bydlení, komunální služby a územní rozvoj:
úroky z úvěru BSŠ 3.006
rekonstrukce Dlouhá čp. 158 2.500
rekonstrukce Náměstí čp. 47 3.500
realit. kancelář Heci - služby 50
veřejné osvětlení energie 560
veřejné osvětl. údržba, revize, výměna kabelů 1.816
VO Pořešín položení kabelů s JČE 40
VO Blansko položení kabelů s JČE 50
provoz hřbitova Kaplice 160
zřízení stojánku na hřbitově v Kaplici 70
provoz hřbitova Blansko 25
vodoměrná šachta hřbitov Blansko 25
rekonstrukce družiny na kanceláře 600
oprava kapličky v Pořešínci 150
právní služby a soudní výlohy v nebyt. hosp. 100
ostatní služby pro územní rozvoj 600
platby daní a soudních poplatků 200
rezerva na opravy 200
architekt města 60
studie na kasárna 100
hasičská zbrojnice a voleb. místnost Pořešín 800
ochrana životního prostředí:
sběr a svoz komunálního odpadu - uložení 270
kontejnery na PET 60
likvidace černých skládek 100
úklid města včetně zeleně 1.776
kácení dřevin 90
výsadba dřevin 50
chemická ochrana 5
údržba krajnic u obecních komunikací 90
opravy městského mobiliáře 100
dávky a podpory v sociálním zabezpečení:
sociální dávky 12.950
dávky zdravotně postiženým občanům 1.800
ostatní dávky 50
sociální péče a pomoc:
pečov. služba - CS 43
dům pečovatelské služby 265
klub důchodců 109
sociální pomoc osobám nepřizpůsobivým 30
bezpečnost a veřejný pořádek:
městská policie 982
Městská policie investice - auto 300
požární ochrana:
z hlediska města 80
jednotka sboru dobrovolných hasičů obce 230
zastupitelstva obcí 1.535
činnost místní správy 13.072
finanční operace a ostatní činnost 1.000
VÝDAJE CELKEM 96.859
financování - třída 8:
změna stavu na bankovních účtech 18.901
uhrazené splátky dlouhodob. půjček SFŽP -2.707
uhrazené splátky dlouhodob. půjček ČS, a. -1.160
FINANCOVÁNÍ CELKEM 15.034

Kaplice 14. 12. 2001 Sestavila vedoucí FO J. JiskrováLinecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2002-01.htm on line 355

Vstupenky je možno zakoupit týden dopředu.
Pokladna je otevřena 1 hodinu před promítáním.


KINO KAPLICE: ROK 2001

Celkový počet diváků, kteří navštívili kino v roce 2001 byl 10 571.
 Žebříček návštěvnosti rok 2001 počet diváků
 1.   Kytice 412
 2.   Tmavomodrý svět 366
 3.   Rebelové 320
 4.   Trosečník 303
 5.   Pearl Harbor 292
 6.   Mumie se vrací 215
 7.   Můj soused zabiják 211
 8.   Vertical Limit 192
 9.   Tenkrát na východě 158
 10.   Hele vole, kde máš káru 155


Poděkování

Klienti Domova důchodců v Kaplici děkují firmě IPEMA z Kaplice za opakované poskytnutí sponzorského daru ve formě občerstvení u příležitosti konce roku a při pořádání kulturních akcí. K poděkování se připojuje ředitelka Domova důchodců s kolektivem.DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAPLICE
Leden 2002

7. – 11. 1. STOPY VE SNĚHU
  – soutěž pro ZÚ

14. – 18. 1. KRÁLEM ŘÍŠE POHÁDEK
  – pro děti z MŠ a ŠD

14. – 18. 1. ACH TY POČTY
  – soutěž o drobné ceny pro ZÚ

16. – 18. 1. NEOBVYKLÁ ZVÍŘATA A LÉČIVÉ ROSTLINY
  – beseda + soutěž pro ŠD

19. 1. O NEJHEZČÍ PANENKU BARBIE
  – soutěž pro děvčata, od 9.30 hod. v DDM

19. 1. SNĚHOUŠ
  – soutěž o nejzdařilejší postavičku ze sněhu – 10.30 hod. v DDM

21. 1. LOVCI a STRÁŽCI POKLADU
  – od 17.00 hod. v DDM

21. – 25. 1. VELKÁ A EVROPSKÁ MĚSTA
  – soutěž pro děti ze ZÚ

28. 1. – 1. 2. RÝMOVAČKY MÉDI PUSÍKA
  – pro děti z kroužků o ceny


Poděkování

Kulturní a informační centrum děkuje dětem ze ZŠ Školní a ZUŠ v Kaplici pod vedením Lenky Horákové za pomoc při tvorbě programu Živého betlému. Dále děkuje za materiální a jinou podporu těmto firmám: pekárna IPEMA Kaplice, penzion Kaliště – Diana Jordánová, Trojany a Lesy Kaplice, a.s.


Zveme vás na lednová utkání oblastního přeboru v basketbalu 2001 - 2002.

26. 1. v 17.00 hod. muži Sp. Kaplice – BK Tábor
27. 1. v 10.00 hod. muži Sp. Kaplice – Viktoria Tábor

Přijďte fandit do Sportovní haly v ZŠ Školní !


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc leden 2002

1. 1. 2002 - NOVOROČNÍ SETKÁNÍ V POŘEŠÍNĚ

8. 1. 2002 - SOKOLČÍ

15. 1. 2002 - POLUŠKA V ZIMĚ
Odjezd z Kaplice link. A v 10.00 hod. do Omleničky.
Trasa: Omlenička – Rojov – Poluška – Rojov – Malý Chuchelec – Velký Chuchelec – Rožnov - Kaplice, 11 km

22. 1. 2002 - Z DLUHOŠTĚ PŘES DESKY DO KAPLICE
Odjezd z Kaplice link. A v 9.10 hod. do Dluhoště.
Trasa: Dluhoště –Desky – Hodonice - Dobechov – Mostky – Kaplice, 10 km

29. 1. 2002 - PAMÁTNÍK TRANSPORTU SMRTI U OMLENIC
Odjezd z Kaplice link. A v 10.00 hod. do Omleničky.
Trasa: Omlenička – památník – Omlenice – Horšov – Malý Strádov – Kaplice.
Návrat do Kaplice ze všech výletů ve 14.00 hod., 10 km

V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny.


HISTORIE SLAVNÉHO RODU BAVOROVICŮ
Bavor III. byl významným donátorem zlatokorunského kláštera

Erb rytířů z Pořešína  
Větší část Pošumaví od Sušice až po Kaplici byla od 12. století v držení Bavoroviců, kteří měli ve svém znaku okřídlenou střelu. Z tohoto společného kmene se postupem času rozvětvily další rody.

Byli to především Bavorové ze Strakonic, kteří byli povýšeni do panského stavu, dále příslušníci nižší šlechty Dubenští z Chlumu, Benedové z Nečtin, Komářičtí, Boršovští, Srdovští či Újezdští, Poříčtí, z Drahonic a z Vitějovic. Úzce spjat s historií hradu Pořešín a města Kaplice byl vladycký rod Z Vitějovic, později z Pořešína. Jako prvý genealogicky známý předek je uváděn Bruno z Vitějovic sedící na zdejší tvrzi. Pravděpodobně on nechal nedaleko Vitějovic na lesnatém návrší postavit pevný hrad Osuli.

Jeho synové Verner, Racek a Přibík vstoupili do služeb Vyšehradské kapituly. Společně s Bavory ze Strakonic zajišťovali bezpečnost dopravy zboží a osob na staré obchodní cestě – tzv. Zlaté stezce vedoucí z Pasova do Prachatic. Svědectví nám dává listina z počátku roku 1312, kdy český král Jan Lucemburský svěřuje právo ochrany Zlaté stezky Bavorovi III. ze Strakonic a Vernerovi z Vitějovic. Jako služebníci Vyšehradské kapituly se také podíleli na kolonizaci jejího dosud pustého území. V okolí Prachatic založili zmínění bratři několik nových osad – a jejich osidlovací činnost směřovala do povodí Zlatého potoka.

Zde povstala vesnice Frantoly (původně Wrenedental), která se stala jablkem sváru. S tímto kolonizovaným územím sousedily statky zlatokorunského kláštera. Přesná hranice mezi zbožím obou církevních institucí nebyla pevně stanovena. Užitek z tohoto teritoria chtěli získat i zlatokorunští mniši. Spor byl částečně urovnán v roce 1315. Teprve dne 27. února 1317 byl spor rozhodnut s konečnou platností v Netolicích tímto způsobem: bratři Verner, Racek a Přibík z Vitějovic prohlásili, že obdrželi od opata Detřicha (1303 – 1335) a konventu zlatokorunského kláštera k životnímu užívání nově založenou vesnici Frantoly a na Zlatém potoce les Strobole (Chroboly), ale pod podmínkou, že mají za to založit při lese novou vesnici, která po jejich smrti připadne k majetku zlatokorunského kláštera.

Urození bratři slíbili nové vesnici svou ochranu, protože – jak se výslovně v listině uvádí – chudí lidé často pociťovali od klášterních lidí různé útisky a obtěžování. K uskutečnění tohoto úmyslu již nedošlo, protože ještě v průběhu roku 1317 byli bratři z Vitějovic přinuceni svým synovcem Bavorem III. ze Strakonic k jinému řešení. O Bavorovi III. je známo, že byl velký příznivec kláštera ve Zlaté Koruně, kterému v roce 1315 věnoval Černici a několik vesnic u Velešína – a také byl v jeho zdech pohřben. V tomto případě rozhodoval Bavor III. opět ve prospěch kláštera. Směnil s ním pořešínské panství u Kaplice za jejich vesnice Vitějovice a Frantoly. Dne 2. září 1317 byla slavnostním způsobem vydána listina v Blanici a poddaným byla oznámena změna jejich feudálního majitele. Tento nepředvídatelný odchod Vernera z Vitějovic narušil rozvoj Prachatic a přerušil také plánovitou výstavbu nového města. Bratři z Vitějovic pokračovali ve své kolonizační činnosti i na novém působišti – Pořešíně.

Brzy po příchodu na pořešínské panství bylo nutno vybudovat nové obchodní, výrobní a správní středisko. Výhodné místo pro založení města bylo vytipováno jižně od hradu Pořešína nad soutokem Malše s říčkou Černou, kterým procházela důležitá Cáhlovsko – Kaplická solná cesta. Zde na křižovatce cest již stála stará celní osada s kaplí a kostelem (o němž je zmínka v roce 1257), vysazená premonstráty milevského kláštera. Na lokalitě západně od osady byl na „zeleném drnu“ – rovině vyměřen areál pro výstavbu sídliště. Projektantem a architektem se zřejmě stal Verner z Vitějovic, který zde mohl dále rozvíjet své urbanistické zkušenosti získané výstavbou Prachatic.

V půdorysném rozvrhu mělo město navázat na běžné schéma již dříve zakládaných měst. Záměr stavebníka byl vytvořit z Kaplice pravidelné město s poměrně velkým obdélným náměstím, se šachovnicovitě uspořádanými bloky domů a se sítí pravoúhle se lomících ulic. Plán výstavby zajisté také počítal s obranným fortifikačním systémem skládajícím se z hradeb, příkopů, parkánů, bašt a městských bran. Podíváme-li se na půdorys historického jádra města, mnohé nám dá za pravdu. Můžeme si položit otázku, proč tak velkoryse započatý projekt nebyl dotažen do konce. Odpověď bohužel neznáme, ale mohli bychom se domnívat, že to byly pozdější hospodářské potíže, zadlužení, válečné výdaje nebo jiné svízele. Městiště podle původního plánu zůstalo nezastavěno a další vývoj perspektivního města stagnoval, takže se z Kaplice během času stalo bezvýznamné poddanské městečko.

Další osudy bratrů z Pořešína můžeme sledovat ještě ve druhé polovině 14. století. V roce 1361 se zde hovoří o Přibíkovi, synovi Vernera staršího z Pořešína, a v roce 1375 se uvádí Verner z Pořešína jako zemřelý. Přibík z Vitějovic (Pořešína) vystupuje ještě v roce 1386 jako městský měřič v Č. Krumlově při měření pozemků. Valkon, syn jednoho z nich, snad bojoval v bitvě u Kresčaku v roce 1346. Pořešín se dostal v roce 1358 do majetku Markvarta, Přibíka a Ješka. Roku 1370 dne 1. litopadu pan Markvart se svým bratrem Přibíkem zprostil vyšebrodský klášter všech platů a také celní povinnosti z rozličných potravin, které mu v městečku Kaplici klášterníci platili.

Kapličtí měli pana Markvarta dlouho v laskavé paměti. Ten založil při zdejším farním kostele čtvrté kaplanství – a jeho nadání se říkalo Markvartovské. Také jim udělil dne 6. prosince 1382 první výsadu. Podivné je, že nebyl samostatným držitelem tohoto města (městečka), ale pány byli také Jan z Maršovic rodem Vítkovec, erbu růže a jeho syn Hroch. Tito tři páni prodali Kaplickým za 36 a půl kopy grošů městské právo, jaké užívaly České Budějovice a tím pádem i právo, aby o statcích svých svobodně říditi mohli.

Dne 28. září 1387 dotčenou výsadu již sám Markvart v přítomnosti svého bratra Přibíka a syna Racka obnovil, má se však za to, že od Maršovických jejich podíl odkoupil. Již ve vysokém věku se spolu s Kaplickými postavil na soudu duchovním. Kapličtí se vzepřeli a nechtěli odvádět faráři Václavovi povinné desátky ze svých polí. Tuto při podle práva vedl v roce 1397 Jaroslav z Pořešína, pražský kanovník, mocný soudce nad stranami – a takto rozhodl: Kapličtí jsou povinni dávati z lánu kbelec (tinan) pšenice a stejné množství ovsa (a ti lánové, že mají býti vyměřeni na ten způsob, jako byly při dvoře Těžskovském neb Rybnickém).

Markvart z Pořešína působil v rožmberských službách jako purkrabí na hradě Rožmberku a potom od roku 1382 byl hofmistrem královny Elišky. Zemřel v roce 1406. Zanechal syny Racka, Petra, Přibíka a Jaroslava. Syn Petr, který byl již v letech, roku 1384 pojal za manželku jakousi Elišku, které Markvart věnoval 600 kop grošů z městečka Kaplice. Potom se ženil druhý syn Racek, jenž si vzal za manželku Stranku, jíž také věnoval jeho otec v roce 1399 30 kop grošů z městečka Kaplice pocházejících, ale kdyby to bylo málo, k tomu by dostala ještě 500 kop grošů z Pořešínce a Žďáru.

Další synové se dali na duchovní dráhu. Přibík z Desk se stal pražským kanovníkem. Větší postup udělal syn Jaroslav, který na univerzitě obdržel titul doktora práv a stal se pasovským kanovníkem a později administrátorem pražského arcibiskupství. Potomky měl jen třetí z bratrů Racek. Posledním potomkem z této větve byl Rackův syn Markvart, z Přibíkových následníků se Jan řečený Kaplice stal písařem úřadu podkomořího a potom prvním pražským městským písařem. Další členové této větve žili v jižních Čechách, kde Jan držel Plavnici a Zikmund Desky. V roce 1473 zemřel poslední mužský potomek rodu Jeremiáš, o půl století později skonala Markéta. Tím vymřel po meči a přeslici rod Vitějovicko – Pořešínský, který vládl na hradě Pořešíně od roku 1317 do 1423. K panství pořešínskému náleželo jedenáct vesnic a městečko Kaplice. Není známo, zda Pořešínští zajišťovali bezpečnost provozu na Cáhlovsko – Kaplické obchodní cestě. Rozrodem pánů z Pořešína vznikly další větve sídlící v Deskách, Pláni (Věžovaté), Osovském Dvoře a dalších místech.

Václav Hajer


Panu Václavu Hajerovi jako poděkování za oživení památky na kaplického rodáka a literáta
rozezvučíme jeho Pozdrav vlasti Ignaze Oberparleitera:

Zdravím Tě, milá Šumavo,
Ať šumí zápoj stromů
nad říší smrků modravou,
když vítají mě domů.
Tak sladce zní jak matčin hlas,
stříbrný jako její vlas.

Světem jsem kráčel stále dál
o pevnou opřen hůl,
třpyt měst i vesnic míjel jsem,
očima sledoval,
žertoval, zpíval, ochutnal
proslulost cizích vín,
však jen na tebe vzpomínal
vzdálené matky syn.

Ó vlasti, milá Šumavo,
nádherou lesů tvých
vzalas mi srdce, rozum s nimi
svou drsnou krásou domoviny,
když planeš pyšně pro své syny,
jak sladce zvučí vlasti akord v nich.

Až jednou zemdlen, blízko k cíli
a není píseň, jež by vzbudila mě,
ať přikryje mě mojí vlasti země,
pak usnu pevně, před ní strom,
proto tě zdravím, Šumavo,
dokud má ústa ještě nevychladlá,
předává pozdrav, má Šumavo,
mladým i starým, abys nevychladla.

J. Lávička

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434
382 41 Kaplice, tel.: +420 380 311 388 nákladem 2500 výtisků, uzávěrka
9. 1. 2002. Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330396
http://www.kaplice.ois.cz/, e-mail: info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Odpovědný redaktor S. Šindelářová
Redakční rada: Bc. M. Špičáková
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412