2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

duben 2002 - Číslo 4 - Ročník VI.


Slovo starosty

Informace o vyjednávání s očním lékařem, okresním úřadem, zdravotní pojišťovnou a nemocnicí se stalo již určitým pravidlem. Situace se ale tak rychle měnila, že bylo velmi těžké v měsíčním zpravodaji aktuálně informovat. Vysloužil jsem si tím kritiku ze všech stran a veškeré úsilí se už jevilo jako zbytečné. Nakonec to ale přece jen vypadá nadějně. Máme před sebou ještě několik kroků a doufám, že to nezakřiknu, když řeknu, že vedou k úspěšnému konci. Mohu snad již oznámit, že oční lékař bude na poliklinice v Kaplici ordinovat zatím jeden den v týdnu, a to v pátek od 9.00 do 16.00 hodin. Vše se zdrželo přibližně o jeden měsíc, takže první pacienti mohou být vyšetřeni v pátek 5. dubna. Objednat se je možné v optice Fokus v Linecké ulici u pana Váchy, nebo na telefonu +420 380 312 282.

Informoval jsem Vás o veřejné sbírce na zakoupení sanitky a všem dárcům upřímně děkuji. Na účtu sanitka je nyní kolem 800 tisíc, z potřebného milionu, korun. Nechci hodnotit velikosti jednotlivých darů. Jsme vděčni za každý příspěvek, protože ne všichni mají stejné možnosti. Význam sbírky si dnes mnozí možná neuvědomují. Většinou pochopíme, až když se nás to přímo dotkne a sami pomoc potřebujeme.

Když naše technické služby provedly téměř celý jarní úklid města, znova nám přišla zima. Doufejme, že to nebude mít dlouhé trvání a nebude nutné začít s posypem. Úklid města není jednoduchá a levná záležitost. Přesto že vím, že moje prosba je asi z oblasti zbožných přání, rád bych apeloval na dodržování pořádku, především na neodhazování papírků a jiných obalů volně na zem. Každý den chodí pracovníci technických služeb a sbírají po městě odhozené a větrem rozfoukané odpadky. Přesto to mnohdy vypadá, jako bychom se tímto problémem vůbec nezabývali. Je pravda, že ne všude jsou efektivně rozmístěné odpadkové koše. To by ale přesto nemělo být důvodem odhodit papír volně na zem. Technické služby odvezou denně nejméně jeden kontejner odpadků sebraných mimo odpadkové nádoby. Velmi nerad uvádím, že jsou mezi námi i dokonce tací, co dokáží udělat velkou potřebu přímo na ulici v centru města. Pokud tomu někdo nevěří, mohu to doložit fotografií.

Dokončujeme čističku odpadních vod v Pořešíně, která příznivě ovlivní kvalitu vody, která je čerpána do úpravny pitné vody pro celé Kaplicko. Na tuto akci se nám podařilo získat dotaci z programu PHARE ve výši přibližně 2 miliony korun. Nyní jednáme o dotaci na intenzifikaci čistírny odpadních vod v Kaplici. Zde se jedná o celkovou investici za minimálně 35 milionů korun. Zatím máme na vypouštění odpadních vod výjimku, ale ta platí jen do roku 2004.

Velmi nejistý byl, v poslední době, osud druhé etapy reformy veřejné správy. Velmi silně vystupoval do popředí názor, že by bylo nejlepší vytvořit pověřené obce čtvrtého typu a těmi by byla dnešní okresní města. Celá reforma by znamenala výměnu tabulí označujících okresní úřad za tabule městský úřad. Vše ostatní by zůstalo při starém. Nakonec ale přijala poslanecká sněmovna zákon, který určuje vytvoření přibližně 195 pověřených měst třetího typu. Nyní jednáme o tom, co přejde ze stávajících okresních úřadů na pověřená města a co na kraj. Správné by bylo, aby veškerá povolení pro občana vyřizoval městský úřad. Odvolací řízení by pak měl řešit krajský úřad. Bude to samozřejmě znamenat rozšíření stávajících pověřených městských úřadů. Protože ale budou zrušeny okresní úřady (v Českém Krumlově je to přibližně 170 úředníků), nemělo by to znamenat celkově nárůst úředníků a možná, že by se mohlo i ušetřit. Hodně se straší tím, že výkon státní správy bude na úkor samosprávy. To bychom ale neměli dopustit. Stát si zadá u samosprávy výkon státní správy a tu si musí zaplatit. Také byly ze státního rozpočtu schváleny prostředky na vybudování a vybavení kanceláří pro státní správu v pověřených městech. Nyní se hledá mechanismus, jak tyto peníze rozdělit. V dnešních okresních městech bude možno většinou využít stávající zařízení, kdežto v nových sídlech se bude muset vše vybudovat. Jeden z návrhů říká, že výše těchto prostředků bude závislá na tom, pro kolik obyvatel bude příslušný úřad státní správu vykonávat. Byl přijat zákon, který ruší okresní úřady k datu 31. prosince 2002 a do té doby musí být vše vyřešeno. Není již mnoho času.

Velmi mile mne překvapil kulturní pořad nazvaný KAPLICE SOBĚ, který připravily kaplické amatérské soubory a skupiny na 12. března v Kulturním domě v Kaplici. Režie se ujal ředitel kulturního a informačního centra pan Jiří Anderle. Nebudu zde vyjmenovávat všechny účinkující. Poděkování a obdiv si zaslouží všichni, kteří se na pořadu podíleli. Kaplice má divadelnickou tradici a potvrdilo se, že zde žije celá řada schopných lidí, kteří dokáží pobavit nejen sebe, ale i diváky. Možná, že je to můj subjektivní dojem, ale tento pořad provázela mimořádně přátelská a neformální atmosféra. Nedokážu přesně popsat všechny pocity, ale v dnešní uspěchané a nepřátelské době, plné stresů, neupřímnosti, zákeřnosti a zloby, je takovýto prožitek v přátelské atmosféře k nezaplacení. Budu velice rád, když se podaří taková představení zopakovat a s podobnými pocity bude odcházet co nejvíce diváků. Musíme udělat více pro propagaci, protože jsem od řady lidí slyšel, že o tomto pořadu nevěděli. Je ale také třeba, aby se i lidé sami více zajímali o to, co se ve městě děje.

Ing. František Doležal,
starosta města


U S N E S E N Í
36. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 11. 3. 2002

Zastupitelstvo města po projednání:

I.    s c h v a l u j e

*

návrh celkové rekonstrukce Náměstí tak, jak byl předložen (realizace bude prováděna po etapách)

*

prodej pozemků p.č. 1234/21 o výměře 229 m2 a p.č. 1234/22 o výměře 228 m2 v k.ú. Kaplice (pod panelovými domy) firmě VORS s.r.o. České Budějovice za cenu 600,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej stavební parcely č. 590/1 k.ú. Kaplice o výměře 567 m2 Vladimíru Kadlecovi, bytem Římov 187 za cenu 401,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej části nemovitosti čp. 127 Kostelní ulice, včetně pozemku p.č. 23/2 k.ú. Kaplice firmě IPEMA s.r.o. Kaplice za cenu 280.000,- Kč + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 1836/3 k.ú. Kaplice (pod garáží) za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 1836/2 k.ú. Kaplice (pod garáží) za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje částí pozemků p.č. 1399 a p.č. 2043 k.ú. Kaplice o celkové výměře 2 m2 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

odkoupení části pozemku p.č. 1384 k.ú. Kaplice o výměře cca 400 m2 od Radomila Nejezchleby, bytem Kaplice 529 za cenu 200,- Kč/m2

*

odkoupení pozemků PK č. 586 a 587 k.ú. Blansko o celkové výměře 6.132 m2 od Štefana Kmetě, bytem Blansko 63 za cenu 20,- Kč/m2

*

revokaci usnesení zastupitelstva města ze dne 17.9.2001 týkající se prodeje pozemku p.č. 821 k.ú. Kaplice firmě ISOTHERM s.r.o. Kaplice a schvaluje kupní cenu ve výši 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

zpracování projektové dokumentace propojení vodovodního řadu od čp. 300 přes Rožnovský potok k čp. 271 v Malšském údolí

*

zpracování projektové dokumentace napojení rodinných domků v ulici SNP na veřejnou kanalizaci

*

uvolnění finančních prostředků ve výši 320.000,- Kč na výstavbu bytů v čp. 158 Dlouhá ulice

*

použití finančních prostředků z hospodářské činnosti města na financování zaměření městských lesů v k.ú. Pořešín ve výši cca 400.000,- Kč

*

Vyhlášku č. 1/2002 o místních poplatcích tak, jak byla předložena s tím, že trhy na Náměstí budou pořádány 4x ročně, ostatní stánkový prodej bude povolován pouze na městské tržnici v Dlouhé ulici

*

Vyhlášku č. 2/2002 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj tak, jak byla předložena

*

Vyhlášku č. 3/2002 o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku tak, jak byla předložena, včetně úprav vzešlých z diskuse

*

základní částku ve výši 1.000,- pro výpočet ceny za 1 m2 půdní vestavby v čp. 450 Omlenická ulice - nájemce Josef Šedivý, ostatní podmínky prodeje se řídí schválenou metodikou pro privatizaci bytového fondu

*

základní částku ve výši 1.860,- Kč pro výpočet ceny za 1 m2 půdní vestavby v čp. 450 Omlenická ulice - nájemce Václav Korbel, ostatní podmínky prodeje se řídí schválenou metodikou pro privatizaci bytového fondu

*

program „Regenerace panelového sídliště“ tak, jak byl předložen (sídliště 9.května)

*

zadání změny č. 4 Územního plánu sídelního útvaru Kaplice a souhlasí se spojením

*

zpracování a projednání konceptu řešení a návrhu změn územně plánovací dokumentace

*

uvolnění finančních prostředků na dokončení rekonstrukce městského rozhlasu do výše cca 200.000,- Kč

II.     z a m í t á

*

žádost JUDr. Kasky, správce konkurzní podstaty o prodej větší části pozemku p.č. 852/19 k.ú. Kaplice než bylo původně schváleno manželům Šafránkovým, bytem Kaplice 545

*

žádost Miroslava Nováka, bytem Kaplice 809 o prodej pozemku p.č. 589/1 k.ú. Kaplice

*

žádost Miloslava Fesla, bytem Velešín 507 o prodej pozemků PK č. 1102, 1097, 1092,1090 díl 3), 1103 k.ú. Kaplice

*

žádost manželů Fajtových, bytem Kaplice 453 o prodej části pozemku p.č. 862 k.ú. Kaplice

*

žádost Ivany Žáčkové, bytem Kaplice 815 o prodej části pozemku p.č. 695/35 k.ú. Kaplice

*

žádost Vlasty Lexové, bytem Kaplice 472 o prodej části pozemku p.č. 554 k.ú. Kaplice

*

žádost firmy Global Brokers, a.s. Praha o odprodej prioritních akcií České spořitelny a.s., které byly v rámci privatizačního projektu převedeny na Město Kaplice

III.     o d k l á d á

*

realizaci přeložení vodovodního řadu Malšské údolí - p. Kašpar s tím, že akce bude navržena do rozpočtu města na rok 2003

*

rozhodnutí ve věci zpracování projektové dokumentace rekonstrukce vodovodního řadu v Blansku s tím, že odbor výstavby MěÚ ověří, zda se v archivu nachází dříve zpracovaná projektová dokumentace vodovodního řadu v Blansku

IV.     b e r e    n a    v ě d o m í

*

závěry Posudku na dokumentaci vlivu stavby „Areál firmy BRAWE Kaplice, 3.etapa lakovna“ na životní prostředí, které vyplývají z EIA s tím, že p o ž a d u j e, aby byly dodrženy stanovené podmínky

*

zprávu firmy HECI a.s. Český Krumlov o dosavadních výsledcích privatizace bytového fondu Města Kaplice

V.     r u š í

*

Vyhlášku č. 2/1995 o provozu jeslí a úhradě poplatku stravného

VI.     p o v ě ř u j e

*

starostu města Ing. Františka Doležala jednáním k zajištění očního lékaře.

Ing. František Doležal
starosta města
Jan Kozojed
místostarosta


Rekonstrukce náměstí

Na březnovém zasedání zastupitelstva města byl schválen návrh celkové rekonstrukce náměstí. Rekonstrukce bude započata v tomto roce a bude probíhat v jednotlivých etapách podle finančních možností rozpočtu Města Kaplice. Zásadní změnou projdou především chodníky, které budou nově zadlážděny žulou ve třech odstínech. Chodníky u radnice a na protější straně náměstí před Komerční bankou budou zároveň rozšířeny.

Změny se dotknou i parkování na náměstí. U chodníku před radnicí již nebude možné parkovat a pro auta města vzniknou nově v ploše náměstí čtyři kolmá parkovací místa. Podélné parkování s parkovacími hodinami bude vyznačeno při chodníku na straně náměstí u spořitelny a na straně u Komerční banky. Zde bude možné parkování s omezením na dobu zastavení.

Další změnou bude také umístění kašny. Ze současného místa v parkovišti se přestěhuje na své historicky původní místo do středu náměstí. Závěrem je třeba dodat, že v ploše náměstí zůstanou zachovány pouze dvě lípy a ostatní zeleň bude nahrazena kultivary červených javorů. Po dožití lip bude plocha doplněna také javory. Plánek rekonstrukce náměstí si mohou zájemci prohlédnout v Infocentru.


Městský rozhlas

Vzhledem k tomu, že v některých městských částech, konkrétně v ulici Omlenická, v Nových Domkách a na obou sídlištích nebyl v poslední době funkční městský rozhlas, nechalo město provést jeho revizi. Její zjištění krátce shrnul pan starosta ing. František Doležal: „Jak je známo, s aktuálním informováním občanů prostřednictvím místního rozhlasu vznikl problém. V době, kdy se zástupci Českého telecomu rozhodli zrušit ve městě rozhlas po drátě, došlo při jeho demontáži na několika místech k přerušení nebo i k odstranění vedení městského rozhlasu. Na některých místech se navíc ztratily i reproduktory. Také ústředna tohoto rozhlasu měla svůj zenit za sebou a proto městský úřad přistoupil k instalaci ústředny nové a posléze i k doplnění chybějícího vedení a reproduktorů.“ Rekonstrukcí byla pověřena firma Montela a na odstranění zjištěných závad a rekonstrukci rozhlasu uvolnilo zastupitelstvo města částku do výše 200.000,- Kč. Oprava by měla být dokončena během dubna tohoto roku a k síti městského rozhlasu bude navíc připojena podružná ústředna umístěná v Infocentru. Místní rozhlas bude v krátké době tedy zcela funkční a hlášení by mělo být slyšet v celém městě.


Bytová privatizace

Na zasedání zastupitelstva města byla podána zpráva o privatizaci městských bytů. Zprávu podala firma HECI a.s. Český Krumlov, která Městu Kaplice uvedenou privatizaci zajišťuje. Jak ze zprávy vyplývá, prodej městských bytů do soukromých rukou byl započat v roce 2001 první etapou v Pohorské ulici. Ve druhé etapě prodává město do vlastnictví občanů byty v Omlenické a Linecké ulici. Dosud takto bylo zprivatizováno 109 bytů a město získalo z prodeje 11.697.552,- korun. Jak společnost HECI zastupitele informovala, v roce 2002 bude privatizace bytového fondu města dokončena.


Zlepšení na sídlišti

Zastupitelé schválili „Program regenerace panelového sídliště“, který řeší dlouhotrvající problém s parkováním a absencí hřiště na sídlišti 9. května. Byla hledána místa, kde by bylo možné řešit rozšíření ploch pro parkování vozidel tak, aby se přitom minimalizoval zásah do vegetace.

Výsledkem je celkem devět míst, kde by měla vzniknout nová parkovací a odstavná stání. Z toho u sedmi ploch se jedná o rozšíření parkovišť přiléhajících bezprostředně k vozovkám stávajících sídlištních komunikací a dvě plochy jsou zcela nově zřizovaná parkoviště. Ta by měla využívat dosud nezastavěné a nepoužívané pozemky sídliště. Celkem tak bude zřízeno 88 nových parkovacích stání, z toho 6 stání pro osoby s omezenou možností pohybu.

Nové hřiště vzroste na pozemku č. 2029/62 mezi panelovými domy čp. 752 a 751 a komunikací vedoucí k rybárně, a to na ploše, kam byl při výstavbě sídliště uložen přebytečný výkopek. Tato plocha bude využita pro hřiště s živičným krytem a s ohledem na omezené prostorové možnosti se bude jednat o hřiště pro streetball o rozměru 10 x 8 metrů.


Pozvánka pro důchodce

Občanská komise Městského úřadu v Kaplici připravuje tradičně pro důchodce jubilanty společné setkání v sálu Slovanského domu. Setkání se uskuteční v pátek 12. dubna v 15.00 hodin. Všichni jubilanti jsou srdečně zváni.

Dále občanská komise připravuje oslavu Svátku matek, která proběhne rovněž v sále Slovanského domu. Na tuto oslavu jsou zváni všichni důchodci v pátek 10. května od 15.00 hod. Připraven je velmi zajímavý kulturní program, ve kterém nebude nouze ani o překvapení.

Za Občanskou komisi Marie Ešpandrová


Hlídání skřítků

V noci z pátku 22. na sobotu 23. března proběhla v Městské knihovně v Kaplici pohádková noc s Andersenem. Na začátku celého dobrodružství si mohli malí začínající čtenáři v podvečer pobesedovat s opravdovým spisovatelem. Pozvánku kaplických knihovnic přijal a na besedu přijel spisovatel Andrej Gjurič, který píše pohádky o vodnících, skřítcích a jiných bytostech ukrývajících se v zákoutích staré Prahy. Autor přinesl dětem ukázat svou pohádkovou knihu „Kam běží modrá liška“. Knížka je nazvaná podle pohádky vyprávějící o slepé holčičce, která hledá pramínek živé vody. Tuto pohádku si děti pod vedením paní Blanky Rožánkové také samy zahrály. Po večeru naplněném nejenom hrami, ale i poznáním mohly děti v knihovně strávit noc. A nebyly tam jen tak pro nic za nic. Jejich přítomností byli střeženi všichni dobří knihovní skřítci.

Děti vybírají zvuk, který by nejlépe charakterizoval jednoho z pramínkových skřítků, bahnivého Kalivodu


Prevence? Ano.

Fakta prokazují, že toxikomanie má u nás na růžích ustláno. Veřejnost je znepokojena a ptá se, cože v tomto směru dělají zainteresované složky. Policie dál zaznamenává své zkušenosti o tom, že se zvyšuje konspirativnost výroby a distribuce drog, že přibývá dál sotva patnáctiletých dealerů. Stále častěji jsou zaznamenávány a zjišťovány případy nabízení drog již na základních školách. Smutné je, že rodiče si všimnou situace, až když se jim doma ztratí větší částka peněz nebo šperky, a podezření padne na potomka. Je to takový začarovaný kruh. Dál frčí nezákonný prodej omamných a psychotropních látek, zejména v restauracích, hotelích, bytech a dalších podnicích, které nezřídka navštěvují i mladiství. Pak nastává problém dokazování a trestu, neboť v mnoha případech jde o nezletilce, rodiče se o problém zajímají až když je většinou pozdě. Pak přichází na řadu ono: „Policie! Konej! Od toho tě platím!“

A zde se naskýtá otázka, není pozdě čekat a potom se snažit případy řešit represivními opatřeními. Není lepší působit preventivně mezi mladými lidmi a snažit se je poučit o tom co je čeká, když propadnou droze? V daném případě vítězí prevence. Přednášky na školách, seznamování mladých o problematice toxikomanů, předestření případů lidí závislých na drogách a v nemalé míře je poučit jak předcházet drogové závislosti. Po schůzce s pracovníky protidrogového centra se preventivních přednášek s mladými lidmi v našem městě chopila městská policie. S řediteli jednotlivých základních škol ve městě byly projednány okruhy zaměření a určeny termíny přednášek, především pro druhý stupeň těchto škol. Pracovníci městské policie se snažili vysvětlit mládeži to, že většina mladých lidí, která začne drogy brát nebo s nimi nějakým způsobem „experimentuje“, je přesvědčena, že právě jim se nemůže nic stát a oni jsou „Ti“, kteří do závislosti nespadnou. Žel, opak je pravdou. Z užívání drog není úniku, což dokazují veškeré dostupné statistiky.

Veškeré provedené přednášky měly značný ohlas mezi mladými lidmi, ale v konfrontaci s jejich otázkami lze konstatovat, že současný zákon má mnohé mezery a vyváženost mezi prevencí a represí je v tomto případě diskutabilní, protože čím větší jsou drogy tabu, tím více působí na emoce mladého člověka a tím více jej láká je vyzkoušet. Z těchto důvodů nelze s prevencí k otázkám toxikomanie přestat, ale snažit se získávat stále další fundované orgány a lidi k zvýšení informovanosti mezi mladými lidmi o škodlivosti drog, a to nejen v našem městě, ale i v kraji, celé republice. A potom, až se začnou výsledky preventivní činnosti k této problematice mezi mládeží projevovat, pak bude i důvod k úsměvu.

Za městskou policii
Josef Malovec


Nové městské vyhlášky

Od 1.dubna 2002 nabývají účinnosti nové vyhlášky Města Kaplice. Jedná se o Vyhlášku č.1/2002 o místních poplatcích, která se podrobně věnuje poplatkům ze psů, za lázeňský či rekreační pobyt ve městě, poplatku za užívání veřejného prostranství (především se jedná o poplatky za umístění prodejních stánků, reklamních zařízení, trvalého parkovacího místa apod.), poplatku ze vstupného na kulturní, sportovní a prodejní akce a poplatku z ubytovací kapacity.

Vyhláška č. 2/2002 ošetřuje místní poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. Provozovatel takového hracího přístroje je povinen do 10 dnů písemně ohlásit městskému úřadu jako správci poplatku zahájení činnosti. Vyhláška se dále zabývá sazbou a splatností poplatků.

Třetí vyhláškou, kterou na svém 36. zasedání zastupitelstvo města schválilo, je Vyhláška č.3/2002 o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Pod tímto názvem se ukrývá tzv. protihluková vyhláška, která byla již projednávána na předchozích zasedáních. V městské památkové zóně, v ulici Omlenická a v Blansku stanovuje tato vyhláška časové omezení pro pořádání veřejných hudebních produkcí, včetně zábav, plesů, diskoték, případně pro provoz heren, barů a NON-STOP podniků, kdy dochází k neúměrnému obtěžování občanů hlukem. Omezení platí pro dobu mezi 24.00 a 6.00 hodinou ranní.

Pan starosta ing. František Doležal dodává, že tato vyhláška byla schválena z důvodu množících se stížnosti občanů na porušování nočního klidu ze strany některých provozoven ve městě. Měla by přispět k regulaci hudební produkce v nočních hodinách.

Vyhlášky jsou k nahlédnutí v Infocentru


Oznámení výběrového řízení

Město Kaplice vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucího odboru výstavby a územního plánování Městského úřadu v Kaplici.

Předpoklady pro výkon funkce:
- vysokoškolské vzdělání obor stavební, případně vzdělání vyšší odborné
- zkušenosti s řízením zaměstnanců
- praxe v oboru nejméně 3 roky

K přihlášce přiloží uchazeč tyto doklady:
- stručný životopis, ve kterém uvede údaje o dosavadních zaměstnáních, o případné praxi v orgánech státní správy a územní samosprávy, o rodinných poměrech
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (fotokopie)
- výpis z evidence Rejstříků trestů, ne starší tří měsíců

Přihlášku s požadovanými doklady uchazeč doručí na adresu: Městský úřad Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Přihlášky budou přijímány do 30. 4. 2002


Středověká duchovní správa v Kaplici

- věnováno 745. výročí prvé zmínky o Kaplici

Území kolem dnešní Kaplice bylo v dřívějších dobách majetkem české Koruny. Není známo, kdy a kým byl tento újezd věnován milevskému premonstrátskému klášteru, jehož mniši byli povoláni do Čech v roce 1187 Jiřím z Milevska. V latinsky psané listině ze dne 15. dubna 1257 žádá opat milevského kláštera papeže Alexandra IV. o udělení čtyřdenních odpustků těm, kdož kajícně navštíví kostel v určitém dni v roce. Toto ustanovení mělo platit pro několik kostelů, jenž byly pod svrchovaností milevských mnichů. V tomto výčtu je také uváděn kostel v Kaplici.

Němečtí kolonisté přinesli do kraje učení sekty valdenské, proti níž klášter přísně vystupoval a v Kaplici vydržoval tři kněze. Také opat břevnovského kláštera sem vyslal v roce 1318 zvláštního inkvizitora a roku 1340 sám papež vydal zákaz „proti nepočetným kacířům Němcům a následovníkům“. V roce 1383 bylo při kaplickém kostele zřízeno třetí a roku 1386 čtvrté kaplanství od Markvarta z Pořešína, který k tomuto účelu zajistil platy ze vsí Hubenova a Rožnova, dále dvě usedlosti a kopu grošů z výnosu mýta. Zřízení nových kaplanství schválil milevský opat v roce 1388. Kaplická fara patřila k nejbohatším v kraji. V letech 1366 – 1399 platila na papežském desátku pololetně 47 grošů. Jen pro srovnání můžeme uvést tyto údaje: Rožmberk odváděl 24 grošů, Vyšší Brod a Soběnov 18 grošů, Benešov, Blansko a Nové Hrady 15 grošů. Farnost byla přičleněna k děkanátu doudlebskému a arciděkanátu bechyňskému.

Farní kostel v Kaplici

V roce 1419 přiznal Jan zvaný Kameniczka, že přijal od Ktyla z Velenova 15 kop pražských grošů, které jeho zemřelý předchůdce Ojíř odkázal kostelu a za něž on znovu postavil shořelou faru. Za husitských válek přepadlo podobojí vojsko v roce 1423 Kaplici. Vyloupilo oba kostely, přičemž Gsell z Bavorova obdržel 2 farské koně a pušku a Křehant z Chmelné ornát. V kostele byl také upálen zapřisáhlý nepřítel nového učení soběnovský farář Petr.

V roce 1484 připsala Anna z Popovic faře roční činži 1 kopu grošů v Rožnově. Do této doby jsou jmenováni tito kapličtí faráři: Filip - 1360, Konrad – 1365, Zdenek – 1367, Jan – 1369, Svatobor – 1371, Zdenek – 1381, Mikuláš – 1389, Zachariáš – 1405, Václav – 1414, Ojíř – 1428, Jan Kameniczka – 1484 a Václav - ? Další pořadí chybí, snad převládlo utrakvistické vyznání, jenž zde mělo od roku 1417 svého kněze, jemuž z nařízení Oldřicha z Rožmberka byla předána na čas i fara. Kdy a jak se vrátila opět trvale do rukou katolického faráře, není známo.

V roce 1546 vytýkali administrátoři pražského arcibiskupství opatovi v Milevsku, že se sám ustanovil farářem v Kaplici, kde vše sebral a prodal, vrátil se do Milevska a faru nechal opuštěnou. Možná, že bylo příčinou jeho rozhodnutí zmáhající se luteránské učení do té míry, že jeho přítomnost zde byla zbytečná. Snad tato okolnost vedla také k tomu, že klášter dosud vykonávané patronátní právo v roce 1553 postoupil s královským souhlasem Vilému z Rožmberka za 60 kop grošů.

Václav Hajer


KULTURNÍ NABÍDKA

12. 4. pá. N.V.Gogol
HRÁČI

Hořká tragikomedie o touze po rychlém zbohatnutí a vrtkavosti lidského štěstí. V současné době nejúspěšnější jihočeské předstabení s neobyčejně brilantními hereckými výkony hlavních představitelů.
Hraje divadelní soubor D111 České Budějovice.

Kulturní dům, 19.30 hod. vstupné 40,-Kč

16. 4. út.  
IVO JAHELKA, POJÍZDNÁ SOUDÍRNA

Večer písniček a vyprávění známého jindřichohradeckého zpívajícího právníka
předprodej vstupenek v Infocentru (zadní část kina)

Kino Kaplice, 19.30 hod. vstupné 60,-Kč

Ivo Jahelka, Pojízdná soudírna

24. 4. st.  
MOZARTOVSKÝ VEČER

Ve večeru věnovaném známým skladbám a melodiím V.A. Mozarta účinkuje dechové trio: Petr Píša – fagot, Zdeněk Urbánek – klarinet, Jana Zavičáková - flétna

Kaple sv. Barbory a sv. Josefa při ZUŠ, 19.30 hod. vstupné 30,-Kč

30. 4. út.  
ČARODĚJNICKÉ PÁLENÍ

18.30   Čarodějnické soutěžení pro děti na náměstí
19.00   Volba Miss čarodějnice v kategorii děti a dospělí
19.30   Lampiónový průvod na Blanský vrch
20.00   Čarodějnické veselení u ohně
21.00   Ohňostroj

Náměstí/Blanský vrch  Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2002-04.htm on line 513

Vstupenky je možno zakoupit týden dopředu.
Pokladna je otevřena 1 hodinu před promítáním.DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAPLICE
Duben 2002

1. – 24. 4. ČARODĚJNICE HÁTA
  – výtvarná soutěž pro všechny zájemce

4. – 8. 3. 7 DIVŮ SVĚTA
  – soutěž pro ZÚ

2. – 5. 4. ŽIVOT V LESE
   

11. - 22. 3. VELIKONOČNÍ ZVYKY
  – korespondenční soutěž pro ZÚ aerobic, pohybová výchova a taneční klub

2. - 19. 4. NÁŠ SVĚT
  – výtvarná soutěž MŠ

3. 4. O TITUL ŠPLHOUN, KLIKAŘ A PODLÉZAVEC ROKU 2002
  – zábavné soutěžní klání pro kaplické ZŠ od 14.00 hod. v tělocvičně ZŠ Fantova

6. 4. DISKODROM 2002
  – účast tanečního klubu DDM v regionální soutěži v Č. Budějovicích

8. - 12. 4. URČI POVOLÁNÍ
   

15. - 19. 4. NAŠI POLITICI
   

17. - 19. 4. KDO BUDE LEPŠÍ
  – pro ŠD, od 13.30

19. - 20. 4. JARNÍ BAZAR
  – oblečení, bot, sportovního vybavení, hraček, knih a dalších věcí
 
19. 4. od 14.00 hod. příjem věcí
20. 4. 8.00 – 11.00 prodej věcí
  11.30 – 12.00 výdej věcí

20. 4. O POHÁR STAROSTY MĚSTA KAPLICE
  – pro ZÚ

22. - 26. 4. JARO JE TU !
  – soutěž o ceny pro ZÚ

24. 4. JARNÍ CROSS
  – Blanský kopec od 14.30


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc duben 2002

9. 4. 2002 - VYŠEBRODSKO
Odjezd z Kaplice autobusem v 11.00 hod. do Vyššího Brodu.
Trasa: Vyšší Brod – Opatská stezka – vodopády – Vyklestilka – Pošlák – Kozinec – Vyšší Brod, 12 km
Návrat do Kaplice v 18.40 hod.

16. 4. 2002 - KLEŤ
Odjezd z Kaplice autobusem v 8.20 hod. do Českého Krumlova.
Trasa: Č. Krumlov – Vyšný – Kleť – Nový Dvůr – Č. Krumlov, 16 km
Návrat do Kaplice v 16.00 hod.

23. 4. 2002 - MAŠKOVEC – ZŘÍCENINA HRADU
Odjezd z Kaplice autobusem v 10.05 hod. do Krasejovky.
Trasa: Krasejovka – Milíkovice – Kosov – Rančice – Hvízdalka – Maškovec – Kamenný újezd, 12 km
Návrat do Kaplice ve 16.05 hod.

30. 4. 2002 - OKOLO POLUŠKY
Odjezd z Kaplice autobusem v 9.10 hod. do Leopoldova.
Trasa: Kaplice – Rojov – Brusnické Chalupy – Hamr – Osek - Zahrádka – Alpská chalupa – Výnězda – Omlenička, 15 km
Návrat do Kaplice ve 15.35 hod.

V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny.


CHORVATSKO - OSTROV PAG – POVLJANA

Vhodné pro rodiče s dětmi !

Pořádá CK TOMI ve spolupráci s DDM Kaplice

KEMP:
Soukromý kemp TOMI je umístěn v těsné blízkosti pláže.

UBYTOVÁNÍ:
4 - lůžkové stany. Dvě ložnice vybavené lamelovými matracemi, ve stanu je k dispozici šatní skříň, plastový nábytek (židle + stůl) některé stany jsou vybaveny i ledničkou. Z hygienických důvodů si klienti přinášejí vlastní ložní prádlo!

STRAVOVÁNÍ:
formou plné penze – snídaně, oběd, večeře. Výdej stravy probíhá v časti k tomu určené – formou stanového přístřešku s pulty na výdej jídla, klienti konzumují stravu na stolech u vlastních stanů.

ZÁBAVA OD TOMI:
v areálu je možné si zapůjčit sportovní potřeby a různé společenské hry. V areálu se nachází dětské hřiště, k dispozici je i beach volejbalové hřiště před kempem. Během pobytu je pro děti připraven bohatý animační program. Dále je možno přímo na místě zakoupit si různé fakultativní výlety.

TERMÍN:   16. 8. – 25. 8. 2002

CENA:   4900,- Kč
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, ubytování ve stanech, animační program pro děti, služby personálu TOMI, základní pojištění proti úpadku, DPH

POVINNÉ PŘÍPLATKY:
pobyt. taxa: dospělí cca 8,- KN/os./noc., děti do 10 let zdarma

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE:
do 15. dubna 2002 v kanceláři DDM Kaplice   +420 380 313 009


SMS - informace

Mnozí občané si stěžují, že nemají dostatek informací o kulturních akcích, které se v našem městě pořádají. Plakátovacích ploch ubývá a člověk kolem nich ne vždy prochází, informování přes zpravodaj je vždy jen v měsíčním odstupu a městský rozhlas není vždy slyšet.

Kulturní a informační centrum Kaplice proto zahajuje od března novou informační službu pro občany Kaplicka. V době, kdy je mobilní telefon již běžnou součástí našeho života, nabízíme všem zájemcům bezplatné zasílání krátkých SMS zpráv informujících o kulturních akcích. Tímto způsobem může každý, kdo o to projeví zájem, získávat pravidelně upozornění na vše, co je v oblasti kultury v Kaplici připravováno.

A teď již konkrétně, co je pro vás připraveno a z čeho si můžete vybírat:

I. Základní informace
pravidelné zasílání zpráv o připravovaných kulturních akcích, jako jsou například koncerty, divadelní představení, zábavy, diskotéky apod.

II. Rozšířené informace
základní informace doplněné o denní informování o programu kaplického kina

Chcete-li naší nabídky využít, pak si vás dovolujeme požádat o sdělení vašeho telefonního čísla na svůj mobilní telefon. Získaná telefonní čísla budou využívána pouze k dohodnutému způsobu informování a nebudou předána třetí osobě, ani zneužita k jiným než dohodnutým účelům. V případě, že s naší novou službou nebudete spokojeni, lze požádat o vyřazení svého čísla z naší databáze a vaše číslo nebude již dále používáno.

Celá služba je poskytována zcela zdarma a po uživatelích nebude požadována žádná platba.

Telefonní čísla svých mobilních telefonů prosím hlaste:
INFOCENTRUM MĚSTA (zadní část kina)
telefonní číslo: +420 380 311 388
e-mailová adresa: info.kaplice@ka.ipex.cz


Zápis do mateřské školy
1. máje 771, Kaplice
se koná v měsíci dubnu 2002.
Děti si můžete přihlásit denně
od 8.00 do 12.00 hodin.

M. Moravcová,
ředitelka školy

 
PODĚKOVÁNÍ
Ředitelka MŠ Nové Domky
děkuje firmě Tetour truhlářství
za sponzorský dar ve formě zhotovení
dětského stolu do třídy MŠ.

A. Zegermacherová,
MŠ Nové Domky

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434
382 41 Kaplice, tel.: +420 380 311 388 nákladem 2500 výtisků, uzávěrka
25. 3. 2002. Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330396
http://www.kaplice.ois.cz/, e-mail: info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Odpovědný redaktor J. Anderle.
Redakční rada: S. Šindelářová, Bc. M. Špičáková
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412