2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

červen 2002 - Číslo 6 - Ročník VI.


Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se ve městě Kaplice uskuteční dne 14. června 2002 od 14.00 do 22.00 hodin a dne 15. června 2002 od 8.00 do 14.00 hodin Během těchto voleb budou otevřeny tyto volební místnosti:

*

MATEŘSKÁ ŠKOLA, 1. máje čp. 771, pro volební okrsek č. 1 - voliči bydlící v ulici 1. máje čp. 758 - 763, 764 - 769, 771 - 775 a osadách Hubenov a Rožnov a pro volební okrsek č. 2 - voliči bydlící v ulici Míru čp. 744 - 757, 366, 1. máje čp. 776 - 777 a v osadě Žďář čp. 17 a 19

*

KLUB DŮCHODCŮ, Českobudějovická čp. 448, pro volební okrsek č. 3 - voliči bydlící na sídlišti Na Vyhlídce čp. 514 - 530, 541 – 543

*

JÍDELNA ZÁKLADNÍ ŠKOLY, Fantova, čp. 446, pro volební okrsek č. 4 - voliči bydlící na sídlišti Na Vyhlídce čp. 496 - 513, v ulici Českobudějovické část čp. 79, 264 - 265, 267 - 272, 281 - 285, 287, 288, 300, 306, 307, 313, 317, 321, 326, 329, 374, 396, Malšské údolí čp. 113, 187 - 189, 252, 273 - 277, 301, 344, 531 - 540, 648 - 664, 743, 849

*

HASIČSKÁ ZBROJNICE, Blansko pro volební okrsek č. 5 - voliči bydlící v osadách Blansko a Hradiště

*

SLOVANSKÝ DŮM, Náměstí, čp. 41, pro volební okrsek č. 6 - voliči bydlící v části Bělidlo čp. 72, 101, 102, 111, 114, 118, 180, 642, a v ulicích Pohorská - část, Šumavská, Jabloňová, Zahradní, Luční, Okružní, K Zámečku a v osadách Mostky, Dobechov a Květoňov a pro volební okrsek č. 7 - voliči bydlící v ulici Českobudějovická čp. 12, 13, 24, 26 - 34, 38 - 40, 312, 335, 359, 448, 741, Dlouhá, Pivovarská, Pobřežní, K Malši, Horská, Nové Domovy, Novohradská, Široká, Tržní, Masná, Kostelní, Bělidlo - část, Linecká čp. 1-4, 20-23, 216-220, 305, 332, 333, 336, 337, 343, 345, 348 - 358, 360, 368, 373, 389 - 392, 413 - 415, 427, 432, 843, Nové Domky čp. 339, 634, 637, 643, Náměstí, Farské náměstí, Pohorská část čp. 104, 121, 122, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 289, 302

*

INFOCENTRUM, Linecká, čp. 434, pro volební okrsek č. 8 - voliči bydlící v ulici Linecká 230, 304, 310, 318, 383 - 386, 400, 404, 439, 457, 458, 484 - 488, 644, 647, 816 - 829, 851 - 855, 857, Omlenická, Nové Domky, Bezručova, Generála Fanty, Školní, SNP, Březová, Lipová, Samoty čp. 253, 262, 328, 435, 850

*

KLUBOVNA POŘEŠÍNEC pro volební okrsek č. 9 - voliči bydlící v osadách Pořešín, Pořešínec, Rozpoutí, Žďár (bez čp. 17 a 19)

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky, a to platným občanským průkazem nebo cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem. Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, hlasování mu umožněno nebude. Každému voliči budou dodány tři dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb je volič může obdržet přímo ve volební místnosti. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout pokynů předsedy volební komise. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu volební komise hlasování neumožní.


Vítání nového života

Vítání nových občánků do života uskutečnila dne 18. května občanská komise v obřadní místnosti městského úřadu. Slavnostní projev při této příležitosti přednesl pan místostarosta Jan Kozojed. V kulturním programu vystoupili žáci ZUŠ vedené panem Neckářem.

Rodiče se svými 'novými občánky'

Novými občánky města Kaplice jsou:

Brezáni Veronika, Šebková Kateřina, Petr Jakub, Kubata Jakub, Kořínek Vítek, Toncarová Barbora, Kiclová Květa, Hrstka Ladislav, Pastier Denis, Bílý Fabián, Mojžíš Adam, Matis Jan, Putzer Martin, Horňák Jakub, Pouzar Tomáš, Plza Jan, Kratochvíl Tomáš, Kupský Jan, Česák Jan, Komenda Jiří, Studený Josef, Brázdová Kateřina, Hansová Marie, Studený Petr, Štifter Petr a Pavel


Svátek matek

Tak, jak už bývá každoročním zvykem, připravila občanská komise při Městském úřadě v Kaplici pro starší občany našeho města oslavu Svátku matek. Celé oslavy byl kromě všech členů občanské komise přítomen i pan starosta města ing. František Doležal. Úvod kulturního programu připravili pod vedením pana učitele Kouby žáci ZUŠ v Kaplici. Dále vystoupila taneční skupina „Tygřík a tygřice“ pod vedením paní Bráchové. Milé překvapení připravila paní profesorka Opelková se členy Baráčnické obce z Věžovaté Pláně, kteří rozvířili taneční parket krásnou staročeskou Besedou. V neposlední řadě je třeba říci, že k tanci a poslechu hrála dechová hudba pod vedením pana Trse.

Členové Baráčnické obce z Věžovaté Pláně rozvířili taneční parket krásnou staročeskou Besedou

Co však bylo na celém večeru nejkrásnější, bylo to, že nikdo z účinkujících nežádal finanční odměnu. Všichni vystupovali všem pro radost. V této nádherné a srdečné atmosféře jsme po kulturním vystoupení vyslechli od pozvaných občanů mnoho díků. A nejen my, ale i účinkující z Věžovaté Pláně byli mile překvapeni, s jakým zájmem bylo jejich vystoupení přijato.

Viděli jsme účinkující, jak rozdávají všem štěstí a pohodu. Náhle mě ovládlo několik myšlenek najednou. Proč se tak nechováme k sobě každý den. Čím je to, že peníze se staly ukazatelem lidské hodnoty. Až příliš mnoho se staráme o peníze a málo o lidské štěstí. Ale proč jsou právě velmi bohatí lidé nespokojeni a nešťastní? Jsou jakoby spoutáni řetězem své nenasytné touhy mít stále víc a víc a výhradně pro sebe. Štěstí přece nemá nic společného s majetkem. Nenajde se na dalekých palmových plážích, nepřichází ani s eurošeky. Starejme se, aby naše srdce byla spokojena a teprve potom budeme šťastní. Nikdy nemůžeme penězi zaplatit to, co je v životě nejdůležitější: srdečnost, uznalost, přátelství a láska.

V duchu citátu E. Fromma „Není bohatý ten, kdo hodně má, ale kdo hodně dává.“ srdečně děkujeme všem účinkujícím, že nám dali příklad, jak se rozdává štěstí prostým lidem.

Marie Ešpandrová - předsedkyně občanské komise


Ohlédnutí za čarodějnicemi

Kaplické čarodějnické pálení připravilo na večer 30. dubna Kulturní a informační centrum Kaplice ve spolupráci s kaplickými ochotníky. A byli to právě oni, kteří připravili a na kaplickém náměstí zrealizovali soutěžní podvečer pro děti. Děti si tak mohly v čarodějnických disciplínách vyzkoušet například prolézání pavučinou, průlet ležícím komínem, ovládání létajícího koštěte, vhazování ingrediencí do čarovného kotle a nelehkou práci s lopatou. Se západem slunce došlo i na volbu nejkrásnější čarodějnice. Poté se shromáždění odebrali v průvodu na Blanský kopec, kde byla připravena vatra. Čarodějnické pálení zde vyvrcholilo velkým ohňostrojem a bylo zakončeno vystoupením kaplické skupiny Saxes.

Čarodějnice mohou mít různou podobu

Celá akce splnila ve velké míře očekávání organizátorů a je jen potěšující, že i řada ohlasů z veřejnosti byla velmi kladná. Vzhledem k tomu, chce Kulturní a informační centrum i do budoucna v nastoupené cestě pokračovat. Věříme, že se naše další činnost setká se stejnou odezvou.

I takto mohou vypadat čarodějnice

Závěrem je třeba poděkovat všem, kteří se na akci podíleli. Jak již bylo uvedeno, největší zásluhy na akci mají kapličtí ochotníci. Ti nejen celou akci připravili, ale druhý den se v odpoledních hodinách sešli na Blanském vrchu a celé prostranství důkladně uklidili. Poděkování je třeba směřovat i ke kaplickým hasičům, kteří z dodaného materiálu postavili na Blanském vrchu téměř třímetrovou vatru a během celé akce drželi požární dohled. Velký obdiv a plno uznalých projevů sklidil ohňostroj připravený a provedený panem Milanem Bauerem. Není možné nepřipomenout sponzorskou podporu paní Marie Opekarové, majitelky obchodu v Kostelní ulici, která dodala ceny do soutěže. Poděkování patří i zahrádkářům ze zahradní kolonie na Blanském vrchu, zvláště manželům Prommerovým, kteří vyšli celé akci s pochopením vstříc. Poděkování patří i Lesům Kaplice akciové společnosti a Technickým službám Kaplice.

Jiří Anderle KIC Kaplice

Největší radost měli především děti

Ohlas na akci, který přišel e-mailovou poštou. Děkujeme.
Dále rádi bychom chtěli poděkovat za velmi krásné zorganizování akce "Čarodějnice“, která byla velmi originální a na místní poměry skutečně zajímavá a velmi hezká. Věříme, že nebyla poslední a že bude mít příští rok neméně úspěšné pokračování.


U S N E S E N Í
38. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 27. 5. 2002

Zastupitelstvo města po projednání:

I.    s c h v a l u j e

*

prodej pozemku p.č. 1788/3 a části pozemku p.č. 1788/4 k.ú. Kaplice o výměře cca 400 m2 manželům Jiřímu a Janě Štěpánkovým, bytem Kaplice 541 za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej části pozemku p.č. 1788/4 k.ú. Kaplice o výměře cca 400 m2 manželům Josefu a Anně Štěpánkovým, bytem Kaplice 258 za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej části pozemku p.č. 1300/1 k.ú. Kaplice o výměře cca 24 m2 firmě ZEMAV Rybník s.r.o. Dolní Dvořiště 162 za cenu 200,- Kč/m2 a daň z převodu nemovitostí

*

zveřejnění nabídky prodeje části pozemku p.č. 76/1 k.ú. Pořešín o výměře cca 700 m2 za cenu min. 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje části pozemku p.č. 721/3 k.ú. Kaplice o výměře cca 120 m2 za cenu min. 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje části pozemku p.č. 1234/2 k.ú. Kaplice o výměře cca 16 m2 za cenu min. 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje části pozemku p.č. 650/1 k.ú. Kaplice o výměře cca 250 m2 za cenu min. 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

revokaci usnesení 33. zasedání Zastupitelstva města Kaplice ze dne 19.11.2001 týkající se prodeje částí pozemku p.č. 652/1 k.ú. Kaplice a r u š í prodej části tohoto pozemku Haně Papajové, bytem Kaplice 703

*

odpis nedobytných pohledávek dle předloženého návrhu odboru I Městského úřadu Kaplice

*

provedení změn rozpočtu Města Kaplice na rok 2002 dle předloženého návrhu odboru I Městského úřadu Kaplice

*

přijetí finančních darů na nákup sanitního vozu od firmy IPEMA s.r.o. Kaplice a ZŠ Školní, Kaplice

*

přijetí finančního daru pro nově narozené občany města od VOLKSBANK CZ, a.s. pob. Kaplice

*

předání daru - sanitního vozu Volkswagen 2,5 TDi syncro s vybavením Nemocnici Český Krumlov

*

vyúčtování nájemného za provozování vodovodů a kanalizací v majetku Města Kaplice provozovatelem VaK JČ České Budějovice za IV. čtvrtletí 2001

*

zprávu o hospodaření Města Kaplice za rok 2001 s hospodářským výsledkem - schodek ve výši 14,146.285,61 Kč a čerpání závazných limitů, hospodaření s fondy - fondem rezerv a rozvoje, sociálním fondem a fondem rozvoje bydlení

*

výsledek hospodaření za hospodářskou činnost Města Kaplice - zisk po zdanění ve výši 3,430.900,58 Kč s tím, že středisko bytového hospodářství spravované Správou domů města Kaplice s.r.o. odvede výsledek hospodaření za rok 2001 ve výši 4,639.836,49 Kč na účet hospodářské činnosti města

*

výsledky hospodaření příspěvkových organizací Města Kaplice za rok 2001 a nařizuje odvod hospodářských výsledků Základní školy Omlenická, Školní jídelny Školní, Školní jídelny Fantova a Mateřské školy Nové domovy

II.     b e r e   n a   v ě d o m í

*

zprávu o přezkoumání hospodaření Města Kaplice za rok 2001 zpracovanou Okresním úřadem v Českém Krumlově s výsledkem „nebyly zjištěny nedostatky“

*

zprávu z jednání o pozemku sousedícím s pozemky ZTV Šumavská a dalším jednáním hledat řešení

III.     d o p o r u č u j e

*

vyplatit mimořádnou odměnu ředitelce ZŠ Omlenická p. Aleně Papouškové, vedoucí Školní jídelny Školní p. Marii Charvátové a vedoucí Školní jídelny Fantova p. Marie Sojkové za zlepšený hospodářský výsledek prostřednictvím Okresního úřadu, ref. školství v Českém Krumlově

IV.     s o u h l a s í

*

s výplatou další odměny neuvolněným členům zastupitelstva města ve výši jedné poloviny odměny za výkon funkce - dle nař. vlády č. 358/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů

*

s požádáním Českých drah s.o. o zřízení zastávky mezinárodního rychlíku na trati Praha – Linec na vlakovém nádraží v obci Střítež - Kaplice Nádraží

V.     n e s o u h l a s í

*

s řešením přístupu k budoucí stavbě „Dílna Burger“ na pozemku p.č. 1166 k.ú. Kaplice pomocí komunikace z prostoru mezi stávajícími garážemi z ulice SNP a přístupem k pozemku p.č. 1162 k.ú. Kaplice z Omlenické ulice (mezi domy a zahrádkami) a trvá na přístupu k těmto pozemkům v souladu se zpracovaným Územním plánem sídelního útvaru města Kaplice, tj. přes pozemek p.č. 1161/1 k.ú. Kaplice, který je ve vlastnictví Policie ČR

VI.     v o l í

*

dle zákona č. 6/2002 Sb. o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů Marii Diorkovou, Kaplice 518, Vandu Károvou, Kaplice 118, Marii Orholzovou, Blansko 35, Jana Štěpána, Kaplice 504,Hanu Čížkovou, Kaplice 529, Marii Ešpandrovou, Kaplice 569, Jaroslavu Rychnavskou, Kaplice 603a Alenu Zegermacherovou, Kaplice 522 přísedícími u Okresního soudu v Českém Krumlově na období let 2002-2006

VII.     s t a n o v í

*

dle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, § 67 počet členů Zastupitelstva města Kaplice pro volební období let 2002-2006 na 21

VIII.     p o v ě ř u j e

*

starostu města Ing. Františka Doležala požádat Krajský úřad v Českých Budějovicích o udělení grantu na pořízení skateboardového hřiště v Kaplici - v případě neudělení této dotace zahrnout výstavbu skateboardového hřiště do rozpočtu města na rok 2003

*

Městský úřad Kaplice jednáním s Krajským úřadem v Českých Budějovicích o řešení likvidace bývalých internátů Obchodní akademie a Gymnázia v Kaplici

*

ředitele Kulturního a informačního centra Kaplice p. Anderleho jednáním s dalšími firmami ohledně realizace „Dolby systému“ v městském kině.

Ing. František Doležal
starosta města
Jan Kozojed
místostarosta


Renesanční Kaplice

V 16. století udržovali kapličtí měšťané velmi čilé obchodní styky s rakouským Cáhlovem (Freistadtem). Ze zdejšího císařského solného skladu vozili formani sůl do solnice v Českých Budějovicích, přičemž část jí byla také skladována v Kaplici. Mimo to dováželi do Čech železo, drahá sukna, hedvábí, zbraně, víno, mořské ryby (slanečky), jižní ovoce a zámořské koření. Na zpáteční cestě vyváželi do Rakous různé druhy obilí, slad, chmel, pivo, máslo, vosk a další zemědělské produkty a řemeslnické výrobky. Také kapličtí řemeslníci (zejména soukeníci a hrnčíři) se zúčastňovali trhů v Cáhlově i ve veletržním městě na Dunaji – Linci. O dobré hospodářské síle kaplických svědčí okolnost, že v roce 1530 koupila obec od Adama a Jindřicha z Dlouhé Vsi dva dvory a poddané v Horšově a Žďáru. Jako další doklad o ekonomické prosperitě lze uvést věnování vdovy po měšťanu Paleczkovi, která roku 1504 městskému špitálu darovala dvě louky ve Studánkách a dva džbery ovsa a jeden džber žita na chléb adventní. Kaplici ještě polepšil český král Ferdinand I., když jí potvrdil v roce 1529 městské výsady a zároveň propůjčil právo na konání dvou výročních trhů.

Zbytky figurálních sgrafit z roku 1605 na náměstí na domě čp. 215 v Kaplici

Ekonomický potenciál získaný obchodní činností dovoloval měšťanům nákladné přestavby svých domů v tehdy módním renesančním slohu. Podobně jako jiná rožmberská města a městečka se i Kaplice počala odívat do barvitého renesančního hávu. K rychlejší výstavbě honosných měšťanských domů napomohly dva požáry v roce 1549 a v roce 1551. Při druhém požáru, jenž vypukl 30. května 1551 zůstalo ušetřeno pouze 21 domů. Přestavovaly se gotické domy a na vyhořelých a volných parcelách vznikaly novostavby. Město se stalo jedním staveništěm, kde kromě soukromých domů se stavěly nebo přestavovaly také budovy veřejné. V letech 1555 – 1557 byla přestavována v renesančním stylu městská radnice. Jako polír vedl stavbu přizvaný Vlach jménem Clement. Jeho dílem byly dvě štítové zdi a věž. Střecha budovy byla kryta kůrkami, střecha věže šindelem. Řešení stavby pojal stavitel již jako patrové. Z ostatních budov se dočkal v roce 1557 přestavby panský pivovar, městský špitál a zřejmě i partikulární škola. Bohužel, časté požáry a průtahy vojsk nám do našich dnů nezachovaly ani jednu památku na zlatý věk renesance. Marně jsem hledal v archivech, muzeích a knihovnách nějakou vedutu, na níž by byla zachycena renesanční krása Kaplice. Nejstarší vyobrazení města, jaké se mi podařilo nalézt pochází z druhé poloviny 19. století. Jako náhradu za neexistující pohled na renesanční Kaplici bych se pokusil vám načrtnout popisnou fresku renesanční městské architektury, jakou se honosila a dosud honosí některá naše památková města.

Renesanční podobu města dotvářely bohatě modelované štíty, navazující na dva základní typy české renesance, štít obloučkový a volutový. Podobně jako jinde v Čechách byly jejich rané příklady ještě členěny hmotnými piastry i římsami, které upomínaly na původní italské vzory. Šestnácté století přetvořilo i v Kaplici hmotu celého městského osídlení od základu, dalo mu jednotnou kulisu štítů i sgrafitových průčelí. Mezi kaplickými měšťanskými domy bylo jistě málo takových, jejichž průčelí by nepokrývalo sgrafitové rýsování alespoň ve své nejprostší podobě plochých psaníček. Zámožnější měšťané se nespokojovali ovšem s takovou uniformní úpravou a tak na průčelích jejich domů vznikala sgrafita, na nichž se do bohatého celku spojují prvky architektonické i figurální. Zbytky figurálních sgrafit z roku 1605 lze spatřit na náměstí na domě čp. 215, u domu čp. 206 je zase dochovaný bosovaný portál.

Domovní průčelí netížily neživé kryty dnešních hladkých střech, ale jejich plocha se třepila proti obloze mnohotvarými liniemi atik a štítů a malebnost města ještě zvyšovalo množství lidí v pestrých renesančních krojích, kteří procházeli jeho ulicemi nebo se shromažďovali za obchodem na jeho tržišti.

Václav Hajer


Ruční papírna na Blansku

Majitel novohradského panství Jan Buquoy potřeboval „pro svou potřebu a úřad“ stále více ručního papíru. Na jeho panství však nebyla v polovině 18. století jediná ruční papírna. V roce 1757 tedy založil na Černém potoku u Blanska ruční papírnu pro celé buquoyské panství. Byla vybavena třemi káděmi, holandrem a drtičem hadrů. Prvním papírníkem zde byl Severin Pelikán. Jak bylo tehdy zvykem, po zaběhnutí výroby se panské mlýny, hamry i ruční papírny prodávaly odborníkům a navíc se od nich vybírala roční činže a tak ruční papírnu v Blansku v roce 1769 koupil papírník Jan Jindřich John za tři tisíce zlatých rýnských a roční činži 120 zlatých. Bylo to hodně peněz, vždyť v tu dobu stávala kráva třicet zlatých. Rýnský zlatý měl šedesát krejcarů a husa byla za 18 krejcarů.

Ruční papír se vyráběl z hadrů a těch byl trvalý nedostatek. Papírník John byl sice oprávněn sbírat hadry z celého novohradského panství, ale to nestačilo a tak dovážel hadry až z Pasova a Horních Rakous. Za povolení sběru hadrů v novohradském panství však musel povinně odebírat pivo jen z vrchnostenského pivovaru v Kaplici. Zpráva z roku 1782 říká, že papírna má dostatek vody a vyrábí různé druhy tiskového a psacího papíru. Jan Jindřich John na papírně mistroval až do své smrti v roce 1790. Vdova po Johnovi vedla papírnu za pomoci mistra Josefa Vogla, který se stal majitelem papírny od svatého Jiří 1795. Na konci 18. století, v roce 1799, se zde sice vyrábělo „jen“ 211 balíků papírů, ale poprvé zde byl vyroben i nejpracnější, ale i nejdražší „poštovní papír“. Zatím co dvacet archů kancelářského papíru stálo tři zlaté dvacet grejcarů, stejné množství poštovního papíru stálo třicet šest zlatých.

Pro výrobu papíroviny a papíru bylo zapotřebí velké množství čisté vody. Takovou poskytovaly horské potoky a proto také vznikla papírna v Blansku na Černém potoku. Nejdůležitější surovinou na výrobu ručního papíru byly hadry. Sbíraly je hadrníci a ke zpracování je připravovaly ženy. Špinavé a barevné hadry se praly v roztoku sody nebo louhu a rozsekaly na „hadrořezu“. Rozřezané hadry se změkčovaly hnitím v dřevěných kádích a rozmělnily ve stoupách s tlukadly, které byly poháněny vodním kolem. Vodou rozředěná hadrovina dala jemnou řídkou kašovitou látku, ze které bylo možno tvořit papír, a to nabíráním slabé vrstvy na „papírnickou formu“. Tovaryš „naběrač“ vzal papírnickou formu do obou rukou, ponořil jí do papíroviny, zvedl a potřásl, aby se papírovina rovnoměrně rozložila a přebytečná voda odtekla. Snímání vrstvy papíroviny bylo úkolem „skladače“, který překlopil formu na plstěnec. Mokrý papírový list přilnul na plsť, skladač zvedl formu a podstrčil ji naběrači pod prázdný rám.

Práce probíhala v rytmu a vyžadovala dokonalou souhru. Na každý odložený list papíru se přiložil plstěnec a tak se vyráběl „pušt“, ve kterém bylo 181 archů papíru mezi 182 plstěnci. Pušt vložili do lisu, kde se z listů vytlačila přebytečná voda. Po vylisování vyjmul „snímač“ pušt z lisu a rozebral je opatrně na sloupec papírových a plstěných listů. Denně se v Blansku vylisovalo v průměru 18 puštů. Lisovaný ruční papír byl již tak pevný, že jej bylo možno věšet k sušení na šňůrách na půdě. Věšení papíru dělaly ženy. Usušený papír bylo nutno klížit klihem, aby se inkoust nebo barvy nerozpíjely. Následovalo hlazení těžkou železnou palicí na železné desce. Závěrečnou prací bylo vytřídění chybných archů a bezvadné archy se skládaly přeložené na půlarchy do „knih“. Rys byl dvacet knih, které měly 480 nebo 500 archů a deset rysů tvořilo „balík“.

Často se říkalo, že voda je živel mlynáře a papírníka, ale papírník se vždy povyšoval nad mlynáře a o jeho práci se mluvilo jako o umění. Vždyť každý arch ručního papíru měl svou značku výrobce, které se říká filigrán. Z konce 18. století se zachovaly dva druhy filigránů z ruční papírny v Blansku. Na prvém je kruh s kotvou a nad kruhem hvězda. V kruhu je písmeno P, což značí Blansko, německy Pflanzen a pod kruhem Gapeliz, tedy Kaplice. Podobný je filigrán z téže doby, kde ve středu archu je v kruhu kotva, nad kruhem hvězda a pod kruhem Gapeliz. Obšírný popis papírny v Blansku je z roku 1843. Jedná se o jednopatrovou kamennou budovu a popis podrobně rozvádí veškerý inventář k výrobě ručního papíru. V papírně v té době mimo mistra papírníka pracovalo šest tovaryšů a dva učni. Roční výroba v roce 1843 je 600 balíků papíru, který je většinou odesílán do Vídně a do Prahy.

Dle nařízení roku 1771 se pracovalo v ruční papírně od půl třetí ráno do sedmé večer s půlhodinovou přestávkou na snídani a hodinou na oběd. Stávalo se, že nepřetržité máčení rukou v teplé papírovině naběrací kádě připravilo často tovaryše o nehty. Důležitou roli v ruční papírně měla mistrova manželka. Pečovala nejen o početnou rodinu a hospodářství, ale musela také vařit pro všechny tovaryše a učně. Ovdověla-li, nezbylo jí než se záhy znovu provdat za tovaryše, aby se ruční papírna udržela a nemusela jí vést až do zletilosti nejstaršího syna za pomoci tovaryše.

V roce 1858 se ujal ruční papírny v Blansku u Kaplice Šebestián Faschingbauer, vnuk papírníka Vogla a v roce 1868 koupil papírnu Jan Würz, kterého později vystřídal jeho syn Bedřich Würz. Ročně se zde vyrábělo 450 až 600 balíků papíru a každý balík měl pět set archů. Za jediný rok se zde tedy vyrobilo čtvrt milionů archů ručního papíru, který byl dodáván vrchnosti v Nových Hradech a prodáván do Vídně. Provoz v této ruční papírně se udržel až do konce prvé světové války a byl zastaven v roce 1918 pro nedostatek hadrů. V tu dobu se zde vyráběl „hrubý papír“, který byl používán k výrobě tištěných obrázků nebo k balení.

František SchusserLinecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2002-06.htm on line 412

Vstupenky je možno zakoupit týden dopředu.
Pokladna je otevřena 1 hodinu před promítáním.DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAPLICE
Červen 2002

1. 6. DĚTSKÝ DEN
   

5. 6. ZÁVODY NA CYKLOTRIÁLECH
  – pro všechny zájemce od 14.30 hod., sraz Blanský vrch

7. 6. TERČOVÝ ZÁVOD, STŘELBA ZE VZDUCHOVKY
  - připraveno pro děti ze ZŠ a MŠ Bujanov na táborové základně v Deskách

11. – 12. 6. VÝSTAVA KAKTUSŮ
  – spojená s prodejem

17. - 21. 6. OBRÁZKOVÉ BINGO
  – pro děti z MŠ

19. - 21. 6. PÍSNIČKY K TÁBORÁKU
  – od 13.30 hod. v DDM pro děti ze ŠD

15. 6. – 15. 9. SOUTĚŽ O NEJKRÁSNĚJŠÍ A NEJVZDÁLENĚJŠÍ PRÁZDNINOVÝ POZDRAV
  - zasílejte na adresu: DDM Kaplice, Kostelní 128, 382 41, uveďte heslo – SOUTĚŽ a nezapomeňte připsat školu a třídu, či adresu. Soutěž bude vyhodnocena!Závěrečné třídní koncerty ZUŠ Kaplice

5. 6.   16.30   třídní koncert, p. uč. Ferebauer   Kaplice
5. 6.   17.00   koncert, p. uč. Schwarz   V. Brod – klášter
10. 6.   16.30   třídní koncert, p. uč. Neckář   Kaplice
11. 6.   16.30   třídní koncert, p. uč. Čítková, p. uč. Sedláčková   Kaplice
11. 6.   16.30   třídní koncert, p. uč. Opekarová   V. Brod
12. 6.   16.30   třídní koncert, p. uč. Opekarová , p. uč. Haymann   Kaplice
13. 6.   16.30   třídní koncert, p. uč. Bukovská, p. uč. Kouba   Kaplice
19. 6.   16.30   závěrečný koncert, všichni učitelé   V. Brod
 
19. 6.       Zahájení výroční výstavy žáků výtvarného oboru v podkroví kaple ZUŠ
19. 6.   17.00   absolventský koncert Kaplice    
25. 6.   16.30   třídní koncert, p. uč. Klabouch   Kaplice


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc červen 2002

4. 6. 2002 - Z VELEŠÍNA DO ŘÍMOVA
Odjezd z Kaplice linkovým autobusem v 10.00 hod. do Velešína.
Trasa: Velešín – Svahov – Sedlce – zřícenina hradu Velešín – Hrachovy Hory – Kladiny – Římov, 12 km.
Návrat v 16.30 hod.

11. 6. 2002 - NOVOHRADSKÝMI HORAMI
Odjezd z Kaplice linkovým autobusem v 9.10 hod. do Benešova nad Černou.
Trasa: Benešov n. Černou – Zaječí vrch – Cikánský vrch – Kuní hora – Kraví hora – Dobrá Voda – Horní Stropnice, 15 km.
Návrat v 17:30 hod.

18. 6. 2002 - Z LEOPOLDOVA DO TICHÉ
Odjezd z Kaplice linkovým autobusem v 9.10 hod. do Leopoldova.
Trasa: Leopoldov – Dolní Příbrání – Mikulov – Cetviny – Tichá, 14 km.
Návrat v 15.35 hod.

25. 6. 2002 - JAROMĚŘSKÝMI LESY
Odchod z parku v 9.00 hod.
Trasa: Kaplice - Mostky – Dobechov – Hodonice – Nové Stavení – Velký rybník – Jaroměř – Zámeček – Kaplice, 14 km.
Návrat v 15.00 hod.

V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny.


Seznam služeb

Infocentrum města nabízí možnost prezentace všech drobných živnostníků z Kaplice a okolí. Naším cílem je vytvořit seznam firem, které nabízejí služby občanům, a to od drobných řemeslníků, přes natěrače, švadleny, dráteníky, kominíky a mnohé další. Pokud provozujete takovou činnost, nahlaste nám prosím na sebe kontakt. Prospěje to informovanosti o službách, nabízených v Kaplici. Prospěje to vám i občanům města. Děkujeme.

Informace od vás přebíráme na čísle +420 380 311 388 nebo přímo v Infocentru, Linecká 434, Kaplice

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434
382 41 Kaplice, tel.: +420 380 311 388 nákladem 3000 výtisků, uzávěrka
24. 5. 2002. Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330396
http://www.kaplice.ois.cz/, e-mail: info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Odpovědný redaktor J. Anderle.
Redakční rada: S. Šindelářová, Bc. M. Špičáková
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412