2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

únor 2002 - Číslo 2 - Ročník VI.


Slovo starosty

Vážení spoluobčané!

Vstoupili jsme do nového roku a proto mi dovolte, abych Vám především popřál hodně zdraví, osobních úspěchů, pohody a spokojenosti v roce 2002. Rád bych Vás informoval o některých událostech minulého roku, i o tom, co nás čeká.

Proběhla první část reformy veřejné správy, která znamenala vznik krajů, a nyní probíhá příprava další etapy. K 31. 12. 2002 mají být zrušeny okresní úřady a jejich funkci mají převzít tzv. pověřené obce 3. typu (tzv. malé okresy). Ty mají na nynějším okrese Č. Krumlov vzniknout dva, a to Český Krumlov a Kaplice. Nemá to znamenat novou instituci, jejich činnost by měly zajišťovat příslušné městské úřady. Jak vše ve skutečnosti dopadne ještě není jasné.

Nechci rozehrávat politické přestřelky, ale nemohu si odpustit, že jsme museli, a i nadále budeme muset, zajišťovat některé úkoly, které jsou z ústavy povinností státu, ale protože ten se k jejich řešení nehlásí a především na ně nechce vynakládat prostředky, musíme se o to postarat sami, přestože změnou zákona o rozpočtovém určení daní dostává naše město ročně skoro o milion korun méně proti minulým letům.

Koncem roku přestala v poliklinice ordinovat oční lékařka. Nikdo nám nic neoznámil a vlastně jsem se to dozvěděl od nespokojených pacientů. Pokoušel jsem se zjistit příčinu a hledat řešení přesto, že to je povinnost státu a ne města. Každá strana měla svou pravdu a k řešení to nevedlo. Mám ale dobrou zprávu. Nezávisle na nemocnici i okresním úřadě se mi podařilo sehnat očního lékaře, se kterým již projednáváme případný nástup. Jedná se o bývalého primáře z očního oddělení nemocnice v Písku. Nyní je v důchodu a na přechodnou dobu je ochoten nám pomoci. Do Kaplice by dojížděl dvakrát v týdnu z Písku a pokud nevzniknou další komplikace, byla by zde opět tato služba od března zajištěna.

Na obzoru je ale již další, velice vážný problém. Zdravotní rada okresního úřadu mne informoval, že lékaři v okrese Č. Krumlov (mimo několika jednotlivců) odmítli podepsat smlouvu o zajišťování služby na pohotovosti, což může mít za následek její zrušení. Dochází k jednání s těmito lékaři a doufám, že se podaří dojít k dohodě a pohotovostní zdravotní služba nebude rušena, tak jak se stalo na Dačicku. V Českokrumlovských listech jsem se dozvěděl, „že není důvod, aby se lidé plašili“. Nechci nikoho plašit, ale taková je situace. S oční lékařkou nikdo neplašil a jak jsme dopadli.

Také se mluví o ukončení plicního oddělení. Ani to není vyloučené, přestože mi zdravotní rada potvrdil, že oficiálně nic neproběhlo a zatím se o tom nejednalo. Také ale potvrdil, že pokud se paní doktorka rozhodne ukončit svou činnost, náhrada za ní není a nebude lehké ji sehnat.

Město se snaží pomoci řešit problémy ve zdravotnictví. Víme jak je obtížné zajišťovat kvalitní zdravotní službu se zastaralým vozovým parkem a proto jsme se dohodli, že uspořádáme veřejnou sbírku na zakoupení sanitky pro kaplický region. Město zatím věnovalo 100 tis. Kč a organizace města (Správa domů a Technické služby) po 50ti tis. Kč. Všem, kdo přispěli, bych chtěl poděkovat a věřím, že se ještě další dárci přidají.

O vánočních a novoročních svátcích jsme se snažili zajistit odvoz odpadků, abychom nedopadli stejně, jak to bylo vidět v některých záběrech televize z jiných měst. Odvoz odpadků se nám, doufám, podařilo zvládnout, ale vše nám pokazily PET lahve, které jsme neměli kam dát, protože firma, která od nás tento odpad odebírá, nepracovala a tudíž neodebírala. Protože na svoz těchto lahví se používá stejná technika jako pro komunální odpad, byla by v případě naplnění PET lahvemi zablokována. To jsme si ale nemohli dovolit. Chtěl bych se za tuto nepříjemnost omluvit a poděkovat za pochopení.

A nyní stručně, o čem budu informovat, mimo aktuální informace, příště. Dokončili jsme jeden z důležitých plánovacích dokumentů „Plán sociálně-ekonomického rozvoje města“. Z investičních akcí bych chtěl zdůraznit dokončování čističky odpadních vod v Pořešíně, zahájení rekonstrukce bývalého internátu v Dlouhé ulici na byty a také rekonstrukci domu č.p.47 na náměstí (bývalá prodejna hraček). V Dlouhé ulici vznikne 7 bytových jednotek. Bude zde několik malometrážních bytů vhodných pro starší občany, kde může být využito pečovatelské služby města. V horním patře bývalé prodejny hraček budou 3 byty. Dále připravujeme pro letošní rok rozšíření parkovacích míst na novém sídlišti, víceúčelové sportovní hřiště na novém sídlišti, nové chodníky na náměstí, rekonstrukci Českobudějovické ulice včetně vody, kanalizace a asfaltového povrchu, přívodní řad vody do Pořešína, rekonstrukci dolní větve vodovodu v Blansku a další. O tom ale podrobněji příště.

Ing. František Doležal,
starosta města


U S N E S E N Í
35. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 14. 1. 2002

Zastupitelstvo města po projednání:

I.    s c h v a l u j e

*

prodej pozemku p.č. 547/2 k.ú. Kaplice o výměře 19 m2 Jiřímu Žitníkovi, bytem Kaplice 125 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje pozemků p.č. 1234/21 o výměře 229 m2 a p.č. 1234/22 o výměře 228 m2 v k.ú. Kaplice (pod panelovými domy čp. 516, 517) za cenu 600,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

provedení změn rozpočtu roku 2001 včetně dodatků tak, jak byly předloženy odborem I MěÚ Kaplice

*

rozpočet sociálního fondu Města Kaplice na rok 2002 a režim používání jeho prostředků

*

poskytnutí finanč. příspěvku Města Kaplice ve výši 100.000,- Kč na nákup sanitky z rozpočtu města na rok 2001

*

jako zástupce Města Kaplice do výkonného výboru občanského sdružení „Společnost pro hrad Pořešín“ místostarostu města

II.    b e r e   n a   v ě d o m í

*

upřesnění státní dotace k rozpočtu města na rok 2002

III.     z a m í t á

*

žádost Jana Víchy, Kaplice 406 o prodej části pozemku p.č. 796 k.ú. Kaplice

*

požadavek ředitelů Základních škol Fantova ulice a Školní ulice na změnu koncepce otvírání 1. tříd.

Ing. František Doležal
starosta města
Jan Kozojed
místostarosta


Poskytování informací

Dne 1. ledna 2001 vešel v platnost zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Z tohoto zákona vyplývá pro Městský úřad v Kaplici povinnost poskytovat informace vztahující se k působnosti úřadu jak v úseku státní správy, tak i samosprávy. Každoročně je zároveň uloženo zpracovat výroční zprávu shrnující plnění této povinnosti. Na tomto místě se můžete, vážení občané, seznámit s obsahem.

Informace ve smyslu §5 odst. 1 zákona, jako například o jaký právní subjekt se jedná, jakými zákony se řídí, jakou má organizační strukturu apod., byly zveřejněny na úřední desce městského úřadu a Kaplickém zpravodaji. Kromě toho byly zveřejněny prostřednictvím sítě Internet na webových stránkách města Kaplice u Oficiálního informačního systému Český Krumlov na adrese http://www.kaplice.ois.cz/, provozovaných firmou Ipex. Ústní nebo telefonické žádosti a jednoduché informace vyřizují jednotlivá pracoviště podle své působnosti zcela běžně a neformálně. Písemných žádostí o informaci podle výše uvedeného zákona bylo podáno na městském úřadě celkem pět. Z toho jedna na odbor výstavby a ÚP, dvě na odbor majetku, investic, místního hospodářství a životního prostředí a po jedné žádosti na odbor finanční a vnitřních věcí a tajemnici MěÚ. Všech pět žádostí bylo vyřízeno kladně.

Zpracovala: Jarmila Trojáková,
tajemnice MěÚ


Kruh přátel hudby

Již po sedmadvacáté přichází Kruh přátel hudby při ZUŠ v Trhových Svinech s nabídkou osmi koncertů nastávající koncertní sezóny. Připomínáme, že Kruh přátel hudby v Trhových Svinech vznikl v roce 1975 z podnětu tehdejšího ředitele LŠU Jána Hreni. Na počátku jsme začínali se šesti koncerty v sezóně, ale brzy se počet ustálil na osmi koncertech.

Počínaje rokem 1978 obohacují koncertní cykly koncerty vítězů Mezinárodní rozhlasové soutěže mladých hudebníků Concertino Praga. Za tu dobu se vystřídaly na pódiu trhosvinenského kulturního domu desítky sólistů a komorních souborů, z nichž řada dnes patří ke světové špičce.

Rádi u nás vítáme umělce, kteří pocházejí z jižních Čech. Mezi ně patří budějovický rodák Luboš Hucek, který hrál na pódiu KD v Trhových Svinech svůj absolventský koncert – tehdy ještě na klarinet. Fagotista Luboš Hucek a hobojistka Liběna Séquardtová jsou členy orchestru Pražských symfoniků, vystupují jako sólisté a jsou členy vynikajícího komorního sdružení Ars Instrumentalis Pragensis, které jsme také již u nás slyšeli. Spolu s klavíristkou Sylvií Huckovou připravili program sólových a triových sonát.

V této sezóně také uslyšíme umělce ze zahraničí. S rakouským vokálním souborem AD LIBITUM jsme se na koncertech KPH již jednou setkali a ohlas na jejich koncert byl mimořádně příznivý.

Klavírista Eduard Spáčil nám v minulé sezóně představil violoncellistku Luise Paterson ze Skotska. Tentokrát doprovodí americkou sopranistku Lindu Healy-Steck, laureátku několika operních soutěží v USA. V loňské sezóně se nám poprvé představili posluchači plzeňské konzervatoře. Protože na této škole existuje již řadu let Velký dechový orchestr, projevili jsme o vystoupení tohoto více než třicetičlenného tělesa zájem. V posledních letech orchestr podnikl koncertní cesty do několika evropských zemí a o prázdninách roku 2000 se zúčastnil hudebního festivalu ve městě Takasaki v Japonsku, kde hrál ve zcela vyprodané koncertní síni pro dva tisíce posluchačů. Věříme, že koncert tohoto orchestru se v Trhových Svinech uskuteční. Mezinárodní rozhlasová soutěž mladých hudebníků Concertino Praga byla letos vypsána pro dechové nástroje. Koncert laureátů této významné soutěže pro mladé muzikanty uzavře v červnu 2002 27. koncertní sezónu KPH v Trhových Svinech.

KPHLinecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2002-02.htm on line 223

Vstupenky je možno zakoupit týden dopředu.
Pokladna je otevřena 1 hodinu před promítáním.


 

KULTURNÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM KAPLICE POŘÁDÁ V ÚNORU

PEPA NOS
& JAN KRYL

Večer písniček svérázného písničkáře,
večer písniček a básní bratra Karla Kryla
a to vše doplněné o povídání
o životě a světě kolem nás.
12. února 2002
Kulturní dům, 19.00 hodin


 

Dětský maškarní bál
neděle
24. února 2002
Kulturní dům, 14.00 hodin

tanec, soutěže , občerstvení
vstupné 20,- Kč, masky zdarma


Okénko do historie kaplického pivovarnictví

  Kaplický pivovar
Podobně jako v jiných středověkých městech, tak i v Kaplici, vařili pivo ve svých domech právováreční měšťané. Z jejich podnětu byl v roce 1482 založen městský pivovar. Podle tzv. mílového práva uděleného městu na přímluvu bratří Petra a Voka z Rožmberka králem Vladislavem II. Jagelonským v témže roce, nesměl nikdo v okruhu jedné míle (cca 7,5 km) od města vařit pivo a provozovat řemesla kromě kováře. Městský pivovar zásoboval pivem nejen městské krčmy, ale také zájezdní hospody podél Cáhlovské (Kaplické) obchodní stezky. Obchod s pivem a sladem přinášel do městské pokladny nemalý zisk. Vařilo se pivo pšeničné (bílé) a obzvláště oblíbené ječné, převážně staré, šenkované jako ležák.

Přítrž v prosperitě kaplického pivovarnictví učinil pan Vilém z Rožmberka v roce 1553 nařízením „v krčmách nejiná než panská piva aby vybírána a šenkována byla.“ Tenkrát bylo v Kaplici 10 krčem.

Vilém z Rožmberka v roce 1555 „ráčil městům a městečkám várky pustiti, avšak tak, aby z každého věrtele (čtvrtice piva) do komory jeho Milosti odvozováno bylo čtyry groše bílé.“

Rožmberský regent Jakub Krčín z Jelčan zřídil v Kaplici v roce 1557 panský pivovar. (Bylo to v domě dnešní č. p. 206 na náměstí, který pravděpodobně předtím sloužil za obydlí klášterním kněžím, jejichž působení v obci skončilo v roce 1552).

V roce 1590 si Vilém z Rožmberka vyžádal monopol na vaření piva až do konce svého života. Opět bylo zakázáno vaření piva – vyjma panských pivovarů – a poddaní byli navíc povinni vozit obilí na semletí do panských mlýnů. Městský pivovar v Kaplici byl dočasně uzavřen a krčmy odebíraly pouze panské pivo. Až jeho nástupce v domě rožmberském Petr Vok vrátil kaplickým měšťanům v roce 1596 právo na vaření piva za poplatek 24 malých grošů z každého sudu piva.

Pobělohorská vrchnost hraběnka Marie Magdalena Buquoyová v roce 1628 zvýšila měšťanům poplatek z piva. Ti se však zdráhali jej platit, a proto jim právo na vaření piva odebrala. Městská rada prosila hraběnku o povolení vaření piva a o snížení daně, přičemž poukazovala na to, že město trpí bídou, kterou mu způsobily časté požáry a průtahy bavorských vojsk.

Roku 1648 postavila vrchnost mimo území města při řece Malši nový pivovar, který byl po požáru 1718 rozšířen. Teprve v roce 1654 došlo k dohodě, poplatek z městského piva byl znovu upraven a konečně v r. 1666 vyměřen ročním paušálem. Koncem 17. století se pivo z vrchnostenského pivovaru šenkovalo ve 21 hospodách. Smlouva o zřízení nového městského pivovaru byla uzavřena roku 1671 a v roce 1675 koupila obec starou budovu původně panského pivovaru na náměstí. V roce 1669 bylo právo vařiti červené pivo jednotlivcům odňato a přiznáno pouze obci.

Václav HajerDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAPLICE
Únor 2002

11. – 15. 2. POVOLÁNÍ SLAVNÝCH
  – soutěž o drobné ceny pro členy ZÚ

13. – 15. 2. CESTOU NECESTOU
  – soutěže pro děti ze ŠD od 13.30 hod. v DDM

18. – 22. 2. HRADY A ZÁMKY
  – soutěž pro ZÚ

20. - 22. 2. PLEMENA PSŮ A KOČEK
  – beseda a soutěž pro ŠD od 13.30 hod.

25. 2. - 1. 3. ZIMNÍ HÁDANKY
  – pro děti ze ZÚ

  ZÁVODY NA BĚŽKÁCH
  – bude uskutečněno za dobrých sněhových podmínek


Poděkování

Občanská komise při Městském úřadu v Kaplici děkuje Základní umělecké škole v Kaplici za velmi hezké vystoupení na vánočním setkání důchodců. Zároveň děkujeme za zhotovení vánočních svícnů. ZUŠ vystoupila i na vítání občánků do života. Za velmi dobrou spolupráci děkujeme ředitelce ZUŠ paní Němcové, zástupkyni paní Čítkové, dále paní Bukovské, panu Klabouchovi a všem účinkujícím.


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc únor 2002

5. 2. 2002 - Z POHORSKÉ VSI DO BENEŠOVA NAD ČERNOU Odjezd z Kaplice link. A v 9.10 hod. do Benešova nad Černou.
Trasa: Pohorská VesLužnice – Jitronice – Kuří – Benešov nad Černou, 12 km
Návrat do Kaplice v 15.35 hod.

12. 2. 2002 - Z ROŽMITÁLU NA ŠUMAVĚ PŘES ZAHRÁDKY DO KAPLICE Odjezd z Kaplice link. A v 10.00 hod. do Rožmitálu na Šum.
Trasa: Rožmitál na Šum. – Močerady – Zahrádky – Zadní Kruhová – Omlenička – Blažkov – Kaplice, 14 km
Návrat do Kaplice v 16.00 hod.

19. 2. 2002 - Z LIČOVA PŘES SOBĚNOV DO KAPLICE
Odjezd z Kaplice link. A v 9.10 hod. do Ličova.
Trasa: Ličov – Velké Skaliny – Soběnov – Kaplice, 13 km
Návrat do Kaplice ve 15.00 hod.

26. 2. 2002 - Z OMLENIČKY PŘES BOLY DO KAPLICE
Odjezd z Kaplice link. A v 10.00 hod. do Omleničky.
Trasa: Omlenička – Boly – Lannovy Domky – Osovský dvůr – Rožnov – Kaplice, 10 km
Návrat do Kaplice ve 14.00 hod.

V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny.


Jarní prázdniny

4. 2. ABECEDOVÉ KOLO ŠTĚSTÍ
  - zkouška znalostí, dovednosti, obratnosti
9.30 hod. v DDM

  HODY NA CÍL + HÁDANKY
  - 10.30 hod. v DDM

5. 2. TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
  - 9.00 hod., tělocvična technických služeb, informace u učitelů TV

  SKLÁDÁNÍ PUZZLÍ
  - 9.30 v DDM

6. 2. CELODENNÍ LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD NA KRAMOLÍN
  odjezd v 8.00 hod. od ZŠ Fantova, návrat v 17.00 h.
přihlásit se mohou jak děti, tak i dospělí v kanceláři DDM Kaplice, nejpozději však do 1. 2. 2002
zájezd se uskuteční za min. počtu 35 zájemců
CENA 60,- Kč (příspěvek na dopravu), ostatní (vlek, strava) si hradí sami účastníci

  HRÁTKY S HUDBOU + ŠIPKY
  - od 9.30 h. v DDM

  HRY NA POČÍTAČÍCH
  - od 15.00 hod. v DDM

7. 2. ZÁJEZD DO PLAVECKÉHO STADIONU V ČB
  - odjezd od ZŠ Fantova v 9.00 hod., návrat ve 12.00 h.
pobyt v bazénu 1,5 hod.
CENA (příspěvek na dopravu a vstupné):
děti do 10 let  -  70,- Kč
dospělí + děti nad 10 let  -  80,- Kč
Přihlášky a zaplacení příspěvku v kanceláři DDM nejpozději do 5. 2. 2002
Zájezd se uskuteční za min. počtu 35 zájemců

  TOČENÍ KÁČI
  - od 9.30 hod. v DDM

8. 2. OBRÁZKOVÉ BINGO
  - od 9.30 hod. v DDM

8. 2. KUŽELKY
  - od 10.30 hod. v DDM


Kulturní dům
2. 2. 2002   Maturitní ples gymnázia od 19.00 hod.
9. 2. 2002   Ples SOU od 19.00 hod.
16. 2. 2002   Maturitní ples OA od 19.00 hod.
22. 2. 2002   Ples sportovců od 20.00 hod.
1. 3. 2002   Taneční věneček od 19.00 hod.

Slovanský dům
9. 2. 2002   Ples hasičů Pořešín od 20.00 hod.
15. 2. 2002   Ples hasičů a kominíků Kaplice od 20.00 hod.


Věžní hodinový stroj – Kaplice

Již více jak rok mohou návštěvníci infocentra v Kaplici obdivovat zde vystavený bývalý věžní hodinový stroj. Tato pozoruhodná technická památka určovala čas na věži radnice od roku 1895 a byla chráněna skleněným krytem. Jedná se o věžní hodinový stroj čtvrťový (odbíjí čtvrt, půl, tři čtvrtě a počet celých hodin na dva cimbály). Stroj byl vyroben pro Kaplici na konci 19. století firmou L. HAINZ. Vyznačuje se typickou stavbou se zdobenými bočnicemi.

Vzhledem k tomu, že v té době patřila firma L. HAINZ k největším ve svém oboru, je možné jejich hodinové stroje vidět na více místech nejen v České republice, ale i v zahraničí. Protože zároveň tato konstrukce byla jedna z nejzdařilejších, slouží tyto stroje svému účelu již více než sto let a v případě dobře provedené rekonstrukce není důvod, aby nesloužily další století.


Jak plyne přelomový rok 2002

Právě dnes t. j. 31. ledna uplývá poslední den nového měsíce nového roku, podle slov pana prezidenta přelom ve vnitřních i mezinárodních vztazích, kdy je třeba vykročit směrem k zlepšení vztahů mezi lidmi i národy a státy a nepřipustit návrat k době kamenné, jak to spěje v zemích, kdy ovládá svět nositel „odvety“ nebo určité náboženské zaměření. V Afghanistánu pod pumami „odvetníků“ umírají bezbranné děti a vztahy mezi Palestinci a Izraelci jsou nelidské.

U nás dohodli nejvyšší zástupci občanů den voleb na 14. a 15. června 2002, ODA splácí dluhy, aby vůbec mohla volit a nezaměstnaní zvažují, koho mají volit, aby jim splnil požadavky na práci, mzdu nebo plat za poctivou práci, co se stane, onemocní-li, bude-li milionářská daň, pokud se sjednotí ti, kteří se stali hříčkou v rukou zaměstnavatelů.

Vysíláme přes Radio Svobodná Evropa z budovy Federálního shromáždění a naši hosté si pečlivě vybírají nové a i pro nás domorodce výhodné a bezpečné umístění, zvýší se nám daně, potraviny, nájemné atd.

Doufejme, že letos před volbami nebude velebný pán Protivínský tiskem vábit voliče, aby nevolili komunisty. Ale budou na nás útočit, abychom zrušili Benešovy dekrety, uzavřeli jadernou elektrárnu Temelín, naši nejbližší sousedé si ještě ústy štváčů z povolání budou vymýšlet lži, jak se Rakušanům před rokem 1938 u nás vedlo špatně, jak jsme je „hubili“ po roce 1945. Na hřbitově v Kaplici máme pochované naše lidi, kteří by kdykoliv pravdivě vypověděli, kdo koho bil, kdo byl velitelem koncetráků, koho si nacisté houpali na kolenou a měli tak v pohotovosti sluhy pro páté kolony.

Máme však v Rakousku hodně dobrých lidí, kteří nám pomohli, když bylo třeba, kam se můžeme vracet a s nimi vždy dohodnout, pokud nejsou vázání zájmy kartelů a akciových společností, kteří nám poradí, co je pro nás výhodnější při vstupu do Evropské unie, kdo z našich mocných netouží po referendu. Ale to až někdy příště.

Josef Lávička


Důležité upozornění

Dle informace „Poštovní spořitelny“ došlo ke změně čísla kódu banky z 5100 na 0300.

Proto upozorňujeme klienty státní sociální podpory na nutnost písemného nahlášení změny účtu, aby nedošlo k přerušení výplaty dávek.

Referát státní sociální podpory OÚ Č.Krumlov
KM Kaplice

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434
382 41 Kaplice, tel.: +420 380 311 388 nákladem 2500 výtisků, uzávěrka
31. 1. 2002. Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330396
http://www.kaplice.ois.cz/, e-mail: info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Odpovědný redaktor S. Šindelářová
Redakční rada: Bc. M. Špičáková
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412