2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

září 2002 - Číslo 9 - Ročník VI.


Povodeň

Ve středu odpoledne 7. srpna se začaly zvedat hladiny vody na kaplických řekách. Tento stav, naměřený ve svých počátcích na vodoznaku za vodárnou u Pořešína, byl hlášen do Českého Krumlova na civilní obranu. Zástupci městského úřadu a městké policie začali objíždět dětské tábory a upozorňovali jejich vedoucí na možnou evakuaci. Pořešínský tábor jako jediný uposlechl a ve 21.15 hodin téhož dne z něj byly děti evakuovány do tělocvičny školy v ulici Školní.

Bělidlo, 12.8.2002

V noci ze středy 7. na čtvrtek 8. srpna se protrhla nejprve Soběnovská přehrada. Říčce Černé se z přívalu vody z uvolněné přehrady zvětšil průtok, který pronikavě zpomalil, ba dokonce zastavil odtok řeky Malše z Kaplice. Shodou nešťastných okolností se navíc v rozmezí pouhé čtvrt hodiny provalila hráz rybníka Pytlový v Mostkách. Na Kaplici se pak valila vlna z tohoto rybníka a zvýšila hladinu už tak prudkým deštěm rozdivočelé Malše. V této krizové situaci museli kolem druhé hodiny v noci zasahovat místní hasiči na Bělidle a evakuovali odtud pomocí raftu uvězněné obyvatele. K jejich ubytování poskytla Správa domů náhradní prostory (mimo jiné v bývalé restauraci U paroha). Po této dramatické noci, kdy byla Malše široce rozlitá do okolních polí, vyrazila na ně ráno řada obyvatel Kaplice lovit ryby.

Malšské údolí u rybárny, 8.8.2002

Jakmile ve čtvrtek 8. srpna začala voda klesat, začaly Technické služby odčerpávat vodu a upravovat městský park. Sbor dobrovolných hasičů se staral o odstraňování nánosů kmenů a zajištění průtoku u mostu Na Papírně. Povodeň však ještě neřekla své poslední slovo. Podle meteorologických zpráv měl přijít další déšť. Protože se očekávalo opětné zvednutí vody, připravovaly se v následujících dnech pytle s pískem. V Nových Domkách byly zbudovány podél potoka zátarasy ze zeminy. Bohužel ale nikdo nepočítal s tím, že déšť bude v tak velké vydatnosti, jak později přišel.

Pivovar, 12.8.2002

Když se v neděli 11. srpna spustil, nezasáhl přímo Kaplici, ale řeky se opět rozvodnily. V pondělí 12. srpna ke třetí hodině ráno již pronikavě stoupala nejen voda Malše, ale i Novodomského potoka. Na Malši navíc stoupla ještě asi o 30 cm výše než byl stav vody ve středu v předcházejícím týdnu. Naplno udeřil déšť i s bouří právě přes den v pondělí 12. srpna, kdy přinesl hotovou průtrž mračen. Voda, kterou přesycená země již zdaleka nemohla pojmout, nadále vydatně odtékala do řeky Malše. Její stav stále stoupal a byl ve svém rekordu odhadem více jak 2,5 m nad původní hladinou (měřeno u truhlárny na Bělidle). V centru města byla několikrát přerušena dodávka elektrického proudu. V některých místech byl proud odpojen i na delší dobu. V Nových Domcích se včas evakuovaly tři rodiny, zbytek evakuaci odmítl.

Potopa 2002, Kaplice

V úterý nastoupila svojí službu ve městě vojenská policie, aby zde zajistila veřejný pořádek, bránila rabování postižených domů a zároveň dohlížela na vojáky vyslané na pomoc do Kaplice. Do města přijelo v první vlně 20 vojáků z vojenského útvaru v Jindřichově Hradci, ve druhé vlně je doplnili vojáci z Bučovic. Dohromady přijala Kaplice 50 vojáků především z ženijního útvaru a z útvaru civilní obrany. Jejich pomoc spočívala především ve vyčištění toků místních řek, zábran ze břehů a zprovoznění kanalizačních, elektrických a komunikačních sítí. Vojáci byli ubytováni ve sportovní hale a byli mezi nimi i záložáci. Pomáhali rovněž hasiči z Břeclavi a dobrovolníci z celé republiky. Organizování pomoci dobrovolníků zajišťovaly Technické služby, kdy se práce týkala převážně vyčištění parku poničeného vodou a bahnem. V den, kdy voda začala klesat, se evakuovaní lidé mohli vrátit do svých domovů a byl jim díky vstřícnosti JČE v co nejkratší době zapojen elektrický proud.

Zástupcům města je nyní vyčítáno, že včas nevarovali obyvatele. Kritika se týká především počátků povodně. Bohužel vzhledem k rychlosti záplavové vlny nebylo včasné varování možné.

Dosud vyčíslená škoda k 22. 8. 2002
činí 71 000 000,- Kč (majetek města a občanů).


Plnění rozpočtu k 30. červnu 2002

PŘÍJMY
Druh příjmu  Rozpočet 
 schválený 
 Rozpočet 
 upravený 
 Skutečnost 
v tisících Kč v Kč
DAŇOVÉ PŘÍJMY
daň z příjmů fyzických osob ZČ 6.400 6.400 3.882.484,00
daň z příjmů fyzických osob OSVČ 8.000 8.000 3.085.657,00
daň z příjmů právnických osob 7.000 7.000 2.224.824,00
daň z příjmů právnických osob - obce 1.000 4.690 4.689.680,00
daň z přidané hodnoty 11.000 11.366 5.857.014,00
daň z nemovitostí 2.300 2.300 816.606,00
správní poplatky 1.084 1.084 645.455,00
poplatky za odnětí půdy   6 364.574,00
místní poplatky 958 970 828.746,00
Celkem 37.742 41.816  22.395.040,00
NEDAŇOVÉ PŘÍJMY
příjmy z poskytnutí služeb 108 148 138.130,90
odvod z fondů přísp. org. 2.069 2.089 922.230,78
příjmy z pronájmu pozemků 300 300 120.322,00
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí VAK 7.534 7.534 4.214.040,90
příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí SD s.r.o. 4.200 4.200 1.949.750,00
přijaté pokuty 215 475 412.982,94
přijaté neinvestiční příspěvky a dary 2.930 4.085,24 1.183.429,00
přijaté úroky 1.150 1.150 540.700,47
ostatní nedaňové příjmy 60 78 507.089,35
Celkem 18.566 20.059,24 9.988.676,34
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY
příjmy z prodeje pozemků 500 1.255 1.124.159,00
příjmy z prodeje domů 3.800 9.484 3.875.686,83
ostatní kapitálové příjmy   67 77.871,50
Celkem 4.300 10.806 5.077.717,33
PŘIJATÉ DOTACE
neinvestiční dotace ze státního rozpočtu 19.891,76 19.891,76 9.945.882,00
dotace ze SR soc., likvidace škod   4.555 4.555.000
neinvestiční dotace na školství ze stát. rozpočtu   29.697 14.929.000,00
neinvestiční dotace přijaté od obcí 220 1.450,00 1.278.855,00
ostatní přijaté neinvestiční dotace 1.105,24   88.450,00
dotace z Phare   55 55.044,00
převody z vlastních fondů   400 61.202,00
investiční dotace ze SR   2.560 2.560.000,00
Celkem 21.217 54.053,76 28.918.433,00
PŘÍJMY CELKEM 81.825 126.735  66.379.866,67

VÝDAJE
Druh výdaje  Rozpočet 
 schválený 
 Rozpočet 
 upravený 
 Skutečnost 
v tisících Kč v Kč
ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
ostatní zvířata (odchyt a umístění do útulku) 15 15  
pěstební činnost a zaměření lesů   400 189.630,00
Celkem 15 415 189.630,00
DOPRAVA
komunikace úklid, posyp 2.600 2.600 1.309.097,00
rekonstrukce Českobudějovické ulice včetně sítí 5.000 4.815 1.516.206,18
projektová dokumentace náměstí dokončení 261 272 10.932,60
oprava komunikací, vpustí 1.830 2.180 217.252,10
opravy chodníků 100 380 105.631,00
parkovací plochy nové sídliště 1.200 2.100 130.170,00
chodníky na náměstí 2.000 2.000  
příspěvek na dopravu 20 24 11.963,50
opravy doprav. značení 110 110 50.863,50
Celkem 13.121 14.481 3.352.115,98
VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
dotace na vodu pro občany 4.808 4.808 1.201.889,00
ČOV Pořešín - dokončení investiční akce 3.000 3.000 1.981.314,60
intenzifikace ČOV Kaplice   853 332.475,00
rekonstrukce vodovodního řadu Hubenov 740 740  
přeložení vodovodního řadu Blansko 800 1.051  
rekonstrukce přívodního řadu Pořešín 800 800 746.656,50
výměna hlavního rozvaděče vody   146 131.933,00
studie a projekce   102 51.140,70
Celkem 10.148 11.500 4.445.408,80
SPOJE
příspěvek na zřízení TV PRIMA 30 30 15.203,00
PŘEDŠKOLNÍ ZAŘÍZENÍ
Příspěvek ObÚ Netřebice - asistent MŠ 11 11 11.000,00
doplatky z roku 2001   49 49.487,34
MŠ Nové Domovy likvidace mazut. nádrží 40 40 45.370,00
MŠ Nové Domovy - otop a TÚV 475 636 338.640,00
MŠ Nové Domovy příspěvek na činnost 992 4.521 2.267.000,00
MŠ Nové Domky oprava střechy   70 60.082,00
MŠ Nové Domky příspěvek na činnost 824 2.444 1.241.000,00
MŠ sídliště příspěvek na činnost 684 2.246 1.125.000,00
MŠ sídliště - otop a TÚV 465 515 268.527,00
Celkem 3.491 10.532 5.406.106,34
ZÁKLADNÍ ŠKOLY
neinvestiční náklady na školství     27.512,00
ZŠ Omlenická - otop a TÚV 765 874 349.395,00
ZŠ Omlenická - příspěvek na činnost 340 5.361 2.693.000,00
ZŠ Fantova - oprava sociálního zařízení 220 220  
ZŠ Fantova - studie na umístění bazénu 50 50  
ZŠ Fantova otop a TÚV 1.100 1.405 925.838,00
ZŠ Fantova - příspěvek na činnost 996 8.683 4.416.000,00
ZŠ Školní - otop a TÚV 1.100 1.443 884.400,00
ZŠ Školní - příspěvek na činnost 2.007 10.015 5.067.500,00
ZŠ Školní - oprava ploché střechy     20.160,00
Celkem 6.578 28.051 14.383.805,00
ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ
Školní jídelna Školní - příspěvek na provoz 828 2.122 1.066.000,00
Školní jídelna - investice (digestoře) 100 100  
ŠJ Fantova - oprava oken 70 99 28.670,00
ŠJ Fantova - příspěvek na provoz 392 1.475 742.000,00
vzdělávání učitelů   56 56.000,00
Celkem 1.390 3.852 1.892.670,00
KULTURA
městská knihovna 1.540 1.540 614.612,86
kronika města 15 15 2.186,50
KIC - příspěvek na provoz 3.061 3.061 1.530.500,00
KIC - otop a TUV 390 390 232.800,00
KIC - kino Dolby stereo systém 1.100 1.100 23.100,00
KD - doplatky nákladů za rok 2001   268 268.383,73
KIC - kino - oprava ploché střechy   13 12.350,00
údržba památek podíl města - střecha čp. 101 1.000 1.000  
městský rozhlas údržba a poplatky OSA 30 230 218.636,00
občanská komise 70 70 29.032,50
Celkem 7.206 7.687 2.931.601,59
TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST
neinvestiční příspěvek sport. oddílům na mládež 470 470 470.000,00
údržba a provoz sportovišť 300 300 79.575,00
sečení hřišť a ostatních ploch u hřišť 1.244 1.244 622.200,00
odvodnění zadního hřiště   50 57.750,00
sportovní hala Bělidlo 600 600 391.585,50
sportovní areál - objekt šaten 1.500 1.500  
sportovní hřiště na novém sídlišti 700    
příspěvek na provoz skautským a j. organizacím 107 107 92.000,00
výměna písku v pískovištích, oprava PT Desky 60 60  
koupaliště 300 300 68.043,50
cyklotrasy Kaplicka   180 208.889,32
Celkem 5.281 4.811 1.990.043,32
ZDRAVOTNICTVÍ
ambulantní péče, sanitka   99 1.006.991,80
BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ
úroky z úvěru BSŠ 3.006 3.006 1.500.343,29
rekonstrukce Dlouhá čp. 158 2.500 2.820 2.211.862,00
rekonstrukce Dlouhá čp. 158 - dotace stát. rozpočtu   1.920 1.920.000,00
rekonstr. Náměstí čp. 47 3.500 3.500 2.780.814,00
rekonstrukce Náměstí čp. 47 dotace st. rozpočtu   640 640.000,00
Realitní kancelář Heci - služby 50 94 231.000,00
veřejné osvětlení 2.466 2.479 1.116.933,00
provoz hřbitova Kaplice, Blansko 185 185 89.407,90
zřízení stojánku na hřbitově v Kaplici 70 85 85.759,00
vodoměrná šachta hřbitov Blansko 25 25 22.137,50
rekonstrukce družiny na kanceláře 600 564  
oprava kapličky v Pořešínci 15 175 171.817,00
pozastávka parovodu Na Vyhlídce   300  
ostatní služby pro územní rozvoj 600 646 192.855,00
platby daní a soudních poplatků 200 200 500.704,00
nákup pozemků   210 126.040,00
oprava klubovny Pořešínec   52 50.732,00
architekt města 60 60 29.610,00
studie na kasárna 100 100  
hasičská zbrojnice a voleb. místnost Pořešín 800 800 57.750,00
ostatní platby 300 623 179.586,40
Celkem 14.612 18.484 11.907.351,09
OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
sběr a svoz komunálního odpadu - uložení 270 270 135.000,00
kontejnery na PET 60 60 105.948,20
likvidace černých skládek 100 100 38.454,30
úklid města včetně zeleně 1.776 1.776 888.000,00
kácení a výsadba dřevin 140 140 50.663,90
údržba krajnic u obecních komunikací 90 90 3.720,00
opravy městského mobiliáře 105 105 11.922,00
koše na psí exkrementy, záchodky   35  
Celkem 2.541 2.576 1.233.708,40
 
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení 14.800 14.800 7.730.900,--
Sociální péče a pomoc 447 457 163.095,50
Bezpečnost a veřejný pořádek 1.282 1.331 704.071,84
Požární ochrana 310 310 66.799,84
Volby do parlamentu ČR     108.768,60
Místní zastupit. orgány 1.535 1.542 627.521,80
Činnost místní správy 13.072 13.254 6.176.914,31
Půdní vestavba radnice   6.000 711.782,00
Finanční operace a ostatní činnost 1.000 3.148 4.401.437,60
VÝDAJE CELKEM 96.859 143.360 68.545.926,81

změna stavu na bankovních účtech 18.901 18.931 1.654.194,85
uhrazené splátky dlouhodobých půjček SFŽP -2.707 -2.707 -1.362.000,00
uhrazené splátky dlouhodobých půjček ČS, a.s. -1.160 -1.160 -582.688,71
aktivní dlouhodobé operace   1.561 2.456.554,00
FINANCOVÁNÍ CELKEM 15.034 16.625 2.166.060,14

Sestavila: J. Jiskrová


Telefonní seznam MěÚ Kaplice

V měsíci srpnu byly přečíslovány telefonní linky na Městský úřad Kaplice. Na tomto místě uvádíme nový telefonní seznam tohoto úřadu.

Sekretariát Živnostenský úřad
303111 starosta - Ing. F. Doležal 303117 M. Šťastná
303127 místostarosta - J. Kozojed 303124 M. Rauchová
303112 tajemnice - J. Trojáková 303131 R. Janová
303113 sekretářka - B. Sladová  
 
Finanční odbor Stavební odbor
303126 J. Jiskrová 303137 Ing. Arch. P. Vološčuk
303150 A. Sirová 303138 E. Krieschová
303151 M. Švagrová 303133 B. Šárová
303132 A. Marková 303148 M. Jandová
303123 L. Čapková 303134 Z. Kemény
303143 M. Tomášek  
 
Majetkový odbor Sociální odbor
303115 Ing. J. Líbalová 303136 I. Cenzovová
303100 P. Žáková 303136 P. Janota
303114 Ing. I. Chvátalová 303140 J. Kališová
303147 P. Nebáznivý 303141 Bc. P. Jakubčová
303116 Mgr. M. Trs 303141 D. Vačkářová
303118 L. Jelínek


Skauti mají přátele

Když po „sametové revoluci" obnovila organizace Junák znovu svoji činnost, kapličtí skauti byli mezi prvními, kteří přivedli k životu svoje středisko Jantar. S obnovou činnosti jsme začali hned v plném rozsahu a již v devadesátém roce jsme připravovali opět po mnoha letech pro více jak stovku dětí skautský letní tábor, a to ve všeměřických lomech. Na tábořišti jsme tehdy postavili nejnutnější základní zařízení potřebné pro provoz letního tábora - táborovou kuchyni, záchody, umývárnu a přípravnu spolu se skladem na táborový inventář.

Protože v těch začátcích jsme měli jen skrovné finanční prostředky a s obtížemi jsme sháněli stavební materiál za nižší ceny, první táborové stavby podle toho vypadaly. Jednalo se jen o provizoria s krátkou životností. A skutečně tyto dočasné stavby po dvanácti letech užívání již dosluhovaly. Po posouzení stavu staveb jsme se rozhodli nic již neodkládat. Opravy chátrajících zařízení jsme vyloučili jako neúčelné a zvolili likvidaci starých staveb a postavení nových zařízení na původním místě. Přitom měly být nové stavby ve stejných rozměrech, zachovávat stejnou dispozici, tvar a pohledy.

Skautský letní tábor ve všeměřických lomech

Podařilo se nám včas nakoupit již použité stavebniny, jako vyřazené pražce, desky vlnitého eternitu, potřebné řezivo a silnou tyčovinu. Chyběl nám však podnik, který by provedl odborné tesařské a pokrývačské práce. Zkusili jsme o tom jednat s vedením firmy P.T.S. Byli jsme příjemně překvapeni ochotou s jakou nám vyšli vstříc, jak v časovém provedení prací, tak v dodání ostatního materiálu, který nám chyběl. S uspokojením jsme sledovali průběh a hlavně časový postup tesařských a pokrývačských prací. Zůstalo nám dostatek času, abychom mohli sami provést další práce na stavbě do doby zahájení letního tábora. To se podařilo a nové zařízení sloužilo již plně dvěma běhům rekreace dětí.

Že byly stavební práce provedené pracovníky firmy P.T.S. velmi kvalitní, prověřila i povodeň, která si zvolila cestu přes tábořiště a nové stavby zaplavila do výše nad 1 m. Kromě naplaveného bahna a písku do staveb, žádnou újmu jim nezpůsobila. Skauti střediska Jantar Kaplice tak mohou říci, že mají mezi zaměstnanci stavebního podniku P.T.S. Kaplice dobré přátele.Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2002-09.htm on line 1204

Vstupenky je možno zakoupit týden dopředu.
Pokladna je otevřena 1 hodinu před promítáním.


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc září 2002

3. 9. 2002 - K SOBĚNOVSKÉ NÁDRŽI
Odchod z parku v 9.00 hod.
Trasa: Kaplice - Suchý vrch - Blansko - Soběnovská nádrž - Sokolčí - Mlýn u Dubu - Na Papírně - Kaplice, 12 km
Návrat ve 14.00 hod.

10. 9. 2002 - Z FRYMBURKU POD ČERTOVU STĚNU
Odjezd z Kaplice autobusem v 5.20 hod. do Frymburku.
Trasa: Frymburk - Plískov - Slupečná - Lipno, rekr. areál Marina - Lipno, nádraží ČD - Loučovice - Čertova stěna, 18,5 km
Trasu lez zkrátit do Lipna - nádraží ČD (10 km). Návrat v 16.00 hod.

17. 9. 2002 - K ZŘÍCENINĚ HRADU POŘEŠÍN
Odchod z parku v 9.00 hod.
Trasa: Kaplice - soutok Malše a Černé - zřícenina hradu Pořešín - Pořešín - Pořešínec - Žďár - Kaplice, 11 km
Návrat ve 14.00 hod.

24. 9. 2002 - NA POLUŠKU A KRAVÍ HORU
Odjezd z Kaplice autobusem v 10.00 hod. do Omleničky.
Trasa: Omlenička - Výnězda - Alpská chalupa - Zahrádka - Kraví hora - Poluška - Rojov - Velký Chuchelec - Velenov - Jermaly - Kaplice, 13 km
Návrat v 16.00 hod.

V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny.


Výstava Povodeň 2002

Kulturní a informační centrum Kaplice připravuje na polovinu září do předsálí kina výstavu fotografií z povodně, která zasáhla Kaplici v srpnu 2002. Výstava by měla být zpřístupněna od 16. září 2002. Prohlídka výstavy je možná přes infocentrum města ve všední dny od 8.00 do 18.00 hodin, v sobotu od 8.00 do 12.00 hodin, nebo přímo v kině vždy hodinu před filmovým představením.

Infocentrum Kaplice dále shromažďuje veškeré další fotografie ze srpnové povodně. Jedná se o vytvoření co možná nejúplnější dokumentace a její zachování pro budoucnost. Žádáme všechny obyvatele Kaplice, kteří mají fotografie z této povodně a chtěli by je do této dokumentace věnovat, aby je přinesli do Infocentra města (zadní část kina), případně je nabídli na telefonním čísle 0336 - 311 388.

Děkujeme za spolupráci


Boj o zachování českých bohoslužeb v Kaplici

  Kostel sv. Floriána
Národnostní poměry mezi Čechy a Němci v městě pod Poluškou nebyly vždy uspokojivé. Nejvíce zasáhly do soužití obou etnik reformy prováděné osvíceneckým císařem Josefem II., kdy němčina byla nadřazena nad ostatní jazyky rakouského soustátí a stala se jazykem úředním. Toto diskriminační opatření se dotklo také kaplických Čechů. Místní farář, nástupce F. Kindermanna Jan Špalta (1778 - 1815) odmítal provádět bohoslužebné úkony v českém jazyce. Spáchané jazykové bezpráví si nedali kapličtí osadníci líbit a prosadili, že v roce 1790 byl dosazen na faru český kaplan Jan Čarda z Pacova. O tom, že kaplická fara byla jazykově utraqvistická se dozvídáme ze zápisu ve farní kronice z roku 1782. Tehdy při založení jistého náboženského spolku po německém kázání kázal český páter Pokorný z Českého Krumlova. Zápisy v matrikách byly prováděny skoro až do roku 1750 převážně česky.

Jazykový smír v církevních obřadech trval až do roku 1897, kdy nastoupil svůj úřad farář Matěj Guschelbauer. Tento kněz se choval nepřátelsky ke všemu českému a za zmínku stojí, že českým kaplanům zakazoval návštěvy českých místností a katechetovi Hrubešovi zakázal sloužit mše pro Čechy v době prázdnin v kostele sv. Floriána.

Ke kaplické farnosti patřilo kolem roku 1900 asi 4.000 duší. Z toho bylo asi 2.500 Němců a 1.500 Čechů (podle úředního sčítání v roce 1900). Němci měli v děkanském kostele tolik mší, kázání a jiných náboženských obřadů do roku, kolik předpisoval bohoslužebný řád. Mimo to se pro ně občas sloužila mše v kostele sv. Floriána. Češi naproti tomu měli jednou měsíčně kázání v kostele sv. Floriána a mši pouze na bílou sobotu. V děkanském chrámu se četlo pro Čechy při ranní vedle českých ohlášek od nepaměti také evangelium nejprve česky a pak německy. Děkan Guschelbauer zavedl pořádek obrácený a brzy po svém nastoupení, a to 9. ledna 1898, při ranní mši nečetl poprvé českého evangelia vůbec.

To bylo nové vyzvání Čechům, aby po sto letech znovu uhájili jazykový stav v kostele. Kapličtí farníci podali v červenci 1898 žádost českobudějovické konzistoři, ve které se domáhali toho, aby v kaplickém chrámu Páně byla zavedena vedle německých i česká kázání a v neděli a ve svátek sloužena jedna mše s českým zpěvem a modlitbami. O české bohoslužby se po té rozpoutal boj, který ze strany Němců byl veden s takovou urputností, že poslanci, protestantští němečtí kazatelé a celá řada rozzlobených lidí vyhrožovala konzistoři případným přestupem na evangelickou víru.

Biskupská konzistoř reagovala na žádost kaplických farníků shovívavě. Nařídila duchovní správě, aby i o české katolické příslušníky pečovala rovnocenně a rovnoprávně. Kaplický děkan nechal proto vše při starém a prohlásil, že přidá ještě jedno české kázání. Proti tomuto jednání protestovali kapličtí osadníci a vyslali k děkanovi deputaci, která však u něho nepořídila.

Dne 15. července 1901 byla vyslána desetičlenná deputace starostů a zástupců českých obcí přifařených ke Kaplici do Českých Budějo-vic, kde přednesla biskupovi svoje prosby a stížnosti ve věcech náboženských. Teprve po této intervenci rozhodla konzistoř, že bude malý český kostel sv. Floriána určen pro české bohoslužby. Nařídila děkanovi, že každou neděli a každý svátek se má konat česká mše v tomto kostele a ve velkém kostele má být čteno české evangelium, dále v neděli a ve svátek odpoledne má být české požehnání.

Po dlouhém a úspěšném boji české menšiny v Kaplici za svou jazykovou svébytnost se konala na den patrona české země sv. Václava 28. září v roce 1901 první česká mše v kostele sv. Floriána.

Václav Hajer


Doložit potvrzení o studiu

Kontaktní místo státní sociální podpory si dovoluje upozornit všechny občany, kterých se to týká, že v souvislosti se začátkem školního roku je třeba pro další čerpání dávek státní sociální podpory doložit potvrzení o studiu, návštěvě školy :

a) pro děti, které dojíždějí a dávku o příspěvek na dopravu již čerpaly a dále je v platnosti
b) pro nezaopatřené děti, starší 15 let - pro potvrzení nezaopatřenosti dítěte

Tiskopisy „Potvrzení o studiu" jsou k dispozici na kontaktním místě v Kaplici a sběrném místě ve Velešíně a dále byly zaslány školám ve spádovém území kontaktního místa v Kaplici.

J. Sládková
Referát státní sociální podpory OÚ Č. Krumlov
Kontaktní místo Kaplice

Městský úřad Kaplice zřídil
účet na povodňové dary :

000182 - 0580009369 / 0800
Vybrané finanční prostředky
budou rozděleny občanům postiženým
povodněmi dle klíče, který určí
Zastupitelstvo města Kaplice.

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434
382 41 Kaplice, tel.: +420 380 311 388 nákladem 3000 výtisků, uzávěrka
23. 8. 2002. Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330396
http://www.kaplice.ois.cz/, e-mail: info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Odpovědný redaktor J. Anderle.
Redakční rada: S. Šindelářová, Bc. M. Špičáková
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412