2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

červenec 2002 - Číslo 7 - Ročník VI.


1000 dnů pro Evropu

V druhé polovině května byl za pramalého zájmu veřejnosti i představitelů města ukončen dvouletý projekt 1000 dní pro Evropu. Tento projekt v žádném případě nebyl žádnou „megalomanskou akcí", jak ho v minulosti nazval jakýsi rozhořčený občan našeho města. Celá akce probíhala za minimálních nákladů a uskutečnila se především díky nadšení a ochotě mnoha dobrovolníků. Původní nápad Unie svobody připravit občany naší země na vstup do EU se rozhodly knihovny v Českém Krumlově a Kaplici udělat po svém. Rozhodly se představit země Evropské unie poněkud jinak a zcela netradičně. Vznikl tedy společný projekt kulturních zařízení, škol, neziskových organizací, ale i některých podnikatelů v Českém Krumlově a Kaplici.

Díky spolupráci s poslancem Ing. Pavlem Peškem se podařilo uskutečnit v průběhu akce návštěvu několika vyslanců či zástupců ambasád představovaných zemí. Cílem projektu bylo ukázat, že sjednocená Evropa vzájemně kooperující a ovlivňující život svých obyvatel není nic nového a ojedinělého. Vhodnou sondou do kulturní i politické historie jednotlivých zemí, ale také ukázkami ze současného života, byly jednotlivé země přibližovány návštěvníkům. Souběžně vznikala časová přímka, která zdůraznila nejzajímavější okamžiky vzájemného ovlivňování naší a představované země. Po nějakou dobu vedle papírové existovala také elektronická podoba, kterou bylo možno nalézt v Oficiálním informačním systému regionu Český Krumlov. Škoda jen, že nedostatečná propagace ze strany pořadatelů způsobila daleko menší zájem z řad veřejnosti, než jaký se původně předpokládal a tak se od její tvorby nakonec ku všeobecné škodě upustilo. V průběhu měsíce, kdy byly jednotlivé země představovány, měli občané možnost vidět na radnici také vyvěšenou příslušnou vlajku.

Ohlédneme-li se zpět, musíme konstatovat, že byla pro obyvatele našeho města připravena rozmanitá plejáda akcí a že nás navštívilo mnoho zajímavých osobností. Zvláště v první části se nám podařilo zapojit školy (včetně Základní umělecké školy), kino, městské kulturní zařízení, Sportclub U Froňků i knihovnu. V druhé části se projevila časová náročnost. Vše trvalo moc dlouho a nedokázali jsme udržet pozornost veřejnosti a také změny v týmu organizátorů částečně ovlivnily celkový průběh akce.

Členové taneční skupiny Fioretto v dobových kostýmech

Celá akce byla zahájena představením Řecka. Ve vestibulu kina byla instalována výstava dětských prací Řecká minulost i současnost. Možná, že si někdo vzpomene na besedu Řecké ostrovy, příroda a památky s Radkem Janákem. Silným zážitkem pro mnohé bylo setkání s arcibiskupem Kryštofem, který přiblížil účastníkům pravoslavné Řecko minulosti i současnosti. Itálii nám přiblížil vzpomínkami na svá studia Msgre. Jiří Reinsberg, o toleranci jsme hovořili se Sváťou Karáskem. Francii nám připomnělo divadelní představení Bolka Polívky a Chantal Poullain Šašek a královna. Na besedě u Froňků jsme měli možnost poznat fotografa Otu Mírného. Se žáky Obchodní akademie a Gymnázia o Radě Evropy ve Strasbourgu besedoval a o své poznatky se podělil poslanec Ing. Pavel Pešek. Okruh zájemců si získaly večery s ředitelkou Oblastního archivu v Českém Krumlově Mgr. Annou Kubíkovou, která se ve svých povídáních zaměřila na konkrétní působení krumlovských vladařů na dění v Evropě. Obohatila naše znalosti vyprávěním o kavalírských cestách mladých Eggenbergů, připomněla německé manželky krumlovských vládců a německé kořeny Schwarzenbergů, přiblížila nám své zážitky z cesty za poklady švédských archivů, kde našla knihy z knihovny Petra Voka.

Se Španělskem nás seznámila Mgr. Helena Kopáčová, která hovořila o svých zážitcích ze Španělska. Ukázky tanců španělské renesance představila taneční skupina Fioretto. Hudbu 13. a 14. století předvedla skupina Kvinterna v kostele sv. Floriána. Pan Pavel Čada vylíčil své zážitky z poutní cesty do Santiaga de Compostela v severním Španělsku. Koněspřežnou drahou z Českých Budějovic do Lince nás provedl Mgr. Tomáš Malina a účastníci cyklistické projížďky po trase Řemeslo na řece poznali každodenní život v Rakousku. Historii vinařství u nás i v Německu spojenou s degustací značkových vín nám přiblížil dr. Celnar. Radost nám udělalo představování Velké Británie. Nejprve jsme u Froňků prožili příjemný večer s Vítem Klimešem nad šálkem dobrého čaje, pak jsme se dozvěděli o tajném výletu skupiny Beatles do Kaplice (vzpomínkový večer připravili pracovníci Městského divadla v Českém Krumlově).

Nezapomenutelnou událostí bylo Povídání o Skotské vysočině, při kterém nám nejen paní Mgr. Hošková přiblížila skotské zvyky a tradici, ale skupina Carmentis předvedla skotské tance ve vlastnoručně vyhotovených kiltech. Vše bylo doplněno specialitami skotské kuchyně podle receptů profesora Erazima Koháka. Mimořádný a zplnomocněný velvyslanec Portugalské republiky Jeho Excelence pan Antonio Cascais nás nejen seznámil se svou zemí, ale také se ujal milé povinnosti a slavnostně zahájil provoz internetové studovny v městské knihovně. Irský večer plný hudby a tance skupiny Rinceoirí přiblížil další zajímavou zemi. Kouzelnou atmosféru starých legend přiblížilo divadelní představení Rytíři krále Artuše v podání Studia dell´arte z Českých Budějovic. Cyklus o severských zemích zahájily švédské filmy a již zmíněná Archivářova cesta za poklady Švédska Mgr. Kubíkové. Finsko jsme poznávali díky bývalé kulturní atašé Mgr. Markétě Hejkalové, která v této zemi jistý čas pobývala a dnes překládá knihy z finštiny (např. Mika Waltari). Navíc jsme svým příznivcům ukázali krásy Norska v podání herce a režiséra Jana Kačera. Teprve dodatečně jsme zjistili, že tato země členem EU není.

Není účelem vyjmenovat zde všechny akce a osoby - ti, kteří s námi Evropou cestovali je znají. Každý si mohl vybrat podle svého vkusu. Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se na průběhu celého projektu podíleli. Přesto, že nám vždy všechno nevyšlo docela podle představ, bylo pro nás svátkem akce připravovat a naplňovalo nás radostí společné úsilí. Doufám, že se opět najde příležitost k podobně tvořivé spolupráci.

Daniela Wimmerová - spoluautorka projektu


Obnoven hrob PhDr. Johanna Matthäuse Klimesche

Na městském hřbitově byl obnoven původní hrob PhDr. Johanna Matthäuse Klimesche, narozeného v Rozpoutí u Kaplice. Tento význačný rodák Kaplicka se zabýval historií Šumavy, shromažďoval údaje o šumavských rytířských rodech, studoval mimo jiné i historii hradu Pořešín a sepsal Nástin dějin okresu Kaplice.

Pomník Johanna Mathäuse Klimesche


Oznámení knihovny

Městská knihovna Kaplice upozorňuje své návštěvníky, že během prázdninových měsíců bude v knihovně tento provoz:

Oddělení pro dospělé:
provoz zůstává nezměněný

Oddělení pro děti:
zavřeno od 22. 7. - 11. 8. 2002

Internetová studovna:
Po 9.00 - 12.00 13.00 - 18.00
Út 9.00 - 12.00 13.00 - 17.00
St 9.00 - 12.00 13.00 - 15.00
Čt 9.00 - 12.00 13.00 - 18.00
9.00 - 12.00 13.00 - 15.00

Pobočka na sídlišti Míru:
v srpnu zavřeno

Pobočka Blansko:
od července se mění půjčovní doba:
úterý 16.30 - 18.30
provoz nebude přerušen


Centrum služeb pro zdravotně postižené

Kaplická 586, 381 01 Český Krumlov, tel. +420 380 711 764

OZDRAVNÝ ZÁJEZD DO ITALSKÉHO MĚSTEČKA BIBIONE
14. 9. - 21. 9. 2002
Zájezd je určen nejen zdravotně postiženým občanům, ale i širší veřejnosti. Ubytování v apartmánech (od 1200,- do 2400,- ), doprava autobusem (1450,-), služby technického doprovodu při ubytování. Cena nezahrnuje pojištění, stravování a plážový servis.

Poznávací výlety:
Benátky, Terst a zámek Miramare, Verona a plavba lodí po lagunách.
Odjezd 13. 9. ve večerních hodinách. Bližší informace u vedoucí zájezdu p. M. Plánské, tel. +420 380 741 330 nebo na tel. +420 380 711 764.

REKONDIČNÍ POBYT PRO KARDIAKY
ZÁŘÍ 2002
Lipno nad Vltavou - penzion Lipenka
19. - 30. září 2002, cena 2300,- Kč (ubytování, stravování, pojištění a doprava z Č. Krumlova). Zahrnuje cvičení, relaxační cvičení, meditace a kondiční vycházky. Zajištěna odborná péče (lékař, zdrav. sestra, cvičitelka, vedoucí rekond. pobytu).

Přihlášky:
Centrum služeb pro zdravotně postižené
Kaplická 586, Český Krumlov

Bližší informace:
Mgr. R. Marhounová - vedoucí centra


U S N E S E N Í
39. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 24. 6. 2002

Zastupitelstvo města po projednání:

I.    s c h v a l u j e

*

poskytnutí finančního příspěvku Kontaktnímu a krizovému centru pro drogovou závislost CPDM o.p.s. se sídlem v Českém Krumlově na rok 2002 ve výši 12.500,- Kč pro zajištění protidrogové prevence ve městě Kaplice

*

prodej části pozemku p.č. 76/1 k.ú. Pořešín o výměře cca 700 m2 Janu Tampírovi, bytem Pořešín 66 za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej části pozemku p.č. 721/3 k.ú. Kaplice o výměře cca 120 m2 Ivaně Žáčkové, bytem Kaplice 815 za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej části pozemku p.č. 1234/2 k.ú. Kaplice o výměře cca 16 m2 manželům Janě a Aleši Kiclovým, bytem Kaplice 282 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

odkoupení lesního pozemku č. PK parcely 1470 k.ú. Pořešín o výměře 34.300 m2 od Zbyňka Bahenského, bytem Kaplice 459 za cenu 150.000,- Kč + nákl. spoj. s odkoupením

*

vstup Města Kaplice se svými pozemky do honebních společností Vousáč Malonty a Malše Skoronice dle zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti

*

zaokruhování vodovodního řadu v lokalitě Malšské údolí dle varianty č. 1 zpracované VaK JČ a.s. České Budějovice s přihlédnutím ke vznesené připomínce Ing. Karla Macha

*

provedení změn rozpočtu Města Kaplice na rok 2002 dle předloženého návrhu odboru I MěÚ Kaplice

*

Dodatek vyhlášky města Kaplice č. 1/2002 o místních poplatcích tak, jak byl předložen

*

přijetí finančního daru od firmy ISOTHERM s.r.o. Kaplice ve výši 50.000,- Kč na zřízení víceúčelového sportoviště a finančního daru od Vodovodů a kanalizací JČ, a.s. České Budějovice ve výši 10.000,- Kč na nákup sanitky

*

výstavbu komunikace k Poliklinice Kaplice dle předložené varianty č. 2 zpracované Atelierem SIS, České Budějovice

*

přemístění parkovacího automatu z parkoviště v Českobudějovické ulici na parkoviště v Dlouhé ulici

*

instalaci okapních svodů z balkonů v obytném souboru Šumavská v ceně 35.000,- Kč a opravu schodů z městského parku na sídliště 9. května v ceně 150.000,- Kč - finanční krytí obou akcí bude provedeno změnou rozpočtu města z prostředků ušetřených na akci „Rekonstrukce Českobudějovické ulice"

II.     s o u h l a s í

*

s bezúplatným převodem pozemku p.č. 141/1 k.ú. Blansko o výměře 6945 m2 (veřejné prostranství okolo finských domků u kostela v Blansku) od Pozemkového fondu ČR na Město Kaplice dle zákona č. 95/1999 Sb.

*

s připojením se Města Kaplice jako vedlejší účastník k žalobě ve věci uložení povinnosti strpět napojení vodovodu a kanalizace splaškové a dešťové vody pro obchodní dům KREDO v Kaplici

III.     n e m á     n á m i t e k

*

aby majitelé rodinných domků v Linecké ulici čp. 824 až 829 požádali o zahájení stavebního řízení na realizaci parkovacích míst v Linecké ulici

IV.     b e r e     n a     v ě d o m í

*

stížnost Ludvíka Zábuška, bytem Kaplice 760 na provozování jízd mládeží na skateboardech na sídlišti 9. května s tím, že do doby výstavby nového víceúčelového sportoviště bude využita pro tento sport asfaltová plocha u ZŠ Školní

V.     o d k l á d á

*

rozhodnutí ve věci prodeje části pozemku p.č. 650/1 k.ú. Kaplice do doby ukončení restitučního řízení

*

žádost Okresní organizace Českého svazu chovatelů v Č. Krumlově o prodej objektu čp. 11 v Horské ulici v Kaplici

*

rozhodnutí o vstupu Města Kaplice do Svazu měst a obcí Jihočeského kraje

VI.     o d s t u p u j e

*

od prodeje půdních prostor v čp. 478 Pohorská ulice manželům Brejžkovým, bytem Kaplice 1. máje 761 (schváleno zastupitelstvem města 15.1.2001), pokud manželé Brejžkovi nedodají stavební povolení na výstavbu bytové jednotky v termínu do 31. 7. 2002

VII.     z a m í t á

*

prodej prioritních akcií České spořitelny a.s., které vlastní Město Kaplice dle nabídky společnosti Global Brokers, a.s. a Spořitelní holdingové společnosti Die Erste Österreichische Sparkasse Anteilsverwaltungssparkasse

*

žádost manželů Leflerových, bytem Kaplice, Šumavská 891 o možnost snížení hypotečního úvěru na byt v obytném souboru Šumavská, vzhledem k tomu, že nelze dodatečně měnit uzavřenou hypoteční smlouvu

Ing. František Doležal
starosta města
Jan Kozojed
místostarosta


Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Kaplici

   Kandidující strana  Platné hlasy  % plat. hlasů
1  Národně demokratická strana  2  0,06
2  Demokratická liga  3  0,09
3  Česká strana soc. demokratická  915  25,59
5  Občanská demokrat. aliance  9  0,29
6  Volba pro budoucnost  8  0,25
7  Humanistická aliance  5  0,16
8  Akce za zrušení Senátu a proti vytunelování důchod. fondů   7  0,22
9  Naděje  10  0,32
11  Republikáni Miroslava Sládka  23  0,74
12  Cesta změny  13  0,42
13  Česká strana národně sociální  33  1,06
15  Strana zdravého rozumu  3  0,09
16  Strana venkova - spojené občanské síly  116  3,75
19  Česká pravice  1  0,03
20  Republikáni  2  0,06
21  Sdružení nezávislých  72  2,32
22  Občanská demokrat. strana  729  23,57
23  Komunistická strana Čech a Moravy  641  20,73
25  Koalice KDU-ČSL, US-DEU  331  10,70
26  Strana za životní jistoty  65  2,10
27  Pravý Blok  19  0,61
28  Strana zelených  85  2,74


Pošta v Kaplici mezi léty 1562 až 1828

  Poštovní vůz
Kaplice leží na staré obchodní stezce, tzv. Cáhlovské, která spojovala Horní Rakousy a jižní Čechy. Po zvolení Ferdinanda I. českým králem 23. října 1526 povolává král italskou rodinu Taxisů, aby zavedla pravidelné jízdní spojení mezi Vídní a Prahou. Za králova pobytu v Linci bylo nutno zřídit prozatímní poštovní spojení s Prahou, které vedlo přes Kaplici. Tato „provizorní pošta" vedla přes Kaplici v letech 1562, 1564, 1606, 1613 a 1622. Stanice „prozatímní pošty" bývaly vzdáleny od sebe zhruba dvě poštovní míle. Jedna poštovní míle měřila 7.586 metrů a u stanice „prozatímní pošty" býval vždy i zájezdní hostinec. Pan Otto Mörtl uvádí v této souvislosti stížnost jízdního posla Pobla na poštmistra v Kaplici, „který chová jen tři koně a ti jsou v tak špatném stavu, že nikdo nechce na tuto stanici více jezdit." Třetího dubna 1614 „poštovní posel Ondřej Lemerick z Kaplice prosí o přidělení mimořádného koně" a v letech 1614 až 1622 je tento Ondřej Lemerick uváděn jako příležitostní poštmistr v Kaplici.

Na poštovní stanici vyměňovali poslové koně a dávali si potvrdit příchod i odchod v „listonošské knížce". V roce 1622 ukazuje „listonošská knížka", že knížecí dopis byl odeslán 1. srpna v Linci, 2. srpna byl dopis ve Freistadtu a 3. srpna v děvět hodin dopoledne v Kaplici, v 15 hodin v Č. Budějovicích a v 19 hodin ve Veselí nad Lužnicí. Doprava pošty z Lince do Prahy trvala čtyři dny. Jízdní poslové měli předepsáno denně urazit 7 mil v létě a 6 mil v zimě. V nutných případech pak měli urazit 12 až 14 mil, což je více než sto kilometrů na koni za den. Od roku 1628 získává štýrský šlechtic Jan Kryštof Paar hodnost nejvyššího dvorského poštmistra s právem jmenovat poštmistry, ale jejich proplácení prováděla česká komora. Během třicetileté války, v roce 1630 byla Kaplice poštovní stanicí na trati z Prahy až do Benátek. Na konci třicetileté války, v roce 1653, je poprvé uváděn nový poštmistr v Kaplici Jiří Schober, který dle berní ruly z roku 1654 má čtyři koně, 6 krav, 5 jalovic, 3 ovce a 4 svině.

Poštmistrem v Kaplici byl Jiří Schober do roku 1673, kdy jej vystřídal Ferdinand Leopold Schober, i když Jiří Schober je ještě v roce 1685 uváděn v kupní smlouvě jako „poštmistr a městský radní". V tu dobu se však u kupních smluv uváděly bývalé hodnosti i u „důchodců". Na konci 17. století byla stále poštovní trať České Budějovice - Kaplice - Freistadt uváděna jako „jízdy podle potřeby". Kaplice je uváděna jako poštovní stanice dosažitelná z Prahy za tři dny jízdy, se střídáním jezdeckých koní na poštovních stanicích. Kaplický poštmistr Ferdinand Leopold Schober byl v roce 1697 současně i radním a v roce 1714 dokonce primátorem města Kaplice. Umírá v roce 1723 a vdova prosí knížete Karla Josefa Paara, aby jmenoval jejího staršího syna Jana Jiřího Schobera poštmistrem v Kaplici. Ke své prosbě přikládá dopis, ve kterém hrabě Paar jejímu zemřelému muži přislíbil, že bude moci předat poštu svému synovi Janu Jiřímu Schoberovi, který byl pro tuto funkci uznán schopným. Hrabě Paar žádosti vyhovuje a již v roce 1723 je uváděn jako poštmistr v Kaplici Jan Jiří Schober.

Poštovní trať z Lince přes Freistadt, Kaplici a Č. Budějovice do Prahy byla až do roku 1750 „příležitostná". Teprve od 1. října 1750 dochází k pravidelné poštovní trati z Prahy do Lince přes Kaplici a od 1. dubna 1750 byla v Kaplici zřízena „řádná poštovní stanice". Pošta z Prahy vyjížděla dvakrát týdně, ve středu a v neděli v poledne. Z Lince do Prahy v neděli a ve čtvrtek. Po třech dnech dojela vždy do druhé cílové stanice. Na jedné z prvních poštovních map Království českého z roku 1750 je Kaplice uváděna jako poštovní stanice na trase mezi Freistadtem a Č. Budějovicemi. V roce 1757 je uváděn kaplický poštmistr Jan Jiří Schober již jako zemřelý a tak 28. února 1757 byl jeho úřad poštmistra v Kaplici svěřen na jeden rok na zkoušku jeho synovi Josefu Karlovi Schoberovi. Osmého dubna 1758 dvorní poštovní komise a vrchní poštovní úřad v Linci rozhodli, aby dosavadnímu poštovnímu administrátorovi v Kaplici Josefu Karlu Schoberovi byla tato stanice svěřena definitivně jako poštmistrovi. „V uplynulém roce byla stanice dobře spravována, provoz plynul po celý rok bez stížností. Koně i poštovní výstroj byla v dobrém stavu". Také Josef Karel Schober je od roku 1770 v Kaplici radním.

V roce 1785 v Topografii království českého je uvedena „pohraniční poštovní stanice Kaplice, odkud odchází pošta dvakrát týdně do Budějovic a právě tolikrát do Freistadtu v Rakousku". Dvanáctého června 1792 se stává poštmistrem v Kaplici syn Josefa Karla Schobera stejného jména. Jedenáctého listopadu 1793 Josef Karel Schober a jeho manželka Marie Anna postupují svému synovi Josefu Karlovi Schoberovi otcovský poštovní dům na náměstí číslo 39 a příslušné hospodářství v celkové ceně dvanáct tisíc zlatých. Syn vykonával funkci poštmistra v Kaplici jen krátce, neboť 28. ledna 1795 umírá. Současně s ním se uvádí od 12. března 1792 poštmistrem v Kaplici Antonín Hall, učitel a obecní písař ve Vyšším Brodě, zeť Josefa Karla Schobera.

Od 28. února 1795 vede poštu vdova po Josefu Karlu Schoberovi Anna Schoberová, která se 2. října 1796 podruhé vdává za Karla Bedřicha Krumbholze, který se od 7. dubna 1797 na dlouhých čtyřicet let stává poštmistrem v Kaplici. Umírá 27. září 1837 a nástupcem byl jmenován jeho syn Jan. Za vedení kaplické pošty Karlem Bedřichem Krumbholzem bylo poštovní spojení mezi Č. Budějovicemi a Lincem přes Kaplici celoroční, většinou jezdecky, s dvěma páry spojů, tam i zpět v týdnu. Poštovní silnice z Prahy do Lince měla délku 17 poštovních mil. Mapa poštovních spojů z roku 1827 uvádí, že přes Kaplici jezdí normální poštovní vozy (diligence). Poštovní stanice Kaplice byla dosažitelné z Prahy za 40 hodin. Z roku 1828 je znám dopis s nejstarším poštovním razítkem - Kaplitz a tím se uzavírá prvá, méně známá historie kaplické pošty.

František SchusserLinecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2002-07.htm on line 413

Vstupenky je možno zakoupit týden dopředu.
Pokladna je otevřena 1 hodinu před promítáním.


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc červenec 2002

2. 7. 2002 - ROZHLEDNA NA SLABOŠOVCE
Odchod z parku v 9.00 hod.
Pěší trasa: Kaplice - Suchý vrch - Na Papírně - Přísečno - Bída - Besednice - Slabošovka - Besednice, 12 km
Návrat do Kaplice v 15.45 hod.

9. 7. 2002 - Z NOVÝCH HRADŮ DO HORNÍ STROPNICE
Odjezd z Kaplice A. v 9.10 hod. do Benešova nad Černou
Pěší trasa: Nové Hrady - Nové Hrady, hraniční přechod - Veveří - U křížku - Vranní hnízdo - Šejby - Dlouhá Stropnice - Horní Stropnice, 16 km
Návrat v 17.20 hod.

16. 7. 2002 - NA POLUŠKU A KRAVÍ HORU
Odjezd z Kaplice A v 10.00 hod. do Omleničky
Pěší trasa: Omlenička - Výnězda - Alpská chalupa - Zahrádka - Kraví hora - Poluška - Rojov - Velký Chuchelec - Velenov - Kaplice, 13 km
Návrat v 16.00 hod.

23. 7. 2002 - Z HORNÍHO DVOŘIŠTĚ PŘES MLÝNEC DO VYŠŠÍHO BRODU
Odjezd z Kaplice A v 7.55 hod. na nádraží ČD Kaplice, odtud vlakem do Horního Dvořiště
Pěší trasa: Horní Dvořiště nádraží ČD - Horní Dvořiště - Svatomírov - Konrátov - Mlýnec - Dolní Drkolná - Herbertov - Těchoraz - Vyšší Brod, 14 km
Návrat v 17.45 hod.

30. 7. 2002 - VÝHLEDY Z DROCHOVA
Odchod z parku v 9.00 hod.
Pěší trasa: Kaplice - Ješkov - Benčice - Drochov - Mladoňov - Květoňov - Zámeček, 13 km
Návrat v 15.00 hod.

V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny.


Soutěž mobilních telefonů

Dne 1. července 2002 byla ze 114 poskytnutých telefonních čísel na mobilní telefony k zasílání SMS zpráv o kultuře, vylosována výherkyně paní Marie Uxová. Hlavní cenou soutěže byla dobíjecí karta k mobilnímu telefonu v hodnotě 500,- Kč, kterou si paní Uxová vyzvedla osobně. Výherkyni upřímně gratulujeme.

Zároveň se omlouváme všem, kteří nám poskytli svá čísla a dosud od nás neobdrželi žádnou SMS zprávu. Jedná se o některá čísla sítě Paegas a Oskar. Bohužel ani jeden z těchto operátorů nepodporuje službu zasílání SMS zpráv z e-mailových adres. Pokud budete mít i nadále zájem o zasílání kulturní nabídky, kontaktujte prosím svého operátora a dohodněte se s ním o rozšíření této služby i na váš mobilní telefon.

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434
382 41 Kaplice, tel.: +420 380 311 388 nákladem 3000 výtisků, uzávěrka
26. 6. 2002. Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330396
http://www.kaplice.ois.cz/, e-mail: info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Odpovědný redaktor J. Anderle.
Redakční rada: S. Šindelářová, Bc. M. Špičáková
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412