2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

srpen 2002 - Číslo 8 - Ročník VI.


Hlasy čtenářů

Psí exkrementy - všude kam se podíváš.

Tedy hlavně v zimě. Co se týče pohledu na volné plochy mezi paneláky je nyní situace poněkud lepší. Je to hlavně kvůli travnaté pokrývce, která leccos skryje. Což na druhou stranu může být nevýhodou pro lidi méně pozorné a nebo pro obyvatele našeho města, kteří se rozhodnou pro večerní procházku. To aby si vzali baterku, tedy pokud se nebudou procházet pod lampou. Nejen, že je to nechutné a pro naše čichové buňky nepříjemné, ale hlavně to může být nebezpečné i kvůli přenosu a rozvinutí všelijakých chorob. A to si na té trávě hrají děti!

Ale co s tím? Zbavíme se původců? Ale ty psy jsme ochočili a přivedli my! Tak co s tím? Myslím, že jsou daleko lepší způsoby, jak tento problém vyřešit. Co to třeba uklidit? Ale jistě a rádi, ale musí být také kam! Proč město nevyužije těch 800,- Kč, které dostává od každého, kdo má v bytě psa, na zřízení speciálních odpadkových košů na tento druh odpadu, jako je tomu i v jiných městech? Takto je majitel psa vydán na milost a nemilost kritikům a lidem.

Bohužel s tím mám osobní zkušenost. Když náš pes udělal potřebu ve vysoké trávě u příjezdové cesty k rybníku, vrhnul se ke mně jeden starší šedivý pán a celý rudý v obličeji se pod hrozbou pětisetkorunové pokuty dožadoval odstranění výkalu. Nevím podle čeho si mě z několika lidí venčících pejsky v okolí vybral. Nicméně mi po vyžádaném uklizení (do protrženého igelitového koše na běžné odpadky, což vzhledem k povaze odpadu není vhodné) odmítl sdělit číslo svého průkazu a jméno, které jsem si chtěla zaznamenat. Odkázal mě na Městský úřad v Kaplici a i když jsem se slušně těchto údajů dožadovala jménem svých rodičů, majitelů psa, nakonec mě ze své dřevěné úřadovny u rybníka vyhodil. Co se dá dělat?

Není cílem chovatelů psů prostředí znečišťovat a většina se snaží chodit venčit někam do přírody, ale ne vždy to ten pes vydrží třeba až do lesa a udělá potřebu například někde v trávě u příjezdové cesty k rybníku ...

Myslím, že bychom měli mít alespoň možnost po našich pejscích uklidit a někam tento odpad vyhodit. Možná by ani nebylo od věci označit některé plochy, zejména dětská hřiště, zákazem vstupu psů, aby se tak předešlo újmám na zdraví, které by psi mohli dětem způsobit.


  Spojené soubory Musikus Singen a Couver voices v kostele sv. Floriána v Kaplici
Koncert v kostele

Ve středu 24. července vystoupily v Kaplici v kostele sv. Floriána spojené soubory Musikus Singen ze Siegenu a Couver voices z Cách v Německu. Pod vedením sbormistryně Heike Scholl-Braun připravili pro diváky, kterých přišlo něco přes padesát, program složený nejen ze starší duchovní hudby, ale i ze spirituálů a rytmických gospelů.

Tento koncert byl závěrečným koncertem souborů na jejich letním turné v Čechách a Rakousku. Kromě Kaplice soubory vystoupily v klášterním kostele ve Vyšším Brodě, v kostele v Linci a v kostele na Svatém Tomáši.


Hlášení městského rozhlasu

Jak byli občané Kaplice informováni v předcházejících číslech Kaplického zpravodaje, proběhla rekonstrukce městského rozhlasu. Jeho pobočná ústředna vznikla nově i v městském infocentru. A právě Kulturní a informační centrum převzalo od městského úřadu vlastní provozování městského rozhlasu.

S hlášením by se posluchači měli pravidelně setkávat tři dny v týdnu, a to v pondělí, ve středu a v pátek. V pondělí a ve středu je pravidelná doba určena k vysílání rozhlasu v 11.00, ve 14.00 a v 17.00 hodin. V pátek je to pak jen 11. a 14. hodina. Vysílání v této době bude probíhat pouze tehdy, budou-li připravena potřebná hlášení. V případě potřeby bude městský rozhlas vysílat některá hlášení i mimo pravidelnou dobu. Bude se jednat o mimořádná hlášení ve výjimečných případech.

Veškerá hlášení se přijímají v infocentru města (zadní část kina) v písemné podobě. Hlášení by neměla přesáhnout délku sto slov. Za komerční hlášení a některá hlášení mimo pravidelné hodiny se vybírají poplatky dle sazebníku uloženém v infocentru. Nekomerční oznámení, hlášení mimořádných událostí (vypnutí proudu, uzavření vody apod.) a oznámení neziskových a zájmových organizací v pravidelných hodinách jsou zdarma.

Po překonání drobné technické obtíže, bude vlastnímu hlášení předcházet i krátká reprodukce hudby.

Jiří Anderle - ředitel KIC


Volby do zastupitelstev obcí

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech 1. a 2. listopadu 2002. Městský úřad v Kaplici jako pověřený obecní úřad ve smyslu zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů §21, zveřejňuje seznam obecních úřadů, kterým se budou podávat kandidátní listiny :

* Městský úřad Kaplice - registrační úřad pro kandidátní listiny do zastupitelstva města Kaplice a obce Benešov nad Černou, Besednice, Bujanov, Dolní Dvořiště, Horní Dvořiště, Malonty, Netřebice, Omlenice, Pohorská Ves, Rožmitál na Šumavě, Soběnov, Střítež, Zvíkov

* Městský úřad Velešín - registrační úřad pro kandidátní listiny do zastupitelstva města Velešín

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, připojí ke kandidátní listině petici podepsanou voliči zapsanými ve volebních seznamech a podporujícími její kandidaturu. Veškeré náležitosti petice stanoví zákon č. 491/2001Sb. v §21. Podle stejného zákona, §21 odst.4 jsou stanoveny počty podpisů na peticích v jednotlivých obcích:

obec počty podpisů na peticích
pro nazávislé
kandidáty
pro sdružení
nezávislých kandidátů
Benešov n. Č. 49 86
Besednice 32 56
Bujanov 25 41
Dolní Dvořiště 50 86
Horní Dvořiště 25 36
Kaplice 215 502
Malonty 45 78
Netřebice 22 31
Omlenice 22 31
Pohorská Ves 17 23
Rožmitál n. Š. 20 28
Soběnov 16 22
Střítež 17 24
Velešín 120 279
Zvíkov 3 4

Kandidátní listiny se podávají nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do 16.00 hodin registračnímu úřadu. Vzhledem k tomu, že termín voleb do zastupitelstev obcí je stanoven na dny 1. a 2. listopadu 2002, je posledním dnem lhůty pro podání kandidátní listiny den 27. srpna 2002 do 16.00 hodin.

Jarmila Trojáková - tajemnice MěÚ


Prvé stopy osídlení Blanska

  Na úpatí Hradišťského vrchu můžeme najít i boží muka a kapličky z 19. století
V Archeologických nemovitých památkách je uváděno „Hradiště u Blanska" dvakrát. Jednou jako mohylová pohřebiště a podruhé jako hradiště - oppidum a výšinné sídliště. V případě mohylového pravěkého pohřebiště uvádí Jan Michálek a Petr Zavřel nález pěti až sedmi nejistých mohyl. Tyto mohyly byly nalezeny v sedle pod vrcholem Hradišťské hory, asi 500 metrů SSV od Blanska. Nedaleko odsud, na kótě 774, se nacházejí zbytky pravěkého hradiště. Je elipsovitého tvaru o rozměrech přibližně 200 x 100 metrů, s kamenným valem po obvodu. Dělí se na vnitřní hradiště a předhradí. Vnitřní val se váže na mohutnou skálu tvořící vlastní hrad. Obvod celého objektu je cca 650 metrů. Na jihu, východě a severozápadě je ohraničeno příkrými svahy a skalnatými srázy a na ostatních stranách přístupnějšími terasovitými stráněmi. Obvod plošiny byl chráněn hradbou, jejíž zbytek je dosud patrný v podobě mírně vyvýšeného valu. Hlubší prohlubeň v severní části valu je snad pozůstatkem původního vchodu.

Podle polohy, tvaru i způsobu opevnění je lze zařadit do mladší doby bronzové, tedy asi tisíc let před Kristem. Není vyloučeno, že se může jednat i o periodu pozdně hallstadského, případně laténského období. Na témže místě se později zřejmě nacházela i slovanská pevnost, pravděpodobně předsunutá hlídka kmene Doudlebů z let 900 - 800 před Kristem. Průzkumný výkop, provedený v roce 1931, prokázal v nálezu zbytky ohořelých dřevěných palisád a štěrkovitého náspu. Výsledky tohoto průzkumu zhodnotil E. Simbbiger v německém časopise Sudeta a Franz provedl řez valovým opevněním i rekonstrukcí hradby. Hradba byla zbudována z kamene a dřeva. Byla široká něco přes metr a vysoká tři metry. Podle archeologického průzkumu zanikla požárem. O tomto „Hradišti Blansko" psali i Dubský, J. Maličký, Jansová, A. Beneš, J. Fröhlich a Jiří Záloha. Pan Oto Mörtl a Miroslav Svoboda uvádí v této souvislosti i údaje ze staré německé katastrální mapy „vordere Strasche" (přední stráž) a „lange Strasche (dlouhá stráž).

Jedenáctého března 1980 ohlásil student Jan Kára, že při melioračních pracích nedaleko obce Blansko bylo porušeno pět středověkých jam s četným výskytem keramiky. Vzhledem k tomu, že příkopy byly již připraveny k zasypání, bylo možno provést jen povrchový průzkum a v rychlosti prokopat jednu kulturní jámu, která byla prakticky přepůlena melioračním kanálem. Z půdorysu měla tvar nepravidelného půloblouku o poloměru 120 cm. Od místa, kde byla přetnuta příkopem se její dno svažovalo do největší hloubky 70 cm. Byla zahloubena do žlutého písčitého podloží a měla jednotnou hnědočernou výplň se střepy, uhlíky a úlomky kostí. Zbývající čtyři jámy byly stejného druhu. Průzkum vyhodnotil PhDr. Petr Zavřel. Hlavními a nejčetnějšími nálezy byly zlomky keramiky. Jde převážně o zlomky užitkových nádob, hlavně hrnců větší velikosti a o fragmenty velkých tuhových zásobnic. Bezuché hrnce byly tvaru vejčitého a amforovitého a největší vydutí v horní třetině těla. Okraje nádob jsou rozevřené, poněkud zesílené a prostě oválné. Mají různý tvar, například válcovitý, kuželovitý, nebo trychtýřovitý. Ukazují na první polovinu 13. století a vyvíjejí se plynule z předchozích mladohradištních typů okrajů. Jsou zde však zastoupeny i typy druhé poloviny 13. století. Vyskytují se i typické okraje zásobnic kyjovitého tvaru, nahoře mocně zesílené a rovně seříznuté. Tyto mohutné nádoby, původně vysoké až jeden metr, kónické nadprůměrně silnostěnné s povrchem potuhovaným byly vyráběny v době mladohradištní a ve 13. století a sloužily pro uchování obilí a jiných potravin. Keramika byla vyrobena z hlíny jen málo ostřené, poměrně jemně hnětené. Šedohnědé zbarvení, přecházející až do červena ukazuje na vypalování v neredukčních pecích. Mají drsný povrch dna, obtisk podsýpky do dna. Značky na dnu jsou kruh, v němž jsou kolmo na sebe postaveny oboustranné šipky, mřížkovitě čtvrcený čtverec a plasticky provedená růžice.

Skalní val pod Hradišťským vrchem  
Jako nejčastější výzdobný dekor je použita vlnovka. Tato vlnovka je někdy ohraničena vodorovnými rýhami. Objevuje se také jednoduchá šroubovice - častá na keramice 12. a 13. století. Do stejné doby lze datovat další výrazný způsob výzdoby, který je možno pozorovat na nalezeném střepovém materiálu. Jsou to kapkovité vpichy a záseky řazené v pruhu vedle sebe na podhrdlí. Mají různý tvar - kapek, okrouhlých vpichů, protáhlých zářezů. Je třeba se ještě zmínit o dalším z keramických výrobků - o přeslenech. Jsou vyrobeny ze stejného materiálu a stejně vypáleny jako spolu s nimi vypálená keramika. Všechny nálezy jsou nesporně sídlištního charakteru a při podrobnějším průzkumu by se zcela jistě přišlo na další doklady tohoto osídlení. Nálezy odpovídají historickým zprávám, které existují o nedaleké Kaplici z druhé poloviny 13. století. Nálezy z Blanska svým charakterem odpovídají době, kdy slovanský živel ovládal jižní Čechy a poukazují na ráz osídlení před německou kolonizací jižního pohraničí.

František SchusserLinecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2002-08.htm on line 301

Vstupenky je možno zakoupit týden dopředu.
Pokladna je otevřena 1 hodinu před promítáním.


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc srpen 2002

6. 8. 2002 - NOVÉ HRADY A OKOLÍ
Odjezd z Kaplice autobusem v 9.10 hod. do Benešova nad Černou.
Pěší trasa: Nové Hrady - Mordová rokle - přírodní hraniční kámen - Zevlův mlýn - Sokolí hnízdo - Údolí - Tereziino údolí - Cuknštejn - Humenice - Horní Stropnice, 14 km

13. 8. 2002 - NA POLUŠKU A KRAVÍ HORU
Odjezd z Kaplice autobusem v 10.00 hod. do Omleničky.
Pěší trasa: Omlenička - Výnězda - Alpská chalupa - Zahrádka - Kraví hora - Poluška - Rojov - Velký Chuchelec - Velenov - Jermaly - Kaplice, 13 km

20. 8. 2002 - Z VYŠŠÍHO BRODU PŘES KAPLIČKY NA LIPNO
Odjezd z Kaplice autobusem v 5.20 hod. do Vyššího Brodu.
Pěší trasa: Vyšší Brod - Mnichovice - Frantoly - Adámky - Kapličky - Medvědí stěna - Lipno n/Vlt. nádraží ČD, 16 km
Návrat osobním vlakem ve 14.18 hod. přes Rybník.

27. 8. 2002 - K ZŘÍCENINĚ HRADU LOUZEK
Odchod z parku v 9.00 hod.
Pěší trasa: Kaplice - Zámeček - Mlýn u Velíšků - Louzek - Ješkov - Kaplice, 11 km

V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny.


Kultura

Na 7. září plánované Kaplické slavnosti jsou kvůli popovodňové situaci zrušeny !

IC Kaplice


Úprava plakátování

Na základě usnesení Rady města se od 1. července ujalo Kulturní a informační centrum plakátovací služby na území města Kaplice. Výlep plakátů upravuje Vyhláška města č.1/1996 o veřejných prostranstvích, kde se přímo praví: „Vylepování a jiné zveřejňování plakátů a obdobných tiskovin je možné pouze na plochách k tomuto účelu vyhrazených a výhradně prostřednictvím plakátovací služby."

Přestože tato vyhláška platí již šest let, nebyla vždy zcela uplatňována. Vzhledem k malému počtu plakátovacích míst se plakáty živelně věšely na různá více či méně vhodná místa. Bohužel ani na plakátovacích plochách neprobíhalo vyvěšování plakátů zcela uspokojivě. Stávalo se, že byly různě přelepovány a jejich umísťování nebylo vždy zcela v souladu s estetickými a mnohdy ani funkčními požadavky.

Až na výjimky nebyly plakátovací plochy příliš udržovány, a to se podepsalo na jejich technickém stavu. Zvláště je to patrné na plakátovacích bubnech, které mají horizont své slávy již dávno za sebou. V této souvislosti byl odstraněn buben na křižovatce Českobudějovické ulice u parku, kde ho nahradil nedaleko stojící a nově opravený bývalý reklamní poutač. Podobně budou odstraněny i zbývající dva plakátovací bubny u prodejny Jednota v Omlenické ulici a na sídlišti Na Vyhlídce.

V současné době je již objednáno zhotovení deseti nových plakátovacích ploch, které budou během srpna až září rozmístěny na vytypovaná místa po celém městě. Bude se jednat nejen o centrum města (Lineckou, Dlouhou a Novohradskou ulici), ale i o části okrajové, jako je například ulice Pohorská, Míru a další. Tím by se měla nejen zvýšit úroveň, ale i kvalita informování obyvatel. Je třeba podotknout, že by se nemělo jednat o konečný stav, ale dle finančních možností by se síť plakátovacích ploch měla ještě dále rozšířit. Kromě toho bude postupně ve spolupráci s městskou policií stíhán i veškerý nevhodný výlep, a to včetně neoprávněného výlepu na plakátovací plochy.

Sběrna plakátů je zřízena v Infocentru města, Linecká 434, Kaplice (zadní část kina). Plakáty se zde přijímají v pracovní době ve všední den od 8 do 18 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Za výlep plakátů je účtován poplatek dle sazebníku umístěném v infocentru. Cena se odvíjí od velikosti plakátu a doby, po kterou má být vyvěšen. Slevy, případně nevybírání tohoto poplatku je možné u zájmových a neziskových organizací a u akcí, kde není vybíráno vstupné, a to pouze v konkrétních případech a na základě dohody s provozovatelem plakátovacích ploch.

Plakátování tak nyní získává pevnější řád, který začíná být zvolna uplatňován. Naše úsilí směřuje k vytvoření funkčního systému, který bude všeobecně prospěšný.

Jiří Anderle - ředitel KIC

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434
382 41 Kaplice, tel.: +420 380 311 388 nákladem 3000 výtisků, uzávěrka
26. 7. 2002. Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330396
http://www.kaplice.ois.cz/, e-mail: info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Odpovědný redaktor J. Anderle.
Redakční rada: S. Šindelářová, Bc. M. Špičáková
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412