2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

prosinec 2002 - Číslo 12 - Ročník VI.


Volby do zastupitelstva

Volby do Zastupitelstva města Kaplice proběhly v pátek 1. a v sobotu 2. listopadu 2002. Celkem se na území města Kaplice volilo v devíti volebních okrscích. K volbám do místních zastupitelstev se dostavilo 2.777 z 5.611 zapsaných voličů, což odpovídá volební účasti 49,49 %. Voleno bylo 21 zastupitelů, které voliči mohli vybírat z osmi kandidujících stran.

Výsledky voleb dle volebních stran
Občanská demokratická strana   13.929   6 mandátů
Sdružení nezávislých   10.981   5 mandátů
Komunistická str. Čech a Moravy   8.628   4 mandáty
Česká str. sociálně demokrat.   4.857   2 mandáty
Koalice KDU-ČSL, US-DEU   4.067   2 mandáty
Str. venkova - spoj. občan. síly   3.991   1 mandát
MĚSTO PRO OBČANY   3.119   1 mandát
Strana za životní jistoty   1.644   0 mandátů
 
Vítězní kandidáti do zastupitelstva města
Šedivý Josef, ODS   1.087   7.80%
Mgr. Havelka Jiří, ODS   1.041   7.47%
Jiskra Ferdinand, SNK   919   8.36%
Mgr. Světlý Karel, SNK   885   8.05%
Ing. Doležal František, ODS   885   6.35%
Froněk Jan, ODS   859   6.16%
Mgr. Sviták Josef, SNK   789   7.18%
Kozojed Jan, ODS   737   5.29%
Kaloš Josef, KSČM   720   8.34%
Toncar Karel, SNK   710   6.46%
Ing. Mach Karel, ODS   686   4.92%
Bauernöpl František, SNK   605   5.50%
Bedlivý Josef, KSČM   559   6.47%
Mgr. Lukš Libor, NK   546   17.50%
Blessberger Josef, KDU-ČSL   526   12.93%
Blahna Vladimír, KSČM   510   5.91%
Ing. Kozyrev Václav, ČSSD   503   10.35%
Tíkal Bohumil, KSČM   478   5.54%
Mgr. Bartyzal Ludvík, SV SOS   474   11.87%
Malena Petr, ČSSD   436   8.97%
MUDr. Čurdová Milena, KDU-ČSL   418   10.27%


Ustavující zasedání zastupitelstva města

Ustavující zasedání Zastupitelstva města Kaplice bylo svoláno na pondělí dne 18. listopadu 2002 do kulturního domu v Kaplici. Programem tohoto zasedání bylo složení slibu nově zvolených zastupitelů a volba nového starosty, dvou místostarostů a členů rady města. Zahájením a řízením zasedání zastupitelstva byl ze zákona pověřen pan Ing. Václav Kozyrev. Ten přednesl úvodní řeč :

Vážení spoluobčané, dámo a pánové zastupitelé, letošní komunální volby postavily vás, zvolené zastupitele, do čela samosprávy města Kaplice a státní správy, kde bude působnost na cca jedné třetině bývalého správního okresu Český Krumlov. Toto demokraticky zvolené městské zastupitelstvo nebude mít lehký úkol, neboť dochází k reformě státní správy a Město Kaplice přebírá kromě Českého Krumlova velkou část kompetencí a pravomocí k vykonávání státní správy na svěřeném území bývalého okresu. Tato reorganizace státní správy, jakož i každá reorganizace, přináší ze začátku daleko více práce, nákladů a řešení problémů do té doby, dokud nebudou všechny systémy a vazby optimálně nastaveny.

Město Kaplice, které i v minulých čtyřech letech mělo velmi napjatý rozpočet a příjmy často stěží pokrývaly nutné mandatorní výdaje, nyní ještě muselo převzít dle dřívějších dohod o privatizaci polikliniku v Kaplici, která je stavebně a technicky vyhospodařena a bude si žádat nemalé náklady na opravy a rekonstrukce. Uvedu nyní jen některé další větší potřebné akce k realizaci: Historický objekt na Bělidle začíná být problémový a začal by podléhat zkáze, pokud se nezačne s jeho postupnou asanací a rekonstrukcí. Stále více se jeví potřebná průjezdová či obchvatná komunikace na Benešov a Malonty, protože stále se zvyšující průjezdy středem města devastují stávající komunikace. Bude zřejmě nutná i velká investice do čistírny odpadních vod.

Tím jsem chtěl jen upozornit na některé náročné úkoly, které nás čekají, a všichni víme o mnoha dalších potřebných investicích k plnění. Samozřejmě, že realizace všech těchto akcí si, ať již v první či poslední řadě, nárokuje potřebné finanční prostředky. O rozpočtu pro příští rok teprve jednáme a rozhodně to nebude taková výše, která by nám zajistila plnění alespoň částí výše uvedených akcí. Proto vyplývá rozhodně povinnost pro nás zastupitele, jak se zamyslit nad získáním větších příjmů vlastními aktivitami a návrhy, ať již přes podnikání, kde máme zatím dvě společnosti s ručením omezeným - Správu domů a Technické služby, ať již rozšířením předmětů činnosti, či zřízením dalších. Ale velká potenciální rezerva, která podle mě není plně využívaná, je v tom, propojit vzájemnou snahu a vůli občanů, podniků, podnikatelů a přitom musí sehrát budoucí orgány města rozhodující roli, jako ten, který zapaluje a stanovuje cíle a je jejich koordinátorem a investorem.

Výše uvedené úkoly a způsob jejich naplnění jsem zmínil proto, že nelze úspěšně pracovat v zastupitelstvu města jinak, než společně jako jeden celek. Právě uplynulé komunální volby rozhodily trošku strany, sdružení i skupiny obyvatel a jejich zastupitelů, ale vyzývám všechny zastupitele, aby nyní po svém dnešním zvolení, pracovali jednotně a společně jako sehraný tým, jinak nelze výše uvedené náročné akce a cíle splnit. Po svém zvolení musí starosta, místostarostové a rada města a všichni zastupitelé, být zástupci všech občanů a ne jedné strany či skupiny. V zájmu nejlepšího řešení se můžeme i tvrději střetávat, ale s veřejně prezentovanými názory a odborně či fundovaně připravenými. Ale výsledkem by mělo být to nejlepší, co pomůže rozkvětu města a spokojenému životu jeho občanů a dětí. Zároveň toto nově zvolené zastupitelstvo musí hledat takové formy práce, aby do řízení a správy města bylo zapojeno co nejvíce občanů. Proto hned na tomto prvním zasedání, se vážení spoluobčané, dámy a pánové, ucházíme o vaší účinnou všestrannou podporu nejen těch, kteří jste přítomni, ale všech občanů.

Vážení spoluobčané, dámy a pánové, dochází k rozšíření svěřené státní správy v našem městě. Radnice a tedy všichni členové zastupitelstva města musí být jednoznačně na straně zákona a zákonnosti. To je první záruka právního státu a na základě plnění právních norem platných pro všechny, můžeme vytvářet optimální prostor právního státu se sociálně tržním hospodářstvím. Samozřejmě stává se, že některá celostátní norma či zákon není odpovídající každému místu a situaci, a dá to často daleko více práce, ale lze většinou najít tu správnou hranici, míru, či mez respektování zákona na jedné straně i ochranu zájmů a práv a svobod každého občana na straně druhé.

Vážená zastupitelko, vážení zastupitelé, práce v zastupitelstvu není lehká a vyžaduje většinou pečlivé studium překládaných materiálů do jednání zastupitelstva, konzultací i v terénu a s občany a i získání někdy právních a ekonomických informací. Rozhodně si každý zastupitel, a to říkám ze své dlouholeté praxe ve společenských organizacích i z orgánů města, musí uvědomit, že udělám-li cokoliv dobře ve službách občanům a pro město, tak je to samozřejmé, a je to vždy zásluhou všech, ale jakýkoliv nedostatek, či neplnění, pokud je na místě a je nám vytknut, je třeba brát jako další úkol či výzvu k jeho splnění. Chci také poděkovat všem, kteří v obecním zastupitelstvu pracovali v minulém volebním období pod vedením starosty Ing. Františka Doležala a místostarosty pana Jana Kozojeda.

Dovolte mi, abych vám všem upřímně blahopřál k vašemu zvolení a popřál do čtyřletého funkčního období hodně sil, moudrosti a tolerance při prosazování svých názorů a názorů druhých, při hledání koncensu nejoptimálnějších řešení.

Poté byla zvolena tříčlenná návrhová a volební komise. Jejím předsedou byl zvolen pan Mgr. Karel Světlý, který dále pokračoval v řízení zasedání zastupitelstva. Jako první byla provedena volba starosty města. Na tento post byli navrženi pan Ferdinand Jiskra a pan Josef Šedivý. Během přímé volby byl těsnou většinou zvolen novým starostou města pan Ferdinand Jiskra. Na post uvolněného místostarosty města byl zvolen pan Josef Kaloš oproti panu ing. Františku Doležalovi, který ve volbě neuspěl. Nově byla zřízena i funkce druhého, neuvolněného místostarosty. Na tu byl zvolen pan ing. Václav Kozyrev. Všichni tři předcházející funkcionáři města se zároveň staly členy rady města. Na zbývající čtyři místa byli zvoleni pánové Josef Šedivý, Jan Kozojed, František Bauernöpl a Petr Malena.

Závěrem zasedání zastupitelstva se ujal nový starosta města pan Ferdinand Jiskra své funkce a přednesl svůj proslov :

Paní zastupitelko, páni zastupitelé, vážení spoluobčané. Jsem potěšen, že jste se dostavili v takovém počtu, protože to ukazuje na váš zájem o věci veřejné.

Vždy něco končí a něco začíná. Ano, dnešním dnem začíná nová etapa v řízení tohoto města a teprve čas, onen neúprosný a ke všem nám spravedlivý, ukáže, jaká bude. Z úvodních slov prvního řídícího schůze ing. Kozyreva bylo možno kromě jiného vystopovat pojmy jako je tolerance, spolupráce, slušnost, serióznost, pracovitost. Lze přidat další atributy, které jsou pokora, nadstranickost a proto také podání ruky všem, tedy i těm, kteří v těchto volbách neuspěli a nebyly naplněny jejich představy. To podání ruky ke spolupráci považuji za základ ve směřování Kaplice a osad. Tady vůbec nejde o osobní ambice, tady vůbec nejde a nesmí jít o Jiskry, Doležaly, Kaloše či kohokoliv jiného, tady musí být prioritou zájem občanů zde žijících. Proto z tohoto místa zcela jasně a zásadně deklaruji, že dělám tlustou čáru za vším tím nepěkným, špatným a mnohdy nechutným, čím byla Kaplice prostoupena v období volebním a především pak v nedávných 14 dnech. Jako rodák tohoto města, mající k němu svůj vnitřní osobní vztah, nemohu a nebudu konat jinak, než jsem sdělil. Zdali tato výzva bude vyslyšena a akceptována již není věcí mou.

Vážení zastupitelé, vážení spoluobčané, přeji vám vše, co si přejete pro sebe, přátele, pro své blízké a dnešní jednání zastupitelstva končím volně presentovanou myšlenkou svého oblíbeného anglického politika : neříkám, že to bude lehké, ale říkám, že to bude stát za to.

Veřejné ustavující zasedání zastupitelstva města proběhlo za velké účasti kaplických občanů.


Nový zákon - více úkolů

V roce 1991 svěřil zákon obcím od samostatné působnosti i zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Ale současně je zmocnil, aby si k zabezpečení těchto místních záležitostí zřídily obecní policii. Od té doby uplynulo více než deset let. Tak, jak při přípravě a schvalování zákona o obecní policii byly určité rozpaky a možno říci i obavy, jaké pravomoci a povinnosti strážníkům svěřit, uplynulých deset let zcela jednoznačně prokázalo, že strážníci svoji nezastupitelnou roli ve státě a společnosti plní. Důkazem toho je samotná, poměrně rozsáhlá novela zákona o obecní policii a některých navazujících právních norem, které nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2003. V zákoně o obecní policii i nadále zůstává, že činnost obecní policie je koncipována jako činnost veřejně prospěšná, jejimž prostřednictvím obec zajišťuje klid a pořádek na svém katastrálním území. Z toho vyplývá, že strážníci jsou oprávněni řešit některé přestupky podle přestupkového zákona. Jde zpravidla o taková protiprávní jednání, která mají velmi blízko k zmiňovanému veřejnému pořádku a narušují nebo ohrožují zájem společnosti, jehož ochrana je svěřena právě strážníkům.

Nová právní úprava zákona je výrazně širší a vcelku optimálně pokrývá rozsah působnosti strážníků a to i u přestupků proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Nový zákon rovněž nově koncipuje možnost působení strážníků jiné obecní policie na území další obce, která sama obecní policii nezřídila. Zákonnou podmínkou je, aby se takové obce nacházely na katastrálním území stejného kraje a uzavřely veřejnoprávní smlouvu. Vytváří se tak kraje a uzavřely veřejnoprávní smlouvu. vytváří se tak příznivější podmínky pro to, aby i menší obce, které nemají dostatek finančních prostředků pro zřízení vlastní obecní policie mohly sdružit tyto prostředky a strážníci pak mohli působit i na katastru těchto obcí. Rozšířením pravomocí, možností působit i v jiných obcích a nejen proto, že je více než dříve nezbytná spolupráce obecní policie s policií ČR a to především v oblastech služebních úkolů, které se vzájemně prolínají. Bez takovéto spolupráce si ani realizaci některých úkolů, nelze představit. Nový zákon, který vychází z dosavadních zkušeností, i nadále předpokládá především preventivní činnost strážníků a omezování rušivých momentů bezpečného a klidného života občanů. Jak se tento záměr podaří realizovat, záleží na mnoha okolnostech. Samozřejmě především na strážnících. Na obecní policii si občané zvykali dost pomalu. Když ji konečně přijali, nemělo by se zapomínat, že je zde především proto, aby řešila problémy, které se právě občanů bezprostředně dotýkají, což žádný zákon, byť sebelepší, vyřešit nemůže.


PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom poděkovat panu učiteli Liboru Lukšovi, panu učiteli Karlu Světlému a zástupci ředitele panu Borovkovi, taktéž třem spolužačkám M. Skypalové, J. Maroszové, S. Krieschové za obětavou a rychlou pomoc, kterou poskytli naší dceři při ohrožení zdraví.

Děkuje rodina Šulkova


Vánoční zvyky na Šumavě

Vánocům předcházel advent, v němž se měli lidé po celoročním pracovním shonu věnovat podle příkazů církve více péči o svou duši. Po večerech se celá rodina i s čeledí modlila růženec, někdy však nechávali tuto společnou chvilku jen na pátek. Během adventu se nekonaly žádné taneční zábavy. Říkalo se, že svatá Kateřina (25. listopadu), o jejímž svátku advent začínal, zavírá muzikanty do chléva. Také šenky bývaly často prázdné.

Svátek sv. Mikuláše neměl dlouho tradici, rychle se však rozšířil. Již v 19. století chodil Mikuláš v ornátě a s berlou po vesnici a navštěvoval menší děti. S sebou vodil na řetězu čerta a doprovázel ho anděl, který měl v košíku jablka, ořechy, cukroví i drobné hračky. Každé dítě muselo přednést nějakou básničku, správně odpovědět na položené otázky, aby dostalo nadílku. V některých vsích Mikuláši nechodili a nadílku děti dostávaly do punčoch, které si přichystaly na okno.

Rozpustilou slavností byla obchůzka Lucek večer před svátkem sv. Lucie (12. prosince). Mladé dívky se oblékly do bílých košil, tváře si začernily sazemi, někdy je skryly za závoj a tak vtrhly postupně do všech domů. Ve světnici se rozběhly na všechny strany, rozházely peřiny, zpřevracely oblečení a boty, přendaly hrnce a nádobí, na podlahu rozsypaly popel. Někdy také chytaly muže, jimž pak „mydlily" tvář bramborem a holily je třískou louče. Po zpřevracení celé místnosti naruby zazpívaly mnohde vinš, za nějž dostaly od hospodáře dárek, a již se řítily dále. Na tento svátek bylo zakázáno příst a každá hospodyně, která byla u kolovratu přistižena, musela Luckám zaplatiti pokutu.

Vánoce se dříve na Šumavě neslavily tak okázale jak v pozdějších časech. Vánoční stromek lidé neznali. Zvyk strojit stromek se rozšířil pod vlivem města až ve 20. století. O Štědrém dnu (24. prosince) se lidé postili, dětem se obvykle slibovalo, že pokud dodrží půst, uvidí večer zlaté prasátko. Hospodyně připravovala během dne jídla na večer. I když se vařila jídla postní, muselo jich být dostatek, neboť na vánoce mělo být všeho dost. Štědrovečerní stůl zdobívalo ve starých šumavských chalupách chvojí, na stole stály ošatky a mísy jablek a ořechů. Tradičním jídlem bývala hrachová polévka a především kuba - omaštěné a v troubě upečené vařené kroupy promíchané se sušenými houbami. Ke kubovi se podávala muzika - uvařené sušené švestky a hrušky. Potom bývala ještě vánočka a ovoce. Zvyk podávat k večeři rybu se rozšířil později, vařila se obvykle s různými omáčkami (na černo apod.) Část jídla ze štědrovečerního stolu dostával všechen dobytek, a někdy i drůbež. Drobty přišly také do ohně v peci, svůj díl dostala studna a ovocné stromy v sadu, kam se dával kousek housky a jablka, někdy se ke stromům zakopaly rybí kosti. Po večeři chodila celá rodina na slavnostní půlnoční mši. Kromě ní se na Štědrý den prováděla řada magických praktik, které měly různým způsobem ovlivnit či objasnit osud.

Hospodáři stříleli do vzduchu, aby zahnali čarodějnice, sledovali i měsíc, podle něhož odhadovali úrodu. O dalším životě se dohadovali nad rozkrojenými jablky, nad olovem vlitým do vody a podobně. Nejvíce zkoušek postupovala svobodná děvčata, aby jistila, zda se vdají. Z došku vytrhlo děvče hrst slámy, byl-li počet stébel sudý, do roka se mělo vdát. Často si děvčata psala na papírky jména chlapců z okolí, a potom si tahala, za kterého se provdají. Jindy zase děvče opatrně odkrojilo slupku z jablka, kterou pak hodilo přes rameno za sebe - jaké písmenko slupka utvořila, takové měl mít ve jméně ženich. Běžné také bylo sledovat, ze které strany bude štěkat pes, v tu stranu se mělo děvče provdat.

Na svátek sv. Štěpána (26. prosince) chodívali po vsi koledníci s bukáčkem. Šlo o soudek, který měl místo dna napjatou kůži. Na středu kůže byl upevněn svazek žíní, který třen navlhčenými prsty vydával zvuk hlasu ptáka bukače. Koledníci popřáli vždy hospodáři a hospodyni zdar v novém roce a odnesli si za to ovoce a různé pamlsky.

Václav Hajer


Okénko do historie

Osudy amerických letců u Kaplice

Před vánocemi v roce 1944 došlo ke smutné události. Dnešním generacím asi není příliš známá, ale někteří pamětníci na ní jistě vzpomenou. Dne 19. prosince 1944 startoval z letiště v Amedola v jižní Itálii svaz bombardovacích letadel 15. USA AF s cílem zaútočit na města Most - Plzeň. Mezi nimi byl i letoun Boeing B-17 G Flying Fortress č. 42-97739, jehož posádku tvořili: první pilot - Lt. Woodruff J. Waren z Marylandu, druhý pilot - Lt. Donald L. Hart z Mass., navigátor - Lt. Burke W. Jay z New Jersey, bombometčík - Lt. William Jelly z Michiganu, radista - Sgt. Frank Pinto z Texasu, druhý navigátor - Lt. George D. Mayett z New Yorku a střelci - Sgt. Joseph Cox z Alabamy, Sgt. Ralph Henry z Alabamy, Sgt. Benjamin J. Sheppard z New Jersey a Sgt. Warren Anderson z Floridy.

Při náletu na Plzeň byl tento letoun poškozen protiletadlovou palbou a ihned se vracel. Podle posledního radiového volání (volací znak 650 - 1. Lt. S. P. Upsher) byly poškozeny (vyřazeny) dva motory, letadlo stále klesalo a tedy nemohlo přeletět zpět přes Alpy. Kapitán letadla se rozhodl pro nouzové přistání a zároveň vydal povolení k opuštění letadla padákem. Seskočili tedy Sgt. Anderson, Sgt. Sheppard, Sgt. Henry, Lt. Jay a Lt. Jelly. Prvním čtyřem se podařilo dobře dopadnout v okolí Budákova, vydali se směrem na Č. Budějovice a dostali se v pořádku do zajetí, Lt. Williama Jellyho zanesl ale vítr až ke Svatému Kamenu, kde zůstal v padáku viset na stromě. Tam jej nalezli příslušníci Volksturmu z Tiché a starosta Witzany jej takto bezbranného a přesto, že se vzdával, střelil do břicha a usmrtil ho. Kde byl tento letec pochován zatím nevíme.

Letadlo mezitím nouzově přistálo na louce vedle silnice mezi dnešními hraničními přechody Dolní Dvořiště - Wullovitz. Bylo to asi ve 13.30 - 14.00 hodin. Zbytek posádky odmontoval palubní zbraně a vyvěsil bílý prapor. Dětem, které v tu dobu šly kolem ze školy, rozdávali američtí letci čokoládu. U letounu tedy zůstali: Lt. Warren, Lt. Hart, Sgt. Pinto, Lt. Mayett, Sgt. Cox a čekali na zajetí.

  Skála v Nových Domkách
V odpoledních hodinách přijelo k letadlu nákladní vozidlo z Kaplice. Osádku tvořilo asi pět osob německého četnictva pod vedením npor. K. Lindmayera. Celému komandu ale prakticky velel Kreisleiter NSDAP Fr. Strosser. Řidič a závozník byli civilisté z Kaplice. Na korbě náklaďáku byli američtí letci eskortováni do Kaplice. Ten den lehce popadával sníh a na silnici se tvořila námraza. Silnice u Zdíků nevedla přímo tak, jako dnešní E55, ale tvořila tam menší oblouk se stoupáním. Ještě dnes je zbytek cesty vidět ve svahu. Vozidlo do stoupání nemohlo vyjet, kola mu klouzala. Velitel eskorty tak nařídil americkým letcům seskočit a auto do kopce vytlačit. Když se tak stalo a vozidlo bylo již na kopci, zahájili Strosser a Lindmayer do amerických letců palbu ze samopalů a na místě je usmrtili. Tři z nich údajně zastřelil Lindmayer a zbývající dva Strosser. Později to odůvodňovali tím, že zajatci chtěli uprchnout, což byl nesmysl, neboť kdyby tak chtěli učinit, mohli to provést po přistání a nečekat celé hodiny na zajetí. Eskorta zavražděné americké letce vysvlékla do naha a provizorně je zakopali na poli vedle silnice. Ještě večer byla na silnici krev a čerstvý hrob se černal na zasněženém poli. Hrozná událost se v Kaplici brzy rozkřikla. Řidič a závozník byli civilisté a možná že nemlčeli ani další četníci z doprovodu. Domorodé obyvatelstvo Kaplice hrůzný čin odsuzovalo a část se obávala odvetného amerického náletu a proto počala budovat protiletecké úkryty - díry do skály v Nových Domkách.

Je to smutná událost. Bohužel i takové jsou součástí historie. Jistě se ptáte, jaký byl její závěr? Po skončení války byla celá situace vyšetřována vojenskými úřady USA. Ostatky amerických letců u Zdíků byly exhumovány a převezeny, pravděpodobně na společný hřbitov. Jeden z vrahů npor. četnictva Karl Lindmayer spáchal dne 8. května 1945 sebevraždu zastřelením. Byl pohřben 10. května 1945 v 9.00 hodin na hřbitově v Kaplici (hrob odd. VIII - 14a, dnes již zrušen). Tehdejší správa hřbitova a hrobník p. Thurm musel orgánům USA pod přísahou potvrdit, že Lindmayera osobně znal a skutečně jej pohřbil. Druhý vrah Kreisleiter Strosser byl v r. 1945 zadržen americkou armádou u Vyššího Brodu, později souzen, odsouzen k trestu smrti a popraven.

Miroslav Svoboda

Prameny: Jan Mähr - Miroslav na Moravě (historik zabývající se osudy spojeneckých letců za II. světové války), Pamětníci z Dolního Dvořiště, Kaplice a okolí, Kniha pohřbených města Kaplice, Okresní archiv Č. Krumlov, Obecní úřad Dolní DvořištěLinecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2002-12.htm on line 388

Vstupenky je možno zakoupit týden dopředu.
Pokladna je otevřena 1 hodinu před promítáním.


KULTURNÍ NABÍDKA
na prosinec

1. 12. dětský pořad
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Promítání pásma pohádek, Mikulášská nadílka

Kino Kaplice, 14.00 hod. vstupné 15,- Kč

5. 12. soutěžní podvečer
ČERTOVSKÁ SHOW

Dětská diskotéka, soutěže, světelná show, ohňostroj

Náměstí Kaplice, 17.00 hod. vstup volný
 

10. 12. koncert
PAVEL BOBEK

V koncertu legendy naší country hudby zazní nejslavnější a nestárnoucí písničky a hity. Doprovod Miloš a Lída Nopovi

Kino Kaplice, 19.30 hod. vstupné 120,- Kč

12. 12. koncert
VÁNOČNÍ KONCERT ŽÁKŮ

Předvánoční koncert žáků Základní umělecké školy Kaplice

Kaple při ZUŠ, 16.30 hod. vstup dobrovolný

18. 12. koncert
VÁNOČNÍ KONCERT UČITELŮ

předvánoční koncert učitelů ZUŠ Kaplice a jejich hostů

Kaple při ZUŠ, 18.00 hod. vstup dobrovolný

20. 12. koncert
EXFANTA A KAPLICKÉ KVARTETO

předvánoční koncert skupiny Exfanta, Kaplického smyčcového kvarteta a školních dětí

Kostel sv. Floriána, 19.30 hod. vstup dobrovolný

23. 12.  
ŽIVÝ BETLÉM

koledy, narození Ježíška, předání Betlémského světla

Náměstí, 17.00 hod. vstup volný

26. 12. koncert
ŠTĚPÁNSKÝ KONCERT

V tradičním varhaním vánočním koncertu účinkuje L. Schwarz, P. Sedláčková a další

Kostel sv. Petra a Pavla, 14.30 hod. vstup dobrovolný

31. 12. zábava
SILVESTROVSKÝ PLES

Tanec, zábava, ohňostroj. Hrají Papouškovo sirotci

Kulturní dům, 20.00 hod. vstup 80,- / 60,- KčDŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE KAPLICE
Prosinec 2002

2. - 6. 12. PODÍVEJ SE MI DO OČÍ
  - soutěž pro ZÚ

3. 12. FLORBAL
  - okrskové kolo - žáci a žákyně 6.-7.tříd - začátek v 9.00 hod hala ZŠ Školní

4. 12. ČERTOVSKÉ HRÁTKY
  - veselé soutěže pro příchozí, od 15.00 hod v DDM

9. - 13. 12. TRADICE V PROSINCOVÉM LIDOVÉM KALENDÁŘI
  - pro děti ze ZÚ

11. - 13. 12. ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH PERNÍČKŮ
  - od 13.30 hod., pro děti ze ŠD

16. 12. VÁNOČNÍ STROMEK PRO ZVÍŘÁTKA
  – 15.15 sraz v DDM
  FLORBAL
  - okrskové kolo - žáci 8.-9.tříd - od 9.00 hod hala ZŠ Školní
  VÁNOČNÍ SKŘÍTEK Z JABLEK A OŘECHŮ
  - výroba v zájmových kroužcích

16 .- 20. 12. MLÁĎATA
  - soutěž o ceny pro členy ZÚ
  VŠETEČNÝ ANDĚLÍČEK
  - pro MŠ

17. 12. ZPÍVÁME VÁNOČNÍ KOLEDY
  - pro ZvlŠ Blansko

18. 12. KAPLICKÁ VÁNOČNÍ LAŤKA
  - v ZŠ Fantova - od 14.15 hod soutěž ve skoku vysokém
  VÁNOCE
  - tradice české i světové - ŠD


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc prosinec 2002

3. 12. 2002 - Z POHORSKÉ VSI DO BENEŠOVA NAD ČERNOU
Odjezd autobusem v 9.10 hod. do Pohorské Vsi.
Trasa: Pohorská Ves - návštěva keramické dílny paní Čuprové - Lužnice - Jitronice - Kuří - Benešov n. Černou, 14 km

10. 12. 2002 - Z KAPLICE PŘES PŘÍSEČNO DO BESEDNICE
Odchod z parku v 9.00 hod.
Trasa: Kaplice - Blansko - Na Papírně - Přísečno - Bída - Besednice, 14 km

V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny.


Fotbal Kaplice

okresní přebor - přípravka
9. kolo   FK Spartak Kaplice - FK Slavoj Č. Krumlov   3:2 (1:2)
I. A - mladší žáci
9. kolo   FK Spartak Kaplice - Spartak Trhové Sviny   4:2 (3:0)
10. kolo   FK Spartak Kaplice - SK Rudolfov   4:1 (3:1)
8. kolo   SK Č. Budějovice "C" - FK Spartak Kaplice   4:0 (1:0)
11. kolo   FK Spartak Kaplice - SK Zliv   4:0 (2:0)
I. A - starší žáci
9. kolo   FK Spartak Kaplice - Spartak Trhové Sviny   7:0 (3:0)
10. kolo   FK Spartak Kaplice - SK Rudolfov   9:0 (5:0)
8. kolo   SK Dobrá Voda u ČB - FK Spartak Kaplice   1:0 (0:0)
11. kolo   FK Spartak Kaplice - SK Zliv   1:1 (0:0)
krajský přebor - mladší dorost
9. kolo   FK Olympie Týn n/V. - FK Spartak Kaplice   1:0 (0:0)
10. kolo   FK Spartak Kaplice - Lokomotiva ČB   1:0 (0:0)
11. kolo   FK Spartak Kaplice - FK Rašelina Soběslav   kontum. 3:0
12. kolo   FK Spartak Kaplice - FK Tábor "B"   6:0 (3:0)
13. kolo   Slovan J. Hradec - FK Spartak Kaplice   1:1 (0:0)
krajský přebor - starší dorost
9. kolo   FK Olympie Týn n/V. - FK Spartak Kaplice   1:1 (1:1)
10. kolo   FK Spartak Kaplice - Lokomotiva ČB   0:4 (0:2)
11. kolo   FK Spartak Kaplice - FK Rašelina Soběslav   1:3 (0:1)
12. kolo   FK Spartak Kaplice - FK Tábor "B"   0:5 (0:2)
13. kolo   Slovan J. Hradec - FK Spartak Kaplice   5:0 (3:0)
I. B - "B" muži
9. kolo   FK Spartak Kaplice "B" - SK Slavia ČB   0:3 (0:1)
10. kolo   SK Včelná - FK Spartak Kaplice "B"   1:4 (0:1)
8. kolo   JIP Větřní - FK Spartak Kaplice "B"   0:4 (0:2)
11. kolo   FK Spartak Kaplice "B" - Spartak T. Sviny   8:0 (4:0)
12. kolo   FK Spartak Kaplice "B" - FK Slavoj ČK "B"   2:1 (1:0)
13. kolo   Nové Hrady - FK Spartak Kaplice "B"   1:2 (0:0)
divize - "A" muži
11. kolo   SK Benešov - FK Spartak Kaplice   4:0 (2:0)
10. kolo   dohr. FK Spartak - FC Dragoun Břevnov   4:2 (1:0)
12. kolo   FK Spartak Kap. - SK Aritma Praha   2:0 (0:0)
13. kolo   dohr. SK Spartak MAS Sez. Ústí - FK Spartak   6:3 (2:2)
15. kolo   FK Spartak Kaplice - SK Strakonice 1908   2:3 (2:2)

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434
382 41 Kaplice, tel.: +420 380 311 388 nákladem 3000 výtisků, uzávěrka
25. 10. 2002. Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330396
http://www.kaplice.ois.cz/, e-mail: info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Odpovědný redaktor J. Anderle.
Redakční rada: S. Šindelářová, Bc. M. Špičáková
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412