2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

říjen 2002 - Číslo 10 - Ročník VI.


Slovo starosty

Blíží se konec volebního období a proto nastává čas, abychom složili účty. Vlastní závěr byl velmi silně ovlivněn ničivými povodněmi, jejichž účinky byly o to horší, že přišly ve dvou vlnách velmi rychle za sebou a jejich důsledky se mnohde sčítaly. Voda nás zaplavila jako první a nebyl čas se na ni připravit, jak tomu bylo v oblastech, postižených později. I přesto ani tam se nepodařilo povodni zabránit ani jí zmírnit. Nechci zlehčovat možnosti alespoň ovlivnit průběh povodní, ale z minulosti víme, že povodně přicházely a nedalo se jim zabránit a asi ani v budoucnu nebudou existovat možnosti velkou vodu zastavit.

Pro mne je obtížné se k této situaci vyjadřovat, protože mne zastihla mimo republiku. Byl jsem na dovolené v Řecku a nemohl jsem se urychleně vrátit, protože jsem byl odkázán na autobusovou dopravu cestovní kanceláře. O situaci v Kaplici jsem byl informován prostpřednictvím SMS zpráv, ale bohužel jsem nemohl aktivně pomoci. Prováděná opatření byla koordinována mým zástupcem. Slyším některé kritické hlasy, ale rovněž i řadu pozitivních hodnocení. Po válce bývá vždy mnoho generálů a bohužel jsou to většinou ti, kteří ruku k pomoci nepodali. Na druhé straně byla řada dobrovolníků, kteří i v době svého volna přišli pomoci v době nejpotřebnější. Především těmto bych chtěl co nejsrdečněji poděkovat. Do této skupiny patří i pracovníci Technických služeb pod vedením pana Josefa Šedivého. Svým chováním šli příkladem ostatním a jejich zásluhy je těžké popsat slovy. Panu Šedivému patří dík i za operativní a nezištné poskytnutí svých soukromých strojů, které účinně pomáhaly při záchranných pracích. Na odstraňování škod i záchranných pracích se samozřejmě podílela celá řada dalších osob, které zde není možné všechny vyjmenovat i přesto bych jim všem chtěl tímto poděkovat. Také bych chtěl poděkovat všem, kdo přispěli materiálně nebo finančně postiženým spoluobčanům, ať už prostřednictvím města nebo i jiným způsobem. Projevila se nesmírná obětavost a solidarita celé řady lidí. Na účtu města bylo shromážděno přibližně 420 tis. Kč a zastupitelstvo města tyto peníze rozdělilo postiženým občanům podle velikosti postižení bytu a bytového zařízení.

Velká voda nás velmi zasáhla, existují však města, která jsou na tom podstatně hůře. Ihned po opadnutí vody bylo nutno přistoupit k odstraňování škod, abychom se mohli vrátit k normálnímu způsobu života. To se nepovedlo ještě absolutně, některé rodiny jsou ubytovány v náhradních prostorách, ale život se postupně vrací do normálu. Těžce poškozená ještě zůstávají sportoviště v areálu Spartaku, včetně koupaliště. Povodeň strhla nový most na řece Černá na Papírně pod Blanskem. V současné době se připravuje náhradní řešení. Velké škody jsou i v chatových oblastech, především v oblasti soutoku Malše s Černou. Nejvíce nejasností je nyní kolem financování záchranných prací. Při vyhlášení stavu nouze se k financování zabezpečovacích prací hlásil stát prostřednictvím okresního úřadu. Nyní však zaznívají hlasy, že stát poskytuje finanční příspěvky obcím prostřednictvím kraje a že proto mají být tyto práce uhrazeny obcemi.

Prostředky od státu přicházejí v symbolické výši a nestačí ani na první nutné výdaje. Krizový štáb města proto navrhl pozastavit nezapočaté investiční akce a městské zastupitelstvo tento návrh potvrdilo. Tím se uvolnily peníze pro pohotové řešení nastalé situace. Dalším zdrojem financování obnovy jsou pojistná plnění od České pojišťovny. Město Kaplice má jednu z nejlepších pojistných smluv na okrese, i přesto však nebude možno na všechny škody tuto pojistku uplatnit. Do budoucna je třeba se z této nečekané situace co nejvíce poučit, abychom byli lépe připraveni na případné katastrofy v budoucnu. Při nedávno minulých událostech si řada lidí uvědomila nebezpečí povodní. Velká voda byla v minulosti převážně spojována s drobnými škodami (zatopené zahrady, městský park apod.). V letošním roce však ukázala svou ničivou sílu, kterou nikdo nepředvídal. Městským zastupitelstvem bylo již rozhodnuto o aktualizaci krizového plánu, který by měl obsahovat postupy i při dalších možných katastrofách. Nejdůležitější je vědět co v každém okamžiku dělat, a to nejen teoreticky, ale i prakticky.

Hodnocení uplynulého volebního období nelze však zužovat pouze na události posledních týdnů. Největší investiční akcí uplynulého období byla bezesporu výstavba obytného souboru Šumavská, a to nejen rozsahem (kolem 80 mil. Kč), ale i komplikovaností. Za zmínku stojí jistě i plynofikace města s příspěvkem 8 mil. Kč. Nemalou investicí byla také rekonstrukce parovodů a teplovodů za 17 mil. Kč a točivá redukce na výrobu elektrické energie v kotelně za 3,7 mil. Kč. Čistírna odpadních vod v Pořešíně byla vybudována nákladem 6,5 mil. Kč. Rekonstrukce sítí a komunikace v Novohradské ulici stála více než 3 mil. Kč. Rovněž komunikace a nový most v Nových Domkách je za cca. 3 mil. Kč a sítě s novou komunikací v Českobudějovické ulici cca. 5 mil. Kč. Vybudování kanalizace a nová síť vodovodu s novým asfaltovým povrchem v Růžové kolonii byla za cca. 1,2 mil. Kč. Museli jsme rovněž vybudovat nový vodovodní přivaděč v osadě Pořešín za 800 tis. Kč. Mimo opravu sociálního zařízení v ZŠ Fantova v rozsahu 200 tis. Kč jsme provedli ještě rekonstrukci hlavního rozvodu topení za 1 mil. Kč. V souvislosti s rekonstrukcí teplovodů na sídlišti Na Vyhlídce jsme rozšířili parkovací místa pro osobní auta. Stejná potřeba byla i na novém sídlišti (88 nových parkovacích míst) a sportovní hřiště, která nyní dokončujeme za cca. 3 mil. Kč. V nové sportovní hale při škole ve Školní ulici bylo zřízeno nové, především úspornější, osvětlení a nátěr podlahy za cca. 500 tis. Kč.

V bytové výstavbě jsme mimo bytový soubor Šumavská vybudovali 15 bytů ve střešní nástavbě Na Vyhlídce 526, 527, 528, dvanáct bytů vzniklo rekonstrukcí Bělidla čp. 99, rekonstrukcí domu v Dlouhé ulici čp. 158 pak sedm nových bytů, rekonstrukcí domu Náměstí čp. 47 vznikly 3 byty. Půdní vestavbou v Českobudějovické ulici čp. 33 vznikly také 2 nové byty. Koupili jsme panelový dům Na Vyhlídce čp. 502 a 503 s 26ti byty.

Propadáním stropů na radnici byla vynucena rekonstrukce, která byla doplněna o potřebné rozšíření prostorů v souvislosti s reformou státní správy, rušením okresních úřadů a převodem kompetencí na pověřené městské úřady III. typu. Takovým úřadem bude od nového roku i Městský úřad Kaplice. Letos na tuto rekonstrukci zatím stát přispěl pěti miliony Kč přesto, že celkový náklad přesahuje 20 mil. Kč. Další investiční příspěvek přijde od státu na zabezpečení výkonu státní správy v příštím roce.

Z uvedeného výčtu je vidět, že mimo bytový soubor Šumavská, který je mimo státní dotace cca. 20 mil. Kč financován hypotéčním úvěrem, který si splácejí nájemníci (budoucí vlastníci) těchto bytů, bylo v tomto volebním období proinvestováno více jak 115 mil. Kč.

Důležitá je také skutečnost, že mimo hypotéčního úvěru na bytový soubor Šumavská, není město zadluženo. Naopak půjčilo 13 mil. Kč Technickým službám s.r.o. na výstavbu další etapy skládky domovního odpadu v Bukovsku u Malont, kterou splácejí podle dohodnutých pravidel.

Toto volební období lze hodnotit jako velmi náročné. Přesto ale následující období bude ještě složitější. Vzhledem k tomu, že nechci tento článek využívat k propagaci svého volebního programu, nebudu uvádět způsoby řešení. Chci pouze naznačit některé úkoly, které bude vedení radnice po volbách muset řešit a jak vysoké nároky budou kladeny na jeho odbornost a zkušenost.

Jedná se především o další etapu reformy veřejné správy a převod agendy z rušeného okresního úřadu na městský úřad. S převáděnou agendou přejde do Kaplice z OkÚ Č. Krumlov pouze polovina potřebných pracovníků. Pro zabezpečení zbývajících činností bude třeba přijmout a vyškolit nové pracovníky. Řízení úřadu bude složitější včetně větší zodpovědnosti. Od 15. září dochází k převodu polikliniky Kaplice z Nemocnice Český Krumlov na město Kaplice a veškerý chod polikliniky bude v režii města Kaplice. To bude rovněž komplikovaný úkol. Nelehká bude situace v zabezpečování veřejného pořádku ve městě a především zajištění nočního klidu pro občany, především v okolí nočních klubů a dnešních nonstopů. Složitá bude též situace kolem obnovy po povodních, kde bude třeba přijmout celou řadu strategických rozhodnutí a velmi důležité bude nepodlehnout jakýmkoli lobistickým skupinám a uhájit zájmy občanů města.

Ing. František Doležal
starosta města


Naše zpěvačka

Každý rok se naše děti účastní veřejných vystoupení v rámci akcí města Kaplice. Letos bohužel nebyl tak velký zájem o naše vystoupení, přesto jsme s dětmi pilně nacvičovali, zpívali a tančili. Malá naděje úspěchu přišla až s umístěním děvčátka Nikoly Kreisingerové na Dětské portě v Českém Krumlově. Další úspěch přišel s nabídkou na konkurz do pořadu TV Nova Rozjezdy pro hvězdy.

A výsledek? Nikola Kreisingerová získala 1. místo v dětské kategorii soutěže amatérských zpěváků v pořadu TV Nova Rozjezdy pro hvězdy. Samozřejmě, že bez pomoci rodičů a přátel by se vše neobešlo. Ve druhé polovině září 2002 tento pořad TV Nova vysílala a nás, učitelky z mateřské školy 1. máje, Kaplice u televizní obrazovky těšilo, že Nikolka chodila k nám.

M. Moravcová


Týden knihoven

Tradičně jako každý rok, tak i letos vás Městská knihovna v Kaplici zve v tuto dobu na Týden knihoven. Ten se bude konat od 7. - 13. října. 2002.

V tomto týdnu vám nabízíme řadu výhod a zpestření, které by měly být nejen lákadlem k návštěvě, ale i poděkováním za návštěvu knihovny. Mezi ně bude určitě patřit 30 minut Internetu zdarma s tím, že poslední hodina provozu bude vyhrazena začátečníkům, kteří se s Internetem chtějí seznámit.

Obě oddělení naší knihovny budou mít čtenářskou upomínkovou amnestii. To znamená, že čtenáři, kteří dlouhodobě dluží knihy, je mohou tento týden vrátit zcela bezplatně. Navíc nabízíme pro nové čtenáře celý týden zápisné zdarma.

V pondělí 7. října proběhne v obou odděleních „Provázkiáda". Každý návštěvník knihovny může tento den navázat další kousek provázku ke klubku, jako projev přízně knihovně a jejím čtenářům. Tato akce je celostátní a knihovny z celé republiky soutěží, kolik metrů provázků ten den navázaly.

V oddělení pro dospělé chystáme literární soutěž s vyhodnocením a v oddělení pro děti bude tento týden zahájen automatizovaný výpůjční systém. Mimo to bude v jeho prostorách instalována výstavka prací žáků ze Základní umělecké školy.

Všechny srdečně zveme !


Poděkování

Poděkování patří všem, kteří se podíleli na odstraňování povodňových následků a to nejen v zasažených částech našeho města, ale např. i v mém bydlišti v Luční ulici, kde se jednalo o důkladné čištění kanalizace a opravu komunikace.

Myslím si, že naši občanskou a morální povinností je nejen stále všechno kritizovat, ale vyjádřit i poděkování za namáhavou a dobře vykonanou práci.

Upřímně vám děkuji
Marie Ešpandrová


Velká voda 2002

Postihla nás povodeň. Tvrdá lekce toho, že máme žít na zemi a nepodléhat falešným představám. V Kaplici povodně vždy byly a budou. Ten, kdo zná trochu historii našeho města mi to potvrdí. Proto naši předkové (a i generace, která zde žila od roku 1945) stavěli pro zabránění přívalových vod retenční nádrže. Dokladem je Markův rybník, rybník pod Blanskem a novější nádrže u Jermal, u silnice E55, Dobechova, Jaroměře, pod Pentlákem atd. Bylo totiž a je skutečností, že malšská niva mezi jezem u parku a Šrötrovinou tvoří přírodní přirozený poldr, bránící částečně náhlému nekontrolovanému přívalu vody do budějovické kotliny. To všechno naši předchůdci věděli a také s tím počítali. Proto byly v minulých desetiletích zpracovávány krizové plány a pro odstraňování následných škod vytvářena kádrová a materiální rezerva. Jen my jsme v posledních letech dělali, jako bychom tuto skutečnost nebrali v úvahu. Staré programy se zničily a nové nepřipravovaly. Prý se každý má o sebe postarat sám a každý má hledat pomocnou ruku na konci své paže.

A tak nás příroda musela probudit. Když pořádně zaprší, je rázem všechno jinak. Ukázalo se, co je podstatné. To podstatné je nezištná lidská solidarita. Pomoc společnosti, ostatních spoluobčanů, sousedů, státu a města. A zde je nutno vidět, že po počátečním zaváhání, zmatcích a improvizacích (nebyl krizový plán, dle kterého by se postupovalo) se našlo samovolně systémové řešení. To zabezpečilo relativně klidný chod městského mechanismu a zajišťuje i nyní překonávání důsledků povodně. Zde patří dík dobrovolníkům, všem zaměstnancům technických služeb (včetně organizátorské práce pana Šedivého), profesionálním hasičům, brigádníkům z řad základních a středních škol, vojákům a nakonec i městské a státní policii. Poděkovat je nutno i hasičům ze Světlé Hory, kteří u nás na popud senátora Rostislava Harazina pomáhali v nejhorším období po 13. srpnu.

Ještě delší dobu však bude přes všechno úsilí čekat nelehký život na ty naše spoluobčany, které voda vytopila v Nových Domkách, na Bělidle, v Pobřežní ulici, v okolí parku a po vodě až ke staré elektrárně. Velká práce nás čeká také na poničených sportovištích. Naši předkové i minulá generace po roce 1945 zvládli však těžší úkoly. V minulých staletích překonali následky desítek zničujících požárů, povodní a krupobití. V době třicetileté války a napoleonských válek vyřešili katastrofické následky průchodu vojsk i drancování a vraždění s tím spojené. Po roce 1945 dokázali osídlit naší oblast, vybudovat ve městě průmysl i neplacené služby, zabezpečit infrastrukturu, školství, zdravotnictví, bytovou zástavbu atd. Když to dokázaly generace před námi, zvládneme následky povodně i my. Ukázalo se znovu, že k tomu máme jak organizátory, tak realizátory. Je však nutné s dostatečnou předvídavostí stanovit urychleně priority a následně pak realizovat schválený sociální a ekonomický rozvoj města.

Svým skromným dílem k tomu přispějeme i my, členové Základní organizace KSČM. Myslíme si však, že by věci pomohlo, kdyby se ve městě upustilo od nákladné podzimní předvolební kampaně. Stejně to není k ničemu a finanční prostředky místo na kampaň by bylo dobré věnovat na povodňové konto.

Josef Kaloš
člen Zastupitelstva města Kaplice


K volbám s rozvahou

Před blížícími se komunálními volbami bychom my, členové ZO Českého svazu bojovníků za svobodu v Kaplici, chtěli vyjádřit svůj názor na cíle a fungování budoucího městského zastupitelstva a charakterové vlastnosti jeho členů. Myslíme si, že k tomu máme morální oprávnění, dané našimi životními činy. Jsme staří lidé. Naši členové a jejich pozůstalí prožili období 2. světové války na bojištích celé Evropy, protrpěli si své v nacistických věznicích a koncentračních táborech, poznali hrůzu holocaustu i strasti a smrt v partyzánských jednotkách a domácím odboji. Po roce 1945 patřili mezi nejaktivnější občany při realizaci rozvojových programů města. Stáli u zrodu průmyslu, rozvoje zemědělství, lesnictví, školství, kultury, zdravotnictví i sociální oblasti.

Na základě životních zkušeností vycházíme proto ze skutečnosti, že my, současná generace, nejsme výlučnými tvůrci, ale dědici hospodářské, kulturní i společenské základny města. Například v oblasti ekonomiky, kdy majetek Kaplice činí cca 512 miliónů korun, jsme tedy každý jako jedinec vlastníkem nemalé části městského majetku. To jsme zdědili jako výsledek práce minulých generací. A naší povinností i naším zájmem je toto dědictví nerozprodat, neprohospodařit, ale rozvíjet. Proto bychom byli rádi, aby noví zastupitelé v souladu s „Programem sociálního a ekonomického rozvoje města Kaplice" soustředili svou pozornost na rozvoj průmyslu, lesnictví a obnovu zemědělství, rozvoj zdravých společenských vztahů, vysoký standard placených i neplacených služeb, veřejný pořádek a bytovou výstavbu, rozvoj školství, sportu, kultury, zdravotnictví a životního prostředí, podtržení přirozeného centra regionu Kaplicka včetně spolupráce se spádovými obcemi, kvalitním výkonem veřejné správy a dopravní obslužnosti.

Pro zabezpečení těchto priorit přistupujeme proto k volebním urnám uvážlivě. Funkce v zastupitelstvu (hlavně u uvolněných funkcionářů) to totiž není „žlab nebo trafika". To není partikulární obhajování zájmů jednotlivců nebo nátlakových skupin. To je nezištná obětavost ve prospěch vyššího životního standardu každého z nás. Vycházejme proto při volbě zastupitelů z takových kritérií, jako je jejich cílevědomost, sebejistota, důslednost, rozvážnost, ráznost a velkorysost. Ale především bychom měli zvažovat zásadu jejich slušnosti. A slušnost v normálním životě znamená držet slovo, nepodvádět, nešvindlovat a nebýt křivák. Přitom tyto charakterové vlastnosti nejsou vždy totožné se vzděláním, s politickou příslušností ani se společenským postavením. Bez slušnosti by se práce budoucího zastupitelstva zhroutila. A to nechceme.

Prosím, přemýšlejme, hodnoťme a potom volme. Je na nás, jak rozhodneme.

Český svaz bojovníků za svobodu
ZO Kaplice


Poděkování

Chtěli bychom veřejně poděkovat za osobní statečnost a obětavost při záchranných pracích při povodni na řece Malši dne 8. srpna 2002, a to panu Oldřichu Novotnému, jeho synovi Oldřichovi, Jiřímu Šítalovi a Petru Bočánkovi z Kaplice, kdy nás za dramatických okolností díky své duchapřítomnosti a vynalézavosti zachránili z rozbouřené Malše.

Zůstali jsme uvězněni v domku pod starou kaplickou elektrárnou. Malše pod jezem a v zúženém korytu řeky nabrala takové síly a rychlosti, že odnesla sebou vše, co jí přišlo do cesty a nebylo jisté, zda neodnese i starou elektrárnu včetně domku i s námi. Proto jsme vděční výše jmenovaným dobrovolníkům, že vyrazili z tepla svých domovů, vzdali se pohodlí a o půlnoci ve tmě, v dešti, za ohlušujícího řevu řeky a pouze při svitu baterek nás přes dvou až třímetrové peřeje vytáhli z domku, kdy jediná cesta na záchranu byla vzduchem. A přestože se uvažovalo o povolání helikoptéry, přesto to tito dobrovolníci „jen" za pomoci lana zvládli a zachránili nás.

Děkujeme.

Milan Walter
Josef Sumerauer
Radek Sumerauer


Kaplické slavnosti a povodeň

Tak nám zrušili Kaplické slavnosti! Strohé oznámení v tisku, bez slůvka zdůvodnění, naši radní to zřejmě nepovažovali za důležité! Občane, domysli si sám proč! Prý kvůli povodni, říkalo se mezi lidmi. Je-li to pravda, o to větší chybou to je ze strany vedení města. Neboť Kaplické slavnosti mohli být jedinečnou příležitostí, jak alespoň trochu poděkovat všem, kdo se přičinili o odstraňování následků povodně ve městě a zároveň to byla šance na uspořádání humanitární akce na pomoc postiženým (např. formou dobrovolného vstupného).

Ne všichni se totiž v čase povodní ukázali býti těmi pravými na svých postech (někdo byl v poklidu na dovolené, jiní zase bezradně chodili po městě s hlavou sklopenou atd.), ale je mezi námi řada občanů, jež si zaslouží za svou práci v době povodně nejvyššího uznání. Kromě příslušníků Integrovaného záchranného systému to byli z mého pohledu hlavně pracovníci Technických služeb a jejich ředitel pan Šedivý. Z pracovníků radnice jsem ještě v „terénu" viděl hlavně pana Codla a ing. Líbalovou. Možná by bylo pro občany města dobré vědět, zvláště před blížícími se komunálními volbami, co ve chvílích pro město nejtěžších dělali jeho nejvyšší představitelé!

Určitě se ale nevyznamenali, když rozhodli o zrušení Kaplických slavností. Vždyť kdyby takto postupovali i v jiných, daleko více postižených místech, neuskutečnily by se žádné humanitární kulturní akce, jejichž výtěžky v řádu statisíců jdou na pomoc postiženým. Jen v našem kraji se v druhém zářijovém týdnu uskutečnily desítky takových akcí!!!

Občané Kaplice ale mají smůlu, jejich zástupci rozhodli jinak. Nu nedá se nic dělat, snad si za pár týdnů na jejich jednání vzpomenou.

Jan Rous, Kaplice


Krajně necitlivé?

Velice mě překvapil článek „Po povodních přece nelze slavit" z 28. srpna 2002 (Českokrumlovské listy). V něm starosta František Doležal vysvětluje, že pořádání Kaplických slavností, které měly být benefiční akcí, by bylo k postiženým povodněmi krajně necitlivé?! Proč? Byli snad všechny akce konané na pomoc postiženým „krajně necitlivé"? Na celém světě se pořádají koncerty, divadelní představení a jiné. Jsou na pomoc postiženým povodněmi, teroristickým útokem, AIDS a další. Je snad celý svět tak zkažený, a pouze městská rada v Kaplici pochopila, co je správné? Obávám se, že je tomu naopak.

Osobně jsem se zúčastnil divadelního představení pořádaného nadací VIZE 97, kde byl výtěžek na místě předán dvěma rodinám z Českého Krumlova za účasti Dagmar Havlové. Necitlivé to nebylo, naopak. Už se těším, až v Kaplici budeme muset chodit v černém a povinně držet smutek. A bavit se budeme jezdit pouze do země krále Miroslava. A nebo městská rada dostane rozum?

pisatel redakci znám


U S N E S E N Í
40. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 9. 9. 2002

Zastupitelstvo města po projednání:

I.    s c h v a l u j e

*

rozdělení finančních prostředků shromážděných na účtě pro pomoc postiženým povodní dle předložené varianty A, tj. 20.000,- Kč na byt zařazený do I. skupiny, 15.000,- Kč na byt zařazený do II. skupiny, 10.000,- Kč na byt zařazený do III. skupiny a 5.000,-Kč na byt zařazený do IV. skupiny (dle stupně poškození), včetně požadavku DS Jednota Kaplice

*

provedení změn rozpočtu Města Kaplice na rok 2002 dle návrhu předloženého odborem I Městského úřadu Kaplice

*

provedení změn rozpočtu Města Kaplice na rok 2002 - použití finančních prostředků z dosud nezahájených akcí zahrnutých v rozpočtu na odstranění povodňových škod

*

poskytnutí finančního příspěvku ve výši 8.000,- Kč Obci Netřebice na financování osobního asistenta pro postižené dítě z Kaplice navštěvující Mateřskou školu v Netřebicích na období září - prosinec 2002

*

poskytnutí finanční výpomoci v celkové výši 3.000.000,- Kč Technickým službám města Kaplice s.r.o. na úhradu nákladů spojených se záchrannými a likvidačními pracemi a odstraňováním následků povodní v srpnu t.r.

*

zřízení nového paragrafu 5299 v rozpočtu Města Kaplice ke sledování výdajů spojených s odstraňováním škod po povodních

*

vyhlášení stavební uzávěry v zátopovém území města Kaplice

II.     r u š í

*

výběrová řízení na akce zařazené v rozpočtu Města Kaplice na rok 2002 - „Chodníky Náměstí", „Přeložení vodovodního řadu Blansko" a „Hasičská zbrojnice Pořešín"

III.     p o v ě ř u j e

*

Radu města Kaplice zřízením komise pro zpracování plánu krizového řízení

IV.     z a m í t á

*

žádost Jaroslavy Hodaňové, bytem Malonty o prominutí dluhu na nájemném za pronájem pozemku ve výši 10.712,- Kč a trvá na respektování rozhodnutí Okresního soudu v Českém Krumlově o úhradě dluhu, včetně nákladů řízení

V.     b e r e     n a     v ě d o m í

*

petici občanů ohledně porušování veřejného pořádku v souvislosti s provozem non-stop baru v Novohradské ulici s tím, že zástupci Policie ČR a Cizinecké policie budou požádáni o zvýšený dohled v této lokalitě nad dodržováním veřejného pořádku v nočních hodinách.

Ing. František Doležal
starosta města
Jan Kozojed
místostarosta


Volby do místních zastupitelstev

Stejně jako v celé republice, budou i v Kaplici probíhat volby do místních zastupitelstev. Tyto volby se uskuteční ve dnech 1. a 2. listopadu 2002. V této části Kaplického zpravodaje vám přinášíme několik údajů k nadcházejícím volbám. Předně je to rozdělení Kaplice na devět volebních obvodů s údaji o volebních místnostech. Dále se zde můžete seznámit se všemi osmi předloženými kandidátními listinami a také s volebními programy těch stran, které o jejich zveřejnění projevily zájem.


Volebni místnosti jsou umístěny :

Mateřská škola, 1. máje čp. 771
- pro volební okrsek č. 1 - voliči bydlící v ulici 1. máje čp. 758 - 763, 764 - 769, 771 - 775 a osadách Hubenov a Rožnov
- pro volební okrsek č. 2 - voliči bydlící v ulici Míru čp. 744 - 757, 366, 1. máje čp. 776 - 777 a v osadě Žďář čp. 17 a 19

Klub důchodců, Českobudějovická čp. 448
- pro volební okrsek č. 3 - voliči bydlící na sídlišti Na Vyhlídce čp. 514 - 530, 541 - 543

Jídelna základní školy, Fantova, čp. 446 - pro volební okrsek č. 4 - voliči bydlící na sídlišti Na Vyhlídce čp. 496 - 513, v ulici Českobudějovické část čp. 79, 264 - 265, 267 - 272, 281 - 285, 287, 288, 300, 306, 307, 313, 317, 321, 326, 329, 374, 396, Malšské údolí čp. 113, 187 - 189, 252, 273 - 277, 301, 344, 531 - 540, 648 - 664, 743, 849

Hasičská zbrojnice, Blansko - pro volební okrsek č. 5 - voliči bydlící v osadách Blansko a Hradiště

Slovanský dům, Náměstí, čp. 41 - pro volební okrsek č. 6 - voliči bydlící v části Bělidlo čp. 72, 101, 102, 111, 114, 118, 180, 642, a v ulicích Pohorská - část, Šumavská, Jabloňová, Zahradní, Luční, Okružní, K Zámečku a v osadách Mostky, Dobechov a Květoňov - pro volební okrsek č. 7 - voliči bydlící v ulici Českobudějovická čp. 12, 13, 24, 26 - 34, 38 - 40, 312, 335, 359, 448, 741, Dlouhá, Pivovarská, Pobřežní, K Malši, Horská, Nové Domovy, Novohradská, Široká, Tržní, Masná, Kostelní, Bělidlo - část, Linecká čp. 1 - 4, 20 - 23, 216 - 220, 305, 332, 333, 336, 337, 343, 345, 348 - 358, 360, 368, 373, 389 - 392, 413 - 415, 427, 432, 843, Nové Domky čp. 339, 634, 637, 643, Náměstí, Farské náměstí, Pohorská část čp. 104, 121, 122, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 289, 302

Infocentrum, Linecká, čp. 434 - pro volební okrsek č. 8 - voliči bydlící v ulici Linecká 230, 304, 310, 318, 383 - 386, 400, 404, 439, 457, 458, 484 - 488, 644, 647, 816 - 829, 851 - 855, 857, Omlenická, Nové Domky, Bezručova, Generála Fanty, Školní, SNP, Březová, Lipová, Samoty čp. 253, 262, 328, 435, 850

Klubovna Pořešínec - pro volební okrsek č. 9 - voliči bydlící v osadách Pořešín, Pořešínec, Rozpoutí, Žďár (bez čp. 17 a 19)


Kandidátní listiny

 Jméno příjmení  Zaměstnání  Polit. příslušnost Věk

1. Česká strana sociálně demokratická
 Jiří Ševčík  podnikatel  ČSSD 52
 Jaroslav Špilauer  podnikatel  ČSSD 48
 Vítězslav Rendla  strážný agentury  ČSSD 57
 Ing. Václav Kozyrev  podnikatel  bez pol. př. 63
 Jindřich Trávníček  soudní znalec  bez pol. př. 49
 Ing. Jan Zifčák  technik  bez pol. př. 51
 Ladislav Kuzma  technik  bez pol. př. 39
 František Zlatínský  podnikatel  bez pol. př. 52
 Milan Sedlák  podnikatel  bez pol. př. 45
 Petr Malena  učitel  bez pol. př. 39
 František Kaloš  revírník  bez pol. př. 48
 Jan Dvořák  podnikatel  bez pol. př. 40
 Petr Litt  důchodce  ČSSD 68
 Jaroslav Granec  seřizovač  bez pol. př. 51
 Stanislav Cais  mechanik  bez pol. př. 39
 Miroslav Adámek  strážník  bez pol. př. 47
 Růžena Papoušková  servírka  bez pol. př. 28
 Terezie Majorová  důchodkyně  bez pol. př. 59
 Josef Románek  dělník  bez pol. př. 34
 Vladislav Šebest  podnikatel  bez pol. př. 40
 Arnošt Preusler  obráběč kovů  bez pol. př. 44

2. Město pro občany
 Jiří Štindl  mistr  bez pol. př. 34
 Mgr. Ludmila Šímová  učitelka ZvŠ  bez pol. př. 52
 Mgr. Libor Lukš  učitel  bez pol. př. 34
 Jaroslava Valtrová  knihovnice  bez pol. př. 39
 Jitka Sládková  úřednice  bez pol. př. 40
 Marie Tetourová  vychovatelka  bez pol. př. 35
 Blanka Jarošová  učitelka MŠ  bez pol. př. 43
 Ing.Vladimír Zhouf  manažer - elektr.  bez pol. př. 52
 Jan Proksch  hostinský  bez pol. př. 48
 Romana Makovcová  účetní  bez pol. př. 33
 Ladislav Špičák  grafik- výtvarník  bez pol. př. 52

3. Občanská demokratická strana
 Ing. František Doležal  starosta města  ODS 56
 Jan Kozojed  místostarosta  ODS 51
 Ing. Karel Mach  soudní znalec  bez pol. př. 34
 Josef Šedivý  ředitel TS  bez pol. př. 47
 Mgr. Jiří Havelka  ředitel OA + G  bez pol. př. 44
 Mgr. Pavel F. Bíca  ředitel ZŠ  bez pol. př. 57
 Jiří Štěpánek  dělník  bez pol. př. 55
 MUDr. Jar. Mičková  zubní lékařka  bez pol. př. 55
 Jiří Řimnáč  podnikatel  ODS 48
 Jan Froněk  podnikatel  bez pol. př. 56
 Mgr. Ivan Valdauf  středošk. učitel  bez pol. př. 61
 Anna Víchová  podnikatel  bez pol. př. 53
 Jozef Zela  podnikatel  bez pol. př. 47
 Vlastimil Tetour  podnikatel  bez pol. př. 35
 Mgr. Jiří Cinádr  pojišť. poradce  bez pol. př. 44
 Jiří Slad  podnikatel  bez pol. př. 52
 Milan Ertl  podnikatel  bez pol. př. 49
 Jiřina Kostková  vedoucí knihovny  bez pol. př. 41
 Václav Mocek  podnikatel  bez pol. př. 53
 Jiří Malkus  podnikatel  bez pol. př. 41
 Josef Koschant  podnikatel  bez pol. př. 31

4. Strana za životní jistoty
 Josef Trajer  tech. pracovník  bez pol. př. 51
 Ing. František Turek  agronom  bez pol. př. 43
 Václav Marek  opravář  bez pol. př. 37
 František Michalko  důchodce  SŽJ 68
 Hana Prommerová  důchodce  bez pol. př. 59
 Miroslav Tetour  důchodce  SŽJ 68
 Jana Mašková  důchodce  SŽJ 60
 Marie Sládková  důchodce  SŽJ 65
 Jiří Pivec  důchodce  SŽJ 74
 Šimon Kaliánko  podnikatel  bez pol. př. 57
 Marie Plzáková  důchodce  SŽJ 61
 Marie Soukupová  podnikatel  bez pol. př. 50
 Jana Syrovátková  důchodce  bez pol. př. 61
 Marie Nenutilová  důchodce  SŽJ 67
 Alžběta Hrůzová  důchodce  SŽJ 69
 Vlasta Řimnáčová  důchodce  SŽJ 70
 Marie Zoufalá  důchodce  bez pol. př. 64
 Anděla Součková  důchodce  bez pol. př. 65
 Marie Stejskalová  důchodce  bez pol. př. 69
 Věra Mazačová  důchodce  SŽJ 73
 Barbora Lochovská  důchodce  SŽJ 76

5. Strana venkova - spojené občanské síly
 Pavel Talíř  předseda družstva  SV - SOS 36
 Ing. Marta Caisová  učitel  bez pol. př. 41
 Mgr. Ludvík Bartyzal  ředitel školy  bez pol. př. 47
 Václav Holemý  technik  bez pol. př. 32
 Vladimír Dvořák  podnikatel  bez pol. př. 48
 Anna Syslová  účetní  bez pol. př. 55
 Mgr. Jana Drdáková  učitel  bez pol. př. 34
 Josef Kovářík  technik  bez pol. př. 38
 Mgr.Martina Kalivodová  ředitelka školy  bez pol. př. 32
 Pavel Jouza  podnikatel  bez pol. př. 32
 Jaroslav Sedláček  podnikatel  bez pol. př. 54
 Jitka Goldfingerová  ekonomka  bez pol. př. 38
 Ladislav Novák  podnikatel  bez pol. př. 33
 Roman Švarc  mistr  bez pol. př. 31
 Petr Frišman  úředník  bez pol. př. 43
 Anna Valíčková  prodavačka  bez pol. př. 44
 František Šťastný  podnikatel  bez pol. př. 60
 František Kouba  obráběč kovů  bez pol. př. 40
 Petr Zeman  hasič  bez pol. př. 47
 Vladimír Rohla  podnikatel  bez pol. př. 30
 Božena Mikešová  důchodce  bez pol. př. 63

6. Komunistická strana Čech a Moravy
 Josef Kaloš  technik  KSČM 55
 Vladimír Blahna  podnikatel  KSČM 45
 Bohumil Tíkal  mistr  KSČM 55
 Jaroslava Poltová  podnikatelka  bez pol. př. 55
 Josef Bedlivý  technik  KSČM 56
 Václav Komenda  technik  KSČM 58
 Ing. Jaroslav Kovář  technik  KSČM 54
 Pavel Kocourek  st. zaměstnanec  bez pol. př. 55
 Václav Kaloš  dělník  KSČM 51
 Zdeněk Foitl  důchodce  KSČM 65
 František Novotný  důchodce  KSČM 71
 Luboš Slavík  technik  bez pol. př. 55
 Zdeněk Leinveber  podnikatel  bez pol. př. 57
 Václav Klimeš  strážník  bez pol. př. 46
 Anna Komendová  technik  KSČM 55
 Vladislav Blahna  důchodce  KSČM 72
 Karel Hejný  důchodce  KSČM 72
 Josef Kliment  technik  bez pol. př. 50
 Záboj Čampula  důchodce  KSČM 78
 Jan Šára  podnikatel  KSČM 41
 Dominik Siklenka  důchodce  KSČM 63

7. Sdružení nezávislých
 Ferdinand Jiskra  ředitel ZŠ  bez pol. př. 55
 Josef Seltsam  podnikatel  bez pol. př. 56
 Mgr. Karel Světlý  učitel  bez pol. př. 52
 Mgr. Al. Papoušková  ředitelka ZŠ  bez pol. př. 56
 Karel Toncar  ředitel DDM  bez pol. př. 53
 Ing. Jan Štěpán  jednatel ČRS  bez pol. př. 52
 Mgr. Josef Sviták  učitel  bez pol. př. 47
 Mgr. Jiří Krba  podnikatel  bez pol. př. 52
 Jan Kutlák  podnikatel  bez pol. př. 56
 František Bauernöpl  podnikatel  bez pol. př. 52
 Anna Matějčková  živnostnice  bez pol. př. 45
 Karel Mácha  mistr  bez pol. př. 49
 MUDr. Petr Bíca  lékař  bez pol. př. 58
 Josef Mašek  živnostník  bez pol. př. 42
 Pavel Beránek  st. zaměstnanec  bez pol. př. 35
 Milada Brázdová  živnostnice  bez pol. př. 52
 Michal Benda  student PF  bez pol. př. 24
 Ján Mihalovič  zedník  bez pol. př. 56
 Libor Granec  dělník  bez pol. př. 21
 Jaroslav Křiva  nástrojař  bez pol. př. 44
 Hana Kalamárová  poštmistrová  bez pol. př. 47

8. Koalice KDU-ČSL, US-DEU
 Josef Blessberger  řidič  KDU-ČSL 54
 Daniela Wimmerová  knihovnice  bez pol. př. 54
 František Opelka  dělník  bez pol. př. 45
 Roman Mocek  lesník  bez pol. př. 26
 MUDr. M. Čurdová  zubní lékařka  bez pol. př. 46
 Jiří Větrovský  traťový mistr  KDU-ČSL 55
 MUDr. Jarosl. Říhová  zubní lékařka  bez pol. př. 36
 Jitka Bártová  zdrav. sestra  bez pol. př. 51
 Marie Formanová  mistrová OV  KDU-ČSL 57
 Jan Štefl  důchodce  bez pol. př. 65
 David Větrovský  obch. zástupce  bez pol. př. 28
 MVDr. P. Honetschläger  veterinář  bez pol. př. 52
 Josef Trs  podnikatel  KDU-ČSL 54
 Anna Větrovská  důchodkyně  KDU-ČSL 54
 Zdena Menšíková  úřednice  bez pol. př. 54
 Veronika Janů  důchodkyně  bez pol. př. 62
 Milada Trsová  důchodkyně  KDU-ČSL 59
 Jaroslava Volková  důchodkyně  bez pol. př. 66
 Petra Formanová  úřednice  bez pol. př. 21
 Gabriela Vávrová  úřednice  bez pol. př. 32
 Ladislav Hurda  důchodce  KDU-ČSL 89


Volební programy

VOLEBNÍ PROGRAM - MĚSTO PRO OBČANY

Kaplice potřebuje nové vedení radnice
V nezvyklé době, o Dušičkách, rozhodnou voliči, kdo a jak povede Kaplici v dalších čtyřech letech. Chceme, aby nové vedení bylo úspěšnější než to, které stojí v čele města od roku 1994. Bylo by falešné a laciné tvrdit, že se za posledních osm let nezměnilo nic k lepšímu. V porovnání s ostatními městy v pohraničí, která většinou rozkvetla téměř k nepoznání, však Kaplice viditelně zaostává. Na hlavní změně, přestavbě kasáren a výstavbě nových podniků, mají největší zásluhu soukromé firmy. Vlastní aktivitou radnice se však za dvě funkční období mohlo a mělo stihnout mnohem více.

Kulturní dům a kino chátrají. Řešení dopravních problémů, zejména průtah na Benešov a Malonty, je v nedohlednu. Namísto ubytovacích kapacit pro skutečné turisty máme jen řadu hampejzů skrytých pod názvy různých nočních barů a erotických salónů. V době, kdy téměř všude rostou nové domy s pečovatelskou službou, máme stále jen jediný. A odpověď na otázku, co udělalo město pro obyvatele přidružených osad, je jednoduchá: vůbec nic.

O peníze města se musíme starat lépe
Výmluvy na nedostatek peněz neobstojí. Zdrojů, kde je lze získat, je v tuzemsku i v zahraničí celá řada a představitelé jiných měst z nich prokazatelně dokázali získat mnohem více. Ani s těmi prostředky, které město má, totiž nedokázalo hospodařit nejlépe. Zatímco většina obcí prodává své domy a byty, kupuje naše radnice paneláky od upadajícího Jihostroje. Nechceme, aby Kaplice byla známa jen díky vietnamské tržnici a jako centrum sexuální „turistiky". Chceme, aby se dynamicky rozvíjela ve prospěch všech jejích obyvatel. Jsme přesvědčeni, že to bude možné jen v případě, když se do vedení města dostanou noví lidé, kterým na dlouhodobé prosperitě celého města opravdu záleží, kteří budou schopni a ochotni poučit se z dobrých zkušeností jiných a kteří budou svou práci považovat za službu občanům, nikoliv jen za způsob vlastní obživy nebo uspokojení osobních ambicí. Proto jsme sestavili naši kandidátku nezávislých.

Slibujeme jen to, co můžeme splnit
Nechceme a nebudeme slibovat nesplnitelné. Slibujeme jen, že získáme-li důvěru voličů,

Souhlasíte-li s našimi názory a postoji, dejte nám své hlasy. Není pro nás důležité, KDO z nás bude zvolen. Je důležité, KOLIK mandátů celkem získáme, protože na tom budou záviset naše možnosti skutečně rozhodnutí zastupitelstva města ovlivnit. Proto žádáme, abyste volili celou naši kandidátku, nejen ty z nás, které znáte. Jen tak budeme mít šanci něco změnit.


VOLEBNÍ PROGRAM - SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH

Motto: Mandát, získaný ve volbách neopravňuje k vládnutí, ale zavazuje ke službě

Vážení spoluobčané,
7 je šťastné číslo a pod tímto číslem vás ve volbách oslovuje Sdružení nezávislých. Již před čtyřmi roky se nám od vás dostalo velké důvěry, kterou jste dali najevo svou vůli ke změně. Děkujeme.

Do voleb letošních jdeme se stejným hlavním cílem, jež zní komunikace, cesta k vám občanům, neboť obec je zde jedině a pouze pro vás! Věříme, že tentokrát vás nerozladí a neotráví dosti neobvyklé povolební kroky některých jednotlivých kandidátů. Jen ta občanská společnost, založená na vzájemné důvěře a pochopení pro druhé, je společností slušnou! Do voleb samotných si vás dovolíme oslovit prostřednictvím volebního programu, tiskem, jednorázovými letáky a na společném předvolebním setkání dne 26. října v době od 10.00 do 11.00 hodin na kaplickém náměstí. Případná další setkání včas sdělíme.

Na starostu města nominujeme zdejšího rodáka Ferdinanda JISKRU.

Kontakt: Bělidlo 369 Děkujeme za vaši přízeň - Sdružení nezávislých


VOLEBNÍ PROGRAM - KOALICE KDU ČSL a US - DEU

1. OBČAN

2. ZDRAVÝ ŽIVOT, PODPORA RODIN S DĚTMI, SLUŠNÉ A DŮSTOJNÉ STÁŘÍ

3. VZDĚLANÁ A KULTURNÍ SPOLEČNOST

4. VYŠŠÍ ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ


Kroužky domu dětí a mládeže

Jako každoročně i letos vám Dům dětí a mládeže připravil nabídku zájmových kroužků. Nechybí mezi nimi judo, florbal, sportovní kroužek, Kapka, všeobecná tělesná průprava, vodáci, stolní tenis, posilovna, rybáři, badminton, Lentilky, Kuřátka, klavír, klávesy, harmonika, přípravka košíková, turistický kroužek, anglický jazyk, německý jazyk, letečtí modeláři, lodní modeláři, Šikulkové, výpočetní technika, vaření, výtvarný kroužek a keramika, zobcová flétny, zpívání s kytarou, dopisovatelský a redakční kroužek, taneční klub, aerobic, divadelní kroužek.

Připraveny jsou i kurzy pro dospělé, a to německý jazyk a jóga. Ty budou probíhat jednou týdně pod vedením zkušeného lektora. Jejich činnost bude zahájena při nejmenším počtu 12 přihlášených. Přihlášky jsou přijímány v Domě dětí a mládeže Kaplice.


Kontrola systému varování

Od měsíce října bude každou první středu v měsíci mezi 12.00 a 12.05 hodinou prováděno ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění - akustické přezkoušení všech elektrických sirén. Spuštění všech sirén na území obcí, osad a závodů bude provedeno trvalým, nepřerušovaným tónem v délce 140 sekund.

Přezkoušení zabezpečuje a provede Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje pro sirény napojené na centrální ovládání, případně ve spolupráci s dalšími subjekty místním spuštěním. Zároveň bude prováděn odposlech slyšitelnosti.Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2002-10.htm on line 861

Vstupenky je možno zakoupit týden dopředu.
Pokladna je otevřena 1 hodinu před promítáním.


KULTURNÍ NABÍDKA
na říjen

8. 10. út. divadlo
DRAHOUŠEK ANNA

Komorní hra divadelního studia De Facto Mimo Jihlava. Nahlédnutí do života dvou dam, které sice žijí zcela odlišné životy, ale mají cosi společného.

Kulturní dům, 19.30 hod. vstupné 50,- Kč
 

15. 10. út. koncert
POUTNÍCI

Koncert známé brněnské blugrassové a country skupiny.

Kulturní dům, 19.30 hod. vstupné 70,- Kč
 

25. 10. pá. divadlo
NEUVĚŘITELNÉ SKUTEČNOSTI

Beseda známého záhadologa a spisovatele PhDr. Arnošta Vašíčka. Jsou na naší planetě záhadná místa a tvorové, která se stále vymykají našemu chápání. Napínavé vyprávění o tajemném obrovitém pouštním červovi, o záhadách egyptských vykopávek, překvapujícím průzkumu Velké pyramidy a další. Doplněno velkoplošným videem.

Kino, 19.30 hod. vstupné 50,- Kč


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc říjen 2002

1. 10. 2002 - OKOLO CHLUMSKÉ HORY
Odjezd z Kaplice autobusem v 10.05 hod. do Velešína.
Trasa: Velešín - Svahov - Svatý Ján - dále po zelené - Pod Horou - Chlumská hora (658) - Chlum - Malče - Besednice, 14 km
Návrat do Kaplice v 15.45 hod.

8. 10. 2002 - ROŽMITÁL, MICHNIČKY
Odjezd z Kaplice autobusem v 10.00 hod. do Rožmitálu.
Trasa: Rožmitál - Michnice - Michničky - odbočit na Omlenice - Horšov - Kaplice, 12 km
Návrat v 15.00 hod.

15. 10. 2002 - SVATÝ KÁMEN
Odchod z parku v 9.00 hod.
Trasa: Kaplice - Zámeček - Ješkov - Mlýn u Velíšků - Všeměřice - Rychnov - Svatý Kámen, 13 km.

22. 10. 2002 - NETŘEBICE, MALÝ CHUCHELEC
Odjezd z Kaplice autobusem v 10.05 hod. do Netřebic.
Trasa: Netřebice - Dolní Pláň ČSAD - Střítež - Rejty - Malý Chuchelec - Omlenička - Blažkov - Kaplice.

29. 10. 2002 - Z BENEŠOVA PŘES VELKÉ A PUSTÉ SKALINY
Odjezd z Kaplice autobusem v 9.10 hod. do Benešova nad Černou.
Trasa: Benešov - Dluhoště - Velké Skaliny - Pusté Skaliny - Mlýn u Dubu - Blansko - Kaplice, 14 km.
Návrat v 15.00 hod.

V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny.


Basketbal

Mistrovská utkání oblastního přeboru v basketbalu mužů - TJ Spartak Kaplice ve sportovní hale ZŠ Školní Kaplice

9. 11. so Spartak Kaplice - Sokol Písek 17.00 hodin
10. 11. ne Spartak Kaplice - Jiskra Bechyně 10.00 hodin
30. 11. so Spartak Kaplice - BC Cravt Tábor 17.00 hodin


Basketbal

Rozpis domácích utkání florbalového oddílu FBC Kaplice ve sportovní hale ZŠ Školní Kaplice

FBC Kaplice - 3. celostátní liga mužů - divize II.
5. 10. 2002 3. kolo 12:00 Spartak Pelhřimov
  4. kolo 17:30 SK BOVYS Jihlava B
25. 1. 2003 13. kolo 10:00 Sokol Mladá Boleslav
  14. kolo 14:00 1. FBK Jablonec nad Nisou

FBC Kaplice B - 1. Jihočeská liga mužů
2. 11. 2002 5. kolo 11:30 FBC Sokol Štíři Č. Budějovice
  6. kolo 14:00 FBC Dukla Rangers Bechyně
14.12.2002 9. kolo 12:45 1. FBK Tábor
  10. kolo 15:15 1. FBK Tábor
18. 1. 2003 11. kolo   9:00 FBK 1996 Příbram
  12. kolo 12:45 Red Falcons Sokol Příbram

FBC Kaplice - 1. Jihočeská liga juniorů
8. 12. 2002 4. kolo 10:15 SK JME Jihlava B
  5. kolo 11:30 Spartak Pelhřimov
  6. kolo 14:00 SK JME Jihlava B


Místní organizace SON ČR

Pražská 1, 370 04 České Budějovice
telefon: 387 312 338, 387 318 306
IČO 67171630
Založena dne 27.listopadu roku 1996

SON - solidarita, odpovědnost, nezávislost

KDO JSME :
Sdružení nájemníků ČR je jednotnou organizací působící na celém území České republiky. Při uplatňování svých programových cílů využívá SON svých poznatků z členství v Mezinárodním svazu nájemníků, spolupráce se státními orgány všech stupňů, s orgány samosprávy, s právnickými a fyzickými osobami, které mají podobné cíle.

PROSAZUJEME :
oprávněné požadavky nájemců a uživatelů bytů, členů bytových družstev a společenství nájemníků, restituentů a jiných majitelů bytových nemovitostí při řešení nesprávných postupů fyzickými nebo právnickými osobami, orgány státní správy nebo samosprávy v bytové problematice vzhledem k platné legislativě ČR.

PŘEDKLÁDÁME :
vlastní návrhy a náměty řešení v bytové oblasti, připomínkuje návrhy zákonů, vyhlášek a nařízení.

INFORMUJEME :
prostřednictvím Republikové rady SON a Místních organizací SON občanskou veřejnost o řešení rozhodných opatření a tím ji motivuje k získání právního vědomí a dle možností, v rámci spolupráce s médii, poskytuje tyto informace pravidelně.

ORGANIZUJEME :
poradny SON s cílem poskytnout odborné konzultace a pomoc potřebným v bytové problematice, doporučuje postup řešení dle právních norem ČR.

SPOLUPRACUJEME :
při prosazování programových cílů především s Odborovými svazy a dalšími partnery, kteří podporují program SON.

SON je občanské sdružení a pracuje na principu lidské solidarity a neziskovosti. V poradnách jsou služby poskytovány pouze členům SON a po předložení legitimace i členům Odborových svazů, se kterými má SON uzavřené dohody o spolupráci.

Další informace lze získat i na internetové stránce :
http://www.son.cz/, náš e-mail: soncb@quick.cz.

Činnost místní organizace řídí devítičlenná rada MO SON, která se schází vždy v první čtvrtek v měsíci od 17.00 hod. v kanceláři MO SON, Pražská 1, první patro. Zde se také, pravidelně každé pondělí, koná poradna pro členy SON v době od 17.00 do 19.00 hodin, změna dne a času konání poradny vyhrazena. Rada MO SON nabízí členům aktivní působení v komisích (bytová, energetická, komunální) a v místě bydliště jako aktivisté spolupracující s ostatními členy MO SON.

Členské příspěvky :
fyzická osoba výdělečně činná
- 200,- Kč / rok (první příspěvek)
- 60,- Kč / rok (opakovaný příspěvek)
ostatní fyzické osoby
- 100,- Kč / rok (první příspěvek)
- 40,- Kč / rok (opakovaný příspěvek)
kolektivní člen, neziskové sdružení fyzických osob nad 30 členů
- 20,- Kč /osoba a rok
kolektivní člen, neziskové sdružení fyzických osob pod 30 členů
- 50,- Kč /osoba a rok


Nejstarší kaplická privilegia

V letošním roce uplyne 620 roků od propůjčení městského práva a 520 roků od udělení mílového práva Kaplici.

Důležitým mezníkem ve vývoji dobře prosperujícího městečka, těžícího z příznivé polohy na živé obchodní Cáhlovské stezce, bylo právě udělení městského práva. Toto privilegium kaplickým měšťanům propůjčil dne 6. prosince 1382 jejich feudální pán Markvart I. z Pořešína (1358 - 1406) za třicet šest a půl kopy větších grošů pražských. Tímto dnem se stala Kaplice trhovou obcí s městskými výsadami - městysem. Mimo jiné dostala i vlastní správu tvořenou voleným rychtářem, konšely, konšelským soudem a jurisdikcí. V roce 1382 je též zmiňován „soudní dům", v němž se scházela městská rada. Kapličtí se mohli těšit takovému právu - většímu a menšímu, jaké platilo v královském městě Českých Budějovicích. Toto právo jim také zaručovalo volný odkaz majetku odúmrtí obci nebo kostelu. Obyvatelé Kaplice však zůstali nadále v poddanském područí pořešínské vrchnosti. Vyšší odvolací instancí pro ně byl soud v Českých Budějovicích. Propůjčením městského práva byl položen základ pro lepší rozvoj obchodu a řemesel. Co znamenalo a čím se vyznačovalo městské právo ve středověkém městě, nám vysvětlí následující definice. „Městské právo lze vymezit jako soubor obyčejových nebo zákonných ustanovení, která se týkala města jako celku i jeho obyvatel, byla zaručována městskou vrchností, uplatňována městskými orgány a užívána obyvateli ve věcech veřejných i soukromých." Během jednoho století od propůjčení městského práva kaplickým zde skutečně nastal rozkvět obchodu a řemesel.

Na přímluvu bratří Petra a Voka z Rožmberka udělil český král Vladislav II. Jagellonský Kaplici v roce 1482 mílové právo. To znamenalo, že na míli cesty (cca 9 km) kolem města bylo zakázáno „nesmí ni žádný sladu dělati, ani piv vařiti, ani krčmy míti, ani řemesla provozovati." Tato výsada znamenala pro kaplické velmi mnoho. Četné řemeslníky hmotně zajistila a tito následovali jiná města a počali se sdružovat v takzvané cechy (od německého slova Zeichen, znamení, jimiž se cechy od sebe lišily, „Zeche" - řád, společenství mezi mistry téhož řemesla i mezi řemesly navzájem). Jako první byl v Kaplici vrchností uveden v život cech soukeníků, jenž získal cechovní pravidla, již v roce 1481. V roce 1517 je dostali koželuzi, 1561 krejčí, 1583 kováři a koláři, 1585 hrnčíři (toto řemeslo bylo obzvláště vyvinuté a zdárně se rozvíjelo), 1587 pekaři, perníkáři a mlynáři, 1603 kameníci a zedníci, 1607 řezníci, 1650 provazníci, 1651 tkalci, 1671 ševci a 1684 punčocháři.

Václav Hajer

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434
382 41 Kaplice, tel.: +420 380 311 388 nákladem 3000 výtisků, uzávěrka
27. 9. 2002. Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330396
http://www.kaplice.ois.cz/, e-mail: info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Odpovědný redaktor J. Anderle.
Redakční rada: S. Šindelářová, Bc. M. Špičáková
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412