2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

leden 2003 - Číslo 1 - Ročník VII.


Organizační struktura Městského úřadu v Kaplici

S platností od 1. ledna 2003 se Město Kaplice stává obcí s rozšířenou působností. Z toho vyplývá, že převážná část výkonu státní správy přechází z bývalého okresu Český Krumlov na Městský úřad Kaplice. Pod jeho správní obvod nově spadají tyto okolní obce: Benešov nad Černou, Besednice, Bujanov, Dolní Dvořiště, Horní Dvořiště, Malonty, Netřebice, Omlenice, Pohorská Ves, Rožmitál na Šumavě, Soběnov, Střítež, Zvíkov a město Velešín. Převod kompetencí sebou přinesl nutnost rozšíření úřadu a vznik nové organizační struktury. S tou se můžete seznámit i na stránkách tohoto zpravodaje.

Již v minulém roce proběhlo vybudování nových prostor, a to půdní vestavbou v objektu samotné radnice a v poschodí budovy čp. 391 na Linecké ulici - bývalé polikliniky proti bistru „Na Ostrůvku". V současné době se dokončují stavební úpravy v Kostelní ulici, kde bude vybudováno pracoviště pro odbor dopravy. Ten z Českého Krumlova přejde definitivně do Kaplice až k 1. lednu 2004. V souvislosti s těmito úpravami je potřebné sdělit, že nezatíží rozpočet města a jsou hrazeny ze státních zdrojů.

Z výše uvedeného rovněž vyplývá, že adekvátně s rozšířením kompetencí došlo i k navýšení počtu zaměstnanců městského úřadu, a to ze stávajících 33 na 64.

Je pochopitelné, že i tato změna, jako ostatně každá jiná, přináší různé postoje. Protože k mentalitě našeho národa spíše patří vyšší míra opatrnosti až skepse, je i tato reforma vnímána negativně. Teprve čas ukáže správnost či nesprávnost rozhodnutí parlamentu a senátu. V dané situaci je povinností vedení města a všech zaměstnanců reformu veřejné správy zabezpečit. Chtěl bych v této souvislosti sdělit, že přístup převážné většiny úředníků ke změnám (vybudování pracovišť, stěhování aj.) je velmi dobrý, a tak vyslovuji přesvědčení, že po určitých prvotních peripetiích bude tento úřad fungovat ku prospěchu občanů Kaplice a okolních obcí.

Zároveň bych Vás chtěl požádat, abyste využívali možnosti osobního jednání na radnici při řešení jakýchkoliv osobních či obecních problémů. Jste vítáni.

Děkuji.
Ferdinand Jiskra, starosta města

Níže je uvedena nová organizační struktura Městského úřadu Kaplice s orientačním přehledem některých činností jednotlivých odborů :

1. Kancelář starosty
Rozvoj města, dotace, vyřizování restitucí, sekretariát, pokladna, příprava materiálů pro jednání rady a zastupitelstva, zápisy z jednání.

2. Kancelář tajemníka
Personální agenda, vzdělávání zaměstnanců, centrální evidence stížností a petic.

3. Odbor finanční
Rozpočet, účetnictví, mzdy, správní poplatky, místní poplatky, daně, pohledávky, veřejné sbírky, metodická činnost pro příspěvkové organizace města.

4. Odbor správy majetku
Evidence a správa majetku, pojištění majetku, hlášení pojistných událostí, nájemní a kupní smlouvy, hospodářská činnost, příprava a realizace investic.

5. Odbor vnitřních věcí
Vydávání občanských průkazů a cestovních pasů, provádění ověření shody opisu nebo kopie s listinou a ověření pravosti podpisu, povolování provádění matričních zápisů i mimo úřední místnost, provádění ověření dokladů, plnění úkolů napomáhajících výkonu práv příslušníků romské komunity, rejstříky trestů, skládání státoobčanského slibu, evidence občanů povinných výkonem civilní služby a organizací, ve kterých lze civilní službu vykonávat, přestupky, obecně prospěšné práce, organizace trhů.

6. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
(umístěno v Linecké ulici čp. 391)
Rozhodování o poskytování příspěvku na výživu dítěte, poskytování bezúročných půjček, příspěvků na opatření zvláštních pomůcek občanům s těžkými vadami, nevidomým, neslyšícím, poskytování příspěvků na koupi, opravu, úpravu a na provoz a na úhradu pojistného motorového vozidla osob zdravotně postižených, příspěvky na úpravu bytu, rozhodování o přiznání mimořádných výhod, vydávání průkazů mimořádných výhod, rozhodování o poskytování jednorázových a opakujících se peněžitých dávek sociálně potřebným občanům, kterým je poskytována sociální péče ve zdravotnickém zařízení, určování osob, kterým bude vyplácen přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení nebo sociální příplatek, vyplácení dávek sociální podpory, výkon sociálně-právní ochrany dětí, pomoc rodičům při řešení výchovných a jiných problémů, výkon funkce opatrovníka a poručníka, provádění neodkladných úkony v zájmu dítěte, zprostředkování osvojení a pěstounské péče, sledování dodržování práv dítěte ve školských zařízení pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy, v ústavech sociální péče a ve zvláštních dětských zdravotnických zařízeních a v odborných ústavech, pečovatelské služby, provoz domu s pečovatelskou službou.

7. Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Zřizovací listiny, účtování nákladů na žáka, souhrnné práce za hospodaření školských zařízení správního obvodu, sportovní a tělovýchovné akce ve městě, spolupráce s městkou knihovnou.

8. Odbor životního prostředí
Vydávání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa do výměry 5 ha lesa hospodářského a o souhlasu k vydávání rozhodnutí o umístění stavby nebo využití území do 50 m od okraje lesa, rozhodování o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa do výměry 1 ha, výkon speciálního stavebního úřadu ve věcech vydávání stavebních povolení k provedení vodních děl, vydávání souhlasu ke stavbám, které mohou ovlivnit vodní poměry na pozemcích s korytem vodního toku, ukládání pokut podnikající fyzické nebo právnické osobě za nedovolené odběry vody a vypouštění odpadních vod, ochrana před povodněmi, určování jakostních tříd, normovaných a minimálních stavů zveře, rozhodování o uznání honitby, vydávání a odebírání loveckých lístků, vydávání zúčtovatelných plomb a lístků o původu zvěře, udělování souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, má-li být dotčena zemědělská půda a půda dočasně neobdělávaná o výměře do 1 ha, udělování souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady v množství do 100 tun za rok, zpoplatnění středních zdrojů znečištění, rybářské lístky, uznání honitby a registrace honebních společenstev, rozhodnutí o konání chovatelské přehlídky trofejí, uznání výběrových stromů.

9. Odbor výstavby a územního plánování
Stavební řízení, územní plán obce, regulační plán a územně plánovací podklady, seznam kulturních památek svého územního obvodu, vydávání závazných stanovisek k zamýšlené obnově kulturní památky, k zamýšlené stavbě, stavební změně nebo udržovacím pracím na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v památkovém ochranném pásmu, poskytování finančního příspěvku na zvýšené náklady spojené se zachováním a obnovou kulturní památky.

10. Odbor obecní živnostenský úřad
Koncesované živnosti, živnosti ohlašovací řemeslné, vázané, volné a živnosti provozované průmyslovým způsobem, živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu.

11. Odbor dopravy a silničního hospodářství
Výkon působnosti speciálního staveb-ního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy - vydávání souhlasu ke stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy (užití dopravních značek), povolení k umístění pevných překážek na pozemní komunikaci, povolování zřizování a provozování reklamních poutačů, propagačních a jiných zařízení, vydávání registrace k provozování autoškoly.

Dopravně správní agenda - řidičské průkazy, přihlašování vozidel, evidence řidičů, řešení přestupků, provádění zkoušek žadatelů o řidičská oprávnění - bude vykonáváno v roce 2003 v Českém Krumlově (jako bylo dosud).

12. Odbor státní sociální podpory
Na základě zákona má být zřízen od 1. dubna 2004.


Veselé vykročení do nového roku

Podobně jako jiné kraje, tak i Pošumaví má svou charakteristickou lidovou mluvu, v níž se udržely spousty prastarých názvů. Specifické výrazy a slovní obraty činí tuto mluvu jadrnější a přiléhavější. Na několika příkladech můžeme porovnat, jaká přirovnání používali naši předkové při různých příležitostech. Tak například můžeme začít hned u popisu lidského těla. Pak se dozvíme, že má hlavu jako věrtel, jako škopek - nos jako skobu - hubu jako vrata - nohy jako slon - krk jako housenka - na hlavě má ekzecírplac. A nebo také je dlouhej jako pabuza, jako tyčka - hluchej jako pařez, jako berní.

Živý Betlém v podání kaplických ochotníků

Co se týká popisu vlastností a schopností, pak je jeden hloupej jako bota, jako kamnovec, jako ťululum na ptáky - pitomej jako vovce, jak dráteník, jako muzikant po posvícení, jako motyka, jako kamen. Zvědavej jako brabenec, jako četník. Chlastá, až mu z krku teče a nebo jako vůl u vantrok. Je vožralej pod vobraz boží a nebo jak zákon káže, případně je na maděru, je nacáknutej, nastříknutej, napitej jako kanon, je zřízenej, je udělanej. A takový člověk pak třeba i prochlastá nos mezi vočima. Když je pak smutný, to kouká jako čtyrák z pytlíku, jako zpráskanej čokl, jako svatej utřinos. Chodí jako zmoklá slepice, kouká jako sova z nudlí. Neobratný se točí jako motovidlo nebo stojí jako prkenej Mojžíš, případně tu sedí jako pekáč, jako vařbuchta, jako nahej v trní. Mluvka mele hubou jako koza vocasem, jede mu huba jako šlejfernice, nevidí si do huby, žvaní jako koza před smrtí.

Oddíl římských vojáků v Kaplici

A když o někom mluvíme, pak se i dozvíme, že ta baba má kušnu jako ňákej advokát, jako šlajfernu, jako policajt, jako náš kupec, jako tlampač, dyž chce svect čerta s ďáblicí do jího (do manželství). Leží jako chcíplej, dejchá jako mašina, jako bába do kopce. Je stará jako Brno, s Adamem si tyká, má na zádech čtyři křížky, zavání pižmem. Náš děroušek je lepší, je sice zvědavej jako brabenec, ale čilej jako včelička, pořád se něčím vobírá, louč seká a kouří jako zedník „na kypaji", i v noci pysky klepá. Vona se ta mrcha do kluka zakousla a drží se ho jako klíště. Jak by ne. Von selckej, má grunt a vona z pastoušky, holá jako židovský desatero. Jeho máma div si nezoufá, seschla jako lucinka - je zlé, už mají spolu kluka jako buka. Krunt zařve jako nic, někdy pudu žebrat!

A tak jen nakonec jedna babička při pletení punčoch prohodila: Sem jak svatá Bára, co večer plete, to ráno párá. - Ale babičko, vy jste holka jako lusk! Jo jo chlapče, ale pod luskem - hrachovina.

Václav Hajer


Návštěvnost kina v Kaplici za rok 2002

Celkový počet diváků, kteří navštívili kino v Kaplici byl v loňském roce 8 966 diváků. Celkem se hrálo 206 představení, průměrný počet návštěvníků na jedno představení čítá 44 osob. Žebříček návštěvnosti filmů v roce 2002 je následující (v závorce je uveden počet diváků): 1. Prci, prci, prcičky II (350), 2. Pán prstenů: Společenství prstenu (281), 3. Harry Potter a Kámen mudrců (261), 4. Perníková věž (229), 5. Taxi, taxi (199), 6. Myšák Stuart Little 2 (165), 7. Deník Bridget Jonesové (165), 8. XXX (147), 9. Muži v černém 2 (145), 10. Shrek (130), 11. Černý jestřáb sestřelen (127), 12. Rok ďábla (126)


U S N E S E N Í
2. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 16. prosince 2002

Zastupitelstvo města po projednání:

I.    s c h v a l u j e

*

kalkulaci ceny vodného a stočného na rok 2003 - navýšení ceny o 10 %, tj. 38,27 Kč/m3 + 5 % DPH pro domácnosti, cena pro podnikatele zůstává dle skutečnosti roku 2002 tj. 52,78 Kč/m3 + 5 % DPH - celková dotace města ceny vodného a stočného pro rok 2003 činí 3.365.200,- Kč včetně DPH

*

prodej části pozemku p.č. 146 k.ú. Blansko manželům Popluhárovým, bytem Blansko 4 za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej části pozemku p.č. 81/3 k.ú. Pořešín manželům Mikešovým, bytem Pořešín 64 za cenu 70,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej části pozemku p.č. 653/1 k.ú. Kaplice manželům Benešovým, bytem Kaplice 518 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej pozemku p.č. 1660/22 k.ú. Kaplice o výměře 319 m2 Pavlu Pilátovi, bytem Kaplice 766 za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje části pozemku p.č. 2146/5 k.ú. Pořešín o výměře 209 m2 za cenu 70,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

revokaci usnesení Zastupitelstva města Kaplice ze dne 19.11.2001 o prodeji části pozemku p.č. 652/1 k.ú. Kaplice manželům Matrasovým a schvaluje prodej části uvedeného pozemku Václavu Matrasovi, bytem Kaplice 689 za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

revokaci usnesení Zastupitelstva města Kaplice ze dne 17.12. 2001 o prodeji části pozemku p.č. 32 k.ú. Pořešín Františku Weberovi a Josefu Weberovi a schvaluje prodej části uvedeného pozemku manželům Šrámkovým, bytem České Budějovice 38 za cenu 70,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

revokaci usnesení Zastupitelstva města Kaplice ze dne 24.6.2002 o prodeji části pozemku p.č. 76/1 k.ú. Pořešín Janu Tampírovi a schvaluje prodej uvedené části pozemku Janu Tampírovi, bytem Pořešín 66 a Věře Tampírové, bytem Hlinice 308 za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

vstup Města Kaplice se svými pozemky do honebních společenstev Blansko, Horní Kaliště a Omlenice

*

poskytnutí garance na úvěr Technickým službám města Kaplice s.r.o. u Volksbank CZ a.s. pobočka Kaplice za účelem nákupu nového popelového vozu zn. Mercedes Benz

*

prodloužení ručení na splatnost úvěru u Volksbank CZ a.s. pobočka Kaplice manželům Štěpánkovým, bytem Kaplice 751

*

odkoupení pozemků v k.ú. Pořešín PK p.č. 908 o výměře 4622 m2, PK p.č. 1068 o výměře 12175 m2, PK p.č. 804 o výměře 1295 m2, PK p.č. 803 o výměře 3093 m2, PK p.č. 961 o výměře 1960 m2 za cenu 50% z odhadní ceny dle předložené nabídky

*

poskytnutí příslušné slevy za včasnou úhradu kupní ceny za koupi bytu v čp. 460 Omlenická ulice pouze p. Zdeňku Cinertovi

*

zápis do kroniky města za rok 2001 a výplatu odměny kronikáři města p. Zdeňku Rohlíčkovi dle předloženého návrhu

*

proplacení nevyčerpané dovolené za rok 2002 Ing. Františku Doležalovi a Janu Kozojedovi

*

finanční příspěvek Města Kaplice občanům a podnikatelům postiženým povodněmi v srpnu t.r. dle předloženého seznamu upraveného v diskusi na úhradu zvýšených nákladů na topení

*

dle zákona č. 250/2000 Sb. vyhlášení rozpočtového provizoria pro I. čtvrtletí 2003 - do doby schválení rozpočtu města na rok 2003

*

zařazení nákupu terénního vozidla do rozpočtového provizoria

*

změny rozpočtu roku 2002 dle předloženého návrhu odboru I MěÚ Kaplice s doplněním rozpočtové změny u Kulturního a informačního centra Kaplice s tím, že částka 483.000,- Kč bude převedena z provozní dotace na investiční - za porušení rozpočtové kázně bude MŠ Nové Domky a KIC Kaplice krácena v příslušné výši provozní dotace na rok 2003

*

Vyhlášku č. 7/2002, kterou se mění a doplňuje Vyhláška č. 1/2002 o místních poplatcích

*

Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřené s Jihočeským krajem na akce - „Položení vodovodní přípojky pro hasičárnu v Pořešíně" a „Vodovod Blansko" tak, jak byly předloženy

*

Smlouvu s Ministerstvem pro místní rozvoj - Phare o poskytnutí grantu z programu Phare na akci „Obnova místní komunikace, včetně sítí a mostku v Malšském údolí v Kaplici" tak, jak byla předložena

*

měsíční odměnu za výkon funkce neuvolněnému členu zastupitelstva města Ing. Kozyrevovi ve výši 60 % maximální výše dle nařízení vlády č. 358/2000 Sb., včetně pozdějších změn

*

podepsání pojistné smlouvy s Českou pojišťovnou na živelní pohromy, včetně nového pojištění proti povodním

II.     u k l á d á

*

Správě domů města Kaplice s.r.o. odvést hospodářský výsledek za rok 2001 na účet hospodářské činnosti města do 30. 9. 2003

III.     z ř i z u j e

*

finanční výbor zastupitelstva města ve složení - předseda Mgr. Jiří Havelka, členové Ing. Marta Caisová, Romana Makovcová

*

kontrolní výbor zastupitelstva města ve složení - předseda Mgr. Karel Světlý, členové Mgr. Ludvík Bartyzal, Anna Syslová

*

§ dle zákona o obcích osadní výbor ve složení - Pavel Talíř, Václav Holemý, Anna Syslová, František Hosenseidl, František Šťastný a Václav Lukš

IV.     b e r e    n a    vědomí

*

rezignaci člena zastupitelstva města Ing. Františka Doležala a složení slibu nového člena Mgr. Pavla Fr. Bíci

*

informaci odboru výstavby a ÚP MěÚ Kaplice o návrhu na změnu Územního plánu sídelního útvaru města Kaplice týkající se přístupové komunikace k pozemkům firmy Burger

*

informaci místostarosty města Ing. Kozyreva o čerpání rozpočtu města za rok 2002

V.     p o v ě ř u j e

*

školskou, kulturní a sportovní komisi rady města vyvoláním společného jednání k řešení problematiky provozu Kulturního a informačního centra Kaplice

*

Ing. Václava Kozyreva, místostarostu města vyvoláním společného jednání Města Kaplice s Nemocnicí Český Krumlov a Správou domů města Kaplice s.r.o. k projednání možnosti ponechání dispečinku na Poliklinice v Kaplice

VI.     k o n s t a t u j e ,   že

*

Město Kaplice nemá zájem o bezúplatný převod movitého majetku Lékárny v Kaplici - privatizační projekt vedený pod číslem 30346 a souhlasí s řešením tohoto majetku v rámci běžného hospodaření Nemocnice Český Krumlov.

Ferdinand Jiskra
starosta města
Josef Kaloš
místostarosta


Státní sociální podpora

Od 1. ledna 2003 byla převedena státní sociální podpora naší spádové oblasti do působnosti MěÚ Č. Krumlov. Kontaktní místo Kaplice zůstává ve stejné budově, provoz. doba rovněž.

Adresa : OSSP MěÚ Český Krumlov, Linecká 391, 382 41 Kaplice
telefon 380 311 234


Okénko do historie

Jak se hrad Pořešín stal pustým

Zřícenina hradu Pořešín stojí na skalnatém ostrohu nad Malší, asi hodinu cesty z Kaplice po modré turistické značce. Jsou zde dosud patrné trojí příkopy, které dělily opevněné místo na dvě předhradí a vlastní hrad. V jeho severní obvodové hradbě stávala u vstupní brány čtvercová věž a naproti ní, při jižní bráně, palác, z něhož se dochovaly jen zbytky zdiva a zlomek gotického portálu. Hrad založil „při Velkém Pořešíně" na počátku 14. století nejspíše Bavor III. ze Strakonic. Na novém hradě byl purkrabí Jan z Vracova a když roku 1312 z toho úřadu odstoupil, prodal mu Bavor III. ze Strakonic vsi Vyněždo a Svitihlavu za 74 hřiven stříbra. Novým purkrabí stal se tehda jakýsi Vojta a roku 1315 dle Pangera jakýsi Jan. Od panství Pořešínského daroval potom pan Bavor III. ze Strakonic roku 1315 vsi Svince, Mojné, Žaltice a Černici klášteru Korunskému. Za to obdržel pan Bavor III. ze Strakonic pohřeb v klášteře a pokládán až do jeho zrušení vedle krále Přemysla II. za předního dobrodince a fundátora kláštera. „Asi v tento čas, když se zběhlo dotčené darování, postoupil Bavor III. ze Strakonic panství Pořešínského strýcům svým Vernéřovi, Rackovi a Přibíkovi bratřím z Vítějovic a obdržel od nich směnou hrad Vítějovice, kterýž k panství Bavorskému připojil. Bratří pak řečeni byli předky pánův z Pořešína, kteří také střelu na štítě nosili." Jejich bratrům Markvartovi Přibíkovi a Ješkovi z Pořešína patřilo kromě hradu jedenáct vesnic. Markvartovým stejnojmenným vnukem pořešínská větev vymřela před rokem 1423 a Pořešín připadl králi Zikmundovi jako odúmrť.

Zřícenina hradu Pořešín

A tady je třeba zařadit do historie pověst, která je plná krve a jmenuje se „Krvavá mísa": „Hrad Pořešín založili páni ze Strakonic, ale v patnáctém věku ho získal pan Oldřich z Rožmberka a určil mu osud, jaký potkal nedaleké hrady Sokolčí a Louzek. Také Pořešín byl rozbořen a zpustl, když pan z Pořešína utopil své rytířské ctnosti v pitkách a dobrou pověst v krvavých půtkách. Propil vše a družinu mu dělala už jen bída s nouzí. Tu vzal rytíř z Pořešína hlavu do dlaní, zatřepal s ní jako s makovicí a pak přebral, co z ní vypadlo. Nevybral však službu u mocnějších, nechtělo se mu sloužit pod cizí palicí. Chtěl být pánem a vybral si proto za praporečníka úskok a za štolbu zlovolnost, na erb si dal z druhé strany hrdlořezný nůž a s tím vyhledával cesty ke Kaplici a plachty kryjící kupecké vozy. Od té doby se nestalo, že by dorazili do Kaplice bezpečně a ve zdraví všichni osamělci, co se brali na trh prodávat nebo kupovat, a ve smrtelném nebezpečí se octlo i zboží vezené po obchodní cestě z Rakous do Čech nebo z Čech do Rakous. Hadr onuci vždycky najde - k rytíři z Pořešína se přidružili všichni lotříci, kteří se z dobrých příčin vyhýbali Krumlovu i Budějovicům, a hrad Pořešín se stal zlatým dnem raubířského řemesla. Loupežníci měli u hradu krvavou mísu. Prohlubeň v kameni a v té si myli ruce, když se vraceli ze své krvavé práce. Omývali se v ní jeden po druhém, nejprve pán hradu a hlava tlupy a po něm všichni ostatní, aby vstoupili na hrad jakoby s čistýma rukama. Proto prý tenkrát nezářila voda v oné kamenné míse jako malé mořské oko. Zkrvavená hladina mísy mžourala k obloze žalostivě či zlověstně jako neblahé bělmo. Když si pak lotři opláchli ruce, zasedli na hradě k bohaté tabuli a při ní hodovali na cizí účet, až řemeny praskaly, a štětinaté chřtány lapků se topily v čúrcích vína. Praskla však brzy i obruč trpělivosti a přetekl koflík dobré vůle sousedních pánů. Pořešína bylo dobyto a loupežnému rytíři byl přikrácen život. Říká se, že byl oběšen poslední obejda na plané hrušce u cesty. Ale říká se také, že byl sťat u onoho balvanu při Malši a jeho hlava byla vhozena do prohlubně v onom balvanu, jakoby byla podána na hrubé míse k hostině krkavců. Odtud prý prohlubeň slula pro příští časy krvavá mísa.

Dnes právem naříkáme a láteříme nad zdlouhavým správním řízením státních úřadů. Podívejme se však, jak se úřadovalo v patnáctém století v případě hradu a panství Pořešín. Historický přehled jsem před pověstí ukončil v roce 1423, tedy za doby husitské. V tu dobu se dle rožmberské „Knihy popravčí" husité pokoušeli získat hrad zradou a to se zdálo Oldřichu z Rožmberka nebezpečné pro jeho okolní rožmberská panství. Tehdy asi také vznikla ona pověst o krvavé míse. A v roce 1423 se začíná „náš příběh" zamotávat. Oldřich z Rožmberka tvrdí, že ještě za života Markvarta z Pořešína hrad koupil. To proto, že po jeho smrti jej dle práva odúmrtí měl získat český král.

Byla to však doba válečná, kdy 16. srpna 1419 zemřel král Václav IV. a Zikmund Lucemburský musel bojovat s Janem Žižkou a jeho husitskými vojsky. Dle jiné verze až do roku 1434 na hradě Pořešín vládl Hroch se svými syny a „nástupcové jich, nám neznámí, prodali hrad Oldřichovi z Rožmberka." Ten list je v archivu Nové Hrady a přímo si protiřečí. Na jedné straně císař Zikmund Lucemburský Oldřichovi z Rožmberka „daruje všechna svá práva královská k Pořešínu a panství, která vznikla odúmrtí Hrochů" a ve stejném královském listě je i věta, že „Oldřich hrad Pořešín s panstvím od tehdejších držitelův koupil." Potomci Jan a Zikmund z Pořešína, kteří sídlili na Deskách u Kaplice, se proti královskému listu z 22. února 1434 odvolali. Jak si z dějepisu pamatujeme, období let 1436 až 1458 bylo obdobím zápasu o český trůn, nebyl čas na řešení případu a tak „dovodění práva odúmrtního u soudu dvorského se protáhlo až do nastoupení Ladislava."

Třináctiletý Ladislav Pohrobek se ujal vlády v roce 1453 a 28. března 1454 definitivně „daroval právo své po Markvartovi, nebo po komkoliv jiném k hradu Pořešínu, městečku Kaplici, vsím a podacím Oldřichu z Rožmberka." Z neznámých příčin se rozhodnutí sporu protáhlo až do roku 1462, kdy znovu král Jiří z Poděbrad dal právo své Janu z Rožmberka a „nyní teprve se věc trochu urychlila." O svatém Jiří 1465 se nález dostal k soudu dvorskému a ten okolo svatého Řehoře 1465 definitivně ocenil panství na šest set kop grošů. Jednání o hradu a panství Pořešín se nekonečně táhla více než tři desetiletí a tak není divu, že již v průběhu sporu, v roce 1457, se uvádí hrad Pořešín jako „Castrum ruptum", tedy hrad pustý. Tak končí spor z patnáctého století. A pak, že soudní spory se vlečou až nyní...

František Schusser


Tenis v Kaplici

Jak hodnotíte uplynulou sezónu 2002?
Z pohledu dosažených výsledků jako velmi úspěšnou, ale jinak problémovou. Naše smíšená družstva mladších žáků, starších žáků a též dospělých vyhrála Krajské přebory Jihočeského kraje ve svých kategoriích a mohou postupovat do ligy a do divize u dospělých a dorost se udržel u Junior Tour lize. Dále 25 našich hráčů a hráček vesměs v mládežnických kategoriích se umístilo v krajských řebříčcích.

V čem vidíte sezonu problémovou?
Máme sice hezký tenisový areál, ovšem přímo u řeky Malše a letošní povodně nám napáchaly nemalé škody. Řeka Malše se svým hlavním korytem dostala skoro na hřiště, dvě hřiště prakticky zničila, též stará Sokolská bouda musela být zbourána, stejně jako rozvodna elektrické energie i čerpačka na vodu. Ale vlastní prací jsme vše odklidili a vyčistili a máme maximální snahu s pomocí Městského úřadu Kaplice, Technických služeb města Kaplice s.r.o., Správy Povodí i dalších sponzorů uvést tenisový areál zpět do odpovídajícího stavu a případně jej vylepšit.

V čem vidíte důvod vašich pěkných výsledků oddílů i jednotlivců?
Již několik let držíme systém návaznosti od přípravky přes mladší žáky, starší žáky, dorostence do dospělých. A snažíme se zlepšovat i trenérské vedení. Nejprve to byla jen obětavost dobrovolníků J. Theiera st., Ing. Kozyreva, J. Špilauera, pak jsme přešli k odbornějšímu tréninku pod vedením J. Bohaty hráče I. mužstva a nyní většinu tréninku řeší Miroslav Bauer, trenér II. třídy a na úhradě se podílí spolu s oddílem i rodiče. Ale bohužel vidím určitý strop naší činnosti a konání a to nepůsobí dobře.

Můžete mi, prosím, tento pesimismus vysvětlit?
Podívejte se, my jsme vyhráli tři kategorie v krajském přeboru Jihočeského kraje a nyní uvažujeme, zda vůbec postupovat v kterékoli kategorii dál, snad to učiníme jedině u dospělých do divize. Ale určitě ne u mladších a starších žáků, protože máme užší kádry hráčů a při odchodu dvou, tří hráčů do starší kategorie bychom nehráli na úrovni požadované v Junior Tour lize. Máme totiž pouze tři antukové kurty a tím váháme nad přijetím každého nového člena či členky do oddílu, včetně mládeže. Protože i stávajících cca 50 členů si chce jednou - dvakrát týdně zahrát a většinou odpoledne, a to nás limituje. Potřebovali bychom tak čtyři až šest kurtů na stávající počet závodních hráčů, neregistrovaných i ostatních zájemců. Proti většině ostatních tenisových měst, např. Sezimovo Ústí, Hluboká nad Vltavou, Pelhřimov, Český Krumlov, Písek i Planá nad Lužnicí, máme též nevýhodu v možnosti zimní přípravy, když oni mají dva až tři kurty pouze pro tenis, a to ať již pevnou halu, či v poslední době lehké nafukovací haly. My trénujeme kdekoliv, ve všech tělocvičnách, u každé věkové kategorie maximálně 1 - 2 hodiny týdně, a to je tak na udržování a ne u mladých hráčů na zlepšení a systematickou přípravu. Takže alespoň nafukovací hala s jedním až dvěma kurty na tenis by Kaplici též slušela a pro další progres bychom jí moc potřebovali. Nyní budujeme čtvrté tenisové hřiště v areálu, ale máme cíl mít v Kaplici šest antukových hřišť a též halu, spíše lehkou nafukovací s jedním až dvěma kurty jen pro tenis.

Jaké výkonnostní cíle byste měli potom?
Možnost každoročního náboru talentovaných dětí, účast ve všech mládežnických kategoriích, spíše v Junior Tour lize a mužstvo dospělých stabilně v divizi Jihočeského kraje. Samozřejmě, v takovém případě, též dostatek možností si zahrát i pro neregistrované zájemce o tenis.

Rozhovor se starostou SOKOL TK Kaplice
Ing. V. Kozyrevem připravil Libor Gra

Výsledky :
Krajský přebor I., skupina A - Kaplice obsadila 1. příčku a ve finále porazila Dačice z KP I., sk. B
Krajský přebor II., skupina B - Kaplice obsadila 4. příčku
Junior Tour dorostu - Kaplice se umístila na 6. místě
Krajský přebor starší žactvo - Kaplice obsadila 1. příčku
Krajský přebor mladší žactvo - Kaplice se umístila na 1. místě


Pracovní místa

Město Kaplice vyhlašuje výběrové řízení na funkci vedoucího úřadu (tajemníka).

1. Předpoklady :
* občanství ČR, bezúhonnost, práce s PC, jazykové znalosti
* splnění předpokladů stanovených zák. č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích
* vysokoškolské vzdělání, nejméně úplné středoškolské
* nejméně 3 letá praxe jako vedoucí zaměstnanec nebo při výkonu státní správy v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním nebo služebním poměru ke státu
* ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouho-době uvolněného pro výkon této funkce (praxe v posledních 8 letech)

2. Odměňování dle zák. č. 143/1992 Sb. a nař. vlády č. 253/1992 Sb. v platném znění. Platová třída č. 9.

3. Přihlášky budou přijímány do 17. ledna 2003

4. Písemné přihlášky zasílat na adresu :
Městský úřad, Náměstí 70, 382 41 Kaplice.

5. Přihláška musí obsahovat :
a) jméno, příjmení a titul zájemce
b) datum a místo narození zájemce
c) státní příslušnost zájemce
d) místo trvalého pobytu zájemce
e) číslo občanského průkazu
f) datum a podpis zájemce

6. K přihlášce se připojí tyto doklady :
a) životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
c) ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Ferdinand Jiskra - starosta města

Kulturní a informační centrum Kaplice přijme provozního pracovníka.
Běžná údržba v objektech kulturního domu a kina a vnitřního zařízení, práce spojené s provozem organizace a kulturních a společenských akcí aj. Vítána pracovní flexibilita, řemeslná zručnost (praxe), elektrikářská odbornost, řidičský průkaz a vlastní osobní automobil.
Žádosti jsou přijímány v Infocentru města (zadní část kina), Linecká 434, Kaplice do konce ledna 2003.Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2003-01.htm on line 536

Vstupenky je možno zakoupit týden dopředu.
Pokladna je otevřena 1 hodinu před promítáním.


KULTURNÍ NABÍDKA
na leden

30. 1. čt. koncert
VÍTR DO DLANĚ

Koncert skupiny indické lidové hudby.

Kulturní dům, 19.00 hod. vstupné dobrovolné

 

PLESOVÁ SEZÓNA

Kulturní dům
25. 1.   Maturitní ples SOU Kaplice   od 19.00 hodin
1. 2.   Maturitní ples OA Kaplice   od 19.00 hodin
8. 2.   Maturitní ples osmiletého gymnázia   od 19.00 hodin
15. 2.   Maturitní ples čtyřletého gymnázia   od 19.00 hodin
22. 2.   Maškarní bál TJ Spartak   od 20.00 hodin

Slovanský dům
17. 1.   Ples chovatelů
18. 1.   Ples Lesů Kaplice
24. 1.   Ples důchodců
14. 2.   Ples hasičů
15. 2.   Ples hasičů Pořešín - začátek ve 20.00 hodin
21. 2.   Ples učitelů

pravděpodobné začátky plesů od 19.00 hodin.


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc leden 2003

14. 1. 2003 - OKOLO KAPLICE
Odchod z parku v 9.00 hod.
Trasa: Kaplice - čistička - Suchý vrch - Blansko - Mostky - zámeček - Kaplice, 8 km

21. 1. 2003 - DO SOBĚNOVA JINOU CESTOU
Odchod z parku v 9.00 hod.
Trasa: Kaplice - Suchý vrch - Blansko - Mlýn u Dubu - Vlčice - Soběnov - Na Papírně, 12 km

28. 1. 2003 - Z BUJANOVA DO KAPLICE
Odjezd autobusem do Bujanova v 10.00 hod.
Trasa: Bujanov - Zdíky - Skoronice - Ješkov - Kaplice, 8 km

V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny.


Basketbal 2002 / 2003
25. 1.  Spartak Kaplice - Jiskra Humpolec od 17.00 hod.
26. 1.  Spartak Kaplice - BK Pelhřimov od 10.00 hod.
16. 2.  Spartak Kaplice - Sn J. Hradec od 10.00 hod.

Florbal - 3. liga
v sobotu 25. ledna 2003 ve sportovní hale ZŠ Školní
FBC Kaplice - Sokol Mladá Boleslav 10.00 hod.
FBC Kaplice - 1. FBK Jablonec n/Nis. 14.00 hod.

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434
382 41 Kaplice, tel.: +420 380 311 388 nákladem 3000 výtisků, uzávěrka
25. 10. 2002. Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330396
http://www.kaplice.ois.cz/, e-mail: info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Odpovědný redaktor J. Anderle.
Redakční rada: Bc. M. Špičáková
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412