2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

březen 2003 - Číslo 3 - Ročník VII.


Národní program počítačové gramotnosti

Dne 4. února 2003 oficiálně zahájilo Ministerstvo informatiky ČR, společnost Intel a Centrum Internetu společný projekt "Národní program počítačové gramotnosti" (NPPG). Jeho cílem je umožnit široké veřejnosti naučit se prostřednictvím kurzů základní práci s počítačem a Internetem. Jedná se zejména o výuku práce s elektronickou poštou, orientaci na Internetu, základy práce s kancelářskými programy a další praktické dovednosti.

NPPG je založen na dvouhodinových praktických kurzech nejvýše po deseti účastnících. Všichni účastníci postupně zvládnou v doprovodu zkušených lektorů ovládání počítače, připojení k Internetu, základy vyhledávání na Internetu a emailovou komunikaci. Kurzy mají zatím dvě úrovně. První pro úplné začátečníky s počítačem a druhou pro ty, kteří se chtějí v práci s Internetem či v emailové komunikaci zdokonalit. Ambiciózním cílem Mlynářova ministerstva je dosáhnout do roku 2006 nejméně padesátiprocentní počítačové gramotnosti obyvatel Česka.

V našem městě se do projektu zapojila Základní škola Fantova, která se podpisem smlouvy s Centrem Internetu stala Regionálním centrem Internetu ve správní oblasti města Kaplice.

Přihlásit se do kurzu může každý zájemce. Za absolvování kurzu zaplatí účastník sto korun a stejnou sumou na něj přispějí ministerstvo informatiky a společnost Intel. Ta se již zavázala věnovat na tuto akci nejméně 6,5 miliónu korun a nést na svých bedrech případnou ztrátu. Na otázku, s kolika účastníky se celkem počítá, odpověděl ministr Mlynář, že na základě zkušeností Německa, Francie a Velké Británie s obdobnými kursy předpokládá, že jen letos bude proškoleno třicet až padesát tisíc lidí. Technickou organizaci projektu zajišťuje Centrum Internetu ve spolupráci s Národní knihovnou. O místech konání kurzu je možné se dozvědět na telefonní lince 844 111 130, na níž je při volání z kteréhokoli místa ČR účtováno místní hovorné. Tímto způsobem lze podat i přihlášku.

Dvouhodinové lekce mohou navštěvovat především ti, kteří si takové dovednosti nemají možnost dobře procvičit doma či v práci. Mohou se hlásit i ženy v domácnosti, ale také například důchodci, kteří mají zájem o Internet jako nevyčerpatelný zdroj informací i zábavy. Častou motivací k cestě za počítačovou gramotností jsou u střední generace jejich děti, které odmítají zasílat jiné než emailové dopisy. V regionálních centrech zaznívají ale i jiné důvody účasti. Například, že známí Internet využívají při plánování dovolené, při nákupech nebo třeba jen při plánu na aktuální večer - je to všechno po ruce a dá se tím ušetřit - je to levnější než pošta a šetří to čas a podobně. K pragmatickým důvodům, který dotazovaní uvedli, patří také ten, že když je to takto dotované, tak proč by to nevyužili.

Kapličtí občané se tak nyní mohou pohodlně a za přijatelnou cenu dostat ke znalostem a vědomostem, které jsou v dnešní době považovány za jedny z rozhodujících pro orientaci ve stále rychleji se měnícím světě.

S využitím webových stránek CI
a informací deníku Právo
zpracoval Petr Malena.


Mikrocenzus 2002

V souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě ve znění pozdějších předpisů, organizuje Český statistický úřad výběrové šetření o peněžních a naturálních příjmech domácností za rok 2002 - Mikrocenzus 2002. Účelem šetření je získat nejnovější reprezentativní údaje o příjmovém rozložení domácností, o úrovni příjmů jednotlivých sociálně ekonomických typů domácností a o stupni příjmové diferenciace mezi nimi. Šetření se uskuteční na území celé ČR ve zhruba jedenácti tisících náhodně vybraných bytech.

V období od 15. ledna do 5. února 2003 zjišťovali externí spolupracovníci ČSÚ nejprve jména uživatelů vybraných bytů. Vlastní šetření bude probíhat v době od 28. února do 25. března 2003 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Budou se zjišťovat údaje o sociálně demografickém složení domácnosti, pravidelné peněžní a naturální transfery mezi domácnostmi, spotřeba produkce z vlastního hospodářství nebo podniku a peněžní příjmy jednotlivých členů domácnosti.

Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat pověřením k výkonu funkce, které jim vydá krajská reprezentace ČSÚ. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita údajů zjištěných u domácností. Ochrana individuálních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Všechny osoby zúčastněné na zjišťování a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 17 uvedeného zákona.

Další případné podrobnosti zodpoví pracovnice krajské reprezentace ČSÚ, pověřená řízením Mikrocenzu 2002 v Kaplici, paní Františka Novotná - telefon číslo: 380 711 782.

Ředitel krajské reprezentace ČSÚ,
Ing. Karel Běhounek


Víte, že...

...se v roce 1630 narodil v Kaplici Václav Ecker - jezuita, který působil od roku 1649 jako profesor rozličných předmětů, poté jako kazatel. Zemřel ve Znojmě roku 1696. V roce 1659 vydal v Praze latinský spis "Diurnum quotidianae virtutis".


Peníze pro neziskové organizace

Novohradská občanská společnost, Navrátilova 247, 373 33 Nové Hrady,
tel.: +420 776 296 285, e-mail: novnos@tiscali.cz

Pojem nezisková organizace, který bývá často doplňován ještě přívlastkem "nevládní" je velmi široký a zahrnuje nejrůznější občanská sdružení, spolky, obecně prospěšné společnosti, nadace či nadační fondy. Skutečností však je, že největší procento neziskových nevládních organizací má právní statut občanského sdružení. Vedle tradičních a člensky silných organizací, které působí v téměř každém větším či menším městě nebo obci (sportovní organizace, sdružení myslivecká, rybářská, zahrádkářská, ochránců přírody nebo dětské organizace typu Junák, Skaut či Pionýr) existuje stále více sdružení, jejichž historie je krátká, členská základna malá a okruh jejich působnosti lokální. Přes všechny tyto rozdíly a přes skutečnost, že činnost občanských sdružení se dotýká nejrůznějších oblastí života, (sociální, kulturní, sportovní, ekologické, výchovně vzdělávací a další), sdílejí mnoho společného.

Především jde o organizace, které vznikají a pracují na základě společného zájmu, nadšení a dobrovolné práce svých členů. To ale často nestačí a tak dalším společným znakem je starost, aby své neziskové aktivity dostatečně materiálně a finančně zajistili. Že to není vůbec lehké, je nasnadě. Členské příspěvky na mnoho nestačí, sponzorské dary se shánějí čím dál tím hůře, příspěvky od celostátně zastřešujících orgánů přicházejí v úvahu jen u výše zmíněných tradičních organizací (ale ani u nich to na pokrytí jejich rozpočtu plně nestačí), příjem z vlastní ekonomické činnosti neziskových organizací bývá rovněž spíše výjimkou než pravidlem a příspěvky z obecních rozpočtů jsou rovněž omezené. Do úplného výčtu finančních zdrojů tak schází již jen nejrůznější domácí i zahraniční nadace, státní i evropské fondy, česká ministerstva a dnes už stále více také krajský úřad.

Všechny tyto organizace a instituce nabízejí finanční prostředky, tzv. granty či příspěvky na realizaci projektů, které pomáhají naplňovat jimi vyhlášené programy. Pravda je, že získat grant není jednoduché, protože v převážné většině musí být žádost o tyto peníze doplněna podrobným popisem konkrétního záměru a dokumenty, které prezentují činnost žadatele a dokazují schopnost organizace projekt realizovat. Na straně druhé je nutno říci, že počet vyhlašovaných grantových programů je vysoký a je tedy z čeho vybírat.

K tomu, aby nezisková organizace uspěla v získání finančních prostředků je tak třeba splnit dva základní předpoklady. Prvním jsou přesné informace o tématech vyhlášených programů a o náležitostech, které musí žádost obsahovat. Druhým předpokladem je pak znalost termínů uzávěrek jednotlivých programů, tj. do kdy musí být projekty předloženy k posouzení a k výběru. Jednou z organizací, které se daří plnit oba dva výše uvedené předpoklady je Novohradská občanská společnost (NOS). Tato organizace vznikla před čtyřmi roky s cílem realizovat projekty posilující občanskou společnost v Nových Hradech a jejich nejbližším okolí. V průběhu své existence však "NOSka" rozšířila své působení i do jiných oblastí a dnes lze říci, že realizovala či realizuje projekty na území mezi Kaplicí a Suchdolem nad Lužnicí. Celkový objem prostředků, které na tyto projekty z nejrůznějších zdrojů získala, překračuje dnes dva miliony korun. V poslední době si však "NOSka" stále více uvědomuje, že pro rozvoj neziskových organizací, a tím i občanské společnosti, ve zmíněném území je důležité, aby více organizací bylo ochotno a schopno získávat grantové prostředky na své aktivity. Zvlášť důležité je to v souvislosti s předpokládaným začleněním do Evropské unie, protože vstup s sebou přinese další rozšíření finančních zdrojů pro aktivity občanských sdružení.

Od tohoto čísla zpravodaje se proto bude Novohradská občanská společnost snažit přinášet aktuální informace o nejbližších uzávěrkách grantových programů, včetně jejich stručných charakteristik. Tím bychom chtěli jiným neziskovým sdružením a organizacím, tj. včetně škol a obcí podat pomocnou ruku při realizaci svých aktivit. Současně se také nebudeme bránit pomoci při sestavování a psaní projektů. Čtyřletá zkušenost podtržená více jak 50% úspěšností našich grantových žádostí může být k dispozici všem subjektům, které mají zájem realizovat své aktivity a nemohou pro ně získat finanční podporu.

Uzávěrky grantových programů v období 10. - 31. 3. 2003

10. 3.   Do výše zmíněného data přijímá Nadace Rozvoje občanské společnosti žádosti o příspěvky ze dvou programů.
První se jmenuje "Dlouhodobá udržitelnost rozvoje občanské společnosti". Projekty mohou být zaměřeny na posilování praktických fundraisingových schopností neziskových organizací a na šíření myšlenek filantropie. Druhý program nese název "Podpora aktivního života seniorů" a předložené projekty se mohou týkat zlepšení přístupu seniorů k informacím, vzdělávání a komunikaci a zlepšit postoj společnosti k seniorům a zlepšování soc. a zdravotní služby tak, aby docházelo k posilování lidské důstojnosti seniorů.
14. 3.   Vyhlašovatelem programu "Ekologické zemědělství - propagace a osvěta" je Nadace Partnerství. V rámci tohoto programu lze podávat žádosti a projekty zaměřené na obecnou osvětu a propagaci ekologického zemědělství a na propagační a reklam. aktivity ekozemědělců a jejich sdružení.
14. 3.   Cílem programu Partnerství obcí a měst, jehož vyhlašovatelem je ICN o.p.s. je posílení partnerství mezi občanskými iniciativami z České republiky a Německa a zvýšení motivace ke společným aktivitám v různých oblastech života (např. kultura, lidská práva, regionální rozvoj životní prostředí atd.) Podmínkou zde je, aby spolupracující neziskové organizace byly z měst či obcí, která mají mezi sebou uzavřeno formální partnerství.
15. 3.   V tento den je uzávěrka pro podávání projektů do Programu malých grantů a do Základního grantového programu, jejichž vyhlašovatelem je Mezinárodní Visegrádský Fond. Projekty mohou být zaměřeny na rozvoj spolupráce neziskových organizací ze států "visegrádské čtyřky" v následujících prioritních oblastech - kultura, vědecký výzkum, vzdělávání, vzájemné výměny mladých lidí a další aktivity založené na spolupráci subjektů v pohraničních oblastech. Rozdíl mezi výše zmíněnými dvěma programy není v podporovaných aktivitách, ale v přijatelných nákladech na tyto aktivity a v možné době realizace projektu.
25. 3.   Do grantového řízení Nadace BONA se mohou zapojit právnické osoby, které chtějí realizovat projekty zaměřené na integraci duševně hendikepovaných osob do života společnosti. Projekty mohou být cíleny na zajištění provozu socioteraupeutických center a farem, na podporu programů hipoterapie a pastorační terapie nebo na investiční činnost směřující k nové výstavbě objektů chráněného bydlení.
30. 3.   V tento den je uzávěrka grantového programu, který vyhlašuje Nadace Naše dítě. Cílem předkládaných projektů by měla být ochrana dětí v České republice, případně projekt přímo související s ochranou dětí, prevence před násilím na dětech, uvádění do praxe dokumentu "Úmluva o právech dítěte" nebo prevence negativních jevů u dětí a mládeže. Žadatelem o grant musí být právnická osoba, která by projekt měla realizovat během jednoho roku.
31. 3.   Grantový program Nadace Dětský mozek umožňuje získat finanční příspěvky na zajištění respitní péče, osobní asistence rodinám nebo zařízením pečující o děti s postižením CNS a na uhrazení domácí péče a pečovatelské služby pro seniory s postižením CNS. Příspěvky mohou být poskytnuty i zařízením školského i neškolského typu, poskytujícím odborný program dětem s autismem a pervazivní vývojovou poruchou a na školení odborníků v dané oblasti.
31. 3.   Do tohoto data je možno předkládat žádosti do programu Nadace Civilia. Ta poskytuje příspěvky na rekonstrukce, přístavby a stavby, ve kterých dlouhodobě působí nestátní neziskové organizace pracující v sociálně zdravotní oblasti.
31. 3.   Nadace Partnerství na tento den stanovila uzávěrku programu "Partnerství pro veřejná prostranství". Posláním programu je přispět k revitalizaci obcí, měst - komunit - pomocí postupného zapojování členů komunity do procesu plánování a rozvoje vlastní obce, vlastního okolí, vlastního životního prostředí. Předmětem projektu může být úprava veřejného prostranství (návsi, parku, hřiště, naučné stezky apod.). Velký důraz při přípravě a realizaci projektu je kladen na zapojení různých místních subjektů (samospráva, neziskové organizace, podnikatelé).
31. 3.   Posledním programem v našem přehledu je program vyhlašovaný Česko-německým fondem budoucnosti. Podmínkou všech předkládaných projektů je, aby rozvíjely česko-německou spolupráci v některé z následujících oblastí (Mládež, Školy a vzdělávání, Sociální oblast, Stavební projekty a obnova památek, Menšiny, Dialogy, Ekologie, Kultura, Věda a Publikace).

V případě, že Vás některý ze zde uvedených programů zaujal a chcete o něm získat více informací můžete nám zavolat či napsat a my Vám obratem zašleme požadované informace.


Kaplické kino

Na žádost Kulturního a informačního centra byla v loňském roce do rozpočtu města zařazena investice na přebudování zvukového systému v kaplickém kině. K této investiční akci nakonec nedošlo. Provedené měření akustiky v sále potvrdilo jeho špatné akustické vlastnosti, které nevyhovují nově navrhovanému Dolby - stereo systému. Proto bylo rozhodnuto o jejich odstranění, na které teprve pak bude navazovat připravovaná změna zvukového systému. Než však byl vypracován projekt odstranění akustických závad, přišly srpnové povodně a investice byla zcela zrušena.

Dle sdělení odboru správy majetku městského úřadu následky povodní ovlivňují rozdělovaní investic i v letošním roce, a tak v kině prozatím není plánována větší investice. Jistě mnozí namítnou, že kino je stejně málo navštěvované. I kdybychom o tom mohli diskutovat (přehled návštěvnosti byl zveřejněn v lednovém Kaplickém zpravodaji), měli bychom spíše mluvit o tom, co může kino nabídnout, aby se tento stav mohl změnit. Skladba programu je pak to jediné, čím se dají diváci do kaplického kina nalákat. Do programu jsou sice pravidelně zařazovány všechny filmové trháky, někteří z návštěvníků však řeknou, že je raději jedou shlédnout do Českých Budějovic. Tam sice zaplatí více peněz na vstupném, ale mají tam větší pohodlí v pohodlných plyšových sedadlech a větší zážitek z filmu při prostorovém vnímání zvuku. České Budějovice nabízejí kromě nově zrekonstruovaného kina Kotva i zcela nové multikino. Kdo nechce až do Budějovic, může zajet i do nově otevřeného a vybaveného kina ve Velešíně a prostorovým zvukem jsou vybavena i kina v Trhových Svinech a Českém Krumlově.

Poslední rekonstrukce kina proběhla v roce 1978, kdy byla instalována i současná promítací a zvuková technika. Velmi se osvědčila a odvedla mnoho dobré práce. Ale tak jako si časem musíme koupit nové auto, protože nám staré již dosluhuje, je nutné začít s vážnějšími úvahami i u kina.

J. Anderle - KIC Kaplice

Jistě nebude od věci malé ohlédnutí, jak to bývalo kdysi.
V promítárně kaplického kina je uložena provozní kniha, kde je zaznamenána i jeho stručná historie :

  Kaplické kino, promítací stroje MEO 5X a Meopton 2a
Historie budovy nynějšího kina začíná rokem 1946. Na jeho místě byla postavena z cihel zbořených domků pod kostelem nejprve budova tělocvičny. Pořádala se zde sokolská cvičení, ochotnická představení a dokonce i taneční zábavy. Již kolem roku 1948 však byla budova přestavěna na kino. V hledišti bylo kolem 300 míst. V promítací kabině byly osazeny promítací stroje německého původu - pravděpodobně zn. "Errnemann". Vedoucím promítačem byl s. Švejnoha, který v kabině musel spát, neboť v té době byla nouze o byty. V krátkém čase se neutěšené podmínky změnily a kino v Kaplici se stalo velmi populární. Jako další promítači zde pracovali s. Zmítko, s. Pulec a s. Klimeš.

Druhá úprava kina
V roce 1958 došlo k nové úpravě kina. Bylo vybudováno převýšení sedadel, sociální zařízení, pokladna, předsálí, nouzové východy a vytápění. Kaplice měla na tehdejší dobu moderní kino nejen vzhledem, ale i technikou. Promítací kabina byla vybavena promítacími stroji "Meopton 3a" s možností reprodukce čtyřkanálového magnetického záznamu zvuku zesilovačem AKT 421, třemi reprokombinacemi a efektovými reproduktory na stěnách sálu. Sál měl velmi kvalitní zvukovou úpravu. Na zahájení byl promítán film "V proudech". Provoz kina byl šest dnů v týdnu mimo soboty. V neděli tři představení, v pondělí, ve středu a v pátek jen večerní představení. Výjimečně byl zvýšen počet představení na atraktivní film. Vedoucím kina byl s. Švejnoha, promítači s. Zmítko, Pulec a Klimeš. V roce 1967 odchází s. Klimeš ke Krajskému filmovému podniku jako kontrolní technik, s. Pulec byl stižen srdečním infarktem a tak s. Zmítko zbyl jako promítač sám. V dubnu 1968 nastoupil jako praktikant s. Míka, v červnu s. Sesenský, který po dvou měsících promítání zanechal. V roce 1969 se vrátil po nemoci s. Pulec a v červnu 1970 s. Míka složil promítačské zkoušky. Zároveň nastoupil jako praktikant s. Blessberger.

V květnu 1971 se vrátil s. Míka z kurzu nových technologií a během soboty se vyměnily promítací stroje "Meopton 3a" za nové stroje "Meopton 4". Zvláště je třeba připomenout obětavost s. Zmítka, který vlastním vozem dojel až do Klánovic pro s. Míku, aby v neděli mohlo být promítáno představení podle plánu. Ještě v tomto roce složil zkoušky s. Blessberger a skončila improvizace při promítání. Po odchodu s. Švejnohy do důchodu nastoupila jako vedoucí kina s. Nechvátalová. Její výborné organizační schopnosti, věcný přístup k problémům s provozem kina - nedostatečné vytápění, problémy s úklidem, a odvozem filmů - úspěšně vyřešila. Má podstatnou zásluhu na tom, že kino poskytovalo návštěvníkům nejen zábavu, ale vhodným výběrem filmů přispěla ke zvýšení politické výchovy návštěvníků kina. Tím se kino zapojilo do politickovýchovné práce v našem městě.

Na jaře roku 1975 se roztrhl komín na pravé straně sálu, uhořely dva stropní trámy a část stropu. Po opravě se sice pokračovalo v promítání, ale zchátralá elektrická instalace vykazovala velkou poruchovost, docházelo k poruchám i na promítacích strojích - během promítání se vyměňoval za pomoci s. Kytky maltézský kříž. Přes léto roku 1975 se v kině netopilo a na základě revisních zpráv požárního útvaru a OSP bylo kino k 30. říjnu vyřazeno z provozu.

Třetí úprava kina - náhradní provoz
Po vyřazení kina z provozu bylo hledáno náhradní kino. S. Nechvátalová se obrátila na zdejší vojenský útvar, ale nedošlo k dohodě. Na společné schůzce pracovníků kina byl tedy podán návrh na využití sálu JKP v Leninově ulici. Po projednání a schválení návrhu a za pomoci s. Nechvátala při stavbě promítací kabinky bylo zahájeno náhradní promítání dne 3. prosince 1975 filmem "Černý vlk" pro děti a "Sama mezi lidmi" pro dospělé. Promítání probíhalo na promítacím stroji "Meopton-Automatic" 16 mm. Prozatím promítal s. Zmítko a uvaděčkou a pokladní byla s. Neubauerová. Začátkem r. 1977 byli zapojeni do promítání všichni promítači, kdy se střídali po měsíci. Promítalo se ve středu, čtvrtek a v neděli.

V létě 1977 zanechává na vlastní žádost promítání s. Pulec. Promítal v Kaplici téměř třicet let. Děkujeme mu za tuto obětavou práci pro naše diváky. Krátce nato byl propuštěn s. Blessberger. Tím se zmenšil počet promítačů na dva - Zmítko, Míka, kteří se střídali při promítání až do roku 1978, kdy postihla s. Zmítka mozková mrtvice a zůstal neschopen dalšího promítání. Jeho nuceným odchodem ztratilo kino Kaplice nejobětavějšího promítače, který k nám přišel z Veselí nad Lužnicí, kde promítal do svého mládí. Po přestěhování do Kaplice se ihned zapojil a věnoval kinu veškerý svůj volný čas. Toto období je možno nazvat promítačskou krizí, protože jediným kvalifikovaným promítačem zbyl s. Míka.

Čtvrtá etapa kina
Teprve v roce 1976 byla vypracována projektová zpráva, projekt nového kina, který měl spoustu závad. Přepracování projektu provedla "Kinotechnika Praha". Rok na to byla zahájena přestavba uzavřeného kina.

Dnem 18. února 1979 končí provoz v náhradním kinu filmem "Tichý Američan v Praze". Do 24. února následuje stěhování zařízení a příprava na zahájení provozu k 25. únoru 1979. Promítací stroj Meopton - Automatic sloužil dobře a bez oprav byl v provozu 2.100 provozních hodin.

Kino Kaplice, detail promítacího stroje  
Na počest 31. výročí únorových událostí bylo konáno dne 25. února 1979 první slavnostní představení v nově zrekonstruovaném kině. Za přítomnosti zástupců ÚPF, KOF, MěNV, složek NF a pozvaných hostů byl promítán film "Skandál v Gri-Gri baru". Z původní budovy zůstaly zachovány jen obvodové zdi, jinak nic. Z levé strany byla vybudována přístavba, ve které je v přední části umístěn vstupní prostor s pokladnou, šatna, kancelář a bufet. V zadní části místnost pro schůze, která byla původně projektována jako cukrárna - denní kavárna (dnes infocentrum). Přebudováno bylo zcela sociální zařízení, rozvodovna a předsálí u vstupu do sálu, kam vyúsťuje schodiště do promítací kabiny. V hledišti bylo vybudováno převýšení sedadel podle státní normy a počet sedadel snížen na 205. Vzhledem k tomu byla vytvořena jen jedna ulička a jeden východ. Stěny sálu byly obloženy hladkým dřevěným obkladem, který však značně zhoršil kvalitu zvuku. Proto bude ještě hlediště doplněno zařízením na odstranění dozvuku. Bylo zřízeno i ústřední vytápění, napojené na ekonomickou školu. Závod "Vzduchotechnika Milevsko" zřídila účinné větrací zařízení s možností přitápěním teplým vzduchem. Po čtrnáctidenním provozu upadl motor. Během promítání byl znovu přišroubován.

Promítací kabina zůstala v podstatě stejně velká, ale byla přistavěna odpočívárna. Z původní místnosti k převíjení filmů bylo zbudováno příkré schodiště a filmy se musí nyní převíjet přímo v promítací kabině. V kabině byly instalovány dva promítací stroje MEO 5X na filmy 35 mm a jeden stroj Meopton 2a s Xenonovou lampou na filmy 16 mm. Usměrňovače pro napájení promítacích lamp jsou umístěny pod promítací stroje. Odsávání lampové skříně je velmi účinné, ale hlučné. Jeho motor je umístěn do odpočívárny. Diaprojektor byl předělán na halogenovou žárovku o výkonu 1000 W. Pro reprodukci zvuku byl v promítací kabině osazen transistorový zesilovač AKT 216. K němu byl připojen stereomagnetofon - gramofon NZK 145 a dodáno 10 kusů kazet a dostatečné množství gramodesek.

Přepsáno s částečnou úpravou.


Okénko do historie

Vodní hamry na Kaplicku - pokračování z minulého čísla

Poslední hamr pracující na Kaplicku, nám v padesátých letech 20. století popsal osvětový pracovník Karel Hluboček:
Sýkorův hamr je umístěný v údolí potoka mezi Plachovým mlýnem pod Dobrkovem a silnicí z Trhových Svinů do Besednice, poblíž Douchova háje se známou skupinou balvanů s obětní mísou. Rod Sýkorů sídlí tu již několik generací, téměř dvě stě let, v nichž zděděné řemeslo přecházelo vždy na některého ze synů a další zakládali nové hamry ve vzdálenějším okolí, aneb se do takových přiženili. Zvenčí vypadá tento hamr jako prostá, stará, trochu rozměrnější stodola, uvnitř však je to živoucí expozice technického muzea. Vše je tu začouzeno od otevřené kovářské výhně, mimo pár nevelkých okének sem vniká světlo jen vraty a dvěma vikýři střechy mezerami mezi trámy půdy. Klády hřídelí a pák připomínají v tom šerosvitu trochu středověkou mučírnu, měchy zas zaprášená chrámová zákoutí u starých varhan. Ohniště vypadá tak trochu jako tavicí pícka alchymisty, u níž chybí jen tyglíky a křivule. Jen decimálka poblíž něho dotvrzuje, že se tu neváží drahé kovy na kventlíky a drachmy, nýbrž hrubé kusy železa. Nic se tu neblýská hlazenými hranami továrně vyrobeného náčiní - všechno ze dřeva i železa má hrubý, neleštěný povrch, tak, jak to vyrobila lidská ruka nástrojem nejprostším a nejjednodušším. Vlastní vodní kladivo, buchar, je asi tři metry dlouhá, hrubě "po sekernicku" otesaná kláda, vyztužená kovanými železnými pásy. Na svém konci nese důkladnou železnou palici tvaru přihrocené cihly, vážící přes dva metráky. Druhý snížený konec klády brzdí o hřídel vodního kola, hustě pokrytého omšelou zelení mechů, kterou stále osvěžuje voda proudící ze stružky. Hřídel kola je mohutný válec síly lidského těla, do něhož je vtlučeno několik silných velkých hrubě kovaných hřebů. Ty tvoří výstupky, které při otáčení hřídele poháněného vodním kolem stlačují v pravidelných přestávkách nižší konec klády, na níž je upevněn buchar. Tím se buchar zvedá, aby při povolení tohoto tlaku dopadl zase na kovadlinu bez námahy ruky. Dopady bucharu na kovadlinu se střídají v rytmu, jak malým pootočením hřídele tlak na kládu nastoupí či povolí, mají pravidelnost tikotu hodinek, ale hřmotí jak malý hrom.

Záleží jen na neomylnosti dlouholetého cviku i mnoho generacemi vrozené i vypěstěné zručnosti hamerníka, aby rozžhavený kus starého kola, kolejnici či jakéhokoliv masivního železa, drženého v dlouhých kleštích vlastní výroby, posouval na kovadlině pod bucharem tak hbitě, aby údery těžkého bucharu zformovaly ho v žádoucí výkovek. Tak vyrábí v ohlušujícím hřmotu a za mocného sršení jisker rádla i držadla pluhu, brány, všechny druhy kování na selské vozy, sekery, motyky, rýče, kladiva, dřevorubecké pořízy atd. Výrobky hamerníků nemají stříbřitý lesklý povrch továrních výlisků z běžícího pásu, protože jsou opracovány pouze hrubým brusem. Hrubší vzhled hamernického výrobku je arci mnohokrát vyvážen jeho bytelností. Sáhne-li ve městě kupec v železářském obchodě raději po hladkém, v továrně vyrobeném kladivu nebo sekeře, kupci z venkova, cenící si spíše trvanlivosti, vyhledávali odedávna na všech výročních trzích výhradně zboží vodokovářů. Sami hamerníci mají o továrně vyrobených sekerách a jiném zboží pořekadlo: "Rychle na svět, rychle ze světa..."

Na Kaplicku ještě ve 30. letech 20. století pracovali tito hamerníci: Besednice - Jan Sýkora, Kaplice - Johan Pinecker, (kromě toho byla v Kaplici výrobna kos tzv. kosárna s produkcí 30 000 kos ročně), Cetviny - Josef Bruchner a Jakob Kovář, Mostky - Václav Kovář (spisovatel Ladislav Stehlík píše ve svém díle Země zamyšlená, díl II. o hamru v Mostkách jako o kovárně bez měchů a bez výhně, kde se železo kuje za studena), Rychnov nad Malší - Franz Leif, Kuří - Mathias Pinecker, Benešov nad Černou - Josef Gvissing a Antonín Křepelka, Horní Dvořiště - Josef Schropper. Je velkou škodou, že toto krásné chlapské řemeslo hamernické zaniklo a že nezůstal v provozu ani jediný hamr, svědek umu našich předků.

Václav Hajer


VZP ČR přispívá na antikoncepci

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky zahájila v roce 2003 poskytování finančního příspěvku na výdaje spojené s nákupy perorálních hormonálních antikoncepčních přípravků. Finanční příspěvek činí v kalendářním roce 500,- Kč a může být vyplacen, pokud žena:

Zůstatek ročního finančního příspěvku není převoditelný do příštího roku a lze jej proto čerpat pouze do 31. prosince 2003.

Veškeré informace týkající se poskytování finančního příspěvku Vám rádi poskytneme na pracovišti okresní pojišťovny nebo je můžete získat v Centru informací VZP ČR na modré telefonní lince 844 117 777.


Březen - měsíc Internetu

V týdnu od 10. do 14. března 2003 nabídne Městská knihovna Kaplice návštěvníkům knihovny Internet zdarma. Každý zájemce si může rezervovat půl hodiny a každá poslední hodina provozu v internetové studovně bude zadána pro začátečníky v rámci seznámení s Internetem. V dětském oddělení bude možnost shlédnout výukové programy na CD ROOM. Internetová studovna bude po celý týden otevřena v dopoledních hodinách od 9.00 do 12.00 hodin, v odpoledních časech od 13.00 do 18.00 hodin v pondělí a čtvrtek, od 13.00 do 17.00 hodin v úterý a středu a v pátek od 13.00 do 15.00 hodin.

Dále knihovna připravila soutěž pro návštěvníky obou svých oddělení. Děti i dospělí, a to nejenom čtenáři, ale i všichni příznivci knihovny se mohou zúčastnit soutěže a navrhnout záložku do knihy. Navrhovat a vytvářet můžete až do vyhodnocení soutěže, které proběhne 31. března 2003.

V pátek 28. března se bude konat již tradiční akce "Noc s Andersenem", kde děti stráví pohádkovou noc v knihovně. V tento den v dopoledních hodinách proběhne setkání knihovníků a zástupců samosprávy se zaměřením na využívání Internetu v knihovnách malých obcí.


Centrum pro zdravotně postižené

Centrum nabízí komplexní sociální poradenství dle specifického zdravotního postižení, pomoc při jednání na úřadech a při vyřízení písemností a doporučuje zvýhodněné telefonní stanice pro zdravotně postižené. Dále nabízí zprostředkování konzultací pro vytvoření bezbariérového prostředí, konzultace k zajištění kompenzačních pomůcek pro osobní potřebu, prodej drobných pomůcek pro sluchově postižené (baterie, olivky, dudlíky do sluchadel). Poskytuje informace o činnosti jednotlivých smíšených organizací působících v regionu, a další.

Návštěvní dny jsou v pondělí, úterý a středu od 7.30 do 12.00 a od 12.30 do 17.00 hodin. Pokud nemáte možnost navštívit CSZP osobně, můžete zavolat na tel. 380 711 764 a sociální pracovník centra vás navštíví v domácím prostředí.

Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje
Kaplická 586, 381 01 Č. Krumlov, tel./fax 380 711 764Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2003-03.htm on line 518

Vstupenky je možno zakoupit týden dopředu.
Pokladna je otevřena 1 hodinu před promítáním.


Program DDM Kaplice

3. - 7. 3.    PLEMENA KOČEK
     - soutěž pro děti ze ZÚ

5. - 7. 3.    RISKUJ !
     - soutěž pro děti ze ŠD

10. - 14. 3.    ČÍPAK JSOU TO NOŽKY ?
     - soutěž pro ZÚ

12. 3.    "O TITUL ŠPLHOUN, KLIKAŘ A PODLÉZAVEC ROKU 2003"!
     - zábavné sportovní klání mezi ZŠ

17. - 21. 3.    ZÁBAVNÉ LUŠTĚNÍ
     - soutěž pro děti ze ZÚ

19. - 21. 3.    RYBY, RYBKY, RYBIČKY
     - beseda + soutěž pro děti ze ŠD

26. 3.    FLORBAL
     - okresní kolo SŠ (viz propozice)

27. 3.    VYBÍJENÁ
     - okrskové kolo ZŠ (viz propozice)

24. - 28. 3.    TŘI MOŽNOSTI
     - soutěž o drobné ceny pro ZÚ

LETNÍ TÁBOR V DESKÁCH

Vážení rodiče, již každoročně pořádá Dům dětí a mládeže v Kaplici letní tábor pro děti ve věku od šesti let z Kaplice a okolí na táborové základně v Deskách, 10 km od města Kaplice. Děti jsou ubytovány ve dvou a třílůžkových chatkách, stravování je zajištěno pětkrát denně (s dopolední a odpolední svačinou). Tábor se dělí na hlavní budovu, kde se nachází kuchyň s jídelnou, kancelář, marodka, sociální zařízení se sprchou a na chatovou část (celkem 17 chatek na zahradě). Nedaleko je hřiště, lesy i několik rybníků. Program tvoří hry, sportovní soutěže, turistika, koupání, výlety.

CENA POBYTU :  1100,- Kč.
TERMÍN :   28. 6. - 5. 7. 2003 - pro děti ze školních družin
  5. - 12. 7. 2003 - pro děti od šesti let

PŘIHLÁŠKY A INFORMACE :
kancelář DDM Kaplice, telefon 380 313 009


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc březen 2003

4. 3. 16 km
ZIMA NA KLETI

Odjezd autobusem v 8.20 hod. do Českého Krumlova.
Trasa: Č. Krumlov - Vyšný - dále po žluté a zelené značce na Kleť. Zpět po červené a modré značce - Granátník - Nový Dvůr - Č. Krumlov


 
11. 3. 15 km
Z POHORSKÉ VSI PŘES BĚLOU DO MALONT

Odjezd autobusem v 9.10 hod. do Pohorské vsi.
Trasa: Pohorská Ves - po červené značce - Jednoty - Dolní Příbrání - před Janovou Vsí vpravo - směr Bělá - Malonty


 
18. 3. 12 km
POD CHUDĚJOVICKÝM VRCHEM

Odjezd autobusem v 10.00 hod. do Omleničky.
Trasa: Omlenička - Omlenice - Bočkov - Zadní Kruhová - Vracov - Omlenička - Blažkov - Kaplice


 
22. 3.
ZAHÁJENÍ JARNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY

Setkání s členy KČT Č. Krumlov ve Věžovaté Pláni
Odjezd autobusem v 9.15 hod. do Netřebic.
Trasa I.: Netřebice - Zubčice - Dol. Pláně - Věž. Pláně - setkání - zpět - Dol. Pláně - Střítež - Rejty - Lannovy Domky - Velenov - Kaplice
Trasa II.: Kaplice-nádraží - Rozpoutí - Výheň - Netřebice - Zubč. Lhotka - Zubčice - Dol. Pláně - Věž. Pláně


 
25. 3. 15 km
Z BENEŠOVA N./Č. NA SOKOLČÍ

Odjezd autobusem v 9.10 hod. do Benešova n./Č.
Trasa: Benešov n./Č. - po červené značce do Kamenice - Dluhoště - po žluté značce do Velkých Skalin - přehrada na Černé - Sokolčí - Mlýn u Dubu - Blansko


V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny.


KULTURNÍ NABÍDKA
na březen

4. 3. út. divadlo
ROZPAKY ZUBAŘE SVATOPLUKA NOVÁKA

Bojíte se zubaře? Výborně! Tím lépe vychutnáte tento divadelní kus.

Kulturní dům, 20.00 hod. vstupné 50,- Kč

 
7. 3. pá. koncert
EXFANTA

Křest nového CD. Černošské spirituály, renesanční písně.

Kulturní dům, 20.00 hod. vstupné 50,- Kč

 
18. 3. út. koncert
NEZMAŘI

Koncert známé jihočeské folkové skupiny.

Kino, 19.30 hod. vstupné 70,- Kč

 


Waldorfská škola

Občanské sdružení "Náruč a bezpečí - waldorfská mateřská škola" vás zve
v sobotu 15. března od 10.00 do 16.00 na akci :
Výroba jarního květinového stolu.
Pracovat se bude s ovčí vlnou a plstí. Lektorem bude Dagmar Kuncová,
učitelka ve waldorfské mateřské škole v Karlových Varech. Šicí potřeby a přezůvky s sebou.
Doporučujeme předem se nahlásit a zaplatit kurzovné 100,- Kč.

Akce se koná v Domě dětí a mládeže v Linecké ulici 67 v Č. Krumlově.
Kontakt: Naruc.a.bezpeci@seznam.cz
M. Vudyová: 380 715 400, 380 729 147
E. Svobodová: 380 713 081, 606 476 742


Basketbal

Oblastní přebor - basketbal muži

14. kolo Spartak Kaplice - BK Humpolec 106:80 (41:43)
body za domácí: Přibyl 26, Dreiling 23, Adámek 20, Mladý 15, Kratochvíl 7, J. Hejný 6, Ševčík 3, Bedlivý 2, Outrata 2, L. Hejný 2

15. kolo Spartak Kaplice - BK Pelhřimov 88:104 (33:46)
body za domácí: Adámek 19, Přibyl 16, Dreiling 14, Mladý 13, J. Hejný 12, Bedlivý 4, Outrata 4, Kratochvíl 4, L. Hejný 2

16. kolo Sokol Písek - Spartak Kaplice 91:63 (47:30)
body za hosty: Adámek 21, Kratochvíl 9, J. Hejný 9, Ševčík 7, L. Hejný 6, Outrata 5, Přibyl 4, Bedlivý 2

17. kolo Jiskra Bechyně - Spartak Kaplice 67:76 (31:39)
body za hosty: Dreiling 19, Ševčík 18, Přibyl 17, Kratochvíl 12, Outrata 7, Bedlivý 3

18. kolo Spartak Kaplice - Slovan J. Hradec 68:91 (44:48)
body za domácí: Mladý 23, Přibyl 14, Adámek 12, Dreiling 8, Ševčík 4, Bedlivý 4, L. Hejný 2, P. Kratochvíl 1


Fotbal

Zájezd na kvalifikaci EURO 2004

FK Spartak pořádá zájezd na kvalifikační utkání na EURO 2004 mezi Holandskem a ČR v Rotterdamu. Utkání začíná na stadionu Kuipe v sobotu 29. března ve 20.30 hod.

Cena 2700,- Kč zahrnuje dopravu luxusním autobusem Setra s videem a občerstvením, vstupenku na utkání a základní zdravotní pojištění.

Odjezd je v sobotu 29. března v 0.00 hod. z autobusového nádraží v Č. Budějovicích a v 01.00 hod. z autobusového. nádraží v Kaplici. Návrat je plánován na neděli v odpoledních hodinách.

Informace získáte na telefonu:
602 282 393 (p. Půlpán), či 603 220 409 (p. Rybák)

Přípravné utkání - "A" mužstvo
SK Č. Budějovice - FK Spartak Kaplice 8:1 (2:0)
B: Jůn 3x, Chlebek 2x, L. Sedláček, Doubek, Lukšík - Stráský

FK Tábor - FK Spartak Kaplice 0:1 (0:0)
B: 80. L. Pulec

FK Spartak Kaplice - Tatran Prachatice 1:3 (0:1)
B: 83. Krůček - 11. Kopp, 54. Bumba, 76. K. Tobiáš

Zimní turnaj - Rožnov - "A" mužstvo

1. kolo - volno

2. kolo FK Spartak Kaplice - FK Slavoj Č. Krumlov 6:0 (4:0)
B: 18. a 45. Vošický, 6. Vávra, 27. Ševčík, 67. Pouzar, 90. Sedláček

3. kolo FK Spartak Kaplice - SK Jankov 6:0 (4:0)
B: 11. a 27. Vošický, 45. a 88. Reif, 32. P. Pulec, 86. Pouzar

4. kolo FK Spartak Kaplice - FC Gmünd (AUS) 4:0 (3:0)
B: 39. a 77. Vošický, 22. L. Pulec, 42. Reif

5. kolo FK Spartak Kaplice - FC Mariner Bavorovice 7:0 (2:0)
B: 66., 68. Pouzar, 5. Vávra, 34. Reif z pen., 63. P. Pulec, 73. Vošický, 77. L. Pulec

Zimní turnaj - Čt. Dvory -"B" mužstvo

4. kolo FK Spartak Kaplice "B" - Smrčina Hor. Planá 3:0 (1:0)
B: 41. Kutlák, 80. Mikeš, 88. Baláž

odlož. 2. kolo FK Spartak Kaplice "B" - SK ČB "B" st. dor. 1:0 (1:0)
B: 6. J. Kučera z pen.

5. kolo FK Spartak Kaplice "B" - SK Zliv 3:1 (1:0)
B: 40., 60. J. Kučera, 70. Jirka - 83. Vitha


Poděkování

Sbor dobrovolných hasičů Pořešín děkuje všem sponzorům za věcné dárky, které věnovali na náš společenský ples, který se konal 15. února 2003.

Poděkování patří zvlášť těmto sponzorům :

Sabina, Sklo porcelán Kořánovi, Kadeřnictví Vránová, Fokus optik, Sázková kancelář, Vietnamské prodejny, Divadlo Č. Krumlov, Divadlo Č. Budějovice, Stavební prodej Jůda Velešín, Sport klub Froněk, Bar restaurant Dvořák, Rest. U Sedláčků, Robin oil, Kulturní a informační centrum Kaplice, Sport hotel, Reprocentrum Pavlisovi, Stolla Bohemia, Salon Iris, Rest. Paleček, Rest. U Ambitu, Rest. U Studených, Hotel Zlatý Kříž, Elektro Sprint, Pneuservis Valášek, Rest. Slovan, KB Kaplice, Quelle p. Mašková, KB Č. Krumlov, Reno, Zastavárna Blahna, Has. výzbrojovna Č. Budějovice, Zlatnictví a hodinářství Matějkovi, Bistro bar Na Ostrůvku, Nábytek Debnár, Aboss - J. Zela, Textil Marie, paní Říhová, Autodíly Hovorka, Havaj ratan, HBSW Dobrá Voda, Pivovary - Samson, Eggenberg, Platan, Truhlářství Tetour, Jednota Kaplice, Ipema, Řeznictví Foitl, Solárium Šítal, Společné stravování Mikule, Jihostroj, Petr Sedláček, Cukrárna Duha, Řeznictví Podroužek, Pekárna Blanka, Řeznictví Krajňák a ostatní sponzoři.

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434
382 41 Kaplice, tel.: +420 380 311 388 nákladem 3000 výtisků, uzávěrka
18. 3. 2003. Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330396
http://www.kaplice.ois.cz/, e-mail: info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Odpovědný redaktor J. Anderle.
Redakční rada: Bc. M. Špičáková
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412