2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

září 2003 - Číslo 9 - Ročník VII.


Vysvěcení kostela v Cetvinách

V sobotu 6. září 2003 ve 14.00 hodin bude v Cetvinách slavnostně vysvěcen rekonstruovaný kostel Narození Panny Marie. Vysvěcení provede biskup českobudějovické diecéze Mons. Jiří Paďour, OFMCap.

Krátce z historie Cetvin: První písemná zmínka o Cetvinách pochází z roku 1325, v 16. století byla obec povýšena na městečko. Roku 1348 je poprvé připomínán farní kostel Narození Panny Marie. Během 30-tileté války drancovalo a vypálilo obec i kostel císařské vojsko generála Dampierra. Gotický kostel byl později několikrát rekonstruován. Po 2. světové válce došlo k odsunu drtivé většiny obyvatel (německé národnosti) a roku 1951 byly Cetviny vysídleny a kostel uzavřen. O pět let později byla celá osada zbořena, domy, až na dvě stavby, srovnány se zemí. Kostel byl ponechán a od roku 1995 počaly práce na jeho rekonstrukci.


Starostův sloupek

S končícími prázdninami přeji žákům a studentům klidný nastávající školní rok, rodičům radost ze svých dítek a veškerému kantorstvu kopici invence a kreativity při tomto důležitém povolání. Zdánlivě tzv. okurková sezóna léta byla na kulturní scéně města vyplněna dobrým počinem, jež by měl založit novou tradici. Kaplické prázdninové divadlo "KAPRADÍ" ve svém týdnu ukázalo opodstatnění pořádání této akce. Prostor nádvoří radnice navíc vytváří atmosféru vhodnou pro podobná divadelní představení. Za zmínku stojí i diskuse nad dokončením hasičské zbrojnice a společenské místnosti v Pořešíně, kde občanům osady nepadl do oka projekt ve fázi řešení krytiny a opláštění budovy.

Dvě výjezdní setkání v místě samém potvrdila známou frázi "co člověk to názor", a po živých polemikách je konečné řešení oproti projektu pozměněno. Zřejmě pro podobné netradiční projekty ještě nedozrál čas. I tak, nebo právě proto, lze tento názorový střet vnímat jako projev demokracie.

K občas položenému dotazu, který se týká osazení dětského hřiště v parku, je potřebné sdělit, že je v tomto úseku v dezolátním stavu kanalizace a v případě, že město dosáhne na dotaci, dojde k její výměně. Neznamená to tedy, že město zapomnělo na tuto rekreační lokalitu pro nejmladší.

V souvislosti s opravami kanalizace a řešení zásobování vodou občany se ve spolupráci s fi. Atys připravuje vybudování nového řadu směrem do prostoru průmyslové a obytné zóny „Pohorská". Ostatně, není to jediný záměr v této problematice, neboť doslova strategickou investicí pro město a nás občany je rekonstrukce čističky odpadních vod, kdy z dotace státu bude pokryta čtvrtina a ostatní náklady jdou, přes výhodný úvěr, na vrub obce. Že jde o výrazné zatížení rozpočtu do let následujících potvrzuje 42 milionová částka zmíněné investice. Hovořit o strategické důležitosti je nasnadě, protože si lze dost obtížně představit město bez dodávky vody a fungující kanalizace. Proto buďte shovívaví ke stavu chodníků a komunikací v některých částech města a osadách, protože priorita je dána jednoznačně.

Zřejmě převážná většina zaregistrovala na Náměstí zvukovou mapu, která je součástí nově vybudované cyklotrasy mezi Novými Hrady a Vyšším Brodem, čímž došlo k propojení Kaplicka s těmito oblastmi. Tato mapa je oživením centra a přínosem vyznavačů cykloturistiky. Samotný projekt byl realizován z programu Phare a za finanční spoluúčasti obcí regionu v celkové výši 1.350 tis. a jeho součástí je vybudovaný mobiliář s odpočívadly, stojanovými mapami, panoramatickou mapou, kolostavy, naučnou stezkou aj.

Nejen na těchto trasách přeji dobré šlapání.

Ferdinand Jiskra


Taneční kurz 2003

Dne 20. září 2003 v 19.30 hod. odstartuje v kulturním domě v Kaplici Základní taneční kurz. Taneční kurz bude probíhat pravidelně v sobotu ve večerních hodinách a v jeho rámci se naučíte taneční kroky a sestavy standardních, latinsko - amerických a jiných společenských tanců pro zábavy a plesy. Vyzýváme ty, kteří se přihlásili a nemají dosud průkazku účastníka kurzu, aby přinesli v nejbližších dnech zaplacené složenky do infocentra v Kaplici. Zároveň oslovujeme další zájemce o kurz, dosud jsou volná místa.


Plnění rozpočtu k 30. červnu 2003

PŘÍJMY
Druh příjmu Rozpočet
schválený
Rozpočet
upravený
Skutečnost
v tisících Kč v Kč
daň z příjmů fyzických osob ZČ 9.400 9.400 4.811.941,00
daň z příjmů fyzických osob OSVČ 7.000 7.000 2.980.263,00
daň z příjmů právnických osob 9.000 9.000 4.248.665,00
daň z příjmů právnických osob obce 1.500 6.350 6.350.402,00
daň z přidané hodnoty 13.700 13.700 6.783.786,00
daň z nemovitostí 2.500 2.500 956.075,00
správní poplatky 1.458 1.458 993.185,00
poplatky za odnětí půdy     3.017,00
poplatky za znečištění ovzduší 500 500  
místní poplatky 1.355 1.355 733.226,00
Daňové příjmy celkem 46.413 51.263 27.860.560,00
příjmy z poskytnutí služeb a výroby 120 120 175.977,70
příjmy z pronájmu pozemků 150 150 130.332,40
příjmy z pronájmu
ostatních nemovitostí VAK
6.839 6.839 3.599.568,00
příjmy z pronájmu nemovitostí SD s.r.o. 3.740 3.740 2.230.100,00
příspěvky na splátky úvěru BSŠ 2.894 3.224 1.347.869,00
přijaté pokuty 265 265 192.443,21
přijaté vratky - finanční vyp. PO, odpisy 2.070 2.416 1.633.224,20
pojistné plnění   1.521 1.524.893,00
přijaté úroky a výnosy 1.250 1.250 553.607,26
ostatní nedaňové příjmy 40 43 653.753,16
Nedaňové příjmy celkem 17.368 19.568 12.041.767,93
příjmy z prodeje pozemků 500 500 309.500,00
příjmy z prodeje domů 900 900 301.995,00
příjmy z prodeje majetku     18.772,00
Kapitálové příjmy celkem 1.400 1.400 630.267,00
neinv. dotace ze SR 15.440 15.440 7.720.002,00
neinv. dotace sociál. dávky 20.400 20.400 12.777.949,00
dotace na výkon státní správy ŽP     1.388.378,00
dotace na zabezpečení výk. st. správy 8.000 8.805 8.805.000,00
dotace Phare   2.509,84 2.509.840,06
dotace SFŽP obnova Malšského údolí   1.828,96 1.828.960,00
neinvestiční dotace na referendum     263.300,00
dotace do povodňového fondu     112.000,00
neinv. dotace na úroky BBŠ 1.105 1.105 552.516,00
dotace na školství ze SR   32.122 16.110.000,00
neinv. dotace od obcí   1.293 1.612.196,00
neinv. dotace od kraje hasiči     80.000,00
převody z vlast. fondů 1.071 1.271 210.726,00
Přijaté dotace celkem 46.016 84.774,80 53.970.867,06
PŘÍJMY CELKEM 111.197 157.006,00 94.503.461,99

VÝDAJE
Druh výdaje Rozpočet
schválený
Rozpočet
upravený
Skutečnost
v tisících Kč v Kč
služby v ostatní veterin. péči 95 45 16.941,00
pěstební činnost zaměření lesů 800 1.000  
výkon st. správy v lesním hospodaření     804.346,00
Zemědělství a les. hosp. celkem 895 1.045 821.287,00
komunikace úklid, posyp 2.600 2.600 1.351.653,00
opravy komunikací 800 1.300 218.145,35
BESIP propagace 20 20 5.591,60
oprava a čištění kanál. vpustí 200 200 150.000,00
pasport dopr. značení, údržba cyklotrasy 50 70  
komunikace k poliklinice 2.040 2.040 124.027,00
soutěž na průjezd městem 50 50  
přemístění autobus. zastávky Jihostroj 500 500  
opravy dopravního značení 150 150 124.627,40
chodníky ZTV Šumavská 200 200  
opravy chodníků 250 250 8.707,80
projekt parkoviště dvůr lékárna   30  
chodníky náměstí 1.500 1.530 793.620,00
chodníky Linecká 350 350  
příspěvek na dopravní obslužnost 284 284 143.180,00
Doprava celkem 8.994 9.574 2.919.552,15
dotace na vodu pro občany 3.661 3.661 2.128.688,00
přeložení vodovodního řadu Blansko 900 900  
vodovodní řad Blansko projekt 200 200 164.955,00
pasport vrtů Blansko   27  
přeložení vodovod. řadu p. Kašpar 50 44 43.435,40
obnova Malš. údolí včetně PHARE, SFŽP 1.500 5.838,80 4.239.361,00
přeložení vodojemu ATYS 500 500 15.750,00
zakruhování vodovodu p. Lepschi 300 300 41.701,00
přípojka inž. sítí Šumavská   100  
odlehčovací komora park 150 150  
monitorování kanal. Pobřežní ul. park   45 42.834,00
provozní náklady ČOV Pořešín 210 268 83.917,00
intenzifikace ČOV Kaplice 656 656 546.840,00
oprava hráze rybníčka v Pořešínci 200 200  
Vodní hospodářství celkem 8.327 12.889,80 7.307.481,40
Spoje - zřízení TV Prima 30 30 14.400,00
MŠ Nové Domovy otop a TÚV 650 650 377.121,00
MŠ ND opravy dveří, zastřešení rampy 60 60  
MŠ ND příspěvek na činnost 968 968 484.000,00
MŠ ND dotace Jč. kraj   3.799 1.900.000,00
MŠ ND rekon. sociál. zařízení, vzduchotech. 645 645 435.935,00
MŠ Nové Domky příspěvek na činnost 760 760 380.000,00
MŠ Nové Domky dotace Jč. kraj   1.745 873.000,00
MŠ Nové Domky odved. dešť. vody 150 110 109.382,70
MŠ 1. máje 771 příspěvek na činnost 704 704 352.000,00
MŠ 1. máje 771 příspěvek Jč. kraj   1.598 799.000,00
MŠ 1. máje 771 otop a TÚV 371 371 237.600,00
MŠ 1. máje 771 rozvody teplé a stud. vody 100 100  
Předškolní zařízení celkem 4.408 11.510 5.948.038,70
neinvestiční náklady na školství   18 17.908,00
ZŠ Omlenická - otop a TÚV 566 566 292.800,00
ZŠ Omlenická příspěvek na činnost 310 310 155.000,00
ZŠ Omlenická dotace RŠ OkÚ   5.079 2.540.000,00
ZŠ Omlenická oprava budovy 1.500 2.459  
ZŠ Fantova příspěvek na činnost 1.216 1.216 608.000,00
ZŠ Fantova dotace Jč. kraj   8.656 4.352.000,00
ZŠ Fantova otop a TÚV 1.443 1.443 741.403,00
ZŠ Fantova rekonstrukce rozvodů TÚV 400 400  
ZŠ Školní oprava ploché střechy   28 27.646,50
ZŠ Školní otop a TÚV 1.258 1.258 643.800,00
ZŠ Školní příspěvek na činnost 2.244 2.244 1.122.000,00
ZŠ Školní dotace Jč. kraj   8.910 4.478.000,00
Základní školy celkem 8.937 32.587 14.978.557,50
Školní jídelna Školní opravy 180 155 16.170,00
ŠJ Školní příspěvek na provoz 850 850 425.000,00
ŠJ Školní dotace Jč. kraj   1.308 654.000,00
ŠJ Fantova příspěvek na provoz 354 354 177.000,00
ŠJ Fantova dotace Jč. kraj   1.027 514.000,00
ŠJ Fantova oprava oken 80 105  
Školní stravování celkem 1.464 3.799 1.786.170,00
městská knihovna 1.818 1.818 682.193,80
Kaplické slavnosti 250 250  
kronika města 15 15  
údržba památek 700 700 152.442,00
městský rozhlas údržba 50 50  
KIC příspěvek na provoz 2.578 2.578 1.289.000,00
KIC otop a TUV 544 544 293.892,00
inzerát na ředitele KIC     13.761,60
občanská komise 70 73 21.153,20
Kultura celkem 6.025 6.028 2.452.442,60
údržba a provoz sportovišť 300 300 106.987,30
příspěvek sport. oddílům na mládež 470 470 460.000,00
sečení hřišť a ostatních ploch 1.309 1.309 366.350,00
sportovní hala Bělidlo 650 650 428.287,00
příspěvek na provoz skautským
a jiným organizacím
200 200 124.000,00
skateboardové hřiště 600 600  
septik hřiště - hasiči 300 300  
koupaliště   464 422.309,00
cyklotrasy Kaplicka 300 300  
výměna písku v pískovištích 30 30  
Tělovýchova a zájmová činnost celkem 4.159 4.623 1.907.933,30
ambulantní péče   10 3.000,00
poliklinika zálohy TÚV nepronaj. prostory     14.550,00
vstup do polikliniky zastřešení 300 103 102.715,00
Zdravotnictví 300 113 120.265,00
úroky z úvěru BSŠ 2.925 2.925 1.460.707,36
byt po Sias - fond oprav 20 20 8.484,00
projekty bytový dům Linecká ul. projekt 500 500  
půdní vestavba čp. 127 projekt 70 70 70.035,00
Realitní kancelář HECI služby 81 81 17.325,00
chráněné bydlení Blansko projekt 300 353 52.500,00
projekt Bělidlo 101 270 270 133.020,60
postřik na krov Bělidlo 101   12 12.391,00
opravy Bělidlo 101 SAPARD 1.500 1.500  
demolice internát Pohorská 500 500  
vrata do polikliniky Linecká 3 80 80  
veřejné osvětlení - energie 400 400 216.253,00
veřejné osvětlení služby 1.816 1.816 363.014,00
veřejné osvětlení Blansko 90 86 85.062,30
přívod el. energie pro tržnici u lomu 150 150  
provoz hřbitova Kaplice 160 160 87.808,70
chodníky na hřbitově   500 13.556,00
provoz hřbitova Blansko 25 25 14.632,70
přívod teplovodu LEOTEC 300 300  
ostatní služby pro územní rozvoj 200 226 144.549,20
právní služby a soudní výlohy v NBH 420 425 126.731,00
hasičská zbrojnice Pořešín 1.400 1.400 233.050,00
architekt města 66 66 31.185,00
náhrady od pojišťovny převod SD   1.290 1.278.940,00
koupě pozemků 250 250 197.820,00
zaměření tech. a hist. průzkum 101   125 69.993,00
rezerva na opravy 727 199  
Bydlení, komun. služby celkem 12.250 13.729 4.617.058,36
kontejnery, sběr a svoz PET lahví 250 250 40.463,00
likvidace černých skládek 100 100 44.734,30
sběr a svoz komunálního odpadu 270 270 411.592,60
úklid města včetně zeleně 1.900 1.900 1.932.464,00
údržba krajnic u obecních komunikací 90 90 2.200,00
psí záchodky, koše na exkrementy, kotce 55 105  
údržba městského mobiliáře 100 100 3.190,00
chem. ochrana, kácení a výsadba dřevin 125 125 34.851,00
LEGRO odborné poradenství 27 27 26.775,00
terénní úpravy v parku   217  
ostatní výdaje ŽP 70 50 18.954,00
Ochrana život. prostředí celkem 2.987 3.234 2.515.223,90
Dávky a podpory
v sociálním zabezpečení
20.400 20.506 12.071.774,00
dům s pečov. službou 524 524 219.079,47
klub důchodců 65 65 17.893,96
sociální pomoc osobám nepřizpůsobivým 15 15 3.540,00
Sociální péče celkem 604 604 240.513,43
Městská policie 1.319 1.319 583.377,33
Požární ochrana 280 280 80.911,70
Místní zastupit. orgány 2.068 2.068 832.994,64
Volby     76.987,90
Činnost místní správy 32.500 35.752 15.330.803,13
Finanční operace a ostatní činnost 1.500 5.599 5.598.642,00
VÝDAJE CELKEM 118.406 165.289,80 80.204.414,64

FINANCOVÁNÍ - třída 8
změna stavu na bankovních účtech 6.651 7.726,00 -6.384.602,24
uhrazené splátky dlouhodobých půjček -1.242 -1.242 -622.324,64
aktivní dlouhodobé operace příjmy 1.800 1.800 3.320.000,00
aktivní dlouhodobé operace výdaje     -9.895.086,00
opravné položky k peněžním operacím     -717.034,47
FINANCOVÁNÍ CELKEM 7.209 8.284,00 -14.299.047,35

Sestavila: J. Jiskrová


Státní sociální podpora

  1. V souvislosti s blížícím se začátkem školního roku upozorňujeme na skutečnost, že pro další čerpání dávek státní sociální podpory je třeba doložit potvrzení o studiu, návštěvě školy:
    a) pro děti, které dojíždějí a dávku o příspěvek na dopravu již čerpaly a žádost je dále v platnosti
    b) pro nezaopatřené děti, starší 15 let - pro potvrzení nezaopatřenosti dítěte
    Tiskopisy „Potvrzení o studiu" jsou k dispozici na kontaktním místě v Kaplici a sběrném místě ve Velešíně.

  2. Materiály pro „prodloužení" přídavku na dítě a příspěvku na dopravu je možno vyzvednout na kontaktním místě v Kaplici nebo na sběrném místě ve Velešíně.

  3. Dávky státní sociální podpory se s platností od 1. 7. 2003 mohou přiznávat pouze 3 měsíce zpětně - mimo jednorázových dávek, zde lze přiznávat 1 rok zpětně (změna zák. č. 125/2003 Sb.)

MěÚ Č. Krumlov, o. SSP Kontaktní místo KapliceLinecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2003-09.htm on line 393

Připravujeme na měsíc srpen v Kině Kaplice:
Matrix Reloaded, Loď duchů, Pavouk, Nezvratný osud 2, Detektiv z Hollywoodu, Hrdina


KULTURNÍ NABÍDKA
na září

12. 9. pá.  
ORÁČ A SMRT

Hra o lásce a posledních věcech člověka podle díla Jana ze Žatce z roku 1401.
Účinkují: Jitka Molavcová a Alfréd Strejček

Radniční nádvoří/v případě nepřízně počasí kulturní dům, 20.30 hod.  

 
23. 9., út.  
NEŘEŽ

Koncert pražské folkové skupiny, navazující na hudební kořeny skupiny Nerez.

Kulturní dům, 19.30 hod.  


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc září 2003

2. 9. 10 km
Z ROŽMITÁLU NA ŠUMAVĚ DO ZÁTONĚ

Autobusem v 10.00 hod. do Rožmitálu na Šumavě.
Trasa: Rožmitál na Šum. - Čeřín - Jistebník - Zátoň - Zátoňské Dvory.
Odtud autobusem v 13.14 hod.


 
9. 9. 14 km
Z HORNÍHO DVOŘIŠTĚ PŘES STUDÁNKY DO VYŠŠÍHO BRODU

Autobusem v 7.55 hod. na vlakové nádraží, odtud vlakem do Horního Dvořiště.
Trasa: Horní Dvořiště - Dolní Drkolná - Studánky - Martínkov - Mnichovice - Opatská cesta - Vyšší Brod - vlakem zpět.


 
16. 9. 13 km
Z CHABIČOVIC PŘES SPOLÍ DO ČESKÉHO KRUMLOVA

V 8.20 hod. autobusem do Chabičovic.
Trasa: Chabičovice - Zahrádka - Přídolí - Spolí - Slupenec - Č. Krumlov.
Zpět autobusem.


 
23. 9. 14 km
Z LEOPOLDOVA DO TICHÉ

Autobusem v 9.10 hod. do Leopoldova.
Trasa: Leopoldov - Dolní Přibrání - Janova Ves - Horní Tichá - Tichá.
Autobusem zpět.


 
30. 9. 11 km
Z VELEŠÍNA NA TODEŇSKOU HORU

Autobusem v 7.55 hod. do Velešína.
Trasa: Velešín - Svatý Ján - Ločenice - Polžov - Todeňská hora - Todně - Něchov - Nesměň - Chlum - Malče.
Autobusem zpět.


V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny.


Náruč a bezpečí - w. mateřská škola

Dne 30. září 2003, v úterý od 19.00 hod. jste srdečně zváni na setkání na téma „Umění a tvořivost ve waldorfské mateřské škole". Lektorkou je ředitelka waldorfské mateřské školy v Praze paní Táňa Smolková.
Vstupné 90,- Kč. Studenti, důchodci, členové občanského sdružení 50,- Kč.
Místo konání: Štajnerův dům, Latrán, Český Krumlov.

Waldorfská pedagogika respektuje přirozené vývojové fáze dítěte a všestranně rozvíjí jeho osobnost.


Peníze pro neziskové organizace

Uzávěrky grantových programů v období 26. září - 11. října 2003

26. 9. 2003 - Nadace Partnerství
Nadace prostřednictvím Základního grantového programu podporuje původní modelové, mezioborové a přeshraniční projekty se zaměřením na ochranu životního prostředí, lokální projekty ochrany životního prostředí neziskových organizací a místních samospráv. Důležitým kritériem pro výběr projektů je míra zapojení veřejnosti do projektových aktivit a tvůrčí nebo finanční spoluúčast dalších partnerů. Maximální výše jednoho grantu činí 210.000,- Kč.

30. 9. 2003 - Nadace Veronica
Program Ekologická výchova je určen především malým a začínajícím organizacím a jednotlivcům, kteří se věnují ekologické výchově na místní úrovni a nejsou ještě dostatečně známí a zaběhnutí. Předkládané projekty by měly podporovat budování vztahů k přírodě, zvyšovat povědomí lidí o jejich závislosti na přírodě a životním prostředí a posilovat ohleduplnost a odpovědnost člověka k přírodě. Nadační příspěvek se může pohybovat do 5.000,- Kč na projekt.

30. 9. 2003 - Nadace Civilia
Nadace poskytuje příspěvky na rekonstrukce a stavby, ve kterých dlouhodobě působí nestátní neziskové organizace působící v sociální nebo zdravotní oblasti. Může se jednat o chráněné dílny, domy pokojného stáří, komunitní centra, chráněné bydlení, hospice, centra respitní péče, denní stacionáře, azylové domy, pečovatelská centra pro seniory nebo centra pro drogově závislé. Výše uděleného příspěvku může přesáhnout i 500.000,- Kč.

30. 9. 2003 - Lvíče - Nadace pro ochranu a podporu dětí a nezletilé mládeže
Nadace vyhlašuje k uvedenému datu uzávěrku dvou programů :
1) V rámci Programu podpory sportovních aktivit pro děti a mládež lze žádat o příspěvek na sportovní výchovu ve školách, na budování otevřených sportovních center-sportovišť, na pořádání sportovních akcí a soutěží, na pořádání vzdělávacích seminářů zaměřených na sportování dětí a mládeže.
2) V rámci Programu na podporu dětí a mládeže v oblasti kultury lze žádat o příspěvek v oblasti hudby, divadla, výtvarných činností a literatury.
Maximální výše podpory na jeden projekt je 300.000,- Kč.

30. 9. 2003 - Nadace Divoké husy
Nadace otevírá program nazvaný „podpora aktivit nestátních neziskových organizací při začleňování lidí s postiženími do společnosti". V jeho rámci bude podporovat investice do vybavení chráněných dílen a ergoterapeutických pracovišť. Rovněž bude podporovat integrační aktivity, tj. společné aktivity tzv. zdravých lidí a lidí s postiženími.

30. 9. 2003 - Open Society Fund
K uvedenému datu nadace vyhlašuje uzávěrku programu „Podpora romské menšiny", v jehož rámci podporuje iniciativy organizací i jednotlivců, které směřují k rozvoji romské minority zejména v oblastech výchovy, vzdělávání, kultury a lidských práv. Žadateli mohou být individuální osoby i nestátní neziskové organizace.

30. 9. 2003 - Česko - německý fond budoucnosti
Do uvedeného data je možno předkládat projekty, jejichž realizace se odehraje v 1. čtvrtletí roku 2004. Podmínkou všech předkládaných projektů je, aby rozvíjely česko-německou spolupráci v některé z následujících oblastí (Mládež, Školy a vzdělávání, Sociální oblast, Stavební projekty a obnova památek, Menšiny, Dialogy, Ekologie, Kultura, Věda a Publikace).

10. 10. 2003 - Ministerstvo práce a sociálních věcí
K uvedenému datu ministerstvo vypisuje uzávěrku Programu podpory sociálních služeb na místní úrovni. Do programu se mohou přihlásit občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a fyzické osoby, které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb.

10. 10. 2003 - Nadační fond obětem holocaustu
Nadační fond podporuje projekty zaměřené na sociálně zdravotní péči se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust, dále projekty sloužící k důstojné připomínce obětí holocaustu a vzdělávací aktivity v oblasti judaismu. Maximální částka nadačního příspěvku na projekty zaměřené na sociálně zdravotní péči je 1 mil. Kč. Projekty zaměřené na zbylé dvě oblasti mohou získat příspěvek v maximální výši 150.000,- Kč.

10. 10. 2003 - F - nadace
Program nadace se zaměřuje na podporu vzdělávání pracovníků neziskových organizací, na podporu vzdělávacích programů pro děti a mládež (samostatné vzdělávací programy pro využití volného času dětí a mládeže, programy navazující na školní výuku a preventivní programy podporující zodpovědný životní styl) a na podporu sociálně slabých účastníků vzdělávacích programů.

Vážení čtenáři, nemůžeme zaručit, že zde uvedené programy jsou jedinými, které mají uzávěrku v daném období. Některé organizace vyhlašují své programy maximálně měsíc či méně před plánovanou uzávěrkou. Vzhledem k termínu uzávěrky zpravodaje tak není v našich možnostech uveřejnit tyto programy. Z tohoto důvodu, ale i pro případ, že Vás některý ze zde uvedených programů zaujal a chcete o něm získat více informací můžete použít naší kontaktní adresu: Novohradská občanská společnost, Navrátilova 247, 373 33 Nové Hrady, tel.: 776 296 285, e-mail: novnos@tiscali.cz

M. Jarolímek (NOS)


Kurzy a semináře pro podnikatele

Jihočeská hospodářská komora opět připravila pro členské firmy JHK zaměstnávající do 250 zaměstnanců nabídku jazykových kurzů a odborných seminářů - podporovaných 40% státní dotací z projektu KOOPERACE Českomoravské záruční a rozvojové banky. Dovolte, abychom Vás o této možnosti informovali. Jazykové kurzy - angličtina, němčina pro začátečníky i pokročilé. Výuka bude rozdělena do skupin podle úrovně dosavadních znalostí. Lektora může zajistit OK JHK Český Krumlov nebo sama účastnická firma. Odborné semináře - 40% dotace se vztahuje i na různé firemní semináře dle vlastního výběru - např. Evropská unie, bezpečnost a hygiena práce, účetní semináře, ovládání osobního počítače či specializované vzdělávání zaměstnanců. Jazykové i odborné kurzy lze připravit individuálně pro jednotlivé firmy nebo v jeden - předem dohodnutý termín. Pokud Vás naše nabídka oslovila, rádi Vám podáme bližší informace.

Mgr. Zdenka Doležalová
Jihočeská hospodářská komora,
Oblastní kancelář Český Krumlov
,
tel.: 380 711 340, 602 443 454,
fax: 380 711 340


Tragédie volyňských Čechů

V minulých dnech jsme v naší ZO - ČSBS vzpomněli našich bývalých (dnes již nežijících) členů „volyňáků", příslušníků 1. čs. armádního sboru SSSR. Byli to sestry a bratři Papoušek, Vajskébr, Kozyrevová, Vlková, Žernikov, Souček, Meruňka a řada dalších. Proč jsme vzpomínali, proč jsme vzdávali čest jejich památce? Bylo to proto, že 13. 7. 1943 (rok po tragédii Lidic) byla vypálena a srovnána se zemí vesnice volyňských Čechů Český Malín.

Časně zrána 13. července 1943 (tedy před 60ti lety) německé vojsko s policií a gestapem obklíčilo nic netušící vesnici, vtrhlo do ní, vyhnalo všechny obyvatele z domů na náves a zde je rozdělilo do skupin. Na dotazy vesničanů byla jen jediná odpověď: „Jste bandité!" Nepomohlo žádné vysvětlení. Lidé byli nahnáni do stodol, které byly polity benzínem a zapáleny. Zarachotily kulomety, na hořící stodoly padaly granáty, byl slyšet nářek upalovaných lidí. Byly zapáleny všechny domy. Dílo zkázy bylo dokonáno.

Po vypálení Českého Malína Češi žijící v okolí přenesli ohořelé pozůstatky malínských obětí do společné mohyly. Zaživa bylo upáleno 374 Čechů - 104 mužů a starců, 161 žen, 109 chlapců a děvčat do 14 let, dále 4 Češi z jiných vesnic, kteří náhodou byli v malínské nemocnici a 26 Poláků. Spáleno bylo 68 domů, 223 stodol, stájí, sýpek a hospodářských budov. V sousední vesnici Ukrajinský Malín bylo zabito dalších 123 obyvatel. Český Malín byl ze všech obcí na Volyni postižen nejvíce. Vesnice známá svou mírumilovností, spořádaností, dobrým hospodařením i bohatým kulturním životem přestala existovat.

Bohužel se dodnes málo vzpomíná na tragédii volyňských Čechů a jejich pozůstalých nejen z Českého Malína, ale i z jiných zničených a vyvražděných českých obcí na Volyni. Možná si někdo z Vás položí otázku, kdo vlastně byli a jsou volyňští Češi a jak se dostali na území Ukrajiny.

V šedesátých letech 19. století hospodářská krize a především německá rozpínavost a národnostní útisk zbídačených českých rodin v západních oblastech Čech vyústily v hledání obživy v cizině. Více jak 40 tisíc našich lidí našlo nový domov ve Volyňské gubernii v carském Rusku. Čeští osídlenci dostali možnost hospodařit jako zkušení zemědělci na přidělené půdě, zakládat vesnice a výrazně ovlivňovat hospodářský a kulturní život. Na Volyni žili Češi v 638 obcích. Z toho bylo 109 obcí zcela českých, 152 smíšených a v 377 obcích byli Češi v menšině.

Po rozpadu carského Ruska v roce 1917 až do roku 1939 Volyň patřila Polsku, po jeho porážce nacistickým Německem od října 1939 se Volyň stala územím SSSR. Po přepadení SSSR v červnu 1941 Německem se život Čechů na Volyni stal velkým utrpením, které mobilizovalo volyňské Čechy k aktivnímu odporu proti nacistům. Ve 2. světové válce na 12 tisíc mužů a 500 žen bojovalo v 1. čs. armádním sboru v SSSR i v sovětské armádě. Tisíce z nich padly u Dukly nebo byly zraněny v bojích. Další prošly přes Slovensko až do Prahy. Byli to lidé, kteří nelitovali oběti a českou vlast nezradili. V letech 1946-47 se většina volyňských Čechů podle smlouvy z 10. 7. 1946 vrátila do vlasti. A jak jsem uvedl v úvodu, přišli i do Kaplice a jejího spádového území. Zde se pak stali členy naší základní organizace. Nechť proto tato naše vzpomínka je skromným darem za jejich oběti ve 2. světové válce a ať je i poděkováním nejenom jim, ale i jejich dětem a vnukům za vše, co pro město Kaplice za uplynulých 56 let udělali.

Čampula Záboj


Oznámení o konání veřejné dražby

Veřejná dražba věcí movitých se uskuteční 15. října 2003 od 15.00 hod. v zasedací místnosti v budově Finančního úřadu v Kaplici. Dražit se budou: závěsná skříňka koupelnová, věšák koupelnový rozkládací, držák na osušky, elektrický sušák na ručníky obyčejný a otočný, hladítko zednické pěnové a plastové, stěrka na lepidlo (dlažba), ruční výpust do vany, ovládací tlačítko k WC na stěnu, automatická vanová výpust, nástěnné vodovodní baterie, sifon bidetový, bidetová vodovodní baterie, umyvadlová vod. baterie, montážní neoprenové lepidlo, stavbařský butylenový tmel, vestavěná sprch. baterie, umyvadlo keramické rohové, pracovní kalhoty, pohankové polštářky, pracovní čepice a klobouky, pracovní obuv, pracovní pláště a blůzy, atd. Dražené věci je možno si prohlédnout od 12.00 do 14.00 hod. v den a v místě konání dražby v zasedací místnosti Finančního úřadu v Kaplici. Registrace dražitelů proběhne od 14.30 hod. Podrobný seznam dražených věcí bude uveden na dražební vyhlášce (úřední desky Finančního úřadu v Kaplici, MěÚ v Kaplici a MěÚ ve Velešíně).


Levnější Internet

Oznamujeme všem čtenářům i návštěvníkům knihovny, že Rada města Kaplice svým usnesením č. 374 na svém zasedání schválila snížení poplatku za Internet na 30,- Kč za jednu hodinu. Všechny zájemce zveme. Studovna a obě oddělení knihovny pro dospělé i dětské čtenáře jsou již otevřeny v obvyklých časech.

 

Kaplický Zpravodaj. Měsíčník. Vydalo KIC Kaplice, Linecká 434,
382 41 Kaplice, IČO 70933651, tel.: 380/311388, nákladem 3000 výtisků
e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz.
Registrováno u OkÚ pod reg. zn. 330396, uzávěrka 9. čísla 20. 8. 2003.
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Odpovědný redaktor:
M. Špičáková Bc., redakční rada: Z. Langová, J. Oto, H. Jelenová


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412