2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

květen 2003 - Číslo 5 - Ročník VII.


Telefonní linky na polikliniku v Kaplici

V telefonním seznamu lékařů sídlících v budově kaplické polikliniky došlo k některým změnám.

MUDr. Kubíček chirurgie     380 313 237
MUDr. Michek praktický lékař 380 312 792
MUDr. Dvořák praktický lékař 380 312 793
MUDr. Járová praktický lékař 380 312 787
MUDr. Doležalová praktický lékař 380 311 340
MUDr. Haláčková prakt. lékař pro děti a dorost        380 312 121
MUDr. Liška odborný ženský lékař 380 313 802
MUDr. Mičková stomatologie 380 313 664
Bártová klinický logoped 605 148 243
Grabcová rehabilitace 380 312 788
MUDr. Rosol oční lékař 607 504 610
MUDr. Střítecký odb. chirurg. a ortop. 723 799 769
Durasová domácí péče 608 961 966
Kimerová zubní laboratoř 604 321 641
Lékařská služba první pomoci 380 313 045
Interna + psychiatrie 380 309 813
Kožní 380 309 812
Kalmetizace 380 309 811
Laboratoř OKB 380 309 810
řidiči DZS 380 309 814


Historická vozidla v Kaplici

Vojenské sdružení rehabilitovaných Český Krumlov - Kaplice připravilo na počátek května oslavy a připomenutí 58. výročí osvobození Českého Krumlova americkou armádou ve dnech 3. - 8. května 2003. Hlavní program se odehraje na Křížové hoře nad městem Český Krumlov, součástí akce je i průjezd kolony historických vozidel JEEP náměstím ve městě Kaplice. Stane se tak 3. května v době mezi 11.00 a 12.00 hodinou. Vozidla přijedou po Linecké ulici a jejich kolona bude na náměstí přivítána panem starostou Ferdinandem Jiskrou. Diváci si budou moci historické vozy prohlédnout. Při odjezdu se kolona zastaví u Pomníku padlých sovětských vojáků a rovněž v Infocentru, kde bude k vidění tématická výstava, věnovaná výročí osvobození. Od 2. do 13. května 2003 (vyjma sobot a nedělí) můžete tuto výstavu shlédnout v Infocentru i vy. Pro zájemce zde budou k dispozici i videozáznamy válečných kameramanů.

Historická vozidla na ćeskokrumlovském náměstí


Peníze pro neziskové organizace

Uzávěrky grantových programů v období od 21. května až 30. června 2003

21. 5. 2003 - Nadace VIA
Cílem programu "Pomáháme lidem zlepšovat místo, kde žijí" je podpořit obnovu nebo výstavbu veřejných prostranství a plánovací procesy s tím spojené. Podmínkou projektů je aktivní účast veřejnosti při plánování i samotné výstavbě. Žadateli mohou být občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví, obce i města. Maximální výše grantu na jeden projekt činí 200 000,- Kč.

31. 5. 2003 - Nadace PRECIOSA
Nadace vypisuje granty pro tyto oblasti činností: Pomoc postiženým a opuštěným dětem a mládeži, Podpora zdravotně postiženým nebo jinak znevýhodněným skupinám občanů, Výchova k lidským právům. Do výběrového řízení se mohou přihlásit občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, účelová zařízení církví a organizace zřízené státní správou a samosprávou. Maximální výše grantu by neměla překročit 100 000,- Kč.

1. 6. 2003 - Nadace barokního divadla zámku Český Krumlov
Nadace vyhlašuje dva programy. Program „Podpora kulturních projektů" je zaměřen na popularizaci barokní hudební a divadelní kultury. Druhý program "Ochrana kulturních památek" je zaměřen na rekonstrukce zámeckých historických divadel a jejich oživení, na posilování vztahu místních komunit k památce (výstavy, besedy, benefiční akce) a na vzdělávání mladé generace zaměřené na posilování vztahu ke kulturním památkám.

20. 6. 2003 - Nadace Občanského fóra
Nadace vyhlašuje dva programy :
1)  Program Památky a zdraví 2003 je určen pro projekty, kde dochází k vzájemnému propojení ochrany kulturních památek se zdravotní a sociální péčí. Žadateli mohou být občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a nestátní zdravotnická zařízení se zaměřením na zdravotní a sociální péči.
2)  Program Opomíjené památky 2003 podporuje záchranu malých památkových objektů (kapličky, boží muka, kašny apod.), které mají malou šanci získat finanční prostředky od státu. Žadateli mohou být neziskové organizace nebo obce. Výše poskytnutého grantu v tomto programu je maximálně 50 000,- Kč.

30. 6. 2003 - Nadace Civilia
Nadace poskytuje příspěvky na rekonstrukce a stavby, ve kterých dlouhodobě působí nestátní neziskové organizace působící v sociální nebo zdravotní oblasti. Může se jednat o chráněné dílny, domy pokojného stáří, komunitní centra, chráněné bydlení, hospice, centra respitní péče, denní stacionáře, azylové domy, pečovatelská centra pro seniory nebo centra pro drogově závislé.

30. 6. 2003 - Česká energetická agentura
Agentura bude podporovat projekty ve dvou oblastech.
1)  Projekty vedoucí ke snižování emisí skleníkových plynů se mohu týkat modernizace zdrojů a rozvodů centrálního zásobování teplem, výstavby malých vodních elektráren, využití skládkových a důlních plynů a výstavbu nebo rekonstrukci zdrojů na spalování biomasy.
2)  Projekty vedoucí ke zvyšování energetické účinnosti v objektech veřejného sektoru, bytového fondu nebo v průmyslových zařízeních zejména vyšší tepelnou ochranou budov nebo moderními systémy regulace otopných soustav. Dotace může činit maximálně 3 miliony korun na jednu akci.

30. 6. 2003 - Krajský úřad Jihočeského kraje
Do uvedeného data přijímá Krajský úřad žádosti o příspěvek na činnosti v těchto oblastech: Celoživotní vzdělávání a věda, Kultura, Ochrana zvířat a životní prostředí, Požární ochrana, Prevence kriminality, Protidrogové aktivity, Sociální služby, Sport a tělovýchova, Zájmová činnost mládeže a Zdravotnictví. Žadateli mohou být právnické i fyzické osoby.
Vážení čtenáři, nemůžeme zaručit, že zde uvedené programy jsou jedinými, které mají uzávěrku v daném období. Některé organizace - mezi jinými i Krajský úřad Jihočeského kraje - vyhlašují své programy maximálně měsíc či méně před plánovanou uzávěrkou. Vzhledem k termínu uzávěrky zpravodaje tak není v našich možnostech uveřejnit tyto programy. Z tohoto důvodu, ale i pro případ, že Vás některý ze zde uvedených programů zaujal a chcete o něm získat více informací, můžete použít naší kontaktní adresu: Novohradská občanská společnost, Navrátilova 247, 373 33 Nové Hrady, tel.: 776 296 285, e-mail: novnos@tiscali.cz

M. Jarolímek (NOS)


Valentin Franz Schmidt

Věnováno 140. výročí narození a 75. výročí odhalení pamětní desky na rodném domě.

  Valentin Franz Schmidt, portrét
Na území Kaplicka spatřili světlo světa dvě významné osobnosti profesně naladěné na stejnou strunu, jimž byla společným jmenovatelem oblast historického bádání, jehož hlavním těžištěm byla jižní část Šumavy. (O životě a díle prvého z nich PhDr. Johanna Matthäuse Klimesche jsem se již zmínil v Kaplickém Zpravodaji číslo 6/červenec - srpen 2000, ročník IV.) Jeho o 13 let mladší vrstevník profesor PhDr. Valentin Franz Schmidt se narodil 5. ledna 1863 v Rožmitálu na Šumavě jako syn řezníka a hostinského Petra Schmidta a jeho manželky Kateřiny, rozené Watzlové. Při křtu mu bylo dáno jméno František. V Rožmitálu navštěvoval obecnou školu a pak pokračoval ve studiu na gymnáziu v Českém Krumlově, kde maturoval v roce 1883. V témže roce dne 13. září vstoupil jako novic do cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, kde přijal řádové jméno Valentin. Dne 10. července 1887 složil řádové sliby a 15. července byl vysvěcen na kněze. Po té působil v letech 1888 - 1889 jako kaplan v Dolním Dvořišti a v Hořicích na Šumavě.

Na podzim roku 1889 jej poslal opat Wackarz, který ocenil Schmidtův zájem o historii, na univerzitní studia do Prahy. Zde na filozofické fakultě dosáhl v roce 1893 oprávnění vyučovat zeměpis a dějepis na německých gymnáziích a 28. února 1894 byl promován na doktora filozofie. Dne 1. ledna 1894 začal vyučovat na německém státním gymnáziu v Českých Budějovicích. Od podzimu 1895 do roku 1899 řídil soukromé cisterciácké gymnázium v rakouském Mehrerau u Bregenzu. Potom byl až do roku 1901 suplentem na německé reálce v Českých Budějovicích. Od 1. ledna do července 1902 se stal suplentem na benediktinském gymnáziu v klášteře Melk.

Když se stal profesor Willibald Ladenbauer převorem vyšebrodského kláštera, zaujal Schmidt jeho místo a dne 15. září 1902 nastoupil jako profesor německého státního vyššího gymnázia v Českých Budějovicích, kde působil až do odvolání pěti profesorů do kláštera ve Vyšším Brodě. V klášteře bylo pokusně zřízeno soukromé gymnázium, jehož se stal ředitelem. Dne 25. září 1926 převzal po smrti čestného opata a priora W. Ladenbauera funkci klášterního archiváře, kterou zastával až do své smrti.

Jeho rodná obec Rožmitál na Šumavě ho jmenovala čestným občanem, a biskupská konzistoř v Českých Budějovicích čestným konzistoriálním radou a biskupským notářem. Jak zaznamenali jeho současníci, těšil se ve veřejnosti vysoké úctě a uznání, u svých studentů byl velmi oblíben. Poslední dni jeho života byly poznamenány tragickou událostí. Schmidtův přítel z mládí a starosta obce Gottlib Schieftaler měl dne 18. února 1927 v Rožmitálu pohřeb, jehož se zúčastnil. Na cestě při vyhýbání protijedoucímu povozu uklouzl a zlomil si stehenní kost. Byl dopraven do českobudějovické nemocnice a 23. března 1927 v beznadějném stavu vrácen do kláštera ve Vyšším Brodě, kde 28. března zemřel a byl zde také pohřben. Se jménem Valentina Schmidta se setkávali a dosud setkávají všichni, kdo se zajímají o dějiny okresů Český Krumlov, Kaplice a částečně České Budějovice.

Připomeňme si dvousvazkový listář města Českého Krumlova, studie z dějin Rožmberků a jejich majetku, cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, dějin kolonizace kraje, hospodářských a sociálních dějin a tak dále. Byl výrazně orientován na dějiny kraje v souvislosti s němectvím, českých prvků je v jeho studiích v podstatě málo. To však neubírá nic na jeho zásluhách o lepší poznání minulosti jižních Čech. Dne 1. července 1928 byla Schmidtovi na rodném domě v Rožmitálu odhalena pamětní deska. Slavnostním řečníkem při této příležitosti byl jeho přítel Dr. Gustav Jungbauer, který ve svém projevu shrnul jeho zásluhy o poznání starších dějin jižních Čech, zejména Českokrumlovska, Vyšebrodska a Kaplicka. Schmidt navázal na činnost a publikační zájmy historika Dr. Matěje Pangerla (zejména pokud se týkalo listářů ve Vyšším Brodě a Zlaté Koruně).

Václav Hajer


Poděkování sponzorům

Vedení Domova důchodců v Kaplici upřímně děkuje všem firmám, které domov sponzorsky podporují. Zvláště se jedná o poděkování firmě Ipema - pekárna Kaplice, která dodává sponzorský dar ve formě zákusků, firmě Květiny F&S pan Soldát za průběžné dodávání květin k výročím obyvatelů domova a firmě Zelenina a ovoce pan Koschant za dodanou zeleninu a ovoce. Všechny dary a milá pomoc nás i naše klienty moc těší. Zvláště nás těší, že nejde jen o jednorázové dary, ale o celoroční podporu. Žádná z výše uvedených firem nám neodmítla pomoc a vždy nám na naši žádost s ochotou vyšla vstříc.

Věříme, že výše uvedení nebudou sami a že se najdou i jiní, kteří by chtěli něco udělat pro zpříjemnění stáří našich spoluobčanů. V tomto smyslu bychom chtěli oslovit i další kaplické firmy, které by nám mohli podobnou spolupráci nabídnout.

Ludmila Konopová - ředitelka DD Kaplice


Státní sociální podpora

Upozornění pro klienty, kteří čerpají dávku státní sociální podpory, přídavek na dítě a příspěvek na dopravu - na kontaktním místě v Kaplici je možno vyzvednout podklady pro další „prodloužení" těchto dávek. Rozhodným obdobím je zde rok 2002.

Za KM Kaplice J. Sládková, OSSP, MěÚ Č. Krumlov


Městská knihovna

Chtěla bych jen stručně informovat o akcích, které se uskutečnily v Městské knihovně v průběhu měsíce BŘEZNA - MĚSÍCE INTERNETU. Jako již tradičně, každý rok jsme poskytovali Internet jeden týden zdarma. Každý návštěvník měl rezervováno 30 min. a tato akce se setkala s velkým zájmem. Během tohoto týdne se v internetové studovně vystřídalo 75 návštěvníků. Zájem byl i o poslední hodinu provozu, kde jsme seznamovali i naprosté laiky s tím, jak se pracuje s Internetem. Výukové programy na CD-ROMu byly předváděny v oddělení pro děti. Zde proběhla též soutěž „O nejhezčí záložku do knihy." Tři nejlepší návrhy byly odměněny, ostatní dostaly cenu útěchy. Všechny záložky jsou vystaveny v knihovně. Poslední únorový den proběhla v knihovně tradiční NOC S ANDERSENEM. Z pohádky do pohádky putovalo 13 dětí, které v knihovně nocovaly.

Noc s Andersenem v kaplické knihovně   Noc s Andersenem v kaplické knihovně

J. Kostková


Waldorfská škola

Občanské sdružení "Náruč a bezpečí - w. mateřská škola" Vás srdečně zve v sobotu 17. května od 13.00 do 16.00 hod. na prožitkový seminář "ROZHOVOR S BARVAMI" - malování akvarelem, Štajnerův dům, Nové Město 22, Č. Krumlov. Lektor: akad. malířka Erika Pfeifferová. Lektorné 100,- Kč.

V neděli 25. května od 18.00 hod. pokračuje cyklus přednášek "BÍLÁ PANÍ VYPRAVUJE", tentokrát na téma: "Tajemství maškarního sálu". Lektor: Anežka Janátová (Krčková), Restaurant Bílá paní, Soukenická 42, Č. Krumlov. Lektorné 90,- Kč, děti, studenti a důchodci 50,- Kč, partneři 140,- Kč.

DŮLEŽITÁ INFORMACE: Alternativní mateřská škola v Českém Krumlově může být otevřena již v září tohoto roku. Rodiče, kteří o ni mají zájem, nechť nás kontaktují. Pro zájemce o alternativní mateřskou školu se konají MIMOŘÁDNÁ SETKÁNÍ v úterý 6. května v 16.00 hod. a 19.00 hod. ve Štajnerově domě.

Naruc.a.bezpeci@seznam.cz,
M. Vudyová: 380 715 400,
E. Svobodová: 380 713 081, 606 476 742Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2003-05.htm on line 360

Vstupenky je možno zakoupit týden dopředu.
Pokladna je otevřena 1 hodinu před promítáním.


Program DDM Kaplice

5. - 9. 5.    RÝMOVAČKY MÉDI PUSÍKA
     - soutěž o ceny

5. 5.    DÁREČKY PRO MAMINKY
     - výroba dárků ke Dni matek, ZÚ Kuřátka

9. 5.    ZLATÁ UDICE
     - soutěž v praktickém rybolovu - rybník Pentlák

12. 5.    Mc DONALD´S CUP
     - okresní kolo v malé kopané hřiště u ZŠ Školní, od 8.30 hod.

19. 5.    NENÍ ČTENÍ JAKO ČTENÍ
     - pro ZÚ, do 23. 5.

28. 5.    OBRÁZKOVÉ BINGO
     - pro děti ze ŠD, do 30. 5.

31. 5.    DĚTSKÝ DEN
     - velkolepá show se spoustou atrakcí pro malé i velké děti, volby miss školy, vystoupení zájmových kroužků DDM Kaplice, MŠ, ZŠ, soutěže o ceny, diskotéka


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc květen 2003

6. 5. 15 km
VĚTŘNÍ, SLAVKOV

Odjezd autobusem v 6.40 hod. do Č. Krumlova, dále do Větřní.
Trasa: Větřní, Kaliště, Slavkov - po žluté do Veleslavic - Bohdalovic - Dobrné - Větřní. Autobusem zpět.


 
13. 5. 12 km
MLADOŇOVSKÉ PLÁNĚ

Odchod z parku v 9.00 hod.
Trasa: Kaplice - Zámeček - Drochov - Mladoňov - Jaroměř. Z Jaroměře zpět autobusem.


 
20. 5. 17 km
PŘÍDOLÍ, ZÁLUŽÍ, ZÁHOŘÁNKY

Odjezd autobusem v 8.20 hod. do Zubčice.
Trasa: Zubčice - Malčice - Přídolí, Záluží - Záhořánky - Osek - Hamr - Věžovatá Pláň - Dolní Pláň. Zpět autobusem.


 
27. 5. 12 km
Z VELEŠÍNA DO ČERNICE

Odjezd autobusem v 7.55 hod. do Velešína.
Trasa: Velešín - Skřídla - Záhorkovice - Mojné - Černice - Žabař - Jílkův Mlýn - Mirkovice. Zpět autobusem.


V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny.


KULTURNÍ NABÍDKA
na květen

4. 5. ne. koncert
KONCERT LENKY BAAROVÉ

Koncert vynikající flétnistky se uskuteční v rámci turné New Musical Society březen - duben 2003. Zazní díla od W. A. Mozarta a J. Haydna. Koncert se uskuteční v kostele sv. Floriána a tak budou mít obyvatelé města zároveň výjimečnou příležitost vidět tuto církevní památku v den svátku patrona tohoto kostela.

Kostel sv. Floriána, 19.00 hod. Vstupné 50,- Kč

 
28. 5. st. koncert
ŽALMAN & SPOL
Kulturní dům  

 
květen až září koncert
VÝSTAVA DĚTSKÉ KRESBY

V prostorách kina budou vystaveny práce žáků a učitelů výtvarného oboru ZUŠ Kaplice a výtvarného kroužku při DDM Kaplice.

Kino Kaplice  

 


FOTBAL

"A" mužstvo - divize
19. kolo   FC ZVVZ Milevsko - FK Spartak Kaplice 1:1 (1:1)
20. kolo FK Spartak Kaplice - FC Pragis FV Plast Satalice 1:2 (0:0)
21. kolo FC Písek - FK Spartak Kaplice 1:1 (1:0)
22. kolo FK Spartak Kaplice - FK Tábor 1:0 (0:0)
 
"B" mužstvo - I. B třída
26. kolo FK Spartak Kaplice "B" - Nové Hrady 1:2 (0:0)
14. kolo SK Zlatá Koruna - FK Spartak Kaplice "B" 4:1 (1:1)
15. kolo FK Spartak Kaplice "B" - FK D. Dvořiště 3:0 (2:0)
16. kolo SK Čtyři Dvory "B" - FK Spartak Kaplice "B" 2:0 (1:0)
 
Starší dorost - krajský přebor
26. kolo FK Spartak Kaplice - Slovan J. Hradec 1:0 (1:0)
14. kolo FK Spartak Kaplice - Šumavan Vimperk 4:2 (2:0)
15. kolo Sokol Sezimovo Ústí - FK Spartak Kaplice 0:1 (0:0)
16. kolo FK Spartak Kaplice - Centropen Dačice 2:0 (1:0)
 
Mladší dorost - krajský přebor
26. kolo FK Spartak Kaplice - Slovan J. Hradec 1:1 (1:0)
14. kolo FK Spartak Kaplice - Šumavan Vimperk 1:4 (0:1)
15. kolo Sokol Sezimovo Ústí - FK Spartak Kaplice 0:6 (0:3)
16. kolo FK Spartak Kaplice - Centropen Dačice 1:0 (1:0)
 
Starší žáci - I. A třída
22. kolo SK Zliv - FK Spartak Kaplice 3:2 (1:0)
12. kolo SK Slavia České Budějovice - FK Spartak Kaplice 0:1 (0:0)
 
Mladší žáci - I. A třída
22. kolo SK Zliv - FK Spartak Kaplice 0:6 (0:3)
12. kolo SK Slavia České Budějovice - FK Spartak Kaplice 0:6 (0:2)

Přípravka - přípravná utkání
FK Spartak Kaplice - Malše Roudné   4:0 (0:0,2:0,2:0)   hráno na 3x 20 minut.
FC Velešín - FK Spartak Kaplice   1:2 (1:1)    
FK Spartak Kaplice - SK Čtyři Dvory   0:8 (0:3,0:3,0:2)   hráno na 3x 20 minut.
8. kolo FK Spartak Kaplice - ZTJ JIP Větřní   4:1 (4:0)    

připravil L. Granec


Co nás čeká v Evropské unii ?

Ve dnech 13. a 14. června budeme mít možnost vyslovit v celonárodním referendu náš názor na vstup státu do Evropské unie. Měli bychom své rozhodnutí formulovat zcela jednoznačně „ANO" nebo „NE". Odpověď „NEVÍM" bude znamenat, že se volby nezúčastníme, a to je dle mého názoru špatně. Čas na rozhodnutí je totiž dlouhý a vážnost volby příliš zásadní na to, abychom zůstali doma a vzdali se této odpovědnosti. Volba totiž není jen o nás, starších osmnácti let, ale volba je také o našich dětech, kteří sice svůj názor mohou vyslovit, ale oficiálně hlasovat nemohou. Abychom však mohli dospět k jasnému rozhodnutí potřebujeme věrohodné informace o tom, jaké výhody a nevýhody nám případný vstup přinese. Pokusím se uvést nejdříve některé z často citovaných výhod.

Posílení právního prostředí, zlepšení legislativy a vymahatelnosti práva
Naše zákony, vyhlášky a nařízení musí být v souladu s právními normami EU. Ne vždy to tak zatím je a je pravdou, že v těch zákonech, kde soulad zatím chybí jsou velmi často problémy. Připomeňme si například prohranou arbitráž České republiky za 10 mld. Kč. Základem tohoto problému bylo vytvoření nedokonalého zákona, který nebyl v souladu s podobnými světovými normami.

Výhody plynoucí ze společného trhu
Je zcela jasné, že díky základním pravidlům společného trhu, tj. volného pohybu zboží, služeb, osob a kapitálu budou odstraněny vzájemné překážky obchodu a pro české subjekty se otevřou nové obchodní příležitosti. Ale pozor! Nové trhy se otevřou i subjektům ze stávajících zemí EU. A tak bude na nás, na schopnosti českých podniků, jak nabízené příležitosti využijí. Prostor k tomu mít budou.

Ekonomická prosperita a s tím související zvýšení životní úrovně
Vstup do EU bude pro české firmy především silným impulsem. Pravdou je, že méně schopné (a tedy i nepoctivé) podnikatele tento impuls pravděpodobně zničí, ale ty schopné jednoznačně posílí. Jsem přesvědčen o tom, že v naší zemi je převaha schopných podnikatelů, kteří dokáží reagovat na větší konkurencí, zvýšit kvalitu svých výrobků či služeb a zlepšit efektivitu svého počínání.

Volný pohyb pracovních sil a možnost studia v zahraničí
Přestože s některými státy EU bude existovat ještě nějakou dobu přechodné období, které ztíží zaměstnávání českých občanů v těchto zemích, bude mít postupem času každý z nás možnost najít práci v zahraničí. Bez přechodného období to platí i pro mladé lidi, kteří se rozhodnou studovat na zahraničních školách. Objevují se tak zde nové a velké příležitosti a bude na každém z nás, jestli je využijeme či nikoliv. Je zřejmé, že proto budeme muset něco zásadního udělat - naučit se jazyk.

Možnost čerpání finančních prostředků z fondů EU
Ukazuje se, že vstup do EU bude pro české podnikatelské subjekty, obce, města a neziskové organizace spojen s významnými možnostmi získání finančních prostředků na své rozvojové projekty. Realizace těchto projektů pak může pomoci k zlepšení konkurenceschopnosti, ke zlepšení životních podmínek v obcích a k rozvoji či stabilizaci neziskového sektoru a občanské společnosti.

A opět, tak jako u předešlých výhod, i zde platí, že pokud je chceme využít, musíme proto něco udělat. Musíme se naučit získávat informace o možných podporách, formulovat projekty a realizovat je tak, aby přinášely očekávané výsledky.

A čeho se občané v souvislosti se vstupem do EU nejčastěji obávají ?

Nárůst cen potravin, služeb, nemovitostí a tím snížení životní úrovně rizikových skupin
Tato obava je opravdu reálná, ale v žádném případě by se nemělo jednat o skokové zvýšení cen, ale o nárůst postupný, a to pouze do úrovně běžných cen v zemích Evropské unie. Přesto lze předpokládat, že hrozí určitý negativní dopad na skupiny závislé na příjmech ze státní podpory (důchodci, nezaměstnaní apod.)

Na druhé straně je třeba si uvědomit, že otevřením trhu vznikne širší konkurenční prostředí, které bude naopak brzdou zvyšování cen a současně hnacím motorem pro zkvalitňování výrobků a služeb.

Přílišná regulace, zkomplikování administrativy, byrokracie
K zajištění našeho členství v Evropské unii budeme potřebovat fungující státní správu schopnou účinně spolupracovat se státními správami ostatních členských států. Je zřejmé, že počet lidí zaměstnaných ve státní nebo veřejné správě se bude zvyšovat. Ale protože budou na tyto lidi kladeny maximální nároky na profesionalitu, na přístup ke klientům a na morální bezúhonost je téměř jisté, že kvalita služeb, které budou poskytovat veřejnosti výrazně stoupne.

Částečná ztráta suverenity
Každý, kdo se stává členem nějakého společenství či sdružení musí respektovat pravidla, která si toto společenství vytvořila. Současně však získává možnost spoluvytvářet pravidla nová a v rámci společenství prosazovat své zájmy. Jde zde pouze o to, jak je nový člen diplomaticky schopný a sebevědomý.

Odchod odborníků ze země, migrace obecně
Toto riziko logicky vyplývá z výhody volného pohybu osob. Každá výhoda s sebou přináší i rizika. Je pravděpodobné, že členské státy nabídnou našim odborníkům výrazně lepší podmínky. Je to určité riziko, ale současně i výhoda pro naše odborníky.

Vysoké finanční náklady vynaložené na rozšíření
Náklady jsou určitě vysoké, ale současně dostává Česká republika příležitost získat z evropských strukturálních fondů takové prostředky, které převýší ony náklady. Každý kdo se zabývá podnikáním ví, že každému zisku musí předcházet investice, ale ne každá investice musí přinést zisk. Zde je to stejné. Opět záleží jen na schopnostech.

Konkrétních výhod a nevýhod, které souvisí se vstupem do EU by se našlo určitě víc. Pokusil jsem se zformulovat pouze ty, které budou platit obecně, tj. pro většinu obyvatel České republiky. Současně jsem však chtěl upozornit i na tu skutečnost, že pokud se mluví o výhodách či nevýhodách, měl by si každý uvědomit, že bude záležet jen na nás, jestli je budeme umět využít respektive eliminovat. V uvedených pěti bodech totiž není napsáno, že to tak s jistotou bude. Je zde pouze napsáno, že vstupem vzniknou podmínky proto, aby to tak bylo. A to je velký rozdíl.

Michal Jarolímek, Novohradská občanská společnost

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434
382 41 Kaplice, tel.: +420 380 311 388 nákladem 3000 výtisků, uzávěrka
2. 4. 2003. Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330396
http://www.kaplice.ois.cz/, e-mail: info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Odpovědný redaktor J. Anderle.
Redakční rada: Bc. M. Špičáková
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412