2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

říjen 2003 - Číslo 10 - Ročník VII.


Gymnázium v Kaplici slaví 50. výročí

Vážení spoluobčané, je tomu již 50 let, kdy byla v Kaplici zřízena jedenáctiletá střední škola (JSŠ). Vznikla spojením školy národní a střední (I. a II. stupeň), na ně navazoval první ročník vyšší střední školy. Prvním ředitelem JSŠ byl jmenován Karel Kozlík a jeho zástupcem Josef Lávička. Škola sídlila v Omlenické ulici a měla 19 tříd, z toho jednu třídu devátou, do které bylo zapsáno 24 studentů, kteří tvořili první ročník střední školy. Vzhledem k tomu, že v Omlenické bylo pouze 11 učeben, muselo se tehdy vyučovat na směny, střídalo se odpolední a dopolední vyučování. Jediným řešením bylo získat prostory po uvolnění budovy bývalé německé školy (dnešní OA a G). Zde se po roce 1945 nacházela odborná učňovská škola a poté zde měla sídlo Pohraniční stráž. Ta budovu uvolnila částečně již v roce 1953 a v plném rozsahu v roce 1955. JSŠ tedy byla umístěna ve dvou budovách: v Omlenické ulici a v Linecké ul. č. p. 368 (tehdy se ulice nazývala Rudé armády). Ve školním roce 1955/56 vychází ze školy prvních 20 maturantů, v roce 1959 odchází do důchodu ředitel Karel Kozlík a na jeho místo je jmenován Josef Lávička. Do funkcí zástupců jsou jmenováni Marie Drnková a Josef Tomášek.

Historické foto dnešní Linecké ul.

V roce 1960 došlo k prodloužení základního vzdělání na devět let, na které navazují tři ročníky výběrové. Jedenáctiletá střední škola byla přejmenována na střední všeobecně vzdělávací školu. Ve školním roce 1961/62 se ředitelem SVVŠ stává Miroslav Trupl, o rok později nastupuje na místo ředitele Karel Kovařík. SVVŠ se během prázdnin 1964 přestěhovala do nové školy ve Fantově ulici, tím bylo odstraněno směnování výuky. Ředitelem školy byl i nadále Karel Kovařík, jeho zástupcem Vlastimil Zikeš. 1. září 1969 dochází opět ke změně v organizaci škol. Byl zaveden první ročník gymnázia a tím se přešlo za tříletého na čtyřleté studium. Začala se historie gymnázia v Kaplici. Nacházelo se v budově ve Fantově ulici, spolu s ním zde sídlila i základní devítiletá škola. Gymnázium bylo zaměřeno humanitně, přírodovědné gymnázium bylo v Českém Krumlově. Od roku 1969 byl zástupcem ředitele Kovaříka Jaromír Sypal. Od roku 1974 do roku 1977 byl ředitelem Karel Maryška, roku 1977 přešlo gymnázium pod střední ekonomickou školu, která byla umístěna v budově č. p. 368 v Linecké ulici. Na SEŠ bylo slavnostně zahájeno vyučování dne 1. září 1969 a ředitelkou byla jmenována ing. Dagmar Emrová. Začátkem školního roku 1971/72 byl jmenován novým ředitelem ing. Jiří Lískovec, zástupcem Karel Maryška. Ve školním roce 1977/78 se SEŠ spojila s gymnáziem. Obě školy se nacházejí v jedné budově a pod jedním ředitelstvím. Od srpna 1990 se stal ředitelem Mgr. Jiří Havelka a zástupkyní ing. Marie Doležalová.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 11. 10. 2003
Padesáté výročí vzniku jedenáctileté střední školy jako předchůdkyně gymnázia si připomeneme při dnu otevřených dveří v budově OA a G, Linecká 368 v sobotu 11. října 2003 od 14.00 hodin. Srdečně jsou zváni všichni bývalí i současní profesoři, dále pak všichni absolventi JSŠ, SVVŠ a G. Zvláště rádi uvítáme ty, kteří zažili počátky středního školství v Kaplici.

Děkuji zástupcům Města Kaplice za pomoc při organizování oslav. Informace o historii školy jsem čerpal z práce středoškolské odborné činnosti naší čerstvé absolventky Kristýny Smolové.

Mgr. Jiří Havelka,
ředitel školy


Neplatiči bytů

Na svém 16. zasedání rozhodla Rada města na návrh ředitele Správy domů města Kaplice s.r.o., že zpřísní postup vůči neplatičům nájemného z bytových i nebytových prostor. Neplatič je ten, kdo je v prodlení se zaplacením měsíční úhrady za nájemné včetně zálohy za služby spojené s užíváním bytu nebo nebytového prostoru. Dluhy neplatičů k 1. červenci 2003 činí 1.885.000,- Kč, z toho dluhy za nezaplacené nájemné a služby z bytů činí 940.000,- Kč a nebytových prostor 945.000,- Kč. Tyto dluhy zatěžují rozpočet určený na údržbu a obnovu bytového a nebytového fondu. Další ztráty vznikají tím, že za neplatiče je třeba hradit i odebranou vodu, teplo a další poplatky.

Neplatiči obvykle řešení záměrně protahují, místo toho, aby čas využili spíše k hledání řešení, jak se vypořádat se ctí s touto svízelnou situací. Možnosti zde jsou a Správa domů je vždy k řešení přístupná. I ten, kdo se do problémů dostal ne zcela vlastní vinou, však musí přijít včas a projevit aktivitu a ochotu problém řešit. Podle individuálních možností lze sjednat splátkový kalendář, vyměnit byt za menší, poradit se, jak získat sociální dávky apod.

Rada města rozhodla, že zpřísní postup vůči neplatičům a využije všech možných způsobů, jak zamezit narůstající špatné platební morálce a nebude váhat sáhnout i k nejtvrdším zákonným prostředkům jako je soudní projednání (předání případu k soudu) nebo i zásah exekutora.


Unikátní gotická výzdoba

V sobotu 6. září 2003 došlo za velice silné účasti návštěvníků ze tří zemí - České republiky, Rakouska a Německa k slavnostnímu znovuotevření a vysvěcení kostela Narození Panny Marie v Cetvinách. „Trosky“ někdejšího městečka tak ožily nebývalým ruchem a kostel byl zaplněn do posledního místa. Účastníci vysvěcení a bohoslužby se mohli kochat starobylou výzdobou interiéru kostela, unikátními gotickými malbami na stěnách, které během oprav odkryli restaurátoři a které pocházejí ze 14. a 15. století. Oltář zdobí kopie Cetvinské Madony, originál této dřevěné sošky z roku 1490 se nachází v Alšově jihočeské galerii v Hluboké nad Vltavou. Do vybavení kostela bude rovněž vrácena barokní křtitelnice, dosud umístěná v hornorakouském premonstrátském klášteře Schlägl. Cetviny jsou z Kaplice dostupné po cyklostezce č. 1018, případně autem přes Rychnov nad Malší a Tichou. Od Kaplice leží ve vzdálenosti cca 19 km.

Kostel Narození Panny Marie v Cetvinách, interiér


85. výročí vzniku Československa

Dne 28. října uplyne 85 let od chvíle, kdy po staleté nadvládě Habsburků získal český a slovenský člověk prostřednictvím nově vzniklé republiky samostatnost. Bylo to praktické vyvrcholení národního obrození. Zásluhu na získání naší svobody měl nesporně T. G. Masaryk, Beneš a Štefánik, zásluhu mělo sto tisíc ruských, francouzských a italských legionářů (mezi nimi již zemřelí naší spoluobčané Krška, Pivec, Kučera, Čampula). Zásluhu měli i čeští občané na území nově vzniklé republiky svým manifestačním vystoupením proti rakouskému mocnářství.

Jiná však byla situace u nás v Kaplici. Okresní hejtman Schöberle a nadporučík Blättenbauer odmítli podrobit se poválečným změnám a společně vytvořili organizačně tři roty Volkswehru. Schöberle vyhlásil pak spolu s dalšími politiky v německy mluvícím pohraničí územní župu Deutsch-Sugböhmen. Hlásil se zároveň k nově tvořícímu se rakouskému státu. Pořádek musela sjednat až nově tvořící se československá armáda, která 3. prosince (tedy skoro jeden a půl měsíce po 28. říjnu) Kaplici po bojích obsadila. Německé obyvatelstvo se však s nově vzniklou republikou nesmířilo. Po dvaceti letech v roce 1938 pomohlo republiku rozbít a připojit nejdříve příhraniční a potom celé území Čech a Moravy k Velkoněmecké říši. A čas šel. Přišla 2. světová válka s nacistickými zvěrstvy, přišel rok 1945 - rok osvobození a konec války. Přišel odsun německých obyvatel a přísun nových dosídlenců.

Do Kaplice se vrací občané vyhnaní odsud v roce 1938, přichází i další lidé z celých Jižních Čech, rumunští Češi a Slováci, volynští Češi, vrací se i ti, kteří odešli v třicátých letech minulého století za prací do uhelných dolů ve Francii a Belgii.

Po počátečních potížích dochází k nejvetšímu rozmachu města. K tomuto rozmachu dochází proto, že ta generace 2. poloviny minulého století si byla dobře vědoma toho, že k tomu, aby člověk spokojeně a šťastně žil, potřebuje především pracovat. Proto došlo k výstavbě Motoru (později Jihostroj), STS, Mlékárny atd. Aby ale člověk mohl pracovat, musí znát a musí umět. Proto byla věnována taková pozornost školství. Docházelo k nové výstavbě základních škol, středních škol, učilišť, mateřských škol, LŠU. Rozmach školství chtěl však nejenom materiálně technickou základnu, ale i dobré kantory, a ti v Kaplici byli. Jen namátkou chtěl bych jmenovat Kozlíka, Kovaříka, Tomáška, Malého, Hlavničku, Mörtla, Lávičku, Sypala, Dvořáka, Háka a další. Když má člověk práci, bylo nutné vybudovat i občanské zázemí. A tak vyrostly stovky bytů, zdravotnická zařízení, sociální, kulturní a sportovní zařízení, skupinový vodovod, ČOV, zabezpečena byla elektrifikace, telefonizace, základní obchodní síť, placené a neplacené služby, veřejná doprava (ČSAD), bezprašně upraveny komunikace, vybudováno veřejné osvětlení atd.

Připomínám to všechno proto, že i to je odkaz 28. října. Dle mého mínění totiž stává se pro řadu obyvatel našeho města den vzniku našeho státu před 85 lety čímsi akademickým a téměř nepodstatným. Zdá se, že pro řadu občanů je tento den jedním z mnoha dnů pracovního volna bez vnitřního obsahu. A to je zlé. Je proto na nás, rodičích a prarodičích, abychom svým dětem a vnukům vznik republiky naléhavě připomínali. Abychom zarputile trvali na tom, že 28. říjen není otázka minulosti, ale že je součástí naší přítomnosti.

Rok 1918 byl zásadním přelomem našich dějin a naše geografické předurčení je důvodem, proč máme znásobit své úsilí o záchranu národní identity a usilovat o sociální spravedlnost. Z tohoto hlediska, když slyším názory některých našich spoluobčanů a čtu úvahy česky psaných novin v rukou německých majitelů, dělá se mi nevolno. Stále se mi totiž vkrádá myšlenka, že se vracíme tam, kde jsme byli v 19. století, tj. před rokem 1918. Že se z nás opět stává národ služek, kuchařů, číšníků, zedníků, druhořadých pracovníků a pomocných dělníků, sloužících cizímu panstvu.

Je dnes v módě zdůrazňovat evropanství a prohlašovat, že vlastenectví je odpískáno. Chtěl bych se však zeptat těch, kteří to prohlašují, zda budou chtít rekviem za Čechy a češtinu zpívat v angličtině nebo němčině.

28. říjen 1918 nesmí být zapomenut. Je pro nás symbolem povinnosti pečovat o demokracii a sociální spravedlnost v naší zemi, pečovat o svobodu, sociální jistoty, rodný jazyk, tedy o hodnoty, pro které tisíce lidí v prvé a druhé světové válce, na frontách, v žalářích a později i v koncentračních táborech zemřely.

Stavějme proto budoucnost ne na neodčinitelných zločinech a křivdách, ale na odkazu mrtvých nám živým. Stavějme budoucnost tedy na národnostní svobodě a navíc na sociální spravedlnosti.

Záboj Čampula,
ZO ČSBS


Nonstop čtení v knihovně

Jako každý rok, tak i letos Vás Městská knihovna zve na TÝDEN KNIHOVEN, který probíhá od 6. do 10. října 2003. Zahájení proběhne 6. 10. 2003 v 9.00 hodin v oddělení knihovny pro děti. Tato akce je celorepubliková. U nás ji zahájí starosta města Kaplice pan Jiskra. Součástí „Týdne knihoven“ bude tentokrát i NONSTOP ČTENÍ, kterého se zúčastní žáci škol a srdečně zveme i další zájemce.

V tomto týdnu také nabízíme :
* 1 hodiny Internetu pro každého zájemce zdarma
* každá poslední hodina v internetové studovně je zadána pro začátečníky - seznámení s Internetem
* čtenářskou amnestii - odpouští se poplatky za upomínky
* zápisné pro nové čtenáře v obou odděleních knihovny zdarma

Připomínáme, že na sídlišti 9. května v panelovém domě č. 776 (v přízemí) je otevřena pobočka Městské knihovny Kaplice. Provozní doba je v úterý od 14.00 - 18.00 hodin. Zápisné na celý rok je jen 25,- Kč. Těšíme se na Vaší návštěvu.Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2003-10.htm on line 251


KULTURNÍ NABÍDKA
na říjen

6. 10. po.  
FLERET & JARMILA ŠULÁKOVÁ

Koncert folkrockové skupiny s valašskou zpěvačkou.

Kulturní dům, 19.30 hod.  

14. 10., út.  
BILOXI BLUES

Divadelní hra Neila Simona se odehrává v prostředí vojenského výcvikového tábora roku 1943...

Kulturní dům, 19.30 hod.  

21. 10., út.  
KAREL ČERNOCH

Koncert osobitého zpěváka v doprovodu Marka Černocha se skupinou Transit.

Kulturní dům, 19.30 hod.  

23. 10., út.  
VÝSTAVA KE VZNIKU SAMOSTATNÉHO STÁTU (1918)

Slovinský architekt Josif Plečnik ve fotografiích Damjana Prelovška.
Fotografie architektonických zásahů na Pražském hradě z doby, kdy byl Plečnik pověřen prezidentem T. G. Masarykem přestavbou Hradu.

Kulturní a informační centrum Kaplice, vernisáž ve 13.00 hod.  

každou sobotu  
DISCO Kulturák

Dancing maraton, nápoje v akci, tanečnice, slosovatelné vstupenky, soutěže o zajímavé ceny.

Kulturní dům, 22.00 hod.  

11., 18., 25. října, soboty  
TANEČNÍ KURZ
Kulturní dům, 19.30 hod.  

Na listopad připravujeme v Kině Kaplice :
2. a 3.   PAVUČINA SNŮ
5. a 6.   ŽELARY
a dále   MIZEROVÉ II, BOŽSKÝ BRUCE, CHARLIEHO ANDÍLCI: NA PLNÝ PECKY, NIKDE V AFRICE, LÍBÁNKY, RYCHLE A ZBĚSILE II, BÍLÝ OLEANDR

 
Momentka z Kaplických slavností 2003


Program DDM Kaplice - říjen 2003

29. 9. - 3. 10.    STROMY
     - plody, květy / OVOCE, ZELENINA
soutěž o drobné ceny pro členy ZÚ

1. - 31. 10.    DRÁČKIÁDA
     - výtvarná soutěž: ZÚ, MŠ, ŠD, ZvlŠ

6. - 10. 10.    KDE ŽIJÍ ?
     - soutěž pro děti ze zájmových útvarů

13. - 17. 10.    ČÍ JSOU TO OUŠKA ?
     - soutěž ZÚ

14. 10.    „POD HŘÍBKEM“
     - hudebně-pohybové pásmo pro děti z MŠ Bujanov

15. - 17. 10.    CESTA KE ŠTĚSTÍ
     - soutěže pro ŠD

20. 10.    TURNAJ V ŠIPKÁCH
     - pro všechny zájemce, od 17.00 hod. v DDM

20. - 24. 10.    HOUBY
     - poznávačka - soutěž o drobné ceny

27. - 31. 10.    PSÍ „MILÁČCI“ / NEJDELŠÍ SLOVO
     - soutěž

PODZIMNÍ PRÁZDNINY
27. 10.   OPIČÍ DRÁHA (dovednost, zručnost, obratnost)
od 9.00 hod. v tělocvičně ZŠ Fantova
BATIKOVÁNÍ - od 9.30 hod. v DDM
29. 10.   OBRÁZKOVÉ BINGO - od 9.00 hod. v DDM
TURNAJ V KUŽELKÁCH - od 10.00 hod. v DDM
DOMÁCÍ MAZLÍČCI


Kurzy pro dospělé

Dům dětí a mládeže nabízí pro dospělé zájemce tyto kurzy :
Jóga - pro začátečníky
Němčina - pro začátečníky a mírně pokročilé
Angličtina - pro začátečníky a pokročilé
Francouzština - začátečníci, děti nad 15 let + dospělí

Všechny kurzy probíhají pod vedením zkušeného lektora, zápisné a datum schůzek bude upřesněn až podle počtu nahlášených zájemců. Přihlášky v kanceláři DDM Kaplice, tel. 380 313 009 či 728 891 969.

Kurzy probíhají od října do konce května.


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc říjen 2003

7. 10. 12 km
NA STOŽECKOU SKÁLU

Autobusem v 5.20 do Č. Krumlova na vlak, odtud do Černého Kříže.
Trasa: Černý Kříž - Stožec - kaple - Stožecká skála - zpět do Černého Kříže.
Vlakem a poté autobusem zpět.


 
14. 10. 12 km
Z BUJANOVA DO KAPLICE

Autobusem v 10.00 hod. z Kaplice do Bujanova.
Trasa: Bujanov - Zdíky - Louzek - Ježkov - Kaplice.


 
21. 10. 13 km
NA VÍTKŮV KÁMEN

Autobusem v 5.20 hod. do Frymburku, dále přívozem na Frýdavu.
Trasa: Frýdava - Svatý Tomáš - Vítkův Kámen - Frýdava.
Přívozem, autobusem a vlakem zpět.


V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny.


Jamboree / výstava             1. - 14. 10. 2003

Skauti ze střediska Sirius vás srdečně zvou na výstavu fotografií z celosvětového setkání skautů - Jamboree pod názvem „Jamboree očima Jana Šibíka“. Jamboree je setkání skautů z celého světa, které se koná jednou za 4 roky a pro skauty znamená něco jako pro sportovce olympijské hry. Mladí lidé se tu schází, aby společně zažívali dobrodružství, pracovali, sportovali a hlavně se navzájem seznamovali. Tentokrát se Jamboree konala v thajské provincii Chonburi na přímořské pláži Sattahip. Jan Šibík, jeden z našich nejvýraznějších fotoreportérů, tuto událost zdokumentoval a vy máte možnost tyto fotografie shlédnout. Výstava fotografií se bude konat od 1. do 14. listopadu 2003 v předsálí kina v Kaplici.
Otevřeno: Pondělí až pátek: 8.00 - 18.00, v sobotu a neděli od 14.00 - 18.00 hodin.


Krajinou humanity

V obci Chvalkov nedaleko Trhových Svinů žije zajímavý muž, který pečuje o přírodu a krajinu, navrhuje a realizuje naučné stezky, píše publikace o přírodě a dalších zajímavostech regionu. Jmenuje se Jiří Marek a jedním z mnoha jeho zajímavých nápadů bylo vytvoření šestikilometrové naučné stezky nazvané Krajinou humanity. Jako nosné téma naučné stezky předkládá humanistické myšlenky jedné české a šesti světových osobností. Jsou mezi nimi držitelé Nobelovy ceny míru i stejné ceny za literaturu, lékařství a fyziologii. Současně na jednotlivých zastaveních naleznete informace o místní krajině a její historii.

Od letošního srpna je k dispozici i publikace pod stejným názvem, kterou uvádí souhrnné vyprávění o krajině, jíž vede okruh naučné stezky. Následují stránky věnované osobnostem Romaina Rollanda, 14. tibetského dalajlámy, Konráda Lorenze, Mohandáse Karamčanda Gándhího a dalším. V druhé polovině publikace následuje doprovodný text, který má být pomůckou pro výuku přírodopisných předmětů dětí ze základních škol. Jedna část je věnována žákům 1. stupně ZŠ a pojednává o ekosystému, který se nachází v blízkosti zastavení naučné stezky a druhá část uvedená názvy dvojice živlů obsahuje otázky pro žáky 2. stupně ZŠ. Poslední z otázek u každého zastavení tvoří bodovaný kvíz, který žáci řeší ve spolupráci s učitelem. Celá publikace je koncipována dvojjazyčně se zrcadlovým česko - německým textem.

Tuto útlou, avšak myšlenkově bohatou, publikaci bude její autor nabízet všem základním školám v regionu koncem srpna nebo počátkem září. Mohla by se stát výbornou a praktickou pomůckou pro děti a jejich učitele na cestě poznání nejen svého okolí ale i sebe samých. Na závěr krátká ukázka z publikace: „Mezi lidmi je mnoho chladu, neboť se neodvažujeme chovat tak srdečně jací jsme. Jako nemůže být vlna sama pro sebe, protože se neustále podílí na vlnění oceánu, tak ani my nemůžeme nikdy svůj život prožít sami pro sebe, nýbrž vždy jen spoluprožívat život, který je kolem nás.“

K. Jarolímková


Výstava chovatelů

Navštivte výstavu chovatelů v Horní Stropnici ve dnech 1. a 2. listopadu 2003. Vystaveni budou králíci - holubi - drůbež okrasné ptactvo. Návštěvníci mohou shlédnout celou řadu chovaných plemen, nakoupit kvalitní chovná zvířata a udělat si výlet do Novohradských hor.

Otevřeno:   sobota 1. 11. 2003 od 7.30 - 18.00 hodin
neděle 2. 11. 2003 od 7.30 - 14.00 hodin

Srdečně zvou pořadatelé Český svaz chovatelů, základní organizace Horní Stropnice.

Informace podá jednatel Jiří Ambrož
tel. 606 882 226, ambrozjiri@seznam.cz


Německý ovčák předváděn v Kaplici

Dne 13. září 2003 proběhla na cvičišti ZKO Kaplice krajská výstava psů plemena Německý ovčák. Tato výstava byla jednou z největších v regionu Jihočeského kraje. Na výstavě bylo předvedeno k posouzení celkem 58 psů a fen v šesti třídách. Ačkoli počasí výstavě příliš nepřálo, přišlo se na ni díky propagaci celé akce podívat asi padesát diváků, takže v jednu chvíli byla kolem kruhu, ve kterém se psi posuzují, namačkána i stovka diváků. Podle hodnocení přihlížejících a vystavovatelů byla celá akce velice dobře zajištěna jak po stránce organizační, provozu občerstvení pro vystavovatele a návštěvníky, tak i po stránce ostatních záležitostí, které jsou s pořádáním takové akce spojeny, např. parkování vozidel, sociální zařízení, práce zapisovatelů při posuzování a mnoha dalších. Je potřeba zároveň poděkovat MěÚ Kaplice za pomoc při zajištění akce, drogerii Sabina, spotřebnímu družstvu Jednota Kaplice, restauraci Evropa Č. Budějovice za sponzorování akce, prodejně PC - servis Kaplice za vyhotovení katalogů pro výstavu, Technickým službám Kaplice za dovoz potřebného zařízení a jeho zapůjčení, firmě WAY paní Kubalákové a všem ostatním, kteří se zasloužili o to, že se do Kaplice vrací kynologie na velice solidní úrovni. Určitě ale nesmím zapomenout na samotné členy ZKO Kaplice, kteří přípravě celé akce věnovali spoustu volného času, práce, ale i finančních prostředků, bez kterých se akce v takovýchto rozměrech nedá dnes uskutečnit. Proto ještě jednou všem členům ZKO Kaplice a jejich rodinným příslušníkům za pomoc a organizaci děkuji a věřím, že i nadále budeme pokračovat v pořádání takovýchto akcí. Právě podobné akce mohou k tomuto sportu přivést další členy, pro něž se stane výchova a výcvik nejlepších přátel člověka nejenom koníčkem, ale i seberealizací a prací pro zvířata na celý život. Ten, kdo si chlupatého kamaráda pořídí, by o něm měl nejenom něco vědět, ale měl by ho mít i rád a uvědomit si, že s jeho pořízením na sebe bere i závazek se o něj po celý jeho život starat a pečovat o něj. Zvíře umí lásku a péči vrátit několikanásobně a největší tragédií pro něj je, když ho člověk opustí a nechá napospas svému osudu.

Václav Klimeš


Fotbal

"A" mužstvo - divize
1. kolo   FK Slavoj Č. Krumlov - FK Spartak Kaplice   0:1 (0:0)
2. kolo   FK Spartak Kaplice - Sokol Milín Ligmet   1:1 (0:0)
3. kolo   Klatovy - FK Spartak Kaplice   0:0
4. kolo   FK Spartak Kaplice - FK Viktoria Žižkov "B"   0:2 (0:0)
5. kolo   Jiskra Třeboň - FK Spartak Kaplice   1:1 (0:0)
6. kolo   FK Spartak Kaplice - FC Viktoria Plzeň "B"   0:3 (0:2)
 
"B" mužstvo - I. B třída
2. kolo   Hraničář Malonty - FK Spartak Kaplice "B"   1:1 (1:1)
3. kolo   FK Spartak Kaplice "B" - SK Čtyři Dvory "B"   2:1 (0:1)
4. kolo   Dříteň - FK Spartak Kaplice "B"   1:0 (1:0)
5. kolo   FK Spartak Kaplice "B" - SK Lhenice   2:0 (2:0)
6. kolo   SK Zlatá Koruna - FK Spartak Kaplice "B"   1:1 (0:0)
 
dorost - I. A třída
1. kolo   FC Nové Hodějovice - FK Spartak Kaplice   0:2 (0:0)
2. kolo   FK Spartak Kaplice - Vltava Č. Budějovice   2:0 (1:0)
3. kolo   Smrčina Horní Planá - FK Spartak Kaplice   1:4 (1:2)
4. kolo   FK Spartak Kaplice - Spartak Trhové Sviny   7:1 (3:0)
 
starší žáci - I. A třída
1. kolo   FK Spartak Kaplice - SK Slavia Č. Budějovice   0:0
2. kolo   SK Lišov - FK Spartak Kaplice   0:1 (0:0)
3. kolo   FK Spartak Kaplice - Spartak Trhové Sviny   5:0 (4:0)
4. kolo   Slavoj Hrdějovice - FK Spartak Kaplice   2:0 (1:0)
 
mladší žáci - I. A třída
1. kolo   FK Spartak Kaplice - SK Slavia Č. Budějovice   7:1 (4:0)
2. kolo   SK Lišov - FK Spartak Kaplice   1:3 (1:2)
3. kolo   FK Spartak Kaplice - Spartak Trhové Sviny   1:0 (1:0)
4. kolo   SK Čtyři Dvory "C" - FK Spartak Kaplice   1:2 (0:2)
 
přípravka - okresní přebor
1. kolo   FK Spartak Kaplice - FK Slavoj Č. Krumlov "B"   3:0 (0:0)
2. kolo   FK Spartak Kaplice - Sokol Olešnice   8:0 (5:0)


Inzertní tabule

Na inzertní tabuli na reklamní desce Infocentra (budova kina), dostupné a dobře viditelné zvenku je i nadále možno inzerovat zdarma. Inzerce je hojně navštěvována a pro její aktualizaci můžete nabízet prodej i koupi a to např. v sekcích auto-moto, byty (včetně pronájmů), prodeje i koupi z různých oblastí, nabízet či hledat práci, brigády apod.


Peníze pro neziskové organizace

Uzávěrky grantových programů v období 6. října - 15. listopadu 2003

6. 10. 2003 - Ministerstvo životního prostředí
Ministerstvo do uvedeného data přijímá žádosti od neziskových organizací do výběrového řízení na projekty realizované v roce 2004. Program dotační podpory ministerstva je rozdělen do 4 tematických skupin: Ochrana přírody a krajiny, Zapojování veřejnosti do rozhodování v oblasti životního prostředí, Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta, Udržitelný rozvoj na regionální úrovni. Horní limit dotace činí u většiny témat 100.000,- Kč.

10. 10. 2003 - Ministerstvo práce a sociálních věcí
K uvedenému datu ministerstvo vypisuje uzávěrku Programu podpory sociálních služeb na místní úrovni. Do programu se mohou přihlásit občanská sdružení, církevní právnické osoby, obecně prospěšné společnosti a fyzické osoby, které vyvíjejí veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb.

10. 10. 2003 - Nadační fond obětem holocaustu
Nadační fond podporuje projekty zaměřené na sociálně zdravotní péči se zvláštním zřetelem k potřebám těch, kteří přežili holocaust, dále projekty sloužící k důstojné připomínce obětí holocaustu a vzdělávací aktivity v oblasti judaismu. Maximální částka nadačního příspěvku na projekty zaměřené na sociálně zdravotní péči je 1 mil. Kč. Projekty zaměřené na zbylé dvě oblasti mohou získat příspěvek v maximální výši 150.000,- Kč.

11. 10. 2003 - F - nadace
Program nadace se zaměřuje na podporu vzdělávání pracovníků neziskových organizací, na podporu vzdělávacích programů pro děti a mládež (samostatné vzdělávací programy pro využití volného času dětí a mládeže, programy navazující na školní výuku a preventivní programy podporující zodpovědný životní styl) a na podporu sociálně slabých účastníků vzdělávacích programů.

15. 10. 2003 - Ministerstvo informatiky
Ministerstvo vyhlašuje k uvedenému dni uzávěrku programu Informační společnost a programu Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů. Vzhledem k tomu, že ve chvíli, kdy píšeme tuto informaci, ministerstvo ještě nevydalo oficiální podrobné informace k oběma programům, musíme zájemce odkázat pouze na adresu http://www.micr.cz/

15. 10. 2003 - Nadace VIA
Nadace bude v programu nazvaném Rozvoj regionálního a komunitního života podporovat projekty zaměřené na velmi široce pojatý místní rozvoj (včetně ekonomického), na místní plánovací procesy, včetně řešení trvale udržitelné dopravy a na zlepšování veřejných prostranství a center měst a obcí. Projekty však mohou být zaměřeny i na vytváření podmínek pro místní dárcovství, tj. zapojení lidí do obecně prospěšných činností formou finančních příspěvků, dobrovolné práce či materiální pomoci.
Maximální možná částka podpory činí 70.000,- Kč.

31. 10. 2003 - Ministerstvo zdravotnictví
Ministerstvo v rámci Národního plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením podporuje mimo jiné vznik informačních materiálů o problematice zdravotně postižených, vznik center rehabilitace. Dotaci lze získat i na programy zaměřené na širokou veřejnost v rámci prevence zdravotního postižení.

31. 10. 2003 - Nadace Mariastar Humanity
Program této nadace se zaměřuje na podporu organizací, které pečují o nemohoucí seniory.

1. 11. 2003 - Česká národní agentura "Mládež"
Program agentury je rozdělen do jednotlivých podprogramů, které jsou otevřeny buď pro organizace pracující s mládeží či pro jednotlivce ve věku od 15 - 25 let. V uvedený den mají uzávěrku tři podprogramy. První z nich, Mládež pro Evropu, je zaměřen na výměnné pobyty skupin mladých lidí s volnočasovou tématikou (kultura, sport, ekologie). Další podprogram nese název Iniciativy mládeže a podporuje projekty skupin mladých lidí mající všeobecně prospěšný, podnikatelský nebo vzdělávací charakter. Poslední podprogram, Evropská dobrovolná služba, je otevřen pro jednotlivce, kteří chtějí vykonávat dobrovolnou práci ve veřejném sektoru v některém ze států EU po dobu 3 týdnů až jednoho roku.

14. 11. 2003 - Česká kancelář CULTURE 2000
K uvedenému dni má uzávěrku výzva na rok 2004, jejímž hlavním tématem je oblast kulturního dědictví. Může se jednat o projekty zaměřené na movité i nemovité památky, historické archivy, knihovny, archeologické dědictví, kulturní místa a kulturní krajinu. O podporu se mohou ucházet projekty rozplánované od jednoho do třech let. Podmínkou programu je účast nejméně 3 spoluorganizátorů ze třech různých zemí zapojených do programu.

Vážení čtenáři, nemůžeme zaručit, že zde uvedené programy jsou jedinými, které mají uzávěrku v daném období. Některé organizace - mezi jinými i Krajský úřad Jihočeského kraje - vyhlašuje své programy maximálně měsíc či méně před plánovanou uzávěrkou. Vzhledem k termínu uzávěrky zpravodaje tak není v našich možnostech uveřejnit tyto programy.

Z tohoto důvodu, ale i pro případ, že Vás některý ze zde uvedených programů zaujal a chcete o něm získat více informací můžete použít naší kontaktní adresu: Novohradská občanská společnost, Navrátilova 247, 373 33 Nové Hrady, tel.: 776 296 285, e-mail: novnos@tiscali.cz

M. Jarolímek (NOS)

 

Kaplický Zpravodaj. Měsíčník. Vydalo KIC Kaplice, Linecká 434,
382 41 Kaplice, IČO 70933651, tel.: 380/311388, nákladem 3000 výtisků
e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz.
Registrováno u OkÚ pod reg. zn. 330396, uzávěrka 9. čísla 20. 8. 2003.
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Odpovědný redaktor:
M. Špičáková Bc., redakční rada: Z. Langová, J. Oto, H. Jelenová


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412