2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

únor 2003 - Číslo 2 - Ročník VII.Oprava z lednového zpravodaje

Státní sociální podpora (dávky sociální podpory, přídavky na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení nebo sociální příplatek a další) zůstává na kontaktním místě OSSP v Kaplici, nikoliv na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, jak jsme chybně uvedli v minulém čísle.


Zdravotní pojištění

Okresní pojišťovna VZP ČR upozorňuje své pojištěnce na změny v platbě zdravotního pojištění od ledna 2003. Nařízením vlády ze dne 2. prosince 2002 byla zvýšena minimální mzda z 5.700,- Kč na 6.200,- Kč. Osoby samostatně výdělečně činné, které zahajují samostatnou výdělečnou činnost v roce 2003, nebo i ty, které podle Přehledu za rok 2001 platily v roce 2002 zálohy nižší než 837,- Kč, s výjimkou těch, které nemají stanoven minimální vyměřovací základ, jsou povinny od platby zálohy za měsíc leden 2003, která je splatná do 10. února 2003, platit zálohy vypočtené ze zvýšené minimální mzdy, tj. ve výši 837,- Kč. Osoby bez zdanitelných příjmů jsou povinny od platby pojistného za měsíc leden 2003, která je splatná do 10. února 2003, zvýšit pojistné z dřívějších 770,- Kč na 837,- Kč. Se změnou minimální mzdy musí počítat i zaměstnavatelé. Poprvé při zúčtování příjmů za měsíc leden 2003 musí počítat s výší minimální mzdy 6.200,- Kč. Měsíční pojistné vypočtené za takového minimálního vyměřovacího základu představuje částku 837,- Kč. Nařízením vlády č. 327/2002 ze dne 19. června 2002 byl zvýšen od 1. ledna 2003 vyměřovací základ u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát na částku 3.458,- Kč. Stát tak bude v roce 2003 platit za takové osoby měsíčně pojistné ve výši 467,- Kč, místo dosavadních 439,- Kč.


Výbory a komise

Na nové volební období 2002 - 2006 byly ustanoveny nové výbory a komise Rady a Zastupitelstva města Kaplice.

Výbor kontrolní tvoří předseda Mgr. Karel Světlý a členové Mgr Ludvík Bartyzal, Anna Syslová.
Výbor finanční předseda Mgr. Jiří Havelka se členy Ing. Martou Caisovou a Romanou Makovcovou.
Komisi pro rozvoj města předsedá Ing. Václav Kozyrev a členy jsou Ing. Karel Mach, Pavel Talíř, Pavel Jouza a Josef Seltsam.
V komisi stavební je předsedou Josef Bedlivý a členy Ing. Jan Zifčák, Milan Ertl, Jiří Jan, František Zlatínský, Ing. Arch. Vološčuk, Jiří Ševčík.
Bytové komisi předsedá Mgr. Josef Sviták, členy jsou Bohumil Tíkal, Jan Musil, František Michalko, Jiří Větrovský, Lenka Urazilová.
Dopravní komise má za předsedu Josefa Šedivého a členy Vladimíra Blahnu, Františka Bauernöpla, Václava Klimeše, Františka Jana, Ing. Pavla Dočkálka, Mgr. Miroslava Trse.
Předsedou komise školské, kulturní a protidrogové je Karel Toncar, členy Mgr. Libor Lukš, Jiří Anderle, Mgr. Václav Blažek, Jaroslava Valtrová.
V komisi životního prostředí je předsedou Mgr. Ivan Valdauf, členy Petr Malena, Ing. Jan Štěpán, Marie Bícová, Václav Holemý, Luboš Jelínek.
Komisi zdravotní předsedá Josef Blessberger, členy tvoří Jan Kozojed, Mgr. Jiří Krba, MUDr. Josef Dvořák, MUDr. Dana Doležalová.
Komisi občanskou tvoří předseda Marie Ešpandrová, členi MUDr. Milena Čurdová, Jaroslava Poltová, Václav Marek, Marie Blessbergerová, Milada Trsová.


Telefonní čísla MěÚ Kaplice

Nová telefonní čísla jsou platná od 8. ledna 2003. Čísla při volání z veřejné telefonní sítě začínají předvolbou: 380 303
Telefonní ústředna: 380 311 154, fax: 380 311 149

Kancelář starosty
Jiskra - starosta 111   Ing. Martínek 115
Sladová - sekretářka 113   Ing. Doležal 119
Místostarostové
Kaloš, Ing. Kozyrev 118   Městská policie 139
Kancelář tajemníka
tajemník 112   Staníková 100
Šindelářová 116   Ing. Čurda, Chromeček 128, 114
Odbor vnitřních věcí
Trojáková - vedoucí 122   Zárubová 120
Trosterová 121   Gušlová 123
Bombíková 127   Hanzalíková 125
Codl 126   Řeháčková 124
Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Mgr. Drdák - vedoucí 195   Merhaut 196
Odbor výstavby a územního plánování
Ing. arch. Vološčuk - vedoucí 137   Fialová 136
Tomášek 132   Baláž 133
Kemény 134   Jandová 135
Krieschová - sekretářka 138   Šárová 130
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Mgr. Trs - vedoucí 147   Prokopová 148
Odbor finanční
Jiskrová - vedoucí 153   Čapková 152
Sirová 150   Marková 154
Švagrová 151  
Odbor správy majetku
Ing. Líbalová - vedoucí 160   Žáková 161
Štětina 162   Nebáznivý 163
Odbor obecní živnostenský úřad
Šťastná - vedoucí 170   Rauchová 171
Hálová 172   Zábušková 173
Janová 174  
Odbor životního prostředí
Ing. Turek - vedoucí 140   Ing. Holemá 141
Kocourek 142   Jelínek 141
Ing. Čajan 143   Bláha 141
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Cenzovová - vedoucí 187   Maryšková 180
Vávrová 181   Bc. Bláhová 182
Nosková 183   Janota 184
Vačkářová 185   Kozlová 186
Kališová 188   Janoušková 189
Kovařík 190  


Telefonní linky na polikliniku v Kaplici

V důsledku zrušení telefonní ústředny v budově kaplické polikliniky v ulici Gen. Fanty, čp. 25, oznamujeme občanům nová telefonická spojení na jednotlivé ordinace.

Telefonní seznam je platný od 3. února 2003
MUDr. Kubíček chirurgie     380 313 237
MUDr. Michek praktický lékař 380 312 792
MUDr. Dvořák praktický lékař 380 312 793
MUDr. Járová praktický lékař 380 312 787
MUDr. Doležalová praktický lékař 380 311 340
MUDr. Haláčková prakt. lékař pro děti a dorost        380 314 286
MUDr. Liška odborný ženský lékař 732 647 748
MUDr. Mičková stomatologie 380 313 664
Bártová klinický logoped 605 148 243
Grabcová rehabilitace 380 312 788
MUDr. Rosol oční lékař 607 504 610
MUDr. Střítecký odb. chirurg. a ortop. 723 799 769
Durasová domácí péče 608 961 966
Kimerová zubní laboratoř 604 321 641
Lékařská služba první pomoci 380 313 045
Interna + psychiatrie 380 309 813
Kožní 380 309 812
Kalmetizace 380 309 811
Laboratoř OKB 380 309 810
řidiči DZS 380 309 814


Nejlepší lék je předcházet nemocem

S cílem zajistit vyšší odpovědnost občana za vlastní zdraví a za jeho ochranu nabízí svým pojištěncům následující akce :

  1. Bezplatné orientační měření tlaku krve, měření cholesterolu a cukrů v krvi pro pojištěnce VZP ČR v ordinaci praktické lékařky pro dospělé MUDr. Hrdinové v areálu Nemocnice Č. Krumlov, a to denně od 7.00 - 8.00 hod.

  2. Pohybové aktivity, jako jsou bezplatné návštěvy plaveckého bazénu a fitness center pro pojištěnce VZP ČR ve vymezeném čase. Jedná se o tyto zařízení :

Fitness centrum Jan Froněk, Kaplice, Nové domky 638
  (každé úterý 10.00 - 11.00 a 18.00 - 19.00 h.)
Plavecký bazén, Č. Krumlov
  (každé úterý 15.00 - 16.00 a v sobotu 14.00 - 15.00 h.)
Fitness centrum, Č. Krumlov, Urbinská 184
  (každou středu 19.30 - 20.30 a v neděli 15.00 - 16.00 h.)
Fitness studio J & K, Český Krumlov
  (každé úterý 9.00 - 10.00 a 20.00 - 21.00 a v sobotu 16.00 - 17.00 h.)

Jako vstupenka slouží průkaz pojištěnce VZP.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky


U S N E S E N Í
3. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 20. ledna 2003

Zastupitelstvo města po projednání:

I.    s o u h l a s í

*

aby prostor skladové haly v areálu firmy BRAWE s.r.o. Kaplice byl užíván jako lakovna po splnění všech náležitostí stavebního zákona

II.    s c h v a l u j e

*

prodej části pozemku p.č. 2146/5 k.ú. Pořešín o výměře 209 m2 Ondřeji Posejpalovi, bytem České Budějovice 3/1131 za cenu 70,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

v souladu s ustanovením § 35, odst. 1 a § 84, odst. 2, písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích :

*

zřízení povodňového fondu města Kaplice na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002

*

pravidla pro poskytování finančních prostředků z povodňového fondu města Kaplice na opravy bytového fondu poškozeného povodněmi v roce 2002

*

provedení změn rozpočtu města Kaplice roku 2002 dle předloženého návrhu finančního odboru MěÚ Kaplice

*

uzavření Smlouvy o zajištění a financování základní dopravní obslužnosti a sdružení finančních prostředků mezi Jihočeským krajem a Městem Kaplice tak, jak byla předložena

II.     u k l á d á

*

Správě domů města Kaplice s.r.o. odvést hospodářský výsledek za rok 2001 na účet hospodářské činnosti města do 30. 9. 2003

III.     p o v ě ř u j e

*

starostu p. Ferdinanda Jiskru zastupováním Města Kaplice v radě Sdružení oficiálního informačního systému Český Krumlov.

Ferdinand Jiskra
starosta města
Josef Kaloš
místostarosta


Okénko do historie

Hamry na Kaplicku

První zmínka o železářské výrobě na Kaplicku je z roku 1770, kdy Holanďan Andrián Battista založil železářskou dílnu v Benešově nad Černou, ze které později povstala železářská huť Gabriela. Při této huti založil Edward Thomas v roce 1851 pudlovnu (zde se zkujňovalo surové železo v plamenné nístějové peci), jenž byla první svého druhu na jihu Čech. Huť pracovala až do roku 1870, kdy hrabě Buquoy metalurgickou výrobu pro nerentabilnost zastavil (nemohl konkurovat vysokým pecím vytápěným kamenným uhlím a koksem) a huť přestavěl na pilu.

Hamr na Malši, Kaplicko  
Železo vyprodukované touto hutí se dále zpracovávalo v hamrech stojících při říčce Černé, řece Malši a jiných vodních tocích. Počátek historie hamrů a hamernictví v jižních Čechách spadá do druhé poloviny 15. století. První spolehlivá zpráva o provozování hamernického řemesla na Kaplicku je ze 16. století a zmiňuje se o hamru u Nových Hradů. Hamry a později i železářská huť se vytápěly dřevěným uhlím páleným v milířích. Hamerníci se svými pomocníky si museli sami pálit v lesích milíře. Na vykácených místech vznikly četné samoty a malé vsi s německým zakončením -schlag, jakých je na Kaplicku celá řada a značí cestu prvých výrobců železa v tomto kraji tzv. lesních kovářů.

Co vlastně byly hamry, co se v nich vyrábělo a jak vypadaly? Hamry, též zvané vodokovy nebo samokovy, byla velká kladiva - kobyly, jimiž se na kovadlinách bušily kovy v pruty, plechy, mísy atd. a které se do pohybu uváděly buď žentourem nebo častěji vodními koly či parním strojem. Princip hamru byl tento: Na dlouhém silném toporu byl zasazen těžký kus železa (buchar) vážící 180 - 300 kg. V místě, kde dopadal a kde byl nejvíce opotřebován, bývalo měnitelné jádro. Zdvihání se provádělo otáčející se hřídelí, na níž byly zatlučeny zvláštní železné palce - zdviháky. Počet úderů byl 120 - 150 za minutu. Podstavcem pod bucharem byl silný dubový kmen utěsněný kameny.

Podle způsobu, jímž zdvihák působil na topor, se rozeznávaly dva druhy kobyl. Stlačovací kobyla byla upravena tak, že na předním konci delšího ramene toporu byl zasazen buchar, kdežto na konec druhého kratšího ramene tlačil zdvihák hřídele shora dolů, čímž se buchar na druhém konci pozdvihoval. Když zdvihák topor opustil, buchar svou vlastní silou sklesl na kovadlinu. K bucharu se pro zvětšení rázu ještě přidávalo ocelové pero přidělané nad kobylou. Druhý způsob kobyly tzv. nahazovací, měl topor upravený jako jednoramennou páku - topor vyčníval vpředu před buchar a pod tento nos zasahoval zdvihák hřídele a tlačil zdola nahoru. Kobyly stlačovací měly buchary lehčí, ale mohly se za to zdvíhat výše a rychleji pracovat.

V hamrech, kde byla poháněcí silou voda, sloužilo velké mlýnské kolo pro pohon kobyly, menší pro pohon brusu, měchu a nůžek. Vedle toho bývaly v hamrech ještě veliké nůžky na stříhání plátů, soustruh na obrábění, obrovský kožený měch u výhně, táhla, hřídele pohybující se u stropu i všude kolem. V návštěvníkovi pak vyvolávaly červené výhně s ohnivými jazyky, ohromující rány vydávané kobylou, boucháním, skřípění, kouř, čmoud a sírový pach ze železa, dojem čertovy kuchyně.

Hamerníci si sami museli připravit velké kusy železa na menší vhodné velikosti. Velké kusy (např. nákolky) rozbíjeli tak, že na ně pouštěli obrovské palice zavěšené na lešení. Základními výrobky hamrů byly „šíny" tj. ploché železo na pobíjení kol. Dále se vyrábělo zemědělské nářadí jako radlice, krájedla, mlynářské potřeby, čepy do hřídelí, kladiva, sekery, motyky, rýče, lopaty, vřetena, pánvice, rošty, rožně, hřebíky, hrubé tvary pro pilníkáře, kosy, srpy a různé nástroje podle objednávky. Některé hamry se časem specializovaly na převážnou většinu výrobků jednoho druhu.

Hamr se zvenku podobal mlýnu a patřily k němu mohutný komín, kovářská výheň a mlýnská kola. Hamerníci svou těžkou práci celý rok nevykonávali. Provoz hamru býval průměrně 35 týdnů v roce. V zimě se nepracovalo, protože zamrzla voda a v létě jí většinou byl zase nedostatek.

Václav HajerLinecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2003-02.htm on line 373

Vstupenky je možno zakoupit týden dopředu.
Pokladna je otevřena 1 hodinu před promítáním.


Program DDM Kaplice

JARNÍ PRÁZDNINY (3. - 7. 2. 2003)

3. 2. v 9.00 hod.    O TITUL KRÁLE ŘÍŠE POHÁDEK - DDM
  v 10.00 hod.    PUZZLE, ŠIPKY - turnaj - DDM

4. 2. v 9.30 hod.    OBRÁZKOVÉ BINGO - DDM
  v 10.30 hod.    ŠIPKY, HÁDANKY - DDM
  v 15.00 hod.    HRY NA POČÍTAČÍCH - DDM

5. 2. LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD NA KRAMOLÍN
  Pro děti (do 10 let s rodiči, od 10 let možno samostatně) i dospělé. Odjezd v 8.30 hod od ZŠ Fantova, příjezd cca v 16.00 hod. Cena (příspěvek na dopravu) je ve výši 80,- Kč. Nutné je hlásit se a zaplatit předem, nejpozději do 3. 2. v DDM. Zájezd se uskuteční jen za příznivého počasí a minimálním počtu 30 nahlášených účastníků.

  v 9.30 hod.    KOSTKY, RÉBUSY - DDM
  v 15.00 hod.    HRY NA POČÍTAČÍCH - DDM

6. 2. v 9.00 hod.    KDO UMÍ - UMÍ ! - lámání různých rekordů
  v 10.00 hod.    KUŽELKY - DDM

7. 2. v 9.00 hod.    VIDEOSTOP - DDM
  v 10.00 hod.    ČLOVĚČE, NEZLOB SE! - turnaj - DDM

OSTATNÍ AKCE DDM KAPLICE

3. - 7. 2.   PLEMENA PSŮ - poznávací soutěž pro ZÚ
10. - 14. 2.   POVOLÁNÍ SLAVNÝCH - o ceny pro ZÚ
12. 2.   okrskové kolo BASKETBAL ZŠ
12. - 14. 2.   O TITUL KRÁLE ŘÍŠE POHÁDEK - ŠD
17. - 21. 2.   HRADY A ZÁMKY V ČECHÁCH - ZÚ
17. - 21. 2.   KLÍČEK KE ŠTĚSTÍ - soutěže pro MŠ
19. - 21. 2.   LIDÉ, SVĚT A ZAJÍMAVOSTI - pro ŠD
24. - 28. 2.   ČESKÉ PRINCEZNIČKY - pro ZÚ
25. 2.   okresní kolo BASKETBAL ZŠ

Zájezd na plavání

TJ Kaplice pořádá dne 23. února 2003 (neděle) zájezd na plavání do nově otevřeného AQUAWORLDU MARINA LIPNO. Odjezd v 10.00 hodin od bývalých jeslí. Mohou se zúčastnit i nečlenové TJ Kaplice. Cena za autobus 50,- Kč dospělí, 20,- Kč děti, 60,- Kč nečlenové (dospělí).
Vstupné na 1 hod. bazénu 50,- Kč dospělí, 35,- Kč děti.
Bližší informace podá paní Žáková 380 303 161

Změna programu vyhrazena


KULTURNÍ NABÍDKA
na únor

PLESOVÁ SEZÓNA

Kulturní dům
8. 2.   Maturitní ples osmiletého gymnázia   od 19.00 hodin
15. 2.   Maturitní ples čtyřletého gymnázia   od 19.00 hodin
22. 2.   Maškarní bál TJ Sparta   od 20.00 hodin
23. 2.   Dětský maškarní karneval KIC   od 14.00 hodin

Slovanský dům
14. 2.   Ples hasičů
15. 2.   Ples hasičů Pořešín - začátek ve 20.00 hodin
21. 2.   Ples učitelů


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc únor 2003

4. 2. 2003 - Z ROŽMITÁLU N. Š. DO KAPLICE
Odjezd autobusem v 10.00 hod. do Rožmitálu.
Trasa: Rožmitál na Šumavě - Močerady - Zahrádka - Zadní Kruhová - Omlenička - Blažkov - Kaplice, 14 km

11. 2. 2003 - PAMÁTNÍK TRANSPORTU SMRTI U OMLENIC
Odchod z parku v 9.00 hod.
Trasa: Kaplice - Jermaly - Rožnov-památník - Omlenice - Horšov - Kaplice, 12 km

18. 2. 2003 - Z DLUHOŠTĚ DO MALONT
Odjezd autobusem do Dluhoště v 9.10 hod.
Trasa: Dluhoště - Desky - Nové Stavení - Meziříčí - Malonty, 9 km

25. 2. 2003 - OKOLO HODONICKÉHO A HRADIŠŤ. VRCHU
Odchod z parku v 9.00 hod.
Trasa: Kaplice - Malonty - Dobechov - Ličov - Velké Skaliny - Mlýn u Dubu - Blansko, 14 km

V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny.


BASKETBAL 2002/2003

16. 2.     Spartak Kaplice - Sn J. Hradec     od 10.00 hod.

Oblastní přebor basketbalu - muži

11. kolo BSK Č. Budějovice "B" - BK Spartak Kaplice
  92:79 (53:43) Body za Kaplici: Přibyl 23, Mladý 19, Paukner 14, Ševčík 9, Dreiling 6, Hejný 4, Míšek 2, Outrata 2, Kratochvíl 0
 
12. kolo BK Spartak Kaplice - BK Vimperk
  102:79 (54:31) Body za Kaplici: Přibyl 21, Mladý 21, Adámek 18, Kratochvíl 10, Hejný 8, Dreiling 8, Ševčík 5, Míšek 5, Hejný 4, Bedlivý 2
 
13. kolo BK Spartak K. - ČZ MUS Strakonice
  83:71 (52:36) Body za Kaplici: Mladý 30, Adámek 13, Ševčík 9, Hejný 8, Kratochvíl 6, Míšek 6, Dreiling 5, Přibyl 4, Hejný 2


FOTBAL

2. ročník zimního turnaje - Čtyry Dvory - fotbal
1. kolo Sokol Chvalšiny - FK Spartak Kaplice 2:3 (0:1)
  Branky: 80. Vosika, 86. Nedvídek z penalty - 61. a 77. Goreckii, 41. Kučera
O víkendu 18. - 19. ledna 2003 byla přípravná utkání odložena kvůli nezpůsobilému terénu. "A" mužstvo je v plné tréninkové zátěži. Po podzimní části odstoupila trenérská dvojice František Hájek, Jaroslav Křiva. Novým hlavním trenérem Spartaku je Jaroslav Vavroch a jeho asistentem se stal Bohdan Malický. V přípravném utkání by se měli kapličtí střetnout i s prvoligovým týmem SK Č. Budějovice.

L. Granec

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434
382 41 Kaplice, tel.: +420 380 311 388 nákladem 3000 výtisků, uzávěrka
27. 1. 2003. Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330396
http://www.kaplice.ois.cz/, e-mail: info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Odpovědný redaktor J. Anderle.
Redakční rada: Bc. M. Špičáková
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412