2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

srpen 2003 - Číslo 8 - Ročník VII.


Kaplické slavnosti 2003

30. srpna 2003

Louka v parku
10.00 - 11.00   SOK a Kateřina
Skupina historického šermu SOK Písek
11.00 - 12.00   Šípková Růženka
Studio dell'arte České Budějovice
 
Jeviště v parku
10.00 - 12.00   zábavná dechovka Kozlofka
13.00 - 14.00   Taneční orchestr Globus při ZUŠ Trhové Sviny
14.00 - 15.00   dechová hudba Mladá Agrovanka Kaplice
15.00 - 15.30   Česká beseda - Baráčníci Věžovatá Pláně (doprovod Mladá Agrovanka)
15.30 - 16.00   Mažoretky Dačice
17.00 - 17.30   vokální skupina Exfanta Kaplice
17.30 - 19.00   country skupina Harley Kaplice
19.00 - 21.00   Country Roll, Č. Budějovice
21.00 - 23.00   M. Hoffmann a Noví Zelenáči
 
Pivní stan
13.00 - 16.00   dechová hudba Babouci České Budějovice
16.00 - 19.00   hudba Shellou Band České Budějovice
19.00 - 22.00   rómská hudba Faraon Loučovice
22.00 - 24.00   rocková skupina Trip Kaplice - Nádraží
00.00 - 02.00   rocková skupina Saxes Kaplice

Doprovodný program: Místní výstava drobného chovného zvířectva ZO ČSCH Kaplice (louka v parku)
Hasičská soutěž „O pohár starosty města“ (sportovní areál)


Významné dny v historii Kaplice

Jsem přesvědčen, že je dobře vracet se a připomínat si významné dny našeho města. V Kaplici se sice v minulosti nic světoborného nedělo, ale zákonitě se v historii a životě odrážela hospodářsko-politická a kulturně-společenská situace v naší zemi i celé střední Evropě. Minulost nám dává pocit hrdosti na práci našich předků. Hrdost, která je předpokladem obětavosti a obětavost strůjcem pokroku. Minulost nám ovšem dává i poučení a varuje. Co si tedy v roce 2003 připomínáme?

265 let
uplynulo ode dne, kdy farář Janouschek koupil od obce v roce 1738 starou protestantskou modlitebnu v Linecké ulici a nechal objekt přebudovat na kapli sv. Josefa a sv. Barbory. Ve zbylém prostoru, dnešní ZUŠ, vznikla nemocnice a ubytovna pro pocestné.

250 let
uplynulo od doby, kdy v roce 1753 byla dána do provozu C.k. silnice, spojující České Budějovice s Lincem. Tato komunikace se stala zdrojem rozkvětu města. Dala podnět ke vzniku devíti zájezdním hostincům, vybavila město řadou odstavných stání atd. Vznikly zájezdní hostince: „Zum Grünen Baum“, „Zum Goldenen Kreuz“, „Zum Goldenen Lamm“, „Zum Schwarzen Adler“, „Zum Linzerschmied“, „Zum Schwarzen Rössel“, „Zum Einnehmer“, „Zum Roten Ochsen“, „Zum Pendlwirt“. Tyto zájezdní hostince byly zároveň základnou rozvoje kovářství, sedlářství, kolářství, pekařství, řeznictví a povoznictví.

Před 180 lety
dne 1. 1. 1823 projížděl Kaplicí při návratu ze setkání panovníků Svaté aliance v Benátkách ruský car Alexandr. Na památku jeho průjezdu městem byla na kašně na náměstí umístěna ruská carská orlice (byla pravděpodobně odstraněna v průběhu německé okupace).

175 let
je tomu, kdy se v roce 1828 zprovoznila koňská dráha (stavitel Gerstner). Neštěstím bylo, že tehdejší radní nedovolili přiblížení se železniční tratě ke středu města. Výsledek tohoto chybného rozhodnutí se brzy dostavil. Zaniklo sedm z devíti zájezdních hostinců (zůstaly pouze dva, a sice „Zum Grünen Baum“ a „Zum Goldenen Kreuz“. Jde o dnešní Slovanský Dům a Zlatý Kříž. Zároveň nastal úpadek řemeslných provozoven, které navazovaly na povoznictví.

135 let
uplynulo od chvíle, kdy byl v roce 1868 ve městě zřízen telegrafní úřad.

Před 130 lety
roku 1873 byl založen sbor dobrovolných hasičů. Sbor vznikl po katastrofálním požáru v roce 1872. Požár vznikl v 19.00 hod. dne 15. července a i když při jeho likvidaci pomáhali hasiči z Českého Krumlova a Českých Budějovic, zničil během dvou dnů podstatnou část města, tj. 70 obytných domů a 33 hospodářských budov. Po založení hasičského sboru zachránili kapličtí hasiči v následujících desetiletích před požáry nesmírné hodnoty. Po roce 1945 vzniká ve městě Český hasičský sbor v čele se starostou Šimonem Korbelou, Františkem Johnem, Vilémem Macho, Josefem Koblihou, Jaroslavem Crkvou a Bedřichem Šáchou.

Před 85 lety
dne 3. 12. 1918 byla osvobozena Kaplice a stala se součástí nově vzniklé ČSR. Při bojích o město padl příslušník Volkswehru Josef Neugebauer a bylo zraněno deset českých vojáků.

Dne 20. 12. 1918
se vracel přes kaplické nádraží president Tomáš Garyk Masaryk z exilu do vlasti.

Před 75 lety
v roce 1928 byla dokončena budova pošty v Masné ulici.

Před 65 lety (1938):

Před 55 lety
roku 1943 byly v Kaplici odvody. Sedmnáctiletí chlapci byli odváděni do armády a šestnáctileté děti rukovali k protivzdušné obraně (FLAK).

Před 50 lety
roku 1953 bylo 1. září zahájeno vyučování v 11-leté střední škole. Šlo o první střední školu v historii města. Zde bych chtěl připomenout jméno Karla Kozlíka a Karla Kovaříka.
Závěrem chci upozornit, že z dochovaných archivních dokumentů, které jsem měl k dispozici, Kaplice neměla tradici poutí. Zato měla výsadu C.k. vídeňského dvora pořádat pravidelné týdenní dobytčí trhy a tři trhy výroční:
1. pondělí masopustní
2. na Sv. Prokopa (tj. 4. července)
3. na Sv. Šimona a Sv. Judu (28. října)

Záboj Čampula


U S N E S E N Í
ze 7. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 7. července 2003

Zastupitelstvo města po projednání:

I.    s c h v a l u j e

*

financování akce „Intenzifikace ČOV Kaplice“ ze zdrojů: - úvěr od Českomoravské záruční a rozvojové banky ve výši 21 250 000,- Kč
- státní dotace ve výši 10 625 000,- Kč
- vlastní zdroje ve výši 10 625 000,- Kč
- zbývající část ostatních nákladů do výše celkových nákladů stavby dle výběrového řízení bude hrazena z vlastních zdrojů

*

zástavu majetku města pro zajištění úvěru od Českomoravské záruční a rozvojové banky v tomto pořadí:
1. objekt kulturního domu KIC Kaplice, Linecká čp. 305
2. objekt městského kina, Linecká 434
3. sportovní hala ZŠ Školní, Školní čp. 226
4. sportovní hala na Bělidle čp. 642
5. objekt bývalého domu služeb Na vyhlídce čp. 530
6. objekt restaurace Slovanský dům, Náměstí čp. 41

*

změny rozpočtu Města Kaplice na rok 2003 dle návrhu předloženého finančním odborem MěÚ Kaplice

*

Zřizovací listinu Základní školy Školní čp. 226 tak, jak byla předložena

*

odkoupení pozemků nad ZTV Šumavská pro výstavbu komunikace od vlastníků Vávrová Vlasta, Širůčková Marie, Borovka František parcelu č. 1680/82 o výměře 787 m2, část parcely č. 1682/1 o výměře cca 430 m2, část parcely č. 1682/14 o výměře cca 40 m2, od manželů Františka a Jitky Turkových část parcely č. 1682/13 o výměře cca 150 m2 a část parcely č. 1682/81 o výměře cca 160 m2, od manželů Pavla a Marie Šimkových část parcely č. 1682/10 o výměře cca 300 m2 za cenu 50,- Kč/m2

*

poskytnutí finančního příspěvku na odstranění povodňových škod z prostředků přidělených Ministerstvem pro místní rozvoj Miroslavu Křížovi, Bělidlo čp. 96 ve výši 74 000,- Kč

*

přijetí sponzorského daru od firmy Vodovody a kanalizace Jižní Čechy a.s. České Budějovice ve výši 5 000,- Kč na financování kulturních a sportovních akcí

II.     s o u h l a s í

*

aby další režim provozu hradu Pořešín se řídil materiálem předloženým občanským sdružením „Společnost pro hrad Pořešín“

III.     p o v ě ř u j e

*

odbor správy majetku a finanční odbor Městského úřadu v Kaplici prověřením možností získání částky 75 000,- Kč v rozpočtu města na rok 2003 na financování průzkumných prací na hradě Pořešín - návrh rozpočtové změny předložit ke schválení příštímu jednání zastupitelstva města

IV.     ž á d á

*

ředitele Základní školy Fantova čp. 446, aby v případě stávky učitelů dne 1. září 2003 zajistil potřebný dozor nad žáky

V.     u r č u j e

*

tajemníka Městského úřadu Kaplice p. Václava Malíka k seznamování se s utajovanými skutečnostmi dle zákona č. 148/1998 Sb.

Ferdinand Jiskra
starosta města
Josef Kaloš
místostarostaLinecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2003-08.htm on line 262

Připravujeme na měsíc srpen v Kině Kaplice:
Kurz sebeovládání, Terminátor 3, Prasátko a jeho velký příběh, Bláznivá školka, Chicago, Kruh, Daredevil, X-Men 2, Piráti z Karibiku


KULTURNÍ NABÍDKA
na srpen

12. 8. út.  
NEJSEM SVŮJ PES

divadelní představení, které pro Jiřího Pechu napsal Boleslav Polívka

Radniční nádvoří, 21.00 hod.  

 
30. 8., so.  
KAPLICKÉ SLAVNOSTI 2003

Stánkový prodej, doprovodný kulturní program.

Městský park, po celý den  


Historie Kaplice

Cáhlovská (Kaplická) obchodní stezka

Historický nástin
V koridoru mezi nejjižnějšími výběžky Šumavy a počínajícími Novohradskými horami, jímž protéká řeka Malše, procházela snad již v době prehistorické obchodní stezka z Podunají do české kotliny. Případné archeologické nálezy z tohoto období v předpokládané trase stezky a jejím okolí nám mohou osvětlit, zda byla používána již v pravěku. Teprve z doby historické máme spolehlivé doklady o její existenci. V 9. století byla tato část jižních Čech osídlená slovanským kmenem Doudlebů. Ti si vystavěli při dolním toku řeky Malše opevněné výrobní, obchodní a správní středisko Doudleby. K hradišti v Doudlebech vedla z Podunají stezka, která je v listinách nazývána „Antiqua via versus Bohemiam directa“. Její začátek byl v Linci - Urfahru, vedla přes Cáhlov (dnešní Freistadt), za Kaplicí vystupovala z pomezního hvozdu a u Rozpoutí se dělila na dvě větve. Severní směřovala k hradišti v Doudlebech, severozápadní na hradiště v Netolicích. Tato skutečnost trvala až do roku 1265, kdy český král Přemysl Otakar II. založil město České Budějovice. Hradiště v Doudlebech ztratilo svůj význam - řemeslným, obchodním a správním střediskem se stalo právě založené město. Odtud začal král stavět cestu směrem na Linec. Naproti ní se stavěla i cesta z rakouské strany. Nové komunikační spojení nemělo sloužit jen obchodním účelům, ale také požadavkům vojensko strategickým. Tato cesta byla využívána po celý středověk a přepravoval se po ní obdobný sortiment zboží jako po Zlaté stezce.

V roce 1550 došlo k přestavbě stávající komunikace na silnici, po níž se měla vozit na vozech ve velkých prosticích (1 prostice asi 74 kg) císařská sůl z habsburských solivarů v oblasti v Gmundenu. Nová obchodní silnice vycházela z Českých Budějovic a ubírala se k jihu na Kamenný Újezd, Velešín, Kaplici, Dolní Dvořiště, Kerschbaum, Reinbach a Freistadt. Zde navazovala na dvě komunikace směřující sem od Dunaje - starou cestu „Zwagstraße“ z Lince přes Katzbach, Gallneukirchen a Neumarkt a cestu „Salzweg“ z Mauthausenu přes Marbach, Pregarten a Kefermarkt.

V letech 1753-1755 vyla vystavěna tzv. erární neboli císařská silnice spojující České Budějovice přes Kaplici s Horními Rakousy. Její pokračovatelkou je nynější mezinárodní silnice E 55. Podél této komunikace, vedoucí z Kaplice do Dolního Dvořiště, nacházíme v lesních úsecích pozůstatky původní obchodní stezky. Jsou to v terénu dobře znatelné zahloubené, vícekolejné úvozové cesty.

Kaplicko - Dolnodvořišťský systém

Technické údaje
Silniční vzdálenost Kaplice - Dolní Dvořiště činí 12 km při převýšení 81 m (Kaplice 537 m n.m., Dolní Dvořiště 618 m n.m.) Systém úvozových cest je lokalizován v členitém terénu a jeho zjištěná délka je cca 500 m.

Z náměstí v Kaplici vychází směrem na jih stará místní komunikace zvaná Linecká. Asi ve dvou třetinách její délky se nalézá dobře zachovalý, památkově chráněný klenutý můstek přes Strádovský potok. Podle dochované konstrukce lze klást dobu jeho vzniku do poloviny 16. století. Za tímto objektem se zhruba ve vzdálenosti 300 metrů napojuje zmíněná komunikace na mezinárodní silnici E 55. Za křižovatkou po pravé straně je v lesním porostu skryt první úsek Kaplicko - Dolnodvořišťského systému.

Kaplický úsek
Skládá se ze čtyř jednokolejných úvozových cest různé délky, šířky a hloubky. První úvoz, souběžný s okrajem silnice E 55, je dlouhý cca 25 m, široký v koruně 2,7 m a hluboký kolem 1,5 - 2 m. V dolní části se větví ve tvaru písmene Y. Prostřední úvoz je poměrně krátký cca 10 m, široký 2,3 m a hluboký kolem 1 m. Třetí úvoz je dlouhý cca 65 m, široký 1,8 m a hluboký 1 - 1,2 m. V jedné třetině je přerušen napříč vedoucí lesní cestou. Tato část úvozových cest je značně poškozena zřejmě pozdějšími úpravami nynější silnice. Nad těmito souběžnými úvozy za potůčkem je separován další úvoz zarostlý smrkovým náletem. Začíná u tělesa silnice, souběžně ji sleduje a pak se od ní odklání a mírným táhlým obloukem se k ní opět přimyká. Tento úvoz je dosti dobře zachovaný a jeho celková délka je cca 90 m, šířka 3 m a hloubka 2,6 - 2,8 m.

Skoronický úsek
Nalézá se ve vzdálenosti 1,5 km od osady Skoronice, na protilehlém svahu Zdíkovského potoka. V jeho blízkosti jsou zříceniny strážního hradu Louzek ze 13. století. Skládá se ze dvou úvozů, umístěných po pravé straně silnice při okraji lesního porostu v krytu lískového ořeší. Hlavní trasa je značně zahloubená do terénu a od ní v ostrém úhlu odbočuje vedlejší úvoz, jenž je podstatně mělčí. Obě cesty se zde mimoúrovňově kříží. Délka hlavního úvozu je cca 70 m, šířka 5 - 7 m a hloubka 3 - 3,5 m. Vedlejší úvoz má délku cca 25 m, šířku 3 m a hloubku 1,2 - 1,5 m. Je to nejzachovalejší úsek celého systému.

Nažidelský úsek
Je situován v těsné blízkosti osady Nažidla. Terén zde prudce klesá do údolí Hněvanovského potoka. Úvozové cesty jsou zřetelně viditelné po obou stranách silnice. Po pravé straně, pod křižovatkou na Rožmitál na Šumavě, je úvozová cesta zarostlá vzrostlými náletovými dřevinami a slouží jako divoká skládka místním obyvatelům. Délka úvozu je cca 20 m, šířka 2,5 m a hloubka kolem 2 - 2,5 m. Na protější straně přes silnici, na terase řeky Malše, jsou ve smrkovém mlází tři souběžné jednokolejné úvozy. Na ně navazuje na protilehlém svahu další část v borovém lese za potokem. Délka celého úseku je cca 80 m, šířka 1,5 - 2,5 m a hloubka 1 - 1,2 m. Zachovalost úvozů je poměrně dobrá.

Suchdolský úsek
Nachází se po pravé straně na pokračujícím svahu nad údolím potoka mezi osadou Suchdol a silnicí. Jedná se o dva úvozy navzájem se křížící. V lesním terénu jsou již jejich stopy málo znatelné. Za tímto úsekem nabývá krajina zemědělského rázu. Rozsáhlé rekultivace pozemků a silniční obchvat kolem Dolního Dvořiště k celnici na česko - rakouské hranici setřely veškeré pozůstatky úvozových cest. Není však vyloučeno, že jejich zbytky se nacházejí jak na české straně z Kaplice do Českých Budějovic, tak i na rakouské straně z Dolního Dvořiště do Freistadtu a dále na Linec.

Neštěstí nechodí po horách ale po lidech
V souvislosti s přestavbou obchodní stezky na formanskou silnici došlo k události, která oddálila termín jejího uvedení do provozu.

V roce 1550 byly zahájeny práce na nové silnici. Tehdejší český místodržící, arcikníže Ferdinand Tyrolský, dal příkaz kaplickému rychtáři Wolfgangu Scheplackovi, aby vystavěl skutečnou obchodní cestu pro provozy dovážející do Čech sůl a vyvážející české ryby, slad a jiné produkty na trh do Cáhlova (Freistadtu) a dále do Lince. Bylo rozhodnuto, aby se silnice držela levého břehu řeky Malše a rychtáři dáno nařízení co nejdříve ji dostavět. Rychtář Scheplack již v červnu následujícího roku měl stavbu silnice téměř hotovu. Stačily již jen 3 až 4 měsíce, aby byla dána plně do užívání. Postaveny byly dva klenuté mosty, jejichž stopy můžeme ještě dnes dobře vidět u Zdíků, přijíždíme-li od Dolního Dvořiště. Kaplický rychtář stavěl silnice ve vlastní režii a pracovalo na ní asi 150 lidí. Komplikace s dokončením stavby zapříčinil požár, který vypukl z neznámých příčin v Kaplici dne 30. května 1551. Ušetřeno tehdy (podle Scheplackovy zprávy) zůstalo pouze 21 domů. Při tomto požáru shořel rychtáři všechen majetek. Ten se obrátil na místodržitelství v Praze, aby mu pomohlo se zaplacením vynaložených nákladů na dokončení silnice a obnovu jeho domu. Jelikož také prováděl regulaci Malše, kde podobně vše platil ve vlastní režii, ocitl se na mizině. Novohradské panství, pro které pracoval, mu mělo vyplatit 500 zlatých. To však s placením otálelo. Navíc měl ještě vyplatit 30 dělníků sjednaných v Cmuntu (Gmündu). Jak je z této stručné zprávy patrno, ocitl se kaplický rychtář v nezáviděníhodné situaci. Dodnes není známo, zda byla tato finanční záležitost vyřešena v jeho prospěch.

Václav Hajer


Oznámení o konání veřejné dražby

Finanční úřad v Kaplici oznamuje konání veřejné dražby věcí movitých. Dražba se uskuteční od 14.00 hodin v budově Obecního úřadu Bujanov, Bujanov 26, 382 41 Kaplice v úterý dne 23. září 2003. Dražit se budou: průmyslový šicí stroj Minerva 380V - typ 3216-3 s přímým stehem, přímočará pilka Black - Decker DN 91 s listem, skříň dřevěná s barem kombinace světlé a tmavé dřevo, olejový radiátor elektrický 2000 W, pracovní stůl dřevěný se zásuvkou, velkým svěrákem a ohýbačkou plechu, konferenční stůl dřevěný lakovaný, závěsná skříňka dřevěná kombinace světlé a tmavé dřevo, elektrická lampa stojanová v černé barvě.

Dražené věci je možno si prohlédnout od 12.00 do 13.30 hod. v den a místě konání dražby na Obecním úřadě Bujanov, Bujanov 26. Registrace dražitelů proběhne od 13.30 hodin. Podrobný seznam dražených věcí bude uveden na dražební vyhlášce, která bude vyvěšena na úřední desce Finančního úřadu v Kaplici a Obecního úřadu v Bujanově.


Cykloturistika v Blanském lese

V Chráněné krajinné oblasti Blanský les byla nově otevřena cyklotrasa spojující Český Krumlov a Holašovice, dvě místa zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Je dlouhá 25,3 km. Tato Cyklotrasa UNESCO (má číslo 1169) byla již zmapována a mapu, která vám stezku a spolu s ní dalších osm cyklotras Blanského lesa přiblíží, můžete od července zakoupit také v Infocentru Kaplice. Nabídka map a průvodců bude v srpnu dále rozšířena o poutavě zpracovaného průvodce Pamětí Slepičích hor z edice Jihočeské historicko-naučné trasy.


Drogové poradenství

Od 1. července 2003 je veřejnosti přístupna poradna, zabývající se všemi souvislostmi v oblasti užívání DROG.

Každé úterý od 8.00 do 14.00 hodin.

Vše, co chcete vědět a báli jste se zeptat. Jak problémy zvládat a jak jim předcházet. Diskrétně a konkrétně. Pro uživatele, známé, přátele, sourozence, rodiče a ostatní zájemce.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Linecká 391, II. patro

Telefonická porada :
úterý: 380 303 191, ostatní dny: 380 764 751 (MěÚ ČK)
e-mail: Marek.Nerud@mu.ckrumlov.cz
Poradce - protidrogový koordinátor MěÚ Kaplice
a MěÚ Český Krumlov Mgr. Marek Nerud

 

Kaplický Zpravodaj. Měsíčník. Vydalo KIC Kaplice, Linecká 434,
382 41 Kaplice, IČO 70933651, tel.: 380/311388, nákladem 3000 výtisků
e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz.
Registrováno u OkÚ pod reg. zn. 330396, uzávěrka 8. čísla 20. 7. 2003.
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Odpovědný redaktor:
M. Špičáková Bc., redakční rada: Z. Langová, J. Oto, H. Jelenová


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412