2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

červenec 2003 - Číslo 7 - Ročník VII.


Starostův sloupek

Spoluobčané, dovolím si prezentovat určitá stanoviska k některým názorům, jež se, ať již oficiálně nebo kuloárově, ventilují.

Předně chci doporučit, abyste Vaše podněty, žádosti, přání aj., i po předchozím osobním projednání, které vítáme, podávali písemnou formou. Je tím garantována povinnost projednání. Máte-li poznatky, že úřednický moloch působí směrem k Vám kontraproduktivně, upozorněte na tuto skutečnost neprodleně vedení města. I tak mohu konstatovat, že vzhledem k vyřizované agendě je četnost stížností na práci úředníků minimální.

Problematice psích výkalů byl věnován příspěvek v minulém Zpravodaji. Ani psí záchodky ani vysavače či cokoliv jiného tento problém nevyřeší, pokud ho nevyřešíme my, samotní občané tohoto města svou ukázněností. Výměna zádlažby chodníků kolem Náměstí probíhá podle schváleného projektu Zastupitelstvem. Bude dokončena během léta. Rychlost práce, postup apod. vyvolává tradiční emoce. Vysvětlení na Vaše přání podá odbor majetku. Buďte trpěliví, výsledek bude ku prospěchu /viz. Prachatice apod./ Následovat bude zádlažba části Linecké ul. Děkujeme za pochopení.

Obdobně počítejte s potížemi v lokalitě kolem Polikliniky, kde proběhne oprava příjezdových komunikací a vybudování parkovišť pro pacienty. V budově samotné již probíhají opravy prostřednictvím Správy domů za nemalé finanční prostředky. Týkají se výměny krytiny na obou pavilonech, generální opravy rozvodů vody a rozvodů elektřiny aj.

Stále přetrvává názor, že je městem více preferován oddíl kopané. Není to pravda a oddíl je ze strany města podporován tak jako ostatní oddíly působící v rámci tělovýchovných jednot Spartak, Sokol, Cíl, Automotoklub, DDM aj. Tato podpora vychází z rozpočtu města a je přerozdělena prostřednictvím komise mládeže, kultury a tělovýchovy.

Následky povodní loňského roku se již téměř odstranily. Lokalita Malšského údolí doznala změn k lepšímu, zbývající část parku bude upravena tak, aby bylo vše do Kaplických slavností, tj. do 30. 8. připraveno, neboť jejich program je kompletně situován do jeho prostorů. Zbývá dokončit opravu herny stolního tenisu a oplocení sportovišť.

Tolik diskutovaná a také diskutabilní plocha pro mladé příznivce skateboardu byla vyčleněna v prostoru hřiště u základních škol a v letošním roce bude její stavba realizována. Byli bychom rádi, aby se nestala místem problémovým.

Přeji slunečnou dovolenou a především klidné období prázdnin.

Ferdinand Jiskra
starosta města


Ital Drupi v Kaplici ?

Kaplici se nabízí jedinečná možnost uspořádat před vánoci 2003 koncert legendy italské pop-music 70. let - Drupiho. Cena koncertu je samozřejmě vyšší, ale srovnatelná s cenami domácích populárních hvězd. Uskutečnění koncertu Drupiho není nereálné, ale předpokládá plný sál. Oslovujeme Vás touto cestou a ptáme se, zda byste takovouto akci v Kaplici rádi uvítali. Ozvěte se nám pro Vás přijatelným způsobem. Vaši reflexi budeme očekávat v co nejbližší době.

KIC Kaplice
tel. 380 311 388


U S N E S E N Í
z 6. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 16. června 2003

Zastupitelstvo města po projednání:

I.    s c h v a l u j e

*

použití finančních prostředků na zabezpečení objektu bývalé kotelny ZŠ Fantova z rozpočtu města - položka rezerva na opravy

*

prodej části pozemku p.č. 1801 k.ú. Mostky (hranice pozemku bude zaměřena ve středu vodoteče k hranici pozemku p.č. 1320/5 - přesná výměra po zaměření) manželům Dvořákovým, bytem Č. Budějovice 9 za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej části pozemku p.č. 852/19 k.ú. Kaplice o výměře cca 8 m2 manželům Valáškovým, bytem Kaplice 234 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej pozemku p.č. 1110 k.ú. Kaplice o výměře 22 m2 Jarmile Vochozkové, bytem Kaplice 296 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej pozemku p.č. 1818/198 k.ú. Kaplice o výměře 20 m2 manželům Nováčkovým, bytem Kaplice 749 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej pozemku p.č. 761/2 k.ú. Kaplice o výměře 20 m2 manželům Sládkovým, bytem Kaplice 510 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej části pozemku p.č. 777/3 o výměře 1 m2 a pozemku p.č. 777/4 o výměře 4 m2 v k.ú. Kaplice manželům Nedorostovým, bytem Kaplice 395 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej části pozemku p.č. 529/1 k.ú. Žďár o výměře cca 400 m2 manželům Bauerovým, bytem Kaplice 511 za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej části pozemku p.č. 532/2 k.ú. Žďár o výměře cca 400 m2 Josefu Jackovi, bytem Kaplice 751 za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej pozemku p.č. 454/2 k.ú. Pořešín o výměře 200 m2 Karlu Šreflovi a Marii Velkové, bytem Rozpoutí 5 za cenu 70,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej části pozemku p.č. 81/3 k.ú. Pořešín o výměře cca 45 m2 manželům Sedlákovým, bytem Kaplice 503 za cenu 70,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

rozdělení finančního příspěvku na odstranění povodňových škod z prostředků přidělených Ministerstvem pro místní rozvoj Petru Faflovi, bytem Bělidlo 102 ve výši 78.000,- Kč a Davidu Kotvovi, bytem Malšské údolí 277 ve výši 34.000,- Kč

*

snížení kupní ceny pozemku p.č. 721/4 k.ú. Kaplice Ivaně Žáčkové, bytem Kaplice 815 o částku 1.800,- Kč z důvodu zatížení pozemku kabelem JČE a Českého Telecomu

*

změny rozpočtu města Kaplice na rok 2003 dle návrhu předloženého finančním odborem MěÚ Kaplice

*

Dohodu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na akci „Kaplice Šumavská telefonní rozvody na pozemcích p.č. 1680/51, 1680/29, 1680/32 v k.ú. Kaplice" uzavřenou s firmou Český Telecom, a.s.

*

Smlouvy o smlouvách budoucích na přeložení zařízení distribuční soustavy na pozemku p.č. 413/1 k.ú. Kaplice a zřízení přípojky NN uzavřené s JČE a.s. Český Krumlov (výstavba bytového domu Linecká)

*

přijetí finančního daru od Volksbank CZ, a.s. Brno, pobočka Kaplice ve výši 2.900,- Kč pro nově narozené občánky města

*

přijetí úvěru od Českomoravské záruční a rozvojové banky na financování akce „Intenzifikace ČOV Kaplice" - jednáním za Město Kaplice pověřuje statutární zástupce města

II.     d o p o r u č u j e

*

řešit výstavbu rychlostní silnice R3 v úseku od obce Střítež směrem k hraničnímu přechodu Dolní Dvořiště podle varianty D-A, D-Au se zachováním navržených tří sjezdů na stávající silnici E-55 u obcí Střítež, Kaplice a osady Nažidla

III.     o d k l á d á

*

rozhodnutí o prodeji pozemku p.č. 1616 k.ú. Kaplice (pod chatou) do doby vyjasnění restitučních nároků

IV.     b e r e    n a    v ě d o m í

*

informaci p. Josefa Perause a odboru správy majetku MěÚ Kaplice týkající se duplicity pozemku PK č. 963 k.ú. Žďár o výměře 1600 m2 a pověřuje právního zástupce města k vyjádření stanoviska

*

informaci týkající se přeložení vodojemu z areálu firmy ATYS Bohemia s.r.o. podle alternativy II studie, vypracované firmou VaK a.s. České Budějovice, a pověřuje odbor správy majetku MěÚ Kaplice zahájením přípravy stavby

V.     p o v ě ř u j e

odbor správy majetku MěÚ Kaplice :

*

jednáním s majiteli chat v chatové osadě „U Soutoku" levý břeh o možnosti koupě pozemků okolo chat, které jsou ve vlastnictví Města Kaplice za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem nebo pronájmu pozemků za cenu 5,- Kč/m2 za rok

*

písemným sdělením občanům, jejichž obytné domy byly postiženy povodní v srpnu 2002, že nadále trvá možnost požádat Ministerstvo pro místní rozvoj o finanční příspěvek na likvidaci následků povodní.

Ferdinand Jiskra
starosta města
Josef Kaloš
místostarosta


Oznámení o konání veřejné dražby

Finanční úřad v Kaplici oznamuje konání veřejných dražeb věcí movitých. Ve dnech 16. července 2003 (pracovní oblečení a obuv, pohankové polštářky, zrcadla nástěnná, zednická hladítka - pěnová, filcová, plastová a dřevěná, elektrické sušáky na ručníky, koupelnové věšáky a držák na osušky, rohová skříňka koupelnová, držáky na toaletní papír, zásobníky na tekuté mýdlo, atd.) a 23. července 2003 (vanové výpustě, umyvadlové sifony, sprchové baterie rozteč 10 a 15 cm, vodovodní kohoutky nástěnné, umyvadlové baterie, kohoutek dřezový stojanový, nerezový dřez s odkapávací plochou, dřezová baterie nástěnná rozteč 10 cm, sprchová baterie vestavěná rozteč 10 cm, montážní pěna - 750 a 300 ml, sanitární silikon, neoprenové lepidlo, stavbařský butylenový tmel, masážní nástavce sprchové, rohové umyvadlo malé, atd.). Dražby se uskuteční od 15.00 hodin v budově Finančního úřadu v Kaplici, Kostelní 124, 382 41 Kaplice, v zasedací místnosti ve druhém poschodí, číslo dveří 32. Dražené věci je možno si prohlédnout od 12.00 do 14.00 hodin v den konání dražeb na Finančním úřadě v Kaplici, Kostelní 124, 382 41 Kaplice. Registrace dražitelů proběhne od 14.30 hodin. Kompletní seznam dražených věcí bude uveden na dražební vyhlášce, která bude vyvěšena na úřední desce Finančního úřadu v Kaplici a Městského úřadu v Kaplici.


Památková péče

Informace odboru výstavby, památkové péče a územního plánování:

Stavební úřad při MěÚ Kaplice převzal v rámci zrušení okresu Český Krumlov část agendy Památkové péče. Referentem pro tuto činnost byla určena pí. Jana Fialová, tel. 380 303 136. Činnost památkové péče spočívá ve vyřizování žádostí o Rozhodnutí ve věci demolic, udržovacích prací, opravách, rekonstrukcí a přestaveb nebo i nových staveb v památkových zónách nebo na památkově chráněných objektech (vč. kulturních a národních kulturních a technických památek) v rozsahu působnosti Stavebního úřadu při MěÚ Kaplice (pověřená obec 3. stupně). Tato rozhodnutí jsou zákonným doplňkem stavebního řízení v rozsahu institutu Ohlašování, Územního rozhodování, Stavebního povolení či Demoličních rozhodnutí. Celé jednání je většinou dvoustupňové, tzn. k územnímu řízení (pokud je nutné) i samostatně ke Stavebnímu povolení. Někdy je i předepsána konzultace s památkáři v průběhu realizace stavby. Také pozor na zásahy do půdy kolem památkových objektů či zón - zde je nutno informovat archeologické oddělení již v průběhu zpracování projektové dokumentace a zvláště pak před zahájením výkopových prací a to v dostatečném předstihu - doporučuji i získání informací a podmínek památkové péče např. před koupí či pronájmem (s údržbou) nějakého objektu nebo zadáním projektových prací.

K žádosti, kterou si občan vyzvedne na MěÚ, je nutno připojit nezbytné dokumenty, jejichž soupis je na žádosti uveden a projektovou dokumentaci, ze které je jednoznačně patrno, o jakou problematiku se jedná (pozor - včetně barevného a materiálového řešení - např. fasád, střech, nápisů, reklam apod.) Pí. Fialová musí tuto žádost i s přílohami zaslat na Národní památkový ústav ČR, územní pracoviště České Budějovice, které má povinnost do 20 pracovních dnů (+ doručovací období) k této žádosti vydat odborné stanovisko a zaslat jej zpět na MěÚ Kaplice. Po přezkoumání odborného stanoviska NPÚ vydá pí. Fialová Rozhodnutí orgánu památkové péče. Po nabytí právní moci je toto Rozhodnutí nedílnou součástí dokladů k jakémukoliv Stavebnímu řízení u dotčených staveb (památková zóna, památka, kulturní či technická památka).

Upozorňujeme na fakt, že konzultace investora nebo projektanta, byť by byla potvrzena zápisem z jednání, nestačí pro další řízení. Oficiální podání a zaslání podkladů Národnímu památkovému úřadu prostřednictvím Stavebního úřadu při MěÚ Kaplice je věcnou podmínkou, bez které není možno vydat Rozhodnutí ve věci památkové péče (Správní řízení).


Server pro podnikatele

Vážení podnikatelé, Jihočeský kraj spolu s Jihočeskou hospodářskou komorou /JHK/ přichází s novou službou určenou všem podnikatelským subjektům - Systémem nabídek a poptávek. Tento business server vznikl na základě existence obdobných serverů v zahraničí a na základě poptávky jihočeských podnikatelů po této službě. Jeho cílem je zveřejňování nabídek a poptávek týkajících se nákupu/prodeje, volných kapacit, spolupráce, technologické kooperace apod. Podnikatelé tyto informace najdou na adrese: http://www.businesspartnerjhk.cz/. Systém trojjazyčného (ČJ, NJ, AJ) vyhledávání nabídne jednoduché ovládání. ZDARMA můžete zadat svou firemní nabídku či poptávku do databáze Systému nabídek či poptávek. Nabídka/poptávka bude zveřejněna 3 měsíce, poté musí být znovu obnovena. Výhodou nového systému bude i přímé kontaktování vybraných partnerů, neboť nabídky a poptávky budou obsahovat konkrétní údaje na jejich zadavatele. Věříme, že budete s touto službou spokojeni a že Vám pomůže zvýšit počet úspěšných kooperací nejen uvnitř jihočeského regionu. V případě dotazů nebo zájmu zveřejnit svou nabídku/poptávku nás neváhejte kontaktovat: Oblastní kancelář JHK, Č. Krumlov, tel: 380 711 340, e-mail: zdol@jhk.cz


Několik slov očního lékaře

V oční ordinaci se setkávám s nejrůznějšími potížemi svých pacientů, ale jedno mají společné. Všichni bez výjimky chtějí „dobře vidět". Při bližším pohledu rychle zjistíme, že pod tímto přáním se skrývá široké spektrum představ o „dobrém vidění" podle individuálních potřeb a náročnosti.

Bez možností srovnání si řada lidí neuvědomuje, že by mohli a měli vidět lépe. Jsou na nižší kvalitu vidění zvyklí a k očaři přijdou zpravidla až při kritické změně k horšímu nebo při vystupňovaných požadavcích, např. v zaměstnání. Přitom každá porucha funkce, v tomto případě vidění, je důležitým signálem, že něco není v pořádku. Proto prvním krokem v ordinaci očního lékaře je přesné a srovnatelné zjištění zrakové ostrosti. Základní pomůckou jsou tzv. optotypy - tabule se standardizovanými znaky různé velikosti, které čte zkoušený ze standardní vzdálenosti. Jen tak je možné zaručit přibližně stejné podmínky ve všech ordinacích, jen tak můžeme posoudit stupeň deficitu vidění. Možnost nápravy závisí na příčinách, které mohou být zhruba dvojího druhu.

Pro lepší představu lze lidské oko přirovnat k fotoaparátu. Princip je podobný - optika (tj. čočka nebo spíše soustava čoček) soustředí dopadající světlo na citlivý film, kde se vytvoří obraz. Chceme-li, aby obrázek byl ostrý, musí být čočka dokonale průhledná, na každou vzdálenost musíme měnit její lomivost - zaostřovat. Film musí být kvalitní, nepoškozený.

Také naše oko má svou optickou část, kde hlavní úlohu pro zaostření má rohovka a čočka, jako citlivý film funguje sítnice. Častou příčinou zhoršené funkce optiky oka jsou tzv. refrakční vady - krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus. Podle jejich stupně vyjádřeném v počtu dioptrií znemožňují více nebo méně přesné vidění, zpravidla jsou dobře opravitelné brýlemi nebo kontaktní čočkou. Samy o sobě nejsou považovány za chorobný stav. Rovněž postupná a plíživá ztráta schopnosti zaostřit do blízka po 40. - 45. roce věku je pouze výrazem stárnutí, nikoho nevynechá.

Rovněž brání-li průchodu světla jednotlivými částmi optiky oka různé zákaly, je obraz vznikající na sítnici mlhavý, málo zřetelný. Daleko nejčastější u starších lidí bývá tzv. šedý zákal, který postihuje čočku. V těchto případech je náprava možná jedině operativním odstraněním zkalené čočky a její náhrada čočkou umělou. Mnohem závažnější jsou poruchy vidění při onemocnění sítnice a zrakového nervu, kdy nám sebelepší brýle nejsou nic platné. Takové stavy mohou být prvním projevem celkové choroby, např. cukrovky, vysokého krevního tlaku, vzácněji i mozkového nádoru. Nebezpečí z prodlení je pak značné. Včasné rozpoznání dává vždy větší šanci na úspěšné léčení.

MUDr. Jindřich Rosol
oční ordinace Fantova 25, KapliceLinecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2003-07.htm on line 327

Poděkování za sponzorský dar

Kulturní a informační centrum věnovalo 2. června 2003 nejmenším dětem k jejich svátku promítání pásma krátkých pohádek. Pozvány byly nejen všechny kaplické školky, MŠ z Netřebic a z Benešova nad Černou, ale také maminky v domácnosti s malými dětmi. Maličcí diváci dostaly po promítání nadílku. Zvláštní poděkování patří paní Mockové ze zlatnictví Kaplice, která tuto nadílku sponzorovala.

Připravujeme na měsíc srpen v Kině Kaplice:
Krásná pokojská, Quo vadis, Milujte svého zabijáka, Charlieho andílci, Krysař, Identita, Solaris, Zkurvená existence, Pupendo


Kapradí vyraší na radničním nádvoří

Na druhou polovinu července pro vás připravuje Kulturní a informační centrum Kaplice festival KAPRADÍ a hudba, neboli KAplické PRÁzdninové DIvadlo a hudba. Tento kulturní projekt je pořádán v letošním roce poprvé a má směřovat k založení tradice, která by se mohla opakovat i v dalších letech. Jedním z jeho úkolů je posílení kulturní nabídky a zatraktivnění místa v době letních prázdnin, ale zároveň chce přispět i k využití a oživení netradičního prostoru - nově zrekonstruovaného nádvoří kaplické radnice. Tady se také za příznivého počasí odehrají všechna představení. Pokud zde bylo zmíněno počasí, pak je třeba upozornit, že je připravována i „mokrá" varianta. Za deště tedy o nic nepřijdete a všechna připravovaná představení budou odehrána v náhradním prostoru, kterým je jednak kulturní dům, ale v některých případech i kostel sv. Floriána (Písně s loutnou, Mozartovské nokturno).

Během deseti dnů tak můžete shlédnout nejen představení divadelních souborů určené jak pro děti, tak i pro dospělé, ale i hudební vystoupení, a to nejrůznějších žánrů. Festival KAPRADÍ a hudba nemá jednoznačné žánrové vyhrazení ani věkovou adresnost. Program je připravován tak, aby dokázal oslovit diváky nejrůznějších věkových kategorií od dětí až po starší občany. V nabídce jsou hudební žánry od vážné přes populární až k folkové hudbě a podobně je připravena i nabídka divadel.

Jednotlivá představení festivalu jsou zařazena do tří cenových kategorií. Vstupné na představení kategorie A bude ve výši 50,- Kč a u recitálu Vojty „Kiďáka" Tomáško ve výši 60,- Kč. Na představení kategorie B zaplatíte vstupné 40,- Kč a na dětská představení zařazená do kategorie C pak 20,- Kč. Pořadatel však vychází vstříc i těm, kteří chtějí shlédnout v rámci festivalu více představení. Pro ně jsou připraveny tři druhy permanentek, které jsou prodávány s velmi výraznými slevami. Jednak je připravena permanentka „Dětská", která za 40,- Kč umožní návštěvu všech dětských představení (kategorie C). Dále je připravena permanentka „Poloviční" umožňující za cenu 90,- Kč návštěvu jakéhokoliv jednoho představení z kategorie A a jakýchkoliv tří představení z kategorie B. Pro obzvláště věrné diváky je připravena „Plná" permanentka, opravňující je za částku 180,- Kč k návštěvě všech představení v kategoriích A i B (mimo kategorii C).

A na co se tedy vlastně můžete těšit? Festival zahájí v sobotu 19. července Písně s loutnou. Renesanční a barokní písně anglické, italské, francouzské, německé i české, přednese Jarmila Chaloupková s loutnovým doprovodem Briana Wrighta z Anglie. Zazní zde díla J. Dowlanda, P. Attaingnanta, H. Purcella, A. Boesseta, J. Mauduita, ale i českých skladatelů B. Martinů a L. Janáčka a autorské písně B. Wrighta. V neděli 20. července vystoupí Českokrumlovská scéna z Českého Krumlova. Odpoledne uvede veselou pohádkovou hru pro děti Kašpárek, Honza a zakletá princezna. Večer pak uvede Komedii o chytrosti, kde budou diváci svědky pře tří žen, kterápak z nich je chytřejší a umí vyzrát na svého hloupého muže. Ten, kdo přijde, také uvidí, jakže celý spor skončí a kdo v něm vlastně zvítězí. Hra je doplněna zpěvy s kytarovým doprovodem. Úterý 22. července bude patřit Divadelnímu souboru Ulita z Volar, který se v Kaplici představí s hrou Tracyho tygr. Volarští před vámi rozehrají tento poetický a symbolický příběh Williama Saroyana, který je vlastně jakousi stylizovanou pohádkou pro dospělé o dospívajícím mladíkovi, který má svého tygra. Ale nemusí to být zrovna tygr. Je to něco. Je to iluze, touha, sen, něco, co tvoří součást duše člověka. Ve zdánlivě prostém, trochu podivínském a trochu jízlivém vyprávění se skrývá výpověď o lidské odvaze k životu a potřebě humanity, lásky a tvořivé činnosti. Jistě zajímavým zážitkem bude ve čtvrtek 24. července vystoupení Mladé Agrovanky z Kaplice, která ve svém Dechovém nokturnu přednese skladby populární a taneční hudby. Dalším domácím účinkujícím bude kaplický ochotnický soubor, který uvede v pátek 25. července odpoledne Strakatou komedii.

Tato divadelní hra vychází z komedií dell'arte a používá postavy, které jsou z těchto komedií notoricky známé. Proto tedy způsobem sobě vlastním pomáhá Harlekýn spolu s Fanteskou nesmělému Pierotovi ke svatbě s Kolombínou, kterou však chce její otec provdat za chlubivého kapitána Matamora doprovázeného hloupým sluhou Pulcinellou. Víc už vás můžeme pozvat jen jednou z replik hry: „Zahrajem vám komedii, jaké se dřív smávala spousta lidí v Itálii, kde se kdysi hrávala. Pozor! Smích je lavina - komedie začíná!" Na kaplické ochotníky večer naváže hudebním recitálem Vojta „Kiďák" Tomáško a Ríša Melichar. Dvojice muzikantů, která se po folkových jevištích pohybuje více než třicet let je zárukou opravdu velmi dobré hudby, která slibuje milé a krásné pohlazení po duši. Jejich recitál je laděn nejen do laskavého humoru, ale i do vážnějšího a přemýšlivého tónu a bude jistě jedním z vrcholů celého festivalu. Hned další večer v sobotu 26. července bude opět patřit hudbě. Tentokrát se ale bude jednat o hudbu vážnou. Hudebníci ze Smyčcového tria orchestru Musica da Camera vás zavedou do světa vznosných a okouzlujících skladeb a hudby Wolfganga Amadea Mozarta. Třetím pořadem určeným především dětskému publiku bude pohádková hra O ševcovi Ondrovi a komtesce Julince v podání Amatérského divadelního souboru při ObÚ Hořice na Šumavě. Statečný a chytrý švec Ondra se zde bude snažit vysvobodit ze spárů pekelné chásky komtesku Julinku. Dalším vrcholným představením festivalu KAPRADÍ a hudba bude Faust v podání Studia dell'arte z Českých Budějovic.

Spatříte tak na nádvoří kaplické radnice mystickou hru o věčném souboji dobra se zlem v lidské duši. Tato staroněmecká legenda o věhlasném učenci Johannovi doctoru Faustovi, který v touze po poznání upsal duši ďáblu a zle na to doplatil, uchvacovala publikum všech dob. Postava Kašpárka, která se po vzoru starých loutkářských her v představení objevuje, staví pochmurný příběh do tragikomického světla. Závěr festivalu bude patřit divadlu Esence z Prahy, který v rámci svého letního turné po jižních Čechách zajíždí již od minulého roku i do Kaplice. Pro děti zde uvede pohádkovou hru o hledání štěstí, lásky a porozumění Zelenavý ptáček. Dospělým je pak určena komediální hra Mumraj v zimní krajině, která vás zavede do ruské gubernie, ušetřené revoluční vřavy. To je trnem v oku zdejšímu gubernátorovi, který začne revoluci podněcovat. Jak na to zareagují revolucionáři a jak že to s tím revolučním klidem vlastně je, odhalí vlastní hra.

Doufáme, že vás naše nabídka oslovila a že se sejdeme na některém z připravovaném pořadu nově tvořeného festivalu a společně zažijeme příjemné chvíle v prostředí zvolna se šeřícího a ztichlého nádvoří radnice.

J. Anderle

PROGRAM :


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2003-07.htm on line 475


Kapličtí ochotníci

Víkend přelomu května a června byl pro kaplické ochotníky ve znamení završení práce na studování divadelní hry. V sobotu 31. května tak byla v předpremiéře v Besednici, v neděli 1. června byla v premiéře v Kaplici a ten samý den odpoledne byla v první repríze v Pohorské Vsi uvedena hra Jiřího Čapouna Strakatá komedie.

Tuto hru psanou na motivy komedií dell'arte upravil a zkrátil Jiří Anderle, který se zároveň ujal režie. Inscenována je ve velmi jednoduché dekoraci, která na jedné straně umožňuje neomezenou tvůrčí hravost a na druhé straně provedení hry i v nedivadelním prostoru. Jestliže jsme se zmínili o tom, že hra vychází z komedií dell'arte, pak se zde můžete setkat i s postavami z těchto her dobře známých. Jsou mezi nimi Harlekýn (Pavel Zima), Pierot (Jan Opekar), chlubivý kapitán Matamoro (Milan Bauer), jeho hloupý sluha Pulcinella (Karel Vavřík), sličná Kolombína (Veronika Bulová, alternace Jitka Zimová), její otec Pantalon (Jaroslav Weigel) a chytrá služka Fanteska (Petra Vrážková).

Jednotliví účinkující nejsou až na jednu výjimku „poznamenáni" prací v jiném divadelním souboru. Během studování hry se tedy zároveň seznamovali s principy a zákonitostmi vlastní divadelní tvorby. Svého úkolu se zhostili poměrně dobře a v rámci možností začátečníků odvádějí ve hře slušnou práci. Stojí za tím však mnohaměsíční úsilí na pravidelných ochotnických zkouškách, které zdaleka nekončí. Ale není to jen studování hry, ale i další starosti s výrobou a sháněním kostýmů, rekvizit a dekorací. Zde je třeba poděkovat všem, kteří nám - byť v maličkostech - vycházejí vstříc a jsou nám nápomocni.

Se svoji hrou budou kapličtí ochotníci reprezentovat své město i na jiných místech jižních Čech, kam jsou již nyní pozváni. Jako jedny z prvních míst, kde bude hra uvedena, to jsou 21. června Slavnosti pětilisté růže v Českém Krumlově a dne 28. června festival Houpačka ve Velešíně.

O prázdninách zajíždějí „kapličáci" v sobotu 12. července do Dačic, kde doplňují kulturní program oslav 160 let vzniku kostkového cukru, v pátek 25. června pak uvedou Strakatou komedii znovu v Kaplici, a to během festivalu KAPRADÍ a hudba. O víkendu 15. - 17. srpna čeká ochotníky celé divadelní turné po Vltavě, kde budou vystupovat ve Vyšším Brodě v klášterní zahradě, na nádvoří hradu v Rožmberku a v Českém Krumlově. Týden na to pak vystoupí 23. srpna na Slavnostech dřeva ve Volarech.

První podnět k vzniku současného divadelního souboru v Kaplici byl dán na podzim roku 2001 a v průběhu doby docházelo k tvorbě a stabilizaci jeho členské základny. Svou činnost soubor projevil při pořádaných městských Mikuláškých nadílkách, ve scénkách při komponovaných pořadech místních umělců pro místní občany „Kaplice sobě" a „Kaplice zase sobě", při pořádání živého Betléma i při založení tradice čarodějnického pálení v prvomájový předvečer.

Věříme, že práce dobrovolníků v divadelním souboru bude alespoň částečně oceněna přízní, kterou nám jako diváci projevíte, a přijdete se pobavit na některé z našich představení. Kromě toho doufáme, že se i na vlastní oči přesvědčíte, že jsme schopni neuzavírat se po práci do svých domovů a nehledě na osobní volno a soukromí dokážeme vytvořit něco i pro ostatní. Snad pak možná nebudeme posuzováni jako černé skvrny a prokletí hubitelé stromků, jak je někdy předestíráno.

J. Anderle


Fotbal

„A" mužstvo - divize
28. kolo FK Spartak Kaplice - SK Benešov 5:1 (2:0)
34. kolo předehr. Jiskra Třeboň - FK Spartak Kaplice 1:1 (1:1)
29. kolo SK Aritma Praha - FK Spartak Kaplice 0:2 (0:0)
30. kolo FK Spartak Kaplice - SK Spartak MAS Sez. Ústí 0:2 (0:1)
31. kolo FK Spartak Kaplice - VOLNO
 
"B" mužstvo - I. B třída
22. kolo SK Slavia Č. Budějovice - FK Spartak Kaplice "B" 1:1 (1:1)
23. kolo FK Spartak Kaplice "B" - SK Včelná 3:4 (2:1)
24. kolo Spartak Trhové Sviny - FK Spartak Kaplice "B" 4:1 (3:1)
25. kolo FK Slavoj Č. Krumlov "B" - FK Spartak Kaplice "B" 3:1 (2:1)
 
Starší dorost - krajský přebor
22. kolo FK Spartak Kaplice - FK Olympie Týn n. Vlt. 0:0  
23. kolo Lokomotiva Č. Budějovice - FK Spartak Kaplice 2:1 (2:0)
24. kolo FK Rašelina Soběslav - FK Spartak Kaplice 4:1 (2:1)
25. kolo FK Tábor "B" - FK Spartak Kaplice 5:0 (4:0)
 
Mladší dorost - krajský přebor
22. kolo FK Spartak Kaplice - FK Olympie Týn n. Vlt. 2:2 (1:0)
23. kolo Lokomotiva Č. Budějovice - FK Spartak Kaplice 4:0 (2:0)
24. kolo FK Rašelina Soběslav - FK Spartak Kaplice 1:0 (1:0)
25. kolo FK Tábor "B" - FK Spartak Kaplice 5:3 (4:0)
 
Starší žáci - I. A třída
18. kolo Vltava Č. Budějovice - FK Spartak Kaplice 0:4 (0:3)
19. kolo FK Spartak Kaplice - SK Dobrá Voda u ČB 3:1 (0:1)
20. kolo Spartak Trhové Sviny - FK Spartak Kaplice 0:5 (0:2)
21. kolo SK Rudolfov - FK Spartak Kaplice 0:2 (0:1)
 
Mladší žáci - I. A třída
18. kolo Vltava Č. Budějovice - FK Spartak Kaplice 1:2 (0:1)
19. kolo FK Spartak Kaplice - SK Č. Budějovice "C" 1:6 (0:4)
20. kolo Spartak Trhové Sviny - FK Spartak Kaplice 0:3 (0:2)
21. kolo SK Rudolfov - FK Spartak Kaplice 0:1 (0:0)
 
Přípravka - okresní přebor
16. kolo FK Spartak Kaplice - VOLNO
18. kolo předehr. FK Slavoj Č. Krumlov - FK Spartak Kaplice 2:0 (1:0)
17. kolo FK Spartak Kaplice - FK Dynamo V. Brod 10:2 (4:0)

zpracoval L. Granec


Soutěž v požárním sportu

V sobotu 7. června 2003 se na kaplickém hasičském hřišti uskutečnilo okresní kolo v požárním sportu. Podívejme se blíže na průběh soutěže. Hasičské klání tvoří tři disciplíny, závod jednotlivců, štafeta družstev a hasičský útok. Závod jednotlivců, překážkový běh na 100 m, začíná přeskočením bariéry a následným přeběhnutím kladiny s rozpojenými hadicemi. Pánové, ale i dámy v druhé padesátce musí za běhu propojit hadice a co nejrychleji napojit jeden konec hadice do rozdělovače, zatímco na druhý konec musí nasadit proudnici. Teprve poté probíhají cílem. Závod jednotlivců s přehledem vyhráli mladí kapličtí dobrovolní hasiči, kteří obsadili první, třetí, čtvrtou, pátou a šestou pozici z téměř čtyřicetičlenného pole. Fantasticky dopadla také druhá disciplína - štafetový běh. V tomto kole klání probíhají soutěžící úseky štafety ve ztížené hasičské verzi.

Soutěž SDH v Kaplici, 7. června 2003

První předávající se může zbavit štafety - proudnice teprve po běhu s žebříkem, který mu posloužil při zdolávání dřevěného domečku, druhý úsek se nese ve znamení dalšího překonání bariéry, aby posléze třetí soutěžící navázal pospojováním hadic na rozdělovači a poslední úsek obstarával hasič s hasícím přístrojem. Kapličtí dobrovolníci v této části porazili i své největší konkurenty, kolegy z Pořešína. Nejatraktivnější částí souboje družstev je jednoznačně hasičský útok. Družstva mají jen jediný pokus, vše se musí dokonale povést, rozhoduje souhra, rychlost a zručnost. V týmu sedmi bojovníků má každý přesně určený úkol, útoku předchází na téměř milimetr přesná příprava. Po boku mašiny - požární stříkačky, se složí hadice, proudnice, rozdělovač, savice s košem, spustí se motor, a káď, ze které bude čerpána voda se naplní po okraj. Během cca třiceti sekund proběhne celý útok. Část družstva se stará o napojení savic na mašinu a koš a tím vytváří přívodní vedení do stroje z kádě o obsahu 1000 litrů vody a zajišťuje do útoku dostatečný proud vody. Dva útočníci přebíhají plochu s hadicemi, podporováni za zády druhou linií, obstarávající hadice B po rozdělovač, zakleknou na nástřikové čáře a připraví se sestříknout proudem vody signalizační terč na měření času. V ideálním případě dorazí soutěžící na nástřikovou čáru dříve než voda. Ne vždy však proběhne všechno hladce, ze spojů hadic tryská voda, rozdělovač musí být uzavřen a hadice se napínají proudem. Útok v cíli je připraven, ten, který ovládá rozdělovač, povoluje kohoutek pro připravenou pozici a z proudnice vytryskne vodní salva, terč padá a jakmile je sestřelen i druhý cíl, zastaví se časomíra. V útoku se nejlépe dařilo Sboru dobrovolných hasičů z Přísečné. Kapličtí v této disciplíně body ztratili, přesto jim veliký náskok z předchozích dvou kol stačil na těsné vítězství. Druhé místo obsadil SDH Pořešín a třetí skončil SDH Záluží. V krajském kole v Jindřichově Hradci, konaném o týden později, obsadil Kaplický sbor dobrovolných hasičů 7. místo. Při své premiéře mezi krajskou konkurencí si kapličtí dle slov jejich velitele J. Schallenbergera vedli dobře.

Sbor dobrovolných hasičů Kaplice se ovšem nevěnuje pouze tréninkům a soutěžení, také se například v minulém roce velmi obětavě angažoval při povodních. Dobrovolní hasiči pomáhali evakuovat obyvatele, převážet nábytek ze zatopených bytů, čistili park. Kaplický SDH je připraven vedle mužského družstva vytvořit také družstvo žen. Vyzýváme dívky či ženy od 15 let, které by měly zájem se do této činnosti zapojit. Bližší informace získáte v Infocentru v Kaplici.


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc červenec 2003

1. 7. 14 km
JAROMĚŘSKÝMI LESY

Odchod z parku v 9.00 hod.
Trasa: Kaplice - Mostky - Dobechov - Hodonice - Nové stavení - Velký rybník - Jaroměř - Zámeček - Kaplice


 
8. 7. 13 km
Z HOŘIC NA ŠUMAVĚ DO ČERNÉ V POŠUMAVÍ

Odjezd autobusem v 6.35 hod. do Č. Krumlova, odtud vlakem do Hořic na Šumavě.
Trasa: Hořice na Šumavě - Kondratice - na zelenou - U svaté trojice - Světlík - po modré - Bednáře - Muckov - Černá v Pošumaví (možno se vykoupat).
Autobusem zpět.


 
15. 7. 12 km
ROZHLEDNA NA SLABOŠOVCE

Odchod z parku v 9.00 hod.
Trasa: Kaplice - Suchý vrch - Na Papírně - Přísečno - Bída - Besednice - Slabošovka - Besednice.
Autobusem zpět.


 
22. 7. 10 km
TŘÍSOVSKÉ OPPIDUM A DÍVČÍ KÁMEN

Autobusem v 6.35 do Č. Krumlova, odtud vlakem do Plešovic.
Trasa: Plešovice - po červené do Třísova - OPPIDUM - Třísovský Hamr - Dívčí Kámen - po žluté do Holubova - po zelené do Křemže.


V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny.


Na kole do minulosti

Před čtyřmi lety vznikl mezi členy Novohradské občanské společnosti nápad vzít známé zajímavé historické příběhy, legendy a pověsti a umístit je tam, kde se před mnoha a mnoha lety odehrály. Když se tak nad mapou stalo, bylo zřejmé, že pospojováním jednotlivých bodů vznikne okruh, který se může stát atraktivní historicko naučnou cyklotrasou.

Po devíti měsících od nápadu se tak zrodila naučná trasa s názvem Pamětí Novohradska. Okruh dlouhý 47 kilometrů obsahuje 17 zastávkových míst. Každé takové místo přináší konkrétní historický příběh a něco málo z historické faktografie. Spolu s informačními panely však vznikla i publikace, která přináší podrobnější texty o historii Novohradska.

Celá tato akce byla významně dotována z Fondu malých projektů Phare CBC a některými obcemi na Novohradsku.

Tři roky provozu okruhu ukázalo, že se jedná o vyhledávanou naučnou cyklotrasu, která by mohla najít své pokračování i v jiných oblastech česko-rakouského příhraničí. V roce 2002 tak vznikl projekt, jehož cílem byl vznik dalších dvou naučných okruhů seznamujících cykloturisty s historií oblasti Vitorazska a Slepičích hor.

Projekt našel podporu místních samospráv, podnikatelů a především pak komise, která vybírala projekty k dotacím z programu Phare CBC. Díky všem těmto lidem se podařilo získat celkem 1,2 milionu korun, které byly třeba k realizaci plošně velmi rozsáhlého projektu.

V průběhu roku 2002 a především pak 2003 bylo do terénu instalováno 46 informačních panelů, vlastní orientační značení a čtyři velkoplošné mapy. Další nemalou položkou bylo vydání třech publikací, které tak jako v případě pilotních Pamětí Novohradska rozšiřují okruh a detailnost informací, prezentovaných na panelech. Jedna z těchto knih je německy psanou verzí všech třech existujících českých publikací.

Od začátku letošního července se tak mohou všichni přátelé cykloturistiky vydat na cestu po jednom ze třech naučných okruhů a seznámit se blíže s událostmi, které v minulosti ovlivňovaly životy zdejších obyvatel.

Naučná cyklotrasa Pamětí Vitorazska je 89 kilometrů dlouhý okruh, který však lze rozdělit do několika menších okruhů a pro jejich absolvování si vyčlenit více dní. Obsahuje celkem 29 informačních panelů, z nichž 5 je umístěno do rakouského příhraničí. Panely jsou dvojjazyčné, takže znalost němčiny zde není podmínkou. Úsek mezi hraničními přechody Pyhrabruck a Gműnd je v podstatě jediným kopcovitým terénem, kde však větší úsilí při zdolávání převýšení je vynahrazeno krásnými výhledy do krajiny. Další úseky vedoucí přes České Velenice, Novou Ves nad Lužnicí, Rapšach, Františkov, Klikov, Suchdol nad Lužnicí, Hrdlořezy, Dvory nad Lužnicí, Hranice a Nové Hrady jsou již převážně rovinaté a jsou ideální pro rodinnou cykloturistiku.

Naučná stezka Pamětí Slepičích hor je kratší. Měří „pouze" 57 kilometrů, ale její náročnost je určitě vyšší. Jednak vede častěji po lesních či polních cestách a za druhé je její profil velmi zvlněný. Trasa nás zavede do Benešova nad Černou, Soběnova, Besednice, Slavče, Trhových Svinů, Bukové, Žumberka a Rychnova u Nových Hradů. Celkem obsahuje 17 informačních panelů, které přinášejí příběhy ze života na tzv. česko-německé jazykové hranici.

Všechny tři uvedené okruhy jsou vzájemně propojeny a poskytují možnost podrobně poznávat česko - rakouskou příhraniční oblast mezi Kaplicí a Suchdolem nad Lužnicí.

Projekt, který zde byl realizován je svým způsobem ojedinělým.
*  Velké územní pokrytí, které zahrnuje české i rakouské pohraničí a propojuje tak tři české a jeden rakouský mikroregion.
*  Atraktivní a někdy i choulostivé téma česko-rakouské historie.
*  Skutečnost, že nositelem projektu je dobrovolnické občanské sdružení a ne místní samospráva či jiná profesionální organizace.
*  Široká spolupráce neziskových organizací, místní samosprávy, podnikatelských subjektů a aktivní přístup rakouských partnerů k realizaci projektu.

Všechny uvedené vlastnosti projektu nejsou v této oblasti dosud příliš běžné, ale na druhé straně dávají důkaz o tom, že pokud je silná myšlenka, vize, tak partneři a finanční zdroje nutné k její realizaci se vždy najdou. Členové Novohradské občanské společnosti si totiž uvědomují, že důležitější a významnější pro úspěšný rozvoj oblasti je, když se projekty či jednotlivé akce dělají s lidmi a ne pouze pro lidi.

I díky tomu je dnes výčet partnerů projektu velmi široký. Všem patří obrovský dík za aktivní přístup ke spolupráci. Není však technicky možné je na tomto malém prostoru jmenovat (jsou zveřejněni v publikacích). Přesto si dovolíme vyzdvihnout ty, kteří stáli u zrodu celého projektu. Je jím pan starosta Nových Hradů Ing. František Štangl, dnes již bývalý pan starosta Českých Velenic pan Zdeněk Marek, pan DI Bernhard Schneider z Kőttinghőrmanns a členové Suchdolského občanského sdružení Vitoraz, jmenovitě pan Karel Mysliveček, Jiří Oesterreicher, Richard Pipek a Radek Šmídl. Troufáme si totiž tvrdit, že nebýt všech výše zmíněných, projekt by se možná vůbec neuskutečnil.

za Novohradskou občanskou společnost
Michal Jarolímek


Z historie Kaplice

Osídlení Kaplice

Cáhlovská (Kaplická) stezka, známá již v raném středověku, byla nejen důležitou obchodní radiálou spojující Českou kotlinu s Podunajím, nýbrž měla také rozhodující podíl na osidlování dosud neprostupného hvozdu. Ve směru severojižním postupovala vnitřní (česká) kolonizace až k zemské hranici, kterou nezřídka překračovala. Podél této komunikace vznikaly postupně od 2. poloviny 13. až do století 14. osady s českými názvy Zbraslav, Suchdol, Všeměřice, Nažidla, Pšenice, Zdíky, Skoronice a Strádov. Na rakouské straně např. Volovice - Wullowitz.

Původní osada při kapli panny Marie vznikla ještě v době před německou kolonizací. Milevští premonstráti, jenž dostali od panovníka v léno zdejší pozemky, počali kolonizovat dosud neosídlené teritorium německými přistěhovalci (vnější kolonizace). Do města pod Poluškou povolávali klášterníci hlavně řemeslníky. Ti byli vlídně přijímáni a bráni do svazku obce bez obtíží ze strany vrchnosti a českého obyvatelstva. Přesto zůstávali Němci ve městě dlouho menšinou, která postupem času sílila a svůj vliv uplatňovala spíše hospodářskou silou než svým počtem. V hospodářské sféře Němci dlouho ovládali nejvýnosnější obchodní obory, trvale se uplatňovali v řemeslech zpracovávajících kovy, v soukenictví a zřetelnou převahu měli v hornictví.

Před husitskou revolucí měla Kaplice stejně jako Budějovice, Nové Hrady a Český Krumlov německou většinu. Dlouholetými válkami, husitskou a hlavně třicetiletou, český živel více utrpěl, byl v nich více exponován a více trestán, čímž se početní poměr mezi národnostmi zlepšil pro stranu německou.

V různých dokumentech, jež se ze starých dob dochovaly, se setkáme v Kaplici často se jmény, která připomínají český původ. Např. v r. 1405 byl zajat kaplický měšťan Oldřich od freistadtských, poddaní fary se v r. 1465 jmenují Janko Strunarzo a vdova Hawlik, v téže době se uvádí Mikuláš cerdo (koželuh) a poddaní Zikmunda Bilahlawa z Pořešína, Slawczo starší a Zigo bratr Jankův, v r. 1477 se jmenují Petr, Martin Franda, Janek Hojar, Vaněk, Homolka a Duchon, r. 1487 rychtář Jan, roku 1504 vdova po měšťanu Paleczkovi. V dokladu z roku 1546 se praví, že si Němci vypracovali městské právo v jazyce německém, z čehož vyplývá, že až dosud bylo užíváno v českém znění. Také výtka pražské konzistoře z téhož roku kaplickému faráři uvádí, že farář nedrží již celý rok německého kazatele. Z této zprávy vyplývá, že v Kaplici český živel opět nabyl většiny.

Mezi sládky se jmenují: Jan 1551, Ondřej Tiezky 1553, Vondra 1564, dále následují Blaha, Jiří a Vít. V urbáři z r. 1533 čteme mezi držiteli domů česká jména: Vincenz Schimak, Filip Bizan, Toman Jakub, M. Pöschko, Bilka krejčí, Simon Czerney, Ant. Kren, Jiří Zborazky, Matěj Veselsky, Petr Krzišek, Kil. Hradschka, Benedikt Materny, Václav Pavel švec, Marie Mleynka, Lorenz Wacha, Petr Petrasch, Jiří Klement, Toman hrnčíř, Blasius Mikschal, Jakub Pena, Václav soukeník, Wondra, Lorenz Holinka, Toman řezník, Ondřej Holeczek, Toman Schimek, Ondřej Ziecha, Ondřej Korzie, Ondřej Horzie, Valentin Kohout, Benedikt Zajíc, Ondřej Tiezky, Martin Zicha, Petr Wlach, Jindřich Pouzar, Toman Beranek, Matěj Woyta a Jakub Wychra.

V zápise z r. 1599 se jmenuje David Wichinsky, kterého Petr Vok z Rožmberka osvobodil od poddanství. V roce 1605 úřadovali primator Jiří Swerasky, rychtář Toman Beranek a písař Basil. Do roku 1618 žil v Kaplici vrchnostenský písař Tobiáš Aleš, jenž se v roce 1609 oženil s Turkyní Annou z Bělehradu. Následkem třicetileté války poklesl počet českých lidí ve městě, čímž se změnil poměr mezi národnostmi ve prospěch strany německé.

Václav Hajer

Pivovary v Kaplici na počátku 18. století

Číselné údaje, které zde uvádím, jsem čerpal ve spisech „Pražského úřadu deputovaných pro solné, pivní a vinné důchody," který spravoval řádnou i mimořádnou daň, měl proto přehled o všech pivovarech země České, od Jana Kryštofa Bořeka a Františka Gabriela. Údaje pocházejí z evidence, kterou úřad deputovaných vedl při své daňové agendě. Při výpočtu daně z piva byly od množství, vyrobeného a přihlášeného ke zdanění, odčítány od každých 12 sudů jedenáctý a dvanáctý, které byly určeny na dolívku a domácí spotřebu. Tyto sudy byly osvobozeny od zdanění. Skutečné množství vyrobeného piva bylo vyšší, než je ve výkazech uvedeno a to o tyto odečtené sudy. Aby se došlo k pravdivým číslům, bylo nutno číselný údaj o výrobě z daňových přehledů o tyto služby zvýšit.

V roce 1712 patřila Kaplice daňově pod Bechyňský kraj do Novohradského okrsku. V té době bylo v Bechyňském kraji 141 pivovarů, z toho 110 vrchnostenských a 31 městských. V Bechyňském kraji se v roce 1712 celkem vyrobilo 136.645 hektolitrů (55.099 sudů) piva. Cena piva se měnila podle situace na obilním trhu. Patentem z 16. února 1703 bylo stanoveno, že se má prodávat čtyřvěderní sud (248 litrů) za devět zlatých a pinta (1,94 litru) za čtyři a půl krejcaru. V roce 1718 však již stál sud deset zlatých a pinta pět krejcarů.

Pohled na bývalý panský pivovar z věže kostela sv. Petra a Pavla

V Kaplici na počátku 18. století byly dva „střední" pivovary. Jeden z nich patřil městu a druhý Buquoyům. Každý z obou pivovarů na jedinou várku vyrobil dvanáct čtyřvědrových sudů, tedy necelých třicet hektolitrů piva. V letech 1710 až 1712 měl největší roční výrobu městský pivovar - 588 čtyřvědrových sudů (1.458 hektolitrů) v roce 1712. V té době převyšoval výrobu panského Buquoyského pivovaru v Kaplici, který nejvíce vyrobil v roce 1711 a to 480 čtyřvědrových sudů (1.190 hektolitrů). Dohromady byla v Kaplici na počátku 18. století roční výroba v obou pivovarech kolem tisíce čtyřvědrových sudů (2.500 hl) piva.

Město Kaplice mělo v té době 165 domů a asi tisíc až jedenáct set obyvatel. V praxi to znamenalo, že každý občan Kaplice včetně nemluvňat vypil na počátku 18. století za rok téměř čtyřvědrový sud piva. Tedy pět set půllitrů piva za rok. Abych byl přesný, bylo to tehdy 128 pint piva ročně. Město z prodeje piva mělo roční tržbu 5.500 zlatých a jak uvádí tehdejší prameny, zisk z prodaného piva městského pivovaru v Kaplici se blížil tisíci zlatých, což bylo více než čtyřicet procent veškerých příjmů města.

Kvalitu piva zkoušel „lízník", který byl váženým kaplickým měšťanem, rozhodující, zda nájemce městského pivovaru může „várku vystavit a zda mu bude prodloužena smlouva o pronájmu pivovaru". Povinností lízníka bylo „odzkoušet, zda prodávaná piva jsou dobře vyležená". Pivo se lízníkem zkoušelo šest až osm dní předtím, než bylo vystaveno a v místních krčmách prodáno.

František Schusser


Maminko, tatínku, mám pro vás dárek

Chtěla bych poděkovat firmě SKLENÁŘSTVÍ BALLÁK PAVEL KAPLICE za materiál pro děti. Firma zdarma nařezala a darovala malým umělcům skleněné tabulky a ti na ně namalovaly svým rodičům obrázek na rozloučenou s mateřskou školou.

Za ochotu děkuje učitelka Hana Trajerová,
Mateřská škola Nové Domky.


Poděkování

Rádi bychom poděkovali paní ředitelce Staňkové a asistentce syna paní Ferenčíkové z MŠ z Netřebic. Dokázaly před 3 lety přijmout mého postiženého syna Miloše mezi zdravé děti. Věnovaly se mu a přistupovaly k němu velice pěkně. Samozřejmě, že i děti se k mému synovi chovaly jako kamarádi. Chápu, že to nebylo jednoduché, ale MŠ Netřebice dokázala, že i postižené děti mají nárok být mezi zdravými dětmi. Mnohokrát Vám děkuji.

Věra Drljačová se synem Milošem


Peníze pro neziskové organizace

Uzávěrky grantových programů v období 7. července - 31. srpna 2003

7. 7. 2003 - Nadace Partnerství
Hlavním cílem programu Greenways - Česká spořitelna 2003 je podporovat dlouhodobý rozvoj a péči o víceúčelové trasy a stezky, spojené s projekty Greenways (např. dálková trasa Praha - Vídeň, která vede i česko-rakouským příhraničím). Rozdělen bude jeden milion korun, přičemž maximální částka pro jeden grant je 100 000,- Kč. Příjemcem grantu mohou být pouze občanská sdružení, místní samospráva nebo obecně prospěšná společnost.

17. 7. 2003 - Evropská komise
Komise otevírá program „Družba mezi městy", který je určen pro města a obce z členských států EU a států kandidátských. Program bude financovat dva druhy iniciativ.

1. Může se jednat o setkávání mezi občany měst či obcí, které již spolupracují nebo spolupráci plánují.
2. Podporovány rovněž budou přednášky na evropská témata či informační semináře pro pracovníky, kteří budou rozvíjet či rozvíjejí vzájemnou spolupráci.

Žádat může pouze obecní nebo městský úřad, žádost musí být podána v anglickém či německém jazyce. Náklady projektu se musí pohybovat v rozmezí 2 000 - 20 000 EUR.

31. 7. 2003 - Nadace na ochranu zvířat
Nadace k tomuto datu vyhlašuje uzávěrku dvou programů :
1. Zavedení výuky ochrany zvířat na základní škole
Cílem tohoto programu je příprava vzdělávacího programu, vyškolení pedagogů v uvedené oblasti a vytvoření manuálu pro pedagogy a pracovních pomůcek pro žáky (např. pracovní listy, videokazety, interaktivní počítačové hry atd.)

2. Celostátní soutěž pro děti s názvem „Jak se žije pejskům ve městech?" Smyslem je uspořádání soutěže zaměřené na problematiku soužití lidí a zvířat ve městech. Program si klade za cíl výchovu dětí ke kladnému vztahu k psu a na základě poznání jeho přirozených projevů a potřeb výchova k odpovědnému vlastnictví a potřebné péči o psy. Současně by se v rámci soutěže mělo upozornit na problematiku opuštěných psů a nutnost trvalé identifikace všech psů.

Žadateli v obou programech mohou být občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti a veřejnoprávní instituce.

31. 7. 2003 - Regionální rozvojová agentura jižních Čech
V rámci Společného fondu malých projektů mohou nevládní neziskové organizace, obce, města a další organizace působící na neziskové bázi žádat o finanční podporu na projekty, které rozvíjejí přeshraniční spolupráci.

Přijatelnými jsou menší neinvestiční projekty typu people-to-people (vzdělávací akce, výstavy, exkurze, společné kulturní nebo sportovní akce apod.). Minimální výše grantu je 1 000 EUR a výše maximální je 50 000 EUR, přičemž je doporučeno, aby se projekty pohybovaly do hranice 15 000,- EUR.

1. 8. 2003 - Delegace Evropské komise
V rámci Programu malých projektů Phare vyzývá delegace k odevzdávání návrhů projektů, které si kladou za cíl přispět ke zvýšení povědomí o evropské integraci a k popularizaci Evropské unie. Mezi přijatelnými aktivitami jsou například vzdělávací akce nebo publikační činnost. Projekty mohou obdržet grant v rozmezí 10 tisíc - 30 tisíc EUR.

30. 8. 2003 - Nadace Open Society Fund Praha
Nadace vyhlašuje Program podpory neziskových organizací v oblasti vzdělávání, který je směrován na následující oblasti
- systémové změny ve výuce podporující výchovu k samostatnosti, odpovědnosti a toleranci
- demokratizace škol, rovný přístup ke vzdělání a multikulturní výchova
- zavádění nových metod do vzdělávání.

O podporu do výše 300 000,- Kč na jeden projekt mohou žádat všechny typy neziskových organizací.

30. 8. 2003 - Nadace Civilia
Nadace k výše uvedenému termínu vyzývá nevládní neziskové organizace v sociální a zdravotní oblasti, jejichž prostory byly poničeny záplavami v roce 2002, aby se obrátily na nadaci s žádostí o příspěvek na rekonstrukci a vybavení.

31. 8. 2003 - Nadace prof. Vejdovského
Nadace vyhlašuje výběrové řízení na udělení grantů projektům zaměřeným na vzdělávání a péči o zrakově postižené děti. Z grantu může být podporována výuka jazyků, hudby, rozvoj motoriky, literární činnost, výtvarné práce. A dále pak materiální vybavení, SW pro nevidomé a péče o zrakově postižené děti (léčebné přístroje, zdravotní rehabilitace).
Žádat mohou všechny typy neziskových organizací.

Vážení čtenáři, nemůžeme zaručit, že zde uvedené programy jsou jedinými, které mají uzávěrku v daném období. Některé organizace - mezi jinými i Krajský úřad Jihočeského kraje - vyhlašuje své programy maximálně měsíc či méně před plánovanou uzávěrkou. Vzhledem k termínu uzávěrky zpravodaje tak není v našich možnostech uveřejnit tyto programy. Z tohoto důvodu, ale i pro případ, že Vás některý ze zde uvedených programů zaujal a chcete o něm získat více informací můžete použít naší kontaktní adresu: Novohradská občanská společnost, Navrátilova 247, 373 33 Nové Hrady, tel.: 776 296 285, e-mail: novnos@tiscali.cz

M. Jarolímek (NOS)


Peníze pro neziskové organizace

Od měsíce června je pro občany Kaplice v Infocentru k dispozici inzertní tabule. Je zde možné inzerovat prodej i koupi a to např. v sekcích auto - moto, byty (včetně pronájmů), různé, seznámení, nabízet či hledat práci, brigády. Pro inzertní tabuli jsme vyhradili místo na reklamní desce Infocentra (budova kina), dostupné a dobře viditelné zvenku. Po dobu prvních dvou měsíců bude tato inzerce zdarma. Texty inzerátů jsou přijímány v Infocentru.

 

Kaplický Zpravodaj. Vydalo KIC Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice
tel.: 380/311388, nákladem 3000 výtisků, e-mail: ic.kaplice@quick.cz.
Registrováno u OkÚ pod reg. zn. 330396, uzávěrka 20. 5. 2003.
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov.
Odpovědný redaktor: M. Špičáková Bc.,
redakční rada: Z. Langová, J. Oto, H. Jelenová.
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412