2003 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

červen 2003 - Číslo 6 - Ročník VII.


Výběrové řízení

Město Kaplice vyhlašuje výběrové řízení
na funkci ředitele kulturního a informačního centra

Předpoklady:

občanství v ČR, bezúhonnost, organizační schopnosti, komunikativnost, odpovědnost, časová flexibilita, práce s PC, jazykové schopnosti

splnění předpokladů stanovených zákonem č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve st. orgánech a organizacích

vysokoškolské, popř. úplné středoškolské vzdělání

minimálně 3letá praxe jako vedoucí zaměstnanec nejlépe v oblasti kultury

Možnost využívání služebního bytu (1+1).

Písemné přihlášky zasílejte do 13. 6. 2003 na adresu Městský úřad, Náměstí 70, 382 41 Kaplice. Přihláška musí obsahovat jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis. K přihlášce zašlete profesní životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

starosta města F. Jiskra


Hořící strom nebyl dílem KIC

  Slet čarodějnic, Kaplice, 30. dubna 2003
V podvečer 30. dubna se na kaplickém náměstí a posléze i na Suchém vrchu nad temnící se Kaplicí slétly čarodějky, čarodějničtí učňové, lidé a všelijaké další bytosti. Děti se při čekání na lampiónový průvod utkaly v malých čarodějnických soubojích a krátce před osmou večer se sáhodlouhý průvod s lampióny vydal na kopec nad město. Na louce na vrchu vyšlehla vatra, která závratnou rychlostí spolkla ve svých plamenech malou čarodějnici, vyslanou na slet dětmi z výtvarného kroužku DDM a než se stačil vítr pořádně prohnat hořící hranicí, na potemnělém nebi se rozzářila první světlice ohňostroje. Děti nadšeně výskaly a jejich krátkou noční diskotéku vystřídala produkce kaplické kapely SAXES a bigbeatová ŽIVÁ HUDBA z Holubova. Stínem akce se ovšem stalo sežehnutí břízy na Suchém vrchu. Okázalé pyrotechnické divadlo s čarodějnicí měl na svědomí místní ochotnický soubor pod vedením pana Anderleho.

Kulturní a informační centrum děkuje za výraznou pomoc při organizování panu Toncarovi a DDM, dobrovolným hasičům i Hasičskému záchrannému sboru, paní Pavlisové a REPRO CENTRU za sponzorský dar do dětských soutěží, manželům Prommerovým, panu Nebáznivému a především je třeba poděkovat Davidu Liškovi, který koordinoval spolu s KIC celou akci.


Výzva všem chovatelům

Na základě upozornění spoluobčanů a kontroly veřejných prostranství vyzýváme všechny chovatele drobného domácího zvířectva (psů a koček), aby neprodleně odstraňovali nečistoty způsobené tímto domácím zvířectvem na veřejných prostranstvích. Protože veřejné prostranství opakovaně znečišťují zejména psí exkrementy a roznášením těchto exkrementů obuví dochází k porušování hygienických a zdravotních zásad, upozorňujeme na platnost vyhlášky č. 1/1999 o zajištění ochrany veřejného pořádku při chovu domácího, drobného a hospodářského zvířectva a při chovu nebezpečných a exotických druhů zvířat. Tato vyhláška byla schválena Zastupitelstvem města Kaplice dne 29. 3. 1999 a nabyla účinnosti ode dne vyhlášení tj. 10. 5. 1999.

Působnost této vyhlášky je uvedena v Článku 1 odst. 2 a vztahuje se na obvod města Kaplice, který je vymezen těmito katastrálními územími: Kaplice, Mostky, Blansko u Kaplice, Pořsšín, Hradiště u Kaplice. Článek 2 této vyhlášky upravuje všeobecné podmínky pro chov výše uvedených zvířat. Článek 3 této vyhlášky upřesňuje podmínky evidence zvířat (psů) a vymezuje povinnosti chovatele v zájmu zachování hygieny, čistoty, ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti a nerušeného občanského soužití při chovu zvířat. Upozorňuji v tomto článku 3 ma odstavec 2 písmeno c, d, kde chovatel musí dbát, aby zvíže neznečišťovalo společné prostory Působnost této vyhlášky je uvedena v Článku 1 odst. 2 a vztahuje se na obvod města Kaplice, který je vymezen těmito katastrálními územími: Kaplice, Mostky, Blansko u Kaplice, Pořešín, Hradiště u Kaplice. Článek 2 této vyhlášky upravuje všeobecné podmínky pro chov výše uvedených zvířat. Článek 3 této vyhlášky upřesňuje podmínky evidence zvířat (psů) a vymezuje povinnosti chovatele v zájmu zachování hygieny, čistoty, ochrany veřejného pořádku, bezpečnosti a nerušeného občanského soužití při chovu zvířat. Upozorňuji v tomto článku 3 na odstavec 2 písmeno c, d, kde chovatel musí dbát, aby zvíře neznečišťovalo společné prostory obytných domů, chodníky, portály obchodů, potravinářské stánky, veřejná zařízení (telefonní budky, reklamní tabule, poutače, květinové vázy, osvětlovací stožáry, pískoviště, dětská hřiště apod.), aby neznečišťovalo květinové záhony a trávníky ve veřejných sadech a ostatní veřejná prostranství a je povinen neprodleně psem nebo jiným zvířetem způsobenou nečistotu odstranit. Článek 4 této vyhlášky vymezuje podmínky chovu drobného hospodářského zvířectva. Článek 5 upravuje podmínky chovu kožešinového zvířectva, chov hospodářských zvířat, chov nebezpečných a exotických druhů zvířat. Článek 6 obsahuje společná ustanovení. Článek 7 je zaměřen na kontrolní činnost a sankce při porušování této vyhlášky.

V rozpočtu Města Kaplice na rok 2003 je schválená částka 15 000,- Kč na nákup košů na psí exkrementy a dále je zde částka 40.000,- Kč na vybudování psích záchodků na sídlištích a na úklid.

Vážení chovatelé přispějte svým chováním a přístupem k tomu, aby Kaplice byla čistým a upraveným městem.


O Z N Á M E N Í

o době a místě konání referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii

Starosta města KAPLICE podle § 21 zákona č. 114/2003 Sb., o provádění referenda o přistoupení České republiky k Evropské unii a o změně některých zákonů (zákon o provádění referenda) oznamuje :

1.  Hlasování v referendu o přistoupení České republiky k Evropské unii se uskuteční
  dne 13. června 2003 od 14.00 do 22.00 hodin
  dne 14. června 2003 od 8.00 do 14.00 hodin
 
2.  místem konání referenda
 
 
v okrsku č. 1
je místnost pro hlasování MATEŘSKÁ ŠKOLA, ULICE 1. MÁJE čp. 771
pro oprávněné občany bydlící:   v ulici 1. máje čp. 758-763, 764-769, 771-775 a osadách Hubenov a Rožnov
 
v okrsku č. 2
je místnost pro hlasování MATEŘSKÁ ŠKOLA, ULICE 1. MÁJE čp. 771
pro oprávněné občany bydlící:   v ulici Míru čp. 744-757, 366, 1. máje čp. 776-777 a v osadě Žďář čp. 17 a 19
 
v okrsku č. 3
je místnost pro hlasování KLUB DŮCHODCŮ, ČESKOBUDĚJOVICKÁ ULICE čp. 448
pro oprávněné občany bydlící:   na sídlišti Na vyhlídce čp. 514-530, 541-543
 
v okrsku č. 4
je místnost pro hlasování ŠKOLNÍ JÍDELNA ul. Gen. FANTY čp. 446
pro oprávněné občany bydlící:   na sídlišti Na vyhlídce čp. 496-513
v ulici Českobudějovické část čp. 79, 264-265, 267-272, 281-285, 287, 288, 300, 306, 307, 313, 317, 321, 326, 329, 374, 396
Malšské údolí čp. 113, 187-189, 252, 273-277, 301, 344, 531-540, 648-664, 743, 849
 
v okrsku č. 5
je místnost pro hlasování HASIČSKÁ ZBROJNICE BLANSKO
pro oprávněné občany bydlící:   v osadách Blansko, Hradiště
 
v okrsku č. 6
je místnost pro hlasování SLOVANSKÝ DŮM, NÁMĚSTÍ čp. 41
pro oprávněné občany bydlící:   Bělidlo čp.72, 101, 102, 111, 114, 118, 180, 642
Pohorská - část, Šumavská, Jabloňová, Zahradní, Luční, Okružní, K Zámečku
v osadách Mostky, Dobechov, Květoňov
 
v okrsku č. 7
je místnost pro hlasování SLOVANSKÝ DŮM, NÁMĚSTÍ čp. 41
pro oprávněné občany bydlící:   v ulici Českobudějovická čp. 12, 13, 24, 26-34, 38-40, 312, 335, 359, 448, 741,
Dlouhá, Pivovarská, Pobřežní, K Malši, Horská, Nové domovy, Novohradská, Široká, Tržní, Masná, Kostelní, Bělidlo - část, Linecká čp. 1-4, 20-23, 216-220, 305, 332, 333, 336, 337, 343, 345, 348-358, 360, 368, 373, 389-392, 413-415, 427, 432, 843, Nové Domky čp.339, 634, 637, 643, Náměstí, Farské náměstí, Pohorská část čp. 104, 121, 122, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 149, 289, 302
 
v okrsku č. 8
je místnost pro hlasování INFOCENTRUM, LINECKÁ ULICE čp. 434
pro oprávněné občany bydlící:   Linecká 230, 304, 310, 318, 383-386, 400, 404, 439, 457, 458, 484-488, 644, 647, 816-829, 851-855, 857
Omlenická, Nové Domky, Bezručova, Gen. Fanty, Školní, SNP, Březová, Lipová
Samoty čp. 253, 262, 328, 435, 850
 
v okrsku č. 9
je místnost pro hlasování KLUBOVNA POŘEŠÍNEC
pro oprávněné občany bydlící:   v osadách Pořešín, Pořešínec, Rozpoutí, Žďár (bez čp. 17 a 19)
 
3. 

Místem, kde se oprávnění občané mohou seznámit s textem smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii je Městský úřad Kaplice kancelář informatiků - I. patro vpravo, Infocentrum města a Městská knihovna. (od 23. 5. 2003)

 
4. 

Oprávněnému občanovi bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem).

 
5. 

Hlasovací lístek bude oprávněnému občanovi předán v místnosti pro hlasování. Oprávněný občan hlasuje tak, že na hlasovacím lístku v příslušném rámečku označí křížkem svoji odpověď na položenou otázku.

V Kaplici dne 12. 5. 2003 Ferdinand Jiskra, starosta města


U S N E S E N Í
z 5. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 28. dubna 2003

Zastupitelstvo města po projednání:

I.    s c h v a l u j e

*

prodej pozemků p.č. 76/24 o výměře 42 m2 a p.č. 76/27 o výměře 125 m2 v k.ú. Pořešín Zemědělskému družstvu Netřebice za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej pozemků p.č. 591/6, 591/7, 591/8 k.ú. Kaplice firmě ZEMAV Rybník s.r.o. za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem - splátkový kalendář kupní ceny nebyl schválen

*

prodej pozemku p.č. 141/2 k.ú. Mostky o výměře 97 m2 Petru Koschantovi, bytem Mostky 9 za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej části pozemku p.č. 1828/2 k.ú. o výměře cca 700 m2 (přesná výměra po zaměření) k.ú. Mostky Marii Brnkové, bytem Kaplice 308 za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej pozemků p.č. 9/1 o výměře 140 m2 a p.č. 9/2 o výměře 59 m2 k.ú. Mostky manželům Boženě a Josefu Koschantovým, bytem Mostky 9 za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje části pozemku p.č. 852/19 o výměře cca 10 m2 (přesná výměra po zaměření) za cenu min. 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem - současně se ruší prodej tohoto pozemku manželům Šafránkovým, Kaplice 545

*

revokaci usnesení Zastupitelstva města Kaplice ze dne 19. 11. 2001 týkající se prodeje pozemku p.č. 1072 k.ú. Kaplice o výměře cca 70 m2 za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem manželům Theierovým, bytem Kaplice 473 a schvaluje prodej uvedeného pozemku za stejných podmínek pouze Marii Theierové, bytem Kaplice 473

*

úhradu částky 10.800,- Kč Ludmile Táchové, bytem Kaplice 269 jako kompenzaci za neoprávněně prodaný pozemek p.č. 1611/1 k.ú. Kaplice o výměře 161 m2

*

použití finančních prostředků z hospodářské činnosti města ve výši 700.000,- Kč na zaměření a zpracování geometrických plánů lesních a ostatních pozemků v k.ú. Žďár (převod ze státu na obce)

*

bezúplatný převod majetku Jihočeského kraje Městu Kaplice - pozemky p.č. 1539 o výměře 448 m2, p.č. 1540 o výměře 456 m2, p.č. 1541/1 o výměře 3874 m2 v k.ú. Kaplice (objekty býv. internátu OA a Gymnázia Kaplice, včetně ostatní plochy oddělené GP č.1423 - 13/2003 ze dne 6. 2. 2003)

*

zprávu o hospodaření Města Kaplice za rok 2002 s hospodářským výsledkem - přebytek ve výši 1,899.401,63 Kč

*

čerpání závazných limitů, hospodaření s fondy - fond rezerv a rozvoje, sociální fond, fond rozvoje bydlení

*

výsledek hospodaření za hospodářskou činnost Města Kaplice - zisk po zdanění ve výši 1,740.989,59 Kč přidělit do fondu hospodářské činnosti s tím, že středisko bytového hospodářství spravované Správou domů města Kaplice s.r.o. odvede výsledek hospodaření za rok 2002 ve výši 624.431,46 Kč na účet hospodářské činnosti města

*

výsledky hospodaření příspěvkových organizací Města Kaplice za rok 2002 a nařizuje odvod hospodářského výsledku ZŠ Omlenická. ZŠ Školní, Školní jídelně Školní ul., Školní jídelně Fantova ulice, MŠ Nové domovy a MŠ Nové Domky hospodářský výsledek ponechat, Kulturní a informační centrum Kaplice schodek uhradit v roce 2003. Současně zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření Města Kaplice za rok 2002 provedenou společností Audit Korrekt s.r.o. Praha 10

*

Vyhlášku Města Kaplice č. 1/2003 o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku tak, jak byla předložena

*

Realizační program Zastupitelstva města Kaplice na období let 2002-2006

*

zachování Kulturního a informačního centra Kaplice ve stávající organizační struktuře, tj. příspěvková organizace města

*

zrušení příspěvkové organizace Základní škola Omlenická čp. 436 v Kaplici ke dni 31.7.2003

*

provedení oprav koupaliště - plochy ke slunění s možností koupání v rozsahu do 395.000,- Kč a provedení monitorování kanalizace v lokalitě Malšské údolí - městský park s tím, že krytí vynaložených nákladů bude řešeno rozpočtovou změnou předloženou ke schválení příštímu zasedání zastupitelstva města

*

vybudování přípojek inženýrských sítí na hranici pozemku manželů Mikešových, z důvodu zjištěné skutečnosti, že zakoupili pozemek, který není napojen na žádné inženýrské sítě - investor napojení Město Kaplice

II.     s o u h l a s í

*

se vstupem Města Kaplice se svými pozemky do honebního společenstva Hradiště

III.     o d k l á d á

*

projednání obecně závazné vyhlášky Města Kaplice o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na podzimní zasedání zastupitelstva města

*

rozhodnutí ve věci prodeje části pozemku p.č. 1801 v k.ú. Mostky a pověřuje odbor majetku MěÚ Kaplice doložením dostatečných podkladů k projednání žádosti

IV.     p o v ě ř u j e

*

odbor majetku MěÚ Kaplice jednáním s majiteli chat v lokalitě „U soutoku" o možnosti koupě pozemků ve vlastnictví Města Kaplice za těchto podmínek:
a)  pod chatami za cenu 50,- Kč/m2 + okolo chat 10,- Kč/m2+ náklady spojené s prodejem
b)  pod chatami za cenu 500,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem a okolo chat pronájem ve výši 5,- Kč/m2 za rok

*

vedení Města Kaplice jednáním s majiteli domu čp. 565 v Omlenické ulici ohledně řešení příjezdu na pozemek p.č. 1162 k.ú. Kaplice

V.     z a m í t á

*

na základě objasnění této problematiky odborem školství, kultury a tělovýchovy a odborem sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Kaplici poskytnutí finančního příspěvku na osobní asistentku pro syna p. Věry Drljačové.

Ferdinand Jiskra
starosta města
Josef Kaloš
místostarosta


Waldorfská škola

Občanské sdružení "Náruč a bezpečí - w. mateřská škola" Vás srdečně zve v úterý 3. června od 18.00 hod. na setkání ve Štajnerově domě, Latrán, Český Krumlov "Přirozená péče nejen o dětskou pokožku". Lektorem bude paní Marie Šulová, odborník v přirozené péči o tělo a duši přírodními produkty firmy Weleda a Wala. Vstupné 60,- Kč.

Kontakt : M. Vudyová: 380 715 400, 380 729 147


Historie Kaplice

Cech krejčích v Kaplici

Doba vlády Viléma z Rožmberka byla dobou, kdy na rořmberském dominiu dochází k mohutnému rozvoji cechů ve všech rožmberských městech. Vilém z Rožmberka v době svého vládnutí v létech 1551 až 1592 vydal 119 cechových privilegií, z toho tři i pro Kaplici. Bylo to zřízení samostatných cechů krejčích, pekařů a koželuhů. Cech krejčích pro Kaplici z roku 1561 je druhý nejstarší cech v Kaplici po soukenících, o kterých jsem již psal. Oblečení působilo lidem starosti již od pravěku, ale doba „co na sebe" přišla až tehdy, kdy se oděvy začaly zhotovovat z tkaných látek. Oblečení se dlouho pořizovalo podomácku a teprve později, s rostoucími nároky a požadavky, se objevila móda a s ní i krejčí. Existovali jako „volné řemeslo", a v dílně býval většinou mistr, tovaryš a učeň.

Kaplické krejčovské privilegium z roku 1561 je uloženo v třeboňském archivu a mimo článku věnovanému náboženství, obsahuje několik základních okruhů. Značný prostor je věnován vnitřnímu mechanismu fungování cechu. Skládá se z podmínek vstupu do cechu, volby cechmistrů, skládání počtů, práv a povinností tovaryšů a je zde i článek týkající se hanění cechu. V druhém okruhu jsou „normativy" krejčovské práce s výslovným zákazem práce v sobotu a v neděli. Je zde i nařízení, že mistři krejčí nesmějí chodit v štukovaném rouchu a mají vyrábět pouze šaty z jednoho druhu látky, ze sukna „jednostejného". Byl zde i zákaz šití oděvů ze starého sukna. Třetím okruhem privilegia bylo mílové právo, kde zhruba v sedmikilometrovém okruhu od Kaplice nesměl být žádný krejčí. „Nemá být dovoleno žádnému krejčímu v okolí a ve vesnicích na jednu míli od Kaplice, aby vykonávali řemeslo." Obdobných krejčovských cechů vydal Vilém z Rožmberka dvanáct. Například v roce 1568 pro Velešín a v roce 1572 pro Nové Hrady.

V čele krejčovského cechu v Kaplici stáli volení dva cechmistři, kteří skládali přísahu. Zejména dbali na kvalitu práce mistrů a byli za ní odpovědni konšelům v městské radě. Předsedali valným hromadám cechu, kde se řešily přestupky jednotlivých členů cechu. Doslova se zde píše: „Budíž zařízeno, aby se počestné řemeslo krejčích každý kvartál v roce scházelo u své cechovní pokladnice a aby téhož dne každý z nich vložil do cechovní pokladnice jeden bílý groš..." Zároveň měli cechmistři na starosti cechovní truhlici, ve které byly uloženy finanční prostředky krejčovského cechu. Ve věcech, které se týkaly krejčovského řemesla, měli také určitou soudní pravomoc nad členy cechu a dbali na to, zda cechovní mistři vedou řádný a mravní život. Vstup do cechu byl podmíněn zkouškou, aby se do cechu nedostal někdo, kdo by řemeslu dělal ostudu. Bylo stanoveno, že mistrovské dílo může být „občanský oblek nebo plášť pro kočího a koňská přikrývka." Uchazeč musel být kaplickým měšťanem a s „poctivým původem", tedy z manželského lože. Dále musel předložit výuční list a potvrzení o dvouletém „vandrování" po vyučení. V neposlední řadě musel zhotovit „mistrovské dílo", kterým dokazoval, že své krejčovské řemeslo opravdu umí. V privilegiu se tato ustanovení uzavírají takto: „Ti kteří budou přijati, musí do pokladnice cechu vložit půl kopy grošů českých a dalších půl kopy grošů českých na propití."

Při nástupu do dílny k mistru krejčovskému se museli tovaryši prokázat, že jsou již vyučení. Když byl krejčovský tovaryš přijat mistrem, byl povinen pracovat v létě od východu do západu slunce. Zimní práce začínali tovaryši v říjnu a v ten den předložila mistrová k jídlu pečeni. Protože se jedla při svíčkách, vznikl pro ní název „svíčková". Odtud se zřejmě traduje toto oblíbené jídlo dodnes. Tovaryš dostával podle privilegia stravu, nocleh a osm krejcarů týdně. Nejníže v cechovním řádu byli učedníci. Učební doba byla čtyřletá a krejčovského mistra musel poslouchat každý učedník bez odmlouvání. „Jestliže mistr řemesla chce přijmout učedníka, má to oznámit celému cechu a při otevřené pokladnici odpřísáhnout, že bude učně po čtyři roky učit a rovněž přislíbí, že jako mistr mu všechno dá a nezůstane nic dlužen. Při přijetí i při propuštění poskytnou mistr i učedník krejčovskému cechu pohoštění na znamení, že budou spolu dobře vycházet." Na konci učení jej cechmistr poučil, jak se má jako tovaryš chovat, aby pracoval poctivě a nedělal krejčovskému řemeslu ostudu. Když učedník složil slib, byli dotázáni i ostatní tovaryši, zda ho přijímají mezi sebe. Tak se učedník stal tovaryšem a dostal výuční list. Učedník dostával také stravu, nocleh a čtyři krejcary týdně. Jestliže však učedník opustil během učení mistra, byl povinen zaplatit mistrovi deset zlatých.

Snad vás zaujmou i články, které říkají: „Budiž všemi krejčovskými řemeslníky v našem městě Kaplice, jakož i všemi jejich potomky držen jejich výroční svátek, kdy pilně půjdou do kostela a vyslechnou kázání s velkou pobožností a setrvají na modlitbách. Ti však, kteří se toho nezúčastní, budou potrestáni odvedením pokuty do pokladnice cechu ve výši jedné libry vosku, pokud se nebudou účastnit slavnostní bohoslužby krejčovského cechu podle zvyku." Já jen dodám, že libra byla setina centýře, vážila 56 dekagramů a dělila se na 32 lotů. „Jestliže se některý mistr řemesla při otevřené pokladnici neuctivě vyjadřuje, dopouští se urážek slovy nebo zbraní, rve se, hádá se, strká nebo činí jiná grobiánství, ten má být do vyšetření celého případu potrestán. Součástí privilegia bylo i stanovení cechovní pečeti. Bylo určeno, že „mají se užívat dva zkřížené parohy. Jeden bílý a druhý červený. Nalevo bílý a napravo červený. „červený na bílém poli a bílý na červeném poli. Tak mají být malovány..."

František SchusserLinecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2003-06.htm on line 507

Vstupenky je možno zakoupit týden dopředu.
Pokladna je otevřena 1 hodinu před promítáním.


Program DDM Kaplice

2. - 6. 6.    KOMU PATŘÍ BRÝLE
     - pro děti ze ZÚ

2. 6.    "ZÁVĚREČNÁ" - ZÚ KUŘÁTKA

4. 6.    DĚTSKÝ DEN
     - pro děti ze ZŠ a MŠ Bujanov a Rožmitál na Šumavě

12. 6.    STŘÍPKY ŠTĚSTÍ
     - soutěž pro ŠD

18. 6.    CROSS - 2. ročník
     - pro ZŠ, od 14.30 hod. Blanský vrch

25. 6.    ZÁVODY NA CYKLOTRIÁLECH
     - pro ZŠ, od 14.30 hod. Blanský vrch

Vyhlašujeme soutěž pro děti i rodiče "O nejkrásnější a nejvzdálenější prázdninový pozdrav". Své pozdravy zasílejte na adresu: DDM Kaplice, Kostelní 128, Kaplice 382 41. Nezapomeňte na pohlednici připsat jméno, příjmení, školu a třídu, popřípadě adresu. Vítězové budou odměněni!
Nabízíme poslední volná místa na LETNÍM TÁBOŘE V DESKÁCH, který bude probíhat mezi 5. a 12. 6. 2003. Na programu jsou hry, sportovní soutěže, turistika, koupání, výlety, zábava,...
Ubytování v chatkách, stravování 5x denně. Cena: 1 100,- Kč.
Informace a přihlášky v kanceláři DDM Kaplice, Kostelní 128, tel.: 380 313 009.


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc červen 2003

3. 6. 12 km
DO ŘÍMOVA NA KŘÍŽOVOU HORU

Odjezd autobusem v 7.55 hod. do Krasejovky.
Trasa: Z Krasejovky na žlutou - Římovský rybník - Římov - křížová cesta. Zpět po žluté do Velešína a dále autobusem.


 
10. 6. 11 km
Z HORNÍHO DVOŘIŠTĚ DO DOLNÍHO DVOŘIŠTĚ

Odjezd autobusem v 10.00 hod. na vlakové nádraží Kaplice. Dále vlakem do Horního Dvořiště.
Trasa: Z Horního Dvořiště po cykloturistické trase do Dolního Dvořiště.


 
17. 6. 12 km
SPOLEČNÝ HROB U NETŘEBIC - VÝHEŇ

Odjezd autobusem v 8.20 hod. na vlakové nádraží Kaplice.
Trasa: Z kaplického vlakového nádraží k památníku u Netřebic - Výheň - Rozpoutí - Pořešín - Pořešínec - Žďár.


 
24. 6. 14 km
PŘES VYŠNÝ DO ČERVENÉHO DVORA

Odjezd autobusem v 8.20 hod. do Č. Krumlova.
Trasa: Č. Krumlov - Vyšný - po žluté nad Vyšným - cyklotrasou do Červeného Dvora.


V případě nepříznivého počasí budou trasy výletů změněny.


KULTURNÍ NABÍDKA
na červen

10. 6. út. koncert
NEZMAŘI

Koncert k 25. výročí známé jihočeské folkové skupiny.

Kulturní dům, 19.30 hod. Vstupné 70,- Kč

 
28. 6. so.  
PETROPAVLOVSKÁ POUŤ

Stánkový prodej, doprovodný kulturní program.

Náměstí, Kulturní dům  

 

Kaplický Zpravodaj. Vydalo KIC Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice
tel.: 380/311388, nákladem 3000 výtisků, e-mail: ic.kaplice@quick.cz.
Registrováno u OkÚ pod reg. zn. 330396, uzávěrka 20. 5. 2003.
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov.
Odpovědný redaktor: M. Špičáková Bc.,
redakční rada: Z. Langová, J. Oto, H. Jelenová.
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a.s.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412