2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

leden 2004 - Číslo 1 - Ročník VIII.


Starostův sloupek

Vážení spoluobčané, v pravidelném a hlavně pevně daném cyklu se přiblížily svátky vánoční. Není jiného ročního času přinášejícího do našich domovů tolik dětské poezie a s ní krásu svátečních okamžiků. Vždyť se každý z nás svým způsobem těší na Ježíškovo zvonění, tak typický symbol českých vánoc.

Nekonečnou a nikdy nezodpovězenou otázkou zůstává, proč tato atmosféra poměrně po krátké době odezní a dále nás neprovází ve dnech všedních. Co v nás nastartovává výrazné uplatňování vlastního ega, zlobu a mnohdy násilí ?

Přejme si, aby toho nedobrého bylo v našem bytí co nejméně a aby duchovní poselství vánoc nás ovlivňovalo trvale.

Jménem svým a jménem všech zaměstnanců městského úřadu přeji pohodové svátky, klidný a ve zdraví prožitý rok 2004.

Ferdinand Jiskra, starosta


Významné dny v historii Kaplice

Co si v Kaplici budeme připomínat v roce 2004

500 let
uplynulo od roku 1504, kdy byl zřízen špitál Sv. Martina. Ve špitále se pečovalo o staré, nemocné a chudé občany. Špitál byl podporován bohatými měšťany a Rožmberky. Stál na dnešním Farském náměstí v místech památníku F. Kindermanna.

475 let
uplynulo od roku 1529, kdy Ferdinand I. potvrdil městu všechny předcházející výsady a práva. Nové právo se týkalo výročních trhů. V tomto roce byla též založena poštovní stanice.

390 let
uplynulo od roku 1614, kdy byl potvrzen první záznam o kaplické škole. Škola však byla ve městě již dříve.

135 let
uplynulo od roku 1869, kdy ve městě vznikla Národní jednota pošumavská. Tato organizace sdružovala občany české národnosti a jejím cílem bylo hájit práva české menšiny proti německé většině. Za členství v NJP byli občané české národnosti často německými podnikateli šikanováni.

85 let
uplynulo od roku 1919, kdy ve městě a okrese začala pracovat československá státní správa. Politický okres Kaplice se tehdy skládal ze soudních okresů Kaplice, Vyšší Brod a Nové Hrady. V tomto roce začala pracovat i první česká škola.

75 let
uplynulo od roku 1929, kdy 11. února ráno byla naměřena teplota -42 °C.

70 let
uplynulo od roku 1934, kdy byla otevřena německou tělovýchovnou jednotou Turnhalle (tělocvična - dnešní kino).

70 let
uplynulo od roku 1934, kdy byla naposledy opravena kašna - původní pranýř z roku 1646. Za okupace byla kašna přemístěna ze středu náměstí do dnešních míst.

60 let
uplynulo, kdy v roce 1944 dne 9. prosince bylo na odbočce do Zdíků zavražděno kaplickými občany Lindemayerem a Strasserem pět amerických letců posádky Boeingů B-17G.

55 let
uplynulo od 19. 5. 1949, kdy byla zahájena výroba v n.p. Motor v bývalé budově německé firmy Simon - velkoobchod zeleninou a potravinami. Zároveň byl v objektu položen základní kámen k výstavbě haly, která za pomoci dobrovolných brigád a vojáků byla dokončena za sedm měsíců.

40 let
uplynulo od 30. 8. 1964, kdy byl slavnostně otevřen nový školní areál ve Fantově ulici. Skládá se ze šesti objektů, to je dvou učebních pavilonů, stravovny, pavilonu polytechnických učeben, pavilonu tělocvičny a spojovacích chodeb. Hlavním stavbyvedoucím byli Bořivoj Veltrubský a později Jiří Theier. Technický dozor vykonával Jan Pařízek. Stavba trvala tři roky.

35 let
uplynulo od 16. dubna 1969, kdy byl položen základní kámen nového strojírenského závodu na výpadovce směrem do Českých Budějovic. V té době se již jednalo o delimitaci n.p. Motor k n.p. Jihostroj Velešín. Závodu byl později za hospodářské výsledky propůjčen Řád práce (nemalou roli sehrál v krátké historii závodu tehdejší ředitel Ing. Zikeš). Závod měl vlastní zdravotní středisko, rehabilitační středisko, závodní stravování, rekreační středisko se 75 lůžky v 17ti chatách, zajišťoval zimní rekreaci v Deštném v Orlických horách, měl rekreační zařízení v bulharském Acheloji, zajišťoval rekreaci v Jugoslávii, SSSR, Maďarsku a NDR. Měl 236 podnikových bytů, 3 ubytovny s 228 lůžky, mateřskou školu s 55 místy a poskytoval práci cca 1.000 zaměstnancům.

Záboj Čampula


Řidičské průkazy

Evidence v Č. Krumlově - od 15. 12. 2003 zavřena !

Od 15. prosince 2003 nebude v provozu evidence motorových vozidel a řidičských průkazů v Českém Krumlově. Budou vyřizovány jen nutné případy ztrát a odcizení řidičských průkazů a to od 22. do 31. 12. 2003.

Od 5. ledna 2004 bude veškerá agenda spadat pod MěÚ Kaplice a bude vedena na nově zřízeném pracovišti v Kaplici, Linecké ulici (budova odboru sociálních věcí a úřadu práce).

Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kaplice


Stavební řízení

Pro stavby, změny, opravy a údržbu staveb platí zákon č. 50/1976 Sb. - Stavební zákon ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek. Dalšími důležitými předpisy jsou následující vyhlášky Ministerstva místního rozvoje č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, č. 131/1998 Sb. o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci a č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Stavebního zákona.

Každý občan, který chce provádět nějaké stavební úpravy a stavby, nemá vždy možnost, čas a chuť tyto vyhlášky studovat. Proto Vám nabízíme, abyste navštívili Stavební úřad (odbor výstavby, památkové péče a územního plánování) a poradili se s příslušným referentem, který řeší problematiku oblasti nebo vedoucím odboru, jaké doklady, projekty či vyjádření orgánů státní správy a správců inženýrských sítí k nové stavbě, rekonstrukci či opravě stavby stávající, potřebujete.

Úřední dny jsou v pondělí a ve středu od 8.00 do 11.30 hodin dopoledne a od 13.00 do 17.00 odpoledne. V těchto úředních dnech máte 95% jistotu, že na Radnici zastihnete příslušného referenta (jsou i případy nemoci nebo dovolené).

Vzhledem k faktu, že jsou občané, kteří mají zrovna v tyto dny takové pracovní či osobní povinnosti, které jim brání úřední dny dodržet, je samozřejmě možnost si telefonicky domluvit schůzku i mimo tyto úřední dny. Tato dohoda o návštěvě je nezbytně nutná hlavně proto, že mimo úřední dny se jednotliví referenti či vedoucí odboru mohou pohybovat v terénu, tzn. na různých místních šetřeních, zahajovat řízení či provádět kolaudace.

„Černé“ reklamy
V současné době spočívá největší problém v osazování „černých“ (nepovolených) reklam bez jakéhokoliv ohlášení. Upozorňuji, že osazení reklamy, která je větší než 0,6 m2 tzn. (60x10 cm) a která není označením provozovny ve smyslu Živnostenského zákona, podléhá schvalování Stavebním úřadem i mimo památkovou zónu či památkově chráněné objekty. A řídí se §71, odst. a), b), c) Stavebního zákona.

Opravy stávajících staveb
Dalším výrazným problémem je problematika oprav stávajících staveb, výměn střešní krytiny, stávajících oken a podobně. Pokud se jedná o změnu materiálů, členění oken, jiné barevnosti, upozorňuji, že se jedná o problematiku, která podléhá ohlášení stavby (opravy, udržovacích prací apod.)

Pokud přitom dochází k zásahům do nosné konstrukce stavby, jedná se o problematiku, vyžadující Stavební povolení se všemi náležitostmi, jako pro stavbu novou.

Rekonstrukce bytových jader, bourání příček
Stavební povolení také vyžadují rekonstrukce bytových jader (hlavně panelové domy), kde může změnou konstrukce jádra a osazením nových zařizovacích předmětů dojít k nadměrnému přitížení stávajících panelů a poškození stavby. Upozorňuji také na problematiku bourání příček uvnitř dispozice. Zdánlivě nenosná příčka může být v případě, že tyto příčky na sebe navazují v jednotlivých patrech, součástí systému zavětrování celé stavby a její vybourání bez statického posudku může mít katastrofální následky.

Důležitý je v neposlední řadě také výběr projektanta - doporučuji Vám využít služeb autorizovaných projektantů ať se jedná o techniky, inženýry nebo architekty. Tito projektanti jsou totiž, jak vyplývá z jejich členství v profesních komorách ČKAIT nebo ČKA, pojištěni proti případným chybám či skutečnostem, které se v dokumentaci nedaly třeba úplně předvídat.

Podobných případů je jistě mnohem více a proto Vám, občané znovu nabízím, abyste dříve, než se rozhodnete a začnete provádět jakékoliv stavební práce, se přišli poradit o postupu na Stavební úřad, kde Vám všichni rádi pomohou !

Vypracoval: Ing. arch. Petr Vološčuk,
pověřený vedením Stavebního úřadu


Malí umělci zdobí KIC

Výzdoba v kaplickém kulturním a informačním centru

Kulturní a informační centrum Kaplice děkuje ZŠ Fantova, ZŠ Školní, Základní umělecké škole a Zvláštní škole v Kaplici za výzdobu kina, infocentra a kulturního domu. Děti s učitelkami se postaraly o ozdoby nejen na vánoční stromky, ale i výzdobu předsálí kina a kulturního domu. Vyrobily pro nás velké množství rozličných barevných a zajímavých závěsných ozdob, desítky andělíčků, sněhuláků, vločky, pestré vánoční řetězy, zvonečky, apod. Ukazuje se tu, jak bohatou fantazii měli tvůrci při jejich vyrábění, jaká je jejich zručnost a výtvarný cit. Zároveň je to viditelným důkazem, jak výrazně se zlepšila spolupráce se školami, spolupráce, která tu v posledních letech v takové míře chyběla. Učitelé chodí sami s nápady, nejen na výzdobu a představení pro děti, ale i nápady, jak vylepšit kulturu v Kaplici. Vedení všech základních, umělecké i mateřských škol nám vycházejí maximálně vstříc. Tímto poděkováním bychom chtěli dát na vědomí, jak si této spolupráce ceníme.

KIC KapliceLinecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689


Warning: mysql_numrows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/localhost/htdocs/ois1g/cz1250/aktual/region/t_kapzpr2004-01.htm on line 255

Vstupenky je možno zakoupit týden dopředu.
Pokladna je otevřena 1 hodinu před promítáním.


KULTURNÍ NABÍDKA
na leden

16. 1. pá.
PLES CHOVATELŮ
Slovanský dům, 19.00 hod.  

 
17. 1. so.
DISCOPLES
Pořádá FK Spartak Kaplice
Sál kulturního domu, 22.00 hod.  

 
17. 1. so.
PLES LESŮ KAPLICE
Slovanský dům, 19.00 hod.  

 
23. 1. pá.
PLES DŮCHODCŮ
Slovanský dům, 15.00 hod.  

 
24. 1. so.
MATURITNÍ PLES SOU KAPLICE
Slovanský dům, 19.00 hod.  

 
31. 1. so.
MATURITNÍ PLES OA5
Sál kulturního domu, 19.00 hod.  

 
Každou sobotu - vyjma sobot, kdy se konají v sále kulturního domu plesy
DISCO
Dancing maratón, tanečnice / tanečníci, soutěže
Sál kulturního domu, 22.00 hod.  

 

Poznámka: Časy začátků plesů, konaných ve Slovanském domě, jsou pouze orientační, přesné údaje budou zveřejněny na plakátech.

Na únor v Kině Kaplice připravujeme :
1. a 2. MEZI NÁMI DĚVČATY
4. a 5. TERMINÁTOR III
a dále KAŠLU NA LÁSKU, NEPRŮSTŘELNÝ MNICH, KDYSI DÁVNO V MEXIKU, MAZANÝ FILIP, KAMEŇÁK II, JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI

Kulturní a informační centrum Kaplice
přijme správce (údržbáře) objektů
Požadujeme: vyučen, nejlépe elektrikář nebo zámečník,
pokud možno z Kaplice, praxe v oboru vítána

Dále hledáme dva externí spolupracovníky:
zvukař a osvětlovač

Zájemci navštivte od 8.00 do 18.00 hodin infocentrum
(budova městského kina), osobní jednání nutné

Dlouhodobě pronajmeme
propagační zasklenou plochu
asi 80 x 80 cm na autobusovém nádraží v Kaplici.
Informace získáte na infocentru tel. 380 311 388

UPOZORNĚNÍ
Městský úřad Kaplice oznamuje, že do 31. prosince t.r. přijímá žádosti o dotace na činnost zájmových neziskových organizací v roce 2004. Formulář s pravidly pro přidělení dotace obdržíte na odboru školství, kultury a tělovýchovy MěÚ. Zároveň upozorňujeme na povinnost předložit podklady pro vyúčtování dotace roku 2003 nejpozději do 31. 12. 2003


Památková péče

Stavební úřad při MěÚ Kaplice převzal v rámci zrušení Okresního úřadu Český Krumlov část agendy Památkové péče a to v rozsahu Správního obvodu obce Kaplice (pověřená obec 3. stupně). Referentem pro tuto činnost byla určena paní Jana Fialová, telefon 380 303 136.

Činnost oddělení památkové péče
spočívá ve vyřizování žádostí o Rozhodnutí ve věci demolic, udržovacích prací, opravách, rekonstrukcí a přestaveb nebo i nových staveb v památkových zónách nebo na památkově chráněných objektech (vč. kulturních a národních kulturních a technických památek), při pokládání nových inženýrských sítí (archeologické průzkumy), dále pak příprava a vyřizování dotací a příspěvků ze státního rozpočtu na obnovu památek. Samostatná, pracná a velmi zodpovědná je činnost oddělení památkové péče při prohlašování staveb za památky. Všechna tato rozhodnutí jsou zákonným doplňkem stavebního řízení v rozsahu institutu Ohlašování, Územního rozhodování, Stavebního povolení či Demoličních rozhodnutí. Někdy je i předepsána konzultace s památkáři v průběhu realizace stavby.

Zásahy do půdy v okolí památkových objektů
Také je nutno věnovat zvýšenou pozornost zásahům do půdy kolem památkových objektů či zón - zde je nutno informovat archeologické oddělení již v průběhu zpracování projektové dokumentace a zvláště pak před zahájením výkopových prací a to v dostatečném předstihu - doporučuji i získání informací a podmínek památkové péče např. před koupí či pronájmem (s údržbou) nějakého objektu nebo zadáním projektových prací.

Podání žádosti
Na základě zákona o památkové péči č. 20/1987 Sb. je řízení dvoukolové. Občan nebo jím pověřený zástupce podá žádost o Rozhodnutí k záměru, který hodlá realizovat. Toto Rozhodnutí slouží jako podklad pro další přípravné, většinou projektové práce. Po dopracování projektové dokumentace podá občan nebo jím pověřený zástupce podá žádost o Rozhodnutí k dokumentaci. V odůvodněných případech (např. reklamy, opravy fasád, střech či výměny oken bez změny podstaty věci) lze postupovat jednokolově. K žádosti, kterou si občan vyzvedne na MěÚ, je nutno připojit nezbytné dokumenty, jejichž soupis je na žádosti uveden a projektovou dokumentaci, ze které je jednoznačně patrno, o jakou problematiku se jedná (pozor - včetně barevného a materiálového řešení - např. fasád, střech, nápisů, reklam apod.) Pí. Fialová musí (povinnost, vyplývající ze zákona č.20/87 Sb.) tuto žádost i s přílohami zaslat na Národní památkový ústav ČR, územní pracoviště České Budějovice, které má povinnost do 20 pracovních dnů (+ doručovací období) k této žádosti vydat odborné stanovisko a zaslat jej zpět na MěÚ Kaplice. Po přezkoumání odborného stanoviska NPÚ vydá pí. Fialová Rozhodnutí orgánu památkové péče. Po nabytí právní moci je toto Rozhodnutí nedílnou součástí dokladů k jakémukoliv Stavebnímu řízení u dotčených staveb (památková zóna, památka, kulturní či technická památka).

Upozorňujeme na fakt, že konzultace investora nebo projektanta, byť by byla potvrzena zápisem z jednání, nestačí pro další řízení. Oficiální podání a zaslání podkladů Národnímu památkovému úřadu prostřednictvím Stavebního úřadu při MěÚ Kaplice je věcnou podmínkou, bez které není možno vydat Rozhodnutí ve věci památkové péče (zákon č.71/1967 Sb. Správní řízení).

Kritizovaný postup Stavebního úřadu
V poslední době je v Kaplici rozšiřován názor, že Stavební úřad znesnadňuje a znepříjemňuje občanům postup při výstavbě, opravách či údržbě staveb právě tzv. „nějakými hloupými památkářskými výmysly“. Zde bych Vás rád upozornil na skutečnost, že principy památkářské péče jsou v Kaplici uplatňovány již od doby zřízení Památkové zóny Města Kaplice, o jejíž zřízení si v roce 1990 požádalo Město Kaplice prostřednictvím svých zvolených zástupců, tedy kladným hlasováním Zastupitelstva Města Kaplice (schválena 19. 11. 1990). Nejedná se tedy o svévolnost, aroganci či nadřazenost úředníků, jak je to v poslední době některými občany presentováno, ale pouze o dodržování zákonů České republiky, navíc v oblasti, o kterou si Vámi volení zástupci občanů skutečně zažádali sami.

Až do 31. 12. 2002 bylo oddělení památkové péče na Okresním úřadě v Českém Krumlově. Zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. byly okresy zrušeny a Město Kaplice bylo ustanoveno tzv. malým okresem, řečeno literou zákona „obcí 3. stupně“. Tím na ní přešly nejenom různé pravomoci, které měl předtím Okresní úřad, ale i povinnosti zřídit odbory, které dříve fungovaly v Českém Krumlově, např. Odbor životního prostředí, Odbor dopravy, Odbor školství a také oddělení památkové péče, které bylo zařazeno do struktury Stavebního úřadu (odboru výstavby, památkové péče a územního plánování). Takže se najednou ti „památkáři“ ocitli v Kaplici, tedy už to nejsou úředníci někde na okrese, kterému se dalo těžko odporovat, ale jsou hmatatelní a viditelní daleko více. Je zajímavé, že proti Okresnímu úřadu nebyla zřejmá a tak otevřená averse, jako proti paní Fialové a panu Vološčukovi, kteří dělají pouze to, co až do konce r. 2002 nařizoval a vykonával Okresní úřad !

Přitom zásada celého Stavebního úřadu, tedy i oddělení památkové péče je maximální snaha pomoci občanům v orientaci ve složité síti zákonů a v jejich dodržování při maximálním možném respektování jejich potřeb! Občan se ale musí příjít informovat na zákonný postup a nemůže svévolně a nezákonně realizovat stavby či reklamy. Přitom jsou v Kaplici tzv. „černé (nepovolené) stavby“ či „nepovolené reklamy“. Pokud by Stavební úřad tyto případy neřešil zahájením Řízením o odstranění nepovolené stavby, tak by občan, který zákon dodržuje a respektuje tím, že stavbu řeší zákonným způsobem byl znevýhodněn. Takže jestliže se objeví občan, který stavbu provedl tzv. načerno a potom po Kaplici rozhlašuje jak ho - cituji „úředníci, které on platí ze svých daní, perzekuují a dusí v jeho občanských právech a podnikatelských aktivitách“, pak musím konstatovat, že jde proti platným zákonům tohoto státu. Zajímavé na tom je, že tentýž občan dodržuje bez problémů jiné zákony např. o daních, pasové či vízové povinnosti, branný zákon bez jakéhokoliv odporu či výkřiků. Není tedy averze křičícího občana proti oddělení památkové péče tedy jenom snahou o zakrytí jeho vlastní chyby ?!

Na závěr znovu opakuji :
Oddělení památkové péče Vám, občané, kdykoliv poradí, jaký postup máte zvolit při přípravě nových staveb, opravách či rekonstrukcích stávajících staveb či umisťování reklam v památkové zóně. Zdůrazňuji však, že se nejedná o názor jednoho jediného člověka, ale je zde podstatné stanovisko Národního památkového úřadu a také dodržování zásad památkové péče, které vytvořilo a stanovilo Ministerstvo kultury ČR v návaznosti na obecné zásady péče o památky (např. UNESCO). Na závěr ale musím znovu zdůraznit, že pokud nebude zákon o Památkové péči respektován a budou i nadále prováděny „černé (nepovolené) stavby“ a nepovolené plošné reklamy umisťovány tak, jak kterého provozovatele napadne, tak potom nám skutečně nezbývá než tolik kritizovaný represivní postup! Ve všech ostatních městech a obcích je přístup občanů k památkové péči opravdu na jiné, odpovědnější i vstřícnější bázi.

Ing. arch. Petr Vološčuk,
Stavební úřad


Problematika odpadů v Kaplici

Problematika odpadů, jejich separace, svozu a likvidace, je věc stále důležitá a nanejvýš aktuální. Denně všichni v této souvislosti řešíme řadu otázek a problémů.

V poslední době se začíná tato problematika v našem městě vyvíjet nežádoucím směrem. Odpadové nádoby jsou neustále přeplňovány, vedle nich se objevují nacpané pytle, přičemž skladba ne vždy odpovídá svým složením odpadům z domácnosti řadového občana. Objevují se v nich rovněž odpady od různých firem a drobných živnostníků. Také odpadkové koše, umístěné převážně ve středu města, jsou doslova nacpány k prasknutí i v případě, že se vyváží několikrát za den.

Vzhledem ke zhoršující se situaci důrazně apelujeme na svědomí a cit pro pořádek nejen řadových občanů, ale i právnických osob a podnikatelů.

Kontejnery v Kaplici na odpad zřejmě nestačí

Na občany se v plném rozsahu vztahuje Vyhláška města Kaplice o odpadech č. 2/1999. V ní je mj. uvedeno, že všichni jsou povinni své odpady třídit. Vytříděné složky komunálního odpadu (např. sklo, železo, papír aj.) mohou občané odevzdat ve sběrném dvoře v Českobudějovické ulici. Odpad, který po vytřídění zbude, je nutno uložit do odpadových nádob - popelnic, které nesmí být přeplňovány. Je zapotřebí kapacitu odpadových nádob a četnost jejich vývozů přizpůsobit množství vyprodukovaného komunálního odpadu. Žádný jiný odpad než komunální do odpadových nádob nepatří, např. lednice, televize, rádia, vyřazený nábytek, textil, koberce a jiné. Není přípustné jej odkládat i v okolí odpadových nádob. V místech určených ke shromažďování a vývozu komunálního odpadu musí být udržován pořádek a čistota. Neuspokojivý stav míst určených ke shromažďování a vývozu komunálního odpadu (viz foto) hyzdí vzhled města a může ohrožovat zdraví obyvatel šířením infekcí, množením hlodavců a vznikem nepříjemných zápachů.

Právnické osoby a podnikatelé jsou povinni se řídit zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a výše uvedenou vyhláškou. Je to mj. třídění, zabezpečení odpadů před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, zajištění jejich využití nebo odstranění předáním oprávněné osobě. Rovněž musí vést evidenci ve stanoveném rozsahu. Za svůj odpad nesou plnou zodpovědnost.

Pokud při podnikatelské činnosti vzniknou nebezpečné odpady, musí být doklad o přepravě doručen do deseti dnů na Městský úřad Kaplice, odbor životního prostředí. Vždy musí doložit kontrolním orgánům, jak bylo s odpadem naloženo. Nestačí pouhé konstatování, že odpad byl odvezen do sběrny, ale doklad o předání nebyl vystaven. Doklad musí být vždy písemný a musí souhlasit se zápisem v průběžné evidenci odpadů firmy. Odpady z produkce firem a soukromých podnikatelů (např. drobní živnostníci) nelze v žádném případě ukládat do popelnic a kontejnerů, kam odkládají své odpady občané města. Pokud se tak stane, dochází k porušení zákona o odpadech a hrozí pokuta až do výše 300 000,- Kč.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Kaplice se více zaměří na provádění kontrol podnikatelů, fyzických a právnických osob. Provozovatelé drobných živností (obchody, restaurace, tržnice, penziony atd.) musí prokázat, komu předali své odpady včetně lepenkových kartonů, ve kterých své zboží obdrželi. Pokud nebudou schopni doložit evidenci odpadů a písemný doklad o jejich předání osobám oprávněných pro nakládání s odpady, musí jim být v návaznosti na znění výše uvedeného zákona uložena pokuta.

Odbor životního prostředí MěÚ


Hrobová místa

Objasnění poplatku za služby spojené s nájmem hrobového místa

Výše poplatků byla stanovena na základě nákladů na provoz hřbitovů v Kaplici a Blansku. V roce 2002 činily tyto náklady 187.000,- Kč (odvoz komunálního odpadu 30.000,- Kč, vodné 4.350,- Kč, správa hřbitova 96.000,- Kč, elektřina 26.200,- Kč, drobné opravy 30.000,- Kč). Na hřbitovech je cca 1.000 hrobových míst a tudíž cena za služby by měla činit 190,- Kč za hrob na rok. Rada Města Kaplice schválila pouze podíl nájemců na služby s nájmem spojené tj. ve výši 150,- Kč a navíc garantuje tuto cenu na 5 let dopředu bez ohledu na inflaci. Odmítnutí některých služeb u jednotlivých hrobů není možné, protože hřbitovy v Kaplici a Blansku se musí posuzovat jako celky a náklady spojené s provozem se ve stanovené výši přeúčtovávají všem nájemcům hrobových míst bez rozdílu. Město Kaplice neúčtovalo za služby spojené s provozem hřbitovů v Kaplici a Blansku žádné částky, ale po vydání zákona 256/2001 Sb. tyto poplatky v částečné výši účtuje nájemcům. Na hřbitově v Kaplici se nyní budují nové chodníky, které budou stát Město Kaplici cca 750.000,- Kč. Tuto investici hradí v plné výši Město Kaplice a nezahrnuje je do služeb spojených s nájmem hrobového místa.

Odbor správy majetku


Kultura v novém roce

S příchodem Nového roku Vám chci poděkovat za přízeň, kterou jste věnovali našemu ať už kinu, infocentru, či pořadům uskutečněným v kulturním domě. Potěšitelné je, že počet těch, kteří u nás zkouší, stále roste. Jedná se převážně o mladé lidi a to z hudebních, tanečních, či divadelních souborů, přístřeší u nás nalezli i šachisté. Stále vzestupná je i tendence návštěvnosti u sledovaných pořadů, například Abeceda hvězd Vladimíra Hrona byla vyprodána a těší nás i zájem o vstupenky na silvestrovskou show.

Osobně mě mrzí, že jsme neodhadli účast na začátku adventu na kaplickém náměstí. Tím, že nás zlobila elektrika, řada z Vás neslyšela velmi hezky zpívající dramatický soubor z Benešova. To se již nebude opakovat. Při folk a country festivalu se omylem na plakát dostala vokální skupina Exfanta, za což se rovněž omlouvám. Betlémské světlo, které připravujeme na 23. prosince, bude již kompletně zabezpečeno.

Mám radost, že Váš zájem nepolevuje, snažíme se také, aby se informace o kultuře dostaly k Vám a to nejen zpravodajem, letáky, stojkami rozmístěnými po městě, výlepovou službou, městským rozhlasem, ale i nově obnovenou informační tabulí před kulturním domem. Chceme i v novém roce v nastoleném trendu pokračovat a namátkou uvedu několik příkladů: na novoroční setkání s důchodci, o což je zájem i z okolních obcí, zveme Stelu Zázvorkovou; na 12. února se nám podařilo zajistit besedu s následnou simultánní šachovou partií. Proti naší šachové veřejnosti nastoupí mezinárodní šachový velmistr ing. Marek Vokáč. U příležitosti nově schváleného svátku MDŽ připravujeme na 6. března módní přehlídku. Chceme, aby do našeho města zavítaly taneční páry ČR na svou národní soutěž, svátek osvobození se chystáme oslavit slavnostním koncertem, na kterém vystoupí Lenka Baarová, Jan Niederle a hosté, to je příležitost pro příznivce vážné hudby. Už z tohoto výčtu je patrné, že máme zájem nabídnout všem věkovým skupinám hodnotnou kulturu.

Josef Sejk, ředitel KIC


Florbal v Kaplici - nejlepší v Jižních Čechách

Počátky kaplického florbalu
Je tomu již 7 let, co se sešla parta kaplických kluků, kterým se zachtělo hrát tehdy ne moc známý sport jménem FLORBAL. Na jaře v roce 1997 se začalo družstvo připravovat na vstup do soutěže. Hráči týmu byli především odchovanci ZŠ Fantova, kde florbal zapustil první kořeny. Historicky premiérové utkání se uskutečnilo v roce 1993 v hale ZŠ Fantova mezi touto školou a ZŠ Frymburk. Hlavními iniciátory byli učitelé TEV Roman Kneifl a Leoš Ševčík.

Kaplický florbalový tým

Historie FBC
Kaplický florbal vstoupil do ligového ročníku (4. liga) na podzim roku 1997. Následovalo 3. místo a baráž, z které se podařilo postoupit do vyšší soutěže. 3. liga ukázala na nezkušenost týmu a FBC Kaplice sestoupilo do nově vzniklé regionální soutěže 1. Jč ligy. V sezóně 99/00 se družstvo konsolidovalo a odešli hráči, kteří byli pro tým v předchozí sezóně zátěží. Kaplický tým postoupil zpět do 3. ligy, kde se v sezóně 2000/01 umístil na 6. místě a jedinou šancí na budoucnost bylo hledání dobrého trenéra. Následující ročník 3. ligy 2001/02 proběhl pod trenérským vedením Mgr. Libora Lukše, který dal družstvu jistý řád a nastartoval herní růst. V této sezóně se tým umístil také na 6. místě o bod za třetí Mladou Boleslaví. Velký zájem o florbal v Kaplici znamenal, že do ligové sezóny 2002/03 vstoupila další družstva: B-tým doplnil i juniorský tým FBC. Důležitou podmínkou pro rozvoj kaplického florbalu byl nákup florbalových mantinelů, který se podařilo s pomocí města realizovat. Družstvu se loňská sezóna 3. ligy vůbec nepovedla a umístilo se těsně nad hranicí sestupu, neboť z dvanácti účastníků sestupovaly čtyři týmy. Letošní ročník florbalových soutěží v Kaplici zaznamenal přírůstek dalšího družstva FBC - mladší žáky.

Aktuálně
K dnešnímu dni se florbalový klub FBC Spartak Kaplice řadí, co do počtu registrovaných hráčů k největším florbalovým oddílům v regionu Jižních Čech. Je to především výsledkem poctivé práce všech lidí, kteří se o kaplický florbal starají a podílejí se dále na jeho rozvoji. Rád bych poděkoval především trenérům mládežnických týmů Romanu Mockovi (junioři) a Petru Čutkovi (ml. žáci) za jejich práci, která je velice důležitá nejen pro budoucnost FBC. Skvělé výsledky pod velením trenéra Libora Lukše v letošní sezóně předvádí A-tým FBC, který vede 3. ligu a zatím nepoznal hořkost porážky. Na hokejkách našemu družstvu zůstaly i největší rivalové - Pardubice a Pelhřimov.

2. liga...?
Slovo postup je v dnešní době skloňováno všemi způsoby a na každém kroku. Šance dostat se mezi 24 nejlepších týmů v České republice je lákavá, ale přece jen je před námi ještě 12 těžkých zápasů. Všichni jsme si vědomi, že situace, která je tu letos je historická a nemusí se už opakovat. Kaplici by 2. nejvyšší soutěž v ČR jistě slušela a byla by dobrou propagací mezi městy, kde počet obyvatel nesahá pod 50 tis. Hráči a vedoucí družstva udělají vše, aby se sen stal skutečností.

Pozvánka na ligu
Šanci podívat se na vedoucí mužstvo tabulky dostanou kapličtí fandové v sobotu 10. ledna, kdy se dějištěm pro polovinu týmů 3. ligy stane kaplická hala ZŠ Školní. FBC Spartak Kaplice přivítá od 11:30 rezervu prvoligového Liberce a od 15:30 druhý tým Nymburka. Přijďte určitě podpořit naše družstvo v bojích o důležité ligové body.

Michal Morong

Sobota 10. ledna 2003
11. a 12. kolo / hala ZŠ Školní

11.30 hodin
FBC Spartak Kaplice - FBC Liberec „B“

15.30 hodin
FBC Spartak Kaplice - SKP Nymburk „B“

Utkání 3. ligy v hale ZŠ Školní 10. 1. 2004
10.00   Spartak Pelhřimov - TJ Sokol Dobříš
11.30   FBC Spartak Kaplice - FBC Liberec B
12.50   SK BOVYS Jihlava B - SKP Litolica Nymburk B
14.10   FBC Liberec B - Spartak Pelhřimov
15.30   SKP Litolica Nymburk B - FBC Spartak Kaplice
16.50   TJ Sokol Dobříš - SK BOVYS Jihlava B

Aktuální tabulka 3. ligy mužů - divize II.
1. FBC Spartak Kaplice   10   8   2   0   52:24   18
2. Spartak Pelhřimov   10   7   1   2   51:31   15
3. FBC Kooperativa Pardubice   9   7   0   2   51:26   14
4. SK BOVYS Jihlava B   10   6   1   3   46:39   13
5. FBC Sokol Štíři Č. Buděj.   10   5   0   5   38:40   10
6. FK Třeboň   8   3   2   3   30:27   8
7. Rudá Hvězda Náchod   10   3   2   5   33:35   8
8. TJ Sokol Jaroměř   9   2   4   3   25:35   8
9. FBC Liberec B   10   3   1   6   42:44   7
10. SKP Litolica Nymburk B   10   2   2   6   25:44   6
11. Senators SPŠS Tábor   10   2   1   7   37:56   5
12.  TJ Sokol Dobříš   10   1   2   7   28:57   4


Program DDM Kaplice - leden 2004

Od 5. 1. 2004 zahajuje DDM svoji činnost již v nové budově (bývalá ZŠ Omlenická - 1. patro)

5. - 9.   PODÍVEJ SE MI DO OČÍ - soutěž pro ZÚ
8.   FLORBAL - okresní kolo SŠ
12. - 16.   VESELÉ LUŠTĚNÍ - soutěž pro ZÚ
19. - 23.   MLÁĎATA - soutěž pro děti ze ZÚ
26. - 30.   HLAVNÍ MĚSTA - soutěž ZÚ o drobné ceny
5. - 30.   KERAMIKA PRO MŠ - po domluvě s učitelkami

POLOLETNÍ PRÁZDNINY
30. 1. BACILOVÁ PARTY
od 10.00 hod. v tělocvičně DDM (bývalá ZŠ Omlenická). Zábavné dopoledne plné soutěží, tomboly a disco pro všechny zájemce! Podmínkou účasti je ZAVÁZANÝ KRK ŠÁTKEM !


TJ Cíl Kaplice zve na Pořešín

Výbor TJ Cíl Kaplice děkuje všem svým členům i ostatním příznivcům turistiky, stejně jako partnerů z ČSAD a.s., dopravní závod Kaplice, za aktivní spolupráci v roce 2003.

Přejeme všem příjemné prožití vánočních svátků, pevné zdraví, štěstí, pohodu a mnoho krásných turistických zážitků v roce 2004. Při této příležitosti zveme všechny přátele a příznivce turistiky na „novoroční setkání turistů“, které se koná tradičně 1. ledna na hradě Pořešín. Přijďte i Vy pozdravit se s přáteli, dát si grog a začít nový rok aktivně.

Výbor TJ Cíl Kaplice


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc leden 2004

1. 1.
NOVOROČNÍ SETKÁNÍ NA POŘEŠÍNĚ

Odchod z parku ve 13.00 hod.


 
6. 1. 11 km
SOKOLČÍ

Odchod z parku v 9.00 hod.
Trasa: Kaplice - čistička - Na Papírně - Sokolčí - Blansko - Suchý vrch - Kaplice.


 
13. 1. 10 km
Z DLUHOŠTĚ PŘES DESKY DO KAPLICE

Autobusem v 9.10 hod. do Dluhoště.
Trasa: Dluhoště - Desky - Hodonice - Dobechov - Mostky - Kaplice.


 
20. 1. 10 km
PAMÁTNÍK U OMLENIC

Autobusem v 10.00 hod. do Omleničky.
Trasa: Omlenička - památník - Omlenice - Horšov - Malý Strádov - Kaplice.


 
27. 1. 11 km
DO RYCHNOVA N. M. PŘES VŠEMĚŘICE

Odchod z parku v 9.00 hod.
Trasa: Kaplice - Zámeček - Ješkov - Mlýn u Velíšků - Všeměřice - Rychnov nad Malší.
Zpět autobusem.Z historie sklářství na Kaplicku

Zakladatelem sklárny na Vilémově hoře byl Vilém z Rožmberka

Organickou součástí bývalého politického okresu Kaplice (1850 - 1949) byl soudní okres Nové Hrady. Již dříve Kaplicko spolu s Novohradskem tvořilo větší část Novohradského panství.

Geograficky je tento region ohraničen na západě řekou Malší, na východě říčkou Stropnicí, na severu pahorkatinou Slepičích hor a jižní stranu uzavírá hradba Novohradských hor. Přírodní poměry zde vytvořily surovinovou základnu pro vznik a rozvoj skelných hutí. Pralesovité porosty poskytovaly kvalitní dřevo palivové i na výrobu potaše, byla tu ložiska sklářských písků a vodní toky nabízely energetické využití. Kolonizací obyvatelstva převážně německy mluvícího sem byla získána levná pracovní síla. Tohoto výrobního potenciálu bylo koncem 14. a začátkem 15. století použito k zakládání skláren.

První sklárna v této oblasti, o níž jsou zprávy z roku 1401, byla v Klejžarech. Teprve od roku 1588 se připomíná sklárna na Vilémově Hoře (Wilhelmberg), dnešní Hojná Voda, kterou založil Vilém z Rožmberka - po něm také obdržela své jméno. V té se vyrábělo sklo benátského stylu malované a zlacené, hlavně pro rožmberský dům, ale také dosáhlo věhlasu v cizině. Po zániku této sklárny na počátku třicetileté války založila roku 1623 Marie Magdalena Buquoyová Novou Huť na Vilémově Hoře, která byla v provozu až do roku 1677. V letech 1673 - 1674 založil Francouz Louis le Vasseur d´ Ossimont sklárnu na výrobu křišťálu v Nových Hradech a vedl ji do roku 1689. Vyráběl dokonale čiré duté sklo bohatě hutně tvarované, různé stolní ozdoby ve tvaru zvířat, loděk, opálové sklo, tehdy nové zakalené bílé kostní sklo, sklo se zatavenými tyčinkami. Bohaté a nevyužité zásoby dřeva daly vzniku celé řadě skláren. Nedaleko zaniklé sklárny Nové Hutě byla postavena již třetí sklárna nazvaná Křišťálová Huť. Tato i Novohradská Huť zanikly v roce 1705. V Údolí u Nových Hradů vznikly brusírny skla a jejich výrobky byly vyváženy až do Florencie. Jakmile se ukázalo, že založené hutě jsou výnosné, byly postupně postaveny hutě v Lužnici (1677), Pohoří na Šumavě (1693), na Mlýnském vrchu (nedaleko Hojné Vody) (1757). Jan Buquoy vystavěl Tereziinu Huť (1764), dále to byly hutě Jiříkovo Údolí (1744), Janovy Hutě (1777), pozdější zakladatel sklárny v Lenoře Jan Mayer založil hutě Pavlínu u Pohoří na Š. na úpatí hory Kamence (1780), Stříbrné Hutě (1782) a Bonaventuru (1794). Jako poslední povstala sklárna v Černém Údolí (1837 - 1838). Při těchto sklárnách vznikly dělnické domky, z nichž později vyrostly celé osady. Výrobní program v těchto hutích byl různý. V Pohoří na Š. se vyráběly tabule skla na výrobu velkých zrcadel i tabule pro velká okna barokních domů a paláců. Tyto tabule foukali specialisté - tzv. tabuláři, kteří zde pracovali již na počátku 18. století. Zbytky skleněných tabulí byly využívány ke zvláštní specializované výrobě - podmalbě na skle, která se provozovala hlavně podomácku. Technologie výroby spočívala v tom, že se na tabuli skla barvami nanášely různé motivy.

Pod sklo se nejprve položila šablona, podle níž malíř nakreslil výrazné černé kontury. Jednotlivé plochy se pak vyplňovaly barvou. Nakonec byla malba přelepena tmavým podkladem nebo potřena stříbrnou barvou, skleněný obrázek byl zasazen do rámečku a dílo bylo hotovo. Vlastní způsob malby byl v podstatě velice jednoduchý, spočíval v kopírování starších obrázků nebo tištěných vzorů, zrcadlově obrácený pohled (z hlediska diváka) způsoboval, že zvláště na starších se například objevuje stranově obrácený nápis nebo světec drží atributy v opačné ruce než je obvyklé. Většina obrázků na skle zpodobňovala nejrůznější svaté (oblíben byl svatý Florian, ochránce před požáry), často také další náboženské motivy, světské bývaly zcela výjimečné. Obrázky malované v Pohoří jsou charakteristické například ohnivou barvou rouch a důrazem na žlutou barvu vyvolávající iluzi zlata. Lidé si tyto obrázky kupovali na poutích, jarmarcích, od podomních obchodníků a věšívali je ve světnici do rohu na stůl, v polovině 19. století i ve dvou řadách nad sebou. Obrázky na skle začaly být vytlačovány až ve druhé polovině 19. století obrázky barvotiskovými.

V podnicích založených Janem Mayerem (Pavlína, Stříbrné Hutě a Bonaventura) se na počátku vyráběla módní klasicistní skla s diamantovým brusem.

Sklárna v Černém Údolí před rokem 1881 produkovala křišťálové a obyčejné brusné sklo křídové a zelené. Tabulové okenní sklo i menší množství skla se vyváželo do nitra Čech i Rakouska. Nová větší sklárna, která byla vystavěna později, začala po roce 1884 vyrábět vzácnější druhy skla tabulového, barevného i bílého, antické sklo, kamenné sklo hyalitové (zvláštní tvrdosti, lesku a nepropustnosti světla, jež se podobalo spíše drahokamu než sklu). Jeho dekorativnost ještě zvýšilo pozlacování a broušení. Vedle původního černého hyalitu se tu tavil i hyalit červený a mramorovaný. Výrobky se vyvážely pod značkou Schwarzthaler Glas do Rakouska, Uher, Německa, Švýcarska, Ruska, Ameriky a Indie. Ocenění získaly na výstavách v Paříži r. 1855, Č. Budějovicích r. 1884, Praze r. 1891, Chicagu r. 1893. Tavením a zušlechťováním hyalitového skla se zabývaly také sklárny v Jiříkově Údolí a Stříbrných Hutích. Toto sklo, které kralovalo období biedermeieru, bylo vynalezeno v roce 1816 pod vedením dr. Jiřího Františka Augusta Buquoye - matematika, chemika, filosofa a hospodáře - ve sklárně Jiříkovo Údolí. Ve Stříbrných Hutích byla v polovině 19. století obnovena výroba rubínového skla vyváženého až do přístavních měst Severního a Baltického moře. Ve druhé polovině 19. století nastal soumrak a postupný zánik skláren, který trval do první třetiny 20. století. Hlavní příčinou úpadku bylo vyčerpání dřevních zásob, napodobování hyalitického skla levnějšími imitacemi a konkurence velkých skláren.

Jak skelné hutě vznikaly, tak také zanikaly. Chronologicky zanikaly v tomto pořadí: jako první sklárna v Lužnici (1715), po ní následovaly Pohoří na Š. (1777), Mlýnský vrch (1789), Tereziina Huť (1798), Janovy Hutě (1838), Pavlína (1852), Stříbrné Hutě a Bonaventura u Stříbrných Hutí (1881), Jiříkovo Údolí (1900) a Černé Údolí (1930).

Z těchto vyhaslých hutí odcházeli za obživou huťmistři a kvalifikovaní dělníci do skláren na Šumavě a v severních Čechách. Tak například Johann Lötz - řezač a brusič z některé sklárny na Novohradském panství si najal v letech 1836 - 1837 sklárnu v Aníně u Sušice a založil sklářský rod, který se stal jedním z nejznámějších a nejváženějších na Šumavě.

Václav Hajer


Téma: odpad a kontejnery

Chtěl bych se touto formou svěřit, proč mě lidi považují za „bufeťáka“. Nejvíc mi takto nadává mládež se školními aktovkami.

Po městě a sídlištích jsou rozmístěny žluté kontejnery na PET láhve. Lidé se rozdělili na dvě části. Většina je slušňáků, kteří dovedou udělat od svého domu deset kroků a hází PET lahve do patřičných kontejnerů. Menšina je lenochů, ti nedovedou udělat deset kroků ke žlutému kontejneru a hází PET lahve, kamkoliv je napadne.

Ve městě je nepořádek. Ono je laciné svádět vše na „Rakušáky“, ale kdyby jste si všímali víc prostor kolem popelnic a kontejnerů, zjistíte, že je to práce „Kapličáků“. Nevěřili by jste, co za nepořádek se u kontejneru najde. Vizitkou člověka není jen jeho byt, ale i to, co nahází kolem popelnic. Nejenže je vedle kontejnerů často vidět povalující se smetí, ale ta hrůza je úplně všude.

Čtyřikrát do týdne chodím na obchůzku po sídlištích a z normálních kontejnerů na odpad vybírám vhozené PET láhve a přenáším je do žlutých kontejnerů. V létě, kdy bylo horko, jsem takto za týden přenesl i 600 PET láhví. Láhve jsou často nepomačkané, nesešlápnuté, takže zabírají místo pro další domovní odpad.

Lidé do kontejnerů hází i skleněné láhve. Vůbec jim nevadí, že za některé je záloha 3,- Kč. V kontejnerech je spousta láhví od kořalky a zahraničních vín. Lidé jsou bohatí a zmlsaní. Přitom si často stěžují na nízké platy, ale podle toho, co všechno vyhazují, by potřebovali spíše ubrat, aby si jídla a věcí více vážili. Prázdné nezálohované skleněné láhve vozím do výkupny druhotných surovin. Tam je kontejner na sklo. Výkupčí mi však tvrdí, že plný kontejner na sklo se pak vyveze na skládku. Může mi někdo kompetentní říct, proč sklo nekončí jako druhotná surovina ve sklárnách ?

V kontejnerech se často najdou i knížky - nové a čisté. Koncem listopadu jsem v kontejneru Na Vyhlídce našel velkou krabici nových knížek, povinná školní četba - Tichý Don a Stendhal. Když už někdo knížky nechce, proč je neodnese do městské knihovny? Když jsem tuto povinnou školní četbu přinesl ukázat do knihovny, knihovnice projevily velkou radost.

Lidé ze sídliště vidí výkupnu druhotných surovin z okna paneláku. Ovšem aby noviny a letáky, co jim nosí pošťačka do schránek, donesli do výkupny, to ne. Oni papír prostě vyhodí do kontejneru, aby skončil na skládce. Zřejmě si myslí, že ten bláznivý bufeťák si může ten jejich papír odnést do výkupny sám. Sice jak kdy, ale za týden lze na sídlištích najít i 60 kg papíru...

Leoš Luzar


Kurz snižování nadváhy

Zkoušeli jste již mnohokrát, neúspěšně hubnout? Máte přebytečných 5, 10 či více kilogramů? Zkuste metodu, která je při léčbě obezity považována za nejúčinnější. Behaviorální psychoterapie Vám pomůže vytvořit správné stravovací a pohybové návyky. Budete nejen hubnout, ale váhové úbytky si i udržíte. Na této metodě je založen KURZ SNIŽOVÁNÍ NADVÁHY. Bude probíhat pod odborným vedením Mgr. Ludmily Šímové, lektorky společnosti STOB. Úspěšnost tohoto přístupu k léčbě obezity potvrzují tisíce absolventů kurzů, kteří zde ztratili své nadbytečné kilogramy. V kurzu máte možnost: a) pracovat na změně svého životního stylu, která povede k trvalé redukci váhy, b) zacvičit si přiměřeně svým tělesným možnostem, c) získat další pomůcky usnadňující hubnutí, d) příjemně strávit čas ve společnosti lidí majících stejný cíl. Základní kurz trvá 12 týdnů a tvoří ho každý týden jedna tříhodinová lekce. Cena kurzu 1.200,- Kč. Další rodinný příslušník 20% sleva. Zájemci mohou být z řad mužů i žen.

Bližší informace: 380 311064 (večer), 604 137 611
Zahájení a zápis: 9. leden 2004 v 17.00 hodin
Místo: ul. Omlenická - škola


Řízená detoxikace organismu

BESEDA Alternativní způsoby léčby - podle MUDr. Jonáše

Řízená detoxikace organismu
vrátit organismu harmonii
zbavit tělo toxických látek

Ultrazvuková osteodenzitometrie
- měření hustoty kostí
Osteoporóza není záležitostí pouze žen v menopauze, ale bohužel také lidí mezi 20 - 35 lety věku bez ohledu na pohlaví postižených.

Beseda se uskuteční 19. ledna 2004 v klubovně Slovanského domu na náměstí.

Více informací o besedě - M. Sobolová, tel. 777 291 342

Pro zájemce jsou rovněž připraveny podrobnější letáky, věnované tomuto tématu. K dispozici jsou v kaplickém infocentru (budova kina).

 

Kaplický zpravodaj
Vydalo Infocentrum Kaplice, Linecká 434
382 41 Kaplice, tel.: +420 380 311 388 nákladem 3000 výtisků, uzávěrka
25. 10. 2002. Registrováno u OkÚ v Českém Krumlově pod reg. zn. 330396
http://www.kaplice.ois.cz/, e-mail: info.kaplice@ka.ipex.cz
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Odpovědný redaktor J. Anderle.
Redakční rada: Bc. M. Špičáková
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412