2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

říjen 2004 - Číslo 10 - Ročník VIII.


Kaplické Slavnosti

Svou významnou úlohu sehrálo při letošních Kaplických slavnostech velmi dobré počasí, různorodost nabízených programů a akcí, i fakt, že se k občanům dostalo více informací o chystaných programech, plakáty, panelem či využitím městského rozhlasu v den slavností. Díky všem těmto faktorům se mohly letošní svátky města těšit skutečně vysoké návštěvnosti. Pro následující slavnosti se uvažuje o dobrovolném vstupném, jehož výtěžek by byl poslán na charitu určenou městem Kaplice. Padl návrh, že by mohly být pojaty jako dvoudenní a jejich součástí by se stal i průvod od radnice, doplněný různými atrakcemi jako jsou kejklíři, divadelníci atd. Tím bychom pro naše spoluobčany opět připravili příjemné setkání v netradičním kulturním prostředí.

Kaplické slavnosti 2004   Kaplické slavnosti 2004

Kaplické slavnosti 2004   Kaplické slavnosti 2004

za přípravný štáb J. Sejk


Starostův sloupek

V sobotu devátého října bude Blanská kotlina rezonovat zvuky při závěrečném podniku Mezinárodního mistrovství České republiky v motokrosu. Akce vyvrcholí oficielním předáním cen vítězům jednotlivých kategorii spojeným s hudebním programem v kaplickém kulturním domě. Místní automotoklub tak pokračuje v dlouholeté tradici a tím trvale přispívá k propagaci města nejen na republikové úrovni. Všem oficielním činitelům klubu a velké skupině jeho dobrovolníků patří upřímné poděkování za kus dobře vykonávané práce.

V polovině září byla dokončena, i z pohledu historie města, jedna z nejvýznamnějších investičních akcí kvalitativně zhodnocující život nás občanů, rekonstrukce Dlouhé ulice. Teprve při shlédnutí objemu prací kanalizačními a vodovodními přípojkami počínaje, osvětlením, chodníky a vozovkou konče, si skeptický, víceméně permanentně nespokojený český člověk uvědomuje opodstatněnost této stavby.

V jejím rozsahu se částečně ztrácí úpravy autobusového nádraží, především pak řešení odjezdů autobusů ve směru na Č. Budějovice a Č. Krumlov mimo Náměstí, kdy je při počtu téměř devadesáti průjezdů denně odlehčení dopravy mimo něj evidentní. V těchto dnech proběhne zabudování potřebného přístřešku na tomto stanovišti.

V této souvislosti je potřebné zmínit jednotný a zásadní postoj členů výběrové komise a vedení města při jednáních s dodavatelem ohledně dodržení termínu stavby a ceny díla. Občanům bydlících v samotné Dlouhé a ulicích k ní navazujících je třeba poděkovat za trpělivost a podnikatelům za pochopení problémů, s nimiž se po dobu stavby nechtěně potýkali. Nebylo to vždy snadné.

Dne l. září byla zahájena na území města zkušebními jízdami přeprava občanů po městském okruhu. Bezprostřední reakce hodnotí tento krok jako pozitivní a především je vítán rodiči školáků z obou sídlišť. Jsou pochopitelné a i oprávněné některé vaše dotazy a připomínky, z nichž nejzřetelněji vystupuje přání na rozšíření zastávek směrem na Pohorskou či přímo do centra sídliště v této lokalitě a časový posun některých tras. Předmětem jednání s firmou ČSAD Autobusy Č. Budějovice, díky níž byla doprava vůbec zahájena, jsou i další podněty. Vzhledem k rozloze města a členitosti terénu je zahájení dopravy i v tomto rozsahu rozhodně dobrý počin.

Ferdinand Jiskra


Zastupitelstvo města Kaplice

Usneseni z 16. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 6. září 2004

Zastupitelstvo města po projednání :

I.    s c h v a l u j e

*

revokaci usnesení 15. zasedání Zastupitelstva města Kaplice ze dne 28. 6. 2004 týkající se prodeje pozemků p.č. 155 k.ú. Mostky a p.č. 450 k.ú. Kaplice a schvaluje zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 155 k.ú. Mostky - až po hranici ochranného pásma vodovodního řadu dle GP, za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem (zbývající část pozemku možno pronajmout bez oplocení) a zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 450 k.ú. Kaplice o výměře 541 m2 za cenu 70,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem (dále NSP)

*

část pozemku s věcným břemenem inženýrských sítí za cenu 50,- Kč/bm

*

prodej části pozemku p.č. 1487 k.ú. Kaplice o výměře dle GP (až k hranici ochranného pásma inž. sítí) manželům Janě a Petrovi Faflovým, bytem Kaplice 102 za cenu 100,- Kč/m2 + NSP

*

prodej pozemku p.č. 146/4 k.ú. Mostky o výměře 256 m2 s věcným břemenem inženýrských sítí manželům Boženě a Josefu Koschantovým, bytem Mostky 9 za cenu 50,- Kč/m2 + NSP

*

prodej pozemku p.č. 2029/21 k.ú. Kaplice o výměře 97 m2 Jihočeské energetice a.s. České Budějovice za cenu 500,- Kč/m2 + NSP

*

prodej domu čp. 63 Blansko, včetně části pozemku p.č. 15/2 k.ú. Blansko - výměra dle GP p. Štefanu Kmeťovi, bytem Blansko 63 za cenu 389.580,- Kč + NSP

*

prodej části pozemku p.č. 216 k.ú. Blansko - výměra dle GP p. Štefanu Kmeťovi, bytem Blansko 63 za cenu 50,- Kč/m2 + NSP

*

prodej pozemku p.č. 1427/22 k.ú. Ličov-Desky o výměře 454 m2 manželům Jaroslavě a Petrovi Řepovým, bytem České Budějovice 9 za cenu 70,- Kč/m2 + NSP

*

prodej pozemků p.č. 1427/23 o výměře 1011 m2, 1427/25 o výměře 39 m2, 1427/26 o výměře 49 m2 a p.č. 1427/27 k.ú. Ličov-Desky o výměře 52 m2 manželům Janě a Milanu Šindelářovým, bytem České Budějovice 191 za cenu 70,- Kč/m2 + NSP

*

zveřejnění záměru prodeje pozemků a částí pozemků p.č. 130, 1375/2, 1375/7, 1376/7, 1376/6, 1376/2, 161, 1371/3 a 1376/1 k.ú. Pořešín za cenu 50,- Kč/m2 + NSP

*

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1664/4 k.ú. Kaplice o výměře 77 m2 za cenu 100,- Kč/m2 + NSP

*

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 146/1 k.ú. Blansko k výstavbě rodinného domku za cenu 100,- Kč/m2 + NSP

*

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2147/1 a části p.č. 2120/2 k.ú. Pořešín za cenu 50,- Kč/m2 + NSP

*

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 239 k.ú. Kaplice (ke schodům ke kostelu) za cenu 100,- Kč/m2 + NSP

*

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 2148/11 k.ú. Pořešín a části pozemku p.č. 2148/5 k.ú. Pořešín (se zachováním přístupu k objektům čp. 16 a 17) za cenu 50,- Kč/m2 + NSP

*

zveřejnění záměru směny pozemku p.č. 1551/2 o výměře 243 m2 k.ú. Pořešín v majetku Města Kaplice za pozemky p.č. 1551/5 o výměře 95 m2, p.č. 1551/9 o výměře 148 m2 k.ú. Pořešín v soukromém vlastnictví p. Jiřího Šikla

*

odkoupení pozemků p.č. 1385, 1386/1, 1393/2 k.ú. Kaplice o celkové výměře 5.245 m2 od p. Věry Pelechové za cenu 100,- Kč/m2 + NSP

*

výši poskytovaného úvěru, dobu splatnosti úvěru a způsob financování stavby "Intenzifikace ČOV Kaplice" dle smlouvy o zajištění úvěru a řešení pozastávky peněz proplacením poslední faktury na termínový vklad zřízený u ČZRB, jež může být vybrán pouze po podpisu investora a dodavatele

*

předložený návrh LESŮ ČR s.p. na řešení náhrady za vytěžené dřevo ve výši 779.044,- Kč s tím, že LESY ČR předloží na příští jednání zastupitelstva města návrh dohody

*

řešení sporu o duplicitním vlastnictví pozemku p.č. 963 k.ú. Žďár mimosoudním smírem, tj. notářským zápisem o souhlasném prohlášení, kterým Město Kaplice uznává vlastnictví druhé strany

*

změny rozpočtu Města Kaplice pro rok 2004 dle předloženého návrhu finančního odboru MěÚ Kaplice

*

změnu provádění rozpočtových opatření - převedení pravomoce Zastupitelstva města na Radu města v rozsahu jednotlivých správců rozpočtu do výše 500 tis. Kč, položku rezerva na opravy použít v případě nutnosti dle návrhu správcem rozpočtu odboru majetku

*

změny rozpočtu v hospodářské činnosti města pro rok 2004 dle předloženého návrhu Správy domů města Kaplice s.r.o.

*

revokaci 15. zasedání Zastupitelstva města Kaplice ze dne 28. 6. 2004 týkající se schválení Obecně závazných vyhlášek města Kaplice č. 3/2004 a č. 4/2004

*

Obecně závaznou vyhlášku města Kaplice č. 3/2004 o odpadech

*

Obecně závaznou vyhlášku města Kaplice č. 4/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

*

Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku Ministerstva obrany ČR (polní umývárna, polní lůžka, nafukovací matrace, polní kuchyně, ubytovací přívěs) do majetku Města Kaplice

*

Smlouvu o bezúplatném převodu vodovodu Hubenov v k.ú. Žďár od Pozemkového fondu ČR do majetku Města Kaplice

*

Smlouvu o poskytnutí daru odštěpným závodem Stavby silnic a železnic, a.s. České Budějovice - provedení zpevnění asfaltové plochy pro dětské hry MŠ Nové domovy v hodnotě 50.000,- Kč

II.     o d k l á d á

*

rozhodnutí ve věci prodeje pozemku 1165/2 k.ú. Kaplice

III.     z a m í t á

*

zveřejnění záměru prodeje pozemků KN p.č. 1814, 1614/5, 1817, 1816 a pozemku PK č. 1563/2 v k.ú. Mostky dle žádosti Diany Jordanové

*

zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p.č. 3309 a p.č. 155 k.ú. Blansko dle žádosti Josefa Čapka

*

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 382 k.ú. Kaplice dle žádosti Stanislava Táchy

*

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 32/1 k.ú. Pořešín dle žádosti manž. Sedlákových

*

zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 1340/1 k.ú. Kaplice dle žádosti Blanky Vaněčkové

IV.     p o v ě ř u j e

*

starostu města Mgr. Ferdinanda Jiskru jednáním s firmou ENERGIE AG Bohemia s.r.o. o přijetí daru ve výši 120.000,- Kč

*

jednatele TS města Kaplice s.r.o. p. Šedivého přípravou podkladů pro jednání Zastupitelstva města Kaplice týkající se výstavby další etapy skládky Bukovsko

*

vedení města prověřit možnost nabídky pozemků v průmyslové zóně města zahraniční firmě

*

MěÚ Kaplice, odbor správy majetku vstoupit do jednání s Pozemkovým fondem ČR ve věci možné směny pozemků v průmyslové zóně (Strádovské louky)

*

MěÚ Kaplice, odbor správy majetku ve spolupráci s VaK Č.B. a vedoucím střediska VaK Kaplice vstoupit do jednání s Pozemkovým fondem ČR ve věci bezúplatného převodu pozemků s vodními zdroji Velký Chuchelec do majetku Města Kaplice

*

vedení města svoláním společného jednání k řešení problému zatékání dešťové vody do objektu čp. 19 v Hradišti

*

Městskou policii v Kaplici prováděním pravidelných kontrol parkování vozidel ve Fantově ulici bránící k příjezdu k Poliklinice

*

Správu domů města Kaplice s.r.o. odesláním písemné odpovědi v zákonném termínu MUDr. Kubíčkovi ve věci nájemních smluv v objektu Polikliniky Kaplice

*

Kulturní a informační centrum Kaplice řešením špatného stavu informačního válce na sídlišti Na vyhlídce - oprava, příp. zrušení

*

MěÚ Kaplice, odbor dopravy a SH upozornit majitele na technický stav mostu na Linecké ulici.

Ferdinand Jiskra
starosta města
Josef Kaloš
místostarosta


Přednáška / třídění bioodpadu

Dne 27. 10. 2004 v 17.00 hodin v kulturním domě - přednáška na téma "Proč je výhodné třídit bioodpad?" Přednášející Ing. Antonín Slejška z občanského sdružení CZ BIO. Pořádá Hnutí DUHA-Přátelé Země Česká republika, pobočka Č. Budějovice.Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689

PROGRAM NA MĚSÍC ŘÍJEN

Na měsíc listopad připravuje Kino Kaplice:
KRÁČEJÍCÍ SKÁLA, HELLBOY, RIDDICK: KRONIKA TEMNA, VESNICE, SILNÝ KAFE, HOLKY TO CHTĚJ TAKY 2


KULTURNÍ NABÍDKA
na říjen

9. října, sobota od 19.00 hodin
LAS VEGAS
Slavnostní vyhlášení výsledků seriálu MEZ M ČR motokros a zábavná show ve stylu Las Vegas...
Program: vyhlášení výsledků závodu MEZ M ČR v motokrosu "PAP OIL CUP" v Kaplici, slavnostní vyhlášení výsledků seriálu PAP OIL CUP 2004 - 125 ccm a OPEN, show Las Vegas. Další info na tel. 548 214304. Občerstvení zajištěno.
Kulturní dům Vstupné 70,- Kč / předprodej Infocentrum

 
Každé úterý a čtvrtek mezi 19.00 - 20.00 hodin
AEROBIK S ALENOU - cvičení s hudbou
Step aerobik, body - styling, rehabilitační cvičení.
Kulturní dům Poplatek 25,- Kč

 
Každou středu od 16.00 a od 18.00 hodin
Každý čtvrtek od 16.30, 18.00 a od 19.30 hodin
POUŠTNÍ RŮŽE - ŠKOLA ORIENTÁLNÍHO TANCE
Do jeho tajů a krásy Vás zavede lektorka Gauhara.
Kulturní dům


I. ročník soutěže, výstavy a setkání plastikových modelářů

30. října 2004 / od 8.00 hodin

Tato akce proběhne premiérově v sále kulturního domu v Kaplici.

Chceme široké veřejnosti a hlavně mládeži nápaditě představit oblast zájmové, poměrně opomíjené, činnosti a to hned v několika tématických blocích: od letecké techniky přes vojenskou techniku k autům, lodím, strojům, zařízením, figurální tvorbě, sci-fi...
Více info na tel. 380 311 388.

Organizátoři připravili návštěvníkům překvapení a to ve formě vstupu zdarma. V letošním roce bude tato soutěž i výstava jednodenní, ovšem pro naší školní mládež chceme provést následující pondělí praktický seminář. Domníváme se, že o návštěvníky nebude nouze, že tuto tvořivou činnost přijdou shlédnout celé rodiny, což si také jako organizátoři přejeme. Možná navážeme na to, že v domě dětí tento zájmový útvar opět zahájí svou činnost.

Vystavovat a soutěžit mohou i amatérští modeláři!


Přeplněné kontejnery na PET lahve

V poslední době se množí případy přeplněných kontejnerů na PET lahve. Příčinou jsou nestlačené PET lahve, které kontejner rychle naplní. Z technického hlediska lze vyvážet kontejnery pouze jednou v týdnu. Vývoz kontejnerů se prodražuje, neboť se vyváží velký objem, ale přitom nízká váha. Výkupní ceny jsou přitom odvislé od hmotnosti vykoupených PET lahví. Apelujeme touto cestou na naše spoluobčany, aby před odložením PET lahví do označených kontejnerů zmenšili jejich objem sešlápnutím a opětovným uzavřením. Přispějete tak k efektivní a účinnější separaci odpadů v Kaplici.

MěÚ Kaplice, odbor Žp


Fotbal

"A" mužstvo - divize
1. kolo   Klatovy - FK Spartak Kaplice   1:0 (1:0)
B: 4. Voborník
3. kolo   SK Senco Doubravka - FK Spartak Kaplice   2:1 (1:1)
B: 45. Hrubý, 47. Šneberk - 15. Vávra
2. kolo   dohrávka FK Spartak Kaplice - Chanos Chanovice   2:1 (2:0)
B: 2. Janura, 24. Vávra - 55. Kalianko
4. kolo   FK Spartak Kaplice - SK Motorlet Praha   2:1 (1:0)
B: 6. Mestančík, 85. L. Pulec - 77. Hendrych z pen.
5. kolo   Jiskra Třeboň - FK Spartak Kaplice   1:0 (0:0)
B: 66. P. Novotný
6. kolo   FK Spartak Kaplice - SK Hořovice   4:0 (3:0)
B: 7. Janura, 12. Janoušek, 15. Maršán, 57. Vávra
 
"B" mužstvo - I. B třída
1. kolo   FK Spartak Kaplice "B" - Sokol Kam. Újezd   0:2 (0:1)
B: 43. Vavroch, 52. Stegbauer
2. kolo   SK Čtyři Dvory "B" - FK Spartak Kaplice "B"   0:0
3. kolo   FK Spartak Kaplice "B" - Šumava Frymburk   3:2 (1:1)
B: 45. Studený, 54. Kapec, 82. Pál - 13. z pen., 61. Salzer
4. kolo   Dříteň - FK Spartak Kaplice "B"   3:1 (2:1)
B: 25., 47. Klimeš, 34. Slepička z pen. - 39. Kapec
 
dorost - I. A třída
1. kolo   Smrčina Horní Planá - FK Spartak Kaplice   1:2 (0:0)
B: za hosty: 68. Kovařík, 83. Bóga
2. kolo   FK Spartak Kaplice - SK Zliv   5:2 (3:1)
B: 62., 81. F. Kouba, 20. Rossmüller, 35. Smolen, 40. P. Sedláček - 7. Ira, 63. Průša
3. kolo   FK Spartak Kaplice - Slavoj Hrdějovice   2:0 (1:0)
B: 5. Lexa, 78. Lesňák
 
starší žáci - I. A třída
1. kolo   Vltava Č. Budějovice - FK Spartak Kaplice   1:4 (1:3)
B: Vovesný - O. Svoboda, Smolen 2
2. kolo   Spartak Kaplice - SK Lišov   2:3 (2:0)
B: Smolen, Půlpán - Kándl 2, Kirián
3. kolo   Spartak Trhové Sviny - FK Spartak Kaplice   1:4 (0:2)
B: vlastní - Půlpán 2, Smolen, Karala
 
mladší žáci - I. A třída
1. kolo   Vltava Č. Budějovice - FK Spartak Kaplice   8:0 (4:0)
B: Vetrák 3x, Podgorsky 2x, Moravčík 2, Dráb
2. kolo   Spartak Kaplice - SK Lišov   3:0 (2:0)
B: Dang Van, M. Kouba, Krenauer
3. kolo   Spartak Trhové Sviny - FK Spartak Kaplice   2:1 (1:1)
B: za hosty Dang Van
 
přípravka - okresní přebor
1. kolo   FK Spartak Kaplice - FK Slavoj Č. Krumlov "B"   12:0 (4:0)
B: Kebl 6, Tetour, Čajan 2, Lang, Hami


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc říjen 2004

5. 10. 14 km
Z Bělé přes Bukovsko do Kaplice

Autobusem (nádraží) v 6.35 hod. do Bělé.
Trasa: Bělá - Vyhlídka - Bukovsko - Mikoly - Mladoňoskými lesy - Květonov - Kaplice.


 
12. 10. 10 km
K Zřícenině hradu Pořešín

Odchod z parku v 9.00 hod.
Trasa: Kaplice - soutok Malše a Černé - zříc. hradu Pořešín - Pořešín - Žďár - Kaplice.


 
19. 10. 12 km
Z Pohorské Vsi přes Žofín do Čer. Údolí

Autobusem (nádraží) v 9.10 hod. do Pohorské Vsi.
Trasa: Pohorská Ves - Terčí Dvůr - Žofín - Zlatá Ktiš - Černé Údolí - odtud autobusem v 14:50 hod. zpět.


 
26. 10. 14 km
Přes Černý les

Autobusem (škola) v 7.55 hod. na nádr. ČD Kaplice, dále vlakem do H. Dvořiště.
Trasa: Horní Dvořiště - Černý les - U tří veverek - Babín - Jenín - Rybník - autobusem v 13.45 hod.


 
Skupina méně zdatných turistů.
Sraz každé úterý v 9.00 hod. v parku. Trasa: po dohodě účastníků.


Dopravní průzkum městského okruhu v Kaplici

ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s. zahájila od 1. 9. 2004 ve vašem městě zkušební provoz městského okruhu pro zjednodušení a zpohodlnění vaší cesty do práce, za nákupy a za zábavou a bezpečnou a rychlou přepravu vašich dětí do školy a za kamarády. Pro další zkvalitnění našich služeb Vás žádáme o vyplnění tohoto dotazníku:

Vyhovuje Vám současná trasa linek městského okruhu?
Tam: aut. nádraží - náměstí - sídliště 9. května - Omlenická - škola - náměstí - aut. nádr.
Zpět: aut. nádr. - náměstí - škola - Školní - Omlenická - Na vyhlídce (u Penny Marketu) - sídliště 9. května -Omlenická - škola - náměstí - aut. nádr.

Jaké další zastávky byste si přáli doplnit?

Časy současné linky městského okruhu:
Tam: 7:33-7:49; 9:00-9:20; 15:45-16:05
Zpět: 10:25-10:46; 12:55-13:16; 17:25-17:46

Jaké další časy by vám vyhovovaly?

Vaše další náměty a připomínky
Připomínky a vyplněné dotazníky můžete zasílat na níže uvedenou adresu, případně odevzdat v Infocentru Kaplice (budova kina), kde budou dotazníky také k dispozici.

Kontaktní adresa: ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a.s., Jeronýmova 1485/19, 37027 Č. Budějovice
tel: 386 100 131, fax: 387 312 027, ad.csadcbas@csadcbas.cz

330009 Kaplice - Střítež - Kaplice, aut. nádr. - Kaplice, sídl. 9. května - Kaplice, škola / Jízdní řád - úprava: redakce KZ
Jízdní řád - Kaplice


Program DDM Kaplice - říjen 2004

4. - 8. 10.    Stromy, plody, houby
  - poznávačka pro děti ze ZÚ

5. 10.    Pod hříbkem
  - hudebně pohybová výchova pro MŠ

6. 10.    Bingo
  - zábavná soutěž pro všechny zájemce
od 15.00 hod. v DDM (přezůvky s sebou!)
cena tiketu = 2,- Kč (osoba / max. 5 tiketů)

7. - 8. 10.    Bingo
  - zábavná soutěž pro děti ze ŠD

11. - 15. 10.    Poznáš je?
  - soutěž pro děti ze ZÚ

12. 10.    Halová kopaná
  - okrskové kolo pro ZŠ (propozice)

14. 10.    Fotbal
  - okresní kolo SŠ (propozice)

15. 10.    Drakiáda
  - pouštění a soutěžení draků na Blanském vrchu.
Sraz v 13.30 hod. v parku. Draky s sebou !!

18. - 22. 10.    Ovoce, zelenina
  - poznávačka pro děti ze ZÚ

19. 10.    Cesta Ferdy Mravence
  - soutěže pro ŠD

25. - 29. 10.    Drak
  - rébus pro ZÚ

1. - 31.    Skřítek Podzimníček aneb setkání všech skřítků Podzimníčků
  Výtvarná soutěž pro školy i jednotlivce, libovolně ztvárněné skřítky noste během měsíce října do kanceláře DDM. Vítězné práce budou ohodnoceny drobnými cenami a vystaveny v DDM.


Podzimní prázdniny

27. 10. Mořský svět
Zájezd do Prahy na unikátní výstavu mořských ryb a dalších mořských živočichů z těch nejexotičtějších koutů světa. Je zajištěn i průvodce. Bližší informace v DDM u sl. Korecké či na tel. 380 313 009. Cena zájezdu činí pro členy ZÚ 200,- Kč, ostatní zaplatí 250,- Kč. Přihlášky odevzdávejte do 22. 10. v kanceláři DDM.

29. 10.    Turistický výlet / sraz v 9.00 hod. před DDM.
Turnaj v šipkách / od 9.30 hod. v DDM.

Zájmové kroužky
Máš rád(a) hudbu, jsi sportovec, máš šikovné ruce, rád si hraješ, máš rád přírodu? DDM nabízí tyto zájmové kroužky:

umělecké, tvořivé, poučné | pohybové, sportovní
|
KERAMIKA / do 15 let | JUDO * AEROBIC
KERAMIKA / od 15 let | STOLNÍ TENIS
PŘÍRODOVĚDNÝ | ATLETIKA * FLORBAL
DRAMATICKÝ | BADMINTON
MALÍ VÝTVARNÍCI | SPORTOVNÍ KROUŽEK
ZOBCOVÉ FLÉTNY | ŠACHY * POSILOVNA
HARMONIKA * KYTARA | VOLEJBAL
LETEČTÍ MODELÁŘI | KOŠÍKOVÁ
KUŘÁTKA * SLUNÍČKO | TURISTICKÝ
PASTELKA * DÍVČÍ KLUB | VODÁCI * LENTILKY
KLAVÍR, KLÁVESY | COUNTRY TANCE
RYBÁŘI * POČÍTAČE | TANEČNÍ KLUB


Kurzy pro studenty a dospělé

Německý jazyk, anglický jazyk - začátečníci, pokročilí.
Francouzský jazyk - začátečníci od 15-ti let.
Ruský jazyk - začátečníci od 14-ti let.
Jóga - začátečníci, pokročilí. Činnost bude zahájena při minimálním počtu 15 přihlášených.
Cvičení rodičů s dětmi - pro rodiče s dětmi ve věku 2-51et.
Klub maminek - dopolední setkávání maminek a dětí při malování a cvičení.

Info ke kurzům DDM Kaplice, 380 313009.


Nabídka pro vaše děti

Nechcete, aby se Vaše dítě nečinně potulovalo po sídlišti nebo vysedávalo v družině?

Skauti Vám nabízí jinou možnost využití volného času a přitom získání mnoha zážitků a nových kamarádů.

Zaručujeme, že každý pátek s námi Vaše dítě prožije něco nového a minimálně 1x do měsíce vám vaše dítě zabavíme na našich víkendových akcích, pořádaných na základnách např. v Nových Hradech, Zlaté Koruně aj.

A co v létě? Budete mít o svou ratolest na 14 dnů postaráno neboť naše středisko každoročně pořádá pro své členy letní tábor v přírodě.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, můžete přivést své dítě kterýkoliv říjnový pátek v 15.00 hodin k nám do klubovny na Náměstí čp. 206 (ve dvoře vedle čalounictví) nebo je možná domluva na tel. 606 598 063, 728 162 275.

Rádi Vaše dítě uvítáme, Skauti středisko SIRIUS Kaplice


Volby
do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů

Prezident republiky vyhlásil volby do Senátu Parlamentu ČR a volby do zastupitelstev krajů svým rozhodnutím, které bylo publikováno ve Sbírce zákonů částka 150 ze dne 30. 7. 2004 pod č. 449/2004 Sb.

V našem městě se uskuteční jak volby do Senátu Parlamentu ČR, tak volby do zastupitelstva kraje. Volby se budou konat ve dnech 5. a 6. listopadu 2004. V případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR, uskuteční se druhé kolo ve dnech 12. a 13. listopadu 2004.

Hlasování do zastupitelstva kraje i Senátu Parlamentu ČR bude probíhat ve stálých volebních okrscích. Hlasovací lístky budou voličům dodány nejméně 3 dny přede dnem voleb. V případě konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR obdrží voliči hlasovací lístky až ve volební místnosti. Voličské průkazy budou vydávány pouze pro volby do Senátu Parlamentu ČR. V našem případě se jedná o volební obvod č. 10 se sídlem v Českém Krumlově. Zahrnuje obce celého okresu Český Krumlov, část okresu Č. Budějovice a část okresu Prachatice.

Voliči, který nebude moci volit ve volebním okrsku kde je zapsán, vydá MěÚ - evidence obyvatel, na jeho žádost voličský průkaz. Voličský průkaz pro volby do Senátu se vydává pouze voličům zapsaným ve stálém seznamu ve volebním obvodu, kde jsou vyhlášeny volby. Písemné podání musí být opatřené ověřeným podpisem voliče a doručeno MěÚ nejpozději do 29. 10. 2004. Poslední den pro osobní žádost o vydání voličského průkazu (po předložení občanského průkazu) je 3. 11. 2004 do 16.00 hodin. Voličský průkaz může být vydán nejdříve 21. 10. 2004 voliči osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu.

Bližší informace na MěÚ - evidence obyvatel, číslo telefonu 380 303 123, 380 303 122.

J. Trojáková, ved. odboru vnitř. věcí


Z historie

Počátky nejstarších dějin města Kaplice (4/a)

Toto pojednání nám umožní pravděpodobný výklad zachované pověsti a bude mít ve své podstatě klíčový charakter. Povede nás dvěma směry, jež se nejen setkávají, ale doslova se navzájem proplétají. Na jedné straně zde půjde o vrchnost světskou, představovanou českými panovníky a šlechtickým nebo rytířským rodem Bavorů ze Strakonic a na straně druhé půjde o vrchnost duchovní, která je reprezentována výhradně milevskými premonstráty.

Budeme se zajímat o dobu od roku 1000 až do poloviny 13. století, přesněji až do roku 1257, ze kterého máme o Kaplici a jejím kostele bl. Panny Marie první listinnou zprávu... Náš mikroregion bude tak zasazen do určitého časového rámce, ale také do přesně určeného dějinného prostředí. Naše územní oblast náležela po vyvraždění Slavníkovců r. 995 českým panovníkům a od té doby až k Přemyslu Otakaru II., do poloviny 13. století, je jich celá řada. Právě tak existuje celá řada pražských biskupů až do biskupa Mikuláše z Újezda, který zemřel r. 1258. Církevně náleželo toto území pražskému biskupství a některé části různým řádům. Pro Kaplici a okolí bude od roku 1187 důležitý milevský premonstrátský klášter, který byl osazen premonstráty ze Želiva. Avšak v žádném případě nesmíme opomenout, že v našem mikroregionu měl velmi silný a rozhodující vliv šlechtický rod Bavorů ze Strakonic.

Podle Dr. Alžběty Birnbaumové (z její nepublikované práce) je původ rodu Bavorů jako mnoha jiných rodů neznámý. Jeho vzestup je velmi oslnivý a úpadek a vymření ve čtvrté generaci velmi charakteristické... Prvním známým předkem pánů ze Strakonic je Bavor kmet (přední zemský pán), který měl nějaké statky na Moravě, jež roku 1167 věnoval litomyšlskému klášteru, kromě jediného, který dal svému synu Dluhomilovi. Dluhomil měl syna Bavora, jenž byl velmi příznivě nakloněn řádu sv. Jana Jeruzalémského (později označeného řádem maltézských rytířů). Tento řád byl uveden do Čech r. 1156 za vlády krále Vladislava I. a měl svou přední komendu u svaté Máří pod řetězem v Praze. Bavorova manželka Bolemila věnovala tomuto řádu roku 1225 šest vesnic. Její darování potvrdil král Přemysl Otakar I. Dr. Birnbaumová předpokládá samostatnou českou linii rodu, která se vyvinula v rod Bavorů ze Strakonic a jinou linii moravskou, jež zanikla počátkem 13. století. Pro nás je důležitý Bavor "filius Dlugomili nobilis Bohemiae", t.j. Bavor, syn Dluhomilův, který existuje počátkem 13. století a je snad totožný s Bavorem I. ze Strakonic. Tento Bavor je zmiňován již v letech 1187 a 1193. Bavor I., jenž dosáhl vysokých hodností, se osobně účastnil třetí křížové výpravy do Svaté země, kde shlédl hrdinské skutky rytířů sv. Jana a tento řád si natolik oblíbil, že složil slavný slib k jeho obdarování, čemuž také dostál. Roku 1243 Bavor I., lankrabě a nejvyšší číšník království českého, založil se svou chotí (snad již druhou manželkou) Bohuslavou při kostele sv. Prokopa ve Strakonicích úplný konvent řádu sv. Jana Jeruzalémského, jemuž odevzdal mimo svého příbytku jmenovaný chrám a část hradu. Potom daroval konventu ještě vesnice: Lom, Ptákovice, Miloňovice, Radošovice, Sousedovice, Libětice, Mutěnice a Lhotu. Jeho choť přidala ještě vesnici Mnichov a pak 66 hřiven, za něž si rytíři sv. Jana koupili vesnice Mukarov (Makarov) a Koclov od kláštera sv. Jiří. Přemysl Otakar II. potvrzuje toto darování listem z r. 1251, v němž se jmenují kromě uvedených vesnic také Horažďovice, Hajská, Krty a Lužice. Rytíři Maltánští (později maltézští) bydleli v budově, která byla přístupná z ambitu a vyznačovala se nejen překrásným portálem pozdně románského slohu, ale i nádherným kruhovým oknem v severním průčelí, vyzdobeném bohatou štukaturou a 18 kuličkami, vystupujícími z ostění...

Bavor I. se stal roku 1253 zvíkovským purkrabím a roku 1254 nejvyšším komorníkem království českého a zemřel ve vysokém věku r. 1260.

Po něm následuje Bavor II. (tzv. Veliký neboli Magnus) ze Strakonic. Ačkoliv se připomínají synové Bavora I., je znám pouze Bavor II., který se s otcem připomíná již od roku 1220. Roku 1225 se stává pánem ze Strakonic. Prodal řádu roku 1253 čtyři vesnice na Plzeňsku. Tímto prodejem a pak častými dary, dal rod pánů Bavorů řádu Maltánskému základ ke třem komendám: dubské, strakonické a manětínské. Bavor II. měl za manželku Anežku, nemanželskou dceru krále Přemysla Otakara II. Když roku 1274 prodal Vítek z Krumlova Johanitům vesnici Strašeň se dvěma mlýny, nalézáme mezi svědky na listině i Bavora II. ze Strakonic. Kolem roku 1272 obdržel od Přemysla Otakara II. na Opavsku pan Bavor II. četné výsluhy a v tomto kraji založil město Bavorov. V letech 1277 až 1279 byl nejvyšším maršálkem. Také zastával úřad velkopřevora řádu rytířů sv. Jana. Roku 1279 daroval Maltánům pět pozemků v Horaždovicích. Snad také toho roku zemřel.

Další následník je Bavor III., který byl roku 1289 až 1294 a snad ještě dalších několik let purkrabím na Zvíkově. V celém tehdejším prácheňském kraji, který se rozkládal od Krumlova až k Tochovicům, vládl jako kníže jménem krále. Zemřel roku 1318. Tento stručný přehled až k Bavoru III. nám plně dostačuje. Politicky byli Bavorové věrně oddáni rodu Přemyslovců a prokázali zejména Elišce Přemyslovně velmi dobré a platné služby. Podle Dr. V. V. Kremera byla posloupnost vlády Bavorů ze Strakonic následující: ... Bavor I. (1235 až 1260), Bavor II. (1260 až 1279), Bavor III. (1279 až 1312), Vilém Bavor (1312 až 1359), Bavor IV. (1359 až 1380), Břeněk (ca. 1380 až ca. 1402). Datace rodové vlády jednotlivých pánů ze Strakonic podle různých autorů poněkud kolísá. Roku 1402 získali strakonické beneficium Johanité. Rod vymřel na konci 14. století. Hrad Pořešín byl postoupen 2. září 1317 od Bavora III. z Bavorova smlouvou za Vítějovice bratřím Vernerovi, Rackovi a Přibíkovi z Vítějovic, kteří se od té doby i se svými potomky psali "z Pořešína" a užívali stejný rodový znak střely jako páni ze Strakonic.

Pokud byl původní hrad Pořešín nad řekou Malší - jak tvrdí historikové - založen teprve v polovině 13. století Bavory ze Strakonic, pak pověst o vzniku kaple na místě, které později ponese jméno Kaplice, zachycuje dobu mnohem starší a opravdu se nemůže vztahovat na nějakého pozdějšího rytíře z hradu Pořešína. Jediný kamenný svědek, který by mohl "promluvit", je věhlasný kostel bl. Panny Marie, o kterém máme záznam v listině z roku 1257. Omlouvám se, že jsem v minulých pojednáních použil slovo kaple. Na úplném počátku byla určitě kaple, ale zde již zcela záměrně toto označení neužívám, protože roku 1257 šlo již o větší stavbu, která je v historickém dokumentu označována jako ecclesia - t.j. kostel. K vysvětlení se dostaneme v dalších pojednáních...

První zachovaná listinná zmínka o hradu Pořešínu je z roku 1312, za Bavora III. My však víme, že toto území kolem zmíněného hradu vlastnil rod Bavorů ze Strakonic mnohem dřív. Existuje totiž darovací listina od Jindřicha I. z Rožmberka klášteru ve Vyšším Brodě z roku 1281, která se mimochodem zmiňuje o hraničním území s Bavorem ze Strakonic, které mělo být za Nebřehovem (německy: Piesenreuth; v listině se uvádí název Nebersyhuew), t.j. přibližně ssv od Rožmitálu na Šumavě. To znamená, že Bavoři ze Strakonic vlastnili pořešínské území již ve 13. století. Je však pravděpodobné, že toto území okolo Pořešína bylo ještě na konci 12. století v bezprostředním vlastnictví českých panovníků. Zakladatelé Pořešína byli jistě Bavoři ze Strakonic, kteří obdrželi toto teritorium přímo od zemské Koruny. Kdy a jak přišli Bavorové k držení tohoto panství se nedá zcela přesně určit. Přesto však existuje jistá pravděpodobnost, že Bavor II. obdržel toto území, když vstoupil do manželského svazku s Anežkou, nemanželskou dcerou Přemysla Otakara II., a to se stalo roku 1252. Dr. J. M. Klimesch byl stejného mínění. (Viz Pulkava ve své Kronice; také G. Dobner). Není ovšem vyloučeno, že nějaká stavba zde byla již dříve ve vlastnictví českého panovníka. Česká knížata a králové byli vášnivými milovníky honů a tak nějaký lovecký hrádek by mohl být docela dobře předchůdcem pozdějšího hradu. Bavorové mohli obdržet toto území velmi záhy, neboť jejich rod byl ve službách českých panov-níků. Jistě to mohla být odměna za jejich věrnost a velké zásluhy. Protože však nemáme z nejstarší doby žádné písemné zprávy, nemůžeme se pouštět do nějakých dalších spekulací.

(Dokončení čtvrté části 4 /b v příštím čísle)

Milan Píša


Brána názorům otevřena ...

Vstupte! Nehas, co tě nepálí. Ale pokud máš, čtenáři kaplický, pocit, že tě něco pálí nebo že to hoří, či si viděl něco, co se ti líbilo, pak zde máš novou rubriku a do ní můžeš kdykoliv vstoupit. Chválou, kritikou, námětem do diskuse. Touto cestou se mohou vyjasnit věci nejasné...
Náměty a příspěvky přijímáme v redakci - Infocentrum / budova kina, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz

Toto je v roce 2004 místo pro Vás.


Bomby také v Kaplici

Ve své historii poznalo lidstvo již nezměrné množství bomb ohromné ničivé síly: zápalné, trhavé, tříštivé, atomové, vodíkové, neutronové, podtlakové - ani zdaleka je všechny neznáme; ale snad ještě zvláště účinné, totiž sexbomby. Abych příliš nekoketoval se šířením poplašných zpráv, což je trestný (ale netrestaný) čin, uvedu, že zde půjde o bomby specificky české, to jest: "BOMBY CENOVÉ". Znáte je všichni ze záplavy reklamních letáků hýřících barvami a zamořujícími jako obtížný hmyz domovní schránky. Je obtížné se jich zbavovat.

K zamyšlení mě vedou cenové bomby v obchodech - především potravinářských a z nich pak hlavně těch, které jsou zavedeny pro prodej masa a výrobků z něho, potažmo uzenin. Téma je široké a stále aktuální, zvláště pak v teplých obdobích roku, kdy jsou salmonely a jim podobné neduhy s nepříjemnými následky časté. Kde začít? Patrně nejvíce jsou konzumovány tzv. "měkké uzeniny" nejsnáze cenově dostupné; někdy jsou opravdu tak měkké, že je můžeme bez obtíží rozmazávat na cokoli. Jejich charakteristickými znaky je neurčitá chuť spíše více slaná, postrádající typické kořenění, zauzení - vždyť přece právě odtud vznikl název UZENINA. Na pultech chladicích boxů prodejen se jeví lehce narůžovělé, lákavé... Tohoto šálivého efektu se dosahuje snadno - podhlédněte pod pult. desku a zočíte zářivku s růžovým světlem, nikde jinde patrně nepoužívané. Ale tato rafinovanost rychle mizí "venku", kdy na řezu zboží záhy šedne, odpuzuje. A jak jinak: s vysokým obsahem vody (hlavně tzv. "šunkové") - papírový obal vám promočí na počkání! Zato mají svoji váhu čili hmotnost. Vždyť voda se přece také platí a tak je také kulantně zakalkulována v ceně, jen kdyby ji nebylo tolik.

Nebude od věci uvést jmenovitě alespoň některé druhy, jejichž nákup by si měl spotřebitel přece jen trochu rozmyslet a ušetřit si zklamání. Jde např. o salám JUNIOR - dříve "dietní", gothajský, český - jindy "výrobní"(?), párky obyčejné - dříve "telecí", kabanos přezvaný někdy na kabanus a jindy slovenský či točený, což je vlastně úplně totéž, nejnověji z letáku TUTY MAGAZÍN pro září 2004 pak výrobky masokombinátu Schneider (nebo Zeman?) lahůdkový salám a krůtí salám JUNIOR za neuvěřitelně varovné ceny, ale o těch dále v pojednání o cenových bombách, kde zaujímají oba druhy vynikající místo. Vyjme-novat všechny druhy by bylo nad rámec možností jednotlivce - myslím, že i počítač s neomezenou pamětí by zakolísal. Tolik je druhů!

A nedejte se jakkoli mýlit naznačenými druhy byť z dovozu! Jsou stejně nekvalitní a často ještě nekvalitnější než tuzemské - v nabídce zde vede bezkonkurenčně market LIDL - ten naštěstí v Kaplici zatím není.

Nemohu se ubránit pohledu do dávné minulosti mého mládí; každý vesnický řezník-uzenář vyráběl m.j. měkký salám - dnes bychom řekli "točený" a na tomto výrobku často stála jeho podstatná část existence. Byl cenově dostupný širokým vrstvám, jedinečně chuťově i vzhledově nesrovnatelný s dnešním. Pamětníci dodnes s letargií vzpomínají např. na věhlasné výrobky českobudějovických firem MIKEŠ, ŠOLÍN, které po vyjmutí z udíren zaplavily svou neodolatelnou vůní celé tehdejší centrum Českých Budějovic. A což firma SATRAPA z Českomoravské vysočiny? A dnes - projdete kolem obchodů uzenářského sortimentu a vůbec to nezaznamenáte - žádná vůně se nekoná. Ty výrobky kolem zauzení snad jen rychle prošly či vůbec ne - "Udí" se plynem!

A nyní snad k podstatě věci, to jest k Cenovým bombám; je únavné, ale někdy docela zábavné (ovšem jak pro koho) sledovat pravé cenové rodeo, které z letáku útočí na potenciálního spotřebitele, jehož oko - ale jen "naoko" potěší, jindy vyděsí ... to jsou ti, kteří vytrvale analyzují, jak je to možné dávat spotřebitelům 33% a vyšší slevy - že by to bylo z lásky k nám spotřebitelům? Zajisté, že nikoli. Než si ukážeme namátkově některé konkrétní příklady poslední (ale i budoucí) doby, pokusme se určit z čeho toto rodeo vlastně vzniká: 1.) určitého inkriminovaného druhu bylo vyrobeno příliš mnoho, než aby jej spotřebitelé hlava nehlava stačili absorbovat; prodejní ceny napruženy jako struny hudebních nástrojů, tedy k prasknutí. Odbyt se začne zpomalovat - to vstoupila do arény rodea neviditelná ruka trhu, jak kdysi proklamoval nynější pan prezident Václav Klaus či druhdy matka Tatcherová ve V. Británii.

Co s tím? Zboží "přeřadit" do AKCE - tedy česky zlevnění. To slovo a jeho význam jsme dříve neznali, přišlo z ciziny, ale rychle se zabydlelo. A cenové bomby jsou na světě.

2.) Méně kvalitní měkké zboží přece jen odpuzuje od samého začátku, jeho úřední trvanlivost je velmi ohrožena, je přeplněno spoustou nemasových příměsí (viz dále) a konzervačních látek, pocházejících možná už z dob alchymie, která byla předchůdkyní dnešní chemie. Co dál? No přece totéž co sub 1.) - naivní otázka!

A teď několik namátkových příkladů poslední doby, opsaných z letáků, aby si snad autor nevymýšlel z podujatosti vůči prodejcům.

Druh: Dříve: Nyní: % úlitby (cenové):
Salám "Písečan" 174,50,- (škrt) 153,- - 20 %
Selský trvanlivý 115,50,- 96,- - 20 %
Vepřová zauzená šunka 165,10,- 140,- - 20 %
Vše z marketů - obchodů TUTY, či TERNO.
Oderská klobása 61,- 50,- - 20 %
Pálivý salám s paprikou 118,50,- 95,- - 20 %
Lahůdkový salám 25,- 19,50,- - 24 %

- masokomb. SCHNEIDER. Dtto: Krůtí Junior téhož výrobce. Vše značeno jako cenová bomba.

Netřeba pokračovat dále - našli bychom i 33 % "slevy" a to je již hodně. Analytikům se může zdát, že je to za hranicí ekonomické únosnosti; ale jistěže není, jen výsledný efekt výrobců a prodejců je poněkud nižší, zisk zajisté trvá. Plyne z toho, že původní ceny byly pořádně nadsazeny. Na letácích nám defilují známé masokombináty Písek, Hodice, Plzeň, Planá a jiné další... Není vám nápadné, že uvedených - 20 % je jaksi plošné - padni, komu padni? Ne tedy podle momentálního charakteru toho kterého druhu!

Autor není erudovaným odborníkem v masoprůmyslu - je jen obyčejný občan spotřebitel, uvažuje o tom, co čte a vidí. Může jít o subjektivismus. Proto nechme promluvit orgány nepochybně erudované, jejichž nálezky lidské zveřejnila zjara Mladá fronta dnes. Zde je autentický přepis:

"Masné výrobky se nezlepšily
Poslední kontrola trvanlivých salámů, špekáčků, šunky aj. ukázala, že na trhu se stále objevují výrobky (masné), které obsahují nepovolené či neuvedené složky. Znamená to, že někteří výrobci a dovozci nedodržují novou vyhlášku, která loni zpřísnila jakostní a smyslové požadavky na masné výrobky.

Veterinární kontroloři z kraje Vysočina, Jihomoravského, Jihočeského a Prahy kontrolovali různé druhy uzenin, trvanlivých a šunkových salámů a šunky. Nepovolený či nadměrný obsah drůbežího masa testy prokázaly např. u vzorku dovozového gothajského salámu, spišských párků nebo šunkového salámu. Nepovolené, strojně oddělené maso tzv. separát bylo zjištěno opět u dovozového gothajského salámu, lahůdkových párků, u domácího salámu Junior a špekáčků. Nevyhovující podíl čistého masa libového našli kontroloři třeba u jednoho domácího výrobce u salámu Vysočina. Více rostlinných bílkovin, než povoluje receptura prokázaly zkoušky u dovezeného salámu či salámu Salchichon. Konkrétní firmy, které čeká pokuta..."

Stačí? Ne, nestačí, zdaleka ne - Masokombináty kajte se ze svých hříchů vůči spotřebiteli! Kladl bych si za vinu, kdybych nepřipomněl, že kdysi typický a vyhledávaný obyčejný český špekáček je trvale vláčen kritikou špatné kvality a jeho spotřebitelská cena, v každém marketu jiná, koná podivuhodné přemety. Ani jakési specielní úřední náležitosti u nebohého českého špekáčku nepomohlo a je stále na pořadu nepopulární kritiky. A pak jsou zde ještě vakuově balené druhy uzenin, které ovšem kolem uzení také nikdy nešly. V tom obalu je kromě našedlého párku či úplně rozložené slaniny (v PENNY) jakási chemická, olejovitá tekutina s konzervačním účinem, napadající patrně i "střívko" (samozřejmě umělé). Dáte-li takový párek běžně ohřát, zůstaňte ve střehu, jinak se ihned rozvaří, praská a byla-li předtím chuť výrobku nějaká, pak nyní není absolutně žádná. Můžete hmotu zase směle mazat na něco.

Dokončení článku v příštím čísle

J. Mikšátko


Příjemné setkání

Takto lze nazvat putování turistů z Leopoldshlagu do Kaplice, které proběhlo 12. 9. 2004 za velké účasti rakouských turistů (přes 300) a za podpory kaplických turistů (přes 60). I přes nepřízeň počasí se tato akce vydařila a tím pokračuje po kaplických slavnostech úspěšná spolupráce mezi městy Freistadt a Kaplice. S rakouskými organizátory jsme se domluvili, že v měsíci říjnu proběhne zhodnocení celé akce a nastínění nového pochodu v měsíci květnu a cykloturistické akce poslední sobotu v červnu, tj. 25. 6. 2005, kdy chce Kaplice organizovat Kolem kolem Kaplicka z Freistadtu do Kaplice. Pro různé zájmové skupiny a spolky máme k dispozici adresný seznam spolků ve freistadtské oblasti. Pokud někdo bude chtít navázat kontakty, je tento seznam k dispozici v kulturním a informačním centru.

 

Kaplický zpravodaj. Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70
382 41 Kaplice, IČO: 245941, tel.: 380 303 100, nákladem 3000 výtisků.
Evidenční číslo MK ČR E 115 76, uzávěrka 10. čísla 20. 9. 2004.
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Redakce KIC Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice,
tel.: 380 311 388, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz.
Odpovědný redaktor: M. Špičáková Bc., redakční rada: Z. Langová, H. Jelenová
Redakce se nemusí ztotožňovat s názory zveřejněných příspěvků.
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412