2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

březen 2004 - Číslo 3 - Ročník VIII.


První pomoc

Ordinační doba od 1. 3. 2004

Oznamuje vám změnu ordinační doby LSPP /lékařské služby první pomoci/ v Kaplici. Telefon: 380 313 045

Ordinační doba LSPP bude :
ve všední dny - pondělí až pátek od 18.00 do 22.00 hodin.
Soboty, neděle a státní svátky od 8.00 do 22.00 hodin.


Rychlá záchranná služba

Rychlá záchranná služba má provoz celých 24 hodin na čísle 155, se sídlem v budově polikliniky Kaplice.

Tel.: 155 - Rychlá záchranná služba je určena pro: 1 - náhlé ztráty vědomí /z jakékoli příčiny/, 2 - zástavu dechu, dušení, 3 - náhlá bolest na hrudi, 4 - těžší úrazy hlavy, těla a končetin /strojem, nehoda, elektrickým proudem, bleskem, výbuchem, střelnou zbraní, tonutí, oběšení, uštknutí hadem, rozsáhlé popálení a poleptání kyselinou nebo louhem, otrava plyny a jinými látkami/, 5 - těžká alergická reakce s dušností a poruchou vědomí, 6 - dopravní nehody, 7 - náhlá dušnost u astma bronchiale, 8 - epileptické záchvaty a stavy křečí, 9 - gynekologické příčiny - předčasný porod, masivní krvácení, 10 - náhlé prudké zhoršení stavu nemocného s poruchou komunikace a schopnosti chůze, 11 - žlučníková a ledvinová kolika a náhlá prudká - šoková bolest břicha, 12 - akutní stavy u diabetiků, 13 - akutní psychiatrické stavy.


Nejrychlejší šachista ČR v Kaplici

Šachový velmistr Ing. Marek Vokáč se zúčastnil 12. února 2004 v odpoledních hodinách besedy se šachovou veřejností a následného simultánního šachového turnaje na 30 šachovnicích. Pořadatel této akce Kulturní a informační centrum Kaplice společně se šachovým oddílem TJ Spartak Kaplice navázali na 17 let starou tradici, kdy naposledy v Kaplici hrál šachový velmistr Filip.

Na tomto turnaji byly k vidění partie těch, kteří měli trému nebo chybovali, ale také jsme byli svědky, můžeme-li to tak nazvat, pětihodinových bitev hráčů, o kterých se dočítáme v souvislosti s mládežnickými kategoriemi už v rámci republikových mistrovství. Mezi ty nejúspěšnější bitvy patřila partie velké naděje, 12tiletého Jiřího Pahoreckého z Českého Krumlova, který dosáhl vynikajícího výsledku a to remízy.

Nejmladší účastník šachového turnaje bojuje s velmistrem

Jeho souboj s velmistrem trval nejdéle. Celkový výsledek simultánního turnaje byl 27,5 ku 2,5 ve prospěch mezinárodního velmistra. Ing. Vokáč neprohrál žádnou partii, pouze pětkrát remízoval.

Vydařila se tedy jak beseda, tak simultánka a z tohoto důvodu jsme se s panem Komendou rozhodli, že v akcích tohoto druhu budeme pokračovat a v nejbližší době chceme pozvat mezinárodní velmistryni, šachistku z Kamenného Újezdu. Určitě i ona si ráda zahraje nejméně na 10 šachovnicích proti kaplickým hráčům.

Snad jsme touto akcí dopomohli k obnovení zájmu o tento druh sportu v našem městě. Vždyť šachový oddíl TJ Spartak Kaplice se celou dobu pohybuje na špici krajského přeboru, ale do divize postoupit nemůže, neboť mu chybí hráči do kmenového stavu.


Internet v knihovně zdarma

Letos, stejně jako v předchozích letech, se Městská knihovna v Kaplici připojí k celostátní akci, nazvané "Březen měsíc internetu". Chtěli bychom vás pozvat na akce, které jsme pro vás připravili.

Ve středu 3. března 2004 zveme do knihovny všechny, kteří se chtějí za pomoci instruktorek seznámit s Internetem (např. založit si svou emailovou schránku). Akce proběhne v oddělení pro dospělé od 9.00 do 17.00 hodin. V týdnu mezi 8. až 12. březnem budou mít u nás zájemci půl hodiny přístupu na Internet zdarma. Této příležitosti můžete využít v oddělení pro děti. Celý březen bude v oddělení pro mládež probíhat soutěž "Poznej, ve kterých zemích Evropy se odehrávají příběhy těchto knih." Od 2. 3. bude k dispozici Internet také v knihovně v Blansku. Na ukončení akce Březen měsíc Internetu jsme připravili již po čtvrté NOC S ANDERSENEM.

Všechny vás, nejen v březnu, do knihovny srdečně zveme.

Knihovna Kaplice


Kolem kolem Kaplice

"Kolem kolem Kaplice" je pracovní název akce, která se uskuteční 10. července v regionu Kaplicka. V regionu, jež je svým profilem a různorodostí přírodních, kulturních i zeměpisných krás jako stvořený pro cykloturistiku.

Dynamický rozvoj tohoto velice aktivního druhu turistiky dokazuje, že kolo je v lokalitách Kaplicka záležitostí nejen jednotlivců a rodin, ale i celých skupin. Turistická základna je vytvořena desítkou koordinovaných cyklotras ve velice pestrém prostředí s bohatou nabídkou turistických možností.

Protože začínáme, neočekáváme ani tak finanční prostředky odněkud shora, ale rádi bychom přivítali spoluúčast privátních firem, bez kterých si myslíme, to nepůjde, neboť tím pomůžeme co nejefektivněji využít vynaložené veřejné prostředky.

Chceme kombinovat činnost s relaxační aktivitou i podle počasí a zájmu jednotlivých skupin, přilákat co nejvíce zájemců a proto se obracíme na širokou veřejnost o vhodné náměty. Tyto pak může městský přípravný tým zapracovat do programu. Akce by měla vypuknout v ranních hodinách v městském parku, tam bychom se měli v odpoledních hodinách vracet a rovněž tam bude zajištěna vhodná kultura, občerstvení, zkrátka servis. A tím pádem snad přilákáme více turistů, kteří k nám zavítají i častěji.

Josef Sejk, KIC Kaplice


U S N E S E N Í
z 11. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 12. ledna 2004

Zastupitelstvo města po projednání :

I.    s c h v a l u j e

*

prodej pozemku p.č. 1112 k.ú. Kaplice o výměře 23 m2 manželům Charvátovým, bytem Kaplice 296 za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje pozemků v k.ú. Kaplice p.č. 1541/1 o výměře 3.399 m2, p.č. 1540 o výměře 456 m2 a p.č. 1539 o výměře 448 m2 (celkem 4.303 m2) za těchto podmínek: 1. lehká průmyslová výroba nezatěžující dopravu města těžkou nákladní dopravou, 2. počet pracovních míst, 3. prodejní cena - minimálně 400,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem a pověřuje vedení města stanovit komisi pro vyhodnocení nabídek a předložení návrhu k prodeji uvedených pozemků zastupitelstvu města

*

požádat Krajský úřad Jihočeského kraje o převod pozemků p.č. 383/1 o výměře 940 m2 a p.č. 382 o výměře 249 m2 v k.ú. Blansko do vlastnictví Města Kaplice

*

rozdělení zůstatku povodňového účtu města vlastníkům nemovitostí poškozených povodní v roce 2002 dle návrhu předloženého odborem správy majetku MěÚ Kaplice

*

rozpočet sociálního fondu Města Kaplice na rok 2004 dle návrhu předloženého finančním odborem MěÚ Kaplice, včetně Vnitřní směrnice č. 1 o používání tohoto fondu a Vnitřní směrnice č. 2 pro poskytování závodního stravování

*

změny rozpočtu Města Kaplice roku 2003 dle návrhu předloženého finančním odborem MěÚ Kaplice

*

termíny konání zastupitelstev města v roce 2004 - 1. březen, 26. duben, 21. červen, 23. srpen, 4. říjen, 15. listopad, 6. prosinec - pracovní jednání k projednání návrhu rozpočtu na rok 2005, 13. prosinec

II.     p o v ě ř u j e

*

odbor správy majetku a odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kaplice zabezpečit prodloužení zábradlí na mostě přes řeku Malši u Blábolilů z důvodu zvýšení bezpečnosti

*

odbor správy majetku MěÚ Kaplice prověřit stav poškozených rovných střech na objektech Města Kaplice a od roku 2005 zařazovat do rozpočtu města jejich opravy formou zastřešení sedlovými střechami

*

vedení města zpracováním rozpisu kontrol ve vybraných lokalitách města a v této souvislosti projednat změnu pracovní doby Městské policie

*

vedení města ustavit pracovní skupinu k řešení dopravních problémů v Kaplici - autobusová zastávka u AGIPu, odbočovací pruh u Policie ČR, průjezd městem apod.

III.     u p o z o r ň u j e

*

členy zastupitelstva města projednáním případných požadavků na úklid sněhu z veřejných prostranství v majetku města s vedoucím odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Kaplice.

Ferdinand Jiskra
starosta města
Josef Kaloš
místostarosta


Odbor dopravy

Evidence vozidel: ............ tel. 380 303 101, 380 303 102
Agenda řidičských průkazů: ............ tel. 380 303 103

Silniční hospodářství a dopravní přestupky: ............ tel. 380 303 106, 380 303 107

Vedoucí odboru dopravy ............ tel. 380 303 105

Fax: ............ tel. 380 303 108

Úřední dny:    Pondělí 8.00 - 16.00 hodin
  Středa 8.00 - 16.00 hodin
  Pátek 8.00 - 14.00 hodin

V pondělí 8. 3. 2004 bude z provozně-technických důvodů uzavřena agenda řidičských průkazů.


Veřejná dražba

10. března / Kaplice

Veřejná dražba věcí movitých se uskuteční ve středu dne 10. března 2004 v 15.00 hodin v budově Finančního úřadu v Kaplici, Kostelní 124, v zasedací místnosti ve druhém poschodí, číslo dveří 32. Registrace dražitelů proběhne dne 10. 3. 2004 od 14.30 hodin. Dražené věci je možno si prohlédnout dne 10. 3. v době od 12.00 do 14.00 hodin na Finančním úřadě v Kaplici. Draženy budou: Věšák koupelnový rozkládací, el. sušák na ručníky otočný, koupelnová polička skleněná (zlato - chrom), držák na mýdlo a zubní kartáčky na stěnu, schránka na toaletní papír (bílá a chrom), svinovací metr 3 m, bateriové hodiny nástěnné skleněné, zrcadla na stěnu samolepící, kleště SIKA, kovová vodováha 80 cm, zednické "fanky", stěrka na lepidlo, zednické hladítko, stěny sprchového koutu, protiskluzové vložky do sprch. koutu, dětská koupací vanička, spořiče na vod. baterie, opravný smalt v laku, plachta k zakrytí automobilu, pracovní kalhoty, pracovní pláště, pohankové polštářky, pracovní čepice, koupelnový věšák, apod.

Kompletní seznam dražených věcí je uveden na dražební vyhlášce, která je vyvěšena na úřední desce MěÚ ve Velešíně, FÚ a MěÚ v Kaplici.


Informace pro podnikatele

Programy podpor malého a středního podnikání

V případě, že se podnikatel rozhodne rozšířit, rekonstruovat nebo modernizovat svou firmu, má možnost na tento záměr použít zvýhodněný finanční úvěr z programů podpor malého a středního podnikání, které pro rok 2004 nabízí Českomoravská záruční a rozvojová banka /CMZRB/. Finančních prostředků tak lze využít na pořízení dlouhodobého hmotného nebo nehmotného majetku, zejména pozemků, budov, strojů, zařízení, event. i částečně na zásoby a pohledávky.

Podle rozhodnutí Ministerstva průmyslu a obchodu v roce 2004 budou poskytovány podpory malých a středních podniků prostřednictvím 8 programů: Záruka, Kredit, Start, Trh, Vesnice, Regenerace, Kooperace a Speciál. Podnikatel z Českokrumlovska může využít např. nabídky z programu Kredit, který nabízí podporu formou zvýhodněného úvěru s úrokovou sazbou:
3 % p.a. do výše 1 mil. Kč úvěru a se splatností do 4 let
4 % p.a. do výše 7 mil. Kč úvěru a se splatností do 6-ti let
5 % p.a. do výše 4 mil. Kč úvěru a se splatností do 6-ti let.

Program Start zvýhodní vstup do podnikání a jeho rozvoj v počáteční fázi pro podnikatele vstupující do podnikání poprvé. Bezúročný úvěr tak může být poskytnut do výše 0,5 mil. Kč pro fyzické osoby, v případě obchodních společností s více společníky do 1 mil. Kč.

Firmě, která bude provádět certifikaci systému řízení jakosti podle norem, se nabízí možnost požádat o příspěvek na získání certifikátu nebo příspěvek na získání značky shody s normou ČSN TEST do výše 50% nákladů, maximálně do výše 200 tis. Kč/rok.

Výhodou výše uvedených programů je, že CMZRB nevyžaduje pro poskytnutí záruky žádné majetkové či jiné zajištění ve svůj prospěch. Bližší informace spolu s formuláři žádostí jednotlivých programů podpor naleznete na webových stránkách http://www.cmzrb.cz/ nebo je lze získat v kanceláři Oblastní hospodářské komory v Českém Krumlově, tel. 380 711 340.Linecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689

Týdenní předprodej z technických důvodů zrušen.
Vstupenky je ale možné si rezervovat v infocentru.

V březnu se v kaplickém kině představí završení monumentální trilogie Pán prstenů: Návrat krále. Závěrečný díl je neobyčejně sugestivní a vedle napětí bitevních scén, tajemného dávnověkého příběhu, krásné krajiny Nového Zélandu upoutává i citlivým prokreslením děj nesoucích postav. Nechte se naposledy pozvat do světa hobitů, elfů, trpaslíků, králů lidských rodů a čarodějů, ale také Temného Pána... Do nabídky se tentokrát dostaly i dva francouzské filmy Snowboardista a Bazén. První zaujme spíše mládež, druhý je napínavým psychologickým dramatem s kriminální zápletkou. Snímek Velká ryba natočil režisér "vypravěč" Tim Burton, tvůrce filmů Batman, Střihoruký Edward či remaku Planety opic.

PROGRAM NA MĚSÍC BŘEZEN

Na měsíc duben připravujeme v Kině Kaplice:
AGENTI DEMENTI, KUKUŠKA, ZLOČIN PÁTERA AMARA, MEDVĚDÍ BRATŘI, CHTÍČ, ZELENÉ PEKLO, TEXASKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU


KULTURNÍ NABÍDKA
na březen

4. 3. čt.
KONCERT
CHROMATICKÁ HARMONIKA A KLAVÍR
Chromat. harmonika: Martin Šochman / ZUŠ Úvaly u Prahy
Klavír: Martina Kopúnová / ZUŠ Kaplice
Kaple sv. Josefa a sv. Barbory, 17.30 hod.  

 
5. 3. pá.
SETKÁNÍ PODNIKATELŮ
Sál kulturního domu, 16.00 hod.  

 
9. 3. út.
MODNÍ SHOW / LEOŠ MAREŠ
Modní show sportovního oblečení, plavek a spodního prádla značky Litex, doprovázená videoprojekcí a koncertem Leoše Mareše. Předprodej vstupenek v infocentru: 100,- Kč.
Sál kulturního domu, 19.00 hod. Vstupné 120,- Kč

 
10. 3. st.
VEČER S DIAPOZITIVY: PÁTER PIUS
Italský kapucín a divotvůrce - jeho život a působení Pořad s diapozitivy pro vás připravil host z Rakouska, slovem provází páter Justin Berka z Vyššího Brodu.
Městská knihovna Kaplice, 19.00 hod. Vstupné dobrovolné

 
16. 3. út.
FANTASTICKÉ ZÁHADY
Beseda s PhDr. A. Vašíčkem na téma podivných jevů a tajemných úkazů z celého světa: Stíny v hlubinách jezera Van, Posedlost podzemím, Vesnice potomků andělů...
Přednáška je doplněna originálními filmovými záběry.
Kino Kaplice, 19.00 hod. Vstupné 25,- Kč

 
26. 3. pá.
MUZIKANTSKÝ BÁL
Hrají: Staccato, Kapři, Mladá Agrovanka a Live.
Sál kulturního domu, 20.00 hod. Vstup 70,- Kč

 
27. 3. so.
REBELOVÉ
Zájezd do Divadla Brodway v Praze na muzikál pro všechny generace - Rebelové. Zájemci se mohou hlásit v infocentru.
Cena zahrnující dopravu i vstup: 650,- Kč

 
Každou sobotu od 21.00 hodin
DISCOWORLD
6. 3.    Březnová party / 50,- Kč
13. 3.  METAXA PARTY / 50,- Kč
20. 3.  DISCO / 40,- Kč
27. 3.  DISCO - spec. host CRYONICS + Petr Klein, Dj LUKA (předprodej) 80/100,- Kč
Sál kulturního domu  

 
Připravujeme na duben:
7. 4. ZDENĚK IZER - IZERSKÁ PADESÁTKA
25. 4.    KAPLICKÁ PARKETA - soutěž v tancích
30. 4.    PÁLENÍ ČARODĚJNIC


Zápis dětí do MŠ

Zápis dětí do Mateřské školy, 1. máje 771 Kaplice /na sídlišti/ na školní rok 2004 - 2005 se koná 1. a 2. dubna 2004. Přijďte si zapsat školáčka a podívat se na prostředí v mateřské škole od 8.00 do 11.00 hod. nebo se informujte na tel. čísle: 380 313 070.


Výzva podnikatelům regionu

Infocentrum aktualizuje informace pro turisty

Tato výzva se vztahuje na všechny firmy i jednotlivce podnikající v oblasti ubytování, stravování a zájmových činností. Infocentrum Kaplice připravuje aktualizaci informací pro turisty a občany i z okolí o službách v Kaplickém regionu. Žádáme proto podnikatele v oborech, vztahujících se k cestovnímu ruchu a službám, jako jsou např. ubytovací a stravovací kapacity, různé druhy opraven a servisů, služby spojené s využitím volného času a podobně, aby nám sdělili svou aktuální nabídku služeb, přesnou adresu a obor, aktuální provozní dobu, spojení telefonem či e-mailem, případně své internetové stránky. Zajímají nás všechny informace regionálního charakteru.

Využijte této bezplatné reklamy, o jejíž distribuci se za Vás postaráme!

Vaše příspěvky je možné zaslat elektronicky na e-mailovou adresu: infocentrum@mestokaplice.cz, dále na tel. 380 311 388, fax: 380 311 451. Nebo je můžete osobně předat v Infocentru, Linecká 434, Kaplice.

KIC Kaplice


Letní tábory 2004

Tábor v Deskách
DDM Kaplice pořádá letní tábor na táborové základně v Deskách, ležících 10 km od Kaplice. Děti jsou zde ubytovány ve dvou až třílůžkových chatkách, stravování je zajištěno 5x denně (s dopolední a odpolední svačinou). Tábor disponuje také kuchyní s jídelnou, sociálním zařízením se sprchou, marodkou a kanceláří. Nedaleko se nalézá hřiště, lesy a několik rybníků.

Připravujeme pro vás tyto termíny:
3. - 10. července 2004 - tábor ŠD (1. - 4. třídy), vedoucími budou vychovatelky ŠD
10. - 17. července 2004 - tábor pro všechny zájemce, vedoucím bude pan Klimeš (Městská policie). Cena pobytu činí 1200,- Kč. Přihlášky přijímáme v kanceláři DDM.

Na Cihelně
PS Poutníci Kaplice pořádá letní tábor Na Cihelně (u Frymburka). A to v tomto termínu: 15. - 27. srpna 2004.
Děti jsou zde ubytovány ve stanech s podsadou. Čeká na ně bohatý celodenní program, táborová hra, koupání, noví kamarádi, výlety atd. Cena pobytu činí 1.980,- Kč na 13 dní. Bližší informace na tel. 380 313 515.


Program DDM Kaplice - březen 2004

1. - 5. 3.    ČÍ JSOU TO DĚTI?
     - soutěž ZÚ

2. - 3. 3.    KERAMIKA
     - pro MŠ

3. 3.    BASKETBAL ZŠ
     - okrskové kolo, (propozice zašleme)

8. - 12. 3.    VÍTE, ŽE ...?
     - soutěž o malé ceny pro ZÚ

9. 3.     KLUB MAMINEK
      - od 9.00 hod. tvořivé dopoledne pro maminky s dětmi

11. 3.    "7 STUPŇŮ KE ZLATÉ"
     - pro ŠD od 13.30 hod. v tělocvičně DDM

15. - 19. 3.    URČI VÝZNAM STARÝCH SLOV
     - soutěž pro ZÚ

18. 3.    BASKETBAL ZŠ
     - okresní kolo (propozice zašleme)

22. - 26. 3.    PLEMENA PSŮ
     - soutěž pro ZÚ

23. - 24. 3.    CO JE TO ?
     - soutěže pro ŠD

25. 3.    FLORBAL ZŠ
     - krajské kolo (propozice zašleme)

29. 3. - 2. 4.    JARO JE TU!
     - soutěž o drobné ceny pro ZÚ


Z historie

Pohled na dějiny obchodní stezky
nazývané prostě "Cáhlovská" či "Kaplická"

Dobrá římská a doba stěhování národů
Kolem změny letopočtu se ustálila hranice mezi Římskou říší a Germánskými kmeny na Dunaji. V 1. polovině 1. století našeho letopočtu začali Římané budovat podél pravého říčního břehu obrannou linii (tzv. limes romanus). Základ celé této vojenské pevnostní soustavy tvořily velké tábory (castra) - sídla legií. V blízkosti těchto opevněných areálů a pod jejich ochranou vznikaly záhy civilní osady obchodníků a řemeslníků. Mezi řekami Ennsem a Dunajem byla na obraném limitu v 50. letech n. l. postavena Římany nevelká pevnost a kolem roku 180 n. l. zde byl zbudován velký tábor II. římské legie Lauriacum (dnešní město Enns - Lorch).

Výše nad ním proti proudu Dunaje ve 2. století n. l. vznikl menší tábor s detašovaným oddílem legie (kohorty) - kastel Lentia (dnešní město Linec). Odtud pronikali římští obchodníci hluboko do germánských oblastí. Komunikační spojení s neřímským světem jim zřejmě umožňovala původní "keltská" cesta směřující do nitra české kotliny. Jako nepřímé důkazy o jejím používání v daném časovém úseku (0 - 500 n. l.) nám mohou posloužit archeologické nálezy ze severozápadního okraje českobudějovické pánve z lokalit Sedlec, Zliv a Zbudov. Podle nálezů importovaných předmětů lze předpokládat, že zde usídlené komunity udržovaly obchodní styk s provincionální kulturou v Podunají. Hlavním exportním zbožím římskoprovinciální provenience do "barbarika" byly především přepychové stolní a nápojové soupravy z bronzu i ze stříbra. Kromě kovových nádob nebo toaletních předmětů (zrcadel), bronzových sošek a jiného zboží, se dopravovala nejprve z Itálie, později i z provincií, dokonalá keramika tlačená do forem, často s figurální výzdobou tzv. terra sigillata. V germánském prostředí mělo také velkou oblibu zdobené antické sklo. Z římských trhů se dovážely některé potraviny, víno a snad i látky. Římané získávali z Germánie koně, hovězí dobytek, kožešiny a kůže, obilí a také otroky. Baltský jantar byl též vhodnou protihodnotou za četné římské importy.

Doba hradištní
Hornatá a hlubokými lesy pokrytá krajina nejjižnější části Čech byla v 9. století osídlena slovanským kmenem Doudlebů. Ti si vystavěli při dolním toku řeky Malše opevněné výrobní, obchodní a správní středisko Doudleby. V 10. století se Doudlebsko dostalo pod svrchovanost Slavníkovců, jak dokládá k r. 981 Kosmova kronika. K hradišti v Doudlebech vedla z Podunají stezka, která v listinách je nazývána "antiqua via versus Bohemiam directa". Průběh stezky byl téměř stejný jako v pravěku až na několik výjimek. Její počátek byl v Linci - Urfahru, vedla přes Cáhlov a za Kaplicí vystupovala z pomezního hvozdu a u Rozpoutí (rozcestí) se dělila na dvě větve. Severní vedla na hradiště v Doudlebech, severozápadní na hradiště v Netolicích. Po stezce se vyváželo z Čech obilí, kožešiny, koně, hovězí dobytek a jiné zboží. Za ně se dovážela sůl a víno. Poslední zprávy o hradišti v Doudlebech máme z roku 1407.
Podle J. Braniše název Rozpoutí znamená staroslovanské rozcestí (rusky rozputě).

Středověk / Důležitá města na stezce...

České Budějovice
K zásadnímu obratu došlo v roce 1265, kdy český král Přemysl Otakar II. založil na soutoku Malše a Vltavy město České Budějovice. Hradiště v Doudlebech ztratilo svůj význam a novým řemeslným, obchodním a správním střediskem se stalo právě založené město. Odtud začal král stavět novou cestu směrem na Linec. Naproti ní se stavěla cesta i z rakouské strany. Nové komunikační spojení nemělo sloužit jen obchodním účelům, ale také požadavkům vojensko - strategickým. České Budějovice, kromě jiných privilegií, dostaly od panovníka do vínku solný sklad, kde se skladovala hlavně gmundenská sůl.

Kaplice
Stará cesta přes Blansko a Benešov, po níž se dováželo víno, odbočovala od hlavní trasy stezky k hranicím Dolních Rakous nedaleko ústí říčky Černé do Malše. Na křižovatce těchto cest byla v neznámé době (snad ve druhé polovině 12. století) vystavěna románská Mariánská kaple - (kaplice). Při ní vznikla záhy osada s celnicí, ke které byla později připojena tržní ves, založená ve 13. století. Splynutí obou sídlištních útvarů dalo základ městečku Kaplici. Prvá zmínka o jeho existenci pochází z roku 1257. Bylo to poslední osídlené místo na české straně pohraničního hvozdu, kde bylo možno přenocovat a doplnit zásoby.

Cáhlov (Freistadt)
Severně od Lince na pokraji šumavských lesů byly již v 11. století obchodníkům známy tři osady - "Zaglau", "Schmieddorf" a "Pregrad". Název osady Zaglau se zachoval v češtině ve tvaru Cáhlov. V 1. polovině 12. století bylo zde obchodníky založeno městské centrum pro obchod se solí a železem. Jméno Freistadt se objevuje až v roce 1231. Lexikální význam slova Freistadt znamemá, že se jedná o město svobodné, osvobozené od poplatků a mající zvláštní určení. Mělo se stát zastávkovým městem pro dopravu soli a jiného zboží do Čech, nocležištěm dopravců, tržištěm a skladovým městem. V roce 1277 udělil Rudolf I. Habsburský městu právo skladu soli "ius stapulae", které mu v letech 1359 a 1363 potvrdil Rudolf IV. Freistadt rychle zaujal významné postavení na obchodní cestě, jež si v ničem nezadalo s postavením Prachatic a stalo se z něho rakouské "salis emporium". Do freistadského solného skladu se sjížděli povozníci po několika cestách, kterými se zásobovala celá východní část Šumavy, budějovická kotlina a Novohradsko.

Cáhlovská (Kaplická) stezka se stala osou obchodního života Kaplicka. Podle ní postupovala česká kolonizace z vnitrozemí k hranici. Z roku 1266 máme první písemnou zprávu o obci Velešín. V souvislosti s přesunutím celnice z Kaplice k zemské hranici dochází ke vzniku Dolního Dvořiště, o němž je první písemná zmínka z roku 1279. Před tím odbočovala stezka od Dolního Dvořiště přes Rychnov nad Malší ke Kaplici.

Ve 14. století byly postupně zakládány další osady: Zbraslav, Přibyslav, Trojany, Suchdol, Všeměřice, Nažidla, Pšenice, Zdíky, Skoronice a Strádov. Na hlavní dopravní komunikaci z Freistadtu do Českých Budějovic byly během 13. století nad řekou Malší postaveny hrady: Louzek, Pořešín a Velešín. Na odbočce do Dolních Rakous nad říčkou Černou - Sokolčí. O udržování a bezpečnost cest pečovali jejich majitelé, za což směli vybírat mýto a cla.

Václav Hajer

Příště vás čeká exkurze do období čilého obchodování mezi městy na stezce ve 14. až 16. století a také se podíváme do Popravčí knihy pánů z Rožmberka


Poctiví lidé ještě existují

Minulý víkend jsem při placení u čerpací stanice ROBIN OIL Kaplice nechala ležet u pokladny svoji peněženku. Ztrátu peněženky s velkým finančním obnosem jsem zjistila až po několika hodinách. Vrátila jsem se na benzínovou pumpu, kde se mezitím vyměnila obsluha, jen s pramalou nadějí, že se se svojí peněženkou a hlavně s finanční částkou ještě někdy shledám. Denně se přece setkávám se zprávami ze svého blízkého i dalekého okolí, co všechno lidé lidem ukradnou. Denně se přesvědčuji, že co není zamčeno, zajištěno a hlídáno, je pro majitele nenávratně ztraceno. O to větší byla moje radost, překvapení a úleva, když jsem na místě zjistila, že peněženka leží v bezpečí trezoru čerpací stanice. A protože všude slyšíme a čteme podobné příhody, ale s úplně jiným koncem, chtěla bych tuto bilanci poněkud opravit a upozornit na to, že poctiví lidé u nás ještě skutečně existují. Pokud se chcete sami přesvědčit, běžte něco zapomenout, podobně jako já, k benzínové pumpě ROBIN OIL k paní Svatavě Libertinové a Lence Vávrové. Oběma jim děkuji. Za vrácené peníze i za vrácenou víru, že jsou u nás ještě poctiví lidé.

J. Červená, Praha


Trasa rychlostní komunikace R3

Reagujeme na slova Ing. arch. Petra Vološčuka v Kaplickém zpravodaji z února 2004. Upřesňujeme, že před zahájením stavby rychlostní komunikace R3 je nutné proběhnutí procesu EIA (řízení o posuzování vlivu stavby na životní prostředí). Toto řízení v současnosti probíhá a vede je Ministerstvo životního prostředí. Také je nutné kladné rozhodnutí orgánu ochrany přírody. Je podle nás velmi pravděpodobné, že orgán ochrany přírody nepovolí stavbu dálnice D3 a rychlostní komunikace R3 z důvodu velkého narušení krajinného rázu a obecně životního prostředí. Zdejší krajiny by bylo škoda. Dáváme spíše přednost modernizaci současné silnice E 55.

Ondřej Šanda,
Hnutí DUHA České Budějovice


Poděkování

panu doktoru Dvořákovi a zdravotní sestře paní Dvořákové za ošetřování mého manžela Jiřího Mrkáčka po dobu jeho těžké nemoci. Dělali skutečně maximum, aby mu v těchto těžkých chvílích ulehčili. Ještě jednou děkujeme.

manželka a rodiny Němčanských a Mrkáčků


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc březen 2004

2. 3. 11 km
Z DOLNÍ PLÁNĚ PŘES ZUBČICE DO VELEŠÍNA

Autobusem v 8.20 hod. do Dol. Pláně.
Trasa: Dol. Pláně - Zubčice - Markvartice - Velešín. Zpět autobusem.


 
9. 3. 16 km
Z ROŽMITÁLU NA ŠUM. / ZAHRÁDKA / KAPLICE

Autobusem v 10.00 hod. do Rožmitálu na Šumavě.
Trasa: Rožmitál na Š. - Močerady - Zahrádka - Vracov - Omlenička - Blažkov - Kaplice.


 
16. 3. 14 km
Z POHORSKÉ VSI DO BENEŠOVA NAD ČERNOU

Autobusem v 9.10 hod. do Pohorské Vsi.
Trasa: Pohorská Ves - Lužnice - Jitronice - Kuří - Benešov nad Černou. Zpět autobusem.


 
20. 3. 16 km
MATĚJČKŮV MEMORIÁL

Odchod v 8.30 hod. od bývalých jeslí pod Vyhlídkou.
Trasa: Kaplice - Omlenička - Výnězda - Matějčkova vyhlídka - Poluška - Věžovatá Pláně.


 
23. 3. 14 km
Z CHABIČOVIC PŘES PŘÍDOLÍ DO Č. KRUMLOVA

Autobusem v 8.20 hod. do Chabičovic.
Trasa: Chabičovice - Zahrádka - Přídolí - Machovice - Drahoslavice - Křížový vrch - Č. Krumlov. Zpět autobusem.Přešlapujeme?

Za krátkou dobu to bude 59 let, co v Kaplici žiji. A tak jsem v minulých dnech přemýšlel a trochu srovnával. Srovnával jsem dobu po roce 1945 a dobu dnešní. Celospolečensky i z užšího pohledu města. Chápu, uvědomuji si a uznávám, že ta dnešní doba honby za penězi, nočních klubů, prostituce, pistolí a různých mafiánských sdružení je trochu jiná, než to poválečné období plné obětavosti, nadšení a skromnosti. Současní privatizační žraloci jsou mnohem početnější a krutější, než ti pováleční tzv. zlatokopové. Tehdejší občan, vycepovaný válkou a bídou první poloviny padesátých let minulého století, měl přeci jen trochu pevnější mravní zásady, než dnešní absolvent posledních desetiletí.

Přece jsem však rád, že mohu být svědkem toho, co se dnes odehrává. Líbí se mi (až na vysoké procento nezaměstnanosti), že se život u nás ve městě - hlavně po posledních volbách - znovu vybarvuje. Cítím optimismus navzdory darebákům a té nezaměstnanosti, o které jsem již mluvil, cítím optimismus i přes ochablé ruce zákona (hlavně chci znovu podtrhnout prostituci). Ten optimismus vidím v desítkách pracovitých, nenápadných a obětavých lidí ve fabrikách, školství, kultuře, sportu, společenských organizacích i službách. Ten optimismus vidím v lidech jako jsou např. pan Reif, Neubauer a většině pracovníků Technických služeb, na které se denně dívám z okna svého bytu. Ten optimismus vidím v takových lidech, jako jsou pan Šedivý, Jouza, Ertl, Oplátek, Bauernöpl, Slad a řada dalších, kteří mají odvahu podnikat na vlastní triko - bez milionářských ambicí, vylepšovat město kolem nás a znovu vracet Kaplici její dobré jméno.

V takových firmách jako je JOUZA - Union, Ertl nebo BENTEX vidím velkou naději, že reinvesticemi ze zisku vlastního podnikání budou schopni a hlavně ochotni rozšiřovat počet pracovních příležitostí a tím řešit jednu ze základních priorit toho, co člověk v životě potřebuje, tj. práci. A protože svět stojí, při snaze o zachování lidského rodu, před řešením tzv. "zeleného programu", tj. programem ekologie, bylo by dobře zamyslet se ve městě nad získáváním průmyslových kapacit, které by následky ničení životního prostředí pomáhaly řešit. Vím, že se to snadněji napíše nebo řekne než realizuje. Ale stojí to za pokus.

Vím, že svět kolem nás je mnohem složitější než v mém mládí. Je více všeobecného marastu, chybí dobrovolná aktivita, chybí nesobeckost, chybí obětavost ve prospěch celku. Vše je nahrazováno touhou po penězích. To je také důvod, proč v řadě oblastí nepostupujeme ve městě rychleji, než bychom si přáli, nebo než by bylo potřebné. A zde sehrává zásadní negativní úlohu, nebo lépe řečeno má negativní vliv, obecná společenská atmosféra ovlivňovaná politickými stranami a v nemalé míře i velkovýrobní kolonizací zahraničního a domácího bavičského žvástu. Televize, film, rozhlas, tisk. Taková je realita. Ale mně se přece jenom líbí pozorovat, jak město a lidé v něm, přes všechno to negativní, rostou. Jak přece jen přibývá těch schopných a ubývá všehoschopných, jak postupně přes všechny ty dryáky a surovosti těch neschopných mizí postupně s nimi deprese a beznaděj.

Chodím dle možností pravidelně na plenární zasedání zastupitelstva města. A stanovené priority i jednání našich zastupitelů mne přesvědčují, že je tu nejenom vůle, ale hlavně schopnost život každého z nás v celé spádové oblasti řešit.

A zde bych po instruktážích - o kladech a rizicích vstupu do EU - které jsem absolvoval, chtěl zvlášť podtrhnout předvídavost a moudrost zástupců města. Jde o řešení nákladné rekonstrukce čistírny odpadních vod. Po závěrech, které jsem, mimo jiné, slyšel od bruselských úředníků, si tuto skutečnost uvědomuji v plné "nahotě". Nesmírným finančním a hlavně následným sankcím a pokutám, které čekají stovky našich měst a obcí (pro nedokonalé čistění odpadních vod), se totiž Kaplice svým včasným rozhodnutím vyhne.

Chtěl bych proto zdůraznit, že nepřešlapujeme, ale jednáme a řešíme. Za to patří zastupitelům, vedoucím odborů i zaměstnancům Městského úřadu dík.

Záboj Čampula

 

Kaplický zpravodaj. Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70
382 41 Kaplice, IČO: 245941, tel.: 380 303 100, nákladem 3000 výtisků.
Evidenční číslo MK ČR E 115 76, uzávěrka 3. čísla 20. 2. 2004.
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Redakce KIC Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice,
tel.: 380 311 388, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz.
Odpovědný redaktor: M. Špičáková Bc., redakční rada: Z. Langová, H. Jelenová
Redakce se nemusí ztotožňovat s názory zveřejněných příspěvků.
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412