2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

únor 2004 - Číslo 2 - Ročník VIII.


Mění se poplatky

Na 10. zasedání Zastupitelstva byla schválena vyhláška o místních poplatcích a v rámci této vyhlášky dochází ke změnám v sazbách, ale i k jejím některým textovým úpravám. Změny se týkají například poplatků ze psů, platí se ze psů starších 3 měsíců, sazby poplatku ročně činí v rodinném domě ve městě 200,- Kč, v rodinném domě /osada 100,- Kč, v domě se 4 a více byty /město 800,- Kč, v domě se 4 a více byty /osada 200,- Kč, v panelových domech na sídlištích 1000,- Kč, důchodci platí 1/2 sazby poplatku, nejvýše však 200,- Kč. Mění se poplatek za užívání veřejného prostranství a to tyto sazby: reklamní tabule 100,- Kč za m2 a den, vyhrazení trvalého parkovacího místa na předem určeném místě paušální částka ve výši 3000,- Kč/rok. Sazba poplatku ze vstupného: taneční zábavy a plesy 10% z úhrnné částky vybraného vstupného, diskotéky 20% z úhrnné částky vybraného vstupného, reklamní a prodejní akce 20% z úhrnné částky vybraného vstupného. Maturitní plesy jsou od poplatku osvobozeny. Co se týče poplatku z ubytovacích kapacit, i zde je nárůst. Sazby činí ve městě 4,- Kč za každé využité lůžko a den, v osadě 2,- Kč za každé využité lůžko a den.

Upozorňujeme, že nebyly postihnuty vyčerpávajícím způsobem všechny změny. Pro občany je tato vyhláška k dispozici v Infocentru.


Zápis do 1. tříd

Zápis dětí proběhne na ZŠ Fantova :
ve čtvrtek 5. února 2004 od 14.00 do 17.00 hodin
v pátek 6. února 2004 od 14.00 od 16.00 hodin

Vyplněné dotazníky přineste s sebou. Třídními učitelkami budou paní učitelky Jakešová a Tvarohová.

Zápis dětí na ZŠ Školní :
ve čtvrtek 5. února 2004 od 14.00 do 17.00 hodin
v pátek 6. února 2004 od 14.00 od 16.00 hodin

Třídními učitelkami budou paní učitelky D. Šestáková, N. Šímová. Další informace na tel. 380 347 910 nebo 917.
Zároveň ZŠ Školní oznamuje nová telefonní čísla :
Ředitel školy: 380 347 910
Zástupce ředitele školy: 380 347 917


Ceny města za rok 2003

  Úspěšný trenér dorostenek v odbíjené R. Brůžek
Ve středu 17. prosince 2003 se v obřadní síni města Kaplice uskutečnilo předání Cen města za rok 2003 těm občanům, kteří výrazně přispěli k jeho reprezentaci nad rámec města. Mezi vyznamenanými se objevili několikanásobní dárci krve, sportovci s medailovými umístěními na mistrovství ČR, úspěšní trenéři, vedoucí dětských hudebních souborů nebo vítězka krajského kola olympiády německého jazyka a další.

Diplomy a medaile byly uděleny těmto občanům: Jiřímu Anderlovi, Radkovi Brůžkovi, Marii Bukovské, Pavlu Burianovi, Nikole Fučíkové, Ondřeji Havlíčkovi, Martinu Kalošovi, Marice Kaucké, Václavu Klabouchovi, Václavu Klimešovi, Martině Kopúnové, Kláře Matouškové, Lence Menšíkové, Jaroslavu Příhodovi, Liboru Štěpánkovi, Jaroslavu Wolowiecovi. Všem oceněným blahopřejeme.


Odbor dopravy

Od 5. 1. 2004 je v provozu ve 3. patře čp. 391 na Linecké ulici (též sídlo odboru sociálních věcí a zdravotnictví) odbor dopravy a silničního hospodářství. Pod jeho správu spadá :

Evidence vozidel, přestavby, dovozy, autoškoly ............ tel. 380 303 101
Evidence vozidel (přihlášení, odhlášení, vyřazení, zápis údajů atd.) ............ tel. 380 303 102
Agenda řidičských průkazů, evidence vozidel (změny, nové, mezinárodní řidičské průkazy atd.) ............ tel. 380 303 103

Silniční hospodářství a dopravní přestupky
Speciální stavební úřad, taxislužba, dopravní přestupky, silniční správní úřad ............ tel. 380 303 106
Dopravní značení, stanice emisí, opravy komunikací, silniční správní úřad, vraky ............ tel. 380 303 107

Vedoucí odboru dopravy ............ tel. 380 303 105

Faxové číslo odboru dopravy ............ tel. 380 303 108

Úřední dny:    Pondělí 8.00 - 16.00 hodin
  Středa 8.00 - 16.00 hodin
  Pátek 8.00 - 14.00 hodin


U S N E S E N Í
z 10. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 15. prosince 2003

Zastupitelstvo města po projednání :

I.    s c h v a l u j e

*

prodej částí pozemku p.č. 1828/1 k.ú. Mostky o výměře cca 50 m2 manželům Sedláčkovým, bytem Dobechov 3, o výměře cca 90 m2 manželům Drnzíkovým, bytem Dobechov 3, o výměře cca 140 m2 manželům Vanišovým, bytem Dobechov 3 (přesné výměry po zaměření) za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej pozemku p.č. 1664/8 k.ú. Kaplice o výměře 208 m2 Ing. Heleně Cenkové, bytem České Budějovice 21 za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

prodej části pozemku p.č. 384/2 k.ú. Blansko o výměře 1 m2 Josefu Šedivému, bytem Kaplice 450 za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

revokaci usnesení zastupitelstva města ze dne 29. 9. 2003 týkající se prodeje části pozemku p.č. 1487/8 k.ú. Pořešín manželům Karvanovým a schvaluje prodej části tohoto pozemku o výměře 826 m2 manželům Langovým, bytem Kaplice 750 za cenu 100,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p.č. 1112 k.ú. Kaplice o výměře 23 m2 (pod garáží) za cenu 200,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem

*

podání žádosti o bezúplatný převod pozemků p.č. 1581 o výměře 338 m2, p.č. 1584/1 o výměře 17 m2, p.č. 1585 o výměře 29 m2, p.č. 1587/3 o výměře 63 m2 a p.č. 1587/4 o výměře 80 m2 vše v k.ú. Kaplice (jedná se o pozemky pod objekty v městském sportovním areálu na Bělidle) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

*

revokaci usnesení Zastupitelstva města Kaplice ze dne 29. 9. 2003 týkající se prodeje bytu II. kat. o vel. 2+1 v čp. 318 Linecká ulice s tím, že ruší nabídku prodeje uvedeného bytu dle metodiky privatizace bytového fondu města tzv. "třetí osobě"

*

Program regenerace městských památkových zón na rok 2004 dle předloženého návrhu odboru správy majetku MěÚ

*

rozdělení dalších finančních prostředků přidělených do Povodňového fondu města na opravu bytů poškozených povodněmi v roce 2002 dle předloženého návrhu odboru správy majetku MěÚ Kaplice

*

finanční příspěvek Zdeňku Kořínkovi, bytem Blansko 82 na odstranění povodňových škod v roce 2002 z povodňového účtu města dle předloženého návrhu odboru správy majetku MěÚ Kaplice

*

rozdělení zůstatku povodňového účtu města občanům postiženým povodněmi roku 2002, kteří nebyli dosud odškodněni - návrh zpracuje a předloží ke schválení na příští jednání zastupitelstva města odbor správy majetku MěÚ Kaplice

*

Zadání změny č. 5 Územního plánu sídelního útvaru města Kaplice dle předloženého návrhu

*

termíny podání žádostí o změny územního plánu k 30. 4. a 31. 10. s tím, že odbor výstavby, územního plánování a památkové péče MěÚ Kaplice zpracuje a zveřejní metodický návod podání žádosti o změnu ÚP (jak má žádost vypadat a co má obsahovat)

*

rozpočet města Kaplice na rok 2004, včetně mzdových prostředků a výdajů na reprezentaci a dary v roce 2004

*

rozpočet hospodářské činnosti Města Kaplice na rok 2004 předložený Správou domů města Kaplice s.r.o.

*

změny rozpočtu Města Kaplice roku 2003 dle předloženého návrhu finančního odboru MěÚ Kaplice

*

Obecně závaznou vyhlášku města Kaplice č. 3/2003 o zrušení některých obecně závazných vyhlášek města tak, jak byla předložena

*

Obecně závaznou vyhlášku města Kaplice č. 4/2003 o místních poplatcích tak, jak byla předložena, včetně úprav navržených v diskusi

*

přijetí daru od firmy TIP TRADING s.r.o. Kaplice ve výši 50.000,- Kč na podporu sociálního programu města

*

vybudování osvětlení přístupové cesty k tělocvičně bývalé ZŠ Omlenická ulice z prostředků rozpočtu města na rok 2004, položka rezervy na opravy

II.     s o u h l a s í

*

dle žádosti Kulturního a informačního centra Kaplice s nákupem osobního automobilu, který bude pořízen z vlastních prostředků organizace - na příští zasedání zastupitelstva města upřesní ředitel KIC Kaplice cenu automobilu, včetně způsobu financování

III.     z a m í t á

*

zveřejnění nabídky prodeje nemovitosti v prostoru bývalých kasáren v Omlenické ulici, včetně pozemku p.č. 852/20 k.ú. Kaplice

IV.     p o v ě ř u j e

*

vedení města vstoupit v jednání s Krajským úřadem Jihočeského kraje, odbor dopravy a s Českými drahami o účasti Města Kaplice, jako obce s rozšířenou působností zastupující obce regionu, v komisích řešící problematiku rychlostní komunikace R III a železničního koridoru České Budějovice - Rakousko

*

Městský úřad Kaplice zařazením do návrhu rozpočtu města na rok 2005 řešení zkvalitnění sportovišť u základních škol, opravu střech na objektu ZŠ Školní ulice a opravu střech na objektech Kulturního a informačního centra Kaplice. Ředitelům ZŠ Školní a Fantova ulice zastupitelstvo doporučuje zajistit z prostředků rezervního fondu vypracování projektu na zkvalitnění sportovišť u ZŠ.

Ferdinand Jiskra
starosta města
Josef Kaloš
místostarosta


Starostův sloupek

Vážení spoluobčané,
V posledních dnech jste v různých denících zaregistrovali diskuze na téma zřízení stanice rychlé záchranné služby v Kaplici. Dovolte, abych sdělil následující. Na základě jednání lékařů, zdravotního rady krajského úřadu, ředitele záchranné služby kraje a vedení města bylo dojednáno, že rychlá záchranná služba zřízená bude s tím, že město vytvoří dostatečné zázemí pro její existenci v prostorách přízemí polikliniky v takovém rozsahu, aby provoz mohl být realizován v plném obsazení osádky tj. lékař, zdravotní sestra a řidič. Termín byl stanoven do konce února. Krajský úřad pak prostřednictvím vedení krajské záchranné služby zabezpečí dodání vybavení a samotné personální obsazení. Zde je nutno prezentovat, že v první fázi fungování RZS v Kaplici bude osádka dvoučlenná a to ve složení zdravotní sestra a řidič. Na plný stav bude doplněna v průběhu roku. Chtěl bych poděkovat skupině lékařů, která se výrazně zasadila o to, že bude konečně na Kaplicku vyřešen problém s dojezdem k pacientovi v zákoně daném limitu patnácti minut a tak poskytnuta odpovídající služba. Stávající lékařská pohotovost bude zajištěna v menším časovém rozsahu. Konkrétní informace obdržíte po zahájení činnosti RZS.

Současně dovolte poděkovat Správě domů za operativní přístup k zajištění stavebních úprav v budově polikliniky.

Ferdinand JiskraLinecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689

V pestré únorové nabídce nepřehlédněte hned tři české filmy, dva z nich, Kameňák 2 a Jak básníci neztrácejí naději přicházejí do kaplického kina jen s měsíčním zpožděním po premiéře. Snímek plný oživených anekdot Kameňák 2 se stal posledním filmem skvělé komediální herečky Heleny Růžičkové. A pozor je tu změna! Promítáme ho také v pátek od 20.00 hodin. Pro velký zájem reprizujeme animovaný příběh pro děti Hledá se Nemo, prosincové promítání bylo vyprodané. Zpestřením by se před březnovým velkofilmem Pán prstenů: Návrat krále mohlo stát velkolepé námořní drama Master & Commander: Odvrácená strana světa. Nechte se provést nádhernými obrazy, jak se kdysi žilo a umíralo na válečné lodi.

1. neděle Komedie USA 93 min.
2. pondělí MEZI NÁMI DĚVČATY
20.00 hod. Co se může stát puberťačce nejhoršího? Když se na jeden den stane svou vlastní mámou!
Režie: M. Waters.
  Hrají: L. Lohan, J. Lee Curtis
  Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno

4. středa Sci-fi film USA 103 min.
5. čtvrtek TERMINÁTOR 3: VZPOURA STROJŮ
20.00 hod. A. Schwarzenegger na záchranné misi v nejnovějším pokračování slavného Terminátora.
Režie: J. Mostow
  Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno

8. neděle Komedie USA 97 min.
9. pondělí KAŠLU NA LÁSKU
20.00 hod. Přepychové byty, sexy dialogy, stylová hudba a elegantní kluby a'la 60 léta i špičkové modely vytvářejí náladu svěží komedie.
Režie: P. Reed.
Hrají: R. Zellweger, E. McGregor
  Vstup 50,- Kč, mládeži přístupno

11. středa Film USA 102 min
12. čtvrtek KDYSI DÁVNO V MEXIKU
20.00 hod. El Mariachi (Antonio Banderas), mstitel s kytarou, vraždí a vzpomíná...
  Režie: R. Rodriguez.
  Dále hrají: J. Depp, S. Hayek, M. Rourke, E. Iglesias
  Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno

15. neděle Český film 90 min.
16. pondělí MAZANÝ FILIP
20.00 hod. Tomáš Hanák coby šarmantní tvrďák vzdoruje zlotřilým úkladům Oldřich Kaisera i žhavým půvabům Vilmy Cibulkové.
Režie: V. Marhoul
  Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno

18. středa Akční komedie USA 99 min.
20.00 hod. NEPRŮSTŘELNÝ MNICH
  Magický svitek, klíč k neomezené moci, střeží tajemný mnich. Přichází čas svěřit ho mladému nástupci… Rychlé kung-fu bitky, svěží humor a fanatický nacista K. Roden jsou lákadly tohoto akčního příběhu.
  Režie: P. Hunter.
  Hl. role: Ch. Yun-Fat
  Vstup 50,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno

PREMIÉRA ČESKÉHO FILMU
19. čtvrtek Česká komedie 140 min.
20. pátek KAMEŇÁK 2
20.00 hod. Druhý díl filmu na motivy známých i méně známých vtipů přímo navazuje na díl první, končící vytrysknutím modrého erektivního pramene.
Režie: Z. Troška.
  Hrají: V. Vydra, J. Paulová, H. Růžičková
  Vstup 80,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno

22. neděle Dobrodružný film USA 140 min.
20.00 hod. PIRÁTI Z KARIBIKU - PROKLETÍ ČERNÉ PERLY
  Pod pirátskou vlajkou vzhůru za dobrodružstvím.
Režie: G. Verbinski.
  Hrají: J. Depp, O. Bloom
  Vstup 60,- Kč, mládeži přístupno

23. pondělí Promítání pro děti / české znění 101 min.
17.30 hod. HLEDÁ SE NEMO
  I s malou rybičkou mohou být velké starosti.
Režie: A. Stanton
  Vstup 55,- Kč, mládeži přístupno

25. středa Akční velkofilm USA 132 min.
26. čtvrtek MASTER & COMMANDER: ODVRÁCENÁ STRANA SVĚTA
20.00 hod. Na pozadí napoleonských válek je rozehráno vzrušující dobrodružství.
  Režie: P. Weir.
Hrají: R. Crowe, P. Bettany (a atraktivní loď H.M.S. Surprise, replika fregaty královského loďstva z 18. století)
  Vstup 60,- Kč, mládeži do 12 let nepřístupno

PREMIÉRA ČESKÉHO FILMU
29. neděle Česká komedie 120 min.
1. pondělí JAK BÁSNÍCI NEZTRÁCEJÍ NADĚJI
20.00 hod. Básníci Dušana Kleina a Ladislava Pecháčka trochu zestárli, ale zůstal jim smysl pro humor, sny a naštěstí i důvod k životu.
  Hrají: P. Kříž, D. Matásek, T. Brodská
  Vstup 70,- Kč, mládeži přístupno

Vstupenky je možno zakoupit týden dopředu.
Pokladna je otevřena 1 hodinu před promítáním.


Kaplický výlet za Muzikály

Připravujeme pro vás návštěvu Prahy, kde máte možnost shlédnout jakýkoliv z níže uvedených muzikálů. Dostali jsme nabídku a jestli je zajímavá, to posuďte sami. Cena vstupenky i dopravy do Prahy nepřekročí 650,- Kč. Nabízíme hvězdně obsazená představení Zpívání v dešti v Kongresovém centru, Rebelové v Divadle Brodway a Miluji tě, ale v Divadle Blaník. Můžeme jet kdykoliv v březnu, ale doporučujeme 27. března s tím, že navštívíme odpolední vystoupení a tím umožníme shlédnout jeden z muzikálů i dětem. Jsme přesvědčeni, že nabídnutá cena odpovídá jak kvalitě tak i vašim možnostem, v žádném případě na této akci neprofitujeme. Chceme dát příležitost řadě z Vás. Vycházíme z podzimní zkušenosti, kdy jsme na zájezd lední revue rozprodali obratem všechny vstupenky. Tato příležitost není jen pro naše spoluobčany, nabízíme jí i podnikatelům, odborům, fakturace je možná. Vážnějším nebo nerozhodnutým půjčíme propagační materiál, víme, že si to řada z Vás může najít i na internetu. Zájemce žádáme, aby se informovali v našem Infocentru v Kaplici, kde jsme ve všední dny od 8:00 do 18:00 hodin připraveni poskytovat informace, případně na tel. 380 311 388.


Trasa rychlostní komunikace R3

Dne 8. ledna 2004 proběhlo veřejné projed-nání konceptu územního plánu velkého územního celku Českokrumlovsko I., jehož pořizovatelem je Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Na tomto jednání bylo uzavřeno vystavení tohoto návrhu, autoři (zpracovatel Architektonický ateliér Štěpán České Budějovice) seznámili přítomné s navrhovaným řešením a byly projednány připomínky a doplňující návrhy, které do té doby zpracovatel či pořizovatel obdrželi. Do 9. února 2004 mohou obce uplatnit své další oprávněné připomínky (písemně) ke konceptu ÚP VÚC Českokrumlovsko u zpracovatele či pořizovatele.

Pro občany, sídlící v regionu Kaplice, je podstatné, že byla definitivně určena budoucí trasa rychlostní komunikace R3, de facto pruh o šířce 600 m s přesností ± 10 m (ochranné pásmo 150 m na každou stranu od osy budoucí R3). V tomto pásmu je úplná blokace nové výstavby a platí zde právo státu pro vyvlastnění pozemků (i staveb). V konceptu jsou i pevně stanovena mimoúrovňová křížení (křižovatky a sjezdy z R3).

Je nutné konstatovat, že se jedná o koncept územního plánu. Do tohoto konceptu budou následně zapracovány oprávněné připomínky občanů a obcí a bude vypracován návrh územ-ního plánu velkého územního celku Českokrumlovsko I., jehož pořizovatelem je opět Krajský úřad Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Tento návrh bude znovu projednán a po jeho schválení (druhá polovina roku 2004) bude trasa komunikace R3 definitivní s přesností ± 1 m.

Následně bude vypracována dokumentace pro územní řízení na rychlostní komunikaci R3, kde bude územním rozhodnutím stanovena přesná trasa komunikace R3 a tím i přesné hranice ochranného pásma.

Do stávajícího konceptu územního plánu velkého územního celku Českokrumlovsko I. je možno nahlédnout na odboru výstavby, odboru dopravy MěÚ Kaplice a v kanceláři místostarostů na MěÚ Kaplice.

Ing. arch. Petr Vološčuk


Výsledek veřejné sbírky

Od 25. března 2003 jste mohli v lékárně na náměstí v Kaplici vhazovat své peněžní příspěvky do pokladničky veřejné sbírky pro Nadaci pro transplantaci kostní dřeně. Dne 12. prosince 2003 byla zapečetěná pokladnička z místa konání vyzvednuta a odvezena na Městský úřad v Kaplici, za přítomnosti oprávněného zástupce Městského úřadu a sběrné komise došlo k jejímu rozpečetění a otevření a částka, kterou obsahovala, činí 18.298,70 Kč. Uvedená hotovost bude uložena na konto nadace vedené u ČSOB Plzeň-město, č.ú. 182702600/0300 a použita pro její prospěch.

I nadále je možné této nadaci přispívat a to opět v lékárně na náměstí. Všem přispěvovatelům patří dík.


Poděkování ZUŠ a učňům

Občanská komise MěÚ v Kaplici společně s Kulturním a informačním centrem uspořádala předvánoční setkání pro starší občany našeho města. Na spolupráci se podílela i ZUŠ Kaplice, dětem a učitelům děkujeme za překrásné koledy, které rozjihly srdce nás všech i za půvabné ručně vyráběné svícny. Velmi působivé bylo promítání diapozitivů ze severské přírody.

KIC zároveň děkuje učňům, kteří provozují praxi ve Slovanském domě, za obsluhu při této akci. Předpokládáme, že spolupráce bude pokračovat.

KIC a M. Ešpandrová za občanskou komisi


Veřejné dražby

24. února / Bujanov
Veřejná dražba věcí movitých se uskuteční v úterý dne 24. února 2004 ve 14.00 hodin v budově Obecního úřadu v Bujanově, Bujanov 26. Registrace dražitelů proběhne dne 24. 2. 2004 od 13.30 hodin. Dražené věci je možno si prohlédnout dne 24. 2. v době od 13.00 do 13.30 hodin v budově Obecního úřadu v Bujanově. Draženy budou: skříň šatní dřevěná dvoudílná uzavřená (kombinace světlé a tmavé dřevo), olejový radiátor elektrický 2000 W, konferenční stůl dřevěný lakovaný obdélníková deska 74 x 150 cm. Kompletní seznam dražených věcí je uveden na dražební vyhlášce, která je vyvěšena na úřední desce FÚ v Kaplici a OÚ v Bujanově.

3. března / Kaplice
Veřejná dražba věcí movitých se uskuteční ve středu dne 3. března 2004 v 15.00 hodin v budově Finančního úřadu v Kaplici, Kostelní 124, v zasedací místnosti ve druhém poschodí, číslo dveří 32. Registrace dražitelů proběhne dne 3. 3. 2004 od 14.30 hodin. Dražené věci je možno si prohlédnout dne 3. 3. v době od 12.00 do 14.00 hodin na Finančním úřadě v Kaplici. Draženy budou: ruční výpusť do vany, automatická vanová výpusť, umyvadlové a bidetové vod. baterie, sifon bidetový, stavbařský butylenový tmel 310 ml, vestavěná sprch. bat. do sprchového koutu, sprchové hadice plastové, stojánkové vod. baterie pákové s a bez výpusti, stojánková vod. baterie vanová s výpustí, sprch. vod. baterie se stop-sprchou páková, stojánková vanová a sprchová baterie DUFOUR - zlatá, bílá, stojánková vod. baterie páková DUFOUR boční výtok, páková sprchová baterie s masážní hlavicí zlato - chrom, stojánková vod. baterie DUFOUR zlato - chrom, nástěnná vod. baterie zlato - chrom rozteč 15 cm, apod. Kompletní seznam dražených věcí je uveden na dražební vyhlášce, která je vyvěsena na úřední desce FÚ a MěÚ v Kaplici.


KULTURNÍ NABÍDKA
na únor

7. 2. so.
HASIČSKÝ PLES / SDH Pořešín
Pořádáno ke 105. výročí trvání sboru. Hrát bude Skalačka.
Slovanský dům, 20.00 hod.  

 
12. 2. čt.
SIMULTÁNNÍ ŠACHOVÝ TURNAJ
s mezinárodním velmistrem ing. Markem Vokáčem
Pořádá KIC a šachový oddíl TJ Spartak.
Od 15.00 hodin BESEDA pro šachovou veřejnost.
Kulturní dům, 16.30 hod.  

 
13. 2. pá.
PLES HASIČŮ / SDH KAPLICE
Hraje hudba LUNA, K-Klub. Předprodej Pneuservis Valášek.
Slovanský dům, 20.00 hod.  

 
14. 2. so.
MATURITNÍ PLES OSMILETÉHO GYMNÁZIA Kaplice
Sál kulturního domu, 19.00 hod.  

 
20. 2. pá.
SETKÁNÍ SE STELOU ZÁZVORKOVOU
Pořádají KIC a Městský úřad Kaplice s obecními úřady. V prvé části vystoupí paní Zázvorková se svým hostem, ve druhé můžete zavzpomínat, besedovat...
Sál kulturního domu, 14.00 hod.  

 
20. 2. pá.
2. ŠKOLNÍ PLES
Pořádá ZŠ Školní a Sdružení rodičů. K tanci hraje Marilyn. Předprodej vstupenek v kanceláři zástupce ředitele školy.
Slovanský dům, 20.00 hod.  

 
21. 2. so.
PLES PC SERVIS
Slovanský dům, 20.00 hod.  

 
28. 2. so.
MAŠKARNÍ bál TJ SPARTAK
Sál kulturního domu, 19.00 hod.  

 
29. 2. ne.
DĚTSKÝ KARNEVAL
Diskotéka pro děti. Soutěž o nejlepší masku a o nejlepší sku-pinu masek. Hostem bude jihočeský country zpěvák Drobek.
Sál kulturního domu, 14.00 hod. Masky vstup zdarma, ostatní 20,- Kč

 


Program DDM Kaplice - únor 2004

2. - 6. 2.    ZIMNÍ HÁDANKY
     - soutěž o malé ceny pro ZÚ

9. - 13. 2.    ZAPOMENUTÁ ZVÍŘÁTKA
     - soutěž pro ZÚ

9. - 13. 2.    KLÍČEK PRO ŠTĚSTÍ
     - zábavné dopoledne plné soutěží pro děti z MŠ, po domluvě s učitelkami MŠ

11. - 13. 2.    SNĚHURKY & SNĚHULÁCI
     - soutěže pro ŠD

13. 2.     VALENTÝNSKÁ PÁRTY
      - odpoledne plné her a soutěží + diskotéka, podmínka účasti: namalované červené srdíčko na tváři, od 14.30 hod. tělocvična DDM

16. - 20. 2.    KDO SE JAK NOSÍ ?!
     - soutěž pro děti ze ZÚ

23. - 29. 2.    SKRÝVAČKY
     - soutěž ZÚ

23. 29. 2.    KERAMIKA
     - po domluvě s vyučujícími MŠ

23. - 29. 2.    VŠECHNO LÍTÁ CO PEŘÍ MÁ
     - po domluvě s vedoucími ŠD, od 13.30 hod. v DDM

 

J A R N Í     P R Á Z D N I N Y

23. 2.    HRAJEME SI S PÍSMENKY
     - od 9.30 hod. v DDM, obdoba soutěže „Riskuj"
     TURNAJ V KUŽELKÁCH
     - od 10.30 hod. v DDM

24. 2.    ZÁJEZD DO PLAVECKÉHO STADIONU V ČB
     - Odjezd v 9.00 hod., přibližný návrat v 12.30 hod. Cena (doprava + vstup): děti do 10ti let 70,- Kč, nad 10 let a dospělí 80,- Kč, zájezd se uskuteční při min. počtu 35 zájemců. Přihlášky: DDM Kaplice u sl. Korecké, tel. 380 313 009
     VÝTVARNÉ DOPOLEDNE
     - od 9.30 hod. v DDM
O nejhezčí tričko (batikování, savování)
Kreslíme a malujeme

25. 2.    MISS, MISSÁK DDM
     - od 10.00 hod. v tělocvičně DDM, soutěže, hry, zábava pro všechny zájemce

26. 2.    LYŽAŘSKÝ ZÁJEZD NA KRAMOLÍN
     - Odjezd v 8.00 hod., návrat asi v 15.30 hod., účastnit se mohou děti i dospělí (děti do 5. tř. pouze v doprovodu rodičů!) Cena (příspěvek na dopravu) pro členy kroužků 80,- Kč, po ostatní 100,- Kč.
26. 2.    DĚTSKÝ KARNEVAL PRO NEJMENŠÍ
     - soutěže, hry, tanec - připraveno pro nejmenší děti s rodiči, od 10.00 hod. v DDM

27. 2.    HÁDANKY, KVÍZY, RÉBUSY + TURNAJ V ŠIPKÁCH
     - od 9.30 hod. v tělocvičně DDM
27. 2.    RYCHLÝ MÍČ
     - soutěže, od 10.30 hod., DDM


Větrná elektrárna nebo Temelín

ještě jednou a trochu jinak

Kaplický Zpravodaj 11/2003 přinesl informaci p. Sejka o spuštění větrné elektrárny (dále jen VE) v rakouském Sternwaldu v září 2003 o výkonu 2 MW. Odhlédnu od chyby o investovaném nákladu 3,5 mld EURO - byla v dalším vydání KZ změněna. Informace p. Sejka je krátká rozsahem, ale pozoruhodná obsahem.

Měl-li by být výkon Temelína nahrazen - byť hypoteticky - energií z VE (jak plyne z informace), bylo by třeba postavit tisíc takových zdrojů, které by byly ekvivalentem Temelína o 2 000 MW, které produkuje. Informaci o tom, že díky Temelínu má Česká republika elektřiny nadbytek pokládám podle faktických čísel za obnošené klišé, šířené ještě v Česku a častěji snad v přátelském Rakousku. Ano, máme elektřiny dostatek a ještě 19% výroby dodáváme do propojené evropské soustavy včetně Rakouska, jehož vodní zdroje byly postiženy mimořádným suchem. Třeba věděti, že spotřeba energie v Česku roste a studie o výstavbě dalších kapacit nabývají na denní aktuálnosti. Např. rozestavěná automobilka u Kolína zhltne mnoho MW, Orlická elektrárna je mimo provoz vlivem povodní 2002 a znovuspuštění je snad problematické.

Přehled o spotřebě elektřiny v ČR (pozn.: jde o údaje vždy za leden až srpen, aby byla srovnatelnost, zahrnující i r. 2003): rok 1998 - 33 717 GWh, 1999 - 32 993 GWh, 2000 - 34 145,3 GWh, 2001 - 35 005,5 GWh, 2002 - 34 819,2 GWh, 2003 - 35 647,3 GWh, tj. zvýšení spotřeby mezi r. 1998 a 2003 o 5,7%.

Elektřina, získaná z větrných elektráren patří do kategorie „obnovitelných zdrojů elektřiny" (dále jen OZE), vedle energie vodních elektráren, slunečních kolektorů a plynu získaného z biomasy. Evropská unie do níž Česko v rozbouřených vlnách vplouvá, určila pro naši zemi kvótu 8% z celkové zdejší výroby elektřiny z OZE a to k dosažení do r. 2010. Vláda tuto směrnici musela přijmout - pro zajímavost: nejnižší podíl se ukládá Lucembursku, pak Belgii a za ní ČR. Nejvyšší podíl OZE je určen Rakousku 78,1% - dík jeho vodním zdrojům s vyloučením sucha. V současné době se v ČR vyrobí 3% elektřiny z OZE všeho druhu, tedy včetně 12 funkčních větrných elektráren. Budiž připomenuto, že dosažení zmíněných 8% bude zatracený oříšek - rozhodně není dosažitelný z VE, použitelné vodní zdroje veškeré žádné - zbývá biomasa (zplynování), sluneční kolektory jsou spíše hitem. Do celkové bilance nemohou zasáhnout. Ve výhledu je výstavba 200 dalších VE a to v oblasti Krušných hor.

A nyní několik slov k cenám za vyrobenou elektřinu, což je pro občana spotřebitele nemalou starostí. Ceny jsou jak známo jedním z nosných pilířů každé ekonomiky, ale přejděme od meditací k faktům. Všichni lokální výrobci elektřiny víceméně povinně prodávají svou produkci rozvodným organizacím na něž jsou napojeni a tyto rozvodné organizace mají zase povinnost elektřinu vykupovat. Za kolik: a) jedna kWh z větrného zdroje _ 3,- Kč, b) jedna kWh slunečního zdroje … 6,- Kč, c) jedna kWh z biomasy cca … 4,- Kč, d) jedna kWh z klasických elektráren - konkrétně JE Temelín - se dodává za JEDNU KORUNU ČESKOU, do rozvodných sítí. Myslím, že nejeden čtenář - spotřebitel bude zděšen do jakého propadliště se utápí rozdíl mezi výrobní a tržní cenou, který kolísá, stále se „upravuje", aby v džungli kritérií nesnadno pochopitelných vyšlo obvykle další zdražení. Klasickou ukázkou takových cenových excesů je momentální situace, kdy se v některých krajích pomyslně sníží cena za kWh o něco haléřů, zato v nám nejbližším kraji Jihočeském se naopak zvýší. Pokolikáté už? Vždyť by to bylo proti tradici: Jihočeský kraj dostával výprask v minulosti, dostává jej i nyní za neškodného mručení „lidu". Jako vždy. A budoucno? Přikláním se k Jiráskovu TEMNU.

Leč k věci: Jihočeský kraj má údajně nejnižší lidnatost, ale s vybudovanou rozvodnou sítí, jejíž provozování je nákladné stejně jako jinde, jenomže zde se o náklady dělí méně obyvatel, proto musí připlatit a máme výslednici. Zdražení. Třeba ještě obecněji podotknout, že onen rozdíl mezi 1,- Kč a 4,50 (a více) za 1 kWh spotřebovávají následující kritéria: a) provoz každé elektrárny je plynulý, trvalý - odběr nikoli - a tak vzniká tzv. „jalová elektřina". Byla vyrobena, musí být zaplacena. Její hodnota se tedy „rozpouští" do spotřebitelské ceny. b) Další veličinou jsou provozní náklady rozvodných společností. Jsou nemalé a jsou také zvyšující složkou ceny pro spotřebitele. c) A nyní pozor: jak poroste výroba z OZE do až kýžených 8%, budou se její ceny mísit s klasickými elektrárnami a to tak, že k ultimu r. 2010 dosáhne zvýšení cen právě tímto vlivem až 10 miliard Kč/rok. Že to zasáhne opět spotřebitele netřeba poučovat.

Panuje mylný názor, že větrná elektřina je zadarmo - proč to tedy nerozjet ve velkém? Nedávno ukázala televize, jak chce jistý majitel pozemku požadovat úhradu za vítr, který vane přes jeho pozemek, kde stojí VE, něco podobného ihned aplikovali rolníci z okolí Temelína! Nespějeme dokonce k tomu, že budeme platit také vzduch, který dýcháme? Ale zpět k realitě: turbulence vzduchu, vznikající od rotujících vrtulí působí na nervovou soustavu všeho živého v dosti velkém okruhu a toto působení je škodlivé. Nedobré zkušenosti jsou v Dánsku, kde je převětrováno. Zdroj větru je hodně nestálý, o čemž vypovídá následující faktum. V květnu 2003 spustili Jindřichovice pod Smrkem dvě VE, každá o výkonu 600 kilowattů a jejich výstavba stála 62 milionů Kč. Stát přispěl nevratnou dotací 28 mil. Kč, tj. 45,1% z celkového nákladu, obec si vzala úvěr 25 mil. Kč, tj. 40,3%, splatný za cca 8 let při 1,5% úroku. Splátka prvé anuity přesáhne tedy 3 mil Kč. Jindřichovice vyrobily do konce 3. čtvrtletí 250.000 kWh, což činí při 3,- Kč/kWh hodnotu 750.000,- Kč a to je 3x více než za totéž množství z Temelína. Ve 4. čtvrtletí příliš nefoukalo, a tak problém splátky vystoupí jako nezdařený snímek z výbojky filmu. Sotva tam mohli očekávat nějaký zisk.

S větrem je to složité. Vane si od pradávna jak chce a ne jak si přejí podnikatelské záměry společnosti, které se do této problematiky pustily. Vítr vane zatím (viz vpředu) zadarmo, ale proti nespolehlivému instalovanému výkonu je potřeba mít pohotové náhradní zdroje - něco jako „jednotky rychlého nasazení". Aby bylo možno výpadek neprodleně nahradit, třeba budovat odpovídající kapacity, tj. nový uhelný blok nebo blok jaderný. Zásoby fosilních paliv (hnědé uhlí) jsou maximálně na 20 let při stávající těžbě. Co dál? K „jádru" se opět hlásí řada zemí, usilovně se hledá ovládnutí termonukleární reakce, která živí slunce již miliony let (slučování jader vodíku a helia za obrovských teplot). To je ovšem vzdálenější budoucnost, v úsilí vede Francie a další státy. A pak je zde ještě úsměvné věštění Nostradama ze XVI. stol., který předpověděl, že lidstvo získá ve 20tých letech XXI. stol. nový zdroj energie, který jej zbaví starosti o ni trvale... Mladé generace tento čas dožijí, autor této úvahy nikoli.

K napsání této úvahy, vědomě okleštěné od mnoha dalších čísel, jsem byl motivován stejně jako p. Sejk otázkou, položenou zjednodušeně: zda JETE nebo VE. Mně vyšlo z této ďábelské rovnice, že jednoznačně JETE a jí podobné. Jiné cesty nevidět, vše ostatní jsou v dané chvíli matoucí chiméry. A to jak z Česka, tak přátelského Rakouska. Za záplavu čísel se omlouvám, ale bez těch to nešlo a nepůjde - je obtížné vyjádřit složité věci jednoduše. To jsem nikdy nezvládal. T. G. Masaryk říkával: „... inu, myšlení bolí, přátelé..." Ano, bolí.

Josef Mikšátko


Tenisová sezóna 2003

Je třeba říci, že letošní sezóna byla pro tenisový oddíl TJ Sokol Kaplice náročná, neboť se nesla v odstraňování škod po povodních a nutném přebudování areálu. Postavil se čtvrtý kurt, vyměnilo poničené oplocení, postavila nová kolna na materiál, přestavěly se plotové stěny, aby všechny 4 kurty odpovídaly rozměrově pravidlům. Před dokončením je rozšíření centrálních buněk. Samozřejmě upravila se i cesta kolem kurtů a řeky Malše včetně parkovišť. Vlastní aktivitou i finanční pomocí ČOS Praha i MěÚ Kaplice rozhodně dojde ke zlepšení tenisového areálu, který bude jedním z nejhezčích v jihočeském regionu.

Důležitější je, že se dobře pracuje s mládeží, neboť jednota má přípravku a dalších šest oddílů v závodních soutěžích Svazu tenisu kraje, čímž se řadí mezi 7 nejsilnějších oddílů Jihočeského regionu ze 30 oddílů a to bylo při možnosti hrát pouze na třech kurtech výjimečné. Rozhodující je návaznost všech kategorií od přípravky přes mladší žáky, starší žáky, dorost až družstvo dospělých. Každý, kdo má zájem a snahu se může v Kaplici ještě za přijatelné finanční náklady tenis naučit. Ve většině měst je to už jinak, tzn. tvrdá komerce s minimem závodních družstev a každá hodina účasti na tenisovém kurtu venku, v hale i přítomnost trenéra se musí hodně tvrdě zaplatit.

Je znát především práce trenéra p. Bauera i pomoc dalších, p. Špilauera, Bohaty, Kozyreva. Slušné je umístění v žebříčcích jihočeského regionu za rok 2003. V mladších žácích je Marek Líbal na 16. místě, 21. je František Troják a 22. Tomáš Eismannn. V mladších žákyních se Nikola Čajanová umístila na 23. místě.

Ve starších žácích se dokonce pět našich hráčů umístilo v krajském žebříčku a to Josef Beneš 26., Jaroslav Vokůrka 27., Vladimír Brouček 38., Jakub Stara 39., Marek Líbal 40. Ve starších žákyních se prosadila pouze Kristýna Durasová na 33. místě. V dorostencích se dokonce 7 našich hráčů dostalo do Jihočeského žebříčku a to Miroslav Codl 12. místo, Tomáš Makovec 31., Radek Theier 33., František Brabec 44., Lukáš Svoboda 55., Josef Beneš 60. a Jaroslav Vokůrka 70. Ovšem poslední dva jsou vlastně v kategorii žáků a J. Beneš bude ještě i příští rok. V dorostenkách se tři děvčata dostala do žebříčku kraje, na 17. místě se umístila Eva Codlová, 32. Martina Svobodová, 38. Andrea Světlá. Muži v kategorii dospělých se turnajů prakticky neúčastnili a tak se neumístili a z žen se umístila Eva Codlová na 32. místě a Barbora Pavelková na místě 45.

Tři z našich mladých hráčů jsou pozváni na halové krajské přebory 2004 a to M. Líbal z mladších žáků, J. Beneš ze starších žáků a M. Codl v dorostu. A vzhledem k tomu, že je zván omezený počet 12 - 14 nejlepších hráčů kraje je to slušné umístění. Velký úspěch zaznamenala smíšená družstva starších žáků, když ve finále České obce sokolské celé republiky zvítězili v Příbrami nad Sokolem Plzeň - Doudlevce 7:2, když hráli ve složení Miroslav Codl, Tomáš Makovec, Josef Beneš, Vladimír Brouček, Martina Svobodová a Martina Lučaniková.

Rozhodně lze konstatovat, že celková práce tenisového klubu TJ SOKOL KAPLICE byla v letošním roce velmi přínosná a úspěšná pro město i veřejnost.

Ing. V. Kozyrev

Doplňujeme informací o umístění Sokolu TK Kaplice v tabulkách jednotlivých soutěží družstev v tenise 2003 / Jihočeský region :

Soutěž 13. Jihočeská liga - mladší žactvo 6. místo
KP starší žactvo 4. místo
Soutěž 07. JUNIOR TOUR - dorost (A) 7. místo
KP dorost (B) 7. místo
Divize dospělí (A) 8. místo
KP II. dospělí (B) 4. místo


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc únor 2004

3. 2. 11 km
Z MIRKOVIC PŘES SEDLICE DO DOLNÍ PLÁNĚ

Autobusem v 8.20 hod. do Mirkovic.
Trasa: Mirkovice - Malčice - Sedlice - Věž. Pláně - Dolní Pláně. Zpět autobusem.


 
10. 2. 14 km
Z KAPLICE PŘES PŘÍSEČNO DO BESEDNICE

Odchod z parku v 9.00 hod.
Trasa: Kaplice - Blansko - Na Papírně - Přísečno - Bída - Besednice. Autobusem zpět.


 
17. 2. 9 km
Z DLUHOŠTĚ DO MALONT

Autobusem v 9.10 hod. do Dluhoště.
Trasa: Dluhoště - Desky - Nové Stavení - Meziříčí - Malonty. Autobusem zpět.


 
24. 2. 9 km
OKOLO HRADIŠŤSKÉHO VRCHU

Odchod z parku v 9.00 hod.
Trasa: Kaplice - Suchý vrch - Blansko - střelnice - pod Hradišťským vrchem do Hradiště - Pytlový rybník - Kaplice.


Pohled od zříceniny hradu Pořešín na Slabošovku


Z historie

Pohled na dějiny obchodní stezky
nazývané prostě "Cáhlovská" či "Kaplická"

Úvod
Vžité a okřídlené úsloví "Všechny cesty vedou do Říma" si můžeme v našem jihočeském regionu upravit na "Všechny cesty vedou do Lince nebo Pasova". Tato dvě podunajská města byla odedávna středisky mezinárodního obchodu. K jejich hradbám směřovaly důležité zemské cesty. Jedna z nich, později zvaná Cáhlovská nebo také Kaplická, byla jednou z mála komunikací, která z Podunají přetínala jižní Čechy dále na sever. Lze u ní předpokládat používání již v pravěku. Hmotné archeologické nálezy nasvědčují tomu, že ona cesta byla hlavní branou hornorakouské "Mlýnské čtvrti" do jižních Čech.

Užívání stezky v pravěku
Výchozími body stezky byla tři hradiště soustředěná v okolí Lince (Gründberg, Freinberg a Kürnberg), od nichž směřovala k severovýchodu až dospěla k říčnímu korytu Polní Aisty. Pokračovala proti proudu na sever, kde po překročení nejvyšší nadmořské výšky 685 m n. m. sestoupila do povodí řeky Malše, jejíž tok sledovala po levém břehu do vnitrozemí. Pak se od ní odklonila na severozápad, a pod Českým Krumlovem překonala brod přes Vltavu, kde vyústila u dvou pevností: Dívčí Kámen ze starší a střední doby bronzové a keltské město - oppidum Třísov v jeho těsném sousedství.

Jihočeská oblast měla důležitou úlohu především ve starší době bronzové, kdy začínala být ve zvýšené míře průchozím územím z hustěji zalidněných českých kotlin. Pravěká dopravní tepna vedoucí do širokého Podunají dosahovala až k pokročilé egejské oblasti na jihovýchodě. Během eneolitu a především v průběhu starší doby bronzové přinášely družiny první užitkový kov - bronz, slitinu mědi a cínu.V tomto období se tedy provozovala stále čilejší naturální směna - obchod. K výrobě některých pracovních nástrojů se dopravovala do našich zemí alpská měď i nezbytný cín z Krušnohoří, předmětem směny byla i sůl a baltský jantar. Předpokládá se, že na stále rostoucí naturální směně mělo významný podíl jihočeské rýžované zlato a tuha. V únětickém období pravěku zdomácněl bronz tím více, čím aktivnější protihodnota se mohla směně nabízet.

Třísovské oppidum bylo vybudováno v kraji s četnými ložisky tuhy. Keltové ji mísili s hrnčířskou hlínou v poměru (cca 20 - 25%) a točili z ní na kruhu tzv. tuhovou keramiku. Nádoby vyrobené z tohoto materiálu nepropouští vlhkost. Má se za to, že tato keramika plnila úlohu obalů - dnešních sudů, pytlů a beden - pro přepravu soli z rakouské solné komory do Čech a proti proudu Dunaje do Basileje. Oporou nám mohou být nálezy střepů tuhové keramiky ze dna nádob, které mají na vnějším povrchu "hrnčířské" značky shodné jak v Třísově, tak i ve středních Čechách, v Rakousku a Podunají, počínající od keltského oppida Manchingu u Inngolstadtu až po Gellert v Budapešti. Tuhová keramika se žlábkovaným povrchem jakou známe z období rozkvětu třísovského oppida, jejíž střepy pochází patrně také z katastru obce Čertyně, byla zřejmě nalezena i v Kaplici, což může signalizovat průběh této pravěké komunikace.

Východně od Kaplice se vypíná do výše 744 m n. m. výrazná zalesněná kupa Hradišťské hory, na jejímž vrcholu se nachází zbytky pravěkého hradiště. Má ledvinový tvar o rozměrech 100 x 200 m s kamenným valem po obvodu. Dělí se na vnitřní hradiště a předhradí. Vnitřní val se váže na mohutnou skálu tvořící akropoli (vlastní hrad). Obvod celého objektu je cca 650 m. Stáří hradiště je nejasné, neboť dosud nebyl proveden důkladný archeologický průzkum. Podle polohy, tvaru a způsobu opevnění je lze zařadit do mladší doby bronzové (asi 1 000 let př. n. l.). Není vyloučeno, že vzhledem k osídlení v sousedství (okres Český Krumlov, České Budějovice), se může jednat i o periodu pozdně halštatského případně latenského období. Na témže místě se později zřejmě nacházela i slovanská pevnost, možná předsunutá hlídka kmene Doudlebů. Průzkumný výkop v roce 1931 prokázal v nálezu zbytky ohořelých palisád a štěrkového náspu tzv. zpečené valy. Není zcela vyloučeno, že toto hradiště mělo obranné určení a bylo opěrným bodem v blízkosti procházející obchodní stezky. Pokud by se prokázalo plné pokrytí spotřeby soli v českém prostředí za doby železné ze zdrojů v Hallstattu (mající s Dunajem jediné spojení po řece Traunu), měla by tato cesta do Čech výsadní postavení.

Závěrem této kapitoly bych rád ocitoval slova PhDr. Jiřího Břeně, CSc., jenž prováděl v létech 1954-1982 výzkum oppida v Třísově. "Původně jsem se domníval, že hlavní dopravní tepna pravěku procházela údolím Vltavy. Snad k tomu přispěly i nálezy z doby bronzové u Hořic, a pak zejména dr. Poláčka na Dívčím Kameni. V současné době se však přikláním k názoru, že schůdnější cesta do Rakouska vedla kolem dnešní Kaplice a dále k Linci. Podle dosavadních výsledků výzkumů v Třísově se mi zdá, že jižní cíp Čech inklinoval v pravěku spíše k široké oblasti Podunají nežli ke středním Čechám."

Václav Hajer

V dalším pokračování se blíže podíváme na vývoj stezky v období "doby římské" a středověku.


Rok 1849

155 let od vzniku správního okresu Kaplice

Zcela záměrně jsem v přehledu významných výročí, které se váží ke Kaplici v roce 2004, vynechal vznik správního okresu Kaplice v srpnu 1849 (tedy před 155 lety). Udělal jsem to proto, že akt zřízení správního okresu si zaslouží delšího pojednání než pouhé holé konstatování jednou větou nebo jedním odstavcem.

Co zřízení správního okresu Kaplice předcházelo ?

V březnu roku 1849 byla v habsburském mocnářství přijata oktrojovaná ústava se značnými centralistickými prvky.

Základní soudní pravomoc a správní úkony byly dle tohoto dokumentu odňaty šlechtě. Katastr nemovitostí a výběr daní převzaly státem nově zřízené Okresní úřady. Odděleny byly správa a soudnictví. Byly zřízeny soudy podléhající státu. Nově zřízený četnický sbor měl za úkol zabezpečovat vymahatelnost práva.

Byl vydán městský a obecní statut s preambulí ,,Svobodná obec je základem svobodného státu". Ve městech byly ustaveny správní orgány s voleným starostou a volenou městskou radou. Narozením nebo sňatkem vznikalo domovské právo. ,,Statut" měl však jednoznačně germanizační podtext. Úředním jazykem byla totiž stanovena jedině němčina. K historickému vývoji a k historickým národním celkům nebylo v oblasti úředního jazyka přihlédnuto (přitom v polovině 19. století žilo v Předlitavsku, tj. v rakouské části monarchie, pouze 35% Němců proti 55% Slovanů - Čechů, Poláků, Slovinců, Rusínů - a 10% Italů, Židů a ostatních). Státní aparát se stal vedle armády nejdůležitější oporou monarchie.

Přes řadu neřešených problémů byl však rok 1849 z hlediska výkonu státní moci a správy v jednotlivých územních celcích významným zlomem. Hlasovací právo bylo sice omezené - městská chudina neměla právo volit, protože neplatila daně - ale přece jen došlo k pokroku tím, že byla zrušena neomezená pravomoc šlechty a kléru. Volby byly organizovány ve třech samostatných kuriích. Jednotlivé kurie měly nestejný počet voličů (dle daňových odvodů), ale stejný počet volených zastupitelů. To znamená, že bohatým voličům, kteří byly zařazeni v první kurii, stačilo na jednoho zastupitele např. 5 hlasů a u chudších voličů, zařazených ve druhé nebo třetí kurii, bylo na jednoho zastupitele zapotřebí 30 nebo 50 hlasů. Prvním kaplickým starostou dle tohoto nového ,,statutu" byl zvolen Ludwig Stanie.

Nově byla vytvořena hierarchie školství v celém mocnářství. Základem se stala obecná škola, na kterou navazovaly školy měšťanské nebo gymnázia. Gymnázia byla reformována. Vedle klasických gymnázií, které připravovaly studenty na univerzitní směr vysokoškolského studia, byla zřízena reálná gymnázia, jejichž úkolem bylo připravit studenty na technické vysokoškolské studium. Zřízeny byly i obchodní akademie. Zatímco v obecných školách byla výuka prováděna převážně v mateřském jazyce, na středních a vysokých školách byla výukovým jazykem pouze němčina. To vedlo k zintenzivnění českého národně osvobozeneckého hnutí, jehož výsledkem pak bylo mj. v roce 1882 rozdělení Pražské univerzity na české a německé fakulty.

Tolik ke všeobecné situaci. Vrátím se nyní ke vzniku správního okresu Kaplice. Dne 18. srpna 1849 obdržela obec Kaplice rozhodnutí C.k. vídeňského dvora o tom, že Kaplice byla ustavena (vedle soudního okresu) i sídlem Okresního úřadu a Berního úřadu. Součástí nového správního okresu byly soudní okresy Kaplice, Nové Hrady a Vyšší Brod. V obci byl zřízen Katastrální úřad, Notariát, Okresní četnická stanice a Cejchovní úřad. Prvním hejtmanem se stal Dr. N. Urban a okresním soudcem Anton Naaff. Následně byla provedena i reorganizace církevní správy a z Benešova nad Černou byla přenesena do Kaplice i církevní pravomoc. Došlo tak ke zřízení Vikariátu Kaplice.

Zajímavostí, která úzce souvisí se vznikem správního okresu Kaplice, je skutečnost, že obci nebyl nikdy vídeňským C.k. dvorem udělen statut města. Přitom Benešov nad Černou tento statut měl již od roku 1882 a Vyšší Brod od roku 1870. Ještě v roce 1904 byla Kaplice vedena ve vídeňském lexikonu jako tržní obec. Kaplice se opírala o privilegium Markvarta z Pořešína, který jí v roce 1382 městská práva udělil a která byla následně potvrzena pozemkovou vrchností, jak Rožmberky, tak Bukvoji. Ale chybělo jí privilegium královského nebo ministerského rozhodnutí habsburgského dvora, které by Kaplici přiznávalo charakter města (i když v roce 1872 byla Kaplice uváděna v úředním seznamu jako město). Teprve 17. června 1936 byl Kaplici rozhodnutím vlády Československé republiky pod č. 50.749/1936/7 ze dne 9. 7. 1936 přiznán oficielně statut města.

Závěrem chci připomenout, že po 2. světové válce byla pravomoc okresního úřadu přenesena v rozšířeném měřítku na Okresní národní výbor. Tento však byl v roce 1960 zrušen. V současné době byla na naše město k 1. 1. 2003 v souvislosti s reorganizací státní správy přenesena zvýšena pravomoc pro spádovou oblast zhruba bývalého soudního okresu.

Záboj Čampula


Výcvik psů

Oznamujeme všem chovatelům a majitelům, kteří mají zájem o základní výcvik svých psů, že od měsíce března 2004 budou uskutečňovány pravidelné sobotní výcviky v základní poslušnosti. Tyto výcviky budou probíhat každou sobotu od 13.00 do 15.00 hodin.

Přihlásit k výcviku se může každý zájemce přímo na kynologickém cvičišti ZKO Kaplice a to každou neděli od 9.00 hodin. S každým zájemcem budou dohodnuty podmínky jeho účasti na výcviku. Nezáleží na tom jakého psa vlastníte, budeme se snažit pomoci každému, kdo o naší službu projeví zájem a bude se chtít naučit alespoň základům kynologie. Členové ZKO vám budou nápomocni i radou, jak se o svého psa starat po stránce veterinární péče, stravy a všech ostatních problémů, které jsou spojeny s chovem našich čtyřnohých kamarádů. Najdete nás na kynologickém cvičišti, které se nachází na místě bývalé střelnice směrem na Omleničku.

Základní kynologická organizace Na Střelnici v Kaplici

Václav Klimeš


Stříhám, stříháš, stříháme - ovocné stromy žalují !

Sotva se nový rok ujal vlády můžeme již tu a tam vysledovat příznaky předjaří. Záhy nadejde čas, kdy začne frontální útok na stříhání stromů - především ovocných. Řeč bude dále o kategorii jádrovin, tedy jabloních a hrušních. Projdeme-li nyní v době vegetačního klidu kolem zahrádek a zahrad, vidíme, až na nepatrné výjimky, týž obraz: mladé i dospělé kmeny obrostlé, až 80 cm dlouhými výhony, avšak bez plodonosného obrostu, čili zkráceně "plodonoši". Korunky stromů jsou vlastně jedním neproniknutelným roštím. To jsou výsledky aktivity "stříhání" zjara minulého roku a opakuje se tvrdošíjně rok co rok. V prodejně stromků pak slýchají stížnosti, že zákazníkům prodali špatné, neplodící odrůdy...

O co jde? 95% pěstitelů - sadařů vezme s příchodem jara nůžky a jme se zakracovat loňské výhony čili letorosty. Podle rozmanitých návodů zpravidla za čtvrtým, zatím "spícím" očkem. Pod tímto střihem nalézáme i sestřihy minulé, předminulé (autor se setkal dokonce s pěti patry sestřihů, tedy 5 let), ale ani jediný plodonoš. Co jsou to plodonoše? Jde o krátký obrost nosných větví, na němž lze již nyní rozeznat květní pupeny pro letošní rok, nezasáhne-li ovšem příroda pozdními mrazy apod. Zmíněné plodonosné větévky vznikly dílem v minulém roce, dílem v létech minulých.

A nyní: co se stane po zakrácení letorostů, zmíněných vpředu? Zcela určitě se za střihem probudí spící očko (někdy i 2) a záhy vyrazí noví výhon, roste jako z vody, aby koncem vegetace dosáhl opět kýžených 80 cm délky, navíc na konci často rozdvojený nebo dokonce malé košťátko. A plodonoš? Veškerý žádný! Opakuje se totéž co léta předtím a pěstuje se vlastně dřevo, které nám není k ničemu.

Toto jsou hrubé chyby a snad nejlépe vyjádřil popsané postupy náš věhlasný odborník Dr. Peleška: "Ano, pěstitelé půjdou nyní zjara zase do zahrad stříhat, ale neví proč a tak zakracují vše co se jim zdá dlouhé..." Co tedy s tím vším? Podle pomologických evangelií se nabádá stříhat stromy v předjaří, potažmo již i na podzim či za bezmrazých dnů v zimě. Pak je zde ovšem ukrutné riziko, že v řezu větve a větévky zmrznou. Podle jedné z přednášek Dr. Pelešky a konkrétních poznatků autora na rozsáhlých jabloňových plantážích v Temelíně, doporučuje autor tyto ověřené postupy :

1/ v předjaří se vystříhávají, či vyřezávají větve, které korunu příliš zahušťují, strom se vysiluje a koruna je nedostatečně prosluňována. Dále se odstraňují větve (byť s plodonoši), které se vzájemně kříží a konečně takové, které vyrostly a nebyly dříve odříznuty na spodních stranách nos-ných větví (tedy jacísi podnájemníci), dále kolmo rostoucí výhony zvané "vlci" a samozřejmě větve zaschlé. A stejně samozřejmě "dvojáčky i trojáčky" na koncích kterékoliv větve.

2/ vpředu zmíněné 80 cm letorosty třeba ponechat a jejich zakrácení vykonat kolem 20. července! Takový postup se ovšem jeví většinou jako neznámý, drastický, nedůvěryhodný a vzbuzuje pochybnosti. Přítel, který má sklon k černému humoru mi říkává: "Nediv se, psí hlas nebes neproráží…" Nu, spodoba s mým hlasem tu je. Obecně: proč právě v tento čas napravovat chyby minulého střihu? V této době již nastává útlum vegetace (hlavně v růstu dřevěné hmoty), proto se po zastřižení již nevytváří dlouhé letorosty, nýbrž jen sporadické výhony. Zásah vypadá drasticky a mnohé srdce krvácí při pohledu na spoušť, která zůstala pod stromy s odřezanými letorosty. Ale musí to být. Vznikne jistě dotaz, co se bude dít dál? V příštím roce zjara červencový střih o něco povyroste, ale zato se začnou více tvořit plodonoše právě na něm. Rozhodně se nedočkáte 80 cm výhonů, a strom nebude připomínat neprostupné klokočí. Brzy se to projeví vyšší plodností, nikoliv ovšem v témže roce. Doporučuji: vyvarujte se jarního zakracování loňských letorostů!

Tímto příspěvkem nejsou zdaleka vyčerpána všechna pravidla sadařství, jako např. zmlazovací řez, tvarovací řez, atd. Na závěr ještě faktickou poznámku k peckovinám: mají svá specifika, zakracování větví se děje zásadně uprostřed vegetace, v předjaří by to byl ovocnářský zločin. Příspěvek najde nepochybně mnoho odpůrců, oponentů s jinými zkušenostmi. Ale co jsem viděl a slyšel v Temelíně a jindy od Dr. Pelešky je zákonité a rovněž mnou ověřené. Proto, nebojte se "zeleného" střihu.

J. Mikšátko


Studium na vysoké škole ?

Nová vysoká škola v Českých Budějovicích Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. zahájila od listopadu 2003 výuku pro Odborné úředníky evropského typu.

Tříleté prezenční (denní) a kombinované (dálkové) studium je ukončeno titulem bakalář. Kombinovaná forma je vhodná zejména pro studium při zaměstnání. Přihlášky ke studiu studijní program "Mezinárodní teritoriální studia", obor "Regionální studia" na školní rok 2004/05 (na tiskopisech SEVTu) nebo školy zasílejte na adresu: VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, o.p.s, Žižkova 6, 370 01 České Budějovice. Informace na tel. *386 116 811, http://www.vsers.cz/, info@vsers.cz.

Den otevřených dveří je 30. 1. 2004.

Brána názorům otevřena ...

Vstupte! Nehas, co tě nepálí. Ale pokud máš, čtenáři kaplický, pocit, že tě něco pálí nebo že to hoří, či si viděl něco, co se ti líbilo, pak zde máš novou rubriku a do ní můžeš kdykoliv vstoupit. Chválou, kritikou, námětem do diskuse. Touto cestou se mohou vyjasnit věci nejasné...

Náměty a příspěvky přijímáme v redakci - Infocentrum / budova kina, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz

Toto je v roce 2004 místo pro Vás.

 

Kaplický zpravodaj. Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70
382 41 Kaplice, IČO: 245941, tel.: 380 303 100, nákladem 3000 výtisků.
Evidenční číslo MK ČR E 115 76, uzávěrka 2. čísla 20. 1. 2004.
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Redakce KIC Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice,
tel.: 380 311 388, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz.
Odpovědný redaktor: M. Špičáková Bc., redakční rada: Z. Langová, H. Jelenová
Redakce se nemusí ztotožňovat s názory zveřejněných příspěvků.
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s..


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412