2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

srpen 2004 - Číslo 8 - Ročník VIII.


KAPLICKÉ SLAVNOSTI
28. srpna 2004

Hlavní program :
 Jeviště park:
 10.00 - 11.00 Mladá Agrovanka / Kaplice
 11.00 - 11.30 Česká beseda / Baráčníci Věžovatá Pláně 
 11.30 - 12.00 Mladá Agrovanka
 12.30 - 13.00 Orientální tance / Gauhara
 13.00 - 15.00 Šlapeto a zpěvák Papoušek / Praha
 15.00 Mažoretky / České Budějovice
 15.30 - 16.30 Dechovka z Freistadtu
 16.30 Předání praporu /Freistadt - Kaplice
 17.00 Náhlovský a Mladý / zábavný pořad
 18.00 Babouci
 19.30 Hastroš / Kaplice / folk a country
+ Taneční country skupina Brajgl
 21.00 Harley / Kaplice
 
V případě nepříznivého počasí se tyto programy
přesouvají do Kulturního domu.

Doprovodný program :
 Pivní stan:
 10.00 - 11.30 Harley
 11.30 - 13.30 Hastroš
 13.30 - 15.30 Budějovická šestka / lidová hudba
 16.00 - 17.30 Šumaváci / Kaplice
 19.30 Mladá Agrovanka
 21.00 - 00.00 Bud Band / České Budějovice
 00.00 - 02.00 Diskotéka, Saxes

 Louka a park:
 10.00 - 12.30 Divadlo pro děti / Hořice / Kaplice
 13.00 - 13.30 Kynologický klub Policie
 12.00 - 12.30 Cyklotriál a BESIP / vpravo od jeviště
 14.00 Pokus o ulovení "zlaté rybky"
/ Rybolov pro děti / Český rybářský svaz
 10.00 - 17.00 Výstava drobného chovného zvířectva
 
Časy začátků vystoupení jsou orientační.
Změna programu vyhrazena.


Starostův sloupek

Chtěl bych vám poděkovat za trpělivost v souvislosti s odstávkou dodávky vody v den po významných státních svátcích. Prokázali jste, že i svízelné situace lze řešit s nadhledem a pochopením. V kontextu s tím si uvědomíme, že rekonstrukce kanalizační a vodovodní sítě ve městě, byť přinášející s tím spojené komplikace, je koncepční rozhodnutí s výhledem na dlouhodobý rozvoj Kaplice. S tím koresponduje i prvního července zahájená rekonstrukce a rozšíření čističky odpadních vod u "Jarošáku". Tato, pro nás občany strategická stavba, bude dokončena v červnu příštího roku nákladem 49,2 milionů korun s následujícím financováním: vlastní podíl 12 mil., dvacetiletý bezúroční úvěr 24,1 mil. a státní dotace 13,l mil. O samotné probíhající intenzifikaci ČOVky budete pravidelně informováni.

Ohledně státních svátků a s tím spojenou naší zdrženlivostí s jejich oslavami, ostatně danou historickou zkušeností, si teprve přímo v místě, kde doslova osobnost evropského rozměru zemřela a kde je připomínána ulicí, muzeem a pomníkem v místě upálení, uvědomíte, že jste rád příslušníkem tohoto národa a státní svátek tak dostává jiný rozměr. To si v Kostnici na břehu Bodamského uvědomila i malá skupina turistů z našeho města právě u pomníku Mistra Jana Husa.

Z dění města stojí za zmínku proběhnuvší Ralley Č. Krumlov s podílem řady příznivců automobilového sportu v roli pořadatelů, organizátorů či pozorovatelů. Určité problémy s tím spojené považuji vzhledem k rozsahu akce za nepodstatné. Připomenutí a poděkování za prezentaci města patří vedoucím a členům svazu skautů a skautek Junáka Sirius na mezinárodním setkání Intercamp 2004 na Sycheráku u Tachova, protože nejen tato, ale každá práce s mládeží je vkladem do budoucna. Poděkování rovněž patří i odstupujícímu předsedovi oddílu kopané, neboť toto období z pohledu historie kopané již dnes patří k nejúspěšnějšímu.

První ročník cyklošlapání KKK /Kolem Kolem Kaplicka/ mající kromě sportování za cíl další zviditelňování města, splnil představy pořadatelů částečně. Především proto, že si cestu do parku nenašel větší počet cyklistických příznivců z řad "Kapličáků" a ani příliš pěšáků shlédnutí doprovodných programů nenavštívilo. I tak je tento počin vnímán, v duchu hesla o každém těžkém začátku, jako dobrý. Ostatně návštěvnost akcí je hlubším problémem, jež se opakovaně ukázal i při 2. ročníku prázdninového divadla a hudby "Kapradí".

Přeji spokojený zbytek rozmarného prázdninového léta, protože i rozmarné je krásné.

Ferdinand Jiskra, starosta


Nový systém nakládání s odpady v obci
(a také nový způsob placení)

Jak zajistit odvoz stále narůstajícího množství komunálních odpadů? Jak zajistit odvoz tříděných odpadů jako je sklo, PET lahve atd.? Jaký zvolit nejvhodnější systém pro nakládání s komunálním odpadem? Jak vysoký poplatek stanovit? Ve kterých případech tento poplatek snížit? Kdy stanovit splatnost tohoto poplatku? Všemi těmito otázkami se zabývalo zastupitelstvo obce na svém jednání dne 28. 6. 2004 a po podrobné diskusi schválilo novou obecně závaznou vyhlášku města Kaplice č. 3/2004, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem a dále novou obecně závaznou vyhlášku města Kaplice č. 4/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

  Rozkopaná ulice Masná - léto 2004
Obě vyhlášky jsou v souladu s platnou legislativou a jejich účinnost nabude 1. 1. 2005. Především nová vyhláška o odpadech nahradila předchozí obecně závaznou vyhlášku města Kaplice č. 2/1999 o odpadech, která byla nevyhovující z hlediska platné legislativy. Jelikož se změna v systému svozu a třídění komunálních odpadů bude dotýkat skutečně všech občanů Kaplice, je nutno k tomuto něco říci.

Článek se však bude týkat především těch důsledků, které vedly ke změně celého systému nakládání s komunálním odpadem. Veškeré informace a podrobnosti ohledně nového systému jsou uvedeny ve vyhláškách, které jsou vyvěšeny na úřední desce MěÚ Kaplice a k dispozici v Infocentru Kaplice a na odboru Žp MěÚ Kaplice. Další články týkající se obou vyhlášek budou připravovány.

V roce 2003 město vynaložilo zhruba milión korun na celý systém sběru a třídění komunálních odpadů, včetně likvidace černých skládek. V roce 2004 se předpokládají náklady ve výši téměř dvou miliónů korun. Bylo zkrátka načase s tím něco dělat.

Pokud bychom dále odpad likvidovali starým způsobem, lidé by časem museli platit výrazně více, ale to si ne všichni jasně uvědomují. Nejen ekonomické, ale i další důvody vedly ke změně systému. Hromadící se odpadky kolem sběrných nádob na obou sídlištích a ve středu města. Tyto odpady pocházejí mnohdy z rodinných domků, vesnické zástavby, chatové a zahrádkářské oblasti, které mají popelnice pouze na oko a vývoz 1x za měsíc. V Kaplici je průměrná produkce komunálního odpadu na občana zhruba 150 kg/rok tj. cca 1m3. Prokázat jak bylo s odpadem naloženo, je velice problémové. Nejčastější odpověď občana na tak nízkou produkci odpadů je, že důsledně třídí, chová se ekologicky a zbytek spálí. V zimních měsících, kdy se odpady spalují, vniká při inverzi dusivé prostředí plné toxických zplodin. Je tu problém černých skládek, které vznikají dnes a denně. Odpady z drobných domácích prací, velkoobjemový odpad atd. Rekreanti, kteří "v lepším případě" neoprávněně odkládají odpad do nádob osob trvale bydlících v obci. Zkrátka s odpady se nakládá všelijak. Samozřejmě, že ne všichni se takto chovají, ale těch opravdu poctivých a důsledných je málo. Na sběr a svoz komunálních odpadů ze sběrného dvora, z veřejných prostranství, na likvidaci černých skládek město vynakládá velké částky a úsilí. Přitom tento stav brzdí další případný rozvoj, např. nákup nádob na tříděný odpad. Pro informaci: kontejner na tříděný odpad stojí cca kolem 12 tisíc korun. Avšak problém v separaci není jen nedostatečný počet nádob, ale i získat odbyt pro takto sebrané komodity. Od 1. června zpracovatel snížil výkupní ceny PET lahví. Tím dojde k navýšení nákladů obce na svoz a výkup PET lahví cca o 40% oproti roku 2003. Vláda sice schválila Plán odpadového hospodářství České republiky, který určuje vytřídit 50% komunálních odpadů do roku 2010, ale zatím tento dokument podpořila jen zvýšením sazby DPH. Je potřeba vytvořit vhodné prostředí pro vznik husté sítě firem zabývající se a zpracující tzv. druhotné suroviny. Zjednodušení administrativy a povolovacích procesů pro vznik zařízení na zpracování odpadů. Podporou obcí dotačními tituly na budování zařízení na zpracování odpadů např. kompostárny. To však zatím chybí nebo je nedostatečné.

Změna oproti předchozímu systému spočívá především v placení za odvoz odpadu. Občan, který má v obci trvalé bydliště, zaplatí jednorázovou roční částku 445,- Kč za sběr a svoz komunálního odpadu bez ohledu na to, kolik ho vyprodukuje. Občané starší 65 let mají navíc slevu 100,- Kč. Co všechno je třeba z této částky uhradit? Především náklady na svoz odpadků z popelnic, ale nově také poplatek státu za uložení tohoto odpadu na skládku. Předpokládá se uhradit z této částky částečně provoz sběrného dvora. Sběr, odvoz a likvidace nebezpečných odpadů a rozměrných odpadů. Odvoz vytříděného odpadu, určeného k recyklaci.

Detailní záběr na odkryté domnělé zbytky dlažby z tzv. kočičích hlav

Možností, jak na likvidaci odpadu ušetřit, není mnoho. Motivující je především nadále odpad třídit, aby ho co nejméně končilo na skládce. Čím více občanů se zapojí do třídění, tím menší budou náklady obce na netříděný komunální odpad a mělo by tak dojít ke snížení druhé části poplatku za odpad. V případě vytříděných složek odpadu obce ušetří za rostoucí ceny za jejich skládkování.

Výhodou tohoto systému je určitě jeho účinnější a plošnější pokrytí celého správního území města Kaplici. Zlepšení čistoty a pořádku ve městě a jeho nejbližším okolí. Zefektivnění finančních prostředků vkládaných do odpadového hospodářství.

MěÚ Kaplice odbor Žp


Zastupitelstvo města Kaplice
Usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 28. června 2004

Zastupitelstvo města po projednání :

I.    v o l í

*

nového člena Rady města Mgr. Karla Světlého

II.    s c h v a l u j e

*

Obecně závaznou vyhlášku Města Kaplice č. 3/2004 o odpadech, tak jak byla předložena

*

Obecně závaznou vyhlášku Města Kaplice č. 4/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 445,- Kč za osobu/rok

*

prodej části pozemku p.č. 155 k. ú. Mostky až po hranici ochranného pásma vodovodního řadu, dle GP manželům Chýnovým za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem (dále NSP), zbytek pozemku pronajmout bez oplocení

*

prodej pozemku p. č. 450 k. ú. Kaplice o výměře 541 m2 Františku Ertlovi, bytem Kaplice 397 za cenu 100,- Kč/m2 s věcným břemenem pro vodovodní a kanalizační řad za 50,- Kč/bm + NSP

*

prodej části pozemku p. č. 2146/1 k. ú. Pořešín o výměře cca 45 m2 manželům Ballákovým, bytem Pořešín 26 za cenu 50,- Kč/m2 + NSP

*

prodej pozemku p. č. 117/3 k. ú. Kaplice o výměře 11 m2 Bohuslavu Šupovi, bytem Praha 6 za cenu 200,- Kč/m2 + NSP

*

prodej části pozemku p. č. 408/1 o výměře 2 m2, p. č. 409 o výměře 4 m2 , p. č. 411/1 o výměře 1 m2 Janě Lučanikové, bytem Kaplice 775 za cenu 200,- Kč/m2 + NSP

*

zveřejnění nabídky prodeje části pozemku p. č. 1487 k. ú. Kaplice až k hranici ochranného pásma sítí za cenu 100,- Kč/m2 + NSP

*

zveřejnění prodeje domu č. p. 63 v Blansku včetně části pozemku p. č. 15/2 k. ú. Blansko dle GP - z důvodu zachování přístupu k ost. nemovitostem za cenu 389.580,- Kč + NSP

*

zveřejnění nabídky prodeje části pozemku p. č. 216 k. ú. Blansko u Kaplice za cenu 50,- Kč/m2 + NSP

*

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p. č. 146/4 k. ú. Mostky o výměře 256 m2 za cenu 50,- Kč/m2 s věcným břemenem 50,- Kč/bm + NSP

*

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p. č. 2029/21 k. ú. Kaplice o výměře 97 m2 za cenu 500,- Kč/m2 + NSP

*

odkoupení části pozemku p. č. 76/29 k. ú. Pořešín dle GP o výměře 385 m2 od paní Boženy Barboříkové a Marie Moždířové za cenu 50,- Kč/m2 a zbývající část pozemku p. č. 76/29 o výměře 3324 m2 za cenu 10,- Kč/m2 + NSP

*

odkoupení pozemků p. č. 1680/31 k. ú. Kaplice o výměře 726 m2 za cenu 150,- Kč/m2 a p. č. 1680/38 k. ú. Kaplice o výměře 171 m2 za cenu 200,- Kč/m2 + NSP od pana Miroslava Šmejkala

*

převzetí splácení úvěru firmy Milan Štěpánek - PIZZERIA k 1. 7. 2004 měsíční splátky 25.000,- Kč. Město jako ručitel za tento úvěr bylo nuceno převzít splátky z důvodu špatné platební morálky p. Štěpánka

*

návrh na volbu přísedícího okresního soudu na období 2004 - 2008 pana Vítězslava Rendla, bytem Kaplice 752

*

Obecně závaznou vyhlášku Města Kaplice č. 5/2004, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 5 územního plánu SÚ Kaplice tak, jak byla předložena

*

změny rozpočtu Města Kaplice na rok 2004 dle návrhu předloženého finančním odborem MěÚ Kaplice

*

návrh smlouvy o úvěru s Českou spořitelnou Č. Budějovice na 8.500.000,- Kč na financování výstavby vodovodního přivaděče v II. tlakovém pásmu pro jižní lokalitu města Kaplice s dobou splácení 6 let

*

Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 4.600,- Kč pro nově narozené občany města uzavřenou mezi Městem Kaplice a Volksbank CZ, a.s.

*

Zástavní smlouvu k nemovitostem: - budova /obč. vybavenost/ stojící na pozemku p. č. 1221/3 (sportovní hala ZŠ Školní), pozemek p. č. 1221/3 o výměře 1579 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p. č. 1221/1 o výměře 22869 m2 - ost. plocha vše v k. ú. Kaplice na zajištění úvěru od Českomoravské záruční a rozvojové banky financování akce "Intenzifikace ČOV Kaplice"

*

Smlouvu o budoucí smlouvě o právu věcného břemene na pozemku p. č. 2040 v k. ú. Kaplice za cenu 10 Kč/bm tj. celkem 830,- Kč.

*

dozajištění vodohospodářského úvěru blankosměnkou vlastní pro akci "Intenzifikace ČOV Kaplice"

*

Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2139/1 v k. ú. Pořešín bezúplatně pro akci "Vodovodní přípojka pro technickou budovu Pořešín na st. p. č. 306 v k. ú. Pořešín" mezi Městem Kaplice a Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje

*

finanční vypořádání HV za rok 2003 hospodaření na vodohospodářském majetku firmou VaK JČ a.s. divize Č. Budějovice s tím, že 50% ztráta ve výši 378.455,- Kč se započte při zúčtování roku 2004

*

převod pozemku č. 309/2 o výměře 1964 m2 v k. ú. Mostky jako restituční náhradu od Pozemkového fondu ČR

*

odměny neuvolněným členům zastupitelstva za výkon funkce, tak jak byly předloženy

III.     p o v ě ř u j e

*

odbor životní prostředí a vedení města řešit otázku zajištění agendy související s komunálním odpadem

*

odbor životního prostředí pravidelnou osvětou občanů objasňovat vybírání poplatků souvisejících s novou vyhláškou města za svoz odpadů

*

odbor dopravy vstoupit do jednání se zpracovatelem územního celku Českokrumlovsko 1 a řešit průjezd městem a sjezd z R3 do Kaplice do příštího zasedání zastupitelstva

*

vedení města prověřit smlouvu s VaK a porovnat s jinou společností

IV.     t r v á

*

na usnesení zastupitelstva ze dne 19. 2. 2004 týkající se obnovy kanalizačních stok v Kaplici - dotace přes JVS

V.     z a m í t á

*

žádost o prodej pozemku p. č. 1539 a části pozemku p. č. 1541/1 k. ú. Kaplice

*

zveřejnění nabídky prodeje pozemku p. č. 64 k. ú. Kaplice

VI.     o d k l á d á

*

výstavbu obytných domů v lokalitě "mulda" v Kaplici vzhledem k rozporu s územním plánem města

Ferdinand Jiskra
starosta města
Josef Kaloš
místostarosta


K nově vznikající muzejní expozici

Dne 9. 7. se na Městském úřadě sešla ustanovená skupina, která připravuje podklady k tématické historické výstavě Kaplicka. Na této schůzce byl předložen návrh konceptu, počínaje určením témat jako: Doprava - Cáhlovská stezka, od koňky k elektrizované železnici, splavování po řece až k současnosti. Pivovary a hospody raného novověku - příhraniční obchod, obchodní síť, zájezdní hostince, konzumace. To vše v období Rožmberské správy. Sklo a literatura - z dějin Buquoyského období, česky a německy píšící spisovatelé, literární místopis Kaplicka. To vše lze spojit s písemnictvím, jeho počátky, novinami atd.

Dále bylo mimo tento okruh stanoveno ujasnění výchozích parametrů a to z hlediska historického, umístění výstavy, časového rozložení, čerpání rozpočtu, včetně harmonogramu příprav. Toto prázdninové období využívá skupina k souhrnu informací bibliografických zdrojů, třídění a tématickému uspořádání jednotlivých oddílů. Na měsíc září je plánována další schůzka, která se bude zabývat koordinační činností a zahájí sběrové akce. Koncem roku by po vyhodnocení této aktivity mělo být na světě libreto. Tím se snad alespoň v této oblasti podaří seřadit historii, která je pro Kaplicko tak potřebná.

Josef Sejk


KULTURNÍ NABÍDKA
na srpen

6. 8. pá. / PŘEDPRODEJ / 20.00 hod.
JIŘÍ SCHMITZER
Koncert zpěváka a herce v duchu městského folku...
Městský park / při nepřízni počasí v KD Vstupné 80,- KčLinecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689

PROGRAM NA MĚSÍC SRPEN

Připravujeme v Kině Kaplice na září:
TROJA, SPIDER - MAN 2, U NÁS NA FARMĚ (pro děti), KRÁL ARTUŠ, a další


Tip na výlet

Krásy a tajemství České republiky

Damascénský meč svatého Václava, přilba tohoto legendárního knížete, tajuplné šero románské rotundy, kde se ze stínů vynořují torza iluminovaných knih, pohřební tumba či klepadlo ze Staré Boleslavi... Pozoruhodná expozice Krásy a tajemství České republiky provází diváka jednotlivými sály jakoby procházel staletími historie naší vlasti a předkládá mu jedinečné exponáty, reprezentující dané údobí. A to nikoliv způsobem stroze poučným, tyto exponáty jsou zahaleny do roušky ještě většího tajemna a probouzejí tak v člověku zvědavost, jaké příběhy a fakta se k nim váží. Halapartna, kterou byl zabit Albrecht z Valdštejna, replika monumentálního globu Tychona Brahe, Vyšebrodský Kodex, kopí sv. Longina, obrazy Mistra Theodorika nebo také chrlič gotické katedrály, překvapivé detaily, fascinující průhledy a zákoutí. Jednotlivá sugestivně stylizovaná prostředí podbarvuje hudba či zvuky, které pomáhají dokreslit atmosféru. Nahlédnete do husitského tábora, sálu sbírky Rudolfa II., gotické kaple… Součástí expozice je také videoprojekce.

Putovní výstava (po Ostravě, Jihlavě a Plzni) dorazila zjara do Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, ale i její čas se již pomalu naplnil. Ti, kteří si ji nechtějí nechat ujít, mají příležitost do 12. září 2004.


Otevřený kamenný most u Cetvin

Hraniční přechod Cetviny - Mairspindt

V průběhu čtyř srpnových dnů roku 2004 bude pro pěší a cykloturisty otevřen hraniční přechod Cetviny - Mairspindt. Jedná se o 8. srpna (7.00 až 18.00 hodin), 9. srpna (8.00 až 10.00 hodin), 14. srpna a 15. srpna (11.00 až 18.00 hodin).

V sobotu 14. srpna ožijí Cetviny Poutí rodáků a českoněmeckou pobožností k svátku Nanebevzetí P. Marie. Pobožnost začíná ve 13.30 hodin u jeskyně, od které poté povede procesí ke kapličce a za zpěvu mariánských písní ke kostelu Narození Panny Marie. Tam začne pobožnost od 15.00 hodin.


Z historie

  Kostel sv. Jiljí, karton od V. Brechlera
Pohled na dějiny obchodní stezky
nazývané prostě "Cáhlovská" či "Kaplická"

Významné památky na Cáhlovské obchodní stezce

Dolní Dvořiště
Kostel sv. Jiljí z roku 1279 byl do dnešní podoby přestavěn v roce 1488. Patří k nejpozoruhodnějším památkám jihočeské pozdní gotiky. Na severní straně je sakristie, na jižní straně předsíň a pětiboký presbytář. Zvenku jsou zdi zpevněny ozdobnými opěráky. Kostel má dva vchody s nezvykle profilovanými portály. V předsíni je hvězdová klenba. Interiér kostela vzhledem k proporcím působí velice impozantně. V párech žlábkované pilíře s příporami nesou v trojlodí síťovou klenbu. Presbytář je sklenut třemi poli hvězdové klenby na příporách. V severní zdi kněžiště se nalézá zajímavý sanktuář z jemné profilované žuly s kovovou mříží. Kruchta je pod-klenuta rovněž hvězdovou klenbou. Z kruchty lze vyjít na pavlán, podepřený zdobným krakorcem. Z původního zařízení se dochovala žulová kazatelna na sloupku, křtitelnice a pokladnička. Ostatní pseudogotické zařízení pochází z 19. století.

Kaplice
Historické jádro města má statut městské památkové zóny. K nejcenějším památkám patří kostel sv. Petra a Pavla, pocházející z roku 1257. Po požáru byl znovu postaven v roce 1507 v pozdně gotickém slohu. Dvoulodí kostela je sklenuto síťovou klenbou na třech pilířích. Kruchta v západní části je podklenuta dvěma hvězdami, presbytář je sklenut valbou s lunetami a sítí žeber, které sbíhají na přípory. Dvoulodí uzavírá na severozápadě hranolovitá věž s postranním schodištěm, obdélnou předsíní na jižní straně, starou sakristií na severní straně a novou v ose chrámu. Obraz na hlavním oltáři, představující loučení sv. Petra se sv. Pavlem, pochází z druhé poloviny 18. století. Vnitřní zařízení kostela je v pseudogotickém slohu. Filiální kostel sv. Floriána, zvaný také český, byl vysvěcen roku 1491 jako pozdně gotická stavba na starších základech. Lze důvodně předpokládat, že zde stávala románská kaple, podle které nese město svůj název. Kostel je jednolodní, sklenut valenou klenbou s lunetami. Přípory jsou svorkovité, bohatě profilované. Hlavní oltář pochází ze 17. století a jsou na něm cenné sochy. Barokní zařízení je dobré úrovně. Kaple sv. Josefa a Barbory pochází ze 16. století, původně sloužila jako protestantský kostel.

Z profánních staveb na náměstí je nutno uvést městskou radnici z roku 1555, přestavovanou v 18. a v 19. století. Kašnu s bývalým pranýřem s letopočtem 1646, dům čp. 215 se zbytky renesančních figurálních sgrafit vytvořených v roce 1605, městský pivovar s kamenným portálem a panský hraběcí pivovar na Bělidle s původní krytou pavlačí a rozsáhlým dvorem. V některých úsecích původní silnice, kde bylo prudké klesání a vozka musel brzdit, jsou zachované "dopravní značky" tzv. brzdné kameny (kamenné sloupy s vytesanou brzdovou čubou).

Závěr
Cáhlovská (Kaplická) obchodní stezka se hluboko vtiskla do historie mezinárodního středoevropského tranzitu. Od poloviny 16. století se stala sokyní a konkurentkou slavné Zlaté stezky, posléze její důstojnou pokračovatelkou. Podél silnice E 55 z Kaplice do Dolního Dvořiště v lesních úsecích nacházíme její pozůstatky. Jsou to v terénu dobře znatelné zahloubené úvozové několikakolejné cesty. Stálo by za to, provést na nich a v blízkém okolí podrobný archeologický výzkum, takový jaký probíhá na Zlaté stezce. Ani studium historických pramenů není dostačující. Bohatý archivní materiál je uložen v Oberösterreichisches Landesarchiv Linz, Salzoberamts-archiv Gmunden a Stadtarchiv Freistadt. Zde by bylo možno bádat a objasnit dosud tmavá místa dějin Cáhlovské (Kaplické) stezky.

Václav Hajer


Počátky nejstarších dějin města Kaplice (2)

Na samotném počátku nebyla Kaplice ještě žádným městem, nýbrž byla pouze místem v hustých lesích poblíž prastaré obchodní cesty, která vedla z Čech přímo na jih k řece Dunaji. Jako každé významnější místo bývá opředeno různými lidovými pověstmi, tak i o tomto místě se do současnosti zachovala pověst o jeho vzniku. Existuje několik verzí této pověsti, které pocházejí z různých dob. Avšak můžeme jen s politováním konstatovat, že všechny verze nebyly bohužel zachyceny a že se nenašel nikdo, kdo by všechny zachované varianty vědecky zpracoval, kriticky zhodnotil a vydal. Když se o to doposud nikdo nepokusil, učiním skromný pokus sám. Provedu výběr, zhodnocení i výklad pověsti. Dosud zachované verze pověsti se v podstatě shodují, ale je na nich přece jen poznat, že každá doba nebo prostředí, v nichž vznikly, je nějak poznamenaly. Myslím, že nejsem daleko od pravdy, když budeme německou verzi učitele a vlastivědného badatele Willibalda Böhma považovat za nejlepší pro naše zamyšlení nad nejstarší historií města Kaplice. Tato verze je nejkratší, stručná a omezuje se na základní jádro vyprávění. To se nedá tvrdit o verzích ostatních. Pro srovnání se zmiňuji ještě o třech českých verzích. Jednu českou verzi můžeme obdržet v Kulturním a informačním centrum (KIC) v Kaplici. Je literárně vybroušená, ale ihned po přečtení poznáme, že nemůže být původní, neboť se snaží děj spojovat s určitými poznatky novější doby a uvádí je do širších souvislostí. Autor tohoto písemného zpracování je anonymní. Tuto verzi můžeme hned na počátku našeho hodnocení vyloučit. Další česká verze pochází od Růženy Šimkové z Pořešína a je tiskem zveřejněna Zbyňkem Holubem v jeho publikaci "Lexikon nejjižnějšího úseku českých nářečí" na str. 446. Kniha byla vydána roku 2003 ve vydavatelství: Aleš Čeněk, Dobrá Voda u Pelhřimova. Tato verze má typický charakter živého lidového vyprávění v doudlebském nářečí. Ale i tuto verzi můžeme vyloučit z našeho pojednání. Nezdá se totiž, že by zachovala nejstarší vrstvu vypravěčské tradice. Třetí česká verze se mi podařila zajistit od paní Marie Čutové z Pořešínce v té formě, jak si ji pamatovala ze školy z vyprávění učitele. Její obsah i forma se téměř shodují s německou verzí zmíněného W. Böhma. Proto dáme přednost nejkratší německé verzi. V muzeu, archivu nebo vědecké knihovně si můžeme prezenčně vypůjčit dvě publikace, které ji obsahují. Německý text této pověsti má název: "Der zerbrochene Bogen". První publikací, ve které je pověst uvedena, je německý měsíčník "Mein Böhmerwald" ze září 1941, na straně 27. Druhá publikace, která tuto pověst přináší, je kniha s názvem "Deutsche Kulturlandschaft an Moldau und Maltsch", vydána roku 1986 v Mnichově, díl I.

Uveďme si nyní text této pověsti v českém překladu:

Zlomený luk - pověst o vzniku Kaplice
Před mnoha a mnoha lety žil na hradě Pořešín jeden rytíř, který rád samotný chodil na lov.

Jednou lovil v pralese, který se rozkládal jižně od hradu. Tu pojednou vystoupil z houštiny obrovský medvěd a zdálo se, že se chce vrhnout na rytíře. Lovec rychle sáhl po svém luku, přiložil ostrý šíp s úmyslem skolit netvora. Ale luk se rozlomil vedví, a rytíř zde stál pojednou bez obrany a beze zbraně. V této největší nouzi slíbil postavit na tomto místě kapli, když mu nebe pomůže. Ve stejném okamžiku se objevil cizí rytíř, který zabil medvěda, ale hned na to se vzdálil a zmizel v temnotě lesa. Rytíř z Pořešína dodržel svůj slib. Stromy na tom místě byly pokáceny, byla vytvořena lesní mýtina a u cesty byla postavena kaple. Během doby se usadili u tohoto kostelíka zemědělci, řemeslníci a obchodníci a toto nově vzniklé místo dostalo jméno Kaplice, podle té kaple, která zavdala příčinu jeho vzniku.

V této souvislosti bude jistě zajímavé poznamenat, že verze Willibalda Böhma z roku 1941 obsahuje dodatek o německých osídlencích (těmito slovy: "Leute aus der nahen Ostmark, so dass der entstandene Ort von alters her deutsch war"), který ve verzi uvedené publikace z roku 1986 zcela chybí nebo byl záměrně vypuštěn jako tendenční.

Dnes je totiž zcela jasné, že se v době stavby kaple a hned po ní nemohlo jednat o osídlence z německého prostředí, ale o kolonisty slovanského původu. Rod Bavorů ze Strakonic, který byl nejstarším známým vlastníkem pořešínského území (nemluvě ani o českém králi), pocházel původně z Moravy. Byli to tedy Slované, kteří osídlovali ostatní území z nitra Čech směrem k zemské hranici v průběhu 12. století. Vznik kaple je možno položit ještě na konec 12. století nebo hned na samý počátek 13. století. Zajisté nebude chybou spojit osud mariánské kaple s dějinami premonstrátského kláštera v Milevsku a s jeho zakladatelem, panem Jiřím. Klášter byl založen roku 1184 a tím náš odhad dostává zcela konkrétní odůvodnění. O německých osídlencích se dá mluvit teprve až z té doby, kdy kaple v Kaplici byla velmi známá, doslova proslulá, a to je kolem roku 1257.

(Pokračování příště - Výklad pověsti)

Milan Píša


O kultuře

Měsíc červenec se v Kaplici profiloval akcí Kapradí (Kaplické prázdninové divadlo a hudba) a hned v úvodu musím konstatovat, že se nám náš záměr nepovedl, neboť jsme po vyhodnocení loňského Kapradí dali přednost více oblasti hudební před divadelní. O kvalitě, která byla v letošním roce našim návštěvníkům předložena, vůbec nepochybujeme. Ať už to byl písničkář Pavel Dobeš, nebo loutkové varieté v podání Malého divadélka Praha, které reprezentovala paní Nováková (za svobodna Kopecká). Kdo se o loutkové divadlo zajímá, tak ví, že rodina Kopeckých z Teplic je pojem, který je potvrzen tradicí a kvalitou. Následoval koncert mezinárodní bluesové skupiny The Riverside blues band. I když na náš koncert nedorazil americký bubeník, tak náhrada za něj byla přinejmenším rovnocenná, neboť mladý bubeník Zeman, který vystupuje s Karlem Gottem v srpnu ve Švýcarsku a v září v Americe, je snad zárukou kvality. Koncert byl vypovídající a my jsme sledovali, aby se i v Kaplici hrála hudba, která ve světě dosud nezapadla v zapomenutí. Následovat mělo vystoupení hudebníků Vojty Kiďáka Tomáška a Ríši Melichara, které bylo pro nezájem diváků zrušeno. Těmito akcemi jsme sledovali, aby našim návštěvníkům bylo v létě dobře na duši. Snad za malou návštěvnost mohla i nepřízeň počasí, neboť do pololetí byly akce pořádané KIC hojně navštěvovány. Nechceme věřit tomu, že naši občané navštěvují pouze představení mediálně známé. To, co v současné době nabízíme při této akci, má visačku dobré kvality, takže si nemůžeme nic jiného přát, než aby nám spoluobčané zachovali přízeň. Neboť my jsme tu pro Vás.

Josef Sejk


Včelojed lesní (Pernis apivorus)

Mládě včelojeda nalezeno u Kaplice

V průběhu měsíce července se podařilo v okolních lesích Blanska u Kaplice najít mládě vzácného Včelojeda lesního, které vypadlo z hnízda. Jako zázrakem přežilo pád z 10ti metrové výšky bez poranění. Mládě bylo předáno ornitologům z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Českých Budějovicích, kteří se pokusí o jeho navrácení do hnízda. Pokud bude hnízdo prázdné bez sourozenců a tudíž opuštěné, pokusí se jej odchovat a koncem léta vypustit zpátky do přírody. Včelojed lesní připomíná káně lesní, má ale více holubí hlavu. Existuje hodně barevných variant, od hnědé až po bílou. V ČR se vyskytuje vzácně ve všech lesích. Jeho výskyt je dán především potravní nabídkou. Je specialista na likvidaci vosích hnízd. Vyhrabává larvy a žere i dospělé jedince. Žihadla mu neublíží, kolem očí má drobné šupinky, které ho chrání před bodnutím. Má rád i ovoce.

Mládě nalezené u Kaplice   Dospělý včelojed lesní

Na zimu odlétá do Afriky, kde loví velké kobylky. Včelojed je jakousi "holubicí mezi jestřáby" a jeho chabá lovecká výzbroj tomu odpovídá. Slabý zobák a nevýrazné drápy na spíše hrabavých nohou jej předurčují více do role sběrače než lovce. Lidským zájmům nijak neškodí, ale ani viditelně neprospívá, a tak není nenáviděn, ale ani milován. A protože tiše a skromně stojí jaksi v ústraní, je opomíjen nebo ignorován i ornitology, a o jeho pozoruhodné biologii tedy ještě mnohé nevíme. Věřme, že tento příběh bude mít šťastný konec.

MěÚ Kaplice, odbor Žp


Otázka odpadu ve městě Kaplice

Hospodaří město Kaplice s odpady dobře ?

Reaguji na změnu platby občanů za odpad od ledna 2005. Myslím si, že není správné a spravedlivé platit za odpad tzv. na hlavu. Občan, který důsledně předchází vzniku odpadů a odpad třídí, bude na tomto systému bit. Naše rodina toto dělá a máme zajištěn vývoz odpadu 1x za měsíc, přičemž máme odpadovou nádobu při vývozu z 1/2 prázdnou. Nyní budeme za naši snahu o předcházení vzniku odpadů odměněni tím, že budeme platit za tuto službu 3x-4x víc než v předchozím systému. Přísahám, že odpad nevynášíme na černé skládky. V tomto duchu jsem byl pyšný na Kaplici, že je jedna z mála měst, kde se platí podle vyprodukovaného odpadu. Je zajisté pravda, že při novém systému a za předpokladu, že by občané více třídili, odpadu předcházeli, bude paušální poplatek nižší, ale občanům chybí motivace. Město ale občanům neumožňuje důsledně třídit odpad. Současný systém svozu a třídění odpadu, kdy se třídí pouze PET lahve a nově sklo na 9 místech v Kaplici, je žalostný. Ve sběrném dvoře se z běžných složek komunálního odpadu vybírá mimo jmeno-vaných pouze papír. V Plánu odpadového hospodářství České republiky i Jihočeského kraje se počítá se vzrůstajícím množstvím všech vytříděných surovin z komunálního odpadu (plasty, papír, sklo, bioodpad). Kdyby se všude v ČR třídilo jako v Kaplici, tak těch 50%, které máme podle Plánu odpadového hospodářství ČR dosáhnout v roce 2010, nedosáhneme nikdy.

Řešení nabízí program Zero Waste (nulový odpad), jehož cílem je šetrné nakládání s odpady bez využívání klasických skládek a spaloven. Název Zero Waste byl poprvé použit v roce 1996 v hlavním městě Austrálie Canbeře (330 tis. obyvatel). Zde se političtí představitelé společně s občany dohodli, že nechtějí své území zatěžovat reaktivními skládkami ani spalovnami. V Canbeře začali vyvíjet maximální snahu o vytřídění odpadu a zamezení vstupu nebezpečných látek do směsného odpadu. Zbytkový směsný komunální odpad následně podrobili mechanicko-biologickému zpracování (Mechanical-Biological Treatment - MBT). Toto zařízení dokáže snížit množství odpadů o 30-40%. Inertní nevyužitelný zbytek pak můžeme bezpečně uložit na malé skládce, která nebude obsahovat nebezpečný odpad ani biodegradabilní odpad (bioodpad) a nebude tedy nebezpečná. Skládka v programu Zero Waste vypadá víc jako "ekopark" než jako skládka. V ekoparcích se jednotlivé materiály ukládají odděleně a jsou postupně zpracovávány.

Mezi hlavni evropské odpadové tahouny patří Drážďany, které v roce 1996 zrušily projekt spalovny jako drahý a zbytečný. Namísto toho se rozhodly pro kombinaci lepší recyklace a zařízení na mechanicko-biologické zpracování zbytku. Ukázalo se, že toto řešení vyžaduje nižší investiční i provozní náklady a přitom zajistilo dramatické zlepšení využívání odpadu. Drážďany se tak už v roce 2001 staly prvním německým městem, jež splnilo požadavky zákona na míru recyklace platné od června 2005 - a dokonce plní i cíl spolkového ministerstva životního prostředí pro rok 2020. Drtivá většina odpadu, který vzniká v drážďanských domech a bytech, se recykluje, kompostuje nebo jinak využívá.

Program jednání městského zastupitelstva nebyl včas uveřejněn na úřední desce a dá se říct, že to bylo skoro utajené. Ani žádná debata se v Kaplici před rozhodnutím zastupitelstva nekonala (diskuze v Kaplickém zpravodaji, Českokrumlovských listech nebo veřejná diskuze), aby naši volení zástupci věděli, co si o tom myslí jejich voliči.

Požaduji odpověď po odpovědných orgánech, jak chtějí splnit hlavní cíle Plánu odpadového hospodářství ČR, mezi které, mimo jiné, patří předcházení vzniku odpadů, výchova občanů k odpovědnosti v této věci? Proč se 15 let po revoluci vracíme k socialistickému systému?

Ondřej Šanda, Kaplice


Sport

Tenis

Hodnocení tenisové soutěže u družstev v roce 2004

V mládežnických kategoriích hraje prim z družstev našeho okresu Sokol TK Kaplice. V Jih. lize mladších žáků se udrželi bez problémů a výkony M. Líbala, Fr. Trojáka, Kozáka, Eismana i Faktorové jsou velmi nadějné.

Starší žáci Kaplice se umístili v KP na slušném 4. místě a navíc nejlepší starší žák Jos. Beneš hostoval celou sezónu ve Startu České Budějovice ve vyšší soutěži a byl spolu s Jiřičkou klíčovým hráčem a pomohl k pěknému 4. místu v Kadet Tour žáků. Od Českého Krumlova i Velešína stále čekáme na vyšší kvalitu i aktivitu, když např. okresních přeborů i CT turnajů jednotlivců se zúčastnil jen Kačer z Křemže hrající za Č. Krumlov.

Kapličtí bez problémů udrželi v dorostu 6. místo v nejvyšší soutěži kraje Junior Tour dorostu a výkony Codla, R. Theiera, Makovce i Fr. Brabce jsou velmi nadějné pro bu-doucnost. Navíc ještě Kapličtí nechali hostovat J. Špilauera úspěšně za Tonstav Č. Budějovice, když byla šance na vítězství a účast na republice. Zlepšit by se měla úroveň hry děvčat, i když výkony M. Svobodové, Lučanikové, Theierové a Líbalové byly příslibem. Za dorost Velešína též hostovali kapličtí hráči J. Beneš, Jar. Vokůrka, L. Brouček, K. Líbalová. Celkově mladé mužstvo nemělo proti Hluboké a Pelhřimovu šanci a tak zaujaly některé výkony žáka J. Beneše na místě 1. hráče a i některé zápasy Cibulky, který by však potřeboval stabilní tenisovou přípravu.

Výborně si vedla v divizi dospělých Kaplice, která se udržela i pro nový systém soutěže - kdy má v divizi roku 2005 hrát místo stávajících dvou skupin po 6 mužstvech jedna skupina o 8 mužstvech. TC Č. Krumlov by měl sestoupit do KP I. Jinak z hráčů Č. Krumlova byli tradiční oporou Petr Hladík, Josef Dvořáček a Veronika Kolářová. Ta se podstatně zlepšila a začíná přesahovat rámec divizní úrovně.

Za Kaplici letos hrál výborně mladý Jar. Špilauer a slušně J. Bohata, M. Theier a z žen Romana Plchová. Pikantní bylo, že hostovala za Kaplici z Č. Krumlova, kde se nevešla do družstva, ale v rozhodujícím zápase, kdy Kaplice vyhrála 5:4 v Českém Krumlově, svůj zápas vyhrála. V KP I letos hrál výborně Velešín, když kromě Hercha dobře hráli i mladí M. Codl (hostující z Kaplice) i Trajer a i ženy Rozkošná a Podruhová. Škoda, že Velešín vypustil závěr soutěže a těsně mu uniklo vítězství v celé soutěži.

Výborně si v KP II vedla Kaplice "B", kde kromě výborného organizátora a režiséra i hráče J. Knížka pomohl zkušený a hostující Míra Bauer a výborně hráli všichni mladí R. Theier, Fr. Brabec, T. Makovec, Jar. Svoboda i děvčata O. Linhartová i M. Svobodová. Nejen, že bez problémů vyhráli všechny zápasy, ale nechali zahrát prakticky všechny hráče a i když vyhrávali často jen potřebných 5:4, ve finále smetli Blatnou 8:1. Je zřejmé, že brzy se k dobře hrajícímu mladému J. Špilauerovi v divizi přiřadí další, kterým je 15-18 let, M. Codl, R. Theier, T. Makovec i Fr. Brabec. TC Č. Krumlov "B" v KP II dospělých odehrál soutěž slušně s vlastními odchovanci a skončil na 12. místě.

Rozhodně je zřejmá dobrá práce oddílu tenisu v Sokole TK Kaplice, systém výchovy i tréninku ve všech družstvech a i dobrá práce trenérů Mir. Bauera a Jar. Špilauera. Pokud se ještě zlepší úroveň děvčat a především stabilní možnosti přípravy na 1 - 2 kurtech v zimním období, nebyl by problém, aby se Kapličtí přiřadili k nejsilnějším oddílům v kraji tj. Českým Budějovicím, Písku, Sez. Ústí, Pelhřimovu, Táboru. Ale rozhodně by pro zlepšení tenisu v našem regionu bylo potřebné, aby se i Velešín vrátil alespoň částečně na bývalou úroveň a i Český Krumlov začal zúročovat své nejlepší podmínky celoroční možnosti přípravy i širokého zájmu mládeže i odborné trenérské obsazení.

Ing. V. Kozyrev

Výsledky

DIVIZE: 1. Tonstav-service ČB, 2. Sez. Ústí, 3. Hluboká, 4. Písek B, 5. Hluboká B, 6. Pelhřimov B, 7. Kaplice, 8. Tábor, 9. Strakonice, 10. Č. Krumlov, 11. ZVVZ Milevsko, 12. Motor ČB.

KP I: 1. Bechyně, 2. Velešín, 3. Tábor B, 4. Prachatice, 5. Třeboň, 6. SKP ČB, 7. Motor ČB, 8. Humpolec A, 9. J. Hradec, 10. ZVVZ Milevsko B, 11. Vodňany, 12. Sez. Ústí B, 13. Start ČB, 14. Humpolec B, 15. Pacov, 16. Tábor C.

KP II: 1. Kaplice B, 2. Blatná, 3. Kam. Újezd, 4. Strakonice B, 5. Zliv, 6. Hostkovice, 7. Soběslav, 8. Trh. Sviny, 9. Týn, 10. Č. Velenice, 11. Planá, 12. Č. Krumlov B, 13. Mirotice, 14. Dačice, 15. Ostrovec, 16. Gym. Milevsko.

JUNIOR TOUR DOROSTU: 1. Písek 14, 2. S. Ústí A 13, 3. Tonstav-service ČB 12, 4. Pelhřimov 11, 5. Tábor 10, 6. Kaplice 9, 7. S. Ústí B, 8. ZVVZ Milevsko 7.

KP DOROSTU: 1. Písek B, 2. Hluboká B, 3. Hluboká A, 4. Pelhři-mov B, 5. Start ČB, 6. Tábor B, 7. Gym. Milevsko, 8. Velešín, 9. Prachatice.

KADET TOUR ST. ŽACTVA: 1. Tonstav-service ČB 14, 2. Tábor A 13, 3. Písek 12, 4. Start ČB 11, 5. Pelhřimov 10, 6. Sez. Ústí A 9, 7. Tábor B 8, 8. Sez. Ústí B 7.

KP ST. ŽACTVA: 1. ZVVZ Milevsko A, 2. Planá A, 3. ZVVZ Milevsko B, 4. Kaplice, 5. Písek B, 6. Planá B, 7. Gym. Milevsko, 8. Ostrovec, 9. Prachatice, 10. Trh. Sviny, 11. Č. Krumlov, 12. Pelhřimov B.

JIHOČESKÁ LIGA ML. ŽACTVA: 1. Písek 14, 2. Sez. Ústí A 13, 3. Planá 11, 4. Tonstav-service ČB 11, 5. Tábor 10, 6. Kaplice 10, 7. Pelhřimov 8, 8. Sez. Ustí B 7.

KP ML. ŽACTVA: 1. Písek B 8, 2. ZVVZ Mil. 7, 3. Gym. Milevsko 5, 4. Týn 5, 5. Tábor B 5.


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc srpen 2004

3. 8. 7 km
Na Libínskou rozhlednu

Autobusem (od školy) v 5.20 hod. do Chrobol.
Trasa: Chroboly - po m. na Libín - po č. do Prachatic - prohlídka města. Zpět autousem.


 
10. 8. 9 km
Z Horního Dvořiště do Rybníka

Autobusem (od školy) v 7.50 hod. na vlak na nádraží, vlakem do H. Dvořiště.
Trasa: Horní Dvořiště - po neznačené cestě do Rybníka - autobusem zpět.


 
17. 8. 13 km
Z Malče do Kaplice

Autobusem (od školy) v 7.00 hod. do Malče - rozcestí.
Trasa: Malče - Smrhov - Soběnov - Mlýn u Dubu - Blansko - Kaplice.


 
24. 8. 15 km
K Žárskému rybníku

Autobusem (nádraží) v 6.30 hod. do Benešova nad Černou a dále do Rychnova u Nových Hradů.
Trasa: Rychnov u N. Hradů - Kamenná - Žumberk - Žár - Rákosový rybník - Svébohy - Horní Stropnice - odtud autobusem přes Benešov nad Černou do Kaplice.


 
31. 8. 9 km
Z Omleničky do Věžovaté Pláně

Autobusem (od školy) v 10.00 hod. do Omleničky.
Trasa: Omlenička - Rojov - Věž. Pláně - Dol. Pláně. Zpět autobusem.


 
Skupina méně zdatných turistů.
Sraz každé úterý v 9.00 hod. v parku. Trasa po dohodě účastníků.


Brána názorům otevřena ...

Vstupte! Nehas, co tě nepálí. Ale pokud máš, čtenáři kaplický, pocit, že tě něco pálí nebo že to hoří, či si viděl něco, co se ti líbilo, pak zde máš novou rubriku a do ní můžeš kdykoliv vstoupit. Chválou, kritikou, námětem do diskuse. Touto cestou se mohou vyjasnit věci nejasné...
Náměty a příspěvky přijímáme v redakci - Infocentrum / budova kina, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz

Toto je v roce 2004 místo pro Vás.

 

Kaplický zpravodaj. Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70
382 41 Kaplice, IČO: 245941, tel.: 380 303 100, nákladem 3000 výtisků.
Evidenční číslo MK ČR E 115 76, uzávěrka 8. čísla 20. 7. 2004.
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Redakce KIC Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice,
tel.: 380 311 388, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz.
Odpovědný redaktor: M. Špičáková Bc., redakční rada: Z. Langová, H. Jelenová
Redakce se nemusí ztotožňovat s názory zveřejněných příspěvků.
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412