2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

září 2004 - Číslo 9 - Ročník VIII.


Starostův sloupek

Toto číslo zpravodaje se k vám dostává po skončení dalšího ročníku Kaplických slavností. Je dobře, že byl stanoven pevný termín poslední sobotu v měsíci srpnu a je potěšitelné, že se konání vesměs shledává s kladným ohlasem. Jsem přesvědčen, že takovými či podobnými akcemi se řada z nás blíže identifikuje s tímto městem. Za zvážení stojí organizování podobných setkání i v našich obcích, kdy za příklad může sloužit již tradiční sešlost ve vesničce Chlum u Malče.

V tomto roce probíhají v řadě zdejších strojírenských firem slavnostní setkání u příležitosti jejich desetiletého působení v Kaplici. Většina z nich se rozvíjí, nestagnuje a jejich majitelé mají zájem podnik stabilizovat dlouhodobě. V uvědomění si důležitosti jejich fungování především z pohledu zaměstnanosti a sociálních jistot je třeba vidět význam příchodu zahraničního kapitálu do města na počátku devadesátých let a poděkovat tehdejšímu vedení města za prozíravost. Zcela v obráceném gardu je vnímán vývoj Jihostroje a již několik let prázdnotou zející objekty fabriky.

V zastupitelstvu města se v poslední době vede živá diskuse nad řešením průjezdu či odklonu nákladní dopravy kolem města. První alternativa vychází z daného územního plánu schváleného zastupitelstvem v lednu 1998, kdy by odlehčovací komunikace vedla jako průjezd městem ze stávající silnice E 55 od Penny kolem parku nábřežím Malše a přes nový most směrem na Blansko a Benešov s následnou potřebou řešit dopravu na Malonty z důvodu dojezdu do umístěné průmyslové zóny Kaplice "Jih".

Druhá hledá řešení odklonem nákladní dopravy od lomu po horizontu cca po stávající polní cestě s vyústěním na danou komunikaci na Malonty v místě dnešní trafostanice, kde k navazujícímu propojení směru na Blansko a Benešov přicházejí v úvahu dvě možnosti. "A" s pokračováním ve směru kolem Mostek a vyústěním u Hradiště, tedy s objezdem Blanska. "B" počítá s přemostěním Malše cca za zadním hřištěm a napojením na stávající silnici před Blanskem.

Protože je konečné rozhodnutí zastupitelstva z pohledu strategie města zásadní, dovoluji se na vás obrátit s žádostí o vyjádření vašeho stanoviska k navrženým alternativám. Návrhy budou k posouzení a vyjádření k dispozici v době od 13. 9. do l. 10. 2004 na městském úřadě v kanceláři čís. 202 v 1. poschodí.

Především na stránkách tisku jste mohli zaregistrovat různé informace týkající se městské dopravy. Tento záměr je především motivován snahou usnadnit pohyb starších občanů, žáků nižších ročníků ZŠ, návštěvníků ošetřujícího lékaře a nakupujících v obchodních centrech. V současné době probíhají intenzivní jednání mezi městem, dopravní policií a ČSAD AUTOBUSY a.s. Č. Budějovice, jejichž ředitelství bych za vstřícný přístup k někdy složitému hledání řešení rád poděkoval. S řešením, trasami, jízdním řádem budete po skončení výše zmíněných jednáních včas seznámeni a tudíž veškeré informace zabývající se tímto tématem v tisku berte pouze jako informativní nikoliv za zásadní.

Předškolákům, žákům a studentům přeji úspěšný a učitelům klidný školní rok.

Ferdinand Jiskra


Z LEOPOLDSCHLAGU DO KAPLICE

  Pohled na průčelí kostela ve Svatém Kameni
Dalším krokem při vzájemně se rozvíjejících sousedských vztazích mezi městy
Kaplice a Freistadt bude tentokrát akce nazvaná "Putování se sousedy". Toto setkání turistů a cykloturistů bude o to významnější, že se jedná o první oficiální podnik společně připravený a financovaný českou a rakouskou stranou.

Tato akce by měla být počátkem tradice turistického putování naším regionem a do budoucna by se z jednodenní vycházky měl stát významný 3-denní turistický a cykloturistický podnik začínající u Dunaje a končící v Českých Budějovicích. Ale to trochu předbíhám. Vraťme se k letošnímu ročníku.

Začátek "Putování se sousedy" je na území Rakouska, na náměstí příhraniční obce Leopoldschlag, 12. září 2004 v 10.00 hodin. Trasa vede přes, pro tuto akci mimořádně otevřený, hraniční přechod Stiegersdorf, na Svatý Kámen a pokračuje přes Rychnov nad Malší, Všeměřice, Louzek, Velíškův Mlýn a dále podle Malše k Zámečku a končí v městském parku, kde bude občerstvení a muzika. Trasa "pěšáků a kolařů" je až na krátké úseky společná. Jde se za každého počasí (turisti nejsou z cukru!), není třeba se hlásit předem, každý, kdo přijde, je vítán. Na trasa dlouhé cca 20 km je počítáno s možností občerstvení. Doprava turistů do Leopoldschlagu je zabezpečena autobusem, odjezd v 9.15 hodin od bývalých jeslí pod Vyhlídkou.

Termín 12. září je netradičně nedělní, přesto věříme, že se "Putování se sousedy" zúčastní co nejvíce turistů a cykloturistů. Pracovníci KIC Kaplice, turisté z TJ Cíl Kaplice a kolegové z Verein Revitalisierung Thurytal Freistadt srdečně zvou všechny příznivce turistiky a těší se na Vaší účast.

za org. výbor V. MalíkLinecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689

PROGRAM NA MĚSÍC ZÁŘÍ

Na měsíc říjen připravuje Kino Kaplice:
POST COITUM, HŘÍŠNÝ TANEC 2, NON PLUS ULTRA, PÁNSKÁ JÍZDA, PRESUMPCE VINY, SHREK 2


KULTURNÍ NABÍDKA
na září

Každé úterý a čtvrtek mezi 19.00 - 20.00 hodin
AEROBIK S ALENOU - cvičení s hudbou
Step aerobik, body - styling, rehabilitační cvičení.
Kulturní dům Poplatek 25,- Kč

 
Zahájení 1. září 2004 pro děti a dospělé
POUŠTNÍ RŮŽE
ŠKOLA ORIENTÁLNÍHO TANCE
Do jeho tajů a krásy Vás zavede lektorka Gauhara. Orientální tanec patří k jedné z nejstarších výrazových a tanečních forem. Předpokládá se, že je starý 5-10 tisíc let. Původně vznikl jako tanec rodiček v Severní Africe výhradně jako pomoc k lehčímu porodu a v rámci iniciačních obřadů a svátků plodnosti. Tento tanec je typicky ženský, vyzdvihuje harmonii ženské krásy a jejího nitra. Dává tanečnicím prostor, pomáhá znovu objevit svou vlastní ženskost a najít úctu ke svému tělu, umožňuje nalézt svou vlastní osobnost. Umožňuje velké množství improvizace, nových prvků a právě to jej činí zvláštním, jedinečným a nesrovnatelným s "běžným" tancem.
Vždy ve středu od 16.00 a od 18.00 hodin.
Ve čtvrtek od 16.30 a od 18.30 hodin.
Kulturní dům

 
12. září, neděle odjezd z Kaplice v 9.15 hodin
Z LEOPOLDSCHLAGU DO KAPLICE
Turistický výlet podél řeky Malše, více informací ...

 
25. září, sobota od 13.00 hodin
O KRÁLE MARIÁŠNÍKŮ KAPLICKA
Licitovaný mariáš trojkový a čtyřkový.
Živá hudba. Občerstvení.
Kulturní dům


Strana Zelených v Kaplici zahajuje

Na počátku měsíce září bude zahájena činnost strany Zelených v Kaplici. Budeme rádi, když program naší strany osloví i další občany. Členem naší strany se může stát každý, komu není lhostejné, v jakém světě žije on a v jakém světě budou žít i další generace. Strana Zelených velmi vítá nové členy. Ve svých řadách má stále více mladých lidí, protože v nejbližších letech bude třeba řešit především problémy, které se budou bezprostředně týkat jejich budoucnosti.

Za přípravný výbor strany Zelených v Kaplici Josef Uváčik

Případné dotazy či zájem o spolupráci zasílejte na adresu:
Na vyhlídce 542, 382 41 Kaplice, e-mail: uvacik@atlas.cz, tel.: 606 344 968


Program DDM Kaplice - září 2004

DDM Kaplice opět zahajuje svoji činnost

Dne 23. září 2004 pořádá DDM Kaplice již tradiční 37. ročník Večerního Běhu Kaplicí. Vzhledem k nedokončené práci na komunikacích v centru města Kaplice je možné, že dojde ke změnám tras pro určité kategorie. Dozvíte se včas na vývěsce DDM.

V prvním týdnu měsíce září bude všem dětem prostřednictvím jejich škol rozdána nabídka do zájmových kroužku DDM Kaplice. Zápis do těchto kroužků se uskuteční 30. 9. 2004 od 16.00 hod v sále Slovanského domu.

Od 1. 9. 2004 bude v DDM pokračovat kurz anglického jazyka pro dospělé a středoškoláky. Podmínkou je zvládnutí 12ti lekcí 1. dílu učebnice pro jazykové školy /Peprník/. Zájemci se mohou přihlásit v DDM 1. 9. mezi 17.00 až 18.00 hodinou, případně v prvním zářijovém týdnu. V případě dostatečného počtu zájemců bude otevřen též kurz pro začátečníky.

Kurz německého jazyka (začátečníci, pokročilí) - přihlášky v kanceláři DDM (tel. 380 313 009).


Tábor Desky / Poděkování

Jménem Domu dětí a mládeže v Kaplici, provozovatele dětského letního tábora v Deskách, chci dodatečně vyslovit pochvalu všem dětem, které se zúčastnily 2. běhu zmiňovaného prázdninového tábora tj. od 10. 7. do 17. 7. 2004.

Tito účastníci vytvořili výbornou soudržnou partu a byli svým vzorným chováním, důsledným dodržováním táborových pravidel, ale i svými vědomostmi a znalostmi vynikajícími reprezentanty svých škol, o jejichž dobré jméno se zasloužili.

Naše upřímná pochvala a srdečné poděkování za výbornou práci patří také vedoucím na tomto letním táboře, jmenovitě panu Václavu Klimešovi, paní Lucii Kapcové, slečnám Štěpánce Papajové a Gabriele Urbánkové a kuchařce paní Miluši Trníkové. Doufáme v další možnou spolupráci.

Za DDM Kaplice Olga Korecká


DDM Kaplice vyhlašuje

1. ročník dětské výtvarné a literární soutěže

AHOJ Z PRÁZDNIN

Posláním soutěže je zachytit zážitky dětí z doby letních prázdnin.

Výtvarná část: práce v oborech kresba, malba a grafika
Soutěžní kategorie:   1. děti do 6 let (MŠ)
2. děti 6 - 8 let
3. děti 9 - 10 let
4. děti 11 - 12 let
5. děti 13 - 16 let

Literární část: použít lze libovolné slohové útvary
Soutěžní kategorie:   1. děti 6 - 8 let
2. děti 9 - 11 let
3. děti 12 - 13 let
4. děti 14 -15 1et

Práce je nutno zaslat nebo předat do 21. 9. 2004 na adresu DDM Kaplice, Omlenická 436, 382 41 - k rukám slečny O. Korecké. Soutěž bude posuzovat odborná porota, nejlepší práce budou oceněny!

Informace: DDM Kaplice, tel. 380 313 009
e-mail: ddmkaplice@seznam.cz


Z historie

Počátky nejstarších dějin města Kaplice (3)

Budeme se zabývat výkladem zachované pověsti, která byla uveřejněna v předchozím pojednání. Je třeba počítat s tím, že pověst může být částečně smyšlená anebo se bude jednat o tradovanou událost, která se odehrála přibližně tak, jak je vyprávěna. Pokud by byla smyšlená, pak jistě nebyla vymyšlená existence kaple, o které se dovídáme z papežské listiny z roku 1257. V tento daný rok nejenže kaple stála, ale byla již známá a slavná. Existence kaple je tedy nepochybnou skutečností. Co by mohlo být smyšlené, je pouze historické pozadí události, které vedlo k založení této kaple. To by potom znamenalo, že vyprávění o vzniku kaple bylo dodatečně vytvořeno, aby dodalo lesk a význam šlechtickému rodu pánů z Pořešína. Rod Bavorů a pánů z Pořešína jistě zůstal v povědomí lidu do té míry, že se jim zcela přirozeně připisovalo založení této kaple. Skutečná historie, která k tomu vedla, mohla být přesto zcela jiná. Než se dostaneme k pravděpodobnému výkladu této pověsti, ukážeme si různé možnosti vzniku kaple a osvětlíme si historické pozadí doby, která předcházela nebo která mohla doprovázet její stavbu. Bude nás zajímat historie našeho regionu před rokem 1257. V první části pojednání bylo již něco předesláno, ale zde půjdeme v některých věcech ještě hlouběji.

Misie benediktinského kláštera Niederaltaich v 10. až 11. století

V jižních Čechách nacházíme stopy Slovanů od VI. století po Kr. Důkazem pro toto tvrzení jsou četné mohyly tzv. hradištního typu, do nichž naši pohanští předkové ukládali ve hliněných nádobách popel zemřelých a vedle kladli skromné milodary. Křesťanství pronikalo na Doudlebsko z diecéze pasovské velmi záhy, určitě dřív než do středních Čech, v důsledku misijní činnosti církve a čilých obchodních styků s Podunajím. Diecézi pasovské tenkrát patřily rozsáhlé oblasti kolem řeky Dunaje od západu až k východu na území dnešního Rakouska. Počátkem křesťanské doby nastávají u nás velmi pronikavé změny politické i hospodářské a náš region se dostává pod vládu mocného rodu Slavníkovců. Ústředním hradištěm kmene Doudlebů a celého kraje se stává hradiště nad řekou Malší (dnešní Doudleby). Hranice Doudlebska se táhla kolem Černice (položené nad řekou Vltavou), která se stala důležitým obranným bodem. Bylo zde zbudováno hradiště, které bylo v době nebezpečí útočištěm pro obyvatelstvo i dobytek. Na hradištích Doudleby a Černice byly zbudovány také první křesťanské kostely. Kromě těchto hradišť existovala určitě další, ale ta nejsou výslovně jmenována ve starých kronikách. Jak vypráví stará tradice, byl to Slavník, otec pražského biskupa Vojtěcha, který založil kostel v Černici, v němž jeho druhý syn Radim sloužil první mši. To se stalo někdy ve druhé polovině 10. století, snad kolem roku 988. (Viz: J. Petr: "Černice, dějiny a popis kostelíka", Praha 1919). Když byli Slavníkovci na svém rodném hradě Libici roku 995 zákeřně vyvražděni, dostala se část jejich velkého panství (které zabíralo dvě pětiny celých Čech) i s Doudlebskem do majetku knížecího rodu Přemyslovců.

Pokud jsem v první části pojednání vyjádřil názor, že od roku 476 n.l. až do konce 12. století se nedá v jižních Čechách zjistit žádný podíl germánského obyvatelstva, pak jsem tím myslel podíl původního germánského obyvatelstva, které zde sídlilo před 5. stoletím. Podle nejnovějších poznatků neprobíhala kolonizace tak přímočaře a jednoduše, jak by se na první pohled zdálo. Jen v hrubých obrysech platí, co jsem nahoře vyjádřil.

Je zřejmé, že slovanský kmen Doudlebů (Dulěbů) nepřišel sem na Jih ze středních Čech, ale zdá se, že se sem dostal neznámou cestou až z Panonie - pravděpodobně přes Moravu nebo cestou vitorazskou, případně cestou cáhlovskou od řeky Dunaje. Zajisté se nejednalo tenkrát o veliké množství lidu, ale o menší skupiny, které se zde během doby postupně usadily a později byly ovládnuty Slavníkovci. Dnes víme zcela jistě, že při kolonizaci v 11. a 12. století vlivem zakládání klášterů a misijní činnosti církve přicházeli na naše území lidé i ze vzdálenějších oblastí Německa. Zpočátku to jistě nebylo žádné velké množství. O větším přílivu cizího obyvatelstva se dá mluvit skutečně až ve 13. století a později.

Pokud by byla pověst o vzniku Kaplice dodatečně uměle vytvořená, pak by mohlo dojít ke stavbě kaple v souvislosti s poustevnickým životem v církvi - jak se to událo na Šumavě na Březníku u Dobré Vody blízko Hartmanic, kam přišel poustevník Vintíř (německým jménem Gunther). Místní název Pustina (Einöde) připomíná dávnou přítomnost poustevníka. Svatý Vintíř zemřel roku 1045 a byl pohřben v benediktinském klášteře v Břevnově. Podobnou možnost pro Kaplicko nadhodil svého času Dr. J. M. Klimesch, který považoval takovou eventualitu dokonce za reálnou, neboť kdysi to byl dost častý způsob vznikání osad kolem nějaké kapličky s poustevníkem, který se zde modlil a o kapli pečoval. Příklad Vintíře nepochází sice z našeho regionu, ale je to považováno za možné, neboť takový vznik osad byl na rakouském a německém území dost obvyklý. Kdyby se to tímto způsobem nestalo, pak jsou ještě další možnosti.

Samotná kaple by mohla být vystavěna za doby působení nějakého církevního řádu - např. benediktinů. Tento mnišský řád působil v Čechách dřív než všechny ostatní církevní řády. V jižních Čechách do 12. století a ani později nenacházíme ovšem žádný benediktinský klášter, kromě jistých majetků a patronátních práv. Za příklad by nám mohla sloužit kaple nebo kostelík v Zátoni, který se připomíná již roku 1055. Zátoň patřila benediktinskému klášteru svatého Jana Křtitele Ostrov u Davle (Insula - monasterium S. Ioannis Bapt.). Klášter Ostrov na řece Vltavě byl založen již v roce 999. Z daru knížete Břetislava I. (1035 - 1055) připadl Ostrovu lesní újezd Zátoň na horní Vltavě s kaplí sv. Jana Křtitele. Zátoň byla strategicky důležitá svou polohou na cestě do mateřského benediktinského kláštera v Niederaltaichu na Dunaji v dnešním Bavorsku, který je dosud osídlen benediktiny. Klášter Niederaltaich (původním názvem Altach) byl založen již roku 741 bavorským knížetem Odilem a byl osazen benediktinskými mnichy z kláštera Reichenau na Bodamském jezeře za opata Eberswinda. Mimochodem je dobré vědět, že klášter Niederaltaich byl také mateřským klášterem svatého Vintíře.

Zátoň byla expoziturou (proboštstvím nebo celou) a patřily k ní vesnice a statky v Bohdalovicích, Hašlovicích, Lužné a Dobrném. Klášter Ostrov vykonával ještě patronátní právo nad kostelem ve Frymburku, jehož se konečně vzdal roku 1313 ve prospěch premonstrátského kláštera v Drkolné (dnešním Schläglu). Samotný klášter Ostrov zanikl ve vřavě husitských válek roku 1420 ... Zátoň leží přibližně západně od Kaplice a je od ní vzdálena vzdušnou čarou asi 12 km.

Kdyby ovšem ani tato možnost se Zátoní analogicky neodpovídala skutečnosti založení kaple v Kaplici, pak přicházíme k ještě další možnosti. Víme, že benediktini byli poměrně rychle vytlačeni z pole působnosti a byli nahrazeni novým řádem premonstrátů. V celém našem regionu dominuje na konci 12. století pouze milevské premonstrátské opatství, které bylo založeno roku 1184 a konventem osazeno ze Želiva v roce 1187. Koncem 12. století nastávají nové veliké převraty majetkové i sociální na Doudlebsku a čeští králové, kteří přáli šlechtě, předávají svůj panovnický majetek do vlastnictví pánů. Na Krumlovsku se usazují Vítkovci, kteří zakládají mocné hrady Rožmberk, Krumlov a Vítkův Kámen, od nich severně a severovýchodně velkou část Doudlebska dostává rod erbu střely - Bavorové ze Strakonic a Bavorova... Velešínsko pak páni z Michalovic.

Pokud chceme pověsti o vzniku Kaplice přiznat její racionální jádro, pak je to právě tato doba, ve které byla kaple nejpravděpodobněji vystavěna. Proto si příště probereme podrobněji období milevských premonstrátů a pánů Bavorů ze Strakonic.

(Pokračování příště)

Milan Píša


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc září 2004

7. 9.
Bechyně - Týn nad Vltavou - po Lužnici

Autobusem (od školy) v 5.20 hod. na vlak. nádraží Kaplice.
Vlakem směr Č. Budějovice - Tábor - Bechyně - Týn n/Vlt. Prohlídka města, zámku a muzea.
Zpět přes Čičenice - České Budějovice - Kaplice. Návrat v 18.55 hod.


 
14. 9. 16 km
Z D. Dvořiště přes Rožmberk nad Vltavou do Rožmitálu na Šumavě

Autobusem (od školy) v 6.30 hod. do D. Dvořiště.
Pěší trasa: D. Dvořiště - Trojany - Hor. Kaliště - Svitanov - Rožmberk nad Vltavou - Na rozhlednu - Třešňovice - Rožmitál na Šumavě.
Odtud autobusem v 15.05 hod. zpět.


 
21. 9. 10 km
Cuknštejn a Terčino údolí

Autobusem (nádr.) v 6.30 hod. do Benešova nad Č. a dále do Nových Hradů.
Pěší trasa: Nové Hrady - Údolí - Terčino údolí - Cuknštejn - Horní Stropnice.
Odtud autobusem přes Benešov nad Černou do Kaplice.


 
29. 9. 14 km
Z Pohorské Vsi do Malont

Autobusem (nádr.) v 9.10 hod. do Pohorské Vsi.
Pěší trasa: Pohorská Ves - Jednoty - Jelení vrch - vyhlídka nad Bělou - Ludvické Hory - Malonty.
Zpět autobusem v 15.30 hod.Brána názorům otevřena ...

Vstupte! Nehas, co tě nepálí. Ale pokud máš, čtenáři kaplický, pocit, že tě něco pálí nebo že to hoří, či si viděl něco, co se ti líbilo, pak zde máš novou rubriku a do ní můžeš kdykoliv vstoupit. Chválou, kritikou, námětem do diskuse. Touto cestou se mohou vyjasnit věci nejasné...
Náměty a příspěvky přijímáme v redakci - Infocentrum / budova kina, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz

Toto je v roce 2004 místo pro Vás.


Reakce na článek "Hospodaří město Kaplice s odpady dobře?"

Chtěl bych reagovat na článek od pana Ondřeje Šandy, který se kriticky vyjadřuje k zavedení paušálního poplatku ve městě Kaplice. Jako občanovi města Kaplice mi také není jedno, že od příštího roku budeme platit více za odpad. Zákon č. 185/2001Sb., o odpadech v platném znění včetně vyhlášek jasně definuje způsob nakládání s odpady v obci. V souvislosti s článkem pana Šandy se však musím našich zastupitelů zastat. Proč? Určitě není vinou zastupitelů, že je v současné době tak velká produkce odpadů. Je třeba si uvědomit, že většina domácností je v dnešní době závislá na nákupech v obchodních řetězcích a způsob balení zboží nahrává k neustálému zvyšování množství odpadů.

Dalším velkým problémem je, že v důsledku plynofikace měst a obcí prakticky zmizel klasický popel, který běžně komunální odpad obsahoval. Tím dochází k paradoxu, kdy se v důsledku plynofikace zlepšil stav ovzduší, ale zvýšilo se množství odpadů a tím se zhoršil stav ve skládkování. Obrovské množství plastových a jiných odpadů je nutno zavážet např. zeminou, což je velmi nákladné. Ekologové často oprávněně kritizují nedostatečné třídění odpadů, a v tom má pan Šanda pravdu. Bohužel za to opět nemůže radnice, ale prostě my všichni. Nemyslím si, že se občan Kaplice, pokud není líný, nemůže zbavit odpadu v souladu se zákonem. Papír je možné odevzdat ve sběrném dvoře, zároveň je zde možné odevzdat nebezpečný odpad jako jsou zářivky, ledničky, plechovky od barev, televize apod. Plast, pokud už nestačí kontejner před domem nebo v ulici, je možno odevzdat přímo ve TS Kaplice. To platí i pro odpad šrotů. Třídění odpadu předpokládá velké finanční částky, vždyť si jen představme, kolik váží plný svozový vůz o objemu 20m3, který veze plast. Váha tohoto zatím nezpracovaného odpadu se pohybuje kolem dvou tun. A tento plast je nutno ještě roztřídit, odšroubovat víčka, odstranit jiné druhy plastů a plastové lahve slisovat. Za čiré lahve dostanete od firmy Silon Planá nad Lužnicí cca 6 000,- Kč - 7 000,- Kč za tunu, za modré a jiné už jen 3 000,- Kč. A to mluvíme pouze o PET lahvích, ale ve svozovém autě jsou ještě jiné druhy plastů, na které není v současné době odbyt a tak končí na skládkách. Proto je nutné rozlišovat, kdy kroky radnice jsou nezodpovědné a kdy musí radnice reagovat na vzniklou situaci a bohužel řešit nezodpovědnost některých občanů a podnikatelů a tím předložit účet nám všem. Dost podnikatelů zneužívá právě systému obcí ve sběru odpadů a zbavuje se odpadu na náklady všech. Tím ovšem se oproti jiným poctivým podnikatelům dostávají do výhody, protože mají menší náklady. Zde vidím malou nebo lépe řečeno žádnou aktivitu zejména kontrolních orgánů města a zároveň tím dochází ke zvyšování nákladů TS Kaplice za odpady. Zákon o odpadech jasně stanoví jak mají podnikatelé včetně drobných živnostníků s odpady nakládat.

Citací či srovnáváním odpadového hospodářství s jinými zeměmi se nám problém s odpady vyřešit nepodaří. Já osobně jsem pracoval u jedné z největších "odpadářských" firem v Evropě, která disponuje tou nejmodernější technikou na zpracování všech odpadů včetně té na recyklaci. Znovu opakuji pracoval, nebyl jsem zde pouze na exkurzi. I v ostatních zemích dochází k přehodnocování odpadových hospodářství a k opouštění některých recyklačních technologií z jednoho prostého důvodu - jsou moc drahé. Město Kaplice zpracovává odpad tak, na co má peníze a musím říci, že pan Šedivý z TS Kaplice nepatří mezi lidi, kteří se chovají nezodpovědně. Ale někdo prostě musí náklady za odvoz a zneškodnění odpadu zaplatit. V příštím roce se budou opět zvyšovat poplatky za ukládání odpadů na skládku. Jde o poplatek, který vyměřuje stát a ne radnice. Ceny půjdou opět nahoru. Zde bych chtěl připomenout, že brzy bude nutno řešit otázku odpadů na úrovni minimálně kraje a rozhodnout, kterou cestou v oblasti odpadů vlastně půjdeme. A to rozhodování by mělo přijít rychleji, než se nám zaplní skládky. Ovšem s našimi krajskými zastupiteli mám o tom velkou pochybnost, protože mi velmi připomínají podobnou, stejně tak drahou organizaci jako je senát. Pokud to tak půjde dál, možná budeme rádi za skládku Bukovsko, protože jinak nám zůstanou odpady na ulici, jako se to stalo nedávno na jihu Itálie. Myslím si, že odpověď referátu ŽP města Kaplice je jasná a není třeba dalších komentářů.

Josef Uváčik


Přes hranice v Pohoří na Šumavě

Zpravodaj vám přináší přehled o dnech a hodinách, kdy bude otevřený hraniční přechod pro pěší a cyklisty při Pohoří na Šumavě v oblasti Novohradských hor.
11. září: 10.00 - 18.30 hodin a 12. září: 11.00 - 18.00 hodin
26. říjen: 12.00 - 16.00 hodin

 

Kaplický zpravodaj. Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70
382 41 Kaplice, IČO: 245941, tel.: 380 303 100, nákladem 3000 výtisků.
Evidenční číslo MK ČR E 115 76, uzávěrka 9. čísla 20. 8. 2004.
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Redakce KIC Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice,
tel.: 380 311 388, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz.
Odpovědný redaktor: M. Špičáková Bc., redakční rada: Z. Langová, H. Jelenová
Redakce se nemusí ztotožňovat s názory zveřejněných příspěvků.
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412