2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

listopad 2004 - Číslo 11 - Ročník VIII.


Starostův sloupek

Tradice. V poslední době jsem se jako divák a následně při vyhodnocení zúčastnil třech "vousatých" akcí, které se tohoto města bezprostředně týkají: finále 32. ročníku Ralley Č. Krumlov na Koňské dráze za přítomnosti téměř tří stovek organizátorů, spolupracovníků a závodníků; setkání s pořadateli 37. ročníku Běhu Kaplicí a účast v KIC na předání cen celkovým vítězům šestidílného seriálu Mezinárodního mistrovství České republiky v motokrosu. Po skončení dalšího z desítek podobně zajištěných závodů mám pocit dobře odvedené práce všech, kteří nezištně přispěli k jejich zdárnému průběhu. Stejný díl poděkování patří jak tahounům těchto akcí, tak všem pomocníkům, kteří navázali a navazují na práci svých předchůdců nesouce pomyslný prapor tradice a presentace našeho města daleko za jeho humny. Přeji Vám do organizování dalších ročníků dostatek motivace a chuti, neboť právě udržováním kontinuity výrazně přispíváte k propojování generací.

Zájem o věc veřejnou se ukázal v souvislosti s anketou týkající se stanoviska k řešení odklonu především nákladní dopravy mimo centrum města. Prakticky všichni, kteří jste využili této možnosti, se přikláníte k řešení tzv. odlehčovací komunikací kolem města a nikdo z vás původní návrh, kdy by průjezd procházel od Penny kolem parku nábřežím na Bělidlo, nepodpořil. S vyhodnocením se na svém 17. jednání seznámili zastupitelé a definitivní rozhodnutí bude předmětem jejich jednání při schvalování změn územního plánu města. Rozhodnutí Rady města, aby se k tak zásadní otázce i touto formou občané vyjádřili, bylo správné, neboť kdo jiný než ti, kterých se tento či jiný problémem ve městě dotýká, by se vyjádřit měl.

Ferdinand Jiskra


Týden knihoven

Chtěla bych Vás krátce informovat o průběhu dalšího ročníku Týdne knihoven. V tomto roce to byl týden od 4. do 8. října. Co se v knihovně odehrálo?

V pondělí 4. 10. zahájil pan starosta F. Jiskra "SPOLEČNÉ ČTENÍ", které pak probíhalo až do 17.00 hodin. Na čtení se podílela ZŠ Fantova - 3. a 4. třídy, odpoledne též dramatický kroužek, dvě třídy školní družiny. Tímto bychom chtěli všem poděkovat za pomoc při čtení. V 16.00 hodin byla vyhlášena akce "MOJE KNIHA". Nejoblíbenější knihou se stal Harry Potter od J. K. Rowlingové. V oddělení pro děti se tento první den vystřídalo asi 180 dětí.

V oddělení pro dospělé si mohli návštěvníci vyplnit do konce října "LITERÁRNÍ - KVÍZ".

V úterý 5. 10. se uskutečnila přednáška "KAPLICKO V LIDOVÉ KULTUŘE". Přednášejícím byl PhDr. František Krejča - etnograf Jihočeského muzea. Ve všech odděleních a pobočkách Městské knihovny v Kaplici jsme poskytovali zápisné a Internet zdarma a čtenářskou amnestii (prominutí poplatků). V tomto týdnu se zapsalo do knihovny asi 30 nových čtenářů. Na Internetu se vystřídalo asi 100 lidí (80 internetová studovna, 20 oddělení pro děti). Celkem prošlo knihovnou asi 500 lidí v obou odděleních.

J. Kostková


Anketa k odklonu dopravy mimo centrum

Zpravodaj vám přináší informace k anketě k tzv. odlehčovací komunikaci. Studie, ke které jste se mohli vyjadřovat, vznikla se záměrem pokusit se najít variantu k řešení, které je součástí oddílu doprava ve stávajícím schváleném Územním plánu sídelního celku Kaplice (kolem Penny marketu, podél Malše). Tato páteřní komunikace vytváří dopravně zatížený koridor, který odděluje relativně novou a vzhledem k počtu zde žijících občanů významnou zástavbu sídliště Na Vyhlídce od ostatní zástavby. Postupem doby v očích odborníků i občanů, kteří na tomto sídlišti žijí, převládl názor, že je nezbytně nutné najít jiné, třeba i doplňující řešení. Z pohledu technického řešení je takto navržená komunikace problémová vytvořením křižovatky v prostoru stávající Truhlárny, kde by sice šlo za cenu rozsáhlých demolic vyřešit křižovatku s patřičnými poloměry zatáčení na stávající most a komunikaci směr Blansko, ale již není možné řešit napojení na Malonty jinak než dalšími demolicemi či návratem skoro do středu města. Velmi podstatnou je také otázka řešení majetko-právních vztahů při pokračování této navržené komunikace po pravém břehu řeky Malše vzhledem ke stávající zástavbě.

Dalším podnětem pro urychlené vypracování studie byl vzrůstající průjezd těžkých vozidel středem města Kaplice a také upřesnění trasy budoucí rychlostní komunikace D3-R3 v ÚPd Českokrumlovsko 1, kde jsou již pevně stanoveny sjezdy z této budoucí rychlostní komunikace.

Studie, se kterou byli nejdříve seznámeni zastupitelé a členové pracovních komisí města Kaplice na pracovním zasedání, se v podstatě vrátila k již v minulosti uvažované trase, vedoucí od lomu při E55, po polní cestě na horizontu, až na místní komunikaci k Zámečku, odtud dále po hraně polí, až k nové trafostanici u silnice na Malonty. Výhodou této základní trasy, kromě faktu, že odvede těžkou nákladní dopravu mimo Kaplici je i další možnost dopravní obsluhy lokality na jihu Kaplice, která je územním plánem navržena na využití bytovou zástavbou. Odtud Studie nabídla 4 řešení pokračování této základní trasy. Z těch byly po konzultaci s odborem dopravy a s územním plánováním vybrány varianty dvě, které byly podrobněji do Studie dopracovány. Jedná se o: tzv. červenou variantu - navazující na stávající odbočení ze silnice na Malonty směrem na osadu Mostky s vyústěním v prostoru obce Hradiště a tzv. modrou variantu - mířící od křižovatky u nové trafostanice u silnice na Malonty v prostoru dálkového el. vedení u firmy DG Elektrik směrem ke sportovištím v údolí řeky Malše, kde přemostěním by nová trasa vyústila před osadou Blansko. Původní záměr komunikace, vedoucí od Penny do středu města by zůstal zachován v trase dnešní komunikace (pouze by došlo k její šířkové úpravě) s předpokladem pohybu vozidel do nosnosti 3 tuny (tedy max. zásobování).

Na základě dlouhé diskuse s rozpornými názory k předkládané Studii na výše uvedeném pracovním zasedání, dospělo vedení města Kaplice po konzultaci s odbornými komisemi k závěru, že je nutno předložit tuto Studii občanům a požádat je o jejich vyjádření. Celkem si navržené trasy, obsažené ve Studii, prohlédlo 237 občanů, kteří se písemně vyjádřili.

1. K původní trase, zahrnuté ve stávajícím Územním plánu se nepřiklonil nikdo.

2. K základní trase 2a se přiklonilo všech 237 respondentů, z nichž 3 mají doplňující návrhy. K tzv. červené variantě se přiklání svým vyjádřením 136 občanů. K tzv. modré variantě se přiklání 32 občanů. 67 občanů nespecifikovalo variantu, která by měla navazovat na základní trasu 2a.

Dva občané navrhují jiné řešení pro pokračování základní trasy 2a, než jsou obsažena ve Studii.

Velmi zajímavou a k diskusi podnětnou skutečností je požadavek většiny respondentů, vyjádřený ústně či písemně na změnu umístění sjezdu z rychlostní komunikace R3-D3 u Penny, kteří požadují sjezd v prostoru křižovatky Omlenická.

Zpracováno na podkladech zprávy pana Ing. arch. Vološčuka


Zastupitelstvo města Kaplice

Usneseni ze 17. zasedání Zastupitelstva města Kaplice konaného dne 18. října 2004

Zastupitelstvo města po projednání :

I.    s c h v a l u j e

*

prodej části pozemku p.č. 155 k.ú. Mostky (až po hranici ochranného pásma vodovodního řadu - dle GP) Štěpánce a Jiřímu Chýnovým, bytem Mostky 35 za cenu 50,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem (dále NSP)

*

prodej části pozemku p.č. 450 k.ú. Kaplice o výměře cca 280 m2 dle GP (až po hranici ochranného pásma vodovodního řadu) Zdeňce a Františku Ertlovým, bytem Kaplice 397 za cenu 70,- Kč/m2 + NSP

*

prodej pozemku p.č. 1664/4 k.ú. Kaplice o výměře 77 m2 Libuši a Josefu Kernerovým, bytem Kaplice 140 za cenu 100,- Kč/m2 + NSP

*

prodej části pozemku p.č. 146/1 k.ú. Blansko o výměře cca 800 m2 dle GP Janě a Miroslavu Třískovým, bytem Kaplice 754 k výstavbě RD za cenu 100,- Kč/m2 + NSP

*

prodej pozemku p.č. 2147/1 o výměře 52 m2 a části p.č. 2120/2 o výměře cca 80 m2 dle GP k.ú. Pořešín Heleně a Vladimíru Klimešovým, bytem Praha 18/1346 za cenu 50,- Kč/m2 + NSP

*

prodej části pozemku p.č. 239 k.ú. Kaplice cca 50 m2 dle GP Ladislavu Hrubešovi, bytem Nové Spolí 150 za cenu 100,- Kč/m2 + NSP

*

prodej pozemku p.č. 2148/11 o výměře 195 m2 a části pozemku p.č. 2148/5 k.ú. Pořešín o výměře cca 50 m2 dle GP Ing. Josefu Hermannovi, bytem Český Krumlov 539 a PhDr. Marcele Znojové, bytem Praha 2116 za cenu 50,- Kč/m2 + NSP

*

směnu pozemků v k.ú. Pořešín - p.č. 1551/2 vlastník Město Kaplice za pozemky p.č. 1551/5, 1551/9 vlastník Jiří Šikl, Pořešín 5 o stejné výměře 243 m2

*

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1458/10 a částí pozemku p.č.1458/3 k.ú. Pořešín za cenu 200,- Kč/m2 + NSP, včetně poplatku za vynětí z lesního půdního fondu

*

zveřejnění záměru prodeje částí pozemků p.č. 1483/1 a p.č. 1483/5 k.ú. Pořešín za cenu 100,- Kč/m2 + NSP

*

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 652/5 k.ú. Kaplice s věcným břemenem vedení JČE za cenu 100,- Kč/m2 + NSP

*

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1327/15 k.ú. Blansko o výměře 573 m2 za cenu 10,- Kč/m2 + NSP

*

zveřejnění záměru prodeje pozemku p.č. 1549/9 k.ú. Pořešín o výměře 1048 m2 za cenu 10,- Kč/m2 + NSP

*

revokaci usnesení Zastupitelstva města Kaplice ze dne 29. 9. 2003 týkající se zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Ličov-Desky a revokaci usnesení zastupitelstva ze dne 6. 9. 2004 týkající se prodeje těchto pozemků manželům Řepovým a manželům Šindelářovým a schvaluje zveřejnění záměru prodeje pozemků p.č. 1427/22 o výměře 454 m2, 1427/23 o výměře 1011 m2, 1427/25 o výměře 39 m2, 1427/26 o výměře 49 m2 a p.č. 1427/27 o výměře 52 m2 k.ú. Ličov-Desky za cenu 50,- Kč/m2 + NSP

*

bezúplatný převod pozemků p.č. 1338/2, 788/1 a p.č. 815/6 k.ú. Žďár od Pozemkového fondu ČR formou restituční náhrady

*

bezúplatný převod pozemků dle předloženého seznamu (komunikace v jednotlivých osadách města) od Pozemkového fondu ČR

*

dle návrhu odboru ŽP MěÚ Kaplice odpis pohledávky za pokutu uloženou v roce 2000 Okresním úřadem v Českém Krumlově Pavlu Hájkovi, bytem Jednot 7, Prostějov

*

provedení změn rozpočtu Města Kaplice za rok 2004 dle předloženého návrhu finančního odboru MěÚ Kaplice

*

Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Kaplice a Českým Telecomem, a.s. Praha - vedení veřejné telekomunikační sítě na parc.č. 89 k.ú. Kaplice pro stavbu Tržnice Kaplice - napojení na JTS

*

Dohodu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi Městem Kaplice a Českým Telecomem, a.s. Praha - vedení veřejné telekomunikační sítě na parc.č. 1639/1 k.ú.Kaplice (oprava telekomunikačního kabelu v ulici K Zámečku) s podmínkou přiložení kabelu pro veřejné osvětlení

*

Dohodu o uznání dluhu a způsobu jeho placení uzavřenou mezi Městem Kaplice a LESY ČR, s.p. tak, jak byla předložena

*

Darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru ve výši 3.100,- Kč pro nově narozené občánky města uzavřenou mezi Městem Kaplice a Volksbank CZ, a.s., pobočka Kaplice

II.     z a m í t á

*

žádost o prodej části pozemku p.č. 1165/2 k.ú. Kaplice

*

žádost o prodej bytu v čp. 132 a čp. 347 v Dlouhé ulici

III.     b e r e    n a    v ě d o m í

*

informaci o vyhodnocení ankety občanů k uvažované odlehčovací komunikaci pro nákladní dopravu

IV.     p o v ě ř u j e

*

odbor dopravy a SH MěÚ Kaplice prověřením případného úniku vody v kanalizačním řadu v Linecké ulici.

Ferdinand Jiskra
starosta města
Josef Kaloš
místostarosta


R3 / stavební uzávěra není vyhlášena !

Odbor výstavby, památkové péče a územního plánování MěÚ Kaplice sděluje občanům a organizacím, stavebníkům v působnosti:

Na základě opakujících se dotazů vlastníků pozemků či staveb, které se nacházejí v ochranném pásmu plánované trasy rychlostní komunikace R3 (pokračování dálnice D3) a které je v působnosti našeho odboru, sděluji následující: V ochranném pásmu plánované trasy rychlostní komunikace R3 (pokračování dálnice D3) není vyhlášena stavební uzávěra.

Zásadní vstupní podmínkou pro podání žádosti je fakt, že pokud chce občan či organizace v tomto pásmu stavět, přistavovat či provádět větší opravy staveb, musí si předem vyžádat stanovisko Ředitelství silnic a dálnic ČR, územní pracoviště České Budějovice se sídlem Lidická 49/10, 370 44 České Budějovice, konkrétně určený pracovník p. Krasl, vedoucí oddělení přípravy ŘSD. V tomto stanovisku bude určen hlavně termín trvání stavby, případně i povolený rozsah.

Informace poskytli: p. Ing. Tomšík, KÚ JčK České Budějovice, p. Sneider ředitel územního pracoviště České Budějovice, Ředitelství silnic a dálnic ČRLinecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689

Přichází čas stále se krátících šerých a ponurých listopadových večerů a Kino Kaplice vás zve hned na dva tajuplné příběhy, při kterých vás už bude možná lehce mrazit. Český Vaterland - lovecký deník v sobě spojuje dobrodružný thriller a černou komedii, plnou tajemných náznaků, na své si přijdou nejen lovci...
V malebné Vesnici režiséra Shyamalana, tvůrce Šestého smyslu a Znamení, by zajisté bylo nádherné žít, nebýt toho, že místní izolované obyvatele tu sužuje tíživý strach z okolních lesů a toho, co v nich žije. Přesto jeden muž podlehne svodům tajemného lesa a vstoupí na zakázané území. Jeho čin pak nezůstane bez následků...

PROGRAM NA MĚSÍC LISTOPAD

Na měsíc prosinec připravujeme:
GARFIELD, TERMINAL, ÚŽASŇÁKOVI, VYMÝTAČ ĎÁBLA, DUŠE JAKO KAVIÁR

Dovolená od 14. prosince 2004 do 1. ledna 2005.


KULTURNÍ NABÍDKA
na listopad

9. listopadu, úterý od 10.00 hodin
ZAKLETÁ PRINCEZNA
Divadelní pohádka s loutkami o krásné princezně, hrozném čaroději a vynalézavém Matějovi v podání Divadla Studna.
Kulturní dům  

 
13. listopad, sobota od 21.00 hodin
DISCO SHOW
Pokračování úspěšné 1. podzimní megashow!
Tentokrát doplněné o go-go tanečnice.
Kulturní dům  

 
20. listopad, sobota od 19.30 hodin
TANEČNÍ KURZ
Zahájení základního tanečního kurzu společenského tance a výchovy pod vedením manželů Stehlíkových z Českých Budějovic.
Do kurzu se přihlašujte do 15. 11. v Infocentru.
Kulturní dům  

 
23. listopad, úterý od 14.00 a od 18.30 hodin
ON THE ROAD - NA CESTĚ
Altaj - republika na střeše Sibiře.
Cestovatelské promítání Jardy Zemana a jeho hosta
Kulturní dům  

 
Každé úterý a čtvrtek od 16.30 a od 19.00 hodin
AEROBIK S ALENOU - cvičení s hudbou
Step aerobik, body - styling, rehabilitační cvičení.
Kulturní dům Poplatek 25,- Kč

 
Každou středu od 16.00 a od 18.00 hodin
Každý čtvrtek od 16.30, 18.00 a od 19.30 hodin
POUŠTNÍ RŮŽE - ŠKOLA ORIENTÁLNÍHO TANCE
Nové kurzy / začátečníci: děti     středa od 17.00 hodin
začátečníci: dospělí (od 15 let)     středa od 19.30 hodin
Kulturní dům


Vyhláška o místním poplatku č. 4/2004

Na začátek je třeba uvést, že zavedený poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů je ustanoven v zákoně č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů. Je to tedy jakási "zákonná daň". Pokud obec stanoví poplatek za odpad na základě zákona o místních poplatcích, občan poplatek musí zaplatit i když mu žádný odpad nevznikne. Obec má pouze možnost stanovit výši poplatku a případné osvobození nebo úlevy.

Zastupitelstvo stanovilo poplatek obecně závaznou vyhláškou města Kaplice č. 4/2004 o místním poplatku takto (výňatky z vyhlášky 4/2004). Sazba poplatku pro poplatníka (občana) činí 445,- Kč na kalendářní rok.

Poplatek platí:
a) Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem. Tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí.
b) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba. Má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.

Osvobození a úlevy vztahují se na občany obce:
a) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a které jsou zároveň poplatníkem dle Čl. 2 písm. a) vyhlášky. Je-li však více spoluvlastníků k uvedené stavbě a alespoň jeden z nich není občan s trvalým pobytem v Kaplici nebo stavba slouží k podnikatelské činnosti (služby ubytování aj.), osvobození se na takovou stavbu nevztahuje.
b) narození občané během kalendářního roku pouze v roce narození.
c) po dobu výkonu vazby nebo trestu odnětí svobody v délce 9 měsíců a více v příslušném kalendářním roce, a to v případě, že tato doba bude doložena příslušnými doklady Vězeňské služby.
d) studenti, kteří studují a jsou ubytováni mimo své trvalé bydliště. Tyto osoby jsou povinny správci poplatku předložit příslušný doklad o začátku a ukončení studia (potvrzení školy), doklad o ubytování a o tom, že poplatek za komunální odpad je placen v rámci poplatku za ubytování (potvrzení vysokoškolské koleje, internátu, popř. čestné prohlášení soukromého ubytovatele).
e) osoby které se v příslušném kalendářním roce prokazatelně zdržují déle než 9 měsíců v zahraničí. O počátku a ukončení pobytu v zahraničí jsou tyto osoby povinny předložit správci poplatku příslušný doklad (např. potvrzení zahraničního nebo tuzemského zaměstnavatele, případně potvrzení zahraniční nebo tuzemské školy, a to v souladu se zvláštním právním předpisem).
f) osoby které se v příslušném kalendářním roce prokazatelně zdržují déle než 9 měsíců mimo své trvalé bydliště a platí za systém shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů jiné obci. Tyto osoby jsou povinny předložit správci poplatku příslušný doklad o zaplacení (potvrzení obce, vlastníka nemovitosti, společenství vlastníků bytových jednotek).
g) studenti, kteří studují v zahraničí déle jak půl roku pouze v době studia v zahraničí a splnění této podmínky doloží správci poplatku.
h) k jejichž bytovým domům nebo rodinným domům není zajištěn příjezd svozovými vozidly a nejbližší sjízdná příjezdová komunikace nebo svozové místo je od hranice pozemku poplatníka vzdáleno více než 100 m, v tomto případě bude plátci poplatku snížen poplatek o 100,- Kč.
ch) osobám, které jsou starší 65-ti let bude poplatek snížen o 100,- Kč.

Vznik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit zánik nároku na osvobození.

Poplatek je splatný: jednorázově, a to do 31. 3.
a) nebo ve dvou stejných splátkách vždy nejpozději do 31. 3. a 30. 9.
b) je-li poplatek odváděn prostřednictvím společného zástupce (správce nebo vlastníka bytového domu) ve čtyřech splátkách vždy nejpozději do 15. 4., 15. 7., 15. 10., 31. 12.
c) poplatek za chatu, rekreační objekt je splatný jednorázově nejpozději do 30. 6.

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu v obci a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala. Poplatník je dále povinen ohlásit správci poplatku
a) vznik jeho poplatkové povinnosti v důsledku nabytí vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala.
b) zánik jeho poplatkové povinnosti v důsledku změny vlastnictví ke stavbě určené nebo sloužící individuální rekreaci a to nejpozději do 30-ti dnů ode dne, kdy tato změna nastala.

Při nezaplacení poplatku ve stanovené lhůtě jsou stanoveny sankce:
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacenou (neodvedenou) část může obec zvýšit až na trojnásobek. Vyměřené poplatky se zaokrouhlují na celé koruny nahoru. Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.

Obecně závaznou vyhlášku o odpadech č. 3/2004 uvedeme z důvodu obsáhlosti v dalším čísle Zpravodaje.


Florbal

Sportovní hala ZŠ Školní

Sobota 6. 11. 2004 / 2. liga juniorů / utkání 5. a 6. kola
FBC Kaplice - TJ Sokol Jaroměř 12.20 hod.
FBC Kaplice - Sokol Benátky n./Jiz. 15.00 hod.

Sobota 13. 11. 2004 / 3. liga / utkání 7. a 8. kola
FBC Kaplice - Sokol Benátky n./Jiz. 10.10 hod.
FBC Kaplice - FBC Liberec "B" 15.00 hod.


Fotbal

"A" mužstvo - divize
7. kolo   FC Písek - FK Spartak Kaplice   2:0 (1:0)
B: 25. Bízek, 75. Brož
8. kolo   FK Spartak Kaplice - FK Union Cheb 2001   1:1 (1:0)
B: 24. Vošický - 70. Hořt
9. kolo   Rozvoj Trstěnice - FK Spartak Kaplice   2:2 (2:1)
B: 11. L. Čížek, 29. Bezdička - 6. Románek, 48. Vošický
10. kolo   FK Spartak Kaplice - FC Viktoria Plzeň "B"   0:2 (0:0)
B: 65., 68. Webr
11. kolo   SK Slavia Vejprnice - FK Spartak Kaplice   5:1 (2:0)
B: 11., 58. z pen., 64. Jindráček, 19. Černý, 54. Šámal - 52. Románek
 
"B" mužstvo - I. B třída
5. kolo   FK Spartak Kaplice "B" - Sokol Římov   1:0 (1:0)
B: 45. J. Pulec
6. kolo   SK Zlatá Koruna - FK Spartak Kaplice "B"   2:1 (0:0)
B: 71. Najbrt, 75. P. Štindl - 58. Kapec
7. kolo   FK Spartak Kaplice "B" - Hraničář Malonty   1:1 (0:0)
B: 48. Švarc - 77. Pešl
8. kolo   SK Včelná - FK Spartak Kaplice "B"   1:0 (1:0)
B: 34. Povišer
9. kolo   FK Spartak Kaplice "B" - SK Slavia Č. Budějovice   2:0 (1:0)
B: 3., 70. Maršán
 
dorost - I. A třída
4. kolo   SK Slavia Č. Budějovice - FK Spartak Kaplice   7:0 (2:0)
5. kolo   FK Spartak Kaplice - Nové Hrady   3:1 (2:1)
B: 2. Exl, 40. Lesňák, 82. Lastowski - 41. Brousek
6. kolo   FC Vltava Loučovice - FK Spartak Kaplice   1:5 (0:3)
B: 48. Čižmár - 29., 42., 89. Lesňák, 15. z pen., 90. Lexa
7. kolo   FK Spartak Kaplice - Hluboká nad Vltavou   0:5 (0:1)
8. kolo   SK Dobrá Voda - FK Spartak Kaplice   3:1 (0:1)
B: za hosty - 30. Rossmüller
 
starší žáci - I. A třída
4. kolo   FK Spartak Kaplice - SKP Č. Budějovice "B"   2:3 (0:1)
B: za domácí: Smolen 2 (1x z pen.)
5. kolo   Calofrig Borovany - FK Spartak Kaplice   8:1 (4:1)
B: za hosty - Karala z pen.
6. kolo   FK Spartak Kaplice - SK Čtyři Dvory "B"   2:3 (1:0)
B: za domácí - Smolen 2
8. kolo   FK Spartak Kaplice - SK Zliv   3:3 (0:3)
B: za domácí - Smolen, Karala, Kreisinger
 
mladší žáci - I. A třída
4. kolo   FK Spartak Kaplice - SKP Č.Budějovice "B"   8:0 (4:0)
B: za domácí: Dang Van, M. Kouba
5. kolo   Calofrig Borovany - FK Spartak Kaplice   3:0 (2:0)
B: Dang Van, P. Troják
6. kolo   FK Spartak Kaplice - SK Čtyři Dvory "B"   2:1 (1:1)
B: za domácí - Kuruc
8. kolo   FK Spartak Kaplice - SK Zliv   2:1 (1:1)
B: za domácí - Kebl
 
přípravka - okresní přebor
2. kolo   Smrčina Horní Planá - FK Spartak Kaplice   4:5 (1:2)
B: za hosty - Kebl, Čajan 2, J. Sedláček
3. kolo   FK Spartak Kaplice - FK Slavoj Č. Krumlov   0:4 (0:2)
4. kolo   Brloh / Nová Ves - FK Spartak Kaplice   0:9 (0:4)
B: Kebl 6, Čajan, Kotva, Tácha
5. kolo   FK Spartak Kaplice - FC Vltava / Loučovice   7:0 (5:0)
B: Čajan, Roule 2, J.Sedláček, Tácha, Holčík
6. kolo   FK Spartak Kaplice - JIP Větřní   9:1 (5:0)
B: Kebl 4, Čajan 3, Tetour, Hami


Basketbal

Sobota 27. 11. 2004 Sportovní hala ZŠ Školní
Spartak Kaplice - BK Vimperk 17.00 hod.
Neděle 28. 11. 2004
Spartak Kaplice - BK Strakonice 10.00 hod.


Dívám se na svět kolem sebe očima mého koně

  Pavla Žofková na svém koni
Dnešním moderním a stále aktuálnějším trendem je stěhování lidí na vesnice ležící poblíž města, a tak konečně i do Omlenic přišla nová krev. A já, jako každá řádná zvědavá občanka, jsem hned šla zjistit, co jsou naši noví sousedi vlastně zač. Je to sympatický mladý pár, Pavla a Petr Žofkovi, kteří se sem přestěhovali z Kralup nad Vltavou. Při první návštěvě jsem vůbec netušila, že si povídám s trojnásobnou mistryní republiky v paradrezúře. Byla by škoda nevyužít této příležitosti. A o Pavle Žofkové se nezmínit...

Nejprve bych se chtěla zeptat, co vás přivedlo do jihočeského kraje a konkrétně do obce Omlenice?
Na první pohled nás zaujalo místo, protože to musí člověka chytit za srdce, když už tam hodlá strávit celý život. Dalším kritériem byla možnost vybudování stájí pro mé koně.

Ty trpíš tapetoretinální degenerací sítnice (pigmentové skvrny na sítnici). Jak závažná vada zraku to je?
Jedná se o vrozenou vadu, kterou mi doktoři zjistili už v dětství. O ztrátě zraku měla rozhodnout až puberta. Když jsem v patnácti navštívila očařku, řekla mi, ať si pořídím slepeckou hůl a naučím se Braillovo písmo. Do roka prý oslepnu. Po překonání počátečního šoku a depresí jsem se rozhodla, že se jen tak snadno nevzdám a úplně slepá nebudu. Zůstal mi jen pouhý zlomek toho co vidí zdravé oko a i ten kousíček se snažím maximálně využít. Ve známém prostředí se orientuji velmi dobře, ale postavte přede mně nečekanou překážku a přerazím se o ni. K mojí smůle doktoři zatím nenašli způsob, jak vadu odstranit.

Máš ráda soutěžení a sporty. Věnovala jsi se už dřív nějakému jinému sportu než paradrezúře?
Ano, plavala jsem závodně do mých dvanácti let za KOH-I-NOR ČB. Lékař mi však tuto činnost zakázal a já se k plavání vrátila až po čtyřech letech, ale tentokrát šlo už o paraplavání. Splnil se mi můj malý sen a na mistrovství světa juniorů ve Francii jsem se umístila na třetím a čtvrtém místě.

V současnosti se však věnuješ jen paradrezúře. Jak jsi se ke koním vůbec dostala?
V naší rodině nejsem jediný člověk, pro kterého se koně stali smyslem života. Už jako malou mě můj otec vodil do stájí, kde jsem mohla zatím koně pouze obdivovat. Můj táta, Richter, byl známým parkurovým i dostihovým závodníkem. Dokonce i má starší sestra Vlaďka jezdila několik let dostihy. Po tragické nehodě mého otce byli koně mou největší útěchou. Za pomoci kamarádky jsem dojížděla do stájí nedaleko od mého bydliště. Tam jsem se dozvěděla, že existuje sportovní disciplína na koni, které se mohu účastnit i já.

To nebyla tvoje maminka proti tomu, aby si začala jezdit na koni?
Zpočátku jsem koně před maminkou tajila, ale jednou musela pravda vyjít najevo. Podařilo se mi alespoň trochu přesvědčit mamku o tom, jak jsou pro mě koně důležití. Teď bych se jen těžko smířila s životem bez nich. Vždyť přece nejkrásnější pohled na svět je z hřbetu koně... Když na něm sedím, tak cítím, že mám svého strážného anděla. Možná je to právě můj táta, kdo sedí tam nahoře na obláčku a dává na mě pozor.

Paradrezúra je určena pro postižené. Co kdybys nám ji trochu přiblížila?
Jedná se o jeden z technicky nejnáročnějších sportů, kde je nutností spojit techniku maximální přesnosti, ladnosti, preciznosti, elegance a dokonalé souhry koně s jezdcem. Jezdí se sestava v obdélníku o 20x40 metrů, kde jsou po stranách umístěna písmena, u kterých musí jezdec přesně vykonat dané cviky. Hodnotí se každý cvik jednotlivě. Protože jsem slepá, orientuji se jen díky perfektní hlasové navigace trenéra.

Soutěží všichni postižení dohromady?
Závodníci se dělí do čtyř skupin podle závažnosti postižení. Já patřím do první skupiny, kam se řadí lidé s praktickou slepotou, lehkou obrnou, bez ruky apod. Podle skupin je sestavena určitá úloha na hranici možnosti postiženého, kde se závodník hodnotí stejně jako zdravý člověk a nejsou na něho brány žádné ohledy.

Máš v plánu pokračovat i nadále v získávání zlatých medailí?
Určitě ano, protože se už na jaře začnu intenzivně připravovat na mistrovství republiky a na paralympiádu. Tento rok jsem byla nominovaná na paralympiádu také, ale bohužel kvůli stěhování a nedostatku financí jsem musela účast odřeknout. Velmi mě to mrzí.

Závodění na koni je finančně náročné. Jak se vypořádáváš s tímto problémem?
Když to řeknu takhle: v rozhodování mezi rohlíkem se salámem nebo chlebem s paštikou a tréninkem vyhrál chleba s paštikou a trénink. Všechny závody a výdaje spojené s nimi, včetně speciálních tréninků a trenéra, jsem až do teď hradila sama. Samozřejmě s pomocí mého milovaného manžela.

Ty máš ale ve stáji vlastního koně, na kterého bys určitě tak snadno neušetřila?!
Ano, Alexandra. To je moje velká láska. Sašíka mi zapůjčil můj kamarád ze stájí, abych na něm mohla závodit. Jakmile zjistil, že po čtyřech letech jsme já a Saša sehraná a nerozlučná dvojice, přenechal mi ho. Teď už pouze kontroluje, zda se o něho dobře starám.

Kdyby jsi sehnala sponzory, hodláš časem například založit drezurní oddíl?
Určitě. Téměř každý kraj v republice má svůj drezurní oddíl, akorát jihočeský žádný nemá. Zcela chápu, že do tohoto méně lukrativního sportu se příliš sponzoři nehrnou. Na rozdíl od ostatních západních zemí, kde je sponzorování parasportovců již prestižní záležitostí. Ale na rozdíl od komerčních sportů nemusí být finanční, popřípadě věcné dary příliš vysoké. Sponzorování přináší zároveň reklamu firmě nebo jednotlivci, protože závody se konají ve velkých městech a v neposlední řadě zahřátí u srdce, dobrý pocit a spousty dalších výhod. Také bych chtěla velice poděkovat firmě Tip Trading za jejich velkorysý dar.

Málem bych zapomněla na tvého manžela Petra. Jste spolu oddáni déle než rok. Jakým způsobem přijal tvou vadu zraku?
Petr se do mě zamiloval na diskotéce při našem prvním tanci. O mé slepotě se dozvěděl až po měsíci. Zareagoval na to úplně suverénně, nic ho nezarazilo. Vlastně rozhodlo první rande, kdy jsme se vydali v zimě na tří hodinovou procházku do lesa s plným pytlem šrotu. Tam si mě otestoval a ujistil se, že mi jeho nadšení pro myslivost nevadí. Ruka byla v rukávě. Petr je láska, na kterou jsem dlouho čekala. Je rozdíl mezi tím být v životě spokojená a šťastná. Já musím říct, že jsem v životě šťastná.

Já Ti děkuji za rozhovor a přeji Ti mnoho štěstí, dalších úspěchů a hlavně lásky.

Životní motto Pavly Žofkové: "Říct, že to nejde, je strašně jednoduché, ale nikdy se to nedozvíš, pokud to opravdu nezkusíš."

Marcela Dibalová


Paintball

Někteří lidé si možná všimli spousty pneumatik a prázdných sudů, rozmístěných poblíž E 55 za tzv. "Bahňákem" a ptají se po příčině. Nejedná se o černou skládku ani o autokrosové závodiště, ale o nově vznikající hřiště pro adrenalinový sport zvaný paintball. Co to vlastně ten paintball je? Dobře zkombinujte hru o získání vlajky s šachy, přimíchejte hru na schovávanou a přidejte pořádnou porci adrenalinu. Je to taktická hra dvou minimálně tříčlenných družstev, které se snaží zmocnit vlajky soupeře a to za pomoci speciálních značkovacích pistolí na stlačený vzduch nebo CO2, vystřelujících želatinové kuličky naplněné rostlinným olejem a nezávadným potravinářským barvivem.

Je paintball vůbec sport? Jednoznačně ano! Paintball je jako sportovní disciplína uznávaný po celém světě. Existuje mezinárodní paintballová asociace IPPA, která sdružuje paintballové svazy všech států (v současné době 9 milionů registrovaných členů). V ČR byla dokonce v roce 1997 naše národní paintballová asociace PGBA přijata jako člen ČSTV.

Lidé si často pokládají otázku, zda "barvy" v nábojích používané při hře nemohou škodit životnímu prostředí nebo dokonce přímo aktérům. Tyto speciální náboje jsou ekologické a netoxické, mezi jejich výrobce patří např. firma R. P. Scherer (jeden z největších výrobců léků). Ač se to nezdá, patří paintball k nejbezpečnějším sportům vůbec. K výbavě hráče patří ochranná maska a vzduchová pistole, toto vybavení bude k zapůjčení přímo na hřišti. Otevření hřiště pro veřejnost se plánuje v horizontu tří týdnů. Případné dotazy a informace na tel. 777 135 290 nebo 732 425 737. Paintball hrají milióny mužů i žen všech věkových kategorií, povolání, životních stylů, přijďte si tento sport vyzkoušet i vy!


MŠE SVATÁ PRO MLÁDEŽ

Každý čtvrtek v sudém týdnu v měsíci od 17.00 hodin.
Za zpěvu písní z Hosany a doprovodu houslí a kytary.
Zváni jsou všichni, kterým nejsou cizí morální hodnoty
a nosí v sobě touhu po poznání hlubin života.


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc listopad 2004

2. 11. 12 km
Naučná stezka v Benešově nad Černou

Autobusem (nádraží) v 9.10 hod. do Benešova nad Černou.
Trasa: Benešov nad Černou - Naučná stezka - údolím řeky Černá - do Ličova.
Zpět autobusem v 15.35 hod. do Kaplice.


 
9. 11. 14 km
Z Mirkovic přes Černici do Zvíkova

Autobusem (od školy) v 8.20 hod. do Mirkovic.
Trasa: Mirkovice - Žabař - Černice - Mojné - Záhorkovice - Markvartice - Zubčická Lhota - Zvíkov.


 
16. 11. 14 km
Z Benešova nad Černou přes Valtéřov a Kamenici zpět do Benešova nad Černou

Autobusem (nádraží) v 9.10 hod. do Benešova nad Černou.
Trasa: Benešov nad Černou - Hartunkov - Valtéřov - Klení - Kamenice - Svatý Vít - Benešov nad Černou - odtud autobusem v 15.15 hod. do Kaplice.


 
23. 11. 13 km
Okolí Přídolí

Autobusem (škola) v 8.20 hod. do Chabičovic.
Trasa: Chabičovice - Zahrádky - Přídolí - Sedlice - Věž. Pláně - Dolní Pláně.
Zpět autobusem v 14.20 hod. do Kaplice.


 
30. 11. 12 km
Pod Chudějovský vrch

Autobusem (škola) v 10.00 hod. do Omlenice.
Trasa: Omlenice - Bočkov - Michničky - Chudějovský vrch - Vracov - Omlenička - Blažkov - Kaplice.


 
Skupina méně zdatných turistů.
Sraz každé úterý v 9.00 hod. v parku. Trasa: po dohodě účastníků.


Plnění rozpočtu k 30. září 2004

PŘÍJMY
Druh příjmu Rozpočet
schválený
Rozpočet
upravený
Skutečnost
v tisících Kč v Kč
daň z příjmů fyz. osob ZČ 9 700 9 700 8 073 687,00
daň z příjmů fyz. osob OSVČ 6 000 6 000 5 539 326,00
daň z příjmů právnic. osob 10 000 10 000 7 424 932,00
daň z příjmů právnic. osob obec 1 000 5 638 5 638 280,00
daň z přidané hodnoty 14 500 14 500 10 689 789,00
daň z nemovitostí 2 500 2 500 1 847 235,00
poplatky za odnětí půdy   9 18 216,00
poplatek za znečištění ovzduší 5 5 6 150,00
správní poplatky 2 450 2 625 2 609 855,00
místní poplatky 1 265 1 265 1 217 218,00
Daňové příjmy celkem 47 420 52 242 43 064 688,00
příjmy z poskytnutí služeb a výr. 605 620,50 418 436,34
příjmy z pronájmu nemov. VAK 3 406 3 406 1 132 500,00
příjmy z pronájmu nemov. SD s.r.o. 3 684 3 684 3 374 600,00
příspěvky na splátky úvěru BSŠ 2 931 2 931 2 249 709,00
příjmy z pronájmu pozemků 180 180 273 743,00
přijaté pokuty 340 385 595 769,60
přijaté úroky a výnosy 1 060 1 443 1 039 143,15
přijaté vratky - finanční vyp. PO, odpisy 1 957 2 970,40 2 192 381,08
pojistné plnění, dary   69,60 155 579,00
Nedaňové příjmy celkem 14 163 15 689,50 11 431 861,17
příjmy z prodeje domů 1 000 1 224 1 265 803,00
příjmy z prodej pozemků 500 500 586 413,00
příjmy z prodeje majetku     1 000,00
Kapitálové příjmy celkem 1 500 1 724 1 853 216,00
neinvestiční dotace na volby   245,80 245 800,00
neinvestiční dotace ze SR 16 563,70 16 563,70 12 422 772,00
neinv. dotace sociální dávky 21 220,00 23 820,00 21 970 000,00
neinv. dotace na úroky BSŠ 1 105,00 1 105,00 828 774,00
příspěvek od MZe na lesy   34,70 34 705,00
neinv. dot. SR na opravu komunikace   285,00  
dotace Jč. kraje pro KIC   20,00 20 000,00
dotace na výkon státní správy ŽP   351,00 528 372,00
dotace SAPARD čp. 101 4 250,00 4 250,00  
neinv. dotace od obcí   979,00 1 425 114,00
dotace na školství   29 033,00 27 118 300,00
dotace do povodňového fondu   231,00 231 000,00
ostatní dotace   20,50 20 500,00
dotace na památky   1 110,00  
převody z vlast. fondů 1 500,00 4 670,00 604 432,00
inv. dotace MF Dlouhá ul.   7 000,00 4 171 054,16
inv. dotace SFRB Kostelní čp. 127   1 100,00 1 100 000,00
dotace MZe na ČOV Kaplice 10 860,00 10 774,00 396 612,04
inv. dotace na chráněné bydlení Blansko   4 320,00  
inv. dotace MZe zprac. les. hosp. osnov   640,00 640 000,00
grant Jč. kraje projekt Bělidlo   262,50 262 500,00
inv. dotace MZe obnova kmen. stoky   1 906,00 1 906 000,00
Přijaté dotace celkem 55 498,70 108 721,20 73 925 935,20
PŘÍJMY CELKEM 118 581,70 178 376,70    130 275 700,37

VÝDAJE
Druh výdaje Rozpočet
schválený
Rozpočet
upravený
Skutečnost
v tisících Kč v Kč
služby v ostatní veterin. péči 50 130 80 000,00
příspěvek na psí útulek 500 750  
pěstební činnost zaměř. histor. majetku 1500 2 410 346 500,00
výkon st. správy v lesním hosp.   351 528 372,00
zpracov. lesních hospod. osnov   640 639 445,00
převod přísp. na lesy do HČ města   34,70 34 705,00
Zemědělství a les. hosp. celkem 2 050,00 4 315,70 1 629 022,00
komunikace úklid, posypy 2 500 2 559 2 345 048,00
opravy komunikací 400 800 245 187,00
BESIP propagace 10 10 6 238,00
opravy a čištění kanál. vpustí 200 260 256 937,90
údržba cyklotrasy,přísp.nadaci,ostat. 30 105 57 731,00
dopravní značení 200 317,5 158 082,00
příspěvek na dopravní obslužnost 273 345 275 998,00
oprava místních komunikací a zastávek 550 435 137 901,00
přemístění autobus. zastávky Jihostroj 1 000 115 39 038,00
rekonstrukce Dlouhá ulice 500 16 680 11 263 346,37
opravy chodníků 200 321 262 739,80
chodníky ZTV Šumavská 240 208 207 751,00
chodníky Omlenická 200 260 260 000,00
chodníky Linecká 700 700 700 000,00
parkoviště u kasáren 400 485 33 391,00
nákup parkovacího automatu   160 157 392,90
Doprava celkem 7 403 23 760,50 16 406 781,97
dotace města na vodu pro občany 913 935 921 435,20
oprava vodovodů Malšské ú. a Mostky   189 145 209,60
vodovodní řad Blansko 1 500    
oplocení vodních zdrojů Blansko 50 50  
přívodní vodov. řad II. tlak pásmo ATYS 6 000 8 500 2 350 542,80
oprava kanalizace objektu čp. 391   120 119 242,00
obnova kmenové stoky v parku 700 2 397 2 396 540,00
intenzifikace ČOV Kaplice 43 842 40 843 1 489 342,98
ČOV Pořešín 100 100  
oprava hráze rybníka Pořešínec   200 200 000,00
kanalizační sítě JVS, pasport   812  
JVS zpracov. žádosti o dotace   80 42 000,00
Vodní hospodářství celkem 53 105 54 226 7 664 312,58
Spoje - zřízení TV Prima 30 35 25 482,00
MŠ zálohy na teplo     109 500,00
MŠ ND rekonstrukce sociál. zař. 300 245 244 637,00
MŠ 1. máje 771 oprava střechy 150 221 220 489,30
MŠ Nové domky oprava střechy   31 30 929,00
MŠ ND příspěvek na činnost 1 519 1 519 1 137 000,00
MŠ ND dotace Jč. kraj   3 563 3 351 000,00
MŠ Nové domky příspěvek na činnost 880 880 660 000,00
MŠ Nové domky dotace Jč. kraj   1 663 1 574 000,00
MŠ 1. máje 771 příspěvek na činnost 1 198 1 212 917 000,00
MŠ 1. máje 771 příspěvek Jč. kraj   1 909 1 670 300,00
Předškolní zařízení celkem 4 047 11 243 9 914 855,30
ZŠ zálohy na teplo   58 57 612,00
ZŠ Školní oprava ploché střechy 200 155 155 000,00
ZŠ Školní rekonstr. rozvodů top. a vody 400 400  
ZŠ Fantova příspěvek na činnost 2 535 2 535 1 899 000,00
ZŠ Fantova dotace Jč. kraje   9 473 8 889 000,00
ZŠ Školní příspěvek na činnost 3 714 3 714 2 790 000,00
ZŠ Školní dotace Jč. kraje   10 028 9 289 000,00
Základní školy celkem 6 849 26 363 23 079 612,00
ŠJ Školní stavební úpravy kuchyně 150 161 160 933,00
ŠJ Fantova havárie topení   85 84 939,00
ŠJ Fantova stavební úpravy kuchyně 150 205 204 437,00
ŠJ Školní příspěvek na provoz 740 740 555 000,00
ŠJ Školní dotace Jč. kraj   1 186 1 184 000,00
ŠJ Fantova příspěvek na provoz 384 384 288 000,00
ŠJ Fantova dotace Jč. kraje   1 211 1 161 000,00
Školní stravování celkem 1 424 3 972 3 638 309,00
městská knihovna 1 795 1 795 1 059 130,35
zřízení muzejní expozice 200 200 33 444,00
kronika města 15 15  
ostatní kultura   5 5 057,00
KIC teplo zálohy   21 20 592,00
KIC příspěvek na činnost 2 780 2 780 2 085 000,00
KIC grant Jč. kraje   20 20 000,00
KIC plnění pojistného     80 000,00
údržba památek 700 2 111 314 398,00
hrad Pořešín 100 100  
městský rozhlas údržba   30 9 743,00
občanská komise 78 82,60 39 550,00
Kultura celkem 5 668 7159,60 3 666 914,35
sportovní hala Bělidlo 740 860 601 267,00
koupaliště 250 260 250 000,00
údržba a provoz sportovišť 300 300 269 465,80
příspěvek sport. odd. na mládež 500 500 495 000,00
přísp. na provoz neziskovým a j. org. 200 200 126 500,00
údržba hřišť a ost. ploch 1 200 1 212 1 147 281,00
koupaliště nájem chemických WC 45 45 60 404,40
výměna písku v pískovištích 20 20 6 545,00
Tělovýchova a zájmová činnost celkem 3 255 3 397 2 956 463,20
ambulantní péče 12 12 9,00
Zdravotnictví 12 12 9,00
úroky z úvěru BSŠ 2 724 2 724 2 138 955,62
čerpání povodňového fondu   820 772 663,10
půdní vestavba čp. 127 1 200 2 083 2 083 236,00
realitní kancelář HECI služby 50 50 39 000,00
chráněné bydlení Blansko   4 360  
úroky z převzatých cizích závazků   150 75 000,00
opravy Bělidlo 101 SAPARD 4 500 4 825 4 822 077,00
Bělidlo 101 vikýře   150  
veřejné osvětlení - energie 400 400 308 477,73
veřejné osvětlení služby, rekonstrukce 1 150 1 239 1 018 186,14
provoz hřbitova Kaplice 230 230 158 021,00
provoz hřbitova Blansko 55 55 26 259,50
chodníky na hřbitově   260 260 150,00
přívod teplovodu LEOTEC 450 346 346 078,30
práv. služby a soudní výl. v NBH 50 50 26 318,00
ostatní služby pro územní rozvoj 300 450 383 607,90
platby daní a soudních poplatků 300 200 91 028,00
rezerva na opravy 500    
koupě pozemků 400 800 591 210,00
oprava hasičské zbrojnice Žďár 60 42 41 438,00
energetický audit města 300 300  
oprava a údržba nebyt. prostor   20 18 221,00
architekt města 80 80 52 052,00
Bydlení, komun. služby celkem 12 749 19 634 13 251 979,29
kontejnery, sběr a svoz PET lahví 500 540 348 439,00
sběr a svoz komunálního odpadu 1 220 1 133 772 617,00
likvidace černých skládek 90 90 543,00
úklid města včetně zeleně 3 130 3 723 3 766 005,90
údržba krajnic u obec. komunikací 20 20 200,00
koše na exkrementy 15 15  
chem. ochrana, kácení a výsadba dřevin 125 125 37 427,50
oprava dětských hřišť 20 20  
ostatní výdaje ŽP 90 90 31 450,00
údržba městského mobiliáře 100 100 59 300,00
Ochrana životního prostředí celkem 5 310 5 856 5 015 982,40
Dávky a podpory v sociálním zabezpečení celkem 21 220 23 820 21 916 934,00
dům s pečov. službou 559 559 345 284,27
klub důchodců 65 65 25 196,00
sociální pomoc os. nepřizp. 122 122 3 186,50
Sociální péče celkem 746 746 373 666,77
Městská policie 1 272 1 285 820 203,66
Požární ochrana 280 344 83 718,58
Místní zastupit. orgány 2 058 2 058 1 261 447,67
Společné volby do Kraje a Parl.     2 872,90
Volby do Evropského parl.   245,8 155 818,30
Činnost místní správy 28 000 27 748 17 421 312,22
Finanční operace a ostatní činnost 1 000 6 593 6 403 754,89
VÝDAJE CELKEM 156 478   223 511,10    135 698 443,08

FINANCOVÁNÍ - třída 8
změna stavu na bankovních účtech 15 326,30 14 705,40 1 212 650,14
přijaté dlouhodobé půjčky ČMZRB 21 250,00 19 789,00 728 437,65
přijaté dlouhodobé půjčky   8 500,000 2 346 814,00
uhrazené splátky dlouhodobých půjček -1 320,00 -1 320,00 -985 592,38
změna stavu dlouhodob. prostř. na BÚ   820,00 232109,14
aktivní dlouhodobé operace příjmy 2 640,00 2 640,00 1 980 000,00
opravné položky k peněžním operacím     -91 675,84
FINANCOVÁNÍ CELKEM   37 896,30   45 134,40   5 422 742,71

Sestavila: J. Jiskrová


Program DDM Kaplice - listopad 2004

1. - 5. 11.    Karikatura
  - soutěž pro členy ZU o ceny

8. - 12. 11.    Skopičiny opičáka Kvída
  - soutěže a veselé povídání pro děti z MŠ

8. - 12. 11.    Klíček pro štěstí
  - soutěže pro děti ze ŠD

8. - 12. 11.    Podle nosa poznáš kosa
  - pro členy ZÚ

13. 11.    Bacilová párty
  - od 9.30 hod. v tělocvičně DDM (přezůvky s sebou!)
soutěže, hry, disco, TOMBOLA!
1 lístek do tomboly = 2,- Kč
podmínkou vstupu krk ovázaný šátkem !!

15. - 19. 11.    Kdo si jak hlídá čas !
  - soutěž
   
  Když jsem byla maličká
  - o drobné ceny

18. 11.    Stolní tenis
  - okresní kolo pro ZŠ

19. - 24. 11.    PODZIMNÍ BAZAR v DDM
  Příjem věcí: 19. 11. od 8.30 do 17.00 hod.
Prodej:
20. 11. od 8.00 do 11.00 hod.
22. - 23. 11. od 8.00 do 18.00 hod.
24. 11. od 8.00 do 12.00 hod.
Výdej zboží a peněz: 24. 11. od 14.00 do 17.00 hod.

20. 11.    Keramická sobota
  - od 9.00 hod. v DDM, pro všechny zájemce (malé i velké, kteří se nebojí mít upatlané ruce).
KURZOVNÉ 30,- Kč

29. 11. - 3. 12.    Mláďata, Pod mořskou hladinou
  - soutěže ZÚ


KIC Kaplice připravuje na prosinec

1. 12.   Beseda Kulturní vánoční tradice a zvyky na Kaplicku (PhDr. Krejča)
4. 12.   Mikulášská Disco pro děti s divadelní pohádkou, večer pro mládež s turnajem ve fotbálku, soutěžemi a velkoplošnou projekcí
5. 12.   Zahájení adventu na náměstí
31. 12.   Silvestr / předprodej zahájen po 20.11. 04


Výsledky Večerního běhu Kaplicí

Přehled vítězů, 37. ročník Ročník narození 1998: mezi dívkami zvítězila Nikola Kališová (ZŠ Fantova), mezi chlapci 1. Lukáš Gažák (Trhové Sviny).
1997: Markéta Dobiášová (ZŠ Malonty), Dominik Morong (ZŠ Školní).
1996: Kristýna Nezenová (ZŠ Školní), Pavel Kotva (ZŠ Fantova).
1995: Jana Zemanová (ZŠ Besednice), Denis Roule (ZŠ Školní).
1994: Pavla Kohoutková (ZŠ Velešín), Daniel Rolník (ZŠ Velešín).
1993 a 1992: Vero-nika Kalivodová (ZŠ Školní), Milan Račák (ZŠ Frymburk).
1991 a 1990: Klára Štěpánková (ZŠ Fantova), Jaromír Voldřich (ZŠ Větřní).
1989 a 1988: Soňa Šimušáková (ZŠ Školní), Michal Bernard (SUPŠ sv. Anežky).
1987 a 1986: Pavla Krenauerová (OAG Kaplice), Petr Hynšt (SUPŠ sv. Anežky).
Ženy: 1. Lucie Špatenková (SKP ČB), 2. Radka Reschová (Křemže), 3. Lenka Kožíšková (Čt. Dvory).
Muži: 1. Jan Bláha (Sokol ČB), 2. Roman Budil (SKP ČB), 3. Viktor Hintnaus (SKP ČB).
Veteráni nad 40 let: 1. František Tík (DZ Vodňany), 2. Pavel Zimmermann (Sokol Křemže), 3. Ladislav Olšiak (SKP ČB).
Veteráni nad 50 let: 1. Jan Vopat (Vidox ČK), 2. Josef Kopřiva (TC Dvořák), 3. Radek Šrot (Lira ČK).

Organizátoři z DDM Kaplice děkují všem pořadatelům a zvláštní dík patří i sponzorům, kteří zajistili hodnotné ceny: Klenotnictví Mocková, Silniční a stavební práce Ertl, Kopp, Jednota Kaplice, Směnárna Impuls, TS Kaplice, Společné stravování Mikule, Jouza Union, Jihostroj Velešín, OK WAY Kubaláková, Elektro Tomka, Kavárna U Ševčíků, Květiny a zahradnické potřeby Bauernöpl, Ipema, Cukrárna Duha, Oknotherm Krba, Sport klub Froněk, Ovoce a zelenina Koschant, Renova Sedlák, Domácí potřeby Kořánová.


Z historie

Počátky nejstarších dějin města Kaplice (4/b)

Od světské vrchnosti přecházíme nyní k vrchnosti duchovní. Víme, že o uvedení premonstrátského řádu do českých zemí se velmi zasloužil olomoucký biskup Jindřich Zdík. Osobně poznal tyto reformované augustiniánské kanovníky při své druhé pouti do Svaté země roku 1137 v Jeruzalémě a nadšeně se k nim přiklonil. Viděl svůj životní úkol v tom, že uvede tento řád do Čech a sliboval si, že z něj vzejde církevní reforma. Neklidné doby však poněkud odsunuly uskutečnění jeho plánu.

Nás bude zvláště zajímat osud premonstrátského kláštera v Milevsku, který měl rozhodující slovo v nejjižnější části Čech. Osobností, která stojí u založení milevského kláštera (vlastně nejstaršího kláštera na českém jihu), je velmož Jiří (Georg) z Milevska. Za nejstarší doložené datum milevské historie je možno považovat rok 1184. Tehdy tam stál farní kostel sv. Jiljí a pan Jiří z Milevska chtěl vedle něho postavit premonstrátský klášter. Roku 1187 přicházejí do Milevska premonstráti ze Želiva a funkce opata se ujímá Jarloch (jinak Gerlach nebo Gerlak). Tento původně želivský premonstrát proslul nejen svatostí života, ale i jako známý kronikář. Opat Jarloch umírá asi roku 1228. Je velmi pravděpodobné, že za svého života navštívil i Kaplici. S jistotou víme, že před husitskými válkami milevský klášter spravoval 8 inkorporovaných farností. Byly to: Bernartice, Červená, Kamýk nad Vltavou, Kaplice, Milevsko, Středka, Toužim a Útvina (předtím Přílezy) a 2 neinkorporované, kam se prezentoval farář: Kovářov a Krásná Hora.

Vztahy mezi premonstrátskými kláštery a vztahy mezi Bavory ze Strakonic s premonstráty, 12. a 13. století

Stojíme před otázkou, jak se Kaplice dostala pod vliv milevských premonstrátů... V premonstrátských Annálech je pan Jiří z Milevska (jako hrabě, comes), zakladatel tamějšího kláštera, označován za potomka rodu Bavorů nebo přímo za nějakého Bavora ze Strakonic. A to není jediná věc, která poukazuje na vztahy mezi Bavory a premonstráty. Opat Jarloch označuje pana Jiřího slovy "Georgius noster", náš Jiří. Tím chtěl jistě vyjádřit duchovní spřízněnost s premonstráty, ale může se zde skrývat i spřízněnost rodová. Z dobových pramenů známe osobní kontakty pana Jiřího z Milevska s blahoslaveným Hroznatou, který je znám jako zakladatel premonstrátského kláštera v Teplé. (Viz kritická studie o blahoslaveném Hroznatovi od Petra Kubína z r. 2000).

V další souvislosti je zajímavé, že k historicky prověřeným Bavorům ze Strakonic můžeme přiřadit strahovského premonstráta a olomouckého biskupa Jana V. Bavora, který zastával svůj biskupský úřad v letech 1199 až 1201. Svými odpůrci byl osočován, že vyhazuje zbytečně peníze na cesty do Čech a materielně podporuje "strakonické" premonstráty... Víme, že přímo ve Strakonicích nebyl žádný premonstrátský klášter - a proto se mohlo jednat o premonstráty, kteří pocházeli ze Strakonic. A takoví mohli být docela dobře v Milevsku. Tento biskup byl pomlouván za svou údajnou marnivost, protože byl velmi štědrý. Konec jeho života svědčí proti všem těmto pomluvám. V Milevsku za přítomnosti opata Jarlocha během sloužení mše při příležitosti svěcení oltáře se zhroutil a ještě týž večer po setmění zemřel. To se mělo stát 1. října 1201. Podle olomouckého nekrologu měl zemřít 6. října 1201 a byl pohřben na Strahově před oltářem sv. Augustina.

Z uvedených zpráv vyplývá značná provázanost mezi rodem Bavorů a mi1evskými premonstráty, která se právě promítá také na našem kaplickém (pořešínském) území...

Další zajímavou skutečností je, že za doby Jarlochovy (Gerlachovy) osazuje milevský klášter svými členy klášter ve Schläglu (Drkolné) v Horním Rakousku u Aigenu. Klášter ve Schläglu založil Kalhoch z Falkensteinu roku 1218. Není zde rozhodující, který premonstrátský klášter měl přímý vliv při jeho založení - zda bavorský z Osterhofenu nebo český z Milevska (německy: Mühlhausen). Mezi Milevskem a nově vzniklým klášterem ve Schläglu vznikly stejně vnitřní vazby, které přirozeně vyplývaly z těsně sousedících oblastí, v nichž premonstráti duchovně působili.

Archivním bádáním o vztazích mezi milevským klášterem a Schläglem se u nás zabývá strahovský historik PhDr. Karel Dolista. S jeho přispěním byly odhaleny zcela nové poznatky, které ještě nejsou dostatečně známy. Dnes máme písemný důkaz, že musil existovat velmi úzký vztah mezi Milevskem a Schläglem, neboť k roku 1190 se zachoval ve Schläglu úmrtní záznam, že zemřela Zdislava, matka pana Jiřího z Milevska a zakladatelka kostela v Červené.

Naše poznatky můžeme zúročit. Jako existuje vztah mezi Milevskem a Kaplicí nebo mezi Milevskem a Schläglem, právě tak se dá předpokládat zcela určitý vztah mezi Schläglem a Kaplicí, ale ne v tom smyslu, že by Schlag1 rozvinul v Kaplici pole své působnosti, nýbrž z titulu společného jmenovatele - a to Milevského kláštera.

Závěr
Lovecká příhoda se založením kaple, kterou představuje naše pověst, je velmi příznačná pro panovníky nebo šlechtice a její paralely nebo alespoň přibližné podobnosti se najdou nejen na českém území, ale také na sousedním území hornorakouském. Ukazuje to případ Kalhocha z Falkensteinu, zakladatele Schläglu... (Viz Laurenz Pröll: "Geschichte des Prämonstratenserstiftes Schlägl", Linz 1877).

"Pořešínská" pověst nám ukazuje, že by se mohlo jednat o někoho z rytířského nebo šlechtického rodu, který měl možnost lovit v lesích. V našem případě by to mohl být zajisté někdo z rodu Bavorů nebo někdo z jejich příbuzenstva. Musíme přihlédnout ke skutečnosti, že zde mohlo jít o někoho, kdo měl silnou vazbu právě k tomuto území. Je možno se přiklonit k řešení, které je podpořeno naším bádáním a jež vyplývá z následného schématu v podobě trojúhelníka:

Bavoři ze Strakonic Milevsko
 
Kaplice

Nejstarší doba nás přímo vybízí k tomu, abychom vycházeli z těchto vztahů... Období kolem roku 1184 nebo ještě lépe - před tímto rokem - můžeme označit za dobu založení kaple. Ale v roce 1257 existuje v Kaplici již kostel (latinsky: ecclesia), jak nás o tom informuje papežská listina, která byla vystavena na přání milevského opata. Pokud se příběh pověsti týká někoho z Bavorů ze Strakonic - a to je dost dobře možné, pak se může také týkat samotného milevského velmože pana Jiřího. Tento hrabě je považován buď za příslušníka rodu nebo alespoň za jejich příbuzného. Je velmi nápadné, proč měl milevský klášter Kaplici jako svou inkorporovanou farnost. Jistě zde hrála roli nějaká vlastnická vazba. Pan Jiří z Milevska by mohl být právě tou osobností rytíře z pověsti, která se týká založení Kaplice. Zatím je to jen vyslovená hypotéza. Ale vyprávěný příběh by mohl být dost dobře jeho životním příběhem, neboť se zde jedná o životní konverzi, která dala jeho životu nový směr a smysl. Svůj majetek dal k dispozici premonstrátskému řádu a doslova se stal jedním z nich. Milevští premonstráti působili potom v Kaplici. Ale ať již se jedná o pana Jiřího nebo o jiného Bavora, v každém případě musila být motivace velmi silná. Tento obrácený šlechtic nezůstal jako poustevník u kaple, která zde byla vystavěna, ale zařídil, aby se tohoto území ujal duchovní řád - v tomto případě premonstráti, pod jejichž dohledem se místo dále slibně rozvíjelo.

Prvotní dějiny tohoto místa mohly probíhat ve třech fázích:
První fáze: Vznik kaple. Na samotném počátku se stala událost, kterou vypráví příběh pověsti (ovšem očištěná od dobových přídavků), v níž se nám zachoval moment konverze šlechtice ve chvíli životního nebezpečí. Byl to jistě někdo významný, neboť zde nechal postavit kapli. Konverze zanechala u něho hlubší stopy v celém dalším životě. Zakladatel prvotní kaple, ze které postupem doby vznikl kostel, nemohl být žádný z pozdějších rytířů z Pořešína, ale někdo, kdo byl mnohem dřív a měl pevnou vazbu k tomuto území. A to poukazuje do doby 12. století.

Druhá fáze představuje směřování od kaple ke kostelu. Jedná se o období, kdy kaple na tomto místě začala plnit bohoslužebnou funkci pro okolní obyvatelstvo, které se zde usazovalo a početně rostlo. Kaple začala být příliš těsná a musila být přestavěna na kostel. Po založení milevského kláštera byla původní kaple zcela určitě přestavěna milevskými premonstráty na kostel bl. Panny Marie. Premonstráti vykonávali v tomto mikroregionu církevní správu a poskytovali duchovní péči.

Zde můžeme dát plně za pravdu zkušenému správci buquoyského panství Antonu Teichlovi, který píše ve své knize "Geschichte der Herrschaft Gratzen", že Kaplice vznikla po roce 1184, tedy po založení milevského kláštera, což je v plném souladu s naším tvrzením.

Třetí fáze je pokračováním obou předcházejících, kdy roku 1257, jak vyplývá z textu papežské listiny, zde stál kostel bl. Panny Marie (doslova: ecclesia beatae Mariae) a místo se již jmenovalo Kaplice. Zasvěcení kostela Panně Marii plně odpovídá zvyklostem premonstrátského řádu. Kaplice již tenkrát byla významná trhová vesnice, ve které se čile obchodovalo. Ležela na důležité cestě do Freistadtu (Cáhlova). Toto období spadá chronologicky pod vládu Bavora I. Bavoři přáli nejen rytířskému řádu sv. Jana Jeruzalémského, ale také premonstrátům...

Kvůli srovnání si uveďme, že cisterciácké kláštery a město Budějovice byly založeny o něco později. Vyšší Brod roku 1259, Zlatá (Svatá) Koruna r. 1263 a město Budějovice r. 1265. Kaplice již v této době kypěla životem, obchodním ruchem a duchovním snažením. Kostel bl. Panny Marie zde představoval duchovní centrum celého mikroregionu - dnes bychom řekli, že byl poutním místem.

(Příště pokračovaní o listině z r. 1257)

Milan Píša


Bomby také v Kaplici

Dokončení z minulého čísla Zpravodaje

Zanechme již nebohých neuzených uzenin a pohlédněme zakalenými zraky k masům na pultech prodejen: někdy jsou spíše načervenalá, což svědčí o střídavém zchlazování a odchlazování do stavu potřebné manipulovatelnosti vůči zákazníkovi - nejčastěji se to týká masa hovězího. Proč právě toho? Jednoduché. Nízká prodejnost z důvodů enormních a stále ještě navíc rostoucích cen, pro široké vrstvy obyvatelstva těžko dostupných. Odhlédněme od úletů televize, která nám podstrčí vzorek názorové hladiny cíleným oslovením nějaké stařenky, z něhož vyjde absurdní a nesmyslné odvolání se na nebezpečí konzumace: masa z "šílených krav".

Z kroniky let po prvé světové válce až do okupace Česka 15. 3. 1939 Německem vyplívá, že hovězí maso té doby se prodávalo "na krámě" za cenu: 7,- slovy: sedm korun československých za kilogram. To jest více než dvacetkrát méně než dnes, vyjádřeno numericky. Neuvěřitelné, ale skutečné. V jednom z nedávných rozhlasových pořadů uváděl český občan své zážitky z Austrálie, příslovečné velikou konzumací hovězího masa všeobecně. Když mu v restauraci předložili jeden z přemnoha nabízených steaků, byl šokován velikostí porce u nás nevídané a jeho českým myšlením proběhla ihned myšlenka-obava, za kolik to asi bude? Obava se ukázala planá - cena více než přijatelná. Ale nejsme v Austrálii - jsme v Kaplici a Česku.

Než se v padesátých a šedesátých létech dosáhlo konsolidace zemědělství, dováželo se ze západních zemí hovězí maso prvotřídní kvality - ovšem mražené - jinak ani nelze. Ve spotřebitelské ceně nebyl nejmenší problém - ten byl v dlouho chybějících chladničkách a mrazničkách, jimiž jsou dnes domácnosti a skládky zamořeny a lidé freonem ohroženi (ozónová vrstva).

Nabízí se laická otázka: stojí vůbec zato chovat jatečný skot, když produkty z něho tak závratně rostou? Odůvodňuje se to tajemnými pravidly Evropské unie, která spotřebiteli přináší tiché prokletí - když v dějství prvém před l. květnem při mlhavých námluvách jsme se měli cítit již na pokraji ráje, ale v dějství druhém, pravém cenovém rodeu dopadají také cenové bomby, ale s opačnou náplní než slevy a v peněženkách občanů vzniká pořádný podtlak. Včera a dnes masa, pak cukr, dovozy z nečlenských států, zítra mléko - nekonečno. A my, spotřebitelé jen přihlížíme, apaticky, odevzdaně do rukou božích! Brilantní obraz účinu na občana přineslo IX. číslo (září) OZVĚN - regionálního měsíčníku - autorka: Alžběta Pavlínová, moc doporučuji: Doma v Evropské unii.

Abych se neutápěl v dalších skepsích, osvěžím pozornost veřejnosti informací, zda existuje vůbec nějaké východisko - pozitivní - z labyrintu nízkých kvalit, vysokých a pak zase snižovaných cen? Ano, je.

V nedalekých MOSTKÁCH čile a úspěšně pracují pod vedením p. ing. VRÁBLÍKA - takto prezidenta evropského sdružení masného plemenného skotu, nedávno zvoleného ve Švýcarsku - jatka firmy MILOS, která nejen porážejí, ale zpracovávají vše z porážek, včetně výseku masa hovězího i vepřového.

Zde najdete vše, co kvalitativně a vždy překonává kterýkoli masokombinát. Ještě jsem se nesetkal se zákazníkem-spotřebitelem, který by vznesl jakoukoli kritiku.

Vypočítávat všechny druhy výrobků je nad rámec možnosti listu, ale ochotně Vám jej předloží na místě. Mostecké zboží (pod přísnou kontrolou) je zásadně bez moučných přísad, pšeničné bílkoviny, lepku, sóji, sójové bílkoviny a mléčných bílkovin. Výrobky jsou z hovězího a vepřového masa bez přídavků jiných mas (ku příkladu drůbežích). Pouze u jitrnic, prejtu a jelit je použito housky a krup, které jsou nezastupitelné od nepaměti u těchto výrobků. Kdo zde nakoupil (např. klobásy, dlouhé párky, turistický či jiný salám atd.) vám jistě potvrdí kvalitu a rozhodně se vyplatí do Mostek zajet, ač je to 2 km "z ruky". Prodávají spotřebiteli přímo z výroby a to vždy v ÚTERÝ a ČTVRTEK od 12.00 do 13.00 hod. Zboží si můžete předem telefonicky zadat a je 100%ně připraveno hned k odběru. TELEFON: 380 312 385. Naložíte-li zboží do auta, jste jako v uzenářské, opravdu uzenářské "dílně", doslova! Vezete opravdové uzeniny. Moje přítelkyně říká: "Mostecké zboží je pro mě boží požehnání!" Souhlasím - jak jinak? S přítelkyní je vhodné souhlasit téměř vždy. V žádném obchodě v Kaplici se však se zbožím z Mostek nesetkáte. Proč - zeptá se patrně aktivní čtenář. Odpověď vyžaduje obšírnější, ale dnes už poslední výklad. Na členské schůzi družstva JEDNOTA v dubnu t.r. byla vznesena kritika mj. též k problematice kvality masných výrobků. Přítomný předseda spotřebního družstva p. ing. GUŠL podal zajímavý výklad k současné obchodní politice. Plyne z ní, že JEDNOTA, ale i ostatní markety jsou smluvně vázány na řetězec masokombinátů s odběrem především jejich zboží. Volné pole nákupu u jiných výrobců je omezeno (patrně také smluvně?) a realizuje se okrajově ku příkladu u firmy ANTONI Č. Krumlov, ale vůbec ne z nedalekých Mostek. Z Mostek dodávají do vzdálených míst v republice a činí to laický dojem, že právě z nadřazené kvality mosteckého zboží není účast v obchodní struktuře žádoucí, Mohla by vytlačit ... čtenář porozumí.

Nadešel čas opustit rejdiště kvalitativních a cenových praktik u tak choulostivého produktu jako je maso a výrobky z něho, zaléčených často cenovými bombami, když hrozí preprekluze prodejnosti nebo znaky chemických změn zboží apod. Jak tedy čelit nekvalitnímu zboží? Jednoduše: NEKUPOVAT.

Zmiňované bomby jsou vždy indikátorem, že se rýsuje něco nežádoucího - u potravin zvláště. Nebuďme proto letargičtí, lhostejní, vždyť vydáváme svůj dobrý peníz za méně dobré zboží.

Úryvek slavné Nerudovy básně nás vybízí: "To lidské moře nezná odpočinku - ty ho též neznej, stále se měj k činu! Dál, národe náš drahý - věčně dál!"

Pojednání nevyjadřuje názor redakce - je vysloven pouze autorem.

Josef Mikšátko


Ve školní družině se nevysedává

Nedá nám to, abychom neuvedly na pravou míru náborovou kampaň skautského oddílu SIRIUS uveřejněnou v Kaplickém zpravodaji č. 10/2004.

Tvrzení, že děti ve školní družině nečinně vysedávají neodpovídá skutečnosti. Vychovatelky ŠD totiž pro děti připravují bohatou a zajímavou činnost minimálně každý den /nejenom l x týdně jak slibují "náboráři"/. Po dopoledním vyučování zajišťují dostatečný prostor pro odpočinkovou a rekreační činnost. Připravují však i bohatou zájmovou činnost - tělovýchovnou, estetickou i pracovní, různé soutěže, celodružinové akce. O výsledcích této práce se může autor článku přesvědčit sám návštěvou školní družiny. V létě, v době prázdnin, pořádá i ŠD ve spolupráci s DDM letní tábor. Je pravda, že trvá "pouhý" týden, ale je určen především pro děti 1. a 2. tříd, které si teprve zvykají na delší pobyt mimo rodinu.

Z toho vyplývá, že čas strávený ve družině se nedá nazvat vysedáváním. To může jen člověk, který nezná prostředí ŠD. Je nám líto, že autor "náborového článku" ve svém dětství neměl to štěstí, že se o něho ve ŠD starala kvalitní a kvalifikovaná vychovatelka.

Kolektiv vychovatelek ŠD


Nepolepšitelní...

Vedení města kritizuje, že lidé házejí PET láhve do PET kontejnerů nesešlápnuté a kontejnery jsou pak často plné. Spíše by mělo být rádo, že lidé odhazují PET láhve tam, kam mají. Líní lidé často hází láhve tam, kam by neměli. Jedna paní ze sídliště mi dokonce tvrdila, že neví, že za rohem má PET kontejner, když házela láhve do obyčejného kontejneru. PET láhve se povalují v normálních kontejnerech i přesto, že hned vedle je žlutý PET kontejner. Stejně je to i se sklem. Lidi jsou líní udělat 100 kroků ke kontejneru na sklo a hodí sklo do normálního kontejneru. Když je teplý rok a člověk si dá práci, tak za tento rok lze nasbírat 12 tisíc PET lahví mimo PET kontejnery a to přesto, že odběratelská firma zaplatí za PET láhve za rok i 200 000,- Kč. Skla mimo zelené kontejnery je taky hodně. Nechci být mluvka, tak řeknu, že za měsíc lze najít dvě vratné láhve. To je nikdo nechce? Vyhozené jsou i plechovky od piva. Samostatně nic neváží, ale když se sbírají, tak za měsíc jich nasbírám tolik, že mi pak výkupčí ve výkupně druhotných surovin dá 10,- Kč. V září jsem na novém sídlišti našel vyhozené knížky. Čerstvé a čisté...

Jsem skromný, tak řeknu, že za tu dobu, co sbírám PET láhve (i sklo a knížky) jsem ušetřil za odpad každému obyvateli Kaplice 5,- Kč (7 tisíc lidí = 35 000,- Kč). O tolik by se muselo za úklid zaplatit víc. A to mě někteří lidé nenávidí. Někteří ze mne dělají i blbce. Jezdí v drahých autech, vozí si v nich zadek a když mne vidí, zastaví a nabízejí mi sběr. Statní a zdraví lidé si jej mohou nacpat do auta a odvézt do výkupu sami. Ale to je jim zatěžko.

Na druhé straně, pro některé staré a nemocné sousedy jsem v tomto směru anděl. Jim sběr odvezu rád.

Leoš Luzar


Město Kaplice informuje o možnosti požádat o neinvestiční příspěvek sportovním oddílům na mládež a příspěvek na provoz neziskovým a jiným organizacím. Formuláře žádostí je možno vyzvednout na Odboru školství, kultury a tělovýchovy Městského úřadu Kaplice. Termín odevzdávání: do 15. 1. 2005.

Informace na tel. čísle: 380 303 195 - pan Drdák

 

Kaplický zpravodaj. Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70
382 41 Kaplice, IČO: 245941, tel.: 380 303 100, nákladem 3000 výtisků.
Evidenční číslo MK ČR E 115 76, uzávěrka 11. čísla 20. 10. 2004.
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Redakce KIC Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice,
tel.: 380 311 388, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz.
Odpovědný redaktor: M. Špičáková Bc., redakční rada: Z. Langová, H. Jelenová
Redakce se nemusí ztotožňovat s názory zveřejněných příspěvků.
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412