2004 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Znak Kaplice   Kaplický zpravodaj
 

Informační měsíčník Městského úřadu v Kaplici

 

prosinec 2004 - Číslo 12 - Ročník VIII.


Starostův sloupek

  Pomník obětem I. světové války
V souvislosti se státním svátkem založení samostatného Československa v roce 1918 mě zaujala dvě setkání. Jedno se uskutečnilo v Linci, kdy rakouská strana vznik naší státnosti připomněla na reprezentativním shromáždění v prostorách Raiffeisen-landesbank OÖ. V proslovech byl jednoznačně zvýrazněn význam této jedné z klíčových událostí českých novodobých dějin i ve vztahu k historii samotného Rakouska a v návaznosti na současný sjednocovací proces Evropy. Podotýkám, že se toto setkání konalo u našich sousedů a zcela přirozeně je vyvolána otázka, jak by podobná akce byla přijata a hodnocena v případě opačném, kdyby se podobné setkání uskutečnilo při příležitosti státního svátku Rakouské republiky u nás. Mám obavy, že by v nás vyvolalo rozpaky a rozličné úvahy shromáždění už jen ke svátku našemu.

Druhé setkání, právě v den státnosti, připomnělo samotnou krutost války. Na Svatém Kameni proběhl pietní akt s odhalením pamětní desky šesti americkým letcům, zákeřně zavražděných na konci II. sv. války v okolí Dolního Dvořiště. Po šedesáti letech od této tragické události došlo tímto k napravení pokřivené historie z let minulých. K této problematice se pojí i 11. listopad, který je jako Den vzpomínek nebo Den veteránů dnem uctění památky obětem všech válečných konfliktů. Jako základ pro upozornění na nesmyslnost zbytečných ztrát lidských životů a k poděkování žijícím byl vybrán datum ukončení I. sv. války, k němuž právě došlo 11. 11. 1918. Protože se na území města a osad nachází čtyři pomníky události válek připomínající, bylo usnesením Rady města rozhodnuto každoročně na těchto místech pietním aktem vzdát poctu těm, kteří se mírových dnů nedočkali. Za zmínku a pozornost stojí pomníky obětem výše zmíněné I. sv. války, které stojí v Pořešíně a Pořešínci, především proto, že v našem povědomí nejsou příliš zaneseny.

Vzpomínka na padlé v I. světové válce

Vážení spoluobčané, samotný Zpravodaj se k vašim rukám dostane na počátku adventu, jenž vyvrcholí příchodem Ježíška 24. prosince. Přeji Vám prožití klidného měsíce, spokojených Vánoc a ať všichni spatříme zlaté prasátko. Myslím, že bude plně stačit v podobě zdraví.

Ferdinand Jiskra


Kaplický rok
- adventní a vánoční období

Když se pomalu blíží vánoční svátky, připomeňme si, že Kaplicko mělo svoje lidové obyčeje a tradice, které uchovávali naši předkové v době předvánoční a vánoční.

Adventní doba - čtyři týdny před vánočními svátky - sloužila k tomu, aby se všichni připravili na Vánoce. Samotná zima způsobovala, že to byla doba klidnější, než všechna období předcházející. Dříve nevládl žádný shon a nákupní horečka jako dnes. Lidé ještě neznali co je konzumní společnost a celý. rok prožívali více v harmonii s okolní krajinou, která byla už od poloviny listopadu zasněžena bílou pokrývkou k velké radosti všech dětí a mládeže.

V adventu měli naši kapličtí předkové dva význačné dny, které jakoby vybočovaly z normálu a byly spojeny s určitými lidovými zvyky... Jedním z nich byl den svatého Mikuláše, který se stále slaví 6. prosince. Již 5. prosince večer (v předvečer tohoto svátku) chodil Mikuláš (německy: Nikolo nebo Nikla) do domů se svým služebníkem, který před domy řinčel řetězy až to nahánělo hrůzu. Hodné děti byly odměňovány ovocem a pečivem, a ty zlobivé naopak bývaly pokárány nebo se jim pohrozilo potrestáním, které měl na nich vykonat čert nebo bubák (německy: Krampus). Ke všem dětem Mikuláš nemohl přijít a proto ty ostatní, než šly spát, rozestavovaly do oken nebo mezi okna mísy, talíře, klobouky, čepice a boty, aby jim do nich Mikuláš něco nadělil ze svých darů. Ráno potom děti přijímaly tyto dárky radostně, i když u nich velmi často ležela metla s červenými stuhami.

Dalším zpestřením adventní doby byla noc svatého Tomáše, apoštola, která nastala večer 21. prosince. Byla to první ze tří chladných nocí před vánocemi. Tuto noc bylo uvnitř domů vykuřováno vonnými bylinami a kropeno svěcenou vodou. Kdo v tuto noc stál na křižovatce cest (tam, kde se jedna protínala s jinou cestou, po které se chodívalo s pohřebním průvodem) a choval se zcela tiše a se svěcenou křídou udělal kolem sebe kruh, mohl se dovědět budoucnost. Když byl v té chvíli slyšen smích, znamenalo to něco radostného, pro dívku to byla svatba. Byl-li slyšen pláč, znamenalo to nějaké úmrtí...

Doma se tuto noc také házelo jednou botou. Hozená bota, která měla letět přes hlavu za záda, ukázala vždy budoucí osud. Když zůstala ležet špičkou ke dveřím, znamenalo to brzký odchod z domu nebo rozloučení. Když zůstala ležet opačně, mělo to také opačný význam... Svatý Tomáš byl patronem manželství a proto v tento den dívky kladly tomuto světci různé druhy otázek, jen aby se dověděly něco o své budoucnosti. Když se dívce o svatotomášské noci zdál sen o nějakém konkrétním mladém muži - pak to byl ten, který se stal jejím manželem. A tak jim rychle ubíhal čas před vánoci.

Advent a vánoční dny na Kaplicku byly slaveny křesťansky, ale byly obohaceny o různé lidové obyčeje a tradice. Celý den před vlastním Štědrým večerem (německy: vor dem heiligen Abend) se zachovával přísný půst. Teprve večer se podávalo vydatné hlavní jídlo... Po vykuřování kadidlem nebo vonnými bylinami a modlitbě se rozsvítily na vánočním stromku světla (svíčky) a byly rozděleny vánoční dárky... Na některých místech byly pro děti připraveny slavnosti s vánočními stromky, u kterých byly ty nejchudší děti obdarovávány. V mnoha domech byly stavěny jesličky (betlémy, německy: Krippen) nebo děti samy vystavovaly obrázky jesliček do oken.

Vánoční betlém

Na Štědrý večer o půlnoci sešlo na půlnoční mši do kostela. Čas od štědrovečerní večeře s rozdáváním dárků pod vánočním stromkem až do odchodu na půlnoční, byl krácen jedením ovoce a různými hrami. Hlavní svátek vánoční (25. prosince) byl tradičně slaven v kostele a doma jako den narození Ježíše Krista. Na svatého Štěpána (26. 12.) se tradičně házelo ovsem na připomínku kamenování jáhna Štěpána... V den svatého Jana (27. 12.) bylo zvykem, že služebnictvo dostávalo volno, aby navštívilo své příbuzné. Službu nastoupilo opět na Silvestra nebo až na Tři Krále... Noci od svatého Tomáše až ke dni Tří Králů (6. 1.) se nazývaly tzv. dolní noci (německy: Unternachte). O těchto nocích ponejvíce strašívali duchové, zvláště v hodině duchů před půlnocí.

Dalším dnem, který ještě stojí za zmínku, byl Silvestr (31. 12.) O silvestrovské noci se ve větších obcích konaly zábavy, které pořádaly spolky, různé společnosti a rodiny. O půlnoci se zdravil přicházející rok tím, že si všichni blahopřáli. Na vesnicích se tato noc používala k tomu, aby se starý rok zahnal střelbou do vzduchu...

Na základě Vlastivědy bývalého kaplického okresu od J. Märtena napsal M. Píša


Jak se volilo v Kaplici

Ve volbách do zastupitelstev krajů, konaných dne 5. - 6. 11. 2004 dosáhla volební účast za územní celek Kaplice 28.50 %. Bylo odevzdáno 1.603 obálek, z toho 1.524 hlasů bylo platných.

Kód Název strany
Platné hlasy
celkem v %
 26  ODS  637  41.79
 54  KSČM  405  26.57
 36  ČSSD  183  12.00
 41  SNK sdruž. nez.  79  5.18
 8  KDU - ČSL  78  5.11
 12  Zelení a otevřená společnost  41  2.69
 42  Strana za životní jistoty  25  1.64
 19  NEZÁVISLÍ  24  1.57
 14  Unie svobody - Demokrat. unie  19  1.24
 39  Evropští demokraté  15  0.98
 27  Volba pro město  7  0.45
 15  Republikáni Miroslava Sládka  4  0.26
 34  Pravý Blok  4  0.26
 33  Koruna Česká (monarch. strana)  3  0.19

Výsledky hlasování za obec Kaplice ve volbách do Senátu Parlamentu ČR. Volební účast čítala v prvém kole 27.55 %, bylo odevzdáno 1.524 obálek, z toho 1.361 platných hlasů. Ve druhém kole dosáhla účast 17.71 %. Odevzdaných obálek i platných hlasů bylo 997.

Kandidát Volební strana 1. kolo
Hlasy
1. kolo
%
2. kolo
Hlasy
2. kolo
%
 Ing. T. Jirsa  ODS  540  39.67  582  58.37
 M. Šimánek  KSČM  408  29.97  415  41.62
 Mgr. K. Vachta  ČSSD  253  18.58    
 Ing. J. Vondrouš  KDU-ČSL  122  8.96    
 K. Markovič  NEZ  38  2.79    


Vyhláška o odpadech č. 3/2004

Zastupitelstvo Města Kaplice vydalo dne 6. 9. 2004 v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/ 2000 Sb., o obcích a v souladu s § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, obecně závaznou vyhlášku o odpadech č. 3/2004 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem. (výňatky z vyhlášky 3/2004)

Předmět působnosti vyhlášky
Vyhláška je závazná pro všechny fyzické osoby, které mají na území města trvalé bydliště a pro další osoby, které se na území města zdržují, a které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci ve správním územím města Kaplice. Na původce odpadu právnické nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, které produkují odpad, odpovídající svým charakterem odpadu zařazenému dle katalogu odpadů jako odpad komunální, se tato vyhláška vztahuje, mají-li uzavřenou s městem písemnou dohodu o odvozu a odstra-ňování komunálního odpadu.

Obecné povinnosti
1) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti.
2) Každý má při své činnosti nebo v rozsahu své působnosti povinnost v mezích daných zákonem 185/2001 Sb., o odpadech zajistit přednostně využití odpadů před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.
3) K převzetí odpadu do svého vlastnictví je oprávněna pouze právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osoba, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2, nebo za podmínek stanovených v § 17 zákona o odpadech též obec.

Třídění odpadu
Komunální odpad (dále jen "odpad") se třídí na jednotlivé složky:
a) využitelné složky (papír, sklo, plasty, kovy)
b) objemný odpad z domácností (starý nábytek)
c) stavební odpad
d) směsný komunální odpad po vytřídění tzv. zbytkový (např. smetí, popel, saze, nevratné obaly, kuchyňské odpady)
e) nebezpečné odpady (např. léky, akumulátory, kyseliny, zbytky barev, výbojky, zářivky, ledničky, televize, apod.)
f) odpady rostlinného původu.

Místa určená pro odkládání odpadu
1) Využitelné složky komunálního odpadu se odděleně ukládají do sběrných nádob:
a) nádoby na papír označené modrou barvou s nápisem PAPÍR, b) nádoby na sklo označené zelenou barvou s nápisem SKLO, c) nádoby na plast označené žlutou barvou s nápisem PLASTY, d) zbytkový odpad - barevně neodlišné pozinkované nádoby a černé plastové nádoby, e) rostlinný odpad - skládky a kompostárny k tomu určené (skládka Bukovsko)
2) Místem k odkládání vytříděných složek komunálního odpadu a objemného odpadu mohou být též sběrny a výkupny odpadů provozované na území města.
Stabilní sběrný dvůr: Českobudějovická ulice 667, Kaplice - provozní doba: pondělí zavřeno; v úterý, čtvrtek a pátek 9.00 - 17.00 hod., středa 9.00 - 18.00 hod. V sobotu 8.00 - 12.00 hodin.
3) Místa určená pro odkládání nebezpečných odpadů jsou:
a) sběrny, výkupny odpadů a sběrný dvůr odpadů,
b) stanoviště svozu nebezpečného odpadu vyhlášené městem,
c) lékárna.
4) Sběrné nádoby majitelů nebo uživatelů objektů. Tyto sběrné nádoby smějí využívat pro odkládání vyprodukovaného odpadu pouze obyvatelé objektu, kteří uhradili městu poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

Povinnosti občanů (a firem, které jsou zapojeny do systému obce)
a) odpad třídit dle městem stanoveného systému na jednotlivé složky (papír, plast, sklo atd.),
b) vytříděné složky odpadu odkládat ve sběrném dvoře a do příslušných sběrných nádob,
c) odděleně shromažďovat, třídit nebezpečné odpady a předávat je ve sběrném dvoře, přitom jsou povinny počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí, zvířat či rostlin nebo nedošlo k ohrožení nebo poškození životního prostředí,
d) objemný odpad odkládat do sběrného dvora nebo na určené místo v rámci svozového dne vyhlášené městem,
e) směsný odpad odkládat do stanovených sběrných nádob,
f) odkládat staré léky v lékárně,
g) odkládat odpad do kontejnerů při jednotlivých mobilních sběrech vyhlašovaných městem,
h) odkládat do sběrného dvora povolený odpad pouze v provozních hodinách se souhlasem obsluhy sběrného dvora.

Není dovoleno:
a) odkládat odpady mimo sběrné nádoby,
b) odkládat do sběrných nádob odpad, který svými rozměry neodpovídá velikosti sběrných nádob,
c) odkládat odpadní oleje, baterie a akumulátory, zařízení obsahující PCB mimo místa k tomu určená,
d) neodkládat žhavý popel do sběrných nádob,
e) spalovat odpad nebo jeho složky v kotlích k tomu neurčených, ve sběrných nádobách a na volných prostranstvích,
f) bránit svým jednáním pravidelnému svozu odpadů, vjezdu sběrných vozidel a narušení daného systému,
g) udupávat nebo jinak zhutňovat obsah sběrných nádob,
h) sběrné nádoby přeplňovat,
i) sběrné nádoby poškozovat, kreslit na ně či vylepovat plakáty,
j) vylévat chemikálie, oleje a zbytky potravin do kanalizačního odpadového systému nebo zneškodňovat odpady jiným nezákonným způsobem.

Povinnosti vlastníků nebo správců objektů
a) zajistí fyzickým osobám užívajícím objekt nepřetržitý přístup ke sběrným nádobám,
b) zajistí udržování čistoty a pořádku na stanovišti sběrných nádob,
c) zajistí přistavení sběrných nádob v době svozu na okraj pozemní komunikace (zpravidla chodník), ze které se svoz provádí,
d) zajistit si sběrné nádoby tak, aby jiné osoby do těchto nádob odpady nevhazovaly,
e) zajistí, aby sběrné nádoby nezpůsobovaly hygienické závady, neomezovaly ani neohrožovaly bezpečnost silničního provozu ani bezpečnost chodců. Sběrné nádoby lze umístit na místo odvozu ve svozový den a předešlý den v době od 15 hodin do 24 hodin. V jiné době nelze sběrné nádoby na komunikacích a veřejně přístupných prostranstvích umístit.

Svoz odpadu
1) Svoz směsného odpadu ze sběrných nádob (popelnic) odpadu zajišťuje svozová společnost s minimální frekvencí 1x za 7 dní.
2) Město bude vyhlašovat termíny jednorázových svozů specifických odpadů přiměřeným způsobem (rozhlas, letáky) u některých druhů odpadů např. svoz větví, kovů, objemného odpadu.
3) Odvoz velkoobjemových kontejnerů pokud budou umístěny údržbou města, zajišťuje údržba města po jejich naplnění.

Využívání nebo odstraňování odpadu nebo jeho složek
1) Vytříděný papír a lepenku, sklo, PET láhve a železo lze pouze využívat. Nevyužitelné zbytky po dotřídění lze odstranit na povolené skládce komunálního odpadu nebo ve spalovně komunálního odpadu.
2) Odpad ze zeleně se přednostně kompostuje. Tento odpad lze kompostovat pouze na vlastním pozemku fyzické osoby. Je zakázáno kompostovat na cestách, komunikacích a veřejných prostranstvích.
3) Směsný komunální odpad se odstraňuje na povolené skládce komunálního odpadu nebo ve spalovně komunálního odpadu.
4) Objemný odpad se předává ve sběrném dvoře.
5) Uliční smetky se odstraňují na povolené skládce komunálního odpadu.

Sběrný dvůr na odpady
Do sběrného dvora smí fyzická osoba, která prokáže trvalý pobyt ve městě Kaplice - občan města včetně místních částí a osad města a fyzická osoba, která má v Kaplici ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ukládat komunální odpad jen stanoveným způsobem, dle provozního řádu a jen do označených nádob a označených prostor dle jednotlivých druhů odpadu pouze v provozních hodinách a pouze se souhlasem obsluhy sběrného dvora. Takto mohou ukládat odpad i další osoby na základě platné smlouvy s městem Kaplice.

Nakládání se stavebním odpadem
1) Stavební odpad vzniklý na území města při stavební činnosti fyzických osob může být podle množství ukládán ve sběrném dvoře nebo na skládce Bukovsko.
2) Čistou výkopovou zeminu a kamenivo lze využít na vyrovnání terénních nerovností, zpevnění komunikací apod. pouze po schválení stavebním úřadem MěÚ v Kaplici.
3) Původce stavebního odpadu a fyzická osoba, která produkuje stavební odpad, jsou povinni tento odpad třídit na recyklovatelné složky. (např. stavební suť, beton, cihly, střešní tašky apod.) a tyto nabídnout přednostně provozovateli zařízení na úpravu stavebního materiálu.
4) Za stavební odpad nejsou považovány: umělohmotné materiály, kovy, papír, dřevo, barvy a jiné tekuté hmoty, izolační materiály a výrobky na bázi ropy.

Autovraky
1) Autovrak je silniční vozidlo, které je trvale technicky nezpůsobilé k provozu a není opatřeno státní poznávací značkou nebo které je zjevně technicky nezpůsobilé k provozu (zákon č. 13/1997 Sb.)
2) Autovrak je též úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem.
3) Každý kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu autovraků.

Kontrolní činnost
1) městská policie: zejména dodržování pořádku ve městě
2) příslušné odbory Městského úřadu v Kaplici (odbor život. prostředí, stavební úřad): kontrolu dodržování této vyhlášky

Sankce
Porušení této vyhlášky se postihuje podle obecných předpisů např. zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech nebo zákon ČNR č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.

Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2005.


MěÚ mezi svátky otevřeno

V týdnu před vánočními svátky bude Městský úřad v Kaplici otevřen pro veřejnost v úřední dny 20. a 22. prosince.

Ve svátek 24.12. odpadá úřední den na odboru dopravy.

Mezi svátky pracují všechny odbory MěÚ jako obvykle, úřední dny jsou v pondělí a ve středu.

V pátek 31. prosince budou obě budovy městského úřadu uzavřeny. Žádáme občany, aby svá jednání v tomto období uskutečňovali pouze v úřední dny, v ostatních dnech je nutné si svá jednání předem dohodnout s příslušným pracovníkem. Děkujeme všem občanům za pochopení.

Malík Václav, tajemník MÚLinecká 434, 382 41 Kaplice, tel. +420 380 312 689

PROGRAM NA MĚSÍC PROSINEC

Od 14. prosince 2004 do 1. ledna 2005
DOVOLENÁ

Na měsíc leden Kino Kaplice připravuje:
2. a 3.    MUŽ V OHNI /thriller s D. Washingtonem
5. a 6.    JÁ, ROBOT /sci-fi thriller s Willem Smithem
9. a 10.  STEPFORDSKÉ PANIČKY

a dále ANAKONDA, HONBA ZA KRVAVOU ORCHIDEJÍ, SNOWBOARĎÁCI, ZLODĚJI PAMĚTI, PURPUROVÉ ŘEKY 2: ANDĚLÉ APOKALYPSY, DENÍK PRINCEZNY 2, DOGWILLE


KULTURNÍ NABÍDKA
na prosinec

1. prosinec, středa od 14.00 a 18.30 hodin
KULTURNÍ VÁNOČNÍ TRADICE A ZVYKY NA KAPLICKU
Besedu s PhDr. Krejčou pořádá KIC Kaplice a Městská knihovna.
Kulturní dům  

 
4. prosince, sobota od 14.00 hodin
MIKULÁŠSKÉ DISCO pro děti
Pro děti od 5 let a to s divadelní pohádkou, soutěží ve fotbálku a s elektronickými šipkami. Ke shlédnutí bude 2 x 3,5m velký model LEGO ŽELEZNICE, autor Ing. Politzer
Kulturní dům  

 
4. prosince, sobota od 19.30 hodin
MIKULÁŠSKÁ DISCO SHOW
Premiérově go-go tanečnice, turnaj ve fotbálku...
Kulturní dům  

 
5. prosince, neděle od 17.00 hodin
ADVENTNÍ ODPOLEDNE
V rámci adventního odpoledne dojde k rozsvícení vánočního stromu na náměstí. Zazní vánoční koledy v podání Mladé Agrovanky. Součástí bude přehlídka Mikulášů a čertů, organizátoři ocení nejlepší... Pod patronací P.T.S. STŘECHY Kaplice.
Náměstí  

 
11. a 18. prosince, sobota od 19.00 hodin
TANEČNÍ KURZ
Kulturní dům  

 
23. prosince, čtvrtek od 17.00 hodin
BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Předání světla... Ve vestibulu kina bude vystavený BETLÉM, zapůjčený z Okresního vlastivědného muzea v Č. Krumlově.
Před kulturním domem, Kino  

 
26. prosince, neděle od 15.00 hodin
VÁNOČNÍ KONCERT
Vánoční písně ze Svatoroční muziky a České Mariánské muziky Adam Michna z Otradovic.
Pěvecký sbor za doprovodu varhan a smyčců. Účinkují: L. a J. Menšíkovi, J. Perníková, A. Opálková, A. Opekarová, D. a L. Andršovi, M. Nová, S. Nová, P. a L. Schwarzovi, V. Mušková, H. Bedlivá, Z. Blažková, K. Bedlivý, R. Muška, O. Prášil, J. Havelka, J. Havelka ml., M. Neckář, P. Fischer.
Kostel sv. Petra a sv. Pavla PREMIÉRA !

 
31. prosince, pátek  
SILVESTROVSKÁ SHOW
V programu vás čeká: Bud band. Go-go tanečnice. Ve víru orientálních tanců a aerobiku. A další překvapení...
Kulturní dům

 
Úterky, čtvrtky od 17.30, od 19.00 hodin
AEROBIK S ALENOU - cvičení s hudbou

 
Středy, čtvrtky informace tel. 723 982 381
POUŠTNÍ RŮŽE - Škola orientálního tance
Kulturní dům  


Tři otázky pro knihovnu ...

V posledním čísle Zpravodaje padla krátká zmínka o knihovnické akci, nazvané Moje kniha, která probíhala ve všech knihovnách ČR od března do října letošního roku.

Zajímalo nás, jaké další tituly se umístily na předních místech a co se za touto akcí vlastně skrývalo?
Každý čtenář mohl dát prostřednictvím hlasovacího letáku nebo internetu hlas svému oblíbenému knižnímu titulu, knize, která jej ovlivnila a kterou považuje pro svůj život za důležitou. Zúčastnit se mohly všechny skupiny obyvatel a svůj hlas nakonec odevzdalo přes 93 tisíc lidí. Mezi nejoblíbenější knihy obyvatel České republiky patří:

1. J. K. Rowlingová: Harry Potter 6979 hlasů
2. J. R. R. Tolkien: Pán prstenů 2697 hlasů
3. Bible 1996 hlasů
4. Z. Jirotka: Saturnin 1888 hlasů
5. B. Němcová: Babička 1082 hlasů
6. M. Waltari: Egypťan Sinuhet 895 hlasů
7. A. de Saint-Exupéry: Malý princ 832 hlasů
8. B. MacDonaldová: Co život dal a vzal 686 hlasů
9. B. MacDonaldová: Vejce a já 673 hlasů
10. A. Lindgrenová: Děti z Bullerbynu 662 hlasů

A jaké knihy byly nejčtenější v Městské knihovně v Kaplici v roce 2004, co do frekvence půjčování?
V oddělení pro dospělé se nejvíce četly tyto romány: M. Cole: Bez tváře (25x), J. Fieldingová: Neúplná mozaika (24x), B. Bretton: Princezna v exilu (24x), F. Christianne: My děti ze stanice ZOO (24x), H. Fielding: Deník Bridget Jonesové (24x). V oddělení pro děti nejčastěji opouštěly knihovnu Testy z víceletých gymnázií 2003 (30x), E. Petiška: Staré řecké báje a pověsti (26x), K. J. Erben: Kytice (25x), L. Lanezová: Tajná láska (25x) a J. K. Rowling: Harry Potter a Fénixův řád (25x).

Tyto tituly patří k nejvyhledávanějším, zároveň ale nezapo-mínáme ani na novinky. Pravidelně nakupujeme nové knihy do obou oddělení, pro dospělé především historické, ženské, válečné romány a naučnou literaturu (např. kutilství, zahrádkaření). Pro dětské čtenáře zase dobrodružné, napínavé příběhy, pohádky, encyklopedie, leporela... Všechny prostředky na nákup knih a časopisů poskytuje Město Kaplice, za což děkujeme.

Jaký bude provoz v knihovně kolem vánočních svátků?
V oddělení pro dospělé bude provoz nepřerušen. Oddělení pro děti zavřeme v týdnu od 27. 12. do 31. 12. 2004. Obě pobočky budou půjčovat v obvyklých dnech.

Všem našim čtenářům děkujeme za přízeň v roce 2004, přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2005 a těšíme se na všechny současné i budoucí čtenáře.


Knihovně patří dík

Ráda bych poděkovala zkušeným a ochotným pracovnicím Městské knihovny v Kaplici v oddělení pro dospělé, neboť se nám několikrát za rok velmi kvalitně a odborně věnují v zajímavých exkurzích. Moc děkuji za trpělivost a stálou přízeň.

Za SOU Kaplice Mgr. Jana Matrasová


Poplatek za odpad / od 1. 1. 2005

Od 1. 1. 2005 vstupuje v platnost obecně závazná vyhláška Města Kaplice č. 4/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. V současné době jsou rozesílány tiskopisy na registraci poplatku - Prohlášení společného zástupce, které je nutno vyplnit a odevzdat do 20. 12. 2004 na Městském úřadu v Kaplici na finančním odboru - poplatky I. poschodí vpravo číslo dveří 204.

Platba místního poplatku se začne vybírat od 1. 1. 2005. Správci bytů (Heci, správa domů, bytové družstvo atd.) již nebudou od 1. 1. 2005 strhávat platbu za odpad v nájmu. Obecně závaznou vyhlášku můžete zakoupit v infocentru Kaplice. Další informace můžete získat na tel. 380 303 152 MěÚ Kaplice.

Za finanční odbor Jiskrová Jiřina, ved. odboru


Veřejné dražby

14. prosince / Kaplice (13.00 hod.)
Veřejné dražba věcí movitých se uskuteční ve středu dne 14. prosince 2004 ve 13.00 hodin v budově Finančního úřadu v Kaplici, Kostelní 124, v zasedací místnosti ve druhém poschodí, číslo dveří 32. Registrace dražitelů proběhne dne 14. prosince 2004 od 12.30 hodin. Dražené věci je možno si prohlédnout dne 14. prosince v době od 9.00 do 11.00 hodin na Finančním úřadě v Kaplici, Kostelní 124. Draženy budou: Pánský župan, kimono, satén, modrá barva, vel. L/XL, dámský župan, kimono, satén, černá barva, vel. S/L, souprava dámského spodního prádla, černá krajka, dámské plavky dvoudílné zn. Litex mat. Lycra vel. 44, dámské punčochy na podvazkový pás bílá krajka, síťované černá barva a černé, videokazety VHS erotický motiv.

14. prosince / Kaplice (15.00 hod.)
Dražba se uskuteční v úterý dne 14. prosince 2004 v 15.00 hodin v budově Finančního úřadu v Kaplici, Kostelní 124, v zasedací místnosti ve druhém poschodí, číslo dveří 32. Registrace dražitelů proběhne dne 14. prosince 2004 od 14.30 hodin. Dražené věci je možno si prohlédnout dne 14. prosince v době od 9.00 do 11.00 hodin na Finančním úřadě v Kaplici, Kostelní 124. Draženy budou: Ruční výpusť do vany, ovládací tlačítko k WC, automatická vanová výpusť, sifon bidetový, sprchová hadice plastová TESCOMA, bidetové stojánkové vod. baterie pákové s výpustí, stojánková vod. baterie páková DUFOUR, stojánková vanová a sprch. baterie DUFOUR - zlatá, bílá, věšák koupelnový rozkládací, držák na mýdlo na stěnu, spořiče na vodovodní baterie, bateriové hodiny nástěnné skleněné.

Kompletní seznam dražených věcí obou dražeb je uveden na dražební vyhlášce, která je vyvěšena na úřední desce Finančního úřadu v Kaplici a Městského úřadu v Kaplici.


Z historie

Počátky nejstarších dějin města Kaplice (5 /a)

Listina z roku 1257
Papežská indulgenční (odpustková) listina z 15. dubna 1257, o které se zde zmíním, byla vystavena na žádost milevského opata pro mariánský kostel v Kaplici, kde působili premonstráti z Milevska. Tato listina má pro nás velkou důležitost. Můžeme říci, že je pro nás dokumentem prvního řádu, neboť je zde poprvé písemně zmiňována Kaplice. Milevský opat (jehož jméno neznáme) vyslal roku 1257 poselstvo do Říma s žádostí, aby pro některé kostely, které byly podřízeny milevskému opatství, byla udělena privilegia. Papež Alexandr IV. vyhověl této žádosti a také pro kaplickou farnost v pražské diecézi potvrdil odpustkovou listinu, ve které se udělují odpustky čtyřiceti dní každoročně všem, kteří jako kajícníci navštíví kostel Panny Marie o těchto svátcích: Nanebevzetí Panny Marie, svatých apoštolů Petra a Pavla a o Všech svatých.

Kaplická farnost byla inkorporovanou farností milevského kláštera - to znamená, že byla nejen osazována kněžími premonstrátského řádu, ale také náležela se vším všudy pod pravomoc milevského opatství. Na konci 12. a na začátku 13. století byl milevský klášter jediným významným pastoračním střediskem na českém jihu, i když vedle něho existovala síť farností pražské diecéze, která se dělila na určité oblasti (arcijáhenství). Ty byly opět děleny na menší správní celky (děkanáty), jež obsahovaly jednotlivé farnosti. Kaplice jako farnost by normálně patřila do doudlebského děkanátu, který byl součástí bechyňského arcijáhenství v pražské diecézi. Kaplice s okolím byla ovšem podřízena přímo duchovní péči a správě premonstrátů z Milevska. Kvůli nedostatku původních historických pramenů se dá těžko přesně zjistit, kdy se Kaplice dostala do okruhu působnosti milevského opatství... Další skutečností, kterou je třeba vzít v úvahu je, že v pohnuté době poloviny 13. století existovaly v Církvi různé duchovní proudy, které se vymykaly církevnímu pravověří (např. flagelanti a Valdenští), a proto v této době byla dávána zvláštní privilegia na povzbuzení věřících jako v našem případě. Je však myslitelné, že toto místo (kostel Panny Marie v Kaplici) bylo obdařeno možností získávání odpustků i z jiných důvodů: např. pro úspěšnost pastorace samotných premonstrátů nebo ke konsolidaci tohoto řádu na jihu Čech či dokonce ve vztahu k obnově a znovuvýstavbě premonstrátského kláštera ve Schläglu ...

Stojí za zmínku, že ještě kolem roku 1900 byla v děkanském kostele sv. apoštolů Petra a Pavla v Kaplici na oltáři Panny Marie v jeho horní části zavěšena ozdobná tabulka v podobě stuhy s nápisem "Altare privilegiatum" (= privilegovaný oltář), to je takový oltář, u něhož bylo možno získat odpustky. Byla to zcela nepochybně tradovaná připomínka privilegia z roku 1257 pro kostel Panny Marie v Kaplici.

Část fotografie mariánského oltáře s označením Altare privilegiatum

Otázka originálu odpustkové listiny
Předpokládal jsem, že listina je dodnes uložena někde ve státním archivu, ale podle sdělení, které jsem předběžně obdržel, se originál této listiny nedochoval. Sdělení však nemusíme brát s absolutní platností. Fondy archivů (ať již klášterních nebo farních) se během českých dějin buď poničily nebo přesunovaly na jiná místa. Odpustková listina se buď ztratila nebo byla časem zničena. Mohlo se to stát přírodním procesem nebo úmyslně za husitských válek anebo padla za obět jiným pohromám. Kde se uchovával originál této listiny - zda v milevském klášteře nebo přímo v kaplické farnosti - to už nedokážeme s jistotou říci. Listina by se mohla dostat i do premonstrátského kláštera ve Schläglu nebo úplně jinam...

Pokud ještě existuje, pak nevíme kde. Mohla by se ještě najít tam, kde to vůbec nečekáme.

Vnější vzhled listiny z roku 1257
Abychom si udělali alespoň přibližnou představu, jak tato listina asi vypadala, přichází nám v nouzi na pomoc zachovaná odpustková listina téhož papeže, která se nalézá v premonstrátském klášteře ve Schläglu v Horním Rakousku. Byla vystavena také na žádost milevského opata. Papež uděluje 100 dní odpustků všem věrným křestanům v diecézi pasovské, pražské a řezenské, kteří podpoří milevského opata při obnově a znovuvýstavbě kláštera Panny Marie ve Schläglu. Listina byla vystavena v Lateráně (v Římě), v úterý, 13. února 1257 (idibus februarii), ve třetím roce papežova pontifikátu.

Papež Alexandr IV. (vlastním jménem Rainaldus Senensis) byl ve svém úřadě od 12. prosince 1254 do 25. května 1261. Třetí rok jeho pontifikátu spadá do období mezi 12. prosincem 1256 až 11. prosincem 1257.

Nová výstavba Schläglu byla započata asi roku 1250 a dodnes se z ní zachovala tzv. krypta - ve skutečnosti nejstarší kapitulní síň. Odpustky byly stanoveny podle směrnic o odpustcích Lateránské synody z roku 1215. Tato listina z 13. února 1257 je psána ve středověké církevní latině a je poněkud delší než ta, která byla vystavena pro Kaplici, ale paleograficky nese typické příbuznosti s naší listinou... Proto zde přinášíme její zmenšené vyobrazení. (viz protější strana)

Text listiny vydané pro kostel Panny Marie v Kaplici
Protože nemáme k dispozici originál této odpustkové listiny, musíme vzít v úvahu autograf papeže Alexandra IV. z vatikánského archivu, jak jej uvádí Josef Emler.

A abych byl přesnější, musím říci, že máme k dispozici dvě formy zápisu této indulgenční listiny, které se poněkud odlišují. První je již zmíněný text vydaný J. Emlerem v souboru "Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae", Vol. I., Pars II., Pragae 1882, na straně 57, č. 147. Druhá forma zápisu je uvedena archiváři ve sbírce "Codex diplomaticus et epistularis Regni Bohemiae", Tomi V, fasciculus primus, Pragae 1974, na straně 203, č. 124. V našem pojednání budeme vycházet z textu podle Emlera, jenž přináší tento latinský zápis:

Alexander papa IV hortatur universos Christi fideles, "quatenus ad ecclesiam b. Mariae in Capliz Pragensis diocesis imploraturi a domino veniam delictorum in humilitate spiritus accedatis. Nos enim - omnibus vere poenitentibus et confessis, qui cum debita reverentia illuc in assumptione b. Mariae virginis et apostolorum Petri et Pauli festivitatibus ac in omnium sanctorum commemoratione accesserint, annuatim quadragintadies de injunctis sibi poenitentiis relaxamus." Dat. Laterani XVII kal. Maii pontif. anno tertio.

Překlad listiny:
Papež Alexandr IV. nabádá všechny věrné křesťany: "pokud půjdete do kostela blahoslavené Panny Marie v Kaplici, v pražské diecézi, s tím úmyslem, abyste si v pokoře ducha úpěnlivě vyprosili od Pána odpuštění za poklesky; pak všem kajícím a vyznávajícím své hříchy, kteří tam přijdou s povinnou úctou na svátky Nanebevzetí blahoslavené Panny Marie a apoštolů Petra a Pavla a taktéž na oslavu Všech svatých, udělujeme každoročně odpustky 40 dní od uložených (dočasných a neodpykaných) trestů za hříchy. Dáno v Lateráně, dne 15. dubna ve třetím roce pontifikátu (t.j. 1257).

Kopie fotografie originálu listiny z 13. února 1257

Milan Píša

/Pokračování příště: Výklad odpustkové listiny s exkurzem o odpustcích/


Národní Jednota Pošumavská

Věnováno 110. výročí založení NJP v Kaplici

Vyhraněný nacionalizmus převážně německy mluvícího etnika v Jihočeském příhraničí přispěl v 80. letech 19. století k založení spolku zvaného Böhmerwaldbund. Jako protiváhu tomuto spolku založila v roce 1894 česká menšina na daném území organizaci nazvanou Národní Jednota Pošumavská. Jejím cílem bylo, aby svou ideovou silou dovedla semknout české obyvatele tohoto území a též umožnila českým lidem spojení s ostatním českým světem a tím bránila jejich postupnému odnárodňování. Účelem NJP byla péče o národ-ní, osvětové a hospodářské zvelební celé oblasti Šumavy a Pošumaví. Podporovala české podnikání, velkou měrou se podílela na zakládání českých menšinových škol a zřizovala v obcích české knihovny.

Začátek činnosti NJP nebyl lehký. Byla trnem v oku německých nacionalistů, kteří se snažili všemi prostředky její rozvoj podkopávat. Vznik Národní Jednoty Pošumavské v Kaplici nám popisuje Antonín Kalbáč v brožurce "Kaplice - stať z národního života" vydané v roce 1934 ke 40. výročí odboru Národní Jednoty Pošumavské v Kaplici. Z tohoto dílka jsem vybral dvě pasáže, z nichž prvá pojednává o založení NJP v Kaplici a druhá nás seznámí s činností organizace po deseti letech od založení. Nejdříve bych chtěl nastínit národnostní složení obyvatel města Kaplice před vznikem NJP. Podle sčítání v roce 1890 měla Kaplice 187 Čechů, 2169 Němců, 18 cizinců a celkový počet činil 2374 obyvatel.

Kaplice kolem roku 1904

"Roku 1904.
17. ledna konala se valná hromada, na které za předsedu zvolen Jakub Svoboda, obchodník. Jako odpověd na schůzi německých poslanců 27. prosince m. r. svolali kapličtí Češi na 10. ledna protestní schůzi proti německým požadavkům pogermanisovati Kaplici a okolí. Na schůzi mluvili poslanci Dr. Roček, předseda Staroměstského odboru a Dr. Baxa, dále redaktor Miloš Vachek. Schůze byla četně navštívena a udělala mohutný dojem. Němci, chtějíce postrašiti církevní kruhy, protože vyšly částečně vstříc českým přání, pozvali na 28. ledna známého evangelického kazatele a hlasatele hesla ,,Los von Rom" Dra Eisenkolba. 15. února přeložen bývalý jednatel kaplického odboru řídící učitel Beneš z Rozpoutí do Obděnic na Sedlčansku. Na divadelní představení kaplického odboru poskytl Staroměstský odbor zálohu 50 K, a 19. února ve schůzi Staroměstského odboru jednáno znovu o koupi hotelu "u Zlatého křížku". Kapličtí Němci a jejich protektoři pečovali o to, aby česká menšina byla co nejvíce oslabena a proto přeloženo několik úředníků - Čechů a na jejich místo dosazeni Němci. Neznámí pachatelé začátkem dubna železným lakem zamazali českou tabuli Spořitelního záložního spolku a městský úřad proto nařídil 7. dubna, aby byla odstraněna. Tento vtip provedli Němci v příštích letech ještě několikráte. Jako další obět německé nepřízně vůči českým zaměstnancům stal se bednář František Velebil, který byl propuštěn z městského pivovaru jen pro to, že byl Čech. Po jeho propuštění pronajal mu Staroměstský odbor ve svém domku č. 54 místnost pro dílnu a Velebil se zde osamostatnil. Po převratu koupil Velebil tento domek od Staroměstského odboru. 26. června konali rolníci z Kaplice a okolí schůzi na nádraží v hostinci u Mráze, kde přítomni byli poslanec Staněk a redaktor Vachek. Na den 24. července svolal redaktor Vachek schůzi českého rolnictva do Kaplice, kde mluviti měli poslanci Karel Prášek a F. Staněk na théma: "Kterak možno Kaplicko hospodářsky povznésti". Okresní hejtman zakázal schůzi s odůvodněním, že odbývání schůze v Kaplici vzhledem k místním poměrům národním a k osobnosti pana svolavatele by mohlo veřejnou bezpečnost a veřejné blaho v nebezpečenství uvésti. Na proti tomu němečtí agrárníci konali 13. listopadu "u Zeleného stromu" s velkou pompou aranžovanou schůzi, na které mluvil Dr. Schreiner a jiní známí němečtí předáci.

Další obětí nízké nevraživosti a nacionální mstivosti kaplických Němců stal se bývalý předseda odboru F. Černý, který byl vypovězen z práce 23. července. Výpověď odůvod-nil jeho zaměstnavatel, koželuh Gabriel tím, že jest největší český agitátor. Černému a jeho manželce zaopatřena po kratší době, ve které byl Černý podporován Staroměstským odborem, práce v Českých Budějovicích.

Vánoční nadílku vypravil Staroměstský odbor pro 30 dětí. Spolek čítal 38 členů. Příjem odboru činil 131 K 48 h, výdaj 119 K 56 h. Jednatel spotřeboval 3 K 25 h."

"Ke cti našeho dělnictva však slouží, že ono to bylo, z něhož vyšel popud ku založení odboru Národní Jednoty Pošumavské v Kaplici. Nevíme dnes, bohužel, jméno toho, kdo dal podnět k ustanovení Jednoty, ani kdo tento úmysl, asi počátkem roku 1894, oznámil Ústřednímu výboru v Praze. Podle líčení p. Antonína Procházky, který byl v tomto čase poštovním úředníkem v Kaplici, dalo podnět k založení Pošumavské jednoty v tomto městečku bez vyrozumění a přizvání ostatních Čechů tamních několik prostých chasníků, v jejich čele byl jistý krejčovský pomocník ze závodu vdovy Němky Autengruberové. Jmenovaný krejčovský dělník asi 24letý, byl slabé postavy a měl prý zvláštní belhavou chůzi; v Kaplici byl jen krátkou dobu a proto byl málo znám. Jednu letní neděli r. 1894 přijel do Kaplice starosta Ústředního Výboru Pošumavské Jednoty, poslanec prof. Dr. Vilém Kurz a zde marně hledal místnost, kde měla se konati ustavující schůze Pošumavské Jednoty. Po delším vyptávání odkázán byl na poštovní úřad, kde obrátil se na p. Procházku, který v krátkém čase zjistil, že několik hochů šlo někam do Pořešína na schůzi. Oba jmenovaní vydali se do Pořešína a skutečně tam v hostinci "u Králů" sedělo asi 6 dělníků zabráno do rokování, které vedl a řídil výše uvedený krejčí. V Kaplici jim totiž žádný hostinský nechtěl zapůjčiti místnost, když slyšel, že zde hodlají míti schůzi o založení odboru. Vedle u stolu jmenovaných mladíků seděla však četná společnost německá. Profesor Kurz a Procházka přisedli k českému stolu a tam za tichých nenápadných řečí usneseno založiti v Kaplici Pošumavskou Jednotu. Za předsedu odboru vyhlédnut uvedený krejčovský dělník, který řídil pořešínskou schůzi.

Druhý den ráno odcházel však navždy z Kaplice nově zvolený předseda odboru, byv propuštěn z práce a příští číslo "Budweiser Zeitung" psalo výsměšně, jak český "Schneidergeselle humpelte von Kaplitz weg" (Krejčovský tovaryš kulhal pryč z Kaplice), poněvadž prý zde chtěl zakládati českou školu a český Schulverein.

Byla to první obět kaplických Čechů přinesená národní práci a vlasteneckému nadšení a probuzení hlásanému Národní Jednotou Pošumavskou v místech zněmčených.

Nemáme zpráv o dalším vývoji práce od založení a začátcích odboru, víme jen tolik, že schválené stanovy došly prý podle záznamu do Kaplice teprve 22. prosince 1894.

Podle dopisu, který poslal 27. ledna 1898 František Bláha, dělník v panském pivovaře, ujal se jmenovaný vedení odboru, neboť sděluje, že byl zakladatelem odboru a od počátku že byl zvolen za jeho předsedu a v této funkci že setrval tři a půl roku, ovšem s malým počtem členů. Na Bláhu po odchodu krejčího přenesli asi jeho druzi úkol vedoucí.

Propuštění prvního horlivého zakladatele odboru z práce způsobilo jistě zmatek mezi jeho společníky, kteří byli s ním stejného vlasteneckého smyšlení, ale kteří byli i stejně závislí na německých zaměstnavatelích. Je na škodu věci, že vedení Pošumavské Jednoty v Kaplici v právních počátcích neujal se uvědomělý a obětavý Čech, který by byl neodvislý a mohl soustředit kolem sebe většinu českých lidí zde usedlých. Toho zde nebylo a proto činnost odboru nebyla navenek nijak pronikavá, odbor, ani jeho předseda Bláha v prvních počátcích nevyvíjeli a také za daných okolností nemohli vyvíjeti větší činnost, scházel zde širší rozhled a styk s osobami mimo Kaplici."

V závěru tohoto článku bych chtěl připomenout, že činnost Národní Jednoty Pošumavské v Kaplici byla násilně ukončena vyhnáním českého obyvatelstva po německém záboru Sudet na podzim roku 1938. Její majetek byl zkonfiskován ve prospěch nacistické Říše. Po válce ztratila NJP své funkční opodstatnění a nebyla již obnovena.

Václav Hajer


O čem je kulturistika

Tento článek bych rád věnoval lidem, kteří si myslí, že vrcholový sport je jenom o užívání zakázaných látek - např. kulturistika.

Úspěšní lidé vědí, že najdou způsob, jak vyhrát, ti neúspěšní většinou najdou důvod, jak a proč prohrát. U začátečníků nebo déle cvičících po čase dochází ke zvláštnímu jevu: přestože do posilovny chodí celkem pravidelně, jejich vztah k tréninku a výsledky připomínají loďku zmítanou vlnami. Možná to byl náhodný vítr, který je zavál k činkám, ale co dál? Myslím si, že i v kondiční kulturistice by neměla být střední cesta, buď trénujete, aby jste dosáhli nějakých výsledků nebo raději netrénujte vůbec. Každý sport je řehole a za výsledky stojí spousta obětí, finančních prostředků, času, námahy a odříkání, obětí pro zdraví, svižnou a dobře vypadající postavu, decentní svalstvo a sílu. Začnu tím, čemu říkám "zbytečné oběti", například čas. Lidé jsou fascinováni muskulaturou profesionálních sportovců a kulturistů a zaníceně o nich, o tom, jak vypadají apod., celé hodiny hovoří. Jejich obdiv je takový, že jim už nezbývá elán pro vlastní trénink a nedokáží si stanovit reálný cíl a začít konkrétně něco dělat. Jsou cvičenci, kteří jsou nepoučitelní a dělají soustavné chyby, např. 6x týdně chodí cvičit, 2 hodiny tráví v posilovně, dělají 10 - 15 cviků, 30 - 40 sérií, a to nemluvím o provedení cviků (metodika). Tito cvičenci vynakládají peníze za kreatin, který jim nepomůže, pokud nebudou dodržovat adekvátní stravu k danému suplementu. Přestože intenzitu jejich tréninku by překonala i moje babička.

Na samém dně jsou, promiňte mi ten výraz, tzv. pseudo - kulturisté s vymytými mozky, kteří neumějí trénovat, nedělají dřepy, mrtvé tahy, břicho, nedbají na dietetiku a výživu vůbec a spoléhají na steroidy.

Konkrétní a uskutečnitelný kulturistický cíl žádá mnohé dobrovolné oběti. Nařizuje vydání námahy ve formě jednotvárné dřiny, vyžaduje odříkání, skryté pod pláštíkem disciplíny, popírá chaotický denní režim a staví na duševních vlastnostech jako je vůle, vytrvalost, sebedůvěra, ctižádostivost, houževnatost a cílevědomost.

Někdy je až zarážející jak někteří lidé svalují vinu na všechno možné, co jim brání dosahovat pokroky. Popíší tucet důvodů; od nedostatku času, peněz, informací a nepříznivé genetiky až po fakt, že neberou steroidy. Když jim věnujete chvíli času, zjistíte, že již 2 roky cvičí se stejnou váhou, takže kotouče prakticky zarezavěly na místě. Za dva roky vynechali více tréninků než jich skutečně absolvovali a mají negativní tréninkovou bilanci. Není to genetika, která vás vyžene z postele v půl sedmé ráno, připravit si jídlo na celý den, potom hodinu trénovat a jít do zaměstnání. A to samé ve večerních hodinách. Víkendy strávíte praním, uklízením, nakupováním a vařením. Tak to jde den za dnem. Genetika vám nedá odhodlání pokračovat ve chvíli, kdy sami cítíte, že nedojdete k vrcholu svých snů. Genetika vás také neochrání před kritikou lidí, kteří sami nic pořádného nedokázali.

Ke klíčovým vlastnostem úspěšných lidí patří ohromná sebedůvěra. Jakmile se ocitnou v kritické situaci, posoudí ji a v duchu si řeknou "to dokážu, já to zvládnu", i kdyby z počátku vypadalo vše pochmurně. Neúspěšní lidé uvažují opačně, myšlenkami typu "nevím, zda to dokážu, to nemůže vyjít" a podobně. Nakonec dospějí k závěru "proč bych to vlastně dělal".

Úspěšné cvičení je o tom, jak daleko jste došli od začátku až k dnešku, je také o železné vůli a neskutečné disciplíně, což mohou potvrdit mí cvičenci.

Kulturistika je úžas nad přeměnou slabocha na siláka, važte si toho a buďte na to pyšní. Pokud navíc poučení a zásady ze sportu přenesete do běžného života, získáte mnohem více než velké svaly.

Manželé Kauckých


Bomby ... potřetí     reakce

Na stránkách Kaplického Zpravodaje v č. 10 a 11 letošního roku vyjadřuje pan Jan Mikšátko své názory na současné dění na trhu s potravinami, zejména pak o sortimentu a kvalitě masných výrobků a na cenovou politiku řetězců. A protože se jeho stanoviska týkají i činnosti našeho družstva Jednota Kaplice, chtěl bych na některé skutečnosti touto formou reagovat i já.

Musím souhlasit s panem Mikšátkem, že zejména po vstupu zahraničních řetězců prodejen na náš trh jsme jako zákazníci svědky nových jevů, před rokem 1990 nám v českých podmínkách dosud neznámých. Jsou to zejména pravidelně se opakující časově omezené akce na podporu prodeje (tzv. letáky) s nabídkou široké škály výrobků za akční (tedy nízké) ceny. Tlak zahraničních řetězců na nízkou cenu výrobků bohužel u některých sortimentů zboží vedl ke snížení kvality. Toto platí obecně i o uzeninách.

Aby výrobci uzenin své produkty dokázali na trhu uplatnit, často přistupovali na požadavek nízké ceny, ale současně snižovali obsah masa a nahrazovali ho sójou, drůbežím separátem či vodou. Toto bylo umožněno zrušením závazných státních norem na konkrétní výrobky. I mě se jako zákazníkovi v minulosti stalo, že mi špekáček na opékání "uhasil" oheň...

Jako představitel obchodní firmy specializující se na prodej potravin, zejména v sortimentu čerstvého zboží však chci uvést, že naší filozofií je jednoznačně orientace na kvalitu zboží a to i s vědomím vyšších cen. To znamená, že spolupracujeme s těmi dodavateli, u nichž máme záruku, že kvalitu rovněž staví na přední místo.

Abychom však na trhu obstáli, tzn. abychom dokázali zákazníkům nabízet opravdu široký sortiment zboží v odpovídajících podmínkách, kvalitě a za přiměřené ceny, museli jsme v uplynulých letech hodně investovat do rozšiřování prodejních ploch a technologií (chladící a mrazící techniky, pokladní systémy), osvětlení apod. Toto samo o sobě by však nestačilo. Spojili jsme se s ostatními spotřebními družstvy v České republice a to jak v oblasti nákupu, tak i v řízení jednotlivých kategorií prodejen. Proto jsme naše prodejny zařadili do řetězců TEMPO, TIP a TUTY - ostatně tyto typy prodejen v Kaplici naše družstvo provozuje, tedy předpokládám, že nás čtenáři znají.

Tedy konkrétně i v našich řetězcových prodejnách se konají pravidelné akce na podporu prodeje, jejichž cílem však není prodávat nekvalitní výrobek, ale naopak krátkodobě snížit cenu na hranici naší nákupní ceny od dodavatele, a standardně kvalitní výrobek poskytnout zákazníkovi za nižší cenu. Je to naše obrana vůči konkurenci, zejména diskontních řetězců.

Nemohu vyloučit, že i u nás se nestalo, že některý druh uzeniny v akci "za moc nestál", ale obecně jsem přesvědčen, že poměr kvalita a cena je v našich prodejnách na odpovídající úrovni a v pořádku. Našimi dodavateli uzenin jsou převážně čeští regionální výrobci jako ZŘUD Písek, Maso Planá, Vysočina Hodice, Maso Antoni, kteří jsou pro nás garanty kvality a široké nabídky zboží. Např. dodavatel Maso Planá a.s. si klade za cíl být ve vztahu k zákazníkům, tedy obchodním partnerům a veřejností jako "NADSTANDARD" a to v celém procesu počínaje výběrem zpracovávaných surovin přes produkci masa a masných výrobků, záruku bezpečnosti surovin, až ke vstřícnosti a plnění požadavků a představ zákazníků. Za tím účelem může kdokoliv "navštívit" prostřednictvím internetu jejich webové stránky www.masoplana.cz/cz/firma_politika.asp a tam se dozvědět např. i to, z jakého zvířete pochází čerstvé hovězí maso zakoupené v prodejně...

Nebo-li chci tímto příkladem ubezpečit naše zákazníky, že současná situace v kvalitě uzenin prodávaných v prodejnách našeho družstva neodpovídá tomu "chmurnému" obrazu v podání pana Mikšátka. Naši dodavatelé si již velmi dobře uvědomují, že kvalita je to rozhodující, co rozhodne o jejich setrvání na trhu. Navíc od roku 2003 platí i zpřísněná zákonná opatření k povinnému obsahu surovin u řady uzenin, včetně povinného značení a uvádění složení výrobků.

K výrobkům firmy MILOS Mostky rád poznamenávám. Naprosto se ztotožňuji s názorem, že Mostky vyrábějí velmi kvalitní zboží. Určitou nevýhodou je jeho poměrně vysoká cena, což zřejmě souvisí i s hovězím masem ANGUS. Vím o tom, že řada občanů Kaplice jezdí do Mostek nakupovat. Abychom našim zákazníkům rozšířili nabídku v supermarketu TEMPO Kaplice, zařadili jsme v souvislosti s rekonstrukcí této prodejny jako nové výrobky mimo jiné i balené maso Angus a některé konkrétní uzeniny z Mostek.

O hodnocení prodejnosti těchto výrobků je zatím předčasné hovořit. Co mohu ale určitě říci již dnes, je to, že pokud nezmění firma Milos Mostky svou obchodní politiku, tzn. že bude za stejné ceny prodávat spotřebitelům přímo v Mostkách jako nám obchodní firmě, která musí pokrýt své náklady, pak zřejmě nebude pro zákazníky nákup tohoto sortimentu dostatečně zajímavý.

Závěrem chci upozornit čtenáře, že jakékoliv zjištěné nedostatky v naší činnosti nepodceňujeme a snažíme se je řešit k spokojenosti zákazníků s cílem, aby se více jejich výskyt neopakoval. Samozřejmě musíme o nich vědět. Dovoluji si Vás proto upozornit na Vaše právo obrátit se v případě jakékoliv nespokojenosti s úrovní naší služby, ať již kvality prodávaného zboží či jiného nedostatku, s reklamací na vedoucího prodejny či jeho zástupce. Jistě Vás vyslechnou a sjednají nápravu. A pokud přesto nebudete s postupem vedení prodejny spokojeni, neváhejte a informujte ústředí družstva - oddělení kontroly tel. 380 302 225. Komunikaci s Vámi chceme v příštím roce dále zkvalitnit. Přeji Vám spokojené vánoční svátky a mnoho radosti při nakupování v roce 2005.

Ing. Jan Gušl,
předseda Jednoty DS v Kaplici


Kostel sv. Petra a sv. Pavla v Kaplici

Ve čtvrtek 9. 12.    Mše svatá pro mládež    od 17.00 hodin

Adventní a vánoční bohoslužby
Adventní nedělní mše svaté (28. 11. - 19. 12.) od 9.30 hodin
24. 12.    Vánoční mše ze slavnosti Narození Krista ve 22.00 hodin
25. 12. Slavnostní vánoční mše v 9.30 hodin
25. 12. Jesličková pobožnost
Spojená s divadelní scénkou paní Marie Holkové    
"Vánoční legenda o hloupém Jankovi".
v 15.00 hodin
26. 12. Svátek svatého Štěpána v 9.30 hodin


Pošumavské sirkárny v knize

Po loňských úspěšných "Pošumavských pivovarech" vydal Tomáš Cihlář, jeden ze spoluautorů encyklopedie "ŠUMAVA * příroda * historie * život", další publikaci s regionální tematikou "Pošumavské sirkárny". Kniha zachycuje historii starých sirkáren z oblasti centrální a jižní Šumavy, Pošumaví a okrajové části Českého lesa /Sušice, Kašperské Hory, Dlouhá Ves, Horažďovice, Klatovy, Nýrsko, Zlatá Koruna, Husinec, Prachatice, Strážný, Borová Lada, Nové Hutě, Horská Kvilda, Vimperk, Kdyně, Koloveč, Domažlice, Klenčí, Nemanice, Nahošice/.

Tomáš Cihlář - Pošumavské sirkárny

Součástí knihy bude i bohatá barevná obrazová příloha s reprodukcemi starých zápalkových nálepek. Ukázky a rozhovor s autorem mohli shlédnout diváci České televize v říjnové Toulavé kameře. Cena publikace vydávaná u příležitosti 165. výročí "narození sušické sirky" je 299,- Kč. Měla by být určena nejen sběratelům - filumenistům, ale i široké veřejnosti. Objednávky lze zaslat na některý z uvedených kontaktů: mail: tomas.cihlar@zs.pacejov.indos.cz, mobil: 606 494 996, tel/fax: 376 595 155.


CVVZ 2004

Letošní Celostátní velká výměna zkušeností, což je akce pro vedoucí různých organizací pro práci s dětmi, se konala 5. - 7. 11. v Českých Budějovicích na základní škole Máj.

Naše malá osmičlenná výprava přispěla svou malou kapkou do oceánu téměř 2000 účastníků z celé Evropy. Program CVVZ byl slavnostně zahájen na náměstí Přemysla Otakara II. ve 20.00 hodin. Zde každý účastník obdržel netradiční hudební nástroj (PET lahve, plechovky aj.), kterými jsme doprovázeli středověké písně. Celé naše úspěšné snažení natáčela dokonce TV NOVA, která sledovala celý průběh CVVZ 2004.

Byli jsme téměř ohromení z množství nabízených programů. Zúčastnili jsme se 32 programů, například: První pomoc, míčové hry, hry v přírodě, lanování, psychohry atd. To byla pouhá část z obrovské nabídky. Byli jsme natolik zaneprázdnění, že jsme dokonce ze soboty na neděli zapomněli i na spánek!

Domů jsme se vraceli sice unavení, ale plni nových zkušeností a přátelské nálady, která panovala po celou dobu konání CVVZ 2004.

Již se všichni těšíme na příští ročník!

Za skautské středisko Sírius, Doktor


ÚTERKY S TJ CÍL KAPLICE

Program na měsíc prosinec 2004

7. 12. 8 km
Z Krasejovky přes Římov do Velešína

Autobusem v 7.55 hod. do Krasejovky.
Pěší trasa: Krasejovka - Římov - Strakov - Velešín - odtud autobusem do Kaplice.


 
14. 12. 9 km
Přes Boly a Velenov do Kaplice

Autobusem (od školy) v 10.00 hod. do Omleničky.
Pěší trasa: Omlenička - Boly - Velenov - Kaplice.


 
Skupina méně zdatných turistů.
Sraz každé úterý v 9.00 hod. v parku. Trasa: po dohodě účastníků.

Rozloučení s turistickým rokem 2004
Všem hezké Vánoce, hodně štěstí
a zdraví do nového roku 2005


Novoroční pochod na Pořešín

Výbor TJ Cíl Kaplice oznamuje všem příznivcům turistiky a zdravého životního stylu, že se 1. ledna 2005 koná, již tradiční, Novoroční pochod na Pořešín. Neorganizovaný odchod z městského parku bude ve 13.00 hodin, trasa vede podél Malše, v případě nepříznivého počasí půjdeme přes Žďár, Pořešínec a Pořešín. Přijďte i Vy, pozdravit se s přáteli a popřát si do nového roku.

Výbor TJ Cíl Kaplice


Program DDM Kaplice - prosinec 2004

1. 12.    Florbal ZŠ
  - okrskové kolo

3. 12.    Čertoviny
  - soutěže pro děti ze ŠD

4. 12.    Vánoční dílna
  aneb Vánoce jsou za dveřmi
Sobotní dopoledne s ukázkami a vlastní prací určené všem zájemcům o vánoční tradice. Adventní věnce, svícny, přáníčka, pečení a zdobení perníků.
S sebou: svíčky, 20,- Kč. Od 8.30 hod. v DDM.
Přijďte načerpat vánoční náladu, vůni a inspiraci

5. 12.    Čertovská show
  - od 16.00 hod. na náměstí
Mikuláš, čerti, soutěže, zábava, disco

6. - 10. 12.    Pohádkový kvíz
  - soutěž ZÚ

6. - 10. 12.    Výstavka prací "O nejhezčí vánoční přáníčko"

13. - 17. 12.    České princezničky
  - soutěž ZÚ

15. 12.    Florbal ZŠ
  - okresní kolo

15. 12.    Nezapomeň na zvířátka
  - vycházka do lesa.
S sebou žaludy, kaštany, jablíčka... Odchod ve 14.00 hod. od DDM.

16. 12.    Stolní tenis SŠ
  - okresní kolo

16. 12.    Kaplická vánoční laťka
  - Turnaj mezi ZŠ ve skoku do výšky. Od 14.00 hodin v tělocvičně ZŠ Fantova.

20. - 22. 12.    Vánoční obyčeje
  - soutěž ZÚ

20. 12.    Vánoční stromek pro zvířátka
  - odchod v 15.30 hod. z DDM

21. 12.    O vánočního kapra
  - výtvarná soutěž o živého kapra, úkolem je přijít mezi 13.00 a 16.00 hod. do DDM. Nakreslit rybu. V 16.30 hodin proběhne slosování o ceny.


Florbal

Sportovní hala ZŠ Školní

Sobota 4. 12. 2004 / 3. liga juniorů / utkání 9. a 10. kola
FBC Kaplice - TJ Sokol Jaroměř 12.00 hod.
FBC Kaplice - RH Náchod 17.00 hod.


Fotbal

"A" mužstvo - divize
12. kolo   FK Spartak Kaplice - SK Sparta Krč   0:4 (0:1)
B: 42. z pen, 74., 75. z pen. Krejcar, 53. Viskup
13. kolo   SK Spartak MAS Sez. Ústí - FK Spartak Kaplice   3:1 (2:1)
B: 6. Kochlöfl, 39. Hanzal, 90. Vrzal - 14. Vávra z pen.
14. kolo   FK Spartak Kaplice - FK Tábor   4:2 (3:1)
B: 10. z pen., 35. Bernát, 44. Románek, 72. Janura - 38., 55. Strnad
15. kolo   Sokol Milín Ligmet - FK Spartak Kaplice   2:0 (0:0)
B: 52. F. Koutník z pen., 87. Šváb
 
"B" mužstvo - I. B třída
10. kolo   Hraničář Horní Stropnice - FK Spartak Kaplice "B"   1:1 (0:1)
B: 69. L. Szypula - 10. T. Fiala
11. kolo   FK Spartak Kaplice "B" - Spartak Trhové Sviny   3:1 (0:1)
B: 49. P. Schönkypl, 54. Jirka, 64. J. Pulec - 11. Dvořák
12. kolo   FK Spartak Kaplice "B" - FK Slavoj Č. Krumlov "B"   0:1 (0:0)
B: 66. Lippl
13. kolo   Sokol Křemže - FK Spartak Kaplice "B"   1:1 (1:0)
B: 18. Leština - 55. J. Troják
 
dorost - I. A třída
9. kolo   FK Spartak Kaplice - Vltava Č. Budějovice   7:0 (1:0)
B: 40., 78. Lesňák, 47., 67. Lexa, 50. Koclíř, 71. Bóga, 75. Smolen
10. kolo   Calofrig Borovany - FK Spartak Kaplice   1:5 (1:2)
B: 34. Němec - 5., 89. Lesňák, 24. Kovařík, 62. Lexa z pen, 73. Exl
11. kolo   FK Spartak Kaplice - FC Velešín   3:1 (1:1)
B: 18. Lexa z pen., 79. Koclíř, 80. L. Novotný - 4. Kožant
 
starší žáci - I. A třída
9. kolo   FK Spartak Kaplice - SK Rudolfov   5:0 (2:0)
B: Smolen 3, O. Svoboda, Karala
dohr. 7. kola   FK Slavoj Č. Krumlov "B" - FK Spartak Kaplice   1:0 (0:0)
10. kolo   Hluboká nad Vltavou - FK Spartak Kaplice   1:2 (1:0)
B: za hosty - O. Svoboda 2
11. kolo   FK Spartak Kaplice - SK Slavia Č. Budějovice   1:2 (0:2)
B: za domácí - Půlpán
 
mladší žáci - I. A třída
9. kolo   FK Spartak Kaplice - SK Rudolfov   2:2 (2:2)
B: za domácí - J. Goldfinger, Kebl z pen.
dohr. 7. kola   FK Slavoj Č. Krumlov "B" - FK Spartak Kaplice   5:2 (4:1)
B: za hosty - P. Troják, Bláha
10. kolo   Hluboká nad Vltavou - FK Spartak Kaplice   1:4
- ukončeno po 1. poločase pro malý počet domácíh hráčů
B: za hosty - Kuruc, P. Troják, J. Goldfinger, Kebl
11. kolo   FK Spartak Kaplice - SK Slavia Č. Budějovice   0:2 (0:2)
 
přípravka - okresní přebor
7. kolo   FC Velešín - FK Spartak Kaplice   2:1 (1:1)
B: za hosty - Musil


Uhelné sklady se stěhují !

Uhelné sklady PROPAL ukončují svůj provoz v ulici Tržní ve městě Kaplice. Sklady budou uzavřeny od 22. 12. 2004. Nový provoz zahájí 1. lednem 2005 na nové adrese: Kaplice Nádraží (v objektu Lesů).
Otevírací doba: pondělí - pátek: 7.30 - 16.00 hodin.
Tel. 380 312 514, 603 287 670

Katastrální úřad Kaplice

změna telefonních čísel:

Podatelna, ústředna: 380 301 001
ředitel: 380 301 002
fax: 380 301 003

Jak vypadá z nebe...

Infocentrum Kaplice nabízí
letecké snímky města Kaplice

a okolních obcí

Blansko * Dobechov * Hubenov
Hradiště * Květoňov * Mostky
Pořešínec * Pořešín * Rozpoutí * Žďár

Velikost zalaminovaných snímků je cca 30 x 40 cm
Fotografie vznikaly v sezóně jaro/léto 2002 a 2003

 

Kaplický zpravodaj. Vydalo Město Kaplice, Náměstí 70
382 41 Kaplice, IČO: 245941, tel.: 380 303 100, nákladem 3000 výtisků.
Evidenční číslo MK ČR E 115 76, uzávěrka 11. čísla 20. 10. 2004.
Tisk Tiskárna Vyšehrad Český Krumlov. Redakce KIC Kaplice, Linecká 434, 382 41 Kaplice,
tel.: 380 311 388, e-mail: infocentrum@mestokaplice.cz.
Odpovědný redaktor: M. Špičáková Bc., redakční rada: Z. Langová, H. Jelenová
Redakce se nemusí ztotožňovat s názory zveřejněných příspěvků.
Internetová verze: Sdružení Oficiálního informačního systému Český Krumlov, Ipex a. s.


© Sdružení k vytvoření financování a správě informačního systému regionu Český Krumlov, 1998
Počet přístupů na tuto stránku od 15. října 1999 : TOPlist 71412