Odbor zajišťuje

Sociální služby

 

Ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách  zajišťuje:

 • bezplatné základní sociální poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení
 • občany, kteří nejsou schopni sami jednat a nemají zákonného zástupce, zastupují pracovníci obce s rozšířenou působností při uzavírání smlouvy o poskytování sociální služby
 • realizuje činnosti sociální práce vedoucí k sociálnímu začleňování osob
 • zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a dle situace zprostředkuje možnosti jejich poskytnutí
 • poskytuje pomoc společensky nepřizpůsobeným občanům a občanům po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody v rámci výkonu agendy kurátora pro dospělé

Ze zákona o pomoci v hmotné nouzi č. 111/2006 Sb.:

 • vykonává  činnosti sociální práce ve vztahu k osobám v hmotné nouzi a osobám společně posuzovaným
 • vyhledává aktivně  osoby, které jsou ohroženy hmotnou nouzí a nebo se ve stavu hmotné nouze nacházejí
 • nalezne a dohodne ve spolupráci s osobami v hmotné nouzi postup řešení jejich nepříznivé situace a informuje každou osobu o možných postupech a zapojuje ji do řešení její situace a vede ji k vlastní zodpovědnosti
 • spolupracuje při řešení nepříznivé sociální situace s orgánem pomoci v hmotné nouzi, s provozovateli sociálních služeb, s poradenskými zařízeními a dalšími pomocnými organizacemi
 • vede Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, který je součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí

 


Další činnosti

 • Na základě zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a vyhlášky č. 54/2008, o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, vše ve znění pozdějších právních předpisů, zajišťuje výrobu a prodej lékařských předpisů označených modrým pruhem
 • vykonává činnosti spojené s funkcí  veřejného opatrovníka (pokud bylo město Kaplice touto funkcí soudem ustanoveno) 
 • provádí sociální šetření vyžádaná příslušným soudem ve věci nalezení možné osoby vhodné k ustanovení do funkce opatrovníka pro osoby s omezenou svéprávností
 • Na základě zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších právních předpisů, vydává speciální označení vozidel  pro osoby, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. a III. stupně (průkazy ZTP a ZTP/P)
 • Zajišťuje agendu zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění v souladu s ustanovením zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších právních úprav
 • Na základě zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů zajišťuje pohřbení osob, pro něž žádná osoba nesjednala pohřbení nebo nebyla zjištěna jejich totožnost
 • v rámci agendy romského poradce sleduje situaci romských komunit v regionu, udržuje kontakty, rozvíjí spolupráci, podílí se na integračních postupech a aktivitách