Kancelář starosty a tajemníka

sekretářka starosty
Martina Kutláková
tel.: 380 303 113
e-mail: kutlakova@mestokaplice.cz
personalistika, kontrola
Ing. Ivana Chromá
tel.: 380 303 117
e-mail: ivana.chroma@mestokaplice.cz
mzdy, personalistika
Martina Švagrová
tel.: 380 303 116
e-mail: svagrova@mestokaplice.cz
krizové řízení a obrana
Mgr. Milan Kadič
tel.: 380 303 115
e-mail: milan.kadic@mestokaplice.cz
krizové řízení a obrana
Mgr. Lenka Nagyová
tel.: 380 303 179
e-mail: lenka.nagyova@mestokaplice.cz
správce informačního systému
Jiří Štika
tel.: 380 303 114, 773 444 556
e-mail: stika@mestokaplice.cz
správce informačního systému
František Krtek
tel.: 380 303 114, 777 458 621
e-mail: frantisek.krtek@mestokaplice.cz


Kancelář starosty zajišťuje:

 

sekretariát

 • korespondenci starosty, místostarostů města a tajemníka MěÚ,
 • agendu žádostí - žádosti eviduje a odpovídá za jejich kompletnost,
 • materiály pro jednání MěR a MěZ a zajišťuje jejich rozesílání,
 • zápisy z jednání MěR a MěZ, zpracovává usnesení a výpisy z usnesení,
 • hlavní pokladnu

 

personalistika

 • personální agendu,
 • realizace vzdělávacích programů zaměstnanců podle potřeby organizace,
 • centrální evidenci stížností a petic,
 • agendu žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • agendu obecně prospěšných prací,
 • správu webových stránek města

 mzdy

 • obsluha docházkového systému, kontrola docházky
 • obsluha software pro zpracování mezd včetně aktualizací
 • odvody zdravotním pojišťovnám, české správě sociálního zabezpečení včetně ohlašovací povinnosti
 • odvody finančnímu úřadu
 • kontakt s penzijními fondy – zajištění plateb příspěvku od zaměstnavatele
 • zpracování čtvrtletních statistických výkazů
 • pro zaměstnance Města Kaplice zajišťuje stravenky na závodní stravování, prodej a odvod hotovostí
 • provádí kontrolu cestovních příkazů, včetně vyúčtování tuzemské i zahraniční

správce informačního systému

 • ochranu, údržbu a aktualizaci složitých databází,
 • správu, funkčnost a bezpečnost lokálních počítačových sítí,
 • monitorování a diagnostiku sítí, definování a přidělování adres uživatelům a propojování na další sítě,
 • bezpečnost dat,
 • servis uživatelům na úseku správy databází,
 • správu počítačové sítě a telekomunikační techniky, zejména instalace aplikačních programů a jejich upgrade,
 • správu licencí a evidenci software a hardware, kontrolu dodržování vnitřního předpisu o používání informačních technologií,
 • správu, údržbu a úpravu docházkového systému,
 • zálohování dat a zabezpečování provozu telefonní sítě

kontrola

 • koordinaci kontrolního týmu, sestavování návrhů plánů kontrolních akcí, norem pro činnost vnitřního kontrolního systému včetně nápravných opatření a projednávání výsledků kontroly, zajišťování součinnosti s orgány vnější kontroly
 • přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému se zaměřením zejména na dodržování právních předpisů, rizik a opatření k jejich zmírnění či vyloučení a hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému,
 • kontrolu ve všech oblastech vnitřní činnosti organizace,
 • soustavné sledování, analýza, přezkoumávání a vyhodnocování hospodaření správních celků nebo samosprávných celků, jejich organizačních složek nebo zřizovaných organizací,
 • všechny úkoly vyplývající z kontrolního řádu města

krizové řízení

 • komplexně úkoly pro zvládání krizových stavů (nouzový stav, stav nebezpečí, stav ohrožení státu a válečný stav),
 • koordinuje a zabezpečuje úkoly obranného plánování, civilně nouzového plánování a havarijního plánování,
 • proces obranného plánování ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (tzn. ORP) Kaplice, úkoly vlády a Ministerstva obrany k zajištění úkolů obrany státu na území ORP,
 • požadavky a potřeby Armády ČR při plnění úkolů mobilizace ozbrojených sil a další opatření k obraně státu v součinnosti s Územní vojenskou správou a krajským vojenským velitelstvím,
 • zpracovávání podkladových materiálů do dokumentace obranného plánování krajského úřadu a ústředních správních úřadů,
 • na základě požadavků oprávněných subjektů a po schválení starostou, věcné prostředky pro zajišťování potřeb obrany státu, dle jejich druhu s příslušnými odbory MěÚ,
 • koordinaci činností k provedení rozpracování úkolů krizového plánu kraje Městským úřadem Kaplice,
 • činnosti k analýze a vyhodnocení rizik, k plánování, organizaci a realizaci činností spojených s řešením krizových situací,
 • po ukončení zpracování dokumentu "Rozpracování úkolů krizového plánu Jihočeského kraje Městským úřadem Kaplice" zajišťuje jeho aktualizaci, provádění změn,
 • přípravu jednání schůzí Bezpečnostní rady města Kaplice, na zpracování jejího pracovního plánu na kalendářní rok, je jmenován tajemníkem bezpečnostní rady, zpracovává zápisy,
 • přípravu zasedání Krizového štábu města Kaplice, je jmenován tajemníkem Krizového štábu, provádí aktuální změny ve složení bezpečnostní rady a krizového štábu podle pokynů starosty, zpracovává zápisy z jednání krizového štábu,
 • jednací protokoly (např. Jednací protokol k písemnostem bezpečnostní rady),
 • evidenci, ukládání a manipulaci s jednacími protokoly u MěÚ podle Spisového a skartačního řádu MěÚ a jeho příloh,
 • realizaci úkolů ze zákona č. 241/2000 Sb., hospodářská opatření pro krizové stavy, v podmínkách obce s rozšířenou působností,
 • plnění úkolů ve prospěch sdružení dobrovolných hasičů a vytvořené jednotky JPO-III Kaplice, ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
 • v souvislosti s Hasičským záchranným sborem Jč kraje přípravu seznámení PO a FO s možnostmi ohrožení, vyskytujícími se zdroji rizik a řešením ohrožení ve správním obvodu ORP Kaplice.

 

 


Dokumenty ke stažení