Kancelář starosty a tajemníka

sekretářka starosty
Martina Kutláková
tel.: 380 303 113
e-mail: kutlakova@mestokaplice.cz
personalistika, kontrola
Ing. Michaela Štěpánková
tel.: 380 303 117
e-mail: michaela.stepankova@mestokaplice.cz
mzdy, personalistika
Martina Švagrová
tel.: 380 303 116
e-mail: svagrova@mestokaplice.cz
krizové řízení a obrana
Mgr. Milan Nagy
tel.: 380 303 115
e-mail: milan.nagy@mestokaplice.cz
krizové řízení a obrana
Mgr. Lenka Nagyová
tel.: 380 303 179
e-mail: lenka.nagyova@mestokaplice.cz
správce informačního systému
Jiří Štika
tel.: 380 303 114, 773 444 556
e-mail: stika@mestokaplice.cz
správce informačního systému
František Krtek
tel.: 380 303 114, 777 458 621


Kancelář starosty a tajemníka zajišťuje:

 

sekretariát

 • korespondenci starosty, místostarostů města a tajemníka MěÚ,
 • agendu žádostí - žádosti eviduje a odpovídá za jejich kompletnost,
 • materiály pro jednání MěR a MěZ a zajišťuje jejich rozesílání,
 • zápisy z jednání MěR a MěZ, zpracovává usnesení a výpisy z usnesení,
 • hlavní pokladnu

 

personalistika

 • personální agendu,
 • realizace vzdělávacích programů zaměstnanců podle potřeby organizace,
 • centrální evidenci stížností a petic,
 • agendu žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • agendu obecně prospěšných prací,
 • správu webových stránek města

 mzdy

 • obsluha docházkového systému, kontrola docházky
 • obsluha software pro zpracování mezd včetně aktualizací
 • odvody zdravotním pojišťovnám, české správě sociálního zabezpečení včetně ohlašovací povinnosti
 • odvody finančnímu úřadu
 • kontakt s penzijními fondy – zajištění plateb příspěvku od zaměstnavatele
 • zpracování čtvrtletních statistických výkazů
 • pro zaměstnance Města Kaplice zajišťuje stravenky na závodní stravování, prodej a odvod hotovostí
 • provádí kontrolu cestovních příkazů, včetně vyúčtování tuzemské i zahraniční

správce informačního systému

 • ochranu, údržbu a aktualizaci složitých databází,
 • správu, funkčnost a bezpečnost lokálních počítačových sítí,
 • monitorování a diagnostiku sítí, definování a přidělování adres uživatelům a propojování na další sítě,
 • bezpečnost dat,
 • servis uživatelům na úseku správy databází,
 • správu počítačové sítě a telekomunikační techniky, zejména instalace aplikačních programů a jejich upgrade,
 • správu licencí a evidenci software a hardware, kontrolu dodržování vnitřního předpisu o používání informačních technologií,
 • správu, údržbu a úpravu docházkového systému,
 • zálohování dat a zabezpečování provozu telefonní sítě

kontrola

 • koordinaci kontrolního týmu, sestavování návrhů plánů kontrolních akcí, norem pro činnost vnitřního kontrolního systému včetně nápravných opatření a projednávání výsledků kontroly, zajišťování součinnosti s orgány vnější kontroly
 • přezkoumávání a vyhodnocování operací a vnitřního kontrolního systému se zaměřením zejména na dodržování právních předpisů, rizik a opatření k jejich zmírnění či vyloučení a hodnocení účinnosti vnitřního kontrolního systému,
 • kontrolu ve všech oblastech vnitřní činnosti organizace,
 • soustavné sledování, analýza, přezkoumávání a vyhodnocování hospodaření správních celků nebo samosprávných celků, jejich organizačních složek nebo zřizovaných organizací,
 • všechny úkoly vyplývající z kontrolního řádu města

krizové řízení

 • výkon státní správy v přenesené působnosti v oblasti obranného plánování a krizového řízení na úrovni obce s rozšířenou působností (ORP);

 • zajišťování připravenosti správního obvodu ORP na řešení krizových situací; zajišťování úkolů pro zvládání vojenských i nevojenských krizových stavů;
 • přípravu a realizaci opatření k provedení stanovených krizových opatření v podmínkách správního obvodu ORP za krizového stavu, plnění úkolů stanovených orgány krizového řízení;
 • činnost Bezpečnostní rady a Krizového štábu ORP;
 • zpracování krizové dokumentace; rozpracování a aktualizace Krizového plánu ORP;
 • podílí se na zpracování analýzy a vyhodnocení rizik na území správního obvodu ORP;
 • výkon kontrolní činnosti u obcí ve správním obvodu ORP, včetně metodické pomoci;
 • zabezpečování úkolů v oblasti příprav k obraně státu na území správního obvodu ORP; zpracování a zajištění opatření při zabezpečování potřeb Armády ČR při odvodech branců a mobilizačních opatřeních; zpracování Dílčího plánu obrany ORP,
 • plnění úkolů stanovené krajským úřadem při vyhodnocování objektů, které za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu mohou být napadeny;
 • přípravu opatření zproštění výkonu mimořádné služby pro zaměstnance Městského úřadu u Krajského vojenského velitelství z důvodu důležitých zájmů bezpečnosti;
 • výkon státní správy v přenesené působnosti v oblasti přípravy hospodářských opatření pro krizové stavy; zpracování Plánu regulačních opatření pro správní obvod ORP, připravuje a plní úkoly uložené krajským úřadem k zajištění nezbytných dodávek a regulačních opatření; využívání IS ARGIS, KRIZDATA a KRIZKOM;
 • plní úkoly z Vnějšího havarijního plánu jaderné elektrárny Temelín a zpracovává k tomu odpovídající dokumentaci;
 • zabezpečování ochrany utajovaných informací zajištěním personální, administrativní a fyzické bezpečnosti; výkon funkce bezpečnostního ředitele organizace;
 • zabezpečování akceschopnosti jednotek požární ochrany zřizovaných městem Kaplice (JSDHO Kaplice-Hubenov, JSDHO Blansko a JSDHO Pořešín);
 • vedení evidence válečných hrobů a pietních ve správním obvodu ORP Kaplice.

 

 


Dokumenty ke stažení