Partnerská města

Freistadt (Rakousko) 

www.freistadt.at
Dohoda o spolupráci uzavřená mezi 
Městem Kaplice a Městem Freistadt
8. 5. 2004


partner_mesta
I.


V souladu s usnesením 14. zasedání zastupitelstva města Kaplice, konaného dne 26. 4. 2004, dále na základě předchozí vzájemné neformální výměny názorů, neoficiálních bilaterálních styků a v přesvědčení, že obě strany mohou účinně přispět k rozvoji dlouhodobé intenzivní a mnohostranné spolupráce v duchu důvěry, přátelství a vzájemného porozumění, uzavírají účastníci tuto dohodu o spolupráci.II.


Tuto dohodu uzavírají účastníci s cílem prohloubit vzájemné, již neoficiálně navázané kontakty, vybudovat přátelské vztahy založené na výměně oboustranně prospěšných zkušeností, informací a pomoci, ve prospěch všech občanů, které účastníci oprávněně zastupují.III.


1. Účastníci budou programově podporovat společné styky a spolupráci v oblasti společensko - kulturní a sportovní, jejíž nedílnou součástí jsou výstavy výtvarných děl, koncerty a vystoupení hudebních i pěveckých těles a folklorních souborů, propagace cestovního ruchu, prezentace partnerské strany ve sdělovacích prostředcích, obecní či spolkové slavnosti, aktivity škol, oslavy církevních svátků a sportovní utkání.


2. Účastníci se dohodli, že budou usilovat o prohloubení kontaktů a kooperaci na úseku výměny zkušeností při výkonu samosprávy a řešení civilizačních a společenských problémů.IV.


Účastníci se zavazují, že se dohodnou na vhodném způsobu realizace vzájemných kontaktů a budou se scházet pravidelně nejméně jedenkrát za rok na společné schůzce.V.


Tato dohoda je vyhotovena v českém a německém znění a nabývá účinnosti dnem podpisu všech zástupců obou účastníků.VI.


1. Tato dohoda se uzavírá na dobu neurčitou a může být vypovězena kterýmkoliv z účastníků, a to bez udání důvodu. Výpovědní lhůta činí 12 měsíců a počíná běžet první den následujícího měsíce po doručení výpovědi druhému účastníkovi.


Oba účastníci i jejich zástupci prohlašují, že jsou způsobilí k právním úkonům bez omezení, dále že si dohodu přečetli, s jejím obsahem souhlasí a konstatují, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho ji stvrzují svými podpisy.V Kaplici dne 8. 5. 2004

Za Město Kaplice

starosta
Mgr. Ferdinand Jiskra


I.


Im Einklang mit dem Protokoll von der 4. Tagung der Vertretung der Stadt Freistadt, die am 26. 4. 2004 stattgefunden hat, und aufgrund des früheren nicht formalen, gemeinsamen Meinungsaustausches, der unoffiziellen bilateralen Beziehungen und mit der Überzeugung, dass beide Seiten wirkungsvoll zur Entwicklung einer langzeitigen, intensiven Zusamenarbeit im Sinne der gemeinsamen Verständigung, Freundschaft und Vertrauens beitragen können, schließen die Teilnehmer diese Vereinbarung über die Zusammenarbeit.II.


Diese Vereinbarung schließen die Teilnehmer mit dem Ziel die gemeinsamen, schon unoffiziell angeknüpften Kontakte zu vertiefen, feste Freundschaftsbeziehungen auszubauen, gegründet auf dem Austausch der beiderseitig nützlichen Erfahrungen, Informationen und Hilfe zugunsten der ganzen Bevölkerung, die die Teilnehmer rechtlich vertreten.III.


1. Die Teilnehmer werden gemeinsame Beziehungen und Zusammenarbeit im gesellschaftlich - kulturellen und sportlichen Bereich programmweise unterstützen; ein untrennbarer Bestandteil dieser Zusammenarbeit sind Konzerte, Ausstellungen der Werke bildender Kunst, Auftritte von Musik-, Sänger-, und Trachtengruppen, Werbung für Reiseverkehr, Präsentation des Partners in den Medien, Gemeinde- oder Vereinfeste, Schulaktivitäten, Kirchfeste und Sporttreffen.
Die Teilnehmer haben vereinbart, dass sie sich bemühen werden, Kontakte zu vertiefen, die Kooperation im Bereich Erfahrungsaustausch bei der Ausübung der Selbstverwaltung und zugleich Lösung der Zivilisationsprobleme und gesellschaftliche Probleme zu entwickeln.IV.


Die Teilnehmer verpflichten sich, eine passende Weise der Verwirklichung der gegenseitigen Kontakte zu vereinbaren und sich regelmäßig minimal einmal im Jahr zusammenzutreffen.V.


Diese Vereinbarung ist in tschechischer und deutscher Sprache ausgefertigt und tritt am Tag der Unterzeichnung von allen Vertretern beider Teilnahmeseiten in Wirksamkeit.VI.


1. Diese Vereinbarung ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann von jedem Teilnehmer gekündigt werden. Die Kündigungsfrist ist 12 Monate und beginnt zu laufen am ersten Tag des folgenden Monats nach der Zusendung der Kündigung an den zweiten Teilnehmer.
Beide Teilnehmer und deren Vertreter erklären, dass sie rechtsfähig ohne Beschränkung sind, dass sie die Vereinbarung gelesen haben, mit deren Inhalt einverstanden sind und bestätigen, dass die Vereinbarung ernsthaft, verständig und aus freien Stücken abgeschlossen wurde, nicht in Not oder unter anders einseitig ungünstigen Bedingungen, und als Beweis bestätigen sie sie mit ihren Unterschriften.In Kaplice am 8. 5. 2004

Für die Stadt Freistadt

Bürgermeister

Mag. Josef Mühlbachler