Povinně zveřejňované informace

dle zákona č. 106/1999 Sb.

 

1. Název

Město Kaplice


2. Důvod a způsob založení

Město Kaplice je územní samosprávnou jednotkou v souladu s § 1 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a dle § 4 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.
Posláním města je zajištění veřejné správy na svém území, případně výkon státní správy v územním obvodu a za podmínek stanovených zákony (viz zejména hlava sedmá Ústavy ČR, § 14 a § 21 zákona o obcích a organizační řád obecního úřadu).
Podle zák. č. 314/2002 Sb. vykonává město Kaplice pro daný správný obvod státní správu jako obec s rozšířenou působností a obec s pověřeným obecním úřadem.


3. Organizační struktura      

Organizační struktura 
Organizace zakládané a zřizované

 

4. Kontaktní spojení   

 

Město Kaplice
Náměstí 70
382 41 Kaplice
telefon: 380 303 100
fax: 380 303 110
e-mail: kancelar@mestokaplice.cz, podatelna@mestokaplice.cz

ID datové schránky: b3ib5e9

zaměstnanci: telefonní seznam

Profil zadavatele:

https://zakazky.mestokaplice.cz/profile_display_2.html


 

4.1 Kontaktní poštovní adresa

 

Město Kaplice
Náměstí 70
382 41 Kaplice

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu


Městský úřad, Náměstí 70, Kaplice           

kancelář starosty, kancelář tajemníka, odbor správy majetku a ekonomiky, odbor vnitřních věcí, odbor stavební úřad, odbor životního prostředí, územního plánování a památkové péče, odbor obecní živnostenský úřad,


Městský úřad, Linecká 391, Kaplice
odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor sociálních věcí

a péče, odbor školství a mládeže.        

 

4.3 Úřední hodiny

 

podatelna

Pondělí 8,00 17,00
Úterý 8,00 14,30
Středa 8,00 17,00
Čtvrtek 8,00 14,30
Pátek 8,00 14,00

 

všechny odbory  

Pondělí 8,00 17,00
Středa 8,00 17,00

 

odbor dopravy a silničního hospodářství rozšířeno o: 

Pátek    8,00 14,00

 

4.4 Telefonní čísla

ústředna: 380 303 100
podatelna: 380 303 121

sekretariát: 380 303 113
Telefonní seznam MěÚ

4.5 Čísla faxu

Fax Náměstí 70 (hlavní faxové číslo): 380 303 110
Fax odboru dopravy a silničního hospodářství: 380 303 108
Fax odboru školství a mládeže: 380 303 180

4.6 Adresa internetové stránky


www.mestokaplice.cz

4.7 Adresa e-podatelny


podatelna@mestokaplice.cz

(formáty - https://www.mestokaplice.cz/elektronicka-podatelna/mestsky-urad-72)

4.8 Další elektronické adresy

e-mailové adresy pracovníků MěÚ


5. Případné platby lze poukázat

číslo účtu: 0580009369/0800, Česká spořitelna, a. s.


6. IČ

00245941


7. DIČ

CZ00245941


8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

 

8.2 Rozpočet

(dokumenty v listinné podobě jsou uloženy na odboru správy majetku a ekonomiky)


Rozpočet Města Kaplice8.2.1 Rozpočet příspěvkových organizací

 


8.3 Rozpočtový výhled


8.4 Závěrečné účty(Návrh Závěrečného účtu města Kaplice za rok 2021 je kompletní v listinné formě uložen na Odboru správy majetku a ekonomiky MěÚ Kaplice)

8.5 Rozpočtová opatření


Schválené RO 5 a RO 6 a RO 7

9. Žádosti o informace

Poskytování informací se řídí zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Písemnou žádost Soubor ke stažení (PDF)Žádost o poskytnutí informací lze podat na podatelně městského úřadu, v kanceláři starosty a tajemníka, případně i na všech odborech městského úřadu.

Je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické podatelny úřadu podatelna@mestokaplice.cz nebo prostřednictvím datové schránky.

Po vyřízení žádosti zpracovatelem oznámí tuto skutečnost žadateli a vyzve ho k uhrazení příslušných nákladů za poskytnutí informace

(viz. Soubor ke stažení (PDF)Sazebník úhrad za poskytování informací ). Po zaplacení úhrady vydá zpracovatel požadovanou informaci žadateli způsobem, který uvedl ve své žádosti.


10. Příjem žádostí a dalších podání

Písemné žádosti, stížnosti a podněty lze zasílat poštou nebo předat na podatelně MěÚ, dále lze takový dokument předat přímo příslušnému pracovníkovi MěÚ.
Ústně podané stížnosti, žádosti a podněty v samostatné působnosti Města přijímají všichni pracovníci MěÚ a to každý pracovní den v obvyklé pracovní době.
Stížnosti ve správním řízení přijímá odbor, který příslušné správní řízení vede. Stížnost, podnět či návrh lze podat také elektronickou cestou, v tomto případě však může být podatel vyzván, aby v určené lhůtě své podání učinil ještě písemně.

Podatelna
tel: 380 303 121, e-mail: podatelna@mestokaplice.cz
adresa: Náměstí 70, 382 41 Kaplice

Vyřizování stížností a petic
kancelář tajemníka
tel: 380 303 100, e-mail: michaela.stepankova@mestokaplice.cz

 


11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutím se podávají u toho správního orgánu (odboru MěÚ), který předmětné rozhodnutí vydal.
O možnosti podat opravný prostředek je občan srozuměn na konkrétním vydaném rozhodnutí.
Opravný prostředek lze učinit obecně písemnou formou nebo ústně do protokolu sepsaného příslušným pracovníkem správního orgánu.


12. Formuláře - viz. Dokumenty ke stažení


13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy


Sbírka zákonů


14.2 Vydané právní předpisy
Vyhlášky a nařízení města


15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací     

 

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací


16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv
16.2 Výhradní licence


17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

 18. Informace o zpracování osobních údajů při výkonu věřejné moci


19. Zprávy o výsledcích finančních kontrolVýsledky odpadového hospodářství města