Seznam poskytnutých informací

rok 2024

INF 20-2024 - pachtovní smlouvy

INF 19-2024 - vydávání rozhodnutí, povolení o odstranění stavby pro právnické osoby

INF 18-2024 - černá skládka na pozemcích 1700/5, 1700/4, 1700/13

INF 17-2024 - informace z rozhodnutí v rámci územního a stavebního řízení 

INF 16-2024 - podklady k výběrovému řízení, dohody o provedení práce, smlouvy

INF 15-2024 - rozhledna Hradišťský vrch

INF 14-2024 - rozhodnutí o odmítnutí části žádosti

INF 13-2024 - výběrové řízení na pozici vedoucí OSM

INF 12-2024 - kupní smlouva

INF 11-2024 - zápisy z kontrolního a finančního výboru a komisí rady Města Kaplice

INF 10-2024 - čerpání podzemní vody

INF 9-2024 - černá stavba na pozemcích 1700/5, 1700/6, 1700/13

INF 8-2024 - problematika toulavých koček

INF 7-2024 - struska v Dobechově

INF 6-2024 - plánování přípravy občanů k obraně státu

INF 5-2024 - stavby fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším

INF 4-2024 - cena slavnostního ohňostroje pořádaného 31.12.2023

INF 3-2024 - zápisy z kontrolního a finančního výboru a komisí rady Města Kaplice

INF 2-2024 - stavební projekty plánované na rok 2024

INF 2-2024 - příloha

INF 1-2024 - rozhodnutí  v rámci územního a stavebního řízení


rok 2023

INF 31-2023 - stavební povolení pro stavbu "D3 0312/II Nažidla - Dolní Dvořiště, st. Hranice"

INF 30-2023 - dokumenty z jednání Valné hromady Technických služeb

INF 29-2023 - zápisy z kontrolního a finančního výboru a komisí rady Města Kaplice

INF 28-2023 - energetický audit Technických služeb Kaplice, s.r.o.

INF 27-2023 - rozhodnutí  v rámci územního a stavebního řízení

INF 26-2023 - odmítnutí žádosti

INF 25-2023 - nákup antigenních testů a roušek

INF 24-2023 - směrnice o zadávání veřejných zakázek

INF 23-2023 - odmítnutí žádosti

INF 22-2023 - zahrazovací sloupky v ulici Linecká

INF 21-2023 - zápisy z kontrolního a finančního výboru a komisí rady Města Kaplice

INF 20-2023 - výběrové řízení na dodávku oken ZŠ Fantova

INF 19-2023  - audit technických služeb

INF 18-2023 - poplatek za odpady

INF 17-2023 - stavby fotovoltaických elektráren o výkonu 5 MW a vyšším

INF 16-2023 - rozhodnutí  v rámci územního a stavebního řízení

INF 15_2023 - přestupky za užití pyrotechniky v rozporu s obecně závaznou vyhláškou

INF 14_2023 - zápisy z kontrolního a finančního výboru a komisí rady Města Kaplice

INF 13-2023 - informace týkající se stavby haly na pozemku č. 1541/1

INF 12-2023 - informace z rozhodnutí týkající se pozemních staveb pro právnické osoby

INF 11-2023 - zápisy z kontrolního a finančního výboru a komisí rady Města Kaplice

INF 10-2023 - rozhodnutí o odmítnutí žádosti

INF 9-2023 - rozhodnutí při výkonu funkce vodoprávního úřadu

INF 8-2023 - trestněprávní odpovědnost členů voených orgánů obce

INF 7-2023 - zahrazovací sloupky v ulici Linecká

INF 6-2023 - Investiční plány města

INF 5-2023 - zahrazovací sloupky v ulici Linecká

INF 4-2023 - zahrazovací sloupky v ulici Linecká

INF 3-2023 - vydaná povolení týkající se pozemních staveb pro právnické osoby

INF 2-2023 - investiční plány města pro rok 2023

INF 1-2023 - zahrazovací sloupky v ulici Linecká


rok 2022

INF 22-2022 - zahrazovací sloupky v ulici Linecká


INF 21-2022 - zkolaudované ubytovny včetně počtu bytových jednotek a počtu osob pro kolik jsou ubytovny zkolaudovány

INF 20-2022 - zpětvzetí žádosti

INF 19-2022 - ocenění pozemkové parcely č. 1806/17 v k.ú. Dolní Dvořiště

INF 18-2022 - vydaná povolení týkající se pozemních staveb pro právnické osoby

INF 17-2022 - rozhodnutí o odmítnutí žádosti

INF 16-2022 - vyřizování žádosti o přechod nájmu a žádosti o změnu způsobu měření tepla v doměch čp. 201 a čp.202

INF 15-2022_2 poplatek za odpad u staveb určených pro rodinnou rekreaci (opakovaná žádost)

INF 15-2022 - poplatek za odpad u staveb určených pro rodinnou rekreaci 

INF 14-2022 - reklamní zařízení umístěné na parc. čísle 76 v k.ú. Dolní Dvořiště

INF 13-2022 - změna využití pozemku par.č. 1048/38 v kat. území Omlenice 

INF 12-2022 - sdělení, zda je pozemek par.č. 788/1 v k.ú. Pivonice u Pohorské Vsi veřejné prostranství

INF 11-2022 - vydaná povolení týkající se pozemních staveb pro právnické osoby 

INF 10-2022 - poskytnutí městských bytů od roku 2018 do současnosti

INF 9-2022  - vydaná povolení týkající se pozemních staveb pro právnické osoby

INF 8-2021 - žádost o informaci postoupena společnosti Technické služby Kaplice spol. s r.o

INF 7-2022 - stacionární radary

INF 6-2022 - doplnění řízení vedeného pod spisovou značkou SZ-ODSH-220/2021/Cha-21305

INF 5-2022 - řízení vedené pod spisovou značkou SZ-ODSH-220/2021/Cha-21305

INF 4-2022 - umístění reklamního zařízení - par.č. 2682/1, Střítež, k.ú.  Střítež u Kaplice

INF 3-2022 - vydadná stanoviska či souhlasy ve vztahu k par.č. 1806/18 a 1806/51

INF 2-2022 - vydaná povolení týkající se pozemních staveb pro právnické osoby

INF 1-2022  - investiční záměry města 2022


rok 2021


INF 23-2021 - řízení vedené pod spisovou značkou SZ-ODSH-220/2021/Cha-21305

INF 22-2021 - pronájem městského bytu

INF 21-2021 - nakládání s nemovitostmi v majetku města Kaplice

INF 20-2021 - investice do geodetických služeb a ortofotomap - žádost stažena

INF 19-2021 - vydaná povolení týkající se pozemních staveb pro právnické osoby

INF 18-2021 - dokumentace dopravního přestupku

INF - 17-2021 - žádost o informaci, která nenáleží do působnosti úřadu


INF 16-2021 - kácení stromů


INF 15-2021 - vydaná povolení týkající se pozemních staveb pro právnické osoby

INF 14-2021 - provoz pilnice s katrem + výroba srubů

INF 13-2021 - spolupráce s institucemi z Čínské lidové republiky a Čínské republiky (Tchaj-wan)


INF 12-2021 - šetření státní energetické inspekce ve způsobu měření odběru tepla v Masné 201 v Kaplici


INF 11-2021 - vydané lovecké lístky cizinzům za období 2010 - 2020

INF 10-2021 - toulavá zvířata, zejména kočky

INF 9-2021 - kopie územního rozhodnutí o umístění stavby a změně využití území na pozemcích p.č. 1026/1 a 1026/2

INF 8-2021 - vydaná povolení týkající se pozemních staveb pro právnické osoby


INF 7-2021 - bourání případně stavba nového mostu přes Malši v Kaplici


INF 6-2021 - investiční záměry 2021 - 2022

INF 5-2021 - transparentnost příjemců veřejných prostředků 

INF 4-2021 - územní rozhodnutí o umístění stavby

INF 3-2021  - informace o honitbě "Rožminál na Šumavě"

INF 2-2021 - vydaná povolení týkající se pozemních staveb pro právnické osoby

INF 1-2021  - seznam vydaných loveckých lístků a čísel potvrzenírok 2020


INF 21-2020 - seznam převodů obecního majetku v roce 2020

INF 20-2020 -  demografická struktura města Kaplice, početní zastoupení státní příslušnosti

Soubor ke stažení (PDF)INF 19-2020 - smlouva s Animal Rescue CB a počty odchycených zvířat, které byly převezeny do útulku


Soubor ke stažení (PDF)INF 18-2020 - vydaná povolení týkající se pozemních staveb pro právnické osoby

Soubor ke stažení (PDF)INF 17-2020 - historie o tvrzi v Tiché, osada Tichá


Soubor ke stažení (PDF)INF 16-2020 - vyjádření města Kaplice o zastavení řízení ODSH a usnesení o zastavení řízení ve věci určení právního vztahu podle § 142 odst. 1 správního řádu


Soubor ke stažení (PDF)INF 15-2020 informace o ubytovacích zařízení ve vlastnictví obce, provozované naší obcí aj.


Soubor ke stažení (PDF)INF 14-2020 žádost o kopie smlouvy budoucí uzavřené mezi městem Kaplice a bytovým družstvem Města Kaplice včetně dodatku

Soubor ke stažení (PDF)INF 14-2020-1 kopie smluv


Soubor ke stažení (PDF)INF 13-2020 přehled vydaných rozhodnutí v rámci územního a stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Soubor ke stažení (PDF)INF 12-2020 rozhodnutí ODSH

INF 11-2020 stažena žadatelkou

Soubor ke stažení (PDF)INF 10-2020 způsob hodnocení investičních i neinvestičních projektů

Soubor ke stažení (PDF)INF 9-2020 aktivní a neaktivní autoškoly v působnosti naší obce s rozšířenou působností

Soubor ke stažení (PDF)INF 8-2020 stacionární radary


Soubor ke stažení (PDF)INF 7-2020 počet odpracovaných hodin, souhrny superhrubých mezd, počet zaměstnanců


Soubor ke stažení (PDF)INF 6-2020 průtahy v řízení a nedodržování zákonných lhůt

Soubor ke stažení (PDF)INF 5-2020 mediace v praxi OSPOD

Soubor ke stažení (PDF)INF 4-2020 investiční plány města


Soubor ke stažení (PDF)INF 3-2020 SBD - smlouvy, dodatky


Soubor ke stažení (PDF)INF 2-2020_1  tabulka

Soubor ke stažení (PDF)INF 2-2020 finančního investice města


INF 1-2020 - vyplnění interaktivního formuláře


rok 2019


Soubor ke stažení (PDF)INF 24-2019 - informace o TS Kaplice

Soubor ke stažení (PDF)INF 23-2019 - vydávání koordinovaného závazného stanoviska pro stavební záměry z nálezové databáze

Soubor ke stažení (PDF)INF 22-2019 - vlastníci technické infrastruktury na území ORP Kaplice

Soubor ke stažení (PDF)INF 21-2019 - podání žádostí o vydání stavebních povolení a následné vydání stavebních povolení - Pohoří na Šumavě

Soubor ke stažení (PDF)INF 20-2019- aktivní správci technické infrastruktury na území ORP Kaplice

Soubor ke stažení (PDF)INF 19-2019- rozhodnutí o počtu parkovacích míst ve Velešíně

Soubor ke stažení (PDF)INF 18-2019- nabídky na veřejné zakázky

Soubor ke stažení (PDF)INF 17-2019- podané nabídky na veřejné zakázky

Soubor ke stažení (PDF)INF 16-2019 - příjmání podnětů podle § 17 zákona č. 201/2012 Sb.

Soubor ke stažení (PDF)INF 15-2019 - veřejná vyhláška

Soubor ke stažení (PDF)INF 14-2019 - služby Advokátní kanceáře Křízenecký & partneři, hospodářský výsledek Města Kaplice

Soubor ke stažení (PDF)INF 13-2019 - finanční odměna Advokátní kanceláři Kříženecký & partneři

Soubor ke stažení (PDF)INF 12-2019 - přestupky na pozemních komunikacích

Soubor ke stažení (PDF)INF 11-2019 - zamezení přístupu společnosti Praktik MM do prostor na poliklinice v Kaplici

Soubor ke stažení (PDF)INF 10-2019 - pronájem nebytových prostor v Kaplici, ul. Gen. Fanty čp. 25, rekontrukce prostor, finanční ztráta z nepronajatých prostor

Soubor ke stažení (PDF)INF 9-2019 - výše příspěvku na provoz základních škol v roce 2015

Soubor ke stažení (PDF)INF 8-2019 - seznam uživatelů honiteb ORP Kaplice

Soubor ke stažení (PDF)INF 7-2019 - revize elektrického zařízení v objektu OA a G v Kaplici

Soubor ke stažení (PDF)INF 5-2019 - projednávání přestupků spočívajících v umístění reklamního sdělení

Soubor ke stažení (PDF)INF 6-2019 - počty zaměstnanců finančního odboru, odboru majetku a finanční úspora

Soubor ke stažení (PDF)INF 4-2019 - vyvlastňovací řízení a vydaná rozhodnutí

Soubor ke stažení (PDF)INF 3-2019 - zamezení vjezdu nákladních motorových vozidel do obce Mostky

Soubor ke stažení (PDF)INF 2-2019 - seznam investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí pro rok 2019-2022

Soubor ke stažení (PDF)INF 1-2019 - služby p. Petra Vojnara a jejich využití městem Kaplice


rok 2018


Soubor ke stažení (PDF)INF 15-2018 - využití dotací v obcích a městeh České republiky

Soubor ke stažení (PDF)INF 14-2018Soubor ke stažení (PDF)INF 14-2018 (doplňující odp.)Soubor ke stažení (PDF)INF 14-2018 (3) - informace o služebním bytu- velikost, výše nájemného, faktury, objednávky, status užívání bytu

Soubor ke stažení (PDF)INF 13-2018 - oznámení o projednání případu Policií České republiky

Soubor ke stažení (PDF)INF 12-2018 - Položkový rozpočet Kiosek na Spartaku, rozpočet rekonstrukce městského bytu, (Soubor ke stažení (PDF)Rozpočet stánekSoubor ke stažení (PDF)Rozpočet 373)

Soubor ke stažení (PDF)INF 11-2018 - kopie protokolu o ústním jednání, úřední záznam a obsah spisu

Soubor ke stažení (PDF)INF 10-2018 - ubytovací zařízení ve vlastnictví obce

Soubor ke stažení (PDF)INF 9-2018 - podnět k pověření živnostníka

Soubor ke stažení (PDF)INF 8-2018 -žádost o prověření živnostníka

Soubor ke stažení (PDF)INF 7-2018 - GDPR - pověřenec, jeho odměna, náklady
Soubor ke stažení (PDF)INF 6-2018 - informace ke stavebnímu záměru

Soubor ke stažení (PDF)INF 5-2018 - výkon funkcepověřence pro ochranu osobních údajů

Soubor ke stažení (PDF)INF 4-2018 - využití údajů v registru osob 

Soubor ke stažení (PDF)INF 3-2018- implementace GDPR

Soubor ke stažení (PDF)INF 2-2018 - odlovy lesní zvěře HS Věžovatá Pláně

Soubor ke stažení (PDF)INF 1-2018 - investiční plány města pro rok 2018


rok 2017


Soubor ke stažení (PDF)INF 23-2017 - otevření cesty kolem Mostek

Soubor ke stažení (PDF)INF 22-2017- příjímání podnětu ke kontrole a provádění kontrol podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.

Soubor ke stažení (PDF)INF 21-2017 - implementace GDPR

Soubor ke stažení (PDF)INF 20-2017 - stanovisko k odborné způsobilosti

Soubor ke stažení (PDF)INF 19-2017 - kopie podání Ministerstva dopravy ČR

Soubor ke stažení (PDF)INF 18-2017 - žádost o kopii zápisu z Valné hromady Technické služby Kaplice

Soubor ke stažení (PDF)INF 17-2017 - škodlivé ptactvo ve vztahu k městu

Soubor ke stažení (PDF)INF 16-2017 - dlažební kostky z náměstí Kaplice

Soubor ke stažení (PDF)INF 15-2017 - Usnesení o odložení věci

Soubor ke stažení (PDF)INF 14-2017 - příjímání podnětu ke kontrole a provádění kontrol podle § 17 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb.

Soubor ke stažení (PDF)INF 13-2017- vymáhání exekucí

Soubor ke stažení (PDF)INF 12-2017 - odpady z obalů a třídění odpadů

Soubor ke stažení (PDF)INF 11-2017 - náklady a výdaje spojené s tržnicí a její využítí, náklady spojené s výsadbou a údržbou květin a květinových záhonů v městě

Soubor ke stažení (PDF)INF 10-2017 - Usnesení o odložení věci

Soubor ke stažení (PDF)INF 9-2017- stavba "Areálu kasina" a její napojení na silnici I/3

Soubor ke stažení (PDF)INF 8-2017- stavba "Areálu kasina" a její napojení na silnici I/3

Soubor ke stažení (PDF)INF 7-2017- právnické osoby s majetkovou účastí města Kaplice

Soubor ke stažení (PDF)INF 6-2017- napojení pozemku parc. č. 1806/18 v KÚ Dolní dvořiště na silnici I/3

Soubor ke stažení (PDF)INF 5-2017- šikanózní žádosti o informace a jejich evidence

Soubor ke stažení (PDF)INF 4-2017 - investiční plány města 2017

Soubor ke stažení (PDF)INF 3-2017- areál v obci Střítež

Soubor ke stažení (PDF)INF 2-2017 - trvalé/dočasné vyjmutí ze ZPF

Soubor ke stažení (PDF)INF 1-2017 - byty zvláštního určení dle § 2300 zák. č. 89/2012 Sb.


rok 2016


Soubor ke stažení (PDF)INF 20-2016 - seznam aktivních bankovních účtů a darovací smlouva

Soubor ke stažení (PDF)INF 19-2016 - znalecký posudek o ceně bytů

Soubor ke stažení (PDF)INF 18-2016 - městské byty Kaplice

Soubor ke stažení (PDF)INF 17-2016 - úpravy silničního provozu ve městě

Soubor ke stažení (PDF)INF 16-2016 - informace ohledně kompostárny v Mostkách

Soubor ke stažení (PDF)INF 15-2016 - uplatnění stavebního zákona u solární elektrárny

Soubor ke stažení (PDF)INF 14-2016 - výše odlovu srnčí zvěře v honitbě Vousáč

Soubor ke stažení (PDF)INF 13-2016 - odstřely v honitbách sousedící s honitbou Panská

Soubor ke stažení (PDF)INF 12-2016 - povolení k oplocení části účelové komunikace pozemku

Soubor ke stažení (PDF)INF 11-2016 - narušování veřejného pořádku - loterie

Soubor ke stažení (PDF)INF 10-2016 - FTV Velešín

Soubor ke stažení (PDF)INF 9-2016 - veřejné zakázky

Soubor ke stažení (PDF)INF 8-2016 - datové zprávy

Soubor ke stažení (PDF)INF 7-2016 - software pro spisovou službu

Soubor ke stažení (PDF)INF 5-2016 - skartační a spisový řád

Soubor ke stažení (PDF)INF 4-2016 - uchovávání datových zpráv

Soubor ke stažení (PDF)INF 3-2016 - provozování "lunaparku" na kaplických slavnostech

Soubor ke stažení (PDF)INF 2-2016 - investiční záměry 2016

Soubor ke stažení (PDF)INF 1-2016 - kopie spisového materiálu 


rok 2015


Soubor ke stažení (PDF)INF 25-2015 - fungující stanice měření emisí

Soubor ke stažení (PDF)INF 24-2015 - využívání informačního systému CODEXIS

Soubor ke stažení (PDF)INF 23-2015 - počet žádostí o přijetí do základního vzdělávání

Soubor ke stažení (PDF)INF 22-2015 - nafukovací tenisová hala

Soubor ke stažení (PDF)INF 21-2015 - seznam členů rady města a jejich politická příslušnost od roku 2002

Soubor ke stažení (PDF)INF 20-2015 - počty žádostí o přijetí do mateřských škol

Soubor ke stažení (PDF)INF 19-2015 - znalecký posudek pozemky

Soubor ke stažení (PDF)INF 18-2015 - provozování vodovodů a kanalizací 

Soubor ke stažení (PDF)INF 17-2015 - stavební povolení a kolaudační souhlas - reklamní plocha 

Soubor ke stažení (PDF)INF 16-2015 - byty Města Kaplice

Soubor ke stažení (PDF)INF 15-2015 - kopie smluv

Soubor ke stažení (PDF)INF 14-2015 - žadateli bylo odpovězeno přípisem s číslem jednacím MěÚK/17045/2015

Soubor ke stažení (PDF)INF 13-2015 - svozová oblast Technických služeb Kaplice

Soubor ke stažení (PDF)INF 12-2015 - odpadové hospodářství v Kaplici

Soubor ke stažení (PDF)INF 11-2015 - finanční příspěvky města

Soubor ke stažení (PDF)INF 10-2015 - finanční pomoc nad rámec systému pomoci v hmotné nouzi

Soubor ke stažení (PDF)INF 9-2015 - revizní technik provádějící revize v letech 2013-2015

Soubor ke stažení (PDF)INF 8-2015 - revize elektrického zařízení a hromosvodů v letech 2013-2015

Soubor ke stažení (PDF)INF 7-2015 - pravomocná rozhodnutí o vyvlastnění vydaných od ledna 2012

Soubor ke stažení (PDF)INF 6-2015 - revize elektrického zařízení a hromosvodů v roce 2014

Soubor ke stažení (PDF)INF 5-2015 - oprava objektu - fasády

Soubor ke stažení (PDF)INF 4-2015 - počet zaměstnanců

Soubor ke stažení (PDF)INF 3-2015 - investiční záměry

Soubor ke stažení (PDF)INF 2-2015 - investiční záměry

Soubor ke stažení (PDF)INF 1-2015 - veřejné osvětlení


rok 2014

 

Soubor ke stažení (PDF)INF 8-2014 - dokumenty z evidence majetku Města Kaplice

Soubor ke stažení (PDF)INF 7-2014 - přehled žádostí o příspěvěk

Soubor ke stažení (PDF)INF 6-2014 - smlouva o vzhledu města Kaplice

Soubor ke stažení (PDF)INF 5-2014 - kandidátní listiny

Soubor ke stažení (PDF)INF 4-2014 - poplatky

Soubor ke stažení (PDF)INF 3-2014 - výběrová řízení a veřejné zakázky

Soubor ke stažení (PDF)INF 2-2014 - Technické služby Kaplice

Soubor ke stažení (PDF)INF 1-2014 - příjmy a odměny členů rady, přehled pozemků

 

rok 2013

 

Soubor ke stažení (PDF)INF 6-2013 - místní poplatky

Soubor ke stažení (PDF)INF 5-2013 - složení zastupitelstva

Soubor ke stažení (PDF)INF 4-2013 - doplnění informací k objektu ZŠ Školní

Soubor ke stažení (PDF)INF 3-2013 - volební plakáty

Soubor ke stažení (PDF)INF 2-2013 - seznam smluv na dodávku oken

Soubor ke stažení (PDF)INF 1-2013 - kácení stromů

 

rok 2012

 

Soubor ke stažení (PDF)INF 2-2012 - náklady na sběr a likvidaci odpadů

Soubor ke stažení (PDF)INF 1-2012 - správní řízení